Ook op de Vrijspreker zijn in het recente verleden diverse discussies geweest tussen libertariërs over de vraag of en zo ja in welke mate Ron Paul een libertariër is en in hoeverre de gooi van Ron Paul naar het presidentschap van de VS bijdraagt aan het uitdragen van het libertarische gedachtengoed in het algemeen; sommigen vinden het zelfs ronduit schadelijk voor het libertarisme. In het kader daarvan bevat dit artikel de vertaling van “An Open Letter To Libertarians on Ron Paul” door David Gordon, na het lezen waarvan de discussie mag losbarsten.

Deze brief (4 december 2007) van de hand van David Gordon is een onderdeel van een serie van open brieven over Ron Paul aan verschillende groepen, bijv. Walter Block’s “Een open brief aan de joodse gemeenschap over Ron Paul”, die zijn verschenen op LewRockwell.com. Maar deze brief is een buitenbeentje. Elke brief streeft er naar te laten zien aan de leden van een bepaalde groep waarom stemmen op Ron Paul profitabel is voor hun interesses en waarden. De algemene vooronderstelling van deze brieven is dat het niet duidelijk is wat de relatie is tussen Ron Paul en elke respectievelijke groep. Waarom, bijvoorbeeld, zouden joden, Amerikanen van arabische afkomst, of protestanten zich wat aan moeten trekken van Ron Paul z’n standpunten ? Om dit te beantwoorden is het noodzakelijk dat men de links kent tussen Ron Paul zijn programma en het gedachtengoed dat karakteristiek is voor elk van de groepen; die links bevinden zich onder de oppervlakte.

Voor libertariërs zou een dergelijke brief niet noodzakelijk moeten zijn. Ron Paul is een libertariër en, sterker nog, de enige kandidaat voor het presidentschap binnen zowel de Republikeinse- als de Democratische partij. Het zou derhalve niet nodig moeten zijn om een open brief te schijven: libertariërs zouden Ron Paul moeten ondersteunen omdat hij één van ons is ! Wat kan er minder duidelijk zijn ?

De meeste libertariërs, en dat kan rustig gezegd worden, zien het op die manier en ondersteunen Ron Paul enthousiast. Helaas zijn er enkelen die dat niet doen. In deze brief zou ik graag op de hoofdargumenten in willen gaan die ik heb gelezen afkomende van deze afvalligen. Er worden echter geen namen genoemd; ik stel voor de argumenten te parafraseren in plaats van bepaalde mensen aan te vallen. Er is meer dan genoeg van dat soort activiteiten op The Mises Review.

De libertarische argumenten tégen Ron Paul vallen in twee hoofdcategorieën. Ten eerste houdt het ondersteunen van iemand die voor het presidentschap gaat in, dat men het politieke systeem van de Verenigde Staten accepteert. Maar is het niet een basisprincipe van libertarisme dat, zoals Murray Rothbard stelt, de staat een criminele bende is ? Als dat zo is, hoe kan men met enig recht een kandidaat ondersteunen die de hoofdgangster wil worden ?

In tegenstelling tot dit bezwaar, concentreert een tweede groep klachten zich over Ron Paul specifiek. Diverse schrijvers bekritiseren zijn standpunten over abortus, immigratie, de Constitution, en zijn “culturele stijl”. De critici zijn in de meeste gevallen “linkse libertariërs” hetgeen Ron Paul definitief niet is.

Alvorens deze problemen te beantwoorden, zou ik graag de positive kant van het supporten van Ron Paul willen belichten (soms kan het geen kwaad om het voor de hand liggende nog een keer op te dreunen). De regering Bush heeft sinds maart 2003 een immorele oorlog gevoerd tegen Irak die duizenden mensen het leven heeft gekost. Het lijden en de destructie dat door de oorlog is veroorzaakt is immens. Verder is oorlog de hoofdreden op basis waarvan de staat zijn macht kan uitbreiden; en onder Bush heeft de regering op ongeëvenaarde wijze ingegrepen in de burgerlijke vrijheden middels de foutief benaamde Patriot Act. Marteling van terrorisme-verdachten is sindsdien gemeengoed.

Ron Paul zal dat alles beëindigen. Hij staat voor een onmiddellijke terugtrekking uit Irak. Verder zou hij Amerika voor buitenlandse gevaren willen beschermen door terug te keren naar de traditionele buitenlandse politiek van non-interventie. Onder een regering-Paul wordt de politiek dat “Amerika niet naar het buitenland gaat om monsters te zoeken die vernietigd moeten worden” weer in ere hersteld. Hier bestaat geen enkele twijfel over. ZIjn verzameling speeches voor het Congres, ‘A Foreign Policy of Freedom’, toont dertig jaar aan consistente pleitbezorging tégen oorlog en staatisme.

Tot mijn grote verbazing zag ik ten minste één afvallige die Ron Paul als vóórstander van oorlog zag. Hij riep immers het Congres op om oorlog te verklaren in plaats van een resolutie aan te nemen die Bush toestemming gaf om in Irak te handelen zoals hem goeddunkte. Paul wenste daarmede het Congres te wijzen op haar verantwoordelijkheden onder Artikel I van de Constitution. Een oorlogsverklaring, zoals Congressionele aanhangers snel waren om uit te leggen, is véél moeilijker dan er een toestemmingsresolutie door te krijgen. Dit was precies Ron Paul’s punt; hij was natuurlijk niet vóór die oorlog. Toen hij de oorlogsresolutie voor de commissie bracht, stemde hij tegen (de overleden Henry Hyde vertelde hem dat een dergelijk idee anachronistisch was, waarna hij deze opmerking liet weghalen). Alhoewel zijn speeches zijn positie kristalhelder neerzetten, heeft deze dissident volhard in het neerzetten van Paul als een voorstander van oorlog.

Omdat Ron Paul zich consistent tegen de oorlog in Irak heeft opgesteld, heeft zijn electorale campagne een groot potentieel. De oorlog in Irak is absoluut niet niet populair, maar de belangrijkste establishment-kandidaten stellen voor om Bush zijn stompzinnige en roekeloze campagne te continueren of op z’n best om deze licht te wijzigen. In het bijzonder zijn veel conservatieve Republikeinen tegen de oorlog, maar zouden niet stemmen voor iemand die zij als links zien. Ron Paul heeft een potentieel grote aantrekkingskracht op deze vele kiezers. De ‘liberale’ Democraten die tegen de oorlog zijn zullen zich aangetrokken voelen tot Paul zijn sterke ondersteuning van burgerlijke vrijheden. Kortom voor één keertje hebben libertariërs de kans om een kandidaat te ondersteunen die ook daadwerkelijk kansen op de overwinning heeft.

Ron Paul zijn ongeloofelijk goede trackrecord bevindt zich niet alleen op het gebied van de buitenlandse politiek. Hij stelt voor om het systeem van de federale banken op de schop te nemen. Hij wil af van de ministeries voor Homeland Security en Onderwijs. Hij wil goud terugbrengen als monetaire standaard. Gegeven dit platform, en zijn transparante oprechtheid, hoe kan een libertariër Ron Paul niet willen ondersteunen ?

Hoe goed dit programma echter ook moge zijn, is er de vraag of Ron Paul niet probeert om hoofd van de roversbende te worden die de staat is. Om deze vraag te kunnen beantwoorden, moeten we ons eerst het volgende afvragen: waarom is een staat een criminele bende ? Zoals Franz Oppenheimer, Albert Jay Nock, en Murray Rothbard al hebben uitgelegd, is de staat geen productieve organisatie. In tegendeel, het pakt bezittingen af van productieve leden van de samenleving. Gegeven dit inzicht kunnen we zien dat de tegenwerpingen tegen Ron Paul compleet foutief zijn. Zijn voorstellen zijn alle gericht op het beperken van afpersing door de staat, niet om ze te continueren of uit te breiden. De tegenstanders [van Paul] rekenen dus zowel zijn politieke supporters als tegenstanders van staatsmacht tot de staatisten. Blijkbaar loopt men door deel te nemen aan het electorale proces, onafhankelijk van welk programma men voorstaat, een soort van besmetting op. Murray Rothbard, de man die heeft gezegd dat de staat een criminele bende is, dacht daar anders over. Hij en Ron Paul waren hechte vrienden, en hij ondersteunde fanatiek Ron Paul’s gooi naar het presidentschap in 1988.

Is het niet zinniger om te luisteren naar de oprichter van de moderne libertarische beweging dan naar “puristen” die roomser dan de paus zijn ? Rothbard minachtte degenen die neerkeken op politieke actie. Uitsluitend geinteresseerd in hun veronderstelde ideologische reinheid als ze zijn, verschuilen ze zich achter een intellectuele pantisocratie en brengen ze weinig interesse aan de dag voor het daadwerkelijk borgen van libertarische politieke doelen.

Sommige critici van Ron Paul concentreren hun klachten op bepaalde posities van hem. Hij is sterk gekant tegen de Roe v. Wade uitspraak over abortus en bepleit dat abortus een zaak voor de afzonderlijke staten is, niet van de federale overheid. Sommige libertariërs die sterk vóór het recht op abortus zijn, zijn ontstemd, maar dat zouden ze niet moeten zijn. Een sterke federale overheid staat inherent vijandig tegenover vrijheid, en geen enkele libertariër zou een toename daarvan moeten ondersteunen. Eén manier om de federale overheid te limiteren is om stricte toepassing van de Constitution te eisen. De Constitution, alhoewel inferieur aan de Articles of Confederation, laat alle behalve een strikt gelimiteerde set van bevoegdheden bij de afzonderlijke staten. De bevoegdheid om abortus te regelen is niet aan de federale overheid gegeven. Sommigen stellen natuurlijk dat het Fourteenth Amendment de zaken verandert, maar het vereist een enorme vervorming van de interpretatie om een recht op abortus uit de tekst van dit Amendment te persen. Eén criticus van Ron Paul heeft toegegeven dat Roe v. Wade slechte wetgeving is maar denkt dat we op de één of andere manier het pro-abortus standpunt moeten “corrigeren”. Is dit geen overgave van de mogelijkheid van het stellen van constitutionele limieten aan de federale overheid ? Zelfs zij die gecharmeerd zijn van het legaliseren van abortus zouden zich de broodnodige behoefte moeten realiseren om de federale overheid een overschrijding van de constitutionele limieten te onthouden. In het geval de critici antwoorden dat voor hen het recht op abortus al het andere overstijgt, is dat hun zaak; zij zouden zich echter moeten realiseren dat deze positie grote gevaren inhoudt. Murray Rothbard ondersteunde deze visie zeker niet. Hij was (in tegenstelling tot Ron Paul) voorstander van het recht op abortus, maar dit heeft hem absoluut niet aangezet tot een andere visie met betrekking tot zijn ondersteuning van Ron Paul.

Sommigen hebben wat tegen Ron Paul omdat hij geen voorstander is van een open-grenzen immigratie-politiek. Maar waarom zou men dit punt essentieel voor het libertarisme veronderstellen ? Hans Hoppe heeft sterke bedenkingen tegen open grenzen; en Murray Rothbard, in zijn laatste jaren, nam er ook afstand van. Vrije immigratie in combinatie met een welvaartsstaat is een gevaarlijk mengsel: is het zinvol om Ron Paul af te wijzen omdat hij dat niet kan accepteren ?

Ik ben bang dat sommige critici die vraag bevestigend zullen beantwoorden. Zij prefereren het er op te staan dat iedereen die de aan hen geopenbaarde versie van libertarisme niet op de letter volgt, het niet waard is in overweging te worden genomen. Het doet er niet toe dat we met Ron Paul een kans hebben om de oorlog in Irak te beeindigen: hij heeft zich niet geabonneerd op elk artikel van het geloof. Zij prefereren het “dixi et salvavi animam meam” om met de Heilige Augustinus te spreken.

Vreemd genoeg zijn sommige van dezelfde lieden die Ron Paul veroordelen wegens afvalligheid zélf zo toegewijd tot “links libertarisme” dat ze libertarische principes ónder bepaalde culturele waarden stellen. Ze bepleiten gelijkheid in geslacht en zijn bezorgd indien we kwaaddenken over bepaalde voorgetrokken minderheidsgroepen. Libertarisme, zo denken zij, is het beste om deze waarden te promoten, en dit feit is voor hen de hoofdreden om libertarisme te ondersteunen. Anderen, niet behorende tot de linkse libertariërs, geloven in verandering an sich: wetenschap en technologie zullen een mooie toekomst voor ons creëren, die ons zal bevrijden van het keurslijf van het traditionalisme.

Zowel de linkse libertariërs als de technologisch toegewijden zijn het oneens met Paul. Hij is niet kosmopolitisch genoeg voor hen: hij is zo ouderwets dat hij de traditionele familie verdedigt. Bijna net zo erg is dat hij als een echte Amerikaanse patriot tegen NAFTA en soortgelijke overeenkomsten is die niet compatibel met de Amerikaanse nationale interesses zijn. Voor mij zijn dit deugden en geen tekortkomingen; maar laten we voor de discussie veronderstellen dat de waarden van de linkse libertariërs en de technologisten – degenen die Rothbard “space cadets” noemde – correct zijn.

Rijst de vraag dan niet, of libertarisme aan deze waarden ondergeschikt moet worden gemaakt ? Voor Rothbard is vrijheid het hoogste politieke goed. Voor sommige van de Ron Paul critici is dit niet het geval; uitsluitend libertariërs die hun curturele lakmoestest doorstaan zijn hun support waardig. De overgrote meerderheid van de libertariërs wijzen een dergelijke nonsens af.

David Gordon (stuur hem mail) is een senior fellow aaan het Ludwig von Mises Institute en redacteur van Mises Review. Hij is ook de auteur van The Essential Rothbard. Zie ook zijn Books on Liberty.

Big thanks to Lew Rockwell for the permission to publish the translated article !

Copyright © 2007 LewRockwell.com

www.lewrockwell.com
www.mises.org
Meer Open Brieven

Doneer aan LewRockwell.com

86 REACTIES

 1. Wat is er niet-libertarisch aan om pro-life te zijn? Als je een ongeboren kind als individu beschouwd (waarom is iemand (vlak) na zijn geboorte wel een individu en (vlak) daarvoor niet?) dan moet een libertarier toch tegen abortus zin.
  Maar goed de economische plannen van Ron Paul zijn wel goed, maar is het niet dom om alle amerikaanse troepen uit het buitenland weg te halen. Immers een vijandelijke vloot in de Perzische golf is veel gevaarlijker voor de US dan een vijandelijke vloot voor de kust van Alaska. Het lijkt me voor de VS van levensbelang dat olie en andere grondstoffen\goederen naar de VS vervoerd kan worden.
  Is het wel verstandig om de troepen uit Irak weg te halen, ook al was het niet verstandig Irak aan te vallen? Volgens mij moet je als het gaat om buitenlandse politiek vooral pragmatisch zijn en naar je eigen belangen kijken. Dus niet aan nation-building doen maar wel de toevoer van olie veiligstellen en terroristen aanpakken. Bereid zijn om te praten maar ook bereid zijn geweld te gebruiken.

 2. Als het puntje bij paaltje komt heb ik niet meer dan een enkele argument nodig om aan te tonen hoe volledig waardeloos Ron Paul als presidentiele kandidaat en politicus wel is …

  Met name … de man is politiek helaas (altijd al) volkomen IMPOTENT … he can get up … but he can not get IT up … Hij staat nog wel op, maar krijg ‘m NIET stijf … Het libertarisme dient hem en NIET andersom …

  En dat nu kwam duidelijk naar voren tijdens het meest recentelijke Republikeins debat in New Hampshire gemodereerd door eene Mel Gibson.

  Naast de cliche en voor-spek-en-bonen "libertarirische argumenten" (omdat die onrealistisch zijn) dat hij ten beste gaf … was zijn enige letterlijk PATHETSCHE verklaring dat hij "nog het meeeest net als Barack Obama" zou zijn. Met name dat zijn supporters vooral jonge mensen zijn die "verandering" wensen …. WAAROM zou hij op een andere moeten lijken?

  En dat terwijl hij zuiver om den brode VERGEEFS en op impotente wijze het "libertarische evangelie volgens R.Paul " op de meest traditionele en ouderwetse manier aan de man probeert te brengen …

 3. [2] ACP, dat je iets tegen die man hebt lijkt me duidelijk, maar kom nou eens met argumenten (anders dan zijn door jou gesuggereerde, maar compleet irrelevante, verstoorde lichamelijke functies)…..

  "…was zijn enige letterlijk PATHETSCHE verklaring…". De meeste politici doen niets anders dan pathetische verklaringen afleggen, dus als Ron Paul er maar een doet, valt dat nog wel mee dus.

 4. [1] "Wat is er niet-libertarisch aan om pro-life te zijn? "

  Niets hoor. De pro-life is een bestaande libertarische stroming, met andere opvattingen dan de pro-choice!

  Er zijn trouwens geen twee libertariers die over alles hetzelfde denken. Zelf al gaan ze allemaal uit van de persoonlijke vrijheid cq het niet beginnen met geweld.
  Daarom zijn ze wel allemaal tegen de bemoeienis van de staat ermee. En Ron Paul wil het in ieder geval weghalen bij de centrale regering en overlaten aan de staten. Een eerste stap?

  Zie o.a.
  http://www.vrijspreker.nl/v

 5. De frase ‘Individuals unite!’ blijkt hier van toepassing.

  Of hij wint of niet, voor wat het waard is hebben veel Amerikanen nu eindelijk kans om te stemmen op een kandidaat die tegen een grote overheid is, tegen oorlog en, laten we wel wezen, in ieder geval een schijn van kans heeft. Niet slecht zou je zeggen, maar kennelijk geven issues als abortus de doorslag.

  Rare jongens, die libertariërs.

 6. [5] Je zou je best kunnen afvragen of belastingen belangrijker zijn dan zaken als abortus. Waarom zou economische vrijheid relevanter zijn dan niet-economische onderwerpen?

 7. Zou iemand mij kunnen vertellen waar ik een goed overzicht kan vinden van alle kandidaten (democrats en republicans) en hun standpunten?

 8. [3]

  Beste Frenkel … ik heb eigelijk helemaaaal niets tegen Paul … zelf en persoonlijk. Hij is zoals iedereen die "by hook or by crook" een bestaantje bij elkaar probeert te schrapen.

  Wel dat het streven naar … GEINTSTITUTIONEERDE Libertarisme reeds een kleine HONDERD jaar geleden zijn hoogtepunt heeft bereikt, en zinsdien niks anders dan een expirerende politieke sektegedachte is …

  Want volgens mij kunnen de principes van het libertarisme die deugen beslist NIET op collectief wijze verwezenlijk worden (zoals een Paul dat zegt te willen) maar uitsluitend op INDIVIDUEEL niveau …

  So there you have it …

 9. [9] RP is wel een politicus die blijkbaar naar meer individuele verantwoordelijkheid wil, minder collectivisme. Wat dat betreft is hij mijns insziens niet zo slecht voor de USA, en indirect ook voor de wereld, het is een stap de goede richting in. Je kan wel iemand afbranden als die idealen heeft die misschien niet helemaal te realiseren zijn, maar voor zo’n iemand kiezen is mijns insziens beter dan helemaal niets doen of een andere politicus kiezen.

 10. [10] Dat kan mijn grooootje ooook zeggen … Of niet soms?

  Maaar waaarom voor een uitgesproken impotente FANTAST gekozen … die absoluut niks kan waarmaken?

 11. [6] Ron Paul heeft zelf tijdens een interview al eens gezegd dat onderscheid maken in vrijheden eigenlijk onzin is, zoals persoonlijke vrijheid versus economische vrijheid. Er is maar een vrijheid. En iedereen die stappen zet in de richting van vrijheid is in mijn ogen welkom. Wanneer belastingen verlaagd zijn en mensen weer enigszins zelfbeschikking hebben kunnen we altijd terugkomen op abortus.

 12. [11] RP kan alleen iets waarmaken als hij voldoende stemmen krijgt, inderdaad. Probleem ligt niet bij RP maar bij de kiezers.

  Verder ga ik geen uitspraken doen over jouw grootje.

 13. [12] Exact!

  Dus als je dus pro-choice bent (hetgeen kan vanuit libertarisch oogpunt) dat een hele goede reden zou kunnen zijn om niet op Ron Paul te stemmen. Of dat je zijn immigratiebeleid wel degelijk zo belangrijk vindt dat je zijn economische progranmma – hoe goed ook – niet genoeg vindt om Ron Paul te stemmen. Idem bij zijn houding betreft interventionisme. Etc etc.

  Meer specifiek voor ik aangevallen wordt op deze voorbeelden: Iemand die het oneens is met enkele van zijn niet-economische opvattingen heeft dus een goede reden om niet op hem te stemmen.

  Dus zo raar zijn die libertariërs in post 5 in zo’n geval niet 🙂

 14. [14] Point taken.

  Het is alleen dat Ron Pauls niet elke dag uit lucht komen vallen. Nu heb je een kandidaat die notabene de IRS wil afschaffen, en men valt over enkele van zijn niet-economische standpunten? Ik dacht dat elke libertariër hem wel zou steunen. Het komt een beetje op mij over als: "Nou, dan maar voor Rudy McRomnabee of Hillary Obamedton. Het land mag naar de hel gaan zo lang we onze babies maar af kunnen maken."

  Dat noem ik eh… raar.

 15. [9] "Want volgens mij kunnen de principes van het libertarisme die deugen beslist NIET op collectief wijze verwezenlijk worden (zoals een Paul dat zegt te willen) maar uitsluitend op INDIVIDUEEL niveau …"

  Welke, en hoe dan? En nu specifieke voorbeelden graag, anders lijk je toch zowaar de troll en attention whore Ron Paul (zoals jij hem neerzet dan). Of niet soms?

 16. Ontopic: Over de eerste hoofdmoot van kritiek wil ik even kwijt dat je in Rothbard (mocht dat je toetssteen zijn) makkelijk kunt vinden dat je op libertarische gronden kunt stemmen op mensen die libertarische doelen nastreven. Dat je dan bepaalde zaken aan de staat toe zou kennen die onlibertarisch zijn (zoals jouw recht om te doen wat je wilt gegeven eigendomsrechten en geen geweld), is ook het geval wanneer je bijvoorbeeld ambtenaren omkoopt ten behoeve van voordelige behandeling door het staatsapparaat in welke activiteit dan ook: het is het oplichten van de staat, en de permissie daartoe is voor een ieder (op libertarische gronden) onbeperkt (gegeven de libertarische kaders natuurlijk). Je vindt Rothbard’s statements hierover oa. hier: http://www.mises.org/multim… (audio)

  Over de tweede moot van kritiek: zowel de arbortus als immigratiestandpunten van Paul zou je in een praktische context kunnen zien; eentje van technologische vooruitgang (zie Walter Block’s theorie ten aanzien van "evictionism": http://www.google.nl/url?sa… ) en werkbaarheid gegeven de bestaande verzorgingsstaat in de VS en haar aanzuigende effect, waardoor de immigranten de "scapegoat" zijn geworden in de discussie – in Nederland ook trouwens. Ten aanzien van de constitutie is het echt een geval van hoe puristisch kun je zijn. Neem de gehele menselijke intellectuele geschiedenis, pak het libertarisme, pak de originele US consitutie en de Bill of Rights en vergelijk de twee groepen met elkaar. Vind vervolgens iets dat dichter bij het libertarisme ligt dan de US constitutie en de Bill of Rights…. BESTAAT NIET.
  En zijn culturele stijl… Hij is Christen, so what? Zo ver ik kan zien is dat voor Ron Paul alleen een personeel moreel kader waarvan hij niets geïnstitutionaliseerd ziet in zijn wereldbeeld. In het Republikeinse debat Church versus State was hij loepzuiver. Een goed voorbeeld van kritiek op Ron Paul tav. geloof staat hier: http://www.youtube.com/watc
  Maar deze ‘filmmaker’ maakt een grote denkfout: niemand zal een ander zijn normen en waardenpatroon kunnen opleggen met (dreiging van) geweld doch er wel sterke morele meningen over hebben. Zolang eigendomsrechten niet in het geding zijn evenals geweld is zulks altijd een discussie in het domein van de moraal en niet van (libertarische) politiek dat de vraag beantwoordt: hoe dien ik te handelen als mens.

  En zeg nou zelf, het gebrek aan (een gematigd geloof in) Jezus Christus is niet echt een positieve eigenschap in de Amerikaanse politiek, of wel soms?

  Oh ja… en wtf zijn linkse libertariërs nu weer? Wandelende contradictio in termini waarschijnlijk.

 17. @GW: buitelandse vloot voor de kust van Alaska? Hebben Irak of Iran dan een vloot? Veiligstellen van de olietoevoer door een bezetting? Dat wil dus zeggen dat we alle normen van internationaal recht hebben laten vallen.

  @ACP: jij bent tegen Ron Paul omdat hij de enige is die niet opereert volgens de agenda van de joodse neocons, nmlk het gebruiken van het amerikaanse leger om de tegenstanders van Israel een kopje kleiner te maken. Lees Mearsheimer en Walt over de israel lobby die een beslissende rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van de invasie. Dat jij als jood baalt als een stekker van Ron Paul, dat is duidelijk.

  @Anno Zijlstra: hoe zo RP kansloos ? Dat die christelijke boertjes uit backwater Iowa hem 10% hebben gegeven overtrof alle verwachtingen. Nu morgen eens zien hoe het afloopt in New Hampshire. Ik verwacht dat hij die 10% flink gaat overstijgen. En financieel heeft hij de langste adem van allemaal, even afgezien van de joodse miljardair Bloomberg die zich nu warmdraait langs de zijlijn en als onafhankelijke kandidaat ‘dreigt’ mee te doen. Het zou heel goed kunnen zijn dat de komende verkiezingen in het teken gaan staan van de opkomende betekenis van het internet als nieuw politiek medium, dat parallel opereert aan de oude, door de joden gedomineerde amerikaanse media. Deze media, met Fox voorop, proberen daar waar mogelijk de opkomst van RP te dwarsbomen. Morgen gaan we zien, hoe groot de bres is die het internet heeft geslagen in het ‘main stream’-monopolie.

 18. [15] Ron Paul wil van alles wel, maar kan NIETS. Ook niet eens indien iedereen op hem stemt omdat hij daar niet toe is ingericht. Organiseert hij zich echter ooit, dan gaat hij zuiver COLLECTIEF te werk . Wat dus een no-no is. Mijn conclusie is dan ook dat op dit forum slechts op uiterst infantiele manier wordt gedacht en ge"discussieert".

  [16] Het libertarisme kent overigens en in essentie slechts TWEE principes: Dat van individuele VRIJHEID en dat van individuele VERANTWOORDELIJKHEID.

  A. Individuele vrijheid

  1. Is primair om te kunnen gaan en staan waar men dat wenst, en wanneer men daar zin in heeft. Welnu dat kan als men zorgt een echte vak of professie te beheersen waar universeel en mondiaal behoefte naar bestaat. Onverschillig of dat (instrumenten) glasblazerij isof high-finance en alles er tussen in.. Of men moet van huis uit over veel geld beschikken. Probleen in Nederalnd is dat inmiddels een 80% van de mensen geheel AFHANKELIJK zijn van de overheid.

  2. Vrijheis is ook om niet door belastingen te worden uitgezogen, als men domicile heeft in een land met lage of geen belastingen, terwijl men jaarlijks telkens een half jaar – minus een dag – in Nederland kan verblijven zonder belastingplichtig te zijn… (doe ik al meeer dan dertig jaar). Werkt men hier of pleegt men financiele transacties dan is het te regelen dat het steeds rechtstreek met de buitenlandse "vestiging" wordt afgehandeld. Men verblijft dan steeds in Nederland op "expense account", wat bijv in de VS weer van de belastingen aftrekbaar is.

  3. Omwille van persoonlijk vrieheid moet men zijn kinderen vooral op mondiale leest scholen, waartoe zelfs in Nederland ampel faciliteiten van zeer hoge kwaliteit wordt geboden o.a. door de Quakers Genootschap zodat zij toegang verkrijgen tot de top universiteiten ter wereld.

  3. En persoonlijke vrijheid is ook de gelenheid te hebben (en daartoe zelf kansen creeren) voor het vormen van een aanzienlijk persoonlijk bezit en asset base. … zie punten 1 en 2.

  B. Indivudele Verantwoordelijkheid …

  Dit is wel zeer gemakkelijk … valt NIEMAND lastig en laat je vooral door niemand lastig vallen. Men heeft er dan behoefte aan allerlei "libertarische organisaties" laat staan aan parasieten als een Ron Paul …?

  [18] Die gewoon letterlijk ONNOZEL is, want Ron Paul opereert helemaal niet eenvoudig omdat tie daaaartoe gewoon niet toe in staat is, hij REAGEERT alleen maar en leeft letterlijk van de politieke AFVAL …

  En WIE moeten er nu "BANG" zijn voor hem? Al ZEKER de Joden niet. Wat een primitieve assumptie … Zolas gezegd Paul staat voorlopig ’s morgens nog wel op maar is geheel IMPOTENT en kan ‘m niet meer stijf krijgen om er wat mee te kunnen doen …

 19. [2] Ron Paul IS inderdaad de republikeinse tegenhanger van de democratische Barack Obama.
  Jonge mensen WILLEN inderdaad een presidentsverkiezing tussen Obama en Paul. Geen van beide zal het halen.

 20. [21]

  Naaagh … Ron Paul is hooguit de tegenhanger van BOZO … en ook nog uitsluitend waar BOZO zich nu bevindt …

 21. Bij dergelijke verkiezingen zijn er veel candidaten, met geheel verschillende karakters, met veel verschillende vage meningen over heel veel verschillende onderwerpen.
  En uit dit onoverzichtelijke paket wordt gekozen. Voor het overgrote deel op gevoel en niet op een rationele analyse.

  Het interessante aan Ron Paul is dat hij de ENIGE in die troep is die duidelijk voor het overgrote deel libertarische ideeen verkondigt.

  En zolang er libertarische vrijheidsideeen worden gelanceerd, is Ron Paul mijn kandidaat.

  En omdat een belangrijke Deense Bank zelfs voorspelt dat hij nog President wordt, voel ik me niet de enige roepende in de woestijn, in tegendeel.

 22. [22]
  Ron Paul is de momentele exponent van de libertarische beweging in de VS, niks meer en niks minder. Ook in het geval RP niet slaagt, zal de beweging groeien; jouw soosjalistiese neo-con vrindjes hebben in ieder geval de langste tijd gehad, ook als één van die perkamenten fossielen in het Witte Huis komt. In alle gevallen m.u.v. Ron Paul zal de vrijheid kleiner worden en de belastingen hoger. Ik ben dan ook al een hele lange tijd geleden op te houden met me iets bij jouw niet feitelijke, on-libertaristische- en als een tang op een gehaktbal slaande geraaskal voor te stellen. Het motto dat je buiten de collectivistische maatschappij om als libertariër ook op individuele basis je eigen boontjes moet doppen laat niet verlet dat je elke kans zou moeten aangrijpen om de roverheid een slag toe te brengen, hoe klein die ook is. Dat heeft niets met institutionalisme te maken, maar alles met common sense.

 23. [20] Hoewel ik je persoonlijke levensfilosofie alleen maar als positief kan zien is het libertarisme in de gangbare zin van het woord een politieke filosofie dat de vraag beantwoordt hoe te rechtvaardig handelen opdat het individu/een mens in potentie tot volle wasdom kan komen. Kort samengevat is het het natuurrecht wat betekent dat er eigendomsrechten zijn en een geen-geweld principe. Het is een objectieve ethiek met wetenschappelijke grondslag en pretenties die de mogelijke rechtvaardiging van een staat systematisch afwijst en debunked en de vrijwillige cooperatie van individuen, groepen individuen, in vrede voorstaat. Dit is een zeer radicale filosofie in het licht van alle anderen en zeker in het licht van het politiek correctisme. Maar het is ook zeker wat anders dan een levensfilosofie, jouw levensfilosofie, dat een omzeiling van het huidige systeem waarin er onder andere een staat is dat individuen systematsich onderdrukt en (belangen)groepen systematisch tegen elkaar in het harnas jaagt in het proces van het dingen naar de gunst van deze geweldsmonopolist. Jouw levensfilosofie is een praktische leiddraad hoe de status quo zoveel mogelijk te omzeilen opdat je als individu vrij kunt zijn en je kan ontwikkelen en jezelf bedruipt. Het libertarische wijst de status quo af en stelt er een radicale filosofie tegenover die een beleid zoekt, oftewel manieren om haar ethische kader in te voeren of ingevoerd te krijgen. Natuurlijk is dit radicaal, maar ze is wel theoretisch en logisch consistent (met de menselijke natuur) en dus ook haalbaar. Een en ander hangt mede af van de ideeën van mensen, die niet zomaar veranderen en generatie op generatie dooorgegeven worden.

  Het communisme was een incoherente en inconsistente samenlevingsfilosofie maar wist het toch zo ongeveer 75 uit te houden, en dat alleen nog maar omdat het economisch (inherent) geen houdbaar systeem is.

  Jouw levensfilosofie is de jouwes maar er zijn ook mensen die de status quo (met recht) afwijzen, dingen willen veranderen, hoe ver ze ook van de realiteit lijken af te staan. Jij omzeilt (of hebt omzeild) de status quo op ingenieuze wijze en voelt je daar (hoop ik voor je) goed bij. Andere mensen niet en zouden graag de meest sociale, vredige, welvaartsbevorderende, rechtvaardige politieke filosofie uit de intellectuele geschiedenis in de praktijk zien. Wat dat betreft zijn libertariërs net socialisten of communisten. Het verschil is dat zij wél de juiste, kloppende en meest morele sociaal systeem hebben.

  Daarom is Ron Paul belangrijk. Niet voor nu. Maar voor de toekomst, opdat libertarische ideeën geleidelijk steeds meer verspreid en gemeengoed raken.

  En ACP, omdat ik jou het allerbeste wens wil ik je een tip aan de hand doen: trek eens een goede single malt open en speelt dit (http://www.mises.org/media….) op je PC af in je luie stoel. Je bent dwars genoeg om er van alles over te vinden. Spui vervolgens je inhoudelijk gal weer hier. Kunnen we eens een echte discussie doen.

 24. Ik lach me Rot hoeveel tijd ACP erin steekt om constant op dit forum reacties te plaatsen. Ik ben blij dat de Vrijspreker ook hem een doel in het leven geeft. 😉

  En Hub, je bent ook ruimhartig en tolerant, dat je zo gastvrij bent op je eigen stukje digitale snelweg! 🙂

  Leuk artikel over Ron Paul trouwens.. Misschien moeten we voor superdinsdag maar met een groepje naar Amerika reizen en mee doen met deze enthousiaste campagne, want hoewel we niet mogen doneren, mogen we toch wel in Amerika onze mening laten horen? Voordeel van het ineenstorten van de dollar is dat het niet meer zo duur is! (totdat hier de euro het ook begeeft dan..)

 25. [25] Een glenfarclas, Highland Park of toch een whisky van Islay? 🙂

  En hier op internet discusiëren, waarom niet eens in real life, lijkt dat je wat ACP?

 26. [7] Arno, je hoeft het ook niet te snappen! En tja, wat is kansloos? Ik kwam in 1994 met het libertarisme in aanraking toen ik 14 jaar oud was.. Hoe dat kwam? Een spotje van de Libertarische partij! Kansloos? Ja niet veel stemmen, maar toch hebben ze niet voor niks meegedaan. Ron Paul heeft nu al ruim 20 miljoen dollar te besteden om zijn klassiek liberale ideeën te verspreiden. Een succes wat niemand, inclusief Ron Paul zelf, niet had durven dromen.

  En Paul heeft veel ervaring met dit type campagne, hij heeft het al eens eerder gedaan in 1996, toen hij met tegenzin van de GOP zijn congreszetel won. Het presidentsschap ligt mijlen ver weg, maar je ziet toch hoe waardeloos die andere presidentskandidaten zijn?

  Met het uitlachen van Paul komen te er niet..

 27. En Paul roept nu zelf ook weer op te doneren, en het geld stroomt weer binnen…

Comments are closed.