Een bezorgde burger heeft zijn plicht gedaan, hij deed aangifte tegen de regering wegens landverraad, te weten het ondertekenen van het verdrag van Lissabon.

Hier de integrale aangifte.

Aan:De Ministers van Justitie ,Binnenlandse Zaken en Europese Zaken.
De Voorzitter van de Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven.
De Voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamers der Staten Generaal .
De Voorzitters van de Vaste Kamercommissies voor Europese Zaken,
Binnenlandse Zaken en Justitie.
De Hoge Raad.
CC:Een aantal ter zake deskundige professoren en onderzoekers.
Betreft:Aangifte tegen de regering inzake het Lissabonverdrag.

Goor,6 juli 2008.
Geachte Minister, Geachte Voorzitter, Geachte Raad,
Op grond van de wettelijke verplichting in artikel 160 van het Wetboek van Strafvordering doe ik hierbij aangifte van de feiten en omstandigheden zoals die mij bekend zijn en verwoord zijn in deze brief en de bijbehorende bijlagen.

Deze feiten en omstandigheden geven mijns inziens voldoende aanleiding om onder meer te vermoeden dat enkele Ministers, waaronder de Minister-President, en mogelijk enkele kamerleden zich schuldig hebben gemaakt aan onder meer het misdrijf omschreven in artikel 94 van het Wetboek van Strafrecht en wel bij het ratificatieproces van het
zogenaamde Verdrag van Lissabon.

Gezien het feit dat de burger hierbij verplicht is onverwijld aangifte te doen bij een opsporingsambtenaar en het mij niet duidelijk is welk bestuursorgaan hiertoe bevoegd is, dien ik hierbij bij u mijn aangifte in en verzoek ik u hierbij op grond van artikel 5 van de grondwet:
1.Deze brief en de bijbehorende bijlage uit te printen en te verspreiden onder de leden van uw commissie, uw raad, uw kamer, etc.
2.De in de bijlage gerefereerde documenten te downloaden van de vermelde
locatie(s).
3.Kennis te nemen van de inhoud van deze aangifte, de bijlage en de daarin
gerefereerde documenten en video’s.
4.Al dan niet in overleg met de overige geadresseerden een besluit te nemen omtrent:
a)het geheel of gedeeltelijk in behandeling nemen van mijn aangifte,
b)het instellen van een nader (parlementair)onderzoek,
c)over te gaan tot vervolging dan wel op grond van uw eigen bevoegdheid het
juiste orgaan hiertoe opdracht te geven en/of het op grond van artikel 2:3 van de
algemene wet bestuursrecht onverwijld doorzenden van deze aangifte aan het
orgaan dat wel de benodigde bevoegdheid heeft om deze wettelijk verplichte
aangifte te behandelen en te vervolgen.
5.Op geen enkele wijze mee te werken aan de verdere ratificatie van het zogenaamde verdrag van Lissabon, of dit in ieder geval uit te stellen tot na de behandeling van deze aangifte. De inhoud van dit verdrag is strijdig met de door Hare Majesteit de Koningin afgelegde eed en de kamer is van van onjuiste en/of onvolledige informatie voorzien, waardoor in werking treding van dit verdrag zou leiden tot (poging tot) het op onwettige wijze veranderen van de grondwettelijke regeringsvorm. Indien u daar aan mee zou werken,dan zou u zich mogelijk schuldig maken aan (medeplichtigheid aan) bovengenoemd misdrijf.
6.Mij op de hoogte te houden van de verdere afhandeling van bovenstaande
verzoeken.
Indien u aan (één van) bovenstaande verzoeken niet kunt of wilt voldoen,dan verzoek ik u mij daarvan per niet opgevolgd verzoek gemotiveerd op de hoogte te brengen.
Deze aangifte reikt overigens verder dan de vraag of degenen die als verdachten aangemerkt kunnen worden uiteindelijk schuldig worden bevonden aan hetgeen aangifte van gedaan wordt. Deze aangifte gaat zeker ook over de principiële vraag op welke wijze aangiften van misdrijven waarvan vermoed wordt dat er mogelijk leden van de Regering,
de Staten Generaal en/of het Koninklijk Huis bij betrokken zijn, inhoudelijk afgehandeld dienen te worden.En dat geldt zeker wanneer het gaat over zware misdrijven waarvan de burger verplicht is aangifte te doen.

Het kan niet zo zijn dat in een rechtstaat als de onze dergelijke aangiften eenvoudigweg niet behandeld worden omdat niemand zich daartoe bevoegd acht,ongeacht of de inhoud van zo’n aangifte uiteindelijk tot vervolging zou kunnen leiden of niet. Wanneer de burger verplicht is aangifte te doen, dan dient daarop op inhoudelijke gronden een beslissing genomen te worden en dient de uitkomst daarvan vervolgens onderdeel uit te maken van de jurisprudentie.
Het is overigens opmerkelijk dat het Openbaar Ministerie zich recentelijk kennelijk wel bevoegd achte om een besluit te nemen omtrent de uitlatingen van de heer Wilders, maar niet om een eerdere aangifte 1 tegen onder meer de Minister President inzake onder meer de betrokkenheid bij de oorlog in Irak zelfs maar te onderzoeken.

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben verblijf ik,
Met vriendelijke groet,
Ir.A.H.Lammertink

P.S.Ik heb een handmatig ondertekend exemplaar van deze brief en een kopie van mijn paspoort per post opgestuurd naar de Minister-President, waarmee deze aangifte formeel ondertekend is ingediend bij het bevoegd gezag.
Deze brief is tevens gepubliceerd op <www.tuks.nl>.

1 http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=AU9736&u_ljn=AU9736

Bron: www.tuks.nl

16 REACTIES

 1. Beste Jan B,
  Er zijn maar 24 uur in een dag.

  Ik zou dat graag gedaan hebben als je me tekst en stukken gereed gemaakt zou hebben.
  Waarom heb je dat eigenlijk niet gedaan?

 2. Idd, verraad. Nog meer verraad hier:
  Project LUCID — het 666 universeel controlesysteem van het beest.

  Het 666 universeel controle systeem van het beest is ontworpen en wordt in de Verenigde Staten en over de hele wereld ingevoerd. We wisten dat het eraan kwam. Het is er nu en spoedig zal er geen plaats meer zijn om u te verbergen. Een griezelige nachtmerrie — een totalitaire politiestaat — is nabij. Dat is de grondige en goed gedocumenteerde boodschap en gewichtige waarschuwing van dit boek. Denk vooral niet dat u en uw geliefden zullen kunnen ontsnappen aan dit reusachtige computersysteem dat op ons pad ligt. Als project L.U.C.I.D eenmaal volledig operationeel is zal iedere man, vrouw en kind in de afschuwelijke cyberelektronische greep van dit computersysteem vallen.

  Lees snel verder op: http://www.openbaring.org/lucid.html

 3. Een uitermate lofwaardige poging een strafrechtelijk onderzoek te doen instellen. Maar art 160 Sv ziet slechts op een situatie waarin levensgevaar is veroorzaakt tengevolge van een aanslag tegen de regeringsvorm of de orde van de troonopvolging in de zin van art. 94 Sr.
  Dat is hier niet het geval. Er is hier immers geen sprake van levensgevaar. Dat laat overigens onverlet, dat er wel degelijk om een strafrechtelijk onderzoek kan worden verzocht.

  Een soortgelijke zaak betreft de aangifte tegen de minister-president bij het hof in Den Haag op 8 december 2004, dat zich terzake onbevoegd heeft verklaard, terwijl een klacht daarover door de Hoge Raad niet ontvankelijk was verklaard.

  E.e.a. geeft aan, waarom juridische procedures in dit verband kansloos zijn.

  • Ik weet van die soortgelijke klacht (heb ik ook naar verwezen). Die aangifte was ingediend bij de politie.

   Het belangrijkste punt is dat wanneer ik aangifte doe van een dergelijk zwaar misdrijf, waartoe ik verplicht ben, dat er dan ook iemand moet zijn die bevoegd is de aangifte te behandelen. Kennelijk is dat niet de Hoge Raad of het Hof in Den Haag. Wie dan wel?

   Door expliciet te wijzen op de AWB en te verwijzen het recht om verzoeken in te dienen hoop ik de heren te dwingen in ieder geval uit te zoeken wie dan wel bevoegd is dergelijke aangiften te behandelen.

   Gr.

   — Arend —

  • “Maar art 160 Sv ziet slechts op een situatie waarin levensgevaar is veroorzaakt tengevolge van een aanslag tegen de regeringsvorm of de orde van de troonopvolging in de zin van art. 94 Sr.”

   Dat is niet hoe het OM artikel 160sv uitlegt:

   http://www.om.nl/dossier/archief/de_zaak_maja_bradaric/_de_zaak_maja_bradaric_documenten/20654/

   “De aangifteplicht op grond van artikel 160 Sv bestaat voor een ieder die kennis draagt van:

   a. een misdrijf tegen de veiligheid van de Staat (artt. 92 –107a Sr);
   b. een misdrijf tegen de koninklijke waardigheid voor zover die niet enkel door belediging wordt aangetast (artt. 108 – 110 Sr);
   c. misdrijven waardoor de algemene veiligheid van personen en goederen in gevaar wordt gebracht voor zover er daardoor levensgevaar ontstaat (brandstichting, vernieling van waterwerken/electriciteitswerken, opzettelijke radioactieve besmetting);
   d. een misdrijf tegen het leven gericht (artt. 287 – 294 Sr);
   e. een strafbare afbreking van zwangerschap (art. 296 Sr);
   f. mensenroof (art. 278 Sr) en/of;
   g. verkrachting (art. 242 Sr).

   Onder misdrijf is krachtens artikel 129 Sv ook de poging tot of de voorbereiding van dat misdrijf begrepen.”

   Met andere woorden: het gedeelte over levensgevaar slaat alleen op misdrijven “waardoor de algemene veiligheid van personen en goederen in gevaar wordt gebracht”.

 4. Is er een mogelijkheid om je aan te sluiten bij de aangifte of moet er dan een nieuwe aangifte gedaan worden. En mits de heer Ir.A.H.Lammertink daar mee instemt kan je dan exact de zelfde aangifte opnieuw doen?

  Ik hou het tot nu toe tot het mailen van politieke partijen, maar de kans dat dat zin heeft is natuurlijk uiterst nihil. Het is in ieder geval een goede manier om mijn frustratie weg te schrijven.

  • Wat mij betreft mag eenieder met mijn teksten doen wat hij/zij wil.

   En tja, als je eenmaal kennis hebt van de feiten die ik heb opgeschreven, dan ben je ook verplicht om aangifte de doen 😀

   Oh, en ik heb het verhaal per mail gestuurd naar de kamervoorzitter en de voorzitters van de verschillende kamercommissies. Als verschillende mensen ditzelfde verhaal naar hen mailen, dan zal dat zeker helpen om de aandacht te vestigen.

   Gr.

   — Arend —

 5. Kunnen jullie mij een plezier doen en ook plaatsen wat we kunnen doen om deze actie te steunen. Graag zou ik persoonlijk bijvoorbeeld hieraan mijn financieele steentje bijdragen. Wellicht zijn er nog andere mogelijkheden, en zijn anderen juist daarin geinteresseerd.
  .
  Alvast bedankt,
  HP.

  • Je kunt een soortgelijke (of dezelfde) mail sturen naar de voorzitters van de verschillende kamercommissies:

   Europese Zaken.

   Voorzitter: Waalkens, H.E. (PvdA) H.Waalkens@tweedekamer.nl
   Ondervoorzitter: Bommel, H. van (SP)` HvBommel@sp.nl

   Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
   Voorzitter: Leerdam, J.A.W.J. (PvdA) J.Leerdam@tweedekamer.nl
   Ondervoorzitter: Krom, P. de (VVD) P.dKrom@tweedekamer.nl

   Justitie
   Voorzitter: M.L. de Pater-van der Meer(CDA) M.dePater@tweedekamer.nl
   Ondervoorzitter: Drs. K. Arib (PvdA) K.Arib@tweedekamer.nl

   Tweede-Kamercommissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven
   Voorzitter: J.W. Remkes (VVD) j.remkes@tweedekamer.n
   Ondervoorzitter: H. Jager (CDA) H.Jager@tweedekamer.nl

   Ook kun je voorzitter@tweedekamer.nl en voorzitter@eerstekamer.nl mailen.

   Als je via deze e-mail adressen de mensen aanspreekt in hun rol als voorzitter, dan is men verplicht in ieder geval de mail te behandelen binnen de commissie. Dat betekent dat de griffie je mail verspreidt onder de leden van de commissie….

   Verder is het goed tenminste één ondertekende versie per post op te sturen, bijvoorbeeld naar de MP:

   De Minister-president
   Minister van Algemene Zaken
   Postbus 20001
   2500 EA Den Haag

   Of naar de hoge raad:

   Hoge Raad der Nederlanden
   Postbus 20303
   2500 EH ’s-Gravenhage
   Telefoonnummer (070) 361 1311

   Gr.

   — Arend —

 6. stoere actie, waarschijnlijk kansloos, maar stoer

  Ingenieur Lammertink zal nu waarschijnlijk wel op de lijst van wanbetalers komen, verhoogde atentie krijgen van de verkeerspolitie, per ongeluk vermeld gaan worden bij een onderzoek naar fraude en/of kinderporno, geen eigen bedrijf meer kunnen starten als gevolg van de BIBOB-wet, storingen ervaren in zijn internetverbinding alsmede klikjes horen op de telefoonlijn, zeer wel mogelijk als een zot weggezet worden, maar bovenal genegeerd gaan worden. Aangifte zal nooit aangekomen zijn of de instanties verklaren zichzelf niet ontvankelijk. Appeltje eitje.

  • Storingen op het internet: mijn pc is trager en tragen en ratelt als een gek midden in de nacht. Mijn andere pc op een andere lokatie idem. Ben benieuwd wanneer mijn wapenvergunning wordt ingetrokken en ik huisbezoek krijg om 5 uur in de ochtend.
   Zomerreces: tijd voor dingen die het daglicht niet kunnen verdragen maar toch gedaan moeten worden.

   Ingenieur Lammertink: succes met de aangifte, het zal hoogst waarschijnlijk niet ontvankelijk worden verklaard door de rechtbank.

   Een beleid van dreigen en slaan.
   Alleen een complete omslag kan de huidige politiek veranderen. Na de volgende verkiezingen zie ik het niet gebeuren dat er nog een democratie overblijft, simpelweg omdat het niet past in een geprivatiseerde maatschappij en omdat men het kan veroorloven de democratie af te schaffen. Het politieke beleid dat in Nederland decennia lang is gevoerd kan niet anders dan leiden tot een politiestaat. Het is een beleid van restricties en betutteling, van verboden en repercussie.
   De chaos is al dusdanig dat de politiek steeds vaker naar geweld grijpt om macht te houden, dat is een laatste “redmiddel” voordat de boel klapt. De geschiedenis zit vol met dit soort verhalen.

   Er zijn twee opties om de afbraak van dit land en het kapotmaken van de samenleving door de huidige politiek te stoppen: de ene is politiek actief worden met als uitgangspunt dienstbaarheid aan de gehele bevolking, de andere optie moeten we keihard proberen te vermijden. Als ik zie hoe de politiek omgaat met kritiek op het regeringsbeleid vraag ik me af op men juist probeert de tweede optie bij de bevolking los te peuteren.

   De verschillen in opvatting van verkiezingswinst.
   Met de manier waarop de overheden in verschillende landen bezig zijn waaronder Nederland is het slechts wachten op de eerste grootschalige gewelddadige confrontaties tussen bevolking en overheid.
   Politici voelen zich oppermachtig wanneer ze omringd zijn door beveiligers. Men gaat uit van totale heerschappij over de bevolking wanneer eenmaal een verkiezingswinst is binnengehaald.
   Alsof het geven van je stem vrijwillige slavernij en onderworpenheid inhoud!
   Een soort bevestiging van de eigendomsrechten op de bevolking.
   Deze onderschatting aan de kant van de overheden heeft in het verleden onder andere de IRA, de RAF en Italiaanse rode brigades voortgebracht.
   Met het verlaten van het pad van democratie en het blijven negeren van de rechten van bevolking als mens plaatsen steeds meer regeringen zich in de positie van bullebak en onderdrukker.
   De politieke “elite” leeft nog steeds met het hoofd in een tijdperk van heer en meester en heeft blijkbaar niet door dat we in de 21ste eeuw zitten.
   Kijken naar de toekomst is voor deze lieden hun toekomst, niet die van iedereen.
   Men vergeet gemakshalve dat hun kinderen en kleinkinderen ook in deze wereld moeten leven. De gevolgen van dit eigen belang denken zijn in de geschiedenis talrijk, de termen revolutie, opstand en guillotine komen hieruit voort. Dat en een enorme hoop nutteloze ellende.

   Concreet houd democratie in dat politici de belangen van de burgers voor hun eigen belangen moeten stellen. Noem het persoonlijke opofferingsbereidheid, noem het dienstbaarheid aan het volk.
   Dat is de enige basis waarop een democratie kan functioneren zoals deze ooit is bedoeld.

   reacties kunnen behalve op deze posts ook via http://www.vrijenvooruitstrevend.nl
   of direct burgervanmaternesse@live.nl / e.eijk@vrijenvooruitstrevend.nl

 7. De aangifte tegen de Staat is onjuist. (de bedoeling is echter wel niet fout).

  Op mijn website is het bestand te downloaden hoe het dan zou moeten gebeuren.

  Wanneer je gelijk hebt echter, dan krijg je nog niet gelijk.De Tweede-Kamer zal dergelijk verzoek onder het tafelkleed stoppen.De samenleving heeft toch niets in de gaten.

  http://mensenrechten.webs.com/

Comments are closed.