En “ons koningshuis maakt ons tot Nederland”(JPB)


Uit het artikel “collectivistische toespraak van Beatrix” blijkt wel dat we niet enthousiast zijn over dit politieke verhaal.

Misschien was de enige zin waar we wel achter konden staan:”Grofheid in woord en daad tast de verdraagzaamheid aan”.

En dat is net de zin waar Geert Wilders wel speciaal over valt.

Grofheid in discussies zien we op de Vrijspreker gelukkig steeds minder. Door grofheid wordt het niveau verlaagd en wordt het moeilijker om de waarheid of de juistheid van een stelling over te brengen of te begrijpen.
In het hele, politieke verband van de toespraak is het wel te begrijpen dat Wilders de schoen aantrok die hem paste.
Hij maakte er dan ook prompt gebruik van om weer uitgebreid in de publiciteit te komen.

Nu door een motie aan te kondigen om de koningin uit de regering te zetten en alleen een ceremoniële functie te laten behouden. Een motie waar velen los van Wilders het ook wel mee eens zullen zijn.

Omdat alles wat de koningin zegt onder verantwoordelijkheid van de regering valt, meende Jan Peter Balkenende dan ook snel te moeten reageren en verklaren dat hij pal achter de koningin staat. Het lijkt wel een herhaling van achter Maxima staan toen zij kort geleden een uitspraak over “de” Nederlander deed.
Het lijkt er zelfs op dat Jan Peter die oefening nog in zijn hoofd heeft bij zijn verklaring over Wilders:” .”Maar hij breekt intussen dat af wat Nederland tot Nederland maakt: ons Koningshuis, onze tolerantie en de solidariteit met anderen over grenzen heen”.

Nu weten we wat ons tot Nederlander maakt: ons Koningshuis!
En in één adem door: “onze solidariteit met anderen over de grenzen heen”. De ondertekening van de Hernoemde Grondwet, om Nederland ondergeschikt aan de EU te maken, kennelijk ook nog in zijn hoofd!

Tegen al dit politiek gekonkel is maar één oplossing: de macht van de overheid moet zeer sterk worden beperkt. Niet alleen van de koningin.

24 REACTIES

 1. Ik ben dus feitelijk overgeleverd aan de grillen van gevaarlijke machtwellustelingen, of ze nu Bea, Wilders of Bakellende heten.

  Een geruststellende gedachte, zo vlak na kerst.

  En inderdaad: tegen al dit politiek gekonkel is maar één oplossing: de macht van de overheid moet zeer sterk worden beperkt. Niet alleen van de koningin.

 2. Precies en meteen een republiek stichten is mijn devies. Ons koningshuis is niet Nederlands, de meesten zijn geimporteerd uit Duitsland. Die JPB toch, onze NSB’er durft ook nog te spreken hierover. Wat een affront.

 3. Duidelijk dat we uiteindelijk allemaal als nummer eindigen. Maar leven als nummer?? [1]

 4. [4] Uiteindelijk eindigen we allemaal als niets… alleen vinden sommigen het de moeite waard om druk te doen opdat nog wat schoolkinderen een paar honderd/duizend) jaar de klanken van je naam ut het hoofd leren.

  Nummer of naam, is een kwestie van (aangeleerde) klankkleur-preferentie 😉

 5. toch wel opmerkelijk dat een door het kabinet geregiseerde kerstrede gaat over "miskenning van de noodzaak tot solidariteit",

  Immers het zijn diverse kabinetten geweest met hun beleid die de afgelopen 25 jaar de fundamenten onder de Nederlandse solidariteit hebben weggeslagen,

  En dan nu de Nederlanders verwijten dat ze, uit pure zelfbescherming, individualistische egoisten zijn geworden,

  Dat zou ik nou willen bestempelen als "grofheid in woord en daad"!

  Zij leeft echter in een kasteel achter hoge hekken op kosten van diezelfde burgers die de teloorgang van hun land en samenleving dagelijks moeten ondergaan. Mevrouw is verworden tot de spreekbuis van de multi-culti -politiek correcte en cultuurrelativistische goe-gemeente die dit land in een wurggreep probeert te houden. Het is pijnlijk te moeten constateren dat mevrouw het vleesgeworden bewijs is van het failliet van onze huidige democratie. Een staatshoofd die de meerderheid van haar burgers zo evident schoffeert heeft alle geloofwaardigheid en bestaansrecht verloren. Leve de Republiek met een gekozen staatshoofd dus.

 6. "….Maar hij breekt intussen dat af wat Nederland tot Nederland maakt: ons Koningshuis,….."

  Weer een van die collectivistische uitspraken van JPB.
  Hij heeft het hier kennelijk over de staatsvorm van Nederland en niet over het grondgebied. Met de staatsvorm die we nu hebben in Nederland maakt het koningshuis Nederland tot een Constitutionele Monarchie.
  Als het koningshuis er niet meer zou zijn, zou Nederland bijvoorbeeld een Republiek kunnen zijn.

  Maakt dat Nederlanders minder tot Nederlanders?
  JPB zal wel weer op het ‘wij’ gevoel doelen. Zo van het koningshuis is een bindende factor.
  Veel Nederlanders voelen het ook als zodanig. (Waar ikzelf overigens niet bij hoor!)

 7. [6] Och, …..Koning, Kiezer, Admiraal… hun percentage willen ze allemaal…

  Als ‘ egoist’ gaat het mij om de centjes, dus zelfs een EU-president maakt me niets uit…. mits ik zou geloven dat de Overhead daardoor minder/goedkoper werd.

 8. Rangen en standen kweken groeperingen.

  Als we er toch niet zonder kunnen, rangeer ze dan op capaciteit en niet op connnectie
  of familie.

  Koning(in) Jasmee

 9. @Jasmee

  Capacitiet!? Als of Mevrouw van Amsberg
  dat doet.
  De fundamenten Capaciteit van de Nederlandse volk ondermijnd en schoffeert! zij zou juist beter moeten weten dan ik.

  Voormij is mevrouw van Amsberg en GEEN
  Koningin meer maar een van de top van landverader.

  En jij Koning(in) Jasmee
  Een nieuwe Koningin met hoofd-doekje!?

 10. [9]
  Wat hebben christenen te maken met al die doemscenario’s geregisseerd door enkele manipulatoren?
  Onder pretribulationisten en premillenialisten wordt al decennia gewaarschuwd tegen 1 wereldregering, de macht van centrale banken en groeperingen als De Bilderbergers.
  Hal Lindsey was hier een populair schrijver, die, na bestudering van OT-profetieen en NT-profetieen als de Openbaringen van Johannes, waarschuwt voor een wereldleider, de anti-christ, die zal maken dat ieder die hem niet volgt/aanbidt, niet zal kunnen kopen of verkopen.
  Patrick staat in een evangelische traditie.

 11. Zolang Hare Majesteit deel uit maakt van onze regering voel ik me behandeld als een soort lijfeigene.

  Het middeleeuwse oranje-instituut behoort niet ‘mee te regeren’ maar dient te worden ondergebracht waar het thuishoort: bij monumentenzorg.

 12. Als het (Duitse)koningshuis niet zo gestoord veel geld zou kosten, dan zou je toch bijna medelijden met ze krijgen!
  Heeft dit sprookje niet zijn langste tijd gehad?

  Op zijn minst zouden mensen die willen dat deze Duitsers (of zijn het Oostenrijkers??)graanzakken vol blijven mee pikken, er ook maar voor moeten betalen.

  Het koningshuis heeft geen enkele toegevoegde waarde, dus weg met die flauwekul.
  [13]

 13. Een fragment uit de inleiding van mijn boek MABEL, ‘KONINKLIJK’ BAL MASQUÉ

  (…) Als politieke belangen samengaan met een instituut als het vorstenhuis, is dubbele waakzaamheid geboden. (…) Wij mogen dan een parlementaire monarchie hebben, niemand zal ontkennen dat het Oranjehuis meer is dan louter protocol.
  (…) Zoals we zullen zien heeft het Huis van Oranje al een jarenlange traditie om een opendeurpolitiek te voeren richting de uiterst progressieve vleugel. Dit proces werd in gang gezet door koningin Wilhelmina gedurende de Tweede Wereldoorlog. Daarna ging haar dochter Juliana er verder in geloven en koestert Beatrix het tot op vandaag de dag. Het is een vlucht naar voren, waarbij ook het Koningshuis zich dienstbaar maakt aan de carrousel van de macht. Een bedenkelijke ontwikkeling. (…)

  Peter Siebelt
  voorjaar 2004

 14. Die koningin moet haar mond houden, want naast het feit dat ze geboren is als iemand van belang heeft ze niks gedaan om van belang te zijn. Haar mening vertegenwoordigd niet heel Nederland, dus moet ze ook niet doen alsof dat wel zo is. Ze gebruikt haar positie om haar families overheersingsplannen door te kunnen voeren. Zij ziet graag voor zich dat onder het mom van socialisme er een super wereldelite ontstaat, waar haar familie bij zal horen.

 15. Opmerkelijk begin van dit artikel van Hub. Hij bedoelt toch hopelijk niet te zeggen dat beledigen niet màg? Want belediging verbieden is bijzonder onlibertarisch.

  En hoewel de koningin in het mooi zegt, is dat natuurlijk de politieke boodschap die er achter zit.

  Niet dat Wilders er daarom over valt natuurlijk. Van Wilders mag beledigen immers ook niet. Tenzij je geen moslim bent, natuurlijk. Dat is dan wel toevallig de meerderheid van onze bevolking, maar dàt is niet relevant.

  Verder sluit ik me geheel bij Patrick’s eerste reactie aan [6]

 16. Het Koningshuis

  De Nederlandse tv is een zender rijker. Net 9, een zender die zich bezighoudt met dieptegesprekken. Tegenover de overvloedige bla bla en oppervlakkigheid, is deze zender een aanwinst. Op de tweede Kerstdag ’s-avonds zag ik het hoofd van Edwin de Roy van Zuydewijn. Sommigen die hem menen te kennen vanuit bronnen als de Story en Privé of Telegraaf zien in hem een “loser” waar je de spot mee drijft. Hij mag dan misschien een kwast zijn maar de stemmingmachine heeft niet in zijn voordeel gewerkt en objectieve journalistiek heeft evenmin de kans gekregen de echte waarheid naar voren te brengen.
  Wat voor mij duidelijk was dat deze man een achterhoedegevecht moest leveren tegen de voorgekauwde meningsvorming van de media. Blijkbaar heeft hij tegen de Koninklijke haren ingestreken en dat is hem duur komen te staan temeer omdat hij als David niet was opgewassen tegen deze Goliath. Of moet ik zeggen, citadel van intriges, manipulaties en onaantastbaarheid waar de huisregels boven ’s-lands wetten regeren.
  Zaken die “de familie” onwelgevallig zijn, worden op pragmatische wijze opgelost met medewerking van geheime diensten en de RVD, al dan niet onder dekking van de zittende kabinetsleden.

  Dan het geval van de recente aantijging van de heer Wilders, als zou de Kersttoespraak van de Majesteit een pleidooi zijn voor een door Wilders verfoeide “multicultisamenleving”. Als reactie hierop; de voorspelbare verklaring van de premier door te zeggen vierkant achter de beweringen van de Koningin te staan. Niet slim van Wilders het een te koppelen met het ander.
  Wilders opperde dat het eens uit moest zijn met de bevoegdheden van de Koningin als onderdeel van het kabinet. Zij zou ontheven moeten worden van deze privileges en slechts een decoratieve rol toebedeeld moeten krijgen.
  Men hoeft het niet eens te zijn met de meningen van de “politicus van het jaar”, in brede zin, maar wat het Koningshuis betreft slaat de man de spijker wel op z’n kop. De multiculturele samenleving zie ik niet in zijn levensdagen verdwijnen maar hij heeft wel een teer onderwerp aangesneden en in die zin speelt hij de rol van een lompe beer die al schijtend de zaden verspreid van de vruchten die hij achteloos eet.
  Ik leerde op school dat de Koningin geen wezenlijke rol zou hebben in ’s-lands politieke gang van zaken, maar de werkelijkheid leert anders.
  Zij heeft wel degelijk invloed in de vorming van het kabinet en zeker bij het aanstellen van een kabinetsformateur.
  Wat het ware gehalte ook mag zijn in dit proces, naar mijn overtuiging zou een lid van de constitutionele monarchie op geen enkele manier invloed mogen uitoefenen op de toch al zwaar afgezwakte democratie. En zeker iedere vorm van manipulatie langs overheidsinstanties is uit den boze. Dit ruikt naar misbruik van de toch al zwaar bevoorrechte positie van de vorstin.

 17. Temeer omdat zij een dubbele agenda behartigt door ondermeer lid te zijn van een ondemocratische club, “De Bilderbergers”.
  De onmiskenbare populariteit welke deze “sprookjesfamilie” geniet bij het gros van de bevolking, is wellicht gestoeld op onwetendheid.
  Daarom is er dus alles aan gelegen de ongerechtigheden van deze nationale illusie, onder de pet te houden, niet goedschiks dan wel kwaadschiks. Steeds gedekt door de vazallen die op hun beurt medewerking verlenen aan een agenda welke via geheime afspraken tot stand komt. Dat dit een ontoelaatbare vervuiling is van de manier waarop de Grondwet zou moeten worden toegepast, is overduidelijk. Wat is het ons waard dit decorum te blijven steunen? Is de Nederlandse identiteit dan niets meer dan de traditionele oubolligheid met Prinsjesdag of de jaarlijkse kranslegging op de 4e mei? Koninginnedag heeft allang niets meer te maken met de verjaardag van de vorstin. En als we dan een dag willen feesten en drinken op een mooie dag in april, hebben we dan een staatshoofd nodig om hiervoor een excuus te hebben? Waar is deze blinde solidariteit toch op gebaseerd? Vaak komen de fans van het Koningshuis met de dooddoener: “Wat denk je wat een President dan wel niet kost”?
  Het grote verschil is natuurlijk dat een President per vier jaar gekozen kan worden en zich zonder te kunnen beroepen op erfopvolging het veld moet ruimen wanneer wangedrag hiertoe aanleiding mocht geven.
  Ik herinner mij dat ik vroeger op school onder zekere dwang het “Wilhelmus” moest zingen op bijzondere feestdagen en bij herdenkingsgelegenheden. Als dienstplichtige herinner ik mij dat hier nog een schepje bovenop werd gedaan. De tekst, “Ben ik van Duitschen bloed”, heeft mij altijd doen afvragen waar dat in het verre verleden van mijn familie voorkwam. De jongen van Indische afkomst in mijn klas moet hetzelfde gedacht hebben.
  Later heb ik mij beter kunnen vinden met deze tekst door ”van Duitschen bloed”, Dietschen bloed te maken. Het Dietsch, de oertaal van waaruit het huidige Duits en het Nederlands is ontstaan. Vandaar dat voor Engelstaligen onze taal aangemerkt wordt als Dutch.
  Het enige wat mij trekt in het volkslied is waarschijnlijk de melodie.
  Wie de vlag van Indonesië kent, weet dat deze vlag bestaat uit twee kleuren.
  Merah-putih, ofwel rood wit. Deze vlag ontstond tijdens de eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring door Sukarno en Hatta in 1945, door van de Nederlandse vlag de blauwe baan af te scheuren. Blauw was voor de 350 jaren lang uitgebuite bevolking van de archipel de symbolische kleur voor de “Belanda’s”. Zou dit mogelijk verband houden met de legendarische kleur van het adellijke bloed?
  Een ding is mij duidelijk, zonder Koningshuis en nationale vlag en volkslied, voel ik mij nog steeds degene die ik ben. Sterker nog, zonder dat alles zou ik echt bewust op zoek kunnen gaan naar wat mij bindt aan deze plek waar ik geboren ben. Mocht dan het moment zijn aangebroken dat “onze Maxima”gelijk krijgt omdat de nationale identiteit verloren is gegaan in het opgedrongen Europese tumult, dan weet ik nog steeds wie ik ben. Meer dan ooit tevoren.
  Ik kan mij dan gevoelsmatig verenigen met hen in de Oost die na 350 jaar uitbuiting de blauwe reep eraf scheurden en op weg gingen naar een waarlijk eigen identiteit, verlost van parasitaire iconen.

 18. [19] Mooi stuk Victor. Behalve over Zuydewijn. Zijn echte naam is trouwens Zuijdewijn (zo staat hij ingeschreven bij het bevolkingsregister). Iemand die zo ijdel is dat hij van een ‘ij’ en ‘y’ maakt en zich wil introuwen in het koningshuis, daar is wel een steekje bij los.

  Het grappige van deze kleine ‘rel’ is dat binnen PvdA, VVD, GL, SP, D66 al jaren een discussie is om het koningshuis ceremonieel te maken en het staatshoofd niet langer de mogelijkheid te geven de kabinetsformateur(s) te benoemen en ook geen handtekening meer te laten zetten onder wetten. Opeens zwijgen met namen D66 en de SP hierover. Volgens Pechtold is het nu niet opportuun hierover te beginnen. Gelukkig heeft Balkje zelf gezegd in het nieuwe jaar graag met Wilders te willen discussieren over dit onderwerp. Kijken of SP, GL, D66 en mogelijk ook de VVD en PvdA opeens Wilders zullen steunen.

  Verder heeft Balkenende ons amper een jaar geleden opgeroepen meer de VOC-mentaliteit te omarmen. Even nadenken: de VOC is rond 1800 opgeheven (Franse tijd geloof ik). Toen Nederland een monarchie werd in 1814 (zo historisch recent is ons koningshuis pas), was er geen VOC. De VOC-mentaliteit associeer ik daarom met de Republiek. Nederland associeer ik met de vrijheid die de Republiek zeker in vergelijking met de rest van de wereld toen voorstond. Vrijheid van religie, meningsuiting, handel, beroep etcetera. Maar wel een land zonder erfopvolging.

 19. [21]
  Haha, mooie vergelijking met de VOC Fred.

  Onze oude republiek was inderdaad een goede zaak. Zijn tijd ver vooruit op het gebied van vrijheid en staatsinrichting. Jammer dat we sinsdien zoveel stappen terug gemaakt hebben.

  Een aspect wat vaak vergeten wordt is dat de Republiek der Zeven Provinciën, de naam zegt het eigenlijk al, in verregaande mate gedecentraliseerd was. Het was een los verband van in grote mate onafhankelijke provinciën. Precies zoals een goed land georganiseerd behoort te zijn: Als een federatie.

  Wat mij betreft is het tijd voor de Republiek der Twaalf Provinciën. Hoewel ik "Republiek der Nederlanden" ook een mooie naam vind.

  Dat meervoud hebben we nu ook al in de naam, alleen wordt er niets meer mee gedaan. Jammer.

 20. [22]
  VOC, van 20-03-1602 tot 31-12-1799.

  Onder andere het verlies van de winstgevende handel in opium (aan Engeland) deed de VOC de das om.

  Afganistan, andere tijden nieuwe kansen.

  Inderdaad, mooie vergelijking.

Comments are closed.