Om de ratificering van het verdrag van Lissabon (de Hernoemde EU Grondwet) te trachten te voorkomen heeft een groep van meer dan 45 personen in Duitsland een aanklacht ingediend tegen o.a. Angela Merkel en degenen die trachten dat verdrag aan het volk op te dringen.


Het is de laatst mogelijke poging de ramp van een dictatoriale collectivistische EU te voorkomen.


Is het mogelijk dat er in Nederland een gelijksoortige actie wordt georganiseerd?

Laat het ons weten.

Uit Duitsland ontvingen we onderstaand bericht.
Vanwege het belang en de urgentie was er nog geen tijd om het te vertalen, vandaar dat we het in de originele taal laten staan.
——————————————-
Sehr geehrte Damen und Herren,

leider bin ich nicht in der Lage in Ihrer Sprache zu schreiben und schreibe daher in deutsch. Ich hoffe Sie können mir dies Verzeihen.

Es ist mir wichtig Ihnen diese Informationen zukommen zu lassen für Ihre eigene Öffentlichkeitsarbeit, denn wir verfolgen das gleiche Ziel: Die Verhinderung der EU-Verträge in der jetzigen Form.

Ebenso wie die Menschen in den Niederlanden (und auch Irland, Spanien, Frankreich, Italien und vielen anderen Ländern) sind auch wir hier gegen die Ratifizierung des EU-Vertrags in seiner jetzigen Form! Daher haben sich 47 Menschen entschlossen Strafanzeige gegen unsere eigene Regierung zu erstatten.

Es dreht sich um die Strafanzeige wegen Hochverrats gegen die amtierende Bundeskanzlerin Merkel, den Bundespräsidenten Köhler, die Ministerpräsidenten der Bundesländer, die Abgeordneten des deutschen Bundestages und gegen die Alt-Kanzler Schröder, Kohl und Schmidt sowie den Ex-Bundesfinanzminister Waigel bei der Bundesstaatsanwaltschaft. Kurz gesagt gegen die Personen, die den EU-Vertrag in seiner derzeitigen Form auf den Weg bringen bzw. brachten.

Die offizielle Strafanzeige lautet in seiner Einleitung:

“Ich erstatte Strafanzeige gegen die Bundeskanzlerin Angela Merkel, den Bundespräsidenten Horst Köhler, die Mitglieder der Bundesregierung und alle Abgeordneten, die der Ratifizierung der EU-Verfassung und der Verfassungsänderung als Vorbereitung zur Ratifizierung des EU-Vertrages zugestimmt haben. Desweiteren stelle ich Strafanzeige gegen die Ministerpräsidenten der Länder, die als Vertreter des Bundesrates der Ratifizierung der EU-Verfassung zugestimmt haben, sowie gegen die Altbundeskanzler Gerhard Schröder, Helmut Kohl und Helmut Schmidt und den ehemaligen Finanzminister Theo Waigel wegen erwiesenem Hochverrat aufgrund von Art. 20 GG und den §§ 81 bis 83a des StGB.”

Sie wurde am 09.04.2008 von 47 Personen unterzeichnet und unabhängig voneinander offiziell bei der Bundesstaatsanwaltschaft eingereicht.

Die Personen, die Anzeige erstattet haben, unter anderem ich selbst, sehen es als eine der letzten Chancen die Demokratie zu retten und die Ratifizierung der EU-Verträge zu verhindern.

Anbei lasse ich Ihnen auch die Strafanzeige selbst mit seiner 10-Seitigen Erklärung zukommen. Lassen Sie jedoch bitte vor einer Veröffentlichung der Strafanzeige von Ihrer Rechtsabteilung klären, ob man nach dem Gesetz den Wortlaut einer Strafanzeige veröffentlichen darf oder nicht. Ich selbst kann dies nicht beurteilen. Die Pressemitteilung dürfen Sie in jedem Falle veröffentlichen.

Die kommerziellen Medien haben bisher nichts darüber berichtet – ganz entgegen ihrer Informationspflicht, die sie bei Sensationsmeldungen sonst stets vollmundig anführen.
In den Main-Stream Medien ist darüber nichts zu finden, sehr wohl jedoch in über 3.000 deutschen Foren und Blogs! Wie es möglich ist diese Meldung in Deutschland zu unterbinden ist mir ein Rätsel. Aber die Zustimmung in der Bevölkerung ist überwältigend!

Über eine Reaktion von Ihnen würde ich mich freuen und für Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Stephan Schmitt
—————————————————

Met bijlagen waar we later nog op terug willen komen.
Maar het bovenstaande moet voldoende zijn om uw interesse te wekken en graag uw goedkeuring en eventuele deelname aan ons kenbaar te maken.

We zien dat dan ook al met grote belangstelling tegemoet.

22 REACTIES

 1. Even heel zwartkijkend en cynisch (niet té serieus nemen), als de ratificering des EU Vertrages de ondergang van de democratie betekent dan zeg ik: Down with democracy! Lang leve de dictatuur. Stinkende wonden verdienen een diepe reiniging, en niet een halfzacht tegengaan van een ratificering bij een pseudo rechtmatig hof.

  Naïef gezien: Go for it!

 2. [2] Democratie als beslissingsmechanisme is niet zo slecht MITS de staat zo ver is uitgehold dat louter nog over de omvang en financiering van het leger en de rechtbanken besloten moet worden. (Ook al is een cijnskiesstelsel dan nog altijd beter).
  Democratie als dus danig mag van mij best, mits de staat zich terugtrekt op haar kerntaken en er dus niet "democratisch" over mijn dakkapel, mijn druggebruik, mijn euthanasie, mijn centen, mijn dienstplicht, mijn wapen, mijn maximumsnelheid etc. beslist wordt.

 3. Ik vraag me trouwens af of in Vlaanderen een soortgelijke actie mogelijk zou zijn tegen Belgicisten als Verhofstadt en Leterme die landverraad tegen Vlaanderen pleegden door zich en het land aan de Belgische vijand te prostitueren.

 4. Ik liep samen met een vriend van me al wel een tijdje met eenzelfde idee rond. Met een groep van zo’n 25-50 man lijkt het idee me financieel ook wel haalbaar, wat betreft juridische kosten. Mocht er zo’n actie gestart worden, doe ik zeker mee.

 5. Kort gezegd: Het probleem voor de burgers van de lidstaten is, dat volgens Europese jurisprudentie de lidstaten bij het EG-Verdrag hun soevereiniteit hebben begrensd (arrest Costa/ENEL). Bovendien eist het EG-Verdrag van de lidstaten, dat zij zich zoveel mogelijk inspannen om de verplichtingen uit het EG-recht te verzekeren en handelingen die de Gemeenschap kunnen schaden nalaten (art. 10 EG).
  Blijkens Europese rechtspraak geldt deze verplichting voor alle organen van de lidstaten, dus behalve voor de wetgever (regering en parlement) ook voor de rechterlijke macht, de provincies en gemeenten.

  Bovendien zegt art. 94 van onze Grondwet, dat binnen het Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften geen toepassing vinden, indien deze toepassing onverenigbaar is met een ieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties.
  De EG is een volkenrechtelijke organisatie, dus gaan de bepalingen van het EG-verdrag vóór de (Nederlandse) wet.

  Conclusie: gezien vorenstaande acht ik juridische actie in Nederland helaas kansloos.

 6. [3] Democratie als beslissingsmechanisme an sich en de beperkte overheid die daar dan bij zou moeten komen, zijn zowel theoretisch als empirisch gezien een wandelende contradictie.

  Ik denk dat deze stelling zo sterk en waar is, dat ik je uitdaag er een (hedendaagse – anders kom je aan met 17e eeuws VS van A dat juist een exemplarisch voorbeeld is ten gunste van mijn stelling) uitzondering op te vinden.

  Ik ben benieuwd!

 7. [7]JL,
  In andere lidstaten kan het anders liggen, bijvoorbeeld, als (nationale) grondwetgeving de toepassing van Europese regelgeving bij voorbaat aan banden heeft gelegd.

  Art. 20 lid 4 van het Duitse Grundgesetz kan aldus worden uitgelegd, waar het zegt: "Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist."

  De betekenis van lid 4 is mij niet geheel duidelijk, bijv. betreffende wat wordt bedoeld met "diese Ordnung", "Widerstand". Duitsland kent zoals bekend ook een constitutioneel HOF (Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe), terwijl Nederland het met een grondWETGEVER afdoet.

  Maar art. 20 GG klinkt i.i.g. "strakker" dan onze Grondwet als het om soevereiniteit gaat.

  Ook het VK kent voorbehouden m.b.t. toepasselijkheid van internationale regelgeving.

 8. [6] [6] Juridisch niet haalbaar? Lijkt een sterk punt.
  Betekent dit dan dat alle generaties die ons nog volgen nooit meer af kunnen van een afsprak die hun verre voorouders ooit gemaakt hebben?
  Je kunt zelfs van een huwelijk af waarin je zelf een contract voor je hele leven hebt gesloten.

 9. Moreel gezien is het Lissabon verdrag niet rechtsgeldig. De Nederlandse bevolking heeft immers massaal nee gezegd tegen dit verdrag.

  Dat het dan toch wordt ingevoerd door politici is leuk en aardig. Maar ze hebben simpelweg het mandaat er niet voor. Net als ik niet het recht heb namens een ander zomaar een koop- of huewelijkscontract te sluiten.

  Dan maakt het niet uit hoeveel mooie wetten en regels ik daarom heen verzin. Dat is leuk voor juristen. Moreel gezien is het allemaal ‘null and void’.

  En ja, zolang de machthebbers in Den Haag achter het verdrag staan heb je niets aan dit soort getheoretiseer. Dat snap ik ook wel. Maar stel nu dat een anti-EU politicus de verkiezingen wint, en demonstratief op het binnenhof het verdrag in stukken scheurt.

  Heeft de EU dan een poot om op te staan? Geen enkele.

 10. Op 12 December 1945 werd voormalig NSB-leider Anton Mussert ter dood veroordeeld. Nog geen half jaar ná de veroordeling werd Mussert, op 7 mei 1946, op de Waalsdorpervlakte te Den Haag gefusilleerd.

  Wat werd Mussert verweten? Naast hulpverlening aan de vijand en een aanslag op de grondwettige regering was het voornaamste verwijt aan hem dat hij "een poging Nederland onder vreemde heerschappij te brengen" zou hebben ondernomen.

  Laat die zin eens op u inwerken. Een man werd ter dood veroordeeld, en
  binnen een half jaar ook daadwerkelijk geëxecuteerd, omdat hij Nederland onder vreemde heerschappij wilde brengen. Natuurlijk heb ik geen goed woord over voor Anton Mussert en zijn NSB. En gezien de ontberingen die de Nederlanders hebben moeten doorstaan tijdens de tweede wereldoorlog kan ik het me zeer goed voorstellen dat hij ter dood is gebracht.

  Maar de wegen der geschiedenis zijn ondoorgrondelijk. Nu, 60 jaar later,
  staan de Nederlandse politici in de rij om maar te beweren dat we vooral
  "ja" moeten stemmen voor de Europese grondwet. Een grondwet die, aldus artikel 6, boven de Nederlandse wet komt, en waarmee Nederland de facto onder vreemde heerschappij terecht komt.

  Wat nu politiek correct lijkt te zijn, instemmen met de grondwet, was niet zo heel lang geleden in Nederland een reden om iemand de doodstraf te geven.
  Een interessante constatering.

 11. [11]

  Dat mandaat hebben "we" gegeven met de reguliere verkiezingen.

  Als je op een partij stemt die voor de grondwet is (zoals het CDA) en dat CDA komt in de regering, dan geef je aldus je mandaat.

  In het geval van de PVDA is het ‘kiezersbedrog’ want zij beloofden een referendum, maar zij zullen terecht stellen dat standpunten altijd onderhandeld worden, en dat zulks een breed geaccepteerd iets is.
  Immers, de meeste mensen schijnen partijen die strak aan hun standpunten vasthouden een gebrek aan ‘verantwoordelijkheidsgevoel’ te verwijten omdat zij op die manier altijd in de oppositie zullen blijven zitten.

  Het is de kudde-mentaliteit die er is ingepompt bij het gepeupel die het zover heeft gebracht. Een enkele oprisping (eerste referendum) kan dan veel makkelijk worden afgedaan.

 12. @Hub,
  De vraag of JURIDISCHE actie kans van slagen heeft, moet m.i. met nee worden beantwoord, precies om de redenen die ik aangaf. Of wij nooit meer van de EU/EG af zouden kunnen komen, is een vraag van POLITIEKE aard. Het is van wezenlijk belang goed onderscheid te maken tussen politieke kwesties en kwesties van juridische aard.
  Het is buiten kijf, dat onze gekozen volksvertegenwoordigers en hun kornuiten druk bezig zijn met het verkwanselen van nationale soevereiniteit, anders gezegd beroepsmatig landverraad plegen.

  Maar JURIDISCH valt er weinig of niets tegen te doen, zolang de drie machten, t.w. de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht JA & AMEN roepen tegen de Europese bazen en elkaar de baantjes en de balletjes toespelen.

 13. [14] OK, er is dus Landverraad.
  Juridisch is daar niets tegen te doen.
  Ervan uitgaande dat Landverraad een fraude is tegen alle burgersbetekent dit dat geen enkele burger iets tegen deze fraude kan doen.

  Dit kan/MAG niet juist zijn. Er is dan een misdaad en die blijven we accepteren?
  Er MOET toch een weg zijn om uit deze absurde immorele situatie te geraken?

 14. [13]
  Volgens mij klopt dat niet. Politici hebben niet het mandaat om de grondwet te wijzigen. Niet zomaar althans. Ze moeten daarvoor een bijzondere meerderheid hebben, waarna de kamer moet worden ontbonden en er nieuwe verkiezingen gehouden moeten worden. Dat is nooit gebeurd met dit verdrag.

  En politici hebben zeker niet het mandaat om grondrechten te verkwanselen. Zelfs als ze dat juridisch wel kunnen. Dat recht hebben ze simpelweg niet.

 15. Es ist wundervoll, dass sich nun die Länder zusammenschließen um den EU-Vertrag zu verhindern!

  Ich kann zwar nicht lesen was hier steht (bis auf die deutsche Stelle), aber ich weiß für was ihr eintretet!

  WIR SIND EUROPA

  Danke!

  (ich hoffe ihr könnt ihr das lesen…)

 16. @Hub,
  Niemand betwist, dat het lastig is effectieve (politieke) oppositie te voeren in een feitelijke dictatuur, waarin je tegenstander zich achter de coulisse schuilhoudt, geheime deals en verdragen sluit, etc.
  Maar het is niet onmogelijk.
  Het vereist i.i.g. een mix van essentialia, zoals visie, doorzettingsvermogen, contacten, moed, etc.
  De strijd van MEP’s als Jens-Peter Bonde, Nigel Farage e.a. verdient daarom ons aller daadwerkelijke steun.

 17. [15] tja, zolang meer dan 50% van de bevolking er zelf niks aan doet d.m.v. hun kiesgedrag is er geen hoop. de bevolking zal pas wakker worden als er een grote crisis komt. en onder grote crisis moet je verstaan dat de bevolking honger gaat lijden en niet langer in hun basisbehoeften kan voldoen.

 18. liebe holländer,wir wissen worum es geht–um unsere zukunft…….ich habe so gerne urlaub bei euch gemacht…aber seit dem 9/11 ist ja alles anders…—gez.deutscher,antisamit,der die anzeige auch per einschreiben mit rückschein abgeschickt hat….

 19. Wir Deutschen sollten unsere Geschichte beachten. Es gab 1933 ein sogenanntes Ermaechtigungsgesetz aus edelsten Motiven, und damit war ein Unrechssystem geboren. Es kann nur eindringlich vor einem aehnlichen Verfahren gewarnt werden.

 20. [21]
  Wegen der EU ist jetzt die Frage ob und in welcher Form das BGH noch was zu sagen hat. Ich habe mir sagen lassen, das die Bürokraten in Brüssel bisher davor hüten Gesetze aus zu fertigen die voraussichtlich nicht vom BGH akzeptiert werden. Die Frage ist, ob das so bleibt.

Comments are closed.