Door Pamela Hemelrijk

Ik wil graag beginnen met u een parabel te vertellen.
Daar had Jezus ook altijd zoveel succes mee, dus waarom ik niet.

Deze parabel is genaamd: Flatgebouw Nederland.
  

Toen ons flatgebouw “Nederland” indertijd werd opgeleverd boden Nolleke (een part-time handwerklerares) en Wout (een vormingswerker) zich aan om de taken op zich te nemen die gemeenschappelijk geregeld moesten worden, zoals trappenhuizen, liftkokers en dergelijke. “Best”, zeiden wij, en we benoemden die twee met algemene stemmen tot bestuur van de Vereniging van Eigenaren.

Het bestuur besloot daarop de collectieve onderhoudskosten inkomensafhankelijk te maken. Voortaan moesten wij 5 procent van ons inkomen afdragen. “Vooruit maar”, dachten wij. Onze inkomens ontliepen elkaar toch niet zoveel. Bovendien vonden wij het allemaal wel leuk dat de ordinaire patser op nummer 40 met zijn Bentley dan de grootste veer zou moeten laten..

De eerste klap kwam toen Nolleke en Wout meedeelden dat de liftkokers vernieuwd moesten worden. De klus werd uitbesteed aan een aannemer (die trouwens later bleek een zwager van Nolleke te zijn geweest), en viel door “tegenvallers” tien keer zo duur uit als voorzien. Bovendien bleven de nieuwe liften om de haverklap steken, zodat we voortaan de trap moesten nemen. Nolleke’s zwager konden wij niet aansprakelijk stellen, want die had zijn bedrijf verkocht en was naar Paraguay geëmigreerd. Het bestuur heeft nog wel een peperdure advocaat in de arm genomen (die trouwens later bleek de ex-man van Nolleke te zijn), maar dat haalde niks uit.

Om de financiële strop op te vangen werden de servicekosten door Nolleke en Wout met 10 procent verhoogd. Wij protesteerden. Wout huurde vervolgens voor 10 mille bureau Twijnstra en Gudde in, om te onderzoeken wat de oorzaak van de problemen was geweest. Dat kwam na een half jaar tot de conclusie “dat er het een en ander fout was gegaan”, en besloot met de aanbeveling “het voortaan beter te doen”.

Nolleke had ondertussen niet stil gezeten. Omdat ons bewonerskrantje “niet professioneel genoeg was” had zij één der bewoners (die trouwens later bleek een jeugdvriend van Wout te zijn) tegen een riant salaris aangesteld als full-time hoofdredacteur. Sindsdien stonden er alleen nog interviews met Nolleke en Wout in het krantje. En mededelingen over de nieuwe huisregels waaraan wij ons moesten houden. Elke maand kwamen er een stuk of wat bij. Zo mochten wij onze eigen ramen niet meer lappen, omdat dat “te gevaarlijk” was. Nolleke had daarvoor een glazenwassersbedrijf in de arm genomen (dat overigens, zo bleek later, van haar zwakbegaafde zoon was). Als je je voordeur een ander verfje wilde geven moest je daarvoor eerst schriftelijk toestemming vragen bij een door Wout opgerichte schoonheidscommissie. Roken, drinken, barbecuen en praten op het balkon werd ons voortaan verboden. Om de naleving van deze regels te waarborgen benoemde Nolleke 10 bewoners tot betaald controleur. Zij patrouilleerden over de galerij om overtreders te beboeten. Gekleed in fraaie uniformen, die Nolleke speciaal door Frank Govers had laten ontwerpen.

De servicekosten waren door dit alles gestegen tot 30 procent van ons jaarinkomen. Sommige bewoners raakten in geldnood. Het bestuur riep daarop een “solidariteitsfonds” in het leven waarop bewoners in nood een beroep konden doen. De servicekosten moesten daarvoor wederom worden verhoogd, ditmaal tot 40 procent.

De patser met de Bentley was de eerste die het voor gezien hield. Hij vertrok. Zijn plaats werd ingenomen door een alleenstaande moeder die zo’n laag inkomen had dat het bestuur besloot haar geheel van servicekosten vrij te stellen. Het flatgebouw was intussen door Nolleke en Wout omgedoopt tot “Flatgebouw Solidariteit”. Het initiatief trok wijd en zijd de aandacht. Nolleke en Wout werden alom geroemd om sociale bevlogenheid, en verschenen in diverse talkshows. Zij vertelden aan iedereen die het maar horen wilde dat arme mensen in onze luxeflat geen servicekosten hoefden te betalen. Het liep storm, zoals u begrijpt; telkens als er een appartement vrij kwam stonden de minima met honderden te queuen op de galerij. Er moesten drie betaalde administratieve krachten worden aangesteld om de aanvragen te verwerken, en twee bezoldigde commissies om te beslissen wie van de gegadigden in de grootste nood verkeerde, en dus het appartement het hardste nodig had.

De situatie is nu als volgt: wij betalen thans 60 procent van ons inkomen aan servicekosten. Nolleke en Wout hebben een vaste staf in dienst van 40 betaalde medewerkers. De tien appartementen op de bovenste verdieping zijn aangekocht en verbouwd tot kantoorruimte voor de Vereniging van Eigenaren. De kosten van die verbouwing zijn wederom volledig uit de hand gelopen, waarna wij wederom Twijnstra en Gudde in ons maag gesplitst kregen, ditmaal á raison van 20 miel. Er wordt gefluisterd dat het afscheidsfeest voor Wout (die zich onlangs wegens rugklachten uit het bestuur heeft teruggetrokken, waarna het bestuur – in casu Nolleke – Wout’s zoon met algemene stemmen als opvolger heeft gekozen), dat dat feest dus ook 20 miel heeft gekost; afgezien dan van het optreden van Pavarotti natuurlijk. Maar zekerheid hebben we niet, want het feest was alleen toegankelijk voor stafleden, en De Regelgevingsvoorlichtingskrant (RGVK), zoals het bewonerskrantje tegenwoordig heet, heeft er niet over bericht. De redactie heeft zich uitgebreid als een olievlek, en heeft thans vier voormalige appartementen als kantoorruimte in gebruik. Om de krant te financieren heeft Nolleke voor alle bewoners een “verplichte bijdrage” in het leven geroepen, die elk jaar stijgt.

De liften doen het nog steeds niet, en het flatgebouw begint in verval te raken. Als we protesteren zeggen Nolleke en Wout jr. steevast: ” Hoor eens, we moeten nou eenmaal bezuinigen. Er is domweg geen geld voor nieuwe liften, zo simpel is het. Maar wat klaag je toch? Als je vindt dat we het niet goed doen, dan kies je toch gewoon een ander bestuur?”

Maar het vervelende is: wij kunnen Nolleke en Wout jr. nooit meer afzetten. Want een meerderheid van de bewoners krijgt thans óf geld uit het solidariteitsfonds, óf heeft een baan bij de Vereniging van Eigenaren.(Of allebei.) En dat wil die meerderheid uiteraard graag zo houden. Nolleke en Wout jr. zullen dus altijd de verkiezingen winnen. Ze hebben hun electoraat gekocht met het geld dat ze ons, in naam van het algemeen belang, afhandig hebben gemaakt. Wij zitten als een rat in de val. Als het zo doorgaat gaan de servicekosten naar 90 procent, en gaan we met z’n allen failliet, tot de laatste man. En wij kunnen er niets tegen doen.

“Vertrekken”, zult u zeggen, en dat lijkt inderdaad het enige wat er nog opzit. Maar daar kunnen wij om de een of andere sentimentele reden maar niet toe komen; we stellen het steeds uit. Soms ben ik wel eens bang dat we dat we daar ooit nog heel veel spijt van zullen krijgen.

Enfin, u begrijpt waar ik heen wil. Het hierboven geschetste sluipende proces, maar dan in het groot, voltrekt zich in dit land al decennia lang, zonder op enig noemenswaardig verzet te stuiten. Neem nou de belastingdruk: Omstreeks 1910 had onze regering aan 10 procent van het BNP genoeg om dit land draaiende te houden. In de tijd van Den Uyl was dat een procent of 40, en thans neemt de staat jaarlijks 60 procent in beslag van alles wat er in Nederland wordt verdiend. Met andere woorden: u werkt thans zeven maanden per jaar als dwangarbeider voor de staat, en u houdt slechts 5 maanden over om in uw eigen onderhoud te voorzien. Zelfs een lijfeigene in tsaristisch Rusland had meer vrijheid om over zijn eigen inkomen te beschikken dan u en ik in deze democratie. Mijn zwager, een succesvol ondernemer, moest in de jaren zeventig 80 procent van al zijn verdiensten afdragen aan de fiscus. En Astrid Lindgren moest in het democratische Zweden zelfs meer dan honderd procent dokken, omdat ze naast haar inkomsten als schrijfster ook over eigen vermogen beschikte. Niemand wil dat geloven, maar het is een feit. Zoek het maar op in haar biografie. Hoe meer Pippi Langkousen er werden verkocht, hoe verder Astrid Lindgren er financieel op achteruit ging. Voor haar onschatbare bijdrage aan de wereldliteratuur werd zij door de staat gestraft met boetes, opdat de talentlozen voor hun falen konden worden beloond met subsidies. Dat is nou wat sociaaldemocraten rechtvaardigheid believen te noemen. En dan zijn ze nog verbaasd ook als vervolgens de produktiviteit stagneert en de welvaart afneemt. Nogal wiedes, als je stelselmatig succes afstraft en falen beloont. Het mag een wonder heten dat Astrid Lindgren niet met schrijven is gestopt, als je nagaat dat ze moest toebetalen om te mogen werken. Het doet me altijd denken aan die mop van Moos, die solliciteert naar een baan als portier in een striptease-tent. “Wat dacht je van 500 pop per maand?” zegt de baas van de striptease-tent. “O jee”, zegt Moos bekommerd “Ik weet niet of ik dat wel kan betalen.”

Let’s face it: zwakte, passiviteit en hulpeloosheid zijn in onze verzorgingsstaat een middel van bestaan geworden. Het is geen vetpot, maar je kunt ervan rondkomen. Het aandikken van de eigen hulpbehoevendheid is derhalve de nationale sport geworden. De helft van de Nederlandse beroepsbevolking is thans voor zijn inkomen afhankelijk van de staat: twee miljoen mensen verdienen hun brood als beleidsambtenaar of via gesubsidieerde stichtingen en fondsen, en vier miljoen mensen liggen te vegeteren aan het infuus van de Bijstand, de WW, de AOW, de Ziektewet, de VUT of de WAO. Die twee miljoen “werkenden” zijn net zo’n molensteen om de nek van de economie als die vier miljoen steuntrekkers. Want ze houden zich niet bezig met de productie van goederen en diensten, maar uitsluitend met het in beslag nemen van geld bij hen die het bezitten en het verdelen daarvan onder hen die het nodig hebben. Tegen de tijd dat die poet de zwakkeren bereikt is het leeuwendeel al opgegaan aan administratiekosten, overheidsgebouwen en ambtenarensalarissen.

In dit absurde systeem zwaaien de zwakkeren de scepter over de sterkeren, hoe paradoxaal het ook klinkt. Wie niet in staat is zelf in zijn onderhoud te voorzien kan via de verzorgingsstaat gewoon beslag laten leggen op andermans inkomen. Maar als de zwakkeren, daarbij geholpen door de bureaucratie, erin slagen om met geweld hun wil op te leggen aan de sterkeren, kun je ze dan met goed fatsoen nog wel zwakkeren noemen? Dat vraag ik u af. Wie is de sterkste: de werkende die gedwongen wordt zijn inkomsten af te staan, of de niet-werkende die zijn inkomen zonder tegenprestatie kan opeisen bij anderen? Gewapend met niets dan hun zwakheid hebben de zwakkeren een recht veroverd dat voor niemand anders is weggelegd: het recht op gratis kost en inwoning. Een sterk staaltje, dat zult u toch moeten toegeven. Zeker voor een zwakkere.

Het is onbegonnen werk om zo’n parasitaire overheidsbureaucratie weer weg te krijgen als ie eenmaal is ontstaan. De ambtenarij is namelijk veel en veel machtiger dan alle ministers bij elkaar, en peinst er uiteraard niet over om zichzelf op te heffen. Pim Fortuyn heeft een schuchtere poging in die richting ondernomen, and look what happened to him!

Kortom: dit proces van geïnstitutionaliseerd kannibalisme zal doorgaan. Net zolang tot het laatste restje productieven onder die loden last bezwijkt, en we allemaal failliet zijn, net als in dat flatgebouw. En ziedaar: dan is het alom bejubelde gelijkheidsideaal eindelijk toch nog verwezenlijkt. Halleluja! Het heeft offers gekost, en we hebben de vrijheid van het individu ervoor moeten afschaffen, maar het is gelukt: er zijn geen inkomensverschillen meer. Iedereen krijgt hetzelfde armzalige rantsoen van de staat. Iedereen is gedegradeerd tot bedelaar. Behalve de partijbonzen natuurlijk. Dat is nou die beroemde “verlossing uit de slavernij”, die ze ons altijd hebben beloofd.

“De overheid is een kankergezwel”, las ik laatst op internet. Hear hear. De vergelijking is daarom zo adequaat, omdat een kankercellen zich niet alleen per definitie steeds verder uitzaaien, maar zich ook, om die groei mogelijk te maken, voeden met de energie van gezonde cellen. Het zijn kannibalen. Hoever het kannibalisme van onze bureaucratie is voortgeschreden, realiseerde ik me toen ik laatst vanuit de trein een afzichtelijk wangedrocht van een gebouw zag staan, zo lelijk en nors en vijandig en kolossaal dat ik me afvroeg wat het was. Het bleek het deelraadkantoor Geuzenveld te zijn. Twaalf verdiepingen hoog was het, en het oude stadhuis van waaruit twintig jaar geleden nog geheel Amsterdam werd bestuurd kon er drie keer in. Dat gedrocht (en we hebben er inmiddels 15 van) is van ons geld gebouwd om onder meer de activiteiten mogelijk te maken van het deelraadslid El Yakoubi, wiens enige wapenfeit, voor zover valt na te gaan, hieruit bestaat dat hij zijn vrouw zonder een cent en zonder paspoort in Marokko heeft gedumpt, haar toen als vermist heeft opgegeven en zich vervolgens van haar heeft laten scheiden. Hij is hiervoor nog steeds niet strafrechtelijk vervolgd, en dat zal ook niet gebeuren, dat geef ik u op een briefje. Wat heet: hij is niet eens uit de fractie gezet! Hij mag rustig doorgaan ons te beboeten als we een bloembak op de stoep zetten.

Dat vergeet ik namelijk nog helemaal u erbij te vertellen: onze overheid heeft zichzelf immuun gemaakt voor strafvervolging. Het Pikmeer II arrest, waaraan geen macht ter wereld meer iets kan veranderen omdat het nu in onze jurisprudentie verankerd ligt, bepaalt dat ambtenaren niet vervolgd kunnen worden voor misdrijven die zij beroepshalve hebben begaan. Kortom: als een ambtenaar zijn vrouw mishandelt is hij strafbaar (al moet ik dat in het geval Yakoubi nog zien), maar als hij laat ons zeggen illegaal vergunningen afgeeft aan een vuurwerkfabriek die vervolgens ontploft, of pakweg in opdracht van zijn chef een oppositieleider uit de weg laat ruimen, dan gaat hij vrijuit. Want hij heeft dat delict dan niet begaan als individu, maar als nietig radertje in een grote overheidsmachine, en een machine kun je niet straffen. Dat is ongeveer de strekking van het Pikmeer-arrest. Ik heb daar indertijd het volgende over geschreven: “Hoe valt dat arrest eigenlijk te rijmen met artikel 1 van de grondwet? Hoeft de overheid dat artikel (allen die zich in Nederland bevinden worden door de wet gelijk behandeld) dan niet op zichzelf toe te passen? Gut, nou ik erover nadenk: nergens in de grondwet staat met zoveel woorden dat de staat zijn eigen wetten niet mag overtreden. Zou de wetgever er indertijd vanuit zijn gegaan dat dat vanzelf sprak? Dan is de wetgever misschien wel een tikkeltje te naïef geweest”.

Stommeling die ik ben: ik ben de grote naïeveling! De overheid overtreedt namelijk al sinds jaar en dag haar eigen wetten, maar ik had daar nog nooit bij stilgestaan. De overheid heeft gokspelen onwettig verklaard, maar exploiteert zelf casino’s en loterijen. Zij trekt fortuinen belastinggeld uit om gokverslaving te bestrijden, maar maakt daarnaast (eveneens van belastinggeld) tv-spotjes waarin huisvrouwen worden aangemoedigd om wat vaker te gaan gokken. De overheid voert een draconische war on drugs, maar zet via het onderwijs ouders onder druk om hun hyperactieve kinderen te drogeren met het opiaat Ritalin. De overheid straft diefstal, maar onteigent zelf bezittingen. De overheid verbiedt discriminatie, maar draagt ons tegelijkertijd op bij sollicitaties voorrang te geven aan vrouwen, allochtonen en babyzeehondjes. De overheid verbiedt het bedrijfsleven om prijsafspraken te maken, maar koppelt zelf de aardsgasprijs aan de olieprijs; als dat geen prijsafspraak is met de OPEC-landen dan weet ik het niet meer. De overheid pompt ons via het Nibud in dat het heel dom is alles op afbetaling te kopen onder het motto buy now, pay later, maar heeft zelf een staatsschuld opgebouwd waar we nooit meer vanaf komen.

Waarom we al die bullshit slikken, ik zou het u niet kunnen vertellen. Waarschijnlijk omdat we ons door de overheid hebben laten wijsmaken dat al die inbreuken op onze persoonlijke vrijheid worden gepleegd in het algemeen belang. Maar dat is natuurlijk niet zo. Dat in dit land de boekenprijs dwingend wordt voorgeschreven is niet in het algemeen belang; het dient slechts het belang van uitgevers en auteurs. De lezers daarentegen worden er zwaar door benadeeld. Het subsidiëren van kunst is slechts in het belang van kunstenaars; niet in het belang van die duizenden sloebers die geen ene boodschap hebben aan grensverleggend theater en conceptuele schroothopen, laat staan aan projecten als “kutjekleien” en “begeleid vogelhuisjes beschilderen”, maar daar toch gedwongen aan mee moeten betalen. Ik heb eens, in een open brief aan Marcel van Dam, gevraagd hoe hij het vinden zou als ik bij hem ongevraagd mijn columns inde brievenbus zou mikken, om hem vervolgens een deurwaarder met een gepeperde rekening op zijn dak te sturen. En waarom hij het dan wel gewoon vindt dat ik moet dokken voor zijn jaarsalaris, hoewel ik nooit om zijn kutprogramma’s heb gevraagd, en er zelfs een bloedhekel aan heb.

Laatst viel me in dat als het goed gaat met de economie, dat de regering er dan altijd als de kippen bij is om zichzelf op de borst te trommelen en te jubelen dat zulks te danken is aan haar economisch beleid. Gaat het daarentegen slecht met de economie, dan legt de regering ons uit dat zulks te wijten is aan externe factoren, waarop de overheid geen invloed kan uitoefenen, zoals de olieprijs, de koers van de dollar, het smelten van de ijskap of het slechte weer. Maar als de overheid, naar eigen zeggen, niet bij machte is om economische recessie te voorkomen, waarom hebben we dan in vredesnaam toch een ministerie van economische zaken? Waarom laten ze mij niet gewoon, steeds als de economie keldert, uitleggen dat daar nou eenmaal geen kruid tegen gewassen is? Dan zijn ze een stuk goedkoper uit, want ik ben bereid dat voor een zeer zacht prijsje te doen.

Het ergste van alles is dat al die zinloze maatregelen nieuwe maatregelen genereren, die in hoge mate inbreuk maken op onze persoonlijke vrijheid. Omdat de staatsgezondheidszorg een onbetaalbaar fiasco is geworden, wil de staat ons nu dwingen om gezond te gaan leven. Wij mogen niet meer zelf uitmaken wat we eten, drinken, roken, snuiven, slikken of spuiten, en we zullen verplicht moeten afvallen en joggen. De muur mag dan gevallen zijn, we leven nog steeds in een stalineske maatschappij. Overal wordt het individu opgeofferd aan het systeem. Of het nou de landbouw is (waar alle koeien doodgemaakt moesten worden omdat Brussel dacht dat dat goekoper was dan vaccineren), of de gezondheidszorg (waar ze de bejaarden laten versterven om het beddentekort op te lossen), of het onderwijs (waar ze steeds meer lastige kinderen de deur wijzen): het systeem moet in stand blijven, desnoods ten koste van de burgers voor wier welzijn dat systeem is uitgevonden. Op de tv hoorde ik laatst de rechter uitspraak doen in een zaak die een benadeelde patiënt tegen een ziekenhuis had aangespannen. De rechter wees de eis af, omdat volgens hem het belang van het ziekenhuis hier moest prevaleren boven het belang van de patiënt. I rest my case.

De meeste mensen die ik ken zijn ontzettend bang voor de macht van het geld. Maar ze zijn gek genoeg helemaal niet bang voor de macht van een handvol politieke carrièrejagers, die niet alleen net zoveel geld kunnen binnenharken als ze maar willen, maar die bovendien het monopolie op geweld hebben, en zelf mogen bepalen wat legaal is en wat niet. Als dat geen basis is voor machtsmisbruik, dan weet ik het niet meer. Een wijs man, wiens naam me nu niet te binnen wil schieten, heeft eens gezegd: “Mijn steenrijke buurman, die misschien ook wel mijn werkgever is, kan niet half zoveel macht over mij uitoefenen als de eerste de beste ambtenaar derde klasse, die de macht van de staat achter zich heeft, en van wiens nukken grillen het afhangt hoe ik moet leven en werken”.

Enfin, als u mijn stem wilt hebben voor uw nieuwe partij, dan weet u wat u te doen staat: schroef de macht van de staat terug, want machtsmisbruik door de staat is het grootste gevaar dat ons bedreigt. Mensen die dat gevaar signaleren worden uiteraard door de staat niet getolereerd, dat spreekt. Zij worden dan ook meestal afgeschilderd als een gevaar voor de samenleving. Pim Fortuyn heeft geprobeerd het te signaleren, and look what happened to him.

Herinnert u zich nog senator Barry Goldwater? Hij verloor in de jaren zestig de presidentsverkiezingen. Het enige wat ik in die tijd wist, dat was dat je tegen Barry Goldwater moest zijn. Het sprak zo vanzelf dat het nauwelijks gezegd hoefde te worden. Iedereen dacht er zo over. Ik hield hem voor een soort crypto-fascist met gevaarlijke racistische trekken. Dat was namelijk het beeld dat in de media, ook de Nederlandse, consequent van hem werd geschetst.

En nu pas begrijp ik waarom. Hij wilde namelijk de macht van de staat terugdringen, en dan maakt het establishment korte metten met je. Hij heeft dan ook, voor zover ik weet, ik 1964 tegen Lyndon Johnson de grootste verkiezingsnederlaag uit de geschiedenis geleden, tot grote opluchting van alle weldenkende intellectuelen op aarde, voor zover ik kan nagaan. Dit is wat hij zei:

“I have little interest in streamlining government or in making it more efficient, for I mean to reduce its size. I do not undertake to promote welfare, for I propose to extend freedom. My aim is not to pass laws, but to repeal them. It is not to inaugurate new programs, but to cancel old ones that do violence to the constitution, or that have failed in their purpose, or that impose on the people an unwarranted financial burden. I will not attempt to discover whether legislation is “needed”, before I have first determined whether it is constitutionally permissible. And if I should later be attacked for neglecting my constituents “interests”, I shall reply that that I was informed that their main interest is liberty, and in that cause I am doing the very best I can.”

Geen wonder, dacht ik bij mijn eigen toen ik dat las, dat die Goldwater als cryptofascist de geschiedenis is ingegaan. Hij vocht voor de vrijheid van het individu, en dan krijg je het hele staatsapparaat tegen je, inclusief de parlementaire pers. Dan ben je voor je het weet tot staatsvijand nummer 1 gebombardeerd. Die Goldwater mag blij zijn dat hij niet is geliquideerd, net als Pim Fortuyn; that’s all I can say.

27 REACTIES

 1. “Hoe valt dat arrest eigenlijk te rijmen met artikel 1 van de grondwet? Hoeft de overheid dat artikel (allen die zich in Nederland bevinden worden door de wet gelijk behandeld) dan niet op zichzelf toe te passen?”

  Hiervoor heb je een constitutioneel (hoog-) gerechtshof nodig (dat zijn dan wel weer een stuk of wat bureaucraten er bij). Dat heb je natuurlijk niet in NL, want dan zou je als burger nog eens een wet kunnen aanvechten. Interessante zaak zal bijvoorbeeld zijn hoe het Tsjechische constitutionele hof gaat oordelen over het Verraad van Lissabon.

  • In Nederland stelt de Grondwet overigens helemaal niets voor.
   Zelfs de rechter mag een wet/geval niet checken tegen de grondwet,
   en allerlei internationale mensen staan boven de NL-grondwet.

   Met het verraad van Lissabon wordt dat alleen nog weer erger.

   • De NL grondwet is hel bijzonder: het beschrijft wat de spelregels van de staat zijn (geen onderscheid maken in gelijke situaties bijvoorbeeld) maar het is vrijwel altijd aangevuld met “behoudens in de gevallen, bij de wet bepaald.”. Vrij vertaald dus: “Wij verplichten ons om ons aan de grondwet te houden, tenzij we er anders over denken”.
    Dat maakt de grondwet dus compleet waardeloos, hooguit een aardige richtlijn. Een soort aanbevolen snelheid, zonder maximum snelheid.

 2. Het verhaal van het flatgebouw geeft heel sterk weer wat er gaande is in de maatschappij.

 3. Waarom wordt dit grandioze artikel van Pamela -in een geschikte vorm- niet naar alle scholen en universiteiten gestuurd ?
  Het zou tot de “verplichte” stof van het (eind)examen moeten behoren.

  • “Het zou tot de “verplichte” stof van het (eind)examen moeten behoren.”

   Van de staatsscholen? Denk niet dat dàt ooit zal gaan gebeuren. En zo wordt de onwetendheid instand gehouden, ter meerdere eer en glorie van de SStaat.

 4. Een geweldig stuk dat ik voor een keer met “geweld” een aantal mensen wil laten lezen!
  Het zou eigenlijk huis aan huis in heel Nederland verspreid moeten worden. 🙂

  Helaas snapt de gemiddelde Nederlander het waarschijnlijk niet of men wil het niet snappen omdat ze afhankelijk zijn geworden van de staat.

  Ik ben benieuwd wanneer en hoe deze huidige cyclus zal eindigen, al zal ik daar niet op wachten. Ik kijk wel van een veilige afstand toe.

 5. Het doet mij denken aan het volgende verhaaltje: er was eens een brugwachter. Hij werkte hard. De brug moest vaak open en dicht en elke boot die passeerde moest daarvoor wat betalen. De brugwachter verdiende zichzelf zo terug en er bleef nog geld over voor onderhoud en in het toerismeseizoen kon er zelfs nog wat geld naar de gemeentekas stromen.
  De brugwachter had eigenlijk geen tijd om de boekhouding te doen. Dus besloot de gemeente een boekhouder aan te stellen, zodat de brugwachter zich geheel en al op het brugwachten kon concentreren. Maar ja, twee mensen die zomaar hun gang kunnen gaan, dat zou wel eens fout kunnen aflopen. Dus werd er een manager aangesteld die moest toezien op het werk van de brugwachter en de boekhouder. Uiteraard stegen de kosten en zelfs al was inmiddels het verplichte bruggeld voor de schippers verhoogd, nog steeds waren er ernstige tekorten. Na beraad besloot de gemeente dat er een medewerker moest verdwijnen. U mag raden welke.

 6. “Comment door toktok
  2008-06-24 12:47:57”

  “universiteiten die weer gesponsord worden door bedrijven enz enz. “

  Hoe noemen ze dat ook al weer? Een dooddoener!

  Het verschil is dat dit bedrijvengeld niet door mij (gedwongen) betaald word, maar vanuit een commerciële en dus productieve invalshoek. Terwijl subsidiestromen die bepaald worden door idealisten/ambtenaren op andermans (jou en mijn) kosten, toch wat mij betreft wat minder vertrouwen krijgen.

  Ik vind die nick van jou wel kloppen: Dagelijks met je kop tegen een betonnen muur; tok tok…..

 7. Prachtige column Pamela. Bestaat er niet een mogelijk om dit soort kanjers wat meer in de media te laten komen. Misschien moet er een eigen TV zender gestart worden om deze ruimte te creeeren, zeg maar een soort libertarische Het Gesprek.

 8. Volgens recente berekening is de totale belasting meer dan 90%.als je alle belastingen na heffing van de inkomstenbelasting meeweegt.
  Het zal nog erger worden: door de democratie zijn er verkiezingen, en er moeten dus allerlei beloften worden gedaan om zoveel mogelijk kiezers binnen te halen. Aangezien er steeds meer mensen in de lagere inkomensklassen verzeild raken moeten er dus meer ‘gratisheden’ uitgevonden worden: schoolboeken, OVjaarkaarten, en zo komen er steeds meer. Om dit te betalen zullen er steeds meer ‘heffingen’ komen op van alles en nog wat, te betalen door mensen die nog wat te makken hebben. Het systeem versnelt zichzelf.
  Het Communisme stelde: Van elk naar vermogen, naar elk naar behoeften. We zien dus waar we heen gaan….
  Sterkte,
  Richard

 9. Prachtig stuk. Maar het had korter gekund. Bij b.v. Ajax zijn meer dan 100 man in dienst en er staan maar elf werkers in het veld, die er volgens ´de kenners´nog niets van bakken ook. Die werkers worden weer verkocht, maar die zijn er blij mee. Dus misschien moeten er in Nederland geen ontslagen meer vallen maar transfers. Volgens de voetbaltheorie is het denkende deel van de natie bereid dan zoveel reclamegeld uit te geven via hun boodschappen, dat straks iedereen rijk is.
  Want dat miste ik in het stuk. Niet alleen de staat maar eerder de de reclamewereld beroven ons van onnodig veel geld. M.a.w. als we allemaal eens 4 weken niets kopen ´bij onze adverteerders´ dan zal je eens zien wat er gebeurd. Maar de consument, die durft niet, bang wat de buren etc. ervan zullen zeggen.

 10. Interessante parabel, zit wel een kern van waarheid in. Wat mij alleen opvalt is dat iedereen het met dergelijke parabels en schrifturen eens is, er wordt veel geklaagd en verwenst en……… vervolgens gaat iedereen in NL over tot de orde van de dag. Moraal: niemand doet iets, niemand komt in beweging en eenieder laat zich gewillig naar de afgrond leiden. Toch wel prettig dat ik zelf al wel maatregelen heb genomen, ik ben namelijk jaren geleden al vertrokken!

 11. @Jantje [17]:

  “Hadden we Alfa nog maar”

  Ik ben blij dat ik reeds lang geleden mijn Alfa heb verkocht. De roestgeluiden werden te luid.

  Laat ons de overheid ook in de uitverkoop doen, zodat we a) van de herrie af zijn en b) er nog wat wijzer van worden, want dit gaat niet goed zo.

 12. Wat wou je doen? Pro-tes-te-ren?
  Dan kun je eerst vergunning aanvragen.
  En als je geluk hebt krijg je een plekje toegewezen waar je mag protesteren. Ergens op de hei.
  Alleen een gewapende opstand, en met geweld maken we hier een eind aan.
  Daarom is in de Amerikaanse constitution ook het recht voor iedere burger opgenamen om wapens te bezitten.
  Dit is om een opdringende regering in toom te houden.
  Dit zie ik als ENIGE optie.

  Iedereen is ervan overtuigd dat Nederland niet stuurloos is als ze enkele maanden met zomerreces gaan.
  Waarom sturen we ze niet op onbetaalde vakantie? Voor altijd.

  Captain Iglo [20] reageerde op deze reactie.

 13. Wat een geniale parabel en wat een groot verlies dat ze al zo jong is heengegaan. Het zal aan haar naam gelegen hebben vrees ik..

 14. Wat dan wel weer jammer is dat ze net zoals zoveel andere vrijheidsstrijders de staat wel als kankergezwel ziet, maar toch minarchistische gedachten erop na houdt.
  Je kan kanker niet terug snoeien. Dan moet je steeds de uitzaaiingen in de gaten houden.
  Beter is het om het met wortel en al uit te roeien.
  Het wordt tijd dat we als mens eindelijk volwassenen mogen zijn in plaats van wieg tot aan kist gepamperd te worden door ouders en later staat, welke slechts een resultaat is van de opvoeding en staatsgoelags.

 15. En stiekum, heel stiekum, bekruipt mij het gevoel dat deze mevrouw niet zomaar is heengegaan, zo ver voor haar tijd als kerngezonde vrouw… Maar nee, dat schud ik maar even van me af… ze zullen toch niet zo in en in slecht zijn…. of toch???

 16. Een prachtig artikel. Maar niet diep genoeg.
  De absurditeit van een samenleving waarin uiterst middelmatige mensen die je bij wijze van spreken van iedere straathoek kan plukken, die met volkomen willekeur diegenen die hun in leven houden, de producerende mensen, uitbuiten en in het gareel dwingen (en houden), is moeilijk te bevatten als je de drijfveren van deze “kaste” en het fatale gebrek aan inzicht en gevoel van eigenwaarde van hun slachtoffers niet begrijpt.
  Voor een ieder die het Engels goed genoeg beheerst en naar antwoorden zoekt is het monumentale boek “Atlas Shrugged” van Ayn Rand een must. Helaas nooit in het Nederlands vertaald maar in een groot deel van de wereld als legendarisch beschouwd. Met de zelfmoordkoers die de USA de laatste jaren voert staat deze schrijfster weer volop in de belangstelling.
  De macht van de politieke parasieten en hun voetvolk kan ECHT alleen bestaan en groeien omdat hun tegenpolen het toelaten, d.w.z. hun morele dogma’s aanvaard hebben…..Lees dit boek.

  Hans v.d.L. [26] reageerde op deze reactie.

 17. Ja tuurlijk Trotski maar wat heeft het met deze prachtige parabel te maken?

 18. @Hans v.d.L. [24]:
  Ik zag net op deze site dat Atlas Shrugged recentelijk in het Nederlands is vertaald.
  De vertaling (er staan een paar passages op deze site) is echter abominabel. Voor diegenen die het aankunnen is de Engelse versie veruit preferabel.

 19. Richt de staat c.q. eurozone anders in.
  Geef iedere burger een sofie nr. o hebben ze al.
  Schaf alle uitkeringen en beursen en regelingen af, daarmee ook alle bureaucraten en regels die dat moeten verzorgen.
  Geef vervolgens alle Sofie nr. een heffing korting leeftijdsafhankelijk, voldoende als minimum loon. Schaf daarmee het minimumloon ook af.
  Sterker nog trek van alle loonschalen het minimumloon af.
  Wat je overhoud is dan de ik zal het werktoeslag noemen.

  Schaf alle loon heffingen af en hef enkel de premie op het afgeleverde product of dienst.
  Mocht je toch werk uren willen belasten belast dan enkel de computer en machine uren. Resultaat een goedkoper en efficiëntere overheid, een doorzichtige regel, mens arbeid wordt niet meer bestraft met heffingen. Bedrijven hoeven niet meer weg te gaan voor lagere lonen. Arbeid, Onderwijs en zorg wordt goedkoper.
  Iedereen blijer.
  Gerard

Comments are closed.