In een open brief bewijst Wim Siemonsma hoe ernstig Jacqueline Cramer (PvdA), Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, fout zit, of zelfs het volk bedriegt.


Siemonsma schrijft: “Ik stel vast dat u ernstig tekort bent geschoten in het adekwaat informeren van Kamerleden, Kabinetsleden en vooral de burgerij. U en uw ambtenaren zijn (en in elk geval behoren te zijn ) op de hoogte van wetenschappelijk betrouwbare informatie. Het is merkwaardig dat u die wetenschap niet deelt met anderen…… .


Lees de complete open brief hier onder en reageer eventueel ook naar Jacqueline, of naar de Vrijspreker.

—————————————————————————————
Open Brief
Aan: de Minister van VROM
Mevrouw Cramer
p/a Postbus 30945
2500 GX Den Haag

Oosterwolde, 18 april 2008

Geachte mevrouw Cramer,

U en uw ambtenaren zijn zonder twijfel op de hoogte van de tientallen onderzoeken ( wereldwijd) die verhelderen dat er geen enkele aanleiding is om te denken dat er op korte termijn klimaatverandering komt, anders dan wat reeds duizenden jaren gebruikelijk is. U hebt publiekelijk verklaard dat u ervan overtuigd bent dat we te maken krijgen met een periode van opwarming van de atmosfeer en dat die opwarming vooral te wijten is aan de “menselijke” CO2-uitstoot.

Geruime tijd voor de Bali-conferentie ontving u een brief van prof.dr A. Rörsch e.a. waarin u werd gewaarschuwd voor wetenschappelijk aantoonbaar onjuiste informatie van het ICCP. Blijkbaar worden wetenschappelijke rapporten en uiterst correct opgestelde brieven door u en uw ambtenaren niet gelezen, dan wel in een la gelegd. Vandaar dat ik in deze brief geen rapporten-stijl of academische cultuur-taal hanteer maar doodgewoon Nederlands. Dat maakt het lezen gemakkelijk en houdt de problemen simpel.

U hebt reeds doorgevoerd en wenst uit te breiden een fikse hoeveelheid maatregelen om CO2-uitstoot te beperken, te voorkomen en in het biezonder te belasten. U hebt om dat te bereiken de leden van de Tweede Kamer en de bevolking doen voorkomen dat de conclusies en adviezen van het ICCP ( Kyoto en Bali) correct zijn. Bij dat alles hebt u de kennis van wetenschappelijk aantoonbare feiten, die het tegendeel bewijzen, genegeerd. Het heeft geleid tot een gigantische hype: we gaan ten onder, tenzij…… Om te beginnen verwijs ik u naar de president van Tsjechië Klaus die u zonder enige twijfel glashelder uw ongelijk kan aantonen. Ik verwijs naar de tientallen publikaties rond dit onderwerp. Omdat ik niet pretendeer een volledig rapport te schrijven beperk ik me tot het aanbod om u een waslijst publikaties te geven, indien gewenst. Beter is het waarschijnlijk als u te biecht gaat bij de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen.

Samengevat hebt u de Kamer ( en dus de samenleving…) de volgdende informatie onthouden:

Global warming is een proces van ups en downs dat bij de natuur hoort. Uit NASA-metingen blijkt dat er geen aanleiding is om te veronderstellen dat de globale temperatuur stijgt. Integendeel zelfs. Het zg. greenhouse-systeem beschermt ons tegen te rigoureuze afkoeling en opwarming. Waterdamp is daarbij de belangrijkste factor. CO2 is een in de atmosfeer voorkomende stof die noodzakelijk is voor leven van plant, dier en mens. De totale hoeveelheid CO2 in de atmosfeer bedraagt 0.0385% van het geheel. Van dat gedeelte is slechts <3% te danken aan "menselijk handelen". We hebben geen Einstein nodig om te snappen dat dit gegeven impliceert dat CO2 bepaald niet de voornaamste oorzaak is van global-warming en dat gelet op de hoeveelheden man-made CO2-uitstoot dit zeer zeker geen rol van betekenis kan spelen bij klimaatverandering, c.q. opwarming van de aarde. ICCP, Kyoto en Bali zijn politieke conferenties, gebaseerd op de illusie dat de hypothese “komt er globale verwarming” als feit wordt aangenomen en dat diverse computermodellen die per definitie onbetrouwbaar zijn resultaten aangeven die voor empirisch feit worden aangezien. Als belasting-inner weet u ongetwijfeld beter dan ik waarom deze stupiditeiten de wereld zijn ingepompt ( Al Gore etc.) Ik stel vast dat u ernstig tekort bent geschoten in het adekwaat informeren van Kamerleden, Kabinetsleden en vooral de burgerij. U en uw ambtenaren zijn (en in elk geval behoren te zijn ) op de hoogte van wetenschappelijk betrouwbare informatie. Het is merkwaardig dat u die wetenschap niet deelt met anderen……

Beleid baseren op een hypothese is altijd zwak. Op basis van dat beleid de burger extra belasting laten betalen is veel ernstiger dan dat…. Daarover moet de Tweede Kamer maar oordelen.

Hoogachtend,

Wim H. Siemonsma
Weidemaad 88
8431 TK Oosterwolde (Fr)
w.h.siemonsma@wxs.nl
————————————————————————————
cc: voorzitter Tweede Kamer
fractievoorzitters Tweede Kamer
individuele leden der Tweede Kamer
nederlandse pers
vrijspreker.nl

10 REACTIES

 1. Sterke brief. Hopelijk worden de Kamerleden wakker en wordt de informatie uit deze brief opgepakt om de minister aan de tekortkoming in haar grondwettelijke informatieplicht te herinneren.
  Dat zou in elk geval het politieke debat ten goede komen en de maatschappelijke discussie nieuw leven inblazen.

 2. Gelieve de volgende keer de spelling biezonder adekwaat te controleren.

 3. De samengevatte redenatie is eveneens onzin. Dat manmade co2 slechts 0,001155 % van alle broeikas gassen vormt zegt niets over de invloed daarvan. Bij bommenwerper maakt de bom ook maar een klein percentage van het totale gewicht uit, evenwel is dat verantwoordelijk voor de aangerichte schade. Kortom, het gaat om het effect.

  Van het effect van manmade co2 op het klimaat ben ik overigens niet overtuigd, evenmin als het niet bestaan van dat effect. Veel onderzoek is nodig, met name van onafhankelijke en concurrerende wetenschappers en instituten. Pas als er voldoende duidelijkheid is, moeten er beleidsbeslissingen genomen worden. Te meer daar de meest voor de hand liggende oplossing, te weten betere dijken en rivieren aanleggen, relatief makkelijk uit te voeren is vergeleken met een wereldomspannende afname van co2 uitstoot.

  Het is jammer dat dit soort brieven zoveel aandacht krijgen. Ze doen afbreuk aan de geloofwaardigheid van mensen die kritisch zijn tegenover de co2-hype. Wat dat betreft doet Klaus het beter.

 4. [2][3][5]
  Afgezien van enkele spellingfoutjes verwijst de schrijver uitdrukkelijk naar wetenschappelijke publicaties en andere geloofwaardige referenten, waar bovenstaande commentaren hier gemakshalve aan voorbijgaan.

  Zij gaan trouwens even gemakkelijk voorbij aan het beoogde DOEL van de open brief, nl. aandacht vestigen op het gebrek aan wetenschappelijk bewijs en de op zijn zachtst gezegd aanvechtbare politieke stellingname en de nalatigheid van de minister.

  Zij gaan bovendien voorbij aan de opmerking van de schrijver, dat hij ‘in deze brief geen rapporten-stijl of academische cultuur-taal’ hanteert.

  Alleen NvdB geeft wat inhoudelijke kritiek en veroordeelt tenslotte de brief, waarbij hij ‘ijzersterk’ concludeert met tenminste twee onbewezen stellingen:
  1. ‘dat dit soort brieven zoveel aandacht krijgen’ en
  2. ‘Ze doen afbreuk aan de geloofwaardigheid van mensen die kritisch zijn tegenover de co2-hype’.

  Het ware te wensen, dat hij net zoveel zelfkritiek vermocht te tonen als hij kritiek op de open brief vertoont.

 5. [5] "Pas als er voldoende duidelijkheid is, moeten er beleidsbeslissingen genomen worden."

  Daarin heb je gelijk. Ik lees uit het stuk dat dat inderdaad een bedoeling is van de schrijver.
  Daarom begrijp ik niet dat je jammer vindt dat het veel aandacht krijgt. Het kan m.i. helemaal niet te veel aandacht krijgen. Hoe meer mensen gaan beseffen dat er miljoenen (miljarden) aan belastinggeld verspild worden aan zeer twijfelachtige maatregelen, hoe beter.
  Een paar spelfoutjes (die er inderdaad niet horen) vallen bij dit belang helemaal in het niet.

 6. [5]
  "Bij bommenwerper maakt de bom ook maar een klein percentage van het totale gewicht uit"

  Een bommenwerper of bommenwerpers.

  Nja, schrijffouten vallen vaak eerder op dan denkfouten……

 7. Meer en meer wordt het duidelijk dat man-made CO2 nauwelijks of geen invloed heeft op het klimaat. Het IPCC is een "Inter Governmental Panel" en is dus voornamelijk politiek gestuurd. We weten allemaal wat dat inhoudt. Veel echte wetenschappers zijn daaruit al weggelopen.

  Ik kan mij niet voorstellen dat iedereen in regering of kamer in hun hart klakkeloos achter de Al Gore theorie aanloopt. Zowel de overheid als het gros van de media laten geen klimaatkritische argumenten toe naar het schijnt. (Gezichts-, belasting- en klantenverlies).

  Onderzoeken van na 2005 mochten van het IPCC niet meegenomen worden in het laatste rapport. Juist na 2005 zijn er heel wat nieuwe inzichten ontstaan. Een open brief aan de Secr. Gen. van de UN, en regeringen waaronder onze regering, ondertekend door meer dan 100 internationale klimaat professionals van naam werd terzijde gelegd. (Dit alleen al bewijst de angst voor confrontatie met de feiten)

  Regeringen over de hele wereld hebben zich al zo ver gecommiteerd dat ze moeilijk terug kunnen. Ze doen er alles aan om kritiek de kop in te drukken.

  Zolang er geen open discussie mogelijk is zal deze waanzin door blijven gaan
  ten koste van honderden miljarden aan gemeenschapsgeld welke aan echte problemen besteed zouden kunnen worden.

  Discussies met kamerleden en pseudo klimatologen zoals ik laatst zag zijn alleen maar lachwekkend en misleidend en dienen vermeden te worden.

  Het getuigt van karakter dat de briefschrijver zijn brief aan mw. Cramer heeft gestuurd, maar waarschijnlijk zal hij geen- of hooguit een slap antwoord ontvangen.

  Toch is het een goede zaak dat mensen zich bewust worden van deze gigantische hype en zich kritisch gaan opstellen. Lees veel en vorm uw eigen mening. Loop niet achter de waan van de dag aan en geloof niet alles wat in de krant staat)

  De reacties van taalpuristen zouden achterwege moeten blijven. Ze hebben niets van doen met het onderwerp. Ik ken ministers en leraren die de Nederlandse taal slechter beheersen.

  Mijn motto: Wees zuinig op de natuur, maar laat je niet belazeren!

 8. Waterdamp is inderdaad het belangrijkste ‘broeikasgas’. Maar wij wonen op een waterplaneet en de hoeveelheid waterdamp in de atmosfeer past zich aan aan de temperatuur! Waterdamp werkt als een meekoppeling in het klimaatsysteem: als het wat warmer wordt komt er meer waterdamp in de atmosfeer waardoor de opwarming wat versterkt wordt. En als het afkoelt (bv door stof van een vulkaanuitbarsting) kan er minder vocht in de atmosfeer waardoor het nog een beetje verder afkoelt. Waterdamp werkt als een versterker van temperatuurschommelingen.
  Daardoor wordt CO2 het belangrijkste broeikasgas dat de mondiale temperatuur bepaalt. Ook als extra CO2 ons wat opwarmt wordt dat door die waterdampterugkoppeling versterkt! We hebben de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer al bijna verdubbeld.
  Die “<3%” is fout. Ruim een derde van de huidige CO2 in de lucht
  is door de mens daar ingebracht: As of November 2007, the CO2 concentration in Earth’s atmosphere was about 0.0384% by volume, or 384 parts per million by volume (ppmv). This is 100 ppmv (35%) above the 1832 ice core levels of 284 ppmv. (Wikipedia).

  Maar je hebt waarschijnlijk nog steeds geen Einstein nodig om je conclusies te trekken? Worden die anders, als wat ik hierboven schrijf waar zou zijn?

Comments are closed.