Het CBS is één van de door de overheid ingestelde zelfstandige rechtspersonen die de burger ter meerdere eer en glorie van de door collectivisten zo geliefde statistieken te pas en te onpas lastigvallen. Zo ook in mijn geval. Een tijd geleden viel bij mij thuis de enquête ‘Verkeer en Vervoer over de weg’ in de bus. Na aanvankelijke negering vond men het nodig, mij een 1e rappel (“postzegel op retourenvelop niet nodig”) en een 6-tal weken later een 2e rappel toe te sturen. Wat moet het CBS ten slotte zonder de van mij af te persen gegevens beginnen, niet waar ?

In de rappels wordt er geen doekjes om gewonden: “Op grond van de Wet blablabla ben u verplicht de gevraagde gegevens tijdig en volledig te verstrekken. Indien u niet aan deze verplichting voldoet dan kan de Opperste Hotemetoot van de Statistiek u een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete opleggen. Meer informatie over de CBS-wet vindt u op www.cbs.nl/handhaving.”

Het betreft een antieke bus die op kenteken als ‘Speciale Wagen’ (vrachtwagen) staat vermeld, en daarmede blijkbaar in de kijker van de fascistische cijferneukers is gekomen.

Nadat ik mij even moest inhouden het CBS te informeren dat ik de door hun zeer gewenste ingevulde vragenlijst reeds had opgestuurd, en dat ze maar wat beter moesten zoeken, besloot ik eens in de materie te duiken om te zien of er wat te halen viel. En dat valt er; onduidelijkheden te over. Vandaag mag het CBS zich dan ook verheugen over de ontvangst van de volgende email:

Betreft: referentienummer XXX

L.S.,

Onder dankzegging van de door u aan mij toegezonden vragenlijst met de daaraan gekoppelde geweldsdreiging indien ik niet om-niet binnen een bepaalde termijn mijn uiterst kostbare tijd spendeer om te voldoen aan uw ‘verzoek’, lijkt het mij redelijk om eerst nader te onderzoeken wat daarvan de rechtsgrond is; ik zou ten slotte vooral ook de tijd van u en uw collega’s, mede betaald door mijn zuur verdiende belastingcenten, niet overmatig in beslag willen nemen met een onterecht ingevulde enquête, om over de dientengevolge optredende- en naar ik aanneem ook door u ongewenste statistische vervuiling nog maar te zwijgen.

Ik zou in eerste instantie graag van u willen weten, wat u de rechtsgrond acht te zijn voor uw ‘verzoek’. U schrijft in uw brief, dat de verplichting tot het tijdig en volledig verstrekken van de gevraagde gegevens op grond van de door Koningin Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. goedgevonden en verstane Wet op het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS-wet van 20 november 2003) bestaat.

Volgens uw website volgt de verplichting tot het verstrekken van gegevens uit Artikel 33, derde en vierde lid, CBS-wet, dan wel artikel 38b van deze wet, indien het gevraagde gegevens betreft over goederenverkeer tussen EU-lidstaten.

In het derde lid lezen wij: “Voor zover de in het eerste en tweede lid bedoelde verwerving niet de benodigde gegevens oplevert, is de directeur-generaal bevoegd ten behoeve van statistische doeleinden bij algemene maatregel van bestuur, gehoord de CCS, aan te wijzen gegevens op te vragen bij door die maatregel aangewezen categorieën van ondernemingen, vrije beroepsbeoefenaren, instellingen en rechtspersonen”

Ik zou graag van u willen weten, onder welke categorie (onderneming, vrije beroepsbeoefenaar, instelling dan wel rechtspersoon) u mij schaart en wat de rechtsgrond daarvan is.

Het kan natuurlijk zijn, dat de verplichting tot invulling van uw ‘verzoek’ niet voortkomen uit Artikel 33 maar uit Artikel 38b. Het verbaast mij ten zeerste dat u het aan het slachtoffer van uw door Koningin Beatrix goedgekeurde geweldsdreiging, in casu mij, overlaat om zulks vast te stellen en daarmede (naar ik aanneem onbedoeld) onduidelijkheden schept die de efficiënte besteding van de reeds eerder genoemde onder dwang afgenomen belastingcenten niet ten goede komen.

In Artikel 38b lezen wij: “De informatieplichtigen, bedoeld in artikel 7 van verordening 638/2004, die gehouden zijn tot het doen van een opgave op grond van die verordening, verstrekken de desbetreffende gegevens kosteloos aan het CBS.”

In de Europese verordening 638/2004 lezen wij het volgende:

“1. Tot het verstrekken van Intrastat-informatie zijn verplicht:

a) de natuurlijke of rechtspersonen die in de lidstaat van verzending BTW-plichtig zijn en die:

i) de overeenkomst — met uitzondering van een vervoerovereenkomst — die tot verzending van de goederen leidt, hebben gesloten of, bij gebreke hiervan

ii) de goederen verzenden of doen verzenden, of, bij gebreke hiervan

iii) in het bezit zijn van de goederen die worden verzonden;

b) de natuurlijke of rechtspersonen die in de lidstaat van aankomst BTW-plichtig zijn en die:

i) de overeenkomst — met uitzondering van een vervoerovereenkomst — die tot de levering van de goederen leidt, hebben gesloten of, bij gebreke hiervan

ii) de goederen in ontvangst nemen of doen nemen, of, bij gebreke hiervan

iii) in het bezit zijn van de goederen die worden geleverd.

Mocht u van mening zijn, dat Artikel 38b op uw ‘verzoek’ van toepassing is, dan verzoek ik u mij te informeren of u mij in deze als BTW-plichtig ziet en zo ja, op basis van welk lid ik tot het verstrekken van Intrastat-informatie verplicht zou zijn.

Gaarne verzoek ik u mij een retour-email te sturen ter bevestiging, zodat ik het kostenverhogende opsturen per post van deze brief achterwege kan laten.

Ik zie uw reaktie met belangstelling tegemoet.


Ondertussen verblijve,

Hoogachtend,

Andre.

Eens kijken of ze er uit zichzelf op komen, dat het het een privépersoon betreft. Vol verwachting klopt mijn hart..

14 REACTIES

 1. Mooie brief. Tot dusver heb ik nog geen last van dit soort dreigbrief versturende subsidiesponsen. De arrogante toon van het gedreig valt ook op. Typisch iets voor lieden die weg kunnen komen met chagrijnigheid en moeilijk doen met het wetboek in de ene hand en vaak ook de bijbel in de andere. Vergelijk dat eens met een onderneming.

  Af en toe krijg ik een private enqueteur aan de telefoon, welke ik vriendelijk vertel dat zij mij van alles mogen vragen mits zij vooraf een bedrag overmaken van E.150,00 per uur (ex btw.); dit maal het aantal uren dat zij mij vragen willen stellen. Daarna hoor je nog zelden van die lieden. Helaas mag dat weer niet bij de staat (wet + gewelddreiging) hoewel het uurtarief toch uiterst redelijk is voor consultancy en het beschikbaar stellen van waardevolle informatie…

 2. ik flikker die cbs-zooi al 28 in jaar in de vuilnisbank, af en toe krijg ik een dreigbrief van het CBS maar die gaat ook de grijze zak in. Ik verdom het om gratis herendiensten aan de staat te verlenen.

  • Kijk maar uit. In het geval het vragen gesteld aan een onderneming, vrije beroepsbeoefenaar, instelling dan wel rechtspersoon betreft, kan de Opperste Hotemetoot van de Statistiek je een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete opleggen. Da’s serious shit, man.

 3. Ik stuurde die enquetes destijds (20-30 jaar geleden) oningevuld terug en hoorde er verder nooit wat over.

  • Je beseft je toch wel, dat het ‘onze’ ‘geliefde’ Koningin dankzij onwelwillige types zoals jij heeft behaagd om de recente wetgeving te introduceren ? 😉

   Waar moet dat naar toe met dit land, als iedereen die rommel zomaar in het halfronde archief flikkert ?? Schande !

   • Ik verheugde me er altoos op de postbode aan werk te kunnen helpen, want die kon er ook niks aan doen. Bovendien gingen ze kosteloos linea recta retour afzender. 🙂

    Wet of geen wet, HM c.s. schijnt niettemin na al die jaren nogal hardleers, begrijp ik.

 4. al moet ik wel toegeven dat ik aardig wat verdiend heb bij een klant in Zaandam met het programmeren (in RPG op AS400/Iseries) van applicaties die allerlei lijsten voor het CBS produceerden en het periodieke onderhoud op die programma’s.

 5. in je volgende antwoordbrief misschien ook nog iets zetten van;
  kunt u mij garanderen en verklaren dat u ‘mijn’ informatie juist gebruikt?

  Dit vanwege de enorme fouten in hun bestanden, gegevensverwerking en hun voorspellingen.

  • Het is net een tennisbaluitwerpmachine die ze vergeten zijn uit te zetten en die dag en nacht doorgaat tennisballen uit te spugen.
   En dan al die oerbossen die er voor die onzin moeten worden omgezaagd, iets om de milieutaliban opaf te sturen ?

 6. Je bent ondernemer neem ik aan? Want die worden helemaal gestoord van het CBS. Zelf heb ik ooit het Guust Flater Front opgericht om hiertegen gepaste actie te kunnen ondernemen. Gewoon lekker invullen met foutieve gegevens. Als je vrijgezel bent, verzin je een vrouw met vijf kinderen. Bij telefonische enqûetes maak ik mijzelf altijd jonger of ouder, verander van ras en neem soms een geloof aan. Zo ben ik al eens een Chinees met een restaurant geweest, een ontdekkingsreiziger, een profvoetballer en astronaut. Een paar jongensdromen komen zo voor enkele minuten toch nog uit, al is het door andermans ogen. Want sommige mensen – ambtenaren in het bijzonder – denken dat als het op papier staat, waar is. Als alle Nederlanders voortaan bij elke enqûete en vragenlijst, van welke overheisdsinstantie of particuliere organisatie dan ook onzinantwoorden geven, zijn we er binnen een paar jaar helemaal van af. Dan is elke vragenlijst per definitie volledig onbetrouwbaar geworden. Het is niet nieuw trouwens. De dadaïsten en de provo’s gingen mij voor.

  • Weet je wat nu het hilarische is. Jij bent niet d eenige die ‘zomaar’ of zelfs express onzin invult in die lijsten. Iets wta overigens ook bij het CBS en beleidslieden bekend is. En toch gebruikt onze staat die info om allerlei beleid meet te verzinnen of toetsen.

   Ik weet nog steeds niet of ik dit nu hilarisch of diep triest moet vinden.

   Overigens die van die profvoetvaller en astronaut vind ik wel erg leuk 🙂
   Ik kan me trouwens voorstellen, dat de beamte die die zooi weer moet invoeren ine en database – op onze kosten – zich af en toe ook kapot moet lachen.

Comments are closed.