,,Er zijn waarheden die niet voor alle mensen gelden en niet voor alle tijden.” Voltaire

We hebben aan de hand van de berichten in de media kunnen zien, dat de kredietcrisis zich verder uitbreidt. Veel commentatoren spreken van onverantwoordelijke speculanten, bedrijven, bankiers en particuliere leners, maar dit verlegt helaas de schuld van degene die deze situatie heeft mede veroorzaakt en dat is de overheid in casu de centrale banken. Niet alleen de Federal Reserve is hier de medeschuldige, maar het gehele fiatgeldsysteem. Dit systeem heeft het over de afgelopen 60 jaar mogelijk gemaakt om miljoenen mensen en bedrijven op krediet te laten leven. De eigenlijke oorzaken liggen, behalve dan de gedeelde schuld van de instanties hiervoor genoemd meer in de langetermijngolven die de menselijke economische evolutie zo hebben gekenmerkt.

Ik zal deze in een kort tijdsbestek noemen:

1. Psychische golfanalyse
2. Technische golfanalyse
3. Demografische golfanalyse

De psychische golfanalyse

De psychische golf werd al in 1924 ontdekt door de Russische wetenschapper Nikolai Kondratiev. Deze berekende sinds de tweede helft van de 18e eeuw dat er een bepaalde golf aanwezig was binnen de economie die o.a. effect ressorteerde op de grondstoffen, rentestanden, prijzen etc. In de jaren 30 gaf de Oostenrijkse econoom Josef Schumpeter hieraan de naam van Kondratiev cyclus. Natuurlijk bouwde Kondratiev verder op diverse mensen zoals Charles McKay en Gustav Le Bon in de 19e eeuw die ook een psycho-analyse deden van massa’s en de daaruit voortvloeiende gekten en zeepbellen. De trend is natuurlijk een kwestie van een pendule van de menselijke geest, die constant laveert tussen angst en hebzucht. We kunnen nu dan ook de afwisseling zien met de jaren 80 en 90, toen hebzucht een voorname drijfveer was voor de aandelenbeurzen. Nu zitten deze investeringsmarkten in een vorm van angst. Deze vormt een grotere drijfveer nog dan hebzucht, omdat zoals men weet mensenmassa’s vreemd kunnen reageren als er een angstpsychose heerst. Niets is meer waar wanneer het investeringen, vermogens- en pensioenopbouw betreffen.

De technische golfanalyse

Deze golf wordt wel toegeschreven aan Ralph Nelson Elliott, die in de jaren 20 op basis van het nummerieke systeem van Leonardo Pisano, beter bekend als filius Bonacci (zoon van Bonaci), of afgekort Fibonacci in de 12e eeuw. Dit concept bracht Elliott tot uiting in zijn grafieken met name in de aandelenmarkt. Hij ontdekte een golf die zich telkens herhaalde, zowel naar boven als naar beneden. Veel technische analytici laten zich leiden door deze vorm van voorspelling. Met andere woorden waren deze Elliott-waves niet willekeuring, maar volgden zij een duidelijk mathematisch patroon, zoals 1+1=2, 2+1=3, 3+2=5 enzovoort. De stijging in de markten noemde hij de 1-2-3-4-5 golven, oftewel drie golven naar boven en twee golven naar beneden. Deze golven naar boven werden een hausse genoemd, waarna er 3 golven in een dalende markt volgden. Deze golven noemde hij A-B-C golf. Twee golven naar beneden en een golf naar boven. Deze golven werd daarom een baisse genoemd. De golf naar boven binnen een baisse-markt wordt ook wel baisse-rally genoemd in de handelaarswereld. De huidige expert op het gebied van de Elliott-golf is Robert Prechter en ziet hier een bevestiging van een grote baisse-markt, die al sinds 2000 aan de gang is.

De demografische golfanalyse

Minder bekend dan de voorgaande golfanalyses is de demografische golf. Zoals we allen weten heeft er zich na de tweede wereldoorlog een enorme bevolkingsexplosie voorgedaan. Deze zogenaamde babyboomers hebben voor een enorme economische opleving gezorgd in de afgelopen 60 jaar. Dit ging gepaard met enorme investeringen op allerlei markten. De twee mensen die hier behoorlijk wat onderzoek hebben verricht zijn Harry Dent en Daniel Arnold. Beiden hebben geconstateerd dat er een demografisch compenent zat binnen deze enorme welvaartstijging over de afgelopen decennia. Dit naar aanleiding van hun studie van de crisis van de jaren 30 kwam met name Daniel Arnold tot de ontdekking dat de grootste groep of modus die het meeste geld uitgaf binnen de economie de 45-54 jarigen waren. Dit was waar vanaf het begin van de 20e eeuw tot aan nu. Demografisch is deze groep nog steeds aan het groeien, omdat de geboortegolfgeneratie pas na 1962 qua aantal begon in te krimpen, dus zal de inzinking pas merkbaar zijn nadat het zwaartepunt van deze geboortgolfgroep de leeftijd van 50 hebben behaald. In dat geval zou er een grote inzinking plaatsvinden na 2012. Daniel Arnold merkt tevens op dat hetzelfde was gebeurt in 1929, omdat het zwaartepunt van de inwoners, inclusief immigranten van 45-54 jarigen van begin 20e eeuw voor 1930 plaatsvond.

Aan de hand van deze langtermijnanalyses zouden we kunnen stellen dat we aan de vooravond staan van een grote inzinking. Nu is het zo dat deze golven nauwelijks te vermijden zijn, omdat deze eenvoudigweg in ons eigen natuurlijk systeem opgesloten zitten. De geboortegolf was namelijk een reactie op het einde van de tweede wereldoorlog, waar er voor het eerst na lange tijd in het westen vrede heerste. Dit is een fenomeen dat al eeuwen speelt namelijk. Zelfs de bijbel heeft het over zeven vette jaren en zeven magere jaren.

De gekten en zeepbellen in de aandelenmarkten en nu ook de huizensector zijn wat dat betreft natuurlijk uitvloeisels van deze cycli. Kondratiev en Elliott zagen ook dat deze golven redelijk voorspelbaar zijn, maar precieze data konden zij niet noemen. Daarentegen zijn de demografische golven wel redelijk voorspelbaar, omdat demografische ontwikkelingen gemakkelijk zijn te meten. De reden, waarom we nu de problemen hebben met zowel de aandelenmarkt in 2000-2008, alsmede de kredietkrach en –crisis is dat in een opwaartse economie veroorzaakt door de enorme geboortegolfgeneratie er automatisch excessen voorkomen. Dit is onvermijdelijk, vanwege de massagekte die plaatsvindt en rijkelijk worden gefinancierd door bancaire instellingen en financiële instituten. De centrale banken waren en zijn meer dan bereid om te voldoen aan de vraag naar investeringsmogelijkheden, zelfs als dat gepaard gaat met een gigantische liquiditeit en kredietexpansie die we over de afgelopen 35 jaar hebben gezien.

De psychische oorzaken liggen voor de hand, want zoals we allen weten wordt succes alleen maar gevolgd door meer succes, dus ook de investeringsmiddelen van de geboortegolvers en de bereidheid om meer risico’s te nemen en te dragen. De vooroorlogse generatie is sinds de jaren 90 vrijwel uitgestorven, waardoor degenen die de jongere generaties nog konden waarschuwen afwezig zijn.

Het is derhalve realistisch om te stellen dat iedereen eens in zijn of haar leven een economische crisis moet ondergaan, hoe vervelend dat ook is.

In de volgende episode leg ik uit hoe men deze aankomende crisis kan verzachten.

Essays:
Kondratiev Waves; George Modelski, Faculty of Washington, 1996
De Kondratiev Cyclus; Albert Spits, Libertarian, september 2002
Who was Fibonacci; Dr. Ron Knott, University of Surrey, november 2007
The immense Power of the Wave Principle; Joseph Russo, Elliott Wave Technology 2008
Wat is Deflatie en wat zijn de Oorzaken; Robert Prechter, Libertarian, maart 2005
Elliott Wave Theory; Shaun Taylor, Investopedia, november 2001
Baby Boomers, Generation X and Social Cycles; Cliff Droke, SafeHaven, november 2007

Literatuur:
Long Wave Cycle; Nikolai Kondratiev (vert. Guy Daniels), 1984
The Great Boom Ahead; Harry S. Dent jr., Hyperion, januari 1994
Extraordinary Popular Delusions & The Madness of Crowds; Charles McKay, 1841 (ed. Three Rivers Press juli 1995)
The Crowd; Gustav Le Bon, 1895 (ed. Penguin, april 1960)
The Great Bust Ahead; Daniel A. Arnold, Vorago-US november 2002 (ed. 2007)

19 REACTIES

 1. Duidelijk en interessant. Een grote vraag is hoe kan iemand dit nu gebruiken voor zijn eigen beleid?

  De psychische en demografische analyses zijn de bestudering van gevolgen van dingen die in de maatschappij "gebeuren". En die gebeuren niet onafhankelijk van elkaar.
  De technische analyse lijkt me meer het bestuderen van wat er in de economie als gevolg van die eerste twee.

  Dit zou er op kunnen wijzen dat er één allesomvattende theorie mogelijk moet zijn.
  Zijn daar al pogingen toe gedaan?
  1. Psychische golfanalyse
  2. Technische golfanalyse
  3. Demografische golfanalyse

 2. Op zich wel een aardig verhaal, met dien verstande dat ik me afvraag in welke mate de opgang van de Aziatische landen en Rusland de neergang van het Amerikaanse imperium en West-Europa zouden kunnen compenseren of verergeren.

  De binnenlandse vraag in die landen (waar men zowel produceert en consumeert in plaats van uitsluitend consumeren) is opwaarts; uiteindelijk zal er naar mijn idee in de VS en de EU ook weer geproduceerd moeten gaan worden tegen een concurrerende prijs; het zogenaamde kenniseconomie-idee is leuk voor degenen die ‘de brains’ hebben, maar minder leuk voor degenen wiens sterke punten bij manuele arbeid liggen.

  Zodra de socialistische planeconomen en -politici in de EUVS dat in de gaten krijgen, zal men protectionele maatregelen gaan nemen, waarmee de situatie qua vrijheid en qua economie verergert. Een grote oorlog is natuurlijk ook een optie, met minimaal hetzelfde resultaat, hier en daar een glasvlakte en miljoenen slachtoffers.

 3. [1] Deze cycli zitten in de menselijke natuur verweven. Alles is afzonderlijk van elkaar door onderzoekers bestudeerd, daarom is het zo noodzakelijk om deze cycli bij elkaar te brengen en daaruit een synthese te scheppen. Zoals gezegd zit er een bepaalde periodieke en universele golf in ons bestaan. Sommigen noemden het seizoenen en anderen weer magere en vette jaren. Dit is in feite een nog jonge leer die nog tot volwassenheid dient te komen. De Oostenrijkse School heeft feitelijk ook de psychische golven bekeken (Menger, Von Mises) en daar de economische leer op gebaseerd. Ik ben het met je eens dat de technische golf meer onderzoek behoeft en mensen als Robert Prechter zijn daar druk mee bezig, alhoewel het onmogelijk blijft om het op de dag of maand te voorspellen, zelfs voor technische analytici. Wel kan men gemakkelijker voorspellingen doen als eenmaal het systeem een ommezwaai heeft gemaakt richting inkrimping, zoals nu het geval is. Vertrouwen creëert namelijk expansie en expansie creëert hebzucht en euforie. Wantrouwen creëert daarentegen inkrimping en inkrimping creëert angst en paniek.

 4. [2] Dat is ook de tragedie van het socialisme, zij dachten en wellicht denken nog steeds dat men de psyche van de mens kan uitschakelen en een nieuwe ‘mens’ kan scheppen die de hebzucht en angst kan vergeten. Het is inherrent aan het vrijemarktsysteem dat er cycli bestaan. De oorzaak ligt in het feit dat succes meer succes stimuleert, zoverre zelfs dat sommigen meer willen dan ze bereid zijn in te leggen. Men wil iets voor niets en daar ligt tevens de crux. Daarom zijn collectivisten zo populair, omdat zij via overheidsmachtsmiddelen dit kunnen bewerkstelligen en tot staatsdoctrine verheffen. De uitkomst is derhalve altijd hetzelfde: armoede, geweld en algehele misère. Cycli in feite natuurlijke fenomenen, waar de neergang gewoon een gezonde correctie is op de euforie en de hebzucht van mensen via de liquidering van wan investeringen middels recessies of crises. Feitelijk hybris genaamd.

 5. Kondratieff had misschien in zijn eigen leven ook golven kunnen ontdekken:

  Nadat zijn publicaties en inzichten hem aanvankelijk een invloedrijke positie binnen de Russische Nieuwe Economische Politiek hadden opgeleverd, was zijn invloed rond 1928 sterk tanende. In juli 1930 werd hij beschuldigd van lidmaatschap van een waarschijnlijk niet bestaande boerenarbeiderspartij. Al in augustus van dat jaar deed Jozef Stalin een verzoek tot executie van Kondratieff aan de eerste minister Vyacheslav Molotov.

  In eerste instantie werd hij ‘slechts’ als een "kulak-professor" veroordeeld tot 8 jaar gevangenis. Vanaf februari 1932 diende hij die straf uit in Souzdal, een stad in de nabijheid van Moskou. Hoewel zijn gezondheid leed onder de slechte gevangeniscondities, zette hij zijn onderzoek voort en schreef hij aan zijn vrouw dat hij besloten had om aan vijf nieuwe boeken te werken. Een aantal van deze werken heeft hij kunnen afwerken en werden in het Russisch gepubliceerd.

  Zijn laatste brief stuurde hij op 31 augustus 1938 aan zijn dochter Elana Kondratieva. Kort daarna, op 17 september, vond Stalins grote schoonmaak plaats. Kondratieff werd aan een tweede proces onderworpen en veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf zonder contact met de buitenwereld. Dezelfde dag werd Kondratieff echter geëxecuteerd door een vuurpeleton. Kondratieff werd 46 jaar.

  Het duurde tot 16 juli 1987, bijna 50 jaar na zijn executie, tot Nikolai Kondratieff door het toen nog communistische Sovietregime alsnog postuum gerehabiliteerd werd.

 6. [5] Dank je Pcrs, heel leuk om te weten.
  In het rehabiliteren (en lintjes geven) zijn collectivisten erg goed!

 7. Een ander punt, in dit verband niet al te belangrijk is de uitspraak van Voltaire waar dit artikel mee begint:
  "Er zijn waarheden die niet voor alle mensen gelden en niet voor alle tijden."

  Een "waarheid" is in overeenstemming met de feiten.
  En feiten zijn feiten. Nu en altijd.

  Het blijft natuurlijk de vraag of we (nu) de feiten "kennen".

 8. [7] Inderdaad Hubert, waarheden zijn altijd hetzelfde. Waar Voltaire natuurlijk op doelt is de misleiding die actiegroepen of overheden periodiek te berde brengen, waardoor het hun ‘waarheid’ is die wordt aangehangen. Zie bijvoorbeeld het socialisme, de EU en de klimaathype van tegenwoordig. Wat dat betreft zijn we weinig geëvolueerd in kritisch denken ten aazien van deze voornoemde groeperingen.

 9. Ik hecht niet veel geloof aan zulke magische golfbewegingen, noch Kondratieff-cycli, noch Jevons’ zonne-activiteit-cycli, noch psychologische of demografische.

  Rothbard heeft zulke verklaringen volgens mij goed de grond in geboord door de vraag te stellen waarom ondernemers dit niet voorzien en erop inspelen. Van zodra ondernemers weten dat bepaalde golven bestaan, zouden ze hier winstmogelijkheden kunnen zien – en net door die handelingen zouden ze de golfbeweging teniet doen.

  Wat de "psychologische" golf betreft, het doet me denken aan Greenspans uitspraak dat de beurzen eind de jaren negentig gekenmerkt werden door "irrational exuberance". Dat kan goed kloppen, mijnheer Greenspan, maar met de woorden van een kritische columnist: "You cannot _spend_ exuberance."

  Ook leuk in dit verband is het werk van Raavi Batra, die al ’n paar keer crisissen voorspeld heeft die er maar niet kwamen. (De man heeft daarvoor een IgNobelprijs economie gewonnen ook, trouwens.)

  Ik blijf nog eventjes bij de Austrian business cycle theory. 😉

 10. Alles in het leven gaat met pieken en dalen in een stijgende of dalende lijn.
  Moeilijk te zeggen in iemands leven waar de top van de stijgende lijn ligt en over gaat in een dalende….overigens mooi verhaal, kijk reeds uit naar het volgende en misschien wel belangijkste!?

 11. [10] Koen, Murray Rothbard kon heel goed de conjunctuurverschijnselen omschrijven, echter als wiskundige en niet als psycholoog. Daarom sloeg hij de plank mis toen hij vertelde dat in de afwezigheid van de centrale bank er geen conjuncturen meer zouden zijn. Deze conjuncturen zijn er tijdens de goudstandaard ook geweest, bijvoorbeeld de tulpenbollenrage in de 17e eeuw en de spoorwegenhype van de jaren 40 in de 19e eeuw. Het is iets anders om ‘voorspellingen’ te doen. Dit kan nooit nauwkeurig, omdat de menselijke hypes en gekten heel lang kunnen aanhouden. Dat hebben we kunnen zien bij de internetgekte van de jaren 90.

 12. [12]

  Albert: Rothbard was om te beginnen een economist, en ook al had hij een graad in wiskunde (ik geloof dat het zijn minor was aan de universiteit van Columbia) zou hij zich omdraaien in zijn graf wanneer u zegt dat hij de conjunctuur "als wiskundige" omschreef. Rothbard stond stevig in de traditie van de Oostenrijkse School, en in zijn hele oeuvre zijn er slechts enkele wiskundige formules te vinden, nl. in Man, Economy and State, en die gaan dan nog over technologische feiten.

  Uw tegenwerpingen in verband met de goudstandaard zijn volgens mij onjuist.

  De tulpenmania vond dan wel plaats ten tijde van de goudstandaard, er is bewijs dat de tulpenmania weldegelijk monetaire oorzaken had. Een interessante link ivm tulpenmania is http://en.wikipedia.org/wik… ; het onderzoek naar de monetaire omstandigheden waarin de tulpenmania kon plaatsvinden vindt u op
  http://www.mises.org/journa

  Wat de spoorweghype – en andere conjunctuurschommelingen – in de negentiende eeuw betreft: zelfs na de introductie van Peel’s Act was het Britse financiële systeem gebaseerd op fractional reserve banking. Door dit mechanisme kan het banksysteem, zelfs op een goudstandaard, aan kredietexpansie doen. Vandaar ook Rothbards radicale pleidooi, dat ik onderschrijf, om het banksysteem zo te hervormen dat ook fractional reserve banking onmogelijk wordt. (Dit betekent bij Rothbard een goudstandaard en full reserve verplichtingen, en de afschaffing van de centrale bank; zie ook Jesus Huerta De Soto’s uitgebreide verhandeling "Money, Bank Credit and Economic Cycles".)

  Rothbard was niet blind voor psychologische factoren in de conjunctuur. Maar zoals Rothbard opmerkt in de openingsbladzijden van "America’s Great Depression":
  "It is important, first, to distinguish between business cycles and ordinary business fluctuations. We live necessarily in a society of continual and unending change, change that can never be precisely charted in advance. … It is, therefore, absurd to expect every business activity to be "stabilized" as if these changes were not taking place. … "

  Het bestaan van conjuncturen is echter niet te verwarren met het bestaan van ‘business fluctuations’. Een negatieve conjunctuur wordt gekenmerkt door massale verliezen, massale fouten door ondernemers: alle investeringen die zo zorgvuldig gepland waren, blijken plots waardeloos te zijn, ook al waren de methodes nog zo beproefd.

  Het probleem met de "grote golf"-verklaringen is dat ze helemaal geen verklaring zijn. Het zijn verhaaltjes; het zijn verhaaltjes die veel mensen graag horen, maar waarvoor de bewijzen niet overtuigend zijn.

  Wat de psychologische golf betreft, herhaal ik de one-liner van mijn vorige bericht: "you cannot spend exuberance". Zelfs in tijden van optimisme kan men nog steeds niet meer geld uitgeven dan men bezit. Het is slechts door kredietexpansie dat bedrijven goedkoop kunnen lenen en allerlei projecten kunnen beginnen die dan plots onhaalbaar lijken (omdat prijzen van grondstoffen etc. beginnen te stijgen en omdat krediet plots schaarser wordt waardoor interestvoeten de lucht in gaan).

  De overtuigingskracht van de demografische golf lijkt mij ook zeer gering. Uiteraard is een demografische schok, net zoals andere schokken, een mogelijk verstorende factor; maar een onvermijdelijke golf is het niet. Het is zo dat vergrijzing een probleem kan vormen, omdat er een steeds grotere druk komt te staan op een steeds kleiner wordende groep actieven; en omdat er misschien ontspaard zal worden. Maar dit hoeft an sich geen probleem te zijn, als er voldoende gespaard wordt of werd zodat de productiviteit van de actieven groot genoeg is. In alle geval zal het niet zo zijn dat de 45-jarigen belangrijk zijn omdat ze geld *uitgeven*; hoogstens omdat deze groep mensen zeer productief is door jaren ervaring en ze dus veel goederen produceren. De impliciete suggestie als zou een demografische shift van belang geweest zijn voor het ontketenen van de Grote Depressie lijkt me, om het zacht uit te drukken, niet geloofwaardig. De geldhoeveelheid is tussen 1929 en 1934 met ongeveer een derde gedaald; lonen en prijzen konden niet dalen; verlieslatende bedrijven en half-failliete banken werden ondersteund door de overheid; dat zal toch niet allemààl te maken hebben met een paar mensen die plots op pensioen gaan?

 13. Als iemand die daarwerkelijk wis en nat heeft "gedaan", en zelfs een tijd zijn brood mee heeft verdiend (en niet in het "Onderwijs", maar wat betreft toepassingen) beschouw ik die hele "wave theory" als … "curve fitting" … het grijpen naar een confectiepak met de dwangidee dat het ook de GEBOCHELDE zal passen …

  En nu krijgen wij dan weer allerlei koetpredicties …!

 14. WEL is de economie inmiddels geevolueert … van het inter- en intrapersoonlijke gebeuren naar de dorps, streek, regio, landelijk en nationale schaal … (waar echter de meeste mensen nog rondhangen) terwijl het zich inmiddels op globale niveau verder ontwikkelt.

  WAT weer een geheel ander beeld schept t.a.v. de monetaire, productieve en distributieve aspecten dat wordt gedreven door de veranderingen van de mens als (mondiaal) consument dan de zg. "experts" op oog hebben …

  Want met de "kennis" waar de meeste "specialisten" vandaag de dag mee werken, valt zeer weinig te anticipperen en te "voorspellen" … laat staan aan de hand van achterhaalde golfjes theorien … waar zekere "academici" zich mee in stand proberen te houden …

  Inmiddels zie ik hoe (en welke verschuivingen in) de economie-naar-contemporaine-globale-trends ook haar invloed uitoeffent op de wereldpolitiek en dus ook op de diverse politieke filosofien. Waarbij ik het "geinstitutioneerde" libertarisme helaas volledig in de goot zie liggen, en waar ook een Ron Paul zich bevindt ( die veel beter bij zijn eendebekjes en verllossingstangen had kunnen blijven …

 15. Psychoanalyse hebzucht:

  Gegeven:

  Hebzucht is één van de diepst gewortelde vervormde instincten.
  De drang naar zo veel mogelijk zelf te hebben om te kunnen overleven.
  Deze vervormde of doorgeschoten drang komt meestal voort uit de drang naar overleven, voortkomend uit de drang naar zelfbehoud.

  Oorzaak:

  De oorzaak van deze persoonlijkheidsstoornis is een psychische afwijkingen die meestal voorkomt door:

  § Een belemmering of afwijking in de normale ontwikkeling.
  § Erfelijke factoren of een lichamelijke ziekte.
  § Omgevingsfactoren en opvoedingsfactoren.
  § De Angst voor een totaal verlies door gebrek aan vertrouwen in de medemens.

  Gevolgen:

  § Het verlangen naar geld, macht, rijkdom of bezittingen.
  § Daardoor andere hun bezit gedeeltelijk of volledig ontzeggen.
  § Geen of weinig sociale voeling.
  § De Angst voor …….. als drijfveer naar meer hebzucht.

  Psychotherapie:
  § Met de leeftijd neemt ook de kans op succesvolle behandeling gewoonlijk af.
  § Ernstige persoonlijke psychosociale problematiek vraagt behandeling door psychotherapeut.
  § Het promoten van positieve eigenschappen: voorzichtigheid, verstandigheid, wijsheid, rechtvaardigheid, sociale voeling, eerlijkheid, oprechtheid, gematigdheid, zelfbeheersing, moed, hoop, respect voor de medemens, gulheid.

  beek reageerde op deze reactie.

 16. @Corse:

  Laatst zag ik een meeuw, die op een andere meeuw aanvloog, omdat die een lekker hapje in z’n snavel had. Ik vermoed dat de meeuw uit hebzuchtige motieven dat hapje wilde afpakken.
  Zelfs meeuwen hebben blijkbaarl psychiaters nodig.
  Veel dieren staan trouwens wantrouwend tegenover soortgenoten als het om hebzuchtige motieven m.b.t. lekkere hapjes gaat.
  Deze zijn belemmerd in hun normale ontwikkeling, zijn erfelijk belast en hebben last van omgevingsfactoren en opvoedingsfactoren.
  Psychotherapie wordt hen aanbevolen.
  Voordat die dieren ontspoorde megalomane trekken beginnen te krijgen.

  Wat een gezanik van zo’n Corse.

 17. Het beheersen van de fundamentele instincten:

  Iedere intelligente civilisatie heeft meer en meer zelfbeheersing nodig.
  Dit is de eis die de voortschrijdende mensheid steeds dwingender stelt.
  Heimelijkheid, onoprechtheid, schijnheiligheid, zich verrijken of profiteren op de rug van anderen, deze verschaffen geen oplossingen, noch brengen zij de ethiek vooruit.
  Dit sociale conflict bestaat uit de eindeloze strijd tussen fundamentele instincten en de evoluerende ethiek van een intelligente beschaving.
  Daarom wordt het voor de moderne en intelligente samenleving inderdaad noodzakelijk om het individu zelfbeheersing op te leggen.

  De kwaliteit van een samenleving bestaat niet uit het aantal miljonairs, maar hoe men omgaat met zwakken, ouderen, gezondheidszorg, werklozen, natuur en milieu enz.
  Ongeveer 80% van de totale mondiale milieu-impact wordt veroorzaakt door 25% van de wereldbevolking, de zogenaamde mondiale consumptieklasse, de natuur die moeder is van alle leven wordt hier gedegradeerd tot stiefkind.

  Zolang de vruchten van onze planeet niet verdeeld worden en zo lang er mensen sterven van honger en arm zijn, kan men spreken van diefstal door diegenen die verzuipen in weelde.
  Apartheid tussen blank en zwart werd afgeschaft in Zuid-Afrika, maar de oudste vorm van apartheid, het onderscheid tussen klassen, tussen arm en rijk vermeerdert zich razend snel op onze planeet, het is momenteel de grootste vorm van discriminatie sinds mens heugenis.

  Door gebrek aan herverdeling wordt geschat dat:
  Voor iedere extreme privaatrijkdom meer, er 10.000 armen bij komen op onze planeet, m.a.w. extreme privaatrijkdom veroorzaakt extreme armoede.
  Er is op de wereld genoeg voor iedereen, maar er is niet genoeg voor ieders hebzucht.
  De ongelijke verdeling van geld, verstand en rijkdom is de grootste onrechtvaardigheid op onze planeet.

  Alle systemen waarbij privilegies en voorrechten erfelijk worden overgedragen zijn ondemocratisch.
  Deze vorm van extremisme is een gevaar voor onze samenleving en demotiveert alle mensen die werken, ondernemen en al diegenen die een belangrijke bijdrage tot onze samenleving leveren voor een normaal loon.

  De top 1 miljard van de armste der aarde:

  Wereldwijd sterven er elke dag opnieuw 24.000 mensen ten gevolge van chronische en voortdurende ondervoeding.
  Elk jaar sterven er zo’n 7.000.000 kinderen aan ondervoeding; elke 3 à 4 seconden sterft er iemand in de wereld aan honger.
  Tussen 750 miljoen en 1 miljard mensen leven in zodanige armoede dat ze niet in staat zijn voldoende voedsel te verkrijgen om in hun dagelijkse behoefte te voorzien.
  54 landen zijn nu armer dan in 1990, in 34 landen is de levensverwachting achteruit gegaan.
  In 21 landen nam de honger toe en in 14 landen steeg de kindersterfte.
  In 12 landen gaan vandaag minder kinderen naar de lagere school dan tien jaar geleden.
  Eén miljard mensen, 32% van de stedelijke bevolking, woont in een krottenwijk, zo blijkt uit het rapport “The Slum Challenge” van de VN-organisatie Habitat.
  Dat aantal zal tegen 2030 waarschijnlijk verdubbelen, omwille van de groeiende verstedelijking en sociale ongelijkheid.
  Afrika telt relatief gezien de meeste sloppenwijkbewoners.
  79% van de stedelijke bevolking heeft er geen behoorlijk dak boven het hoofd.
  In absolute cijfers is Azië de koploper, met 60% van alle sloppenwijkbewoners op aarde.

  De Top 20 van de rijkste mensen der aarde.

  1 William Gates III Microsoft USA 56 miljard
  2 Warren Buffet Superbelegger USA 52 miljard
  3 Carlos Slim Helu Telecom Mexico 49 miljard
  4 Ingvar Kamprad Ikea Zweden 33 miljard
  5 Lakshmi Mittal Mittal Steel India 32 miljard
  6 Sheldon Adelson Casino`s plezier USA 27 miljard
  7 Bernard Arnault LVMH (luxe) Frankrijk 26 miljard
  8 Amancio Ortega Apparel (kleding) Spanje 24 miljard
  9 Li Ka-shing Conglomeraten Hong Kong 23 miljard
  10 David Thomson Media entertain Canada 22 miljard
  11 Larry Ellison Oracle / software USA 21 miljard
  12 L. Bettencourt L`Oreal Frankrijk 21 miljard
  13 Prince Alwaleed Investeringen / Olie Saudi Arabië 20 miljard
  14 Mukesh Ambani Manufacturing India 20 miljard
  15 Karl Albrecht Aldi en Retail Duitsland 20 miljard
  16 R. Abramovich Olie + Gas Rusland 19 miljard
  17 Stefan Persson H & M Zweden 18 miljard
  18 Anil Ambani Diverse India 18 miljard
  19 Paul Allen Microsoft USA 18 miljard
  20 Theo Albrecht Aldi en Retail Duitsland 17 miljard Bron: Forbes

  Op dit moment zijn 110.000 landgenoten (België) afhankelijk van voedselhulp. “Een recordaantal”, zegt Willy De Mesmaeker, gedelegeerd bestuurder van de Federatie van Voedselbanken.

 18. Het uitbuiten van mens door mens is eeuwen oud en is ondermeer een deel van de morele en ethische “onwaarden” van de ondernemende mens.

  In principe is het uitbuiten van mens door mens pure misdaad, strikt genomen.

  Het uitbuiten van mens door mens is geen vrijheid, het is misbruik maken van de onwetendheid van de medemens.

  Minder dan 3% van de samenleving maakt op deze manier misbruik van de andere 97%, of we deze 3% van de samenleving psychopaten kunnen noemen is nog de vraag, in de huidige tijd en in de huidige economie hebben ze al dan niet hun nut, in ieder geval kunnen we ze bestempelen als misbruikers van de onwetenden, in de toekomst (in de geautomatiseerde samenleving) zal hun denken als psychopathie en asociaal worden afgedaan, de democratie van vandaag is morgen de dictatuur van gisteren.

Comments are closed.