Frans”s Timmermans, Staatsecretaris BUZA, zegt:”Debat en communicatie zijn essentieel om de bevolking bij het Europese project te betrekken.

Maar hoe kan het debat over Europa het beste worden gevoerd?”

Een oproep op zijn weblog volgt hier, voorzien van enkele commentaren.

Hoe kan het Europadebat het beste worden gevoerd?“Debat en communicatie zijn essentieel om de bevolking bij het Europese project te betrekken”, zo stelt staatssecretaris Timmermans in zijn laatste weblog ‘The Irish Way’
.
Een goede informatievoorziening en een actief en levendig Europadebat zijn belangrijk om de maatschappelijke betrokkenheid bij Europa te vergroten. Want alleen als mensen goed geïnformeerd zijn over wat er in Europa speelt, kunnen ze daar een gefundeerde mening over vormen.

VS: Wel, aan die meningsvorming is al uitgebreide aandacht geschonken vóór het referendum er over. Het volk heeft het toen duidelijk weggestemd. Waarom nu weer meningsvorming?
Nu is de politiek bezig met de Hernoemde Grondwet toch te ondertekenen. Vrijdag in Lissabon. Is het dan geen bedrog als je nog gaat praten over belangrijke meningsvorming? Of bedoelt Timmermans “brainwashing”? Dat is wel wat anders!

Aan de andere kant is het voor de regering belangrijk om voeling te houden met de mening van Nederlanders over Europa.
VS: Waarom? Kennelijk trekt de regering er zich toch niets van aan.

Wat vinden mensen van Europa? Wat gaat goed? Wat kan anders of beter? Over deze en andere vragen wil het kabinet een doorgaande dialoog aangaan met de Nederlandse bevolking.

In het verleden werd Europese samenwerking vaak als vanzelfsprekend beschouwd. Europa was in politiek en maatschappelijk opzicht vaak geen onderwerp van discussie. Dat burgers zich onvoldoende betrokken voelden bij de manier waarop Europa zich ontwikkelde, werd pas echt duidelijk toen in juni 2005 een ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking het Europees grondwettelijk bij referendum wegstemde.

Nu er na jaren van onderhandelen een nieuw Europees verdrag op tafel ligt, is het zaak om het debat over Europa op een hoger plan te tillen.

VS: Kun je nu zonder te blozen zeggen dat een verdrag dat voor 96 % hetzelfde is, en waarvan de 4 % veranderingen alleen maar cosmetische puntjes zijn, een “nieuw” verdrag is?

In de brief die staatssecretaris Timmermans op 7 december aan het parlement stuurde, staat beschreven hoe het kabinet dat de komende jaren wil aanpakken.

VS: In deze brief van 8 pagina’s wordt de “samenwerking” en de “politieke ondergeschiktheid aan de EU” onder dezelfde noemer gerangschikt. Samenwerken is goed, ondergeschiktheid is het prijsgeven van onze soevereiniteit.
Er wordt in genoemd dat de EU zich zal bemoeien met alle terreinen van ons leven.
Er wordt in toegezegd dat NA het ondertekenen van deze Hernoemde Grondwet aan de burgers zal worden verteld wat er in staat
Er wordt in gezegd dat NA de ondertekening een verklaring zal komen waarom de EU toch goed voor ons is

Om te beginnen wil de regering uitleggen wat het nieuwe Hervormingsverdrag precies inhoudt, oftewel: wat zijn de nieuwe spelregels van de EU? Ook roept Timmermans het parlement, het maatschappelijk middenveld, het bedrijfsleven en andere belanghebbenden op om een actieve rol te spelen in het debat.
Door activiteiten te organiseren voor een breed publiek en ook het onderwijs te betrekken moeten mensen meer vertrouwd raken met Europa. In de woorden van Timmermans: “Europa is een normale factor in de politiek, de media, de zakenwereld en het onderwijs. Iets waar je niet vóór of tegen bent, maar iets waar je mee te maken hebt, soms in positieve, soms in negatieve zin.

VS: Bedoelt u dat je hoog of laag kunt springen, maar dat de EU regels en wetten je toch zullen worden opgelegd? Ik kan het niet anders uitleggen? Inderdaad blijkt dit ook uit de volgende zinsneden van Timmermans:

Naar de periode voor de val van de Muur, toen Europa een beschutte wereld was voor politicologische ingenieurs, gaan we niet terug. Europa is definitief politiek geworden. En politiek is een dwingend spel, geen knutselproject. Het raakt allen en het vraagt allen om steun.”

Wat vindt u van deze benadering en hoe denkt u dat het debat over Europa het beste kan worden gevoerd?

VS: Op de site van Timmermans heb ik op die laatste vraag geantwoord:
“De eerste vraag is OF een debat enige zin heeft als die Hernoemde Grondwet vrijdag toch al in Lissabon door JP Balkenende wordt getekend?
Zie mening (onder andere) bij:
www.vrijspreker.nl/vs/item/…
Als dat nog bevestigend beantwoord kan worden, dan zou een debat zin hebben dat echt op FEITEN is gebaseerd, en niet op vage gevoelens of wensen.