Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Volgens Art.1, het zoveelste anti-discriminatiebureau (met, uiteraard, een kliklijn) dat op haar website niet eens durft te melden hoe het gefinancierd wordt (maar alles ademt ‘overheid’) is artikel 1 erg belangrijk voor de rechtsstaat: “Het gelijkheidsbeginsel en het verbod van discriminatie zijn een van de meest fundamentele beginselen van onze rechtsorde“.

Ik ben zo vrij er een andere mening op na te houden: “Het gelijkheidsbeginsel en het verbod van discriminatie vormen de bron van de grootst mogelijke ellende; de basis van alles wat er mis is in de Westerse wereld van nu“.

De Cultureel Marxistische interpretatie van dit uitermate vage artikel heeft Westerse overheden namelijk een wapen gegeven om rationele uitingen en beslissingen strafbaar te stellen, en daarmee zowel de maatschappelijke rust als de maatschappelijke welvaart ernstige schade toe te brengen.

Nog even de uitleg van Art.1 erbij pakken:

De eerste zinsnede van het artikel geeft weer dat gelijke gevallen gelijk behandeld dienen te worden. Essentieel is dus om te bepalen of het in een betreffend geval gaat om gelijke of ongelijke gevallen. De gelijkheid of ongelijkheid van gevallen wordt niet vastgesteld door alle aspecten van de gevallen met elkaar te vergelijken, maar door slechts die aspecten in aanmerking te nemen die in die gegeven situatie relevant zijn.

De tweede zinsnede van artikel 1 Grondwet formuleert het discriminatieverbod. Een aantal gronden zijn daarbij uitdrukkelijk genoemd; godsdienst levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en geslacht. […] De tweede zinsnede eindigt met de formulering “op welke grond dan ook”. […] Welke kenmerken en eigenschappen onder de zinsnede “op welke grond dan ook” zouden kunnen vallen zal door de maatschappelijke werkelijkheid worden bepaald.

Vaagheid troef dus. Want naast de nogal arbitraire gelijke gevallen is er ook nog ruimte voor willekeur in de bepaling van de relevantie van aspecten. Je noemt onwelgevallige aspecten simpel “niet relevant” en klaar is Kees. En dat is nog maar zinsnede één.

Zinsnede twee maakt het mogelijk nog bonter.  De bepaling “op welke grond dan ook” zou allesdekkend moeten zijn, maar toch vond men het nodig om een aantal zaken expliciet te benoemen. Waarom? Zijn die belangrijker dan de niet genoemde? Achten de schrijvers hun publiek te dom om te snappen wat “op welke grond dan ook” inhoudt? Of is die benoeming bedoeld om deze zaken buiten de willekeur van de “maatschappelijke werkelijkheid” te houden? Want ook dit laatste criterium is nauwelijks objectief te toetsen, het betekent domweg “de waan van de dag“, hetgeen dagelijks valt waar te nemen.

Gelukkig mag de grondwet niet getoetst worden (waarom hebben we hem dan?) dus lijkt het allemaal niet zo relevant. Toch ontstond er uitermate veel commotie over het voornemen van Pim Fortuyn om artikel 1 maar te schrappen. Waarom ben ik dan van mening dat artikel 1, althans de strekking ervan, zo enorm veel ellende aanricht in de wereld om ons heen?

Om te beginnen is discriminatie een dagelijkse noodzaak. Zonder discriminatie kan een mens niet leven. Zodra je een winkel kiest en niet diens concurrent discrimineer je. Bij je keuze voor je vrienden discrimineer je, bij de keuze van je levenspartner discrimineer je. Je kunt simpelweg niet anders. Veelwijverij is zelfs verboden, dus daar word je gedwongen te discrimineren: je mag er maar ééntje kiezen, tegelijkertijd, tenminste.

Sommigen verschuilen zich dan ook achter de bewering dat artikel 1 niet voor gewone burgers geldt maar juist voor de overheid is bedoeld. De onjuistheid van deze bewering mag blijken uit het bestaan van al die zogenaamde anti-discriminatie bureautjes die zich juist op ‘discriminatie’ door burgers richten en discriminatie door de overheid (eenzijdig overheidshandelen) ‘out of scope’ noemen. Deze bureautjes zijn dan ook niets anders dan de gesubsidieerde belichaming van de socialistische jaloezie, het zich te kort gedaan voelen, die de samenleving zo onder druk zet.

Als ik mijn witte buurman niet aardig vind zul je daar niemand over horen. Maar als ik mijn Poolse of gekleurde overbuurman niet aardig vind is dat opeens discriminatie. En als ik mijn Poolse overbuurman wel aardig vind maar die gekleurde niet ben ik opeens een racist. De discrimifobie van de linkse kerk, en daarmee van de staat, zorgt dat alle verschillen tussen mensen, waar in normale situaties geen aandacht aan geschonken zou worden, opeens sterk worden uitvergroot.

Het is een publiek geheim dat de allochtone dommekrachten die hierheen gehaald werden om het werk te doen waar de Nederlander zich boven verheven voelde, daartoe in staat gesteld door Den Uyl die die Nederlander graag gratis geld gaf om niks te hoeven doen, niet tot de intelligentsia van hun land behoorden. Vuil werk is vaak lager of ongeschoold werk. Toen al werd de toon gezet voor de tegenstellingen tussen de laagbetaalde buitenlandse gastarbeider en de steuntrekkende ‘elitaire’ Nederlander die veel te goed was voor dat vuile werk.

Dit had als consequentie dat er een scheiding in de maatschappij optrad en dat de WAO, die nooit bedoeld was als ballenbak voor luie Nederlanders, overbelast werd. Aan die WAO is later wat gedaan, maar de WAJONG toont aan dat onze (kuch) bestuurders niets bijgeleerd hebben. Dat valt echter buiten de scope van dit artikel. Wel binnen die scope valt de tweedeling, of zelfs driedeling, van de maatschappij.

Langzamerhand ontstond het beeld van drie bevolkingsgroepen: autochtone mannen, autochtone vrouwen en allochtonen. Vrouwen die thuis de opvoeding van hun kinderen op zich namen terwijl manlief kostwinner speelde werden plotseling ‘achtergesteld’ genoemd. Hadden vrouwen niet net zoveel recht op een ‘echte baan’ als een man? Het gelijkheidsideaal van de linkse kerk verloor volledig de biologische en emotionele verschillen tussen mannen en vrouwen uit het oog en begon criteria op te stellen: om de ‘achterstand’ van vrouwen in te halen moesten vrouwen voortaan bij gelijke geschiktheid voorrang krijgen bij een vacature. Kinderen waren maar lastig, die konden wel naar de opvang, die later ook nog ‘gratis’ zou worden.

Ook hier komt dat arbitraire begrip weer om de hoek: gelijke geschiktheid. Wie bepaalt dat? De werkgever toch zeker? Dus om zeker te stellen dat genoeg vrouwen ‘geschikt’ bevonden zouden worden kwamen er quota voor minimale percentages vrouwen in alle geledingen van een bedrijf. Terwijl ik persoonlijk een aantal gevallen heb meegemaakt waar de omvang van de boezem de doorslag gaf (secretaressetest) en niet de mentale capaciteiten. Zuiver seksisme, dus. Daar kun je als man helemaal niet tegen concurreren…

Ditzelfde kunstje werd herhaald met de allochtonen, die toch minder ‘gast’ en meer ‘permanent’ bleken dan aanvankelijk gezegd werd. En die ook nog eens hun hele cultuur mee wensten te nemen, waaraan de eigen gebruiken van de Hollander ondergeschikt gemaakt dienden te worden. Zaken waar Nederland tientallen jaren geleden mee had afgerekend werden opnieuw geïmporteerd. En alsof dat nog niet erg genoeg was werd daar ook nog eens ruimte voor geschapen, waarmee de ‘achtergestelden’ privileges kregen waar de ‘normale’ Nederlander nooit voor in aanmerking was gekomen.

Wie daar wat van durft te zeggen, of er grappen of plaatjes over durft te maken, is een racist, fascist, islamofoob of xenofoob en loopt het risico met geweld ontvoerd en opgesloten te worden door de handlangers van de staat. Kritiek op ‘zielige’ mensen is discriminerend. Rationele afwegingen om bepaalde mensen uit te sluiten van bepaalde voorzieningen zijn discriminerend, en daar treedt de staat tegen op.

Oproepen tot geweld vanuit islamitische hoek zijn vrijgesteld van vervolging, evenals in vele gevallen het geweld zelf, want die oproepen staan in de koran en ‘Een koran is een heilig boek voor moslims en valt daarom onder de vrijheid van godsdienst. Uitingen die weliswaar beledigend kunnen zijn voor bevolkingsgroepen maar vallen onder de vrijheid van godsdienst, zijn doorgaans niet strafbaar.‘ (uitspraak MDI, stichting Magenta, een extreem linkse club die jaarlijks €180.000 belastinggeld toucheert). Tegelijkertijd wordt een cartooncommissie in het leven geroepen die de strafbaarheid van kritische plaatjes moet gaan beoordelen, en waarover de staat geen enkele openheid wenst te verschaffen: “Men wil graag anoniem blijven“. Tja, dat wilde Nekschot ook wel, en die had geen publieke, met belastinggeld betaalde functie. De WOB? Die wordt nu gewoon genegeerd, en straks afgeschaft.

Juist die continue aandacht van de staat voor wat ons scheidt in plaats van voor wat ons bindt, onderwijl steeds hypocriet benadrukkend dat die verschillen niet benoemd mogen worden, vergroot de tegenstellingen en daarmee de spanningen in de maatschappij. Ongeacht de vorm van die maatschappij moeten mensen in een zekere harmonie kunnen samenleven en dat bereik je niet als je geen rationele keuzes mag maken en je ogen moet sluiten voor overduidelijke verschillen. Op een bepaald moment is de grens bereikt, en wordt de ‘voorgetrokken’ groep (‘positieve’ discriminatie is óók discriminatie) verantwoordelijk gehouden voor alles wat er mis is. Dan staat de samenleving op scherp. Perfecte afleidingsmanoevre, want de werkelijke boosdoener is de staat.

Net zoals ik geen vlees haal bij de bakker en geen brood bij de slager is het voor een ondernemer onzinnig om een werknemer te moeten aannemen ongeacht zijn of haar geschiktheid voor de job, alleen maar om een staatsquotum man/vrouw/allochtoon te halen, op straffe van hoge boetes, of zelfs sluiting van zijn bedrijf, zoals de PvdA onlangs bepleitte. Zo getuigt het voor een bank van wanbeleid om leningen te verstrekken aan mensen waarvan met enige redelijkheid kan worden ingeschat dat deze niet aan hun verplichtingen zullen kunnen voldoen. Maar helaas werden ook deze rationele overwegingen als discriminatie aangemerkt, ditmaal van ‘arme’ mensen, en weer greep de staat in.

De gevolgen zijn bekend, de wereldwijde financiële crisis is daarmee een direct gevolg van de strekking van artikel één van onze onvolprezen grondwet, en de daaruit volgende discrimifobie van de overheid. Wie nog twijfelt dat ook hier de verantwoordelijkheid bij de staat ligt en niet bij de banken verwijs ik graag naar dit uitstekende artikel van Yaron Brook, managing director van BH Equity Research en executive director van het Ayn Rand Institute. Of naar het eveneens zeer heldere stuk van André, Vrijspreker schrijver.

Pim Fortuyn had groot gelijk. Dit criminele artikel 1 moet zo snel mogelijk uit de grondwet worden geschrapt, samen met alle daaraan opgehangen wetgeving. En dat laatste op mondiale schaal.

28 REACTIES

 1. “De gevolgen zijn bekend, de wereldwijde financiële crisis is daarmee een direct gevolg van de strekking van artikel één van onze onvolprezen grondwet”

  Goed artikel, maar hier ga je toch een beetje uit de bocht.

  De crisis is met name veroorzaakt door een ongebreidelde zucht naar winst.

  Daarvoor zijn complexe constructies bedacht die ervoor zorgden dat regels mbt financiele dekking van risico’s konden worden omzeild.

  Gevolg is dat de verhoudng tussen “geld als schuld” en “geld als bezit” volkomen scheef staat. Een luchtbel die gewoon een keer moet knappen

  • Daaemee heb je gelijk maar niet helemaal. In een aantal staten mochten gemeenten van banken eisen om hypotheken te geven aan mensen uit de categorie ‘zielig en gediscrimineerd’. Die niet in staat waren om deze leningen af te lossen.

   Wat de quote betreft: ik dat niet een beetje overdreven? Ik denk dat de linksmenschen in NL spontaan een orgasme krijgen als zij zouden horen dat artikel 1 uit de NL grondwet wereldwijde reikwijdte heeft… Helaas hebben veel landen zo’n artikel of jurisprudentie. Kijk naar dat incident in Zweden laatst, waar een 8 jarige voor discriminatie werd aangeklaagd omdat hij sommige klasgenootjes niet uitnodigde op zijn verjaardagsfeestje.

   R. Hartman heeft gelijk. De discrimifobie is de bijl aan de wortel van alles dat onze beschaving en welvaart heeft opgebouwd. Ik voeg er aan toe: socialisme is een mentale afwijking – vooral vanwege diens grilligheid en onredelijkheid. Waar is de bevoegde arts die het lef heeft om de afwijking te omschrijven en er een therapie voor te bedenken? (helaas -in dit geval- ben ik geen medicus) Misschien is het slechts een kwestie van wat meer of minder betablokkers…

 2. Prima artikel, R.Hartman.
  Een kleine aanvulling. Dat artikel 1 Gw allesbehalve voor de overheid geschreven is, blijkt uit het feit, dat diezelfde overheid 24u/24u en 7d/7d niets anders doet dan discrimineren. De hele belastingwetgeving, de sociale wet- en regelgeving en het subsidiestelsel zijn daar lichtende voorbeelden van.

  • Dat waren mijn gedachten ook: Als iedereen volgens Art.1 gelijk is, waarom moet ik dan zowel in absolute zijn, als procentueel, meer belastingen betalen dan mijn buurman?
   En waarom krijgt mijn buurman geld van de staat voor woning en gezondheidszorg, en moet ik die zelf betalen.
   Waarom heeft een alleenstaande, werkloze, allochtone moeder meer recht op een huurwoning dan een alleenstaande, werkende, autochtone man?
   Maar ik mag dan niet voorrang krijgen in privé klinieken, want dat zou discriminatie zijn.

   Ik las in het NRC laast ook een artikel over verplichte menging van zwarte en witte scholen in Amsterdam. Dit naar aanleiding van IJburg, waar je een witte en een zwarte school hebt. Tja dat krijg je als je op dat eiland gewoon 30% (a)sociale huur neer zet, tussen allerlei koophuizen. Vooral de volgende opmerking was interessant: Ouders doen natuurlijk alleen wat het beste is voor hun kind, maar dit heeft collectief geleid tot een keuze die we niet willen, namelijk tweedeling.
   Nou vraag ik mij af wie dan die ‘we’ is? Daarnaast blijkt dat tweedeling in een wijk veel beter is. Mensen voelen zich het best en veiligst in een homogene groep. Dus blanken bij blanken, zwarten bij zwarten, armen bij armen, rijken bij rijken.

   Wat heb ik aan een buurman waar ik geen gesprek mee kan voeren omdat hij alleen basisschool heeft gehad?

   PS: Mijn buurman is algemeen bedoeld, hij heeft wel een goed salaris en is intelligent. Dit omdat ik wèl in een wijk woon waar geen menging heeft plaatsgevonden.

 3. Goed stuk! Iedereen discrimineert erop los en daar is niks mis mee.
  In principe is discrimineren niks meer als onderscheid aanbrengen en wat is daar mis mee?
  Waarom zou ik een godsdienstwaanzige niet mogen discrimineren terwijl zij dat zelf dagelijks doen met ongelovigen?
  Ook op zakelijk gebied is discrimineren het middel om je bedrijf gezond te houden. Waarom een marrokaan aannemen als uit statistieken blijkt dat het ziektepercentage en uitval onder die groep een veelvoud is van een gewone autochtoon? Waarom iemand met een lang strafblad aannemen als er ook andere mensen beschikbaar zijn?
  Dit heeft allemaal niks met discriminatie of rascisme te maken maar alles met gezond verstand en risicoanalyse. Je hebt nl het beste voor met je bedrijf en de mensen die erin werken.
  Daarbij geeft het mensen die langs de pot gepist hebben een prikkel om nóg meer hun best te doen door hun goede intenties te tonen. Ik ben ervan overtuigt dat iedereen die een misstap heeft gemaakt maar dit op een positieve manier oppikt aan de bak komt. Zeker in de huidige arbeidsmarkt.
  Bij schrappen van het artikel weet iedereen dat men niet meer bij allerlei overheidsinstanties hoeft aan te kloppen om iets af te dwingen met hun discriminatie/rascisme gelul. Het terugvallen in hun slachtofferrol en negativisme is niet meer mogelijk. Zeker niet als ze weten dat er een repressief strafsysteem is voor als ze dit wel dreigen te doen.
  Discriminatie hoort niet in het strafrecht. Het gebruik en het oproepen tot geweld is de maatstaf.

 4. Ik ben blij weer eens een bijdrage te lezen waar een stelling wordt onderbouwd. Valt me op dat er zoveel artikelen worden gepubliceerd die alles weg hebben van ‘zie je wel’-tjes, maar niet de achterliggende grond weergeven. Dus nogmaals: goed artikel. Heeft me aan het denken gezet.

  Ik ben het alleen niet eens, net als KlaasDenHelder, met je bewering dat de financiële crisis het gevolg is van de strekking van artikel 1 (nee ik heb het artikel van Yaron Brook nog niet gelezen). Misschien heeft het er iets mee van doen, maar hoe verklaar je dan dat de gevolgen van de crisis vooral merkbaar zijn in de USA en de UK? In ons land hebben we daar minder last van omdat hier niet van die complexe en risicovolle constructies zijn bedacht om Jan en alleman maar van een hypotheek te kunnen voorzien. De banken zijn hier veel behoudender geweest (minder winstbejag?).

  Maar goed, laten we je dit vergeven. De rest van je betoog is wat mij betreft zeer treffend en laat in ieder geval zien dat de linkse kerk zeer schadelijk is voor een samenleving (evenals het toestaan van politieke partijen die gestoeld zijn op een geloof).

 5. Feitelijk kun je met dit artikel iedere homo- of heteroseksuele man laten oppakken daar hij discrimineert qua (sex)partner.

  Op die manier is er altijd werk voor de overheid.

 6. Ohw, en ten overvloede: Pim Fortuyn wilde niet artikel 1 (het discriminatieverbod) afschaffen, maar er werd hem gevraagd, als hij zou moeten kiezen tussen vrijheid meningsuiting of anti-discriminatie, welke hij dan zou moeten afschaffen.

  Dit is in de linkse pers geetaleerd als zijnde: “Pim wil discriminatieverbod afschaffen”…

 7. De truuk is natuurlijk de eerste zin van artikel : in gelijke gevallen.
  Tja, de veelverdiender is natuurlijk niet gelijk aan Jan Modaal, en dus moet die meer belasting betalen. Zo kan de overheid selectief gebruik maken van het artikel, en dat is nou precies de bedoeling.

  Zo, en nu ga ik weer lekker alle mannen van Nederland discrimineren, ik ga naar de vrouwen kijken 🙂

 8. Wat mij betreft mag art 1 blijven en moeten we misschien gewoon weer duidelijk maken dat de grondwet bedoeld is om burgers tegen de staat te beschermen en niet burgers onderling. Anti-discriminatie wetgeving moet dan wel geschrapt worden uit het wetboek van strafrecht.

  Als er iets geschrapt moet worden uit de grondwet is het eerder de vrijheid van godsdients (=oneerlijke voortrekkerij van godsdienst) en art 23

  • *Als er iets geschrapt moet worden uit de grondwet is het eerder de vrijheid van godsdients (=oneerlijke voortrekkerij van godsdienst) en art 23*

   Dit artikel ligt rechtstreeks in het verlengde van artikel 1.
   Vrijheid van Godsdienst=gelovige wordt boven ongelovige gesteld=discriminatie.

   Allebei de artikelen afschaffen dus! De grens is geweld of het direct oproepen daartoe.
   De enige die trouwens NIET behoort te discrimineren is Justitie.
   Als men voor de rechtbank verschijnt voor een vergrijp moet het niet uitmaken of je zwart,blank, moslim of atheist is. Dus geen voortrekkerij van zgn zielige groepen,pedofiele rechters of witteboorden.
   In het dagelijks leven is iedereen vrij om te discrimineren wat mij betreft.

   • De enige die trouwens NIET behoort te discrimineren is Justitie.

    En dat doen ze wel, durf ik te beweren. Niet op huidskleur of achtergrond maar in eigenbelang. Namelijk geld generen voor hun baas (overheid) Stel, er komt van het CJIB een accept. Niet mee eens. Schrijf bezwaar. Landelijk “pardon” in 2008 in deze zaak, echter in mijn geval boete al opgelegd in 2007. Dus naar de rechter. (moet nog voorkomen overigens) Advocaat ingeschakkeld. Nu draait Justitie de bewijslast ineens om ( ) Terwijl een andere (staats) organisatie allang in 2007 erkend heeft (zwart op wit) dat ik het niet gedaan heb. Ben benieuwd bij de Hoge raad. Ergo dat betekend dat er mensen veroordeeld worden of in de gevangenis zitten die onschuldig zijn of boete’s onnodig betalen. Dat zie je dus niet alleen in de US maar ook hier. Voorbeelden te over van schadevergoedingen betaald door U en ik.

 9. Het zou mooi zijn als we een helder artikeltje zouden hebben, dat de staat verbiedt om onderdanen met willekeurig te behandelen.

  Maar het doet er weinig toe, want onze grondwet is sowieso een dode letter. Als bij conflicten puntje bij paaltje komt, gaan we in Nederland naar een clubje benoemde politici die de te bestrijden misstanden zelf hebben verzonnen (de Raad van State). Aan het hoofd staat als hoogste rechter hèt symbool van een vrije samenleving: de monarch.

  Als ik mij niet vergis, is er geen rechter die onze grondwet hoeft te toetsen, te lezen of deze serieus hoeft te nemen in zijn werk, waar andere landen een constitutioneel hof hebben. Dat laatste is vooral handig in kwesties van volksverraad (het EUSSR-debacle).

 10. De grondwet kan in beginsel niet rechterlijk getoetst worden, want dat zou moeten gebeuren aan een hogere wet.
  Weliswaar erkent de grondwet “hogere wetten”, namelijk internationale verdragen en besluiten van volkenrechtelijke organisaties, maar de wet van het Koninkrijk vindt geen toepassing, wanneer die toepassing in strijd komt met “een ieder verbindende bepalingen” van verdragen en besluiten van volkenrechtelijke organisaties (art. 94 Gw). Wat daaronder moet worden verstaan wordt wel rechterlijk uitgelegd en getoetst (o.a. HR 14-04-1989, Harmonisatiewet).

  Iets anders is het toetsingsverbod van art 120. Dat houdt in, dat de wet (in formele zin) niet rechterlijk getoetst mag worden aan de grondwet.
  Dat laatste komt erop neer, dat de slager -(grond)wetgever- zijn eigen vlees -(grond)wet- keurt.

  • Nogal tendentieuze laatste alinea, aangezien die wetgever steeds in samenstelling kan verschillen. Al naar gelang de meerderheid in die Tweede Kamer.
   Het is dus een andere slager die het vlees kan keuren.
   De grondwet kan tevens worden gewijzigd.

 11. Houdt de staat zich niet aan, de cartoon kwestie, belastingdienst handelt naar willekeur, verenigingsleven discrimineert er vrolijk op los, sommige rechters doen maar wat etc.
  Gemeenten: sollicitanten uit de minderheden genieten de voorkeur, in Friesland moet je Fries spreken etc….(zolang het Nederland is hoeft dat niet vind ik)
  men moet dit artikel vaker toetsen/inzetten , van mij mag het blijven bestaan als zodanig.
  (eh, een Golfclub die ik ken is soms vol ineens en even later weer niet, heb je ook in het uitgaansleven, bewijs het maar eens, lastig,
  sorry alleen leden, terwijl even later niet (witte) ‘leden’ wel worden toegelaten.)

 12. Dat het Nederlandse volk de ZOGENAAMDE gronwet (voor allen) vierkant slikt bewijst slechts hoe kruiperig, onderdanig, inferieur en achterlijk zij in feite zijn . Immers een grondwet dient helemaaaal GEEN verboden te bevatten … maar behoort ONVERVREEMDBARE … rechten te garanderen…. Vooral omdat eventuele transgressies immers expliciet onder de wetboeken en kriminele codes vallen.

  Dat de Nederlandse “grondwet’ helemaal een lachertjes is … bewijst ook het feit dat het slechts een enkele “recht” aan een enkele persoon waarborgt … namelijk dat de monarch “onschendbaar” is. Dat echter in werkelijkheid weer een door Thorbecke bedachte “golden parchute” was voor de in 1848 heersende monarch enerzijds, en anderzijds om op SLINKSE manier de perpetuatie van die absolute macht (via de politieke partijen) te bewerkstelligen … En waardoor de politieke partijen de dagelijkse macht naar zich toe trokken. Dat men dat niet eens in de gaten heeft en maar voor de VVD “stemmen” … De “grondwet” is er dus nog slechts voor de MPP )majesteit en Politieke Partijen …

  Meer dan duidelijk is dat bij het verraad van de politieke partijen in 1848 vergeleken …. de NSB en Mussert engeltjes waren … Of niet soms?

  • Vind ik een aardige insteek, die eerste alinea. Rechten die het kader vormen waarbinnen het strafrecht gestalte krijgt.
   Anderzijds: elk recht impliceert ook een verbod, nl het aantasten van dat recht.
   En verder: de rest van hoofdstuk 1 (artikel 1 t/m 23) van de grondwet staat bol van allerlei rechten.

 13. quote:
  ………..maar behoort ONVERVREEMDBARE … rechten te garanderen….

  art 1 gaat over rechten, of lees ik iets niet goed ?

  • Je leest het goed ANNO, maar je hersenen hebben het NIET kunnen verwerken laat staan het te kunnen bevatten. Want volgens mij staat daar doodleuk dat IETS NIET MAG … Wat dus niet mag is GEEN recht maar een VERBOD … namelijk het zogenaamde “discrimineren” (en dan ook nog door de “overheid”). Iets wat werkelijk GEEN plaats heeft in een constitutie omdat zeer eenvoudig gezegd kan worden dat IEDEREEN de ZELLUFDE rechten heeft … of niet soms? (Ben benieuwd of degenen die het zoooo hebben “geformuleerdt” de lagere School wel hebben afgemaakt. ( Ik zelf niet want ik heb maar 4 jaar LO gehad).

   De GRROOOTSE kolder en onzin is echter wel dat het ZOGENAAMD bestemd zou zijn om de “overheid” van de discriminatie af te houden. Zooooveel STOM GELOEL is nauwelijks te geloven …

   • “Zooooveel STOM GELOEL is nauwelijks te geloven”
    Inderdaad, maar daar hebben we dan ook politici voor:
    Femke Halsema (GroenLinks) wijst erop dat Artikel 1 helemaal niet bedoeld is om het onderlinge (meningen)verkeer tussen burgers te regelen. De bedoeling is dat de staat de burgerrechten garandeert. De overheid is gehouden haar burgers gelijk te behandelen; het is de overheid die niet mag discrimineren. bron
    Die heeft het dus echt niet begrepen, ook niet het verschil tussen verboden, rechten en privileges…

    (overigens ontdek ik dat Volkskrant artikel nu net pas, grappig wel).

   • BEWIJS dat “parlementariers” eenvoudig politieke … KADAVERS zijn … het minste van het minste …

 14. De Nederlandse Overheid is de eerste die het Artikel 1 met de voeten treedt.
  Ik ben Nederlander, woonachtig in Peru en ik heb 2 kinderen met mijn Peruaanse partner, met wie ik niet getrouwd ben.
  Nu blijkt dat mijn dochtertjes niet automatisch recht hebben op de Nederlandse nationaliteit. Dit geldt enkel voor kinderen van een ongetrouwde Nederlandse vader. Kinderen van een ongehuwde Nederlandse moeder krijgen wel automatisch het Nederlanderschap en kinderen van een gehuwde Nederlandse vader óók.
  Discriminatie dus op grond van burgerlijke staat en op grond van geslacht. Discriminatie door het Ministerie van Buitenlandse zaken, met goedkeuring van de Tweede Kamer. Gericht tegen een Autochtone Nederlander.
  Je zou hier tegenin kunnen brengen dat ik me niet in Nederland bevindt… maar als ik in Nederland op reis ben gaat dat argument niet op.

 15. De voorzitter van art.1 is Herman Meijer (GroenLinks). Ik heb art.1 gemaild een tijdje terug met een boze mail vooral gericht aan Meijer.

  art.1 heeft namelijk naast de grondwet vooral te maken met het strafrecht. Het discriminatieartikel in het strafrecht luidt iets anders dan de artikel 1 van de grondwet. In het strafrecht staat dat je niet mag discrimineren op ras, blablabla, en hetero- en homoseksuele gerichtheid. Ik wilde weten of art.1 van mening was dat pedoseksuele gerichtheid onder homoseksuele of heteroseksuele gerichtheid viel. Zelf beweert art.1 dat dit niet het geval is. Volgens het woordenboek staat er geen leeftijd bij homo- en hetero. Dus pedofielen mogen gediscrimineerd worden want het valt ook niet onder de toevoeging aan het eind omdat homo’s en hetero’s expliciet genoemd worden vallen pedo’s erbuiten menen ze daar. Anderen het moeras in trappen om er zelf uit te komen. Zelf voeren ze enkel de wet uit en thats it; ze lobbyen niet voor een andere wetgeving aldus hun mail. Toch interpreteren ze zelf de wet op hun manier, de manier die politiek correct is (fascistisch in deze).

  Aangezien Meijer zelf ooit heeft toegegeven in een interview zelf ook op een knaapje van twaalf jaar te kunnen vallen mag je hem legaal discrimineren! Op deze opmerking weigerden ze te antwoorden. Want ze gaan niet in op persoonlijke zaken van de voorzitter.

  Dus mensen weiger Herman Meijer boodschappen te doen in uw winkel als u hem niet mag, dit is legaal. En weiger hem als scoutingleider mocht hij dit zijn et cetera.

  Zelf ben ik voor discriminatie wanneer de overheid primaire basisbehoeften regelt indien nodig. Maar als er een discriminatiewetgeving is mag deze wet niet zelf discrimineren.

  Meer quotes over discriminatie seksuele gerichtheid: http://www.martijn.org/blog/?tag=discriminatie

  Mensen als Meijer zorgen ervoor dat haat en intolerantie toenemen. Hun baantjes in het ons-kent-ons-circuit zijn belangrijker dan de waarheid en mensenrechten.

  • Voor mensen die de reacties van art.1 willen lezen zie hieronder. Mijn boze – zeer lange – mail waarop deze reactie kwam laat ik maar achterwege, die was zeer fel maar wel gemeend.
   [Mijn mail ging niet over mensen die de wet overtreden hadden (dat de zedenwet aantoonbaar niet deugt is een andere kwestie, die ik hier niet aanroerde) maar puur over mensen met een bepaalde voorkeur die gediscrimineerd worden.]

   Geachte meneer Uittenbogaard,

   Wij hebben kennis genomen van uw e-mailbericht.
   U vroeg zich af waarom Art.1 zich niet bezighoudt met de bestrijding van discriminatie in zaken als die van uw vriend.

   Art.1 bestrijdt discriminatie op de gronden zoals die zijn vastgesteld in de wet. Dit betekent dat wij ons wel bezighouden met de bestrijding van discriminatie op grond van hetero- en homoseksuele voorkeur, niet op grond van andere seksuele voorkeuren – dat zijn geen wettelijk vastgestelde discriminatiegronden. Seksuele handelingen met minderjarigen zijn strafbaar (Artikel 244 en 245, Wetboek van Strafrecht). Scholen en organisaties hebben de plicht leerlingen hiertegen te beschermen. Dit ligt verder niet op ons terrein, zoals gezegd houden wij ons aan de discriminatiegronden zoals ze in de wet omschreven staan.

   Ik hoop uw vraag hiermee voldoende beantwoord te hebben.

   Met vriendelijke groeten,
   Marianne Plug
   Communicatie, training en ledenservice

   Art.1
   landelijke vereniging ter voorkoming en bestrijding van discriminatie
   [website en adresgegevens]
   Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Dit elektronisch bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van dit bericht contact op te nemen met afzender.
   —–

   Geachte meneer Uittenbogaard,

   In mijn vorige mail heb ik reeds toegelicht dat pedofiele voorkeur niet onder de discriminatiebepalingen in de wet valt – ook niet onder homoseksuele en heteroseksuele gerichtheid. Te meer omdat deze bepalingen ook de homo/heteroseksuele praxis beschermen en dat in geval van pedofiele gerichtheid niet mogelijk is wegens strafbaarheid van dergelijke handelingen.
   Art.1 is verder geen belangenorganisatie, maar een expertise bureau dat zich bezig houdt met de wettelijke discriminatiegronden. Zodoende kunnen wij u niet verder informeren over achterstelling van mensen met een pedofiele voorkeur. Er zijn mogelijk wel andere organisaties die zich op deze groep richten. Wellicht is een organisatie als Movisie hier beter in thuis. (www.movisie.nl) Ten slotte, voor alle duidelijkheid, wij gaan alleen in op inhoudelijke vragen over discriminatie, niet op opmerkingen over de persoon Herman Meijer.

   Met vriendelijke groeten,
   Marianne Plug
   Communicatie, training en ledenservice

 16. Ik heb hier al -tig maal gezegd dat die anti-discriminatiewet een draak van een wet is.
  Hartman komt dus met oud nieuws.
  Want, was deze oorspronkelijk inderdaad bedoeld voor de relatie overheid-burger, gaat de overheid deze wet ook interpreteren m.b.t. de relatie burger-burger. Zegt diezelfde overheid als zij de grondwet aan die burger uitlegt.
  En dan wringt die wet aan alle kanten.
  Nog gekker wordt het als zaken als seksuele intimidatie op het werk, ook onder de discriminatierichtlijn worden ondergebracht.
  Of de arrestatie van Nekschot, die eveneens van verboden discriminatie werd beschuldigd.
  Het artikel dient te blijven bestaan, maar dan uitsluitend m.b.t. de relatie overheid-burger.
  En, mrXL, heeft gelijk: Fortuyn werd voor een keuze gesteld. En, meewerkend als hij wilde zijn, maakte hij dan ook een keus.
  Een keus, die, net als keuzes bij opinieonderzoeken, lang niet alles zegt over het werkelijk gewenste.

Comments are closed.