Achmed Marcouch, de bekende islamitische socialistische Voorzitter van het Stadsdeel Slotervaart van IslAmsterdam vindt, dat er Koranlessen op de openbare scholen moeten worden gegeven. Hij wordt daarin gesteund door Groen Links.

Bin Laden
‘Moslims, laat de verschillen zien´, zei stadsdeelvoorzitter Ahmed Marcouch tijdens een discussie tussen honderd moslims en christenen in het Cals College in IJsselstein in april j.l.. ´Bin Laden beroept zich ook op de koran. Dus ga bij jezelf te rade, spreek je uit, omarm de democratie, wordt politiek actief, kijk naar politieke partijen als SGP, CDA of Christenunie, daar gaan religie en democratie ook samen´.

Op de site van de Deelraad van Slotervaart lezen we:
“Onderzoek naar behoefte aan religieus onderwijs op openbare basisscholen.

27 juni 2008
Slotervaart gaat de behoefte aan religieus onderwijs op openbare basisscholen in het stadsdeel onderzoeken. De deelraad vraagt hierom in een motie van Groen Links, die is aangenomen met elf stemmen voor en acht tegen. De motie volgde op een interpellatiedebat over godsdienstlessen, op verzoek van Slotervaart Leefbare Tuinstad.
De Wet op het Primair Onderwijs (artikel 50) en op het Voortgezet Onderwijs (artikel 46) schrijven voor dat kinderen die daarom verzoeken godsdienstles krijgen of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs, op school en binnen schooltijd, maximaal 120 uur per jaar.
Rotterdam financiert godsdienstles op de openbare school met een bijdrage van 300.000 euro per jaar, zo bleek tijdens het interpellatiedebat. De wens tot godsdienstles in een goede didactische omgeving is het gevolg van de slechte omstandigheden op Koranscholen, compleet met lijfstraffen. Slotervaart wil aansluiten bij het landelijk onderzoek van minister Vogelaar (integratie) en staatssecretaris Dijksma (Basisonderwijs) naar de praktijk op Koranscholen.”

Commentaar
We kunnen nu al voorspellen, wat het resultaat zal zijn: er komen gesubsidieerde Koranlessen op de “neutrale” openbare scholen in Slotervaart.
Of dit zal betekenen, dat ook lijfstraffen op de openbare school zullen worden ingevoerd, wordt niet vermeld. Maar het zal niemand verbazen wanneer de linkse en religieuze dhimmi’s zich zullen laten overtuigen, dat een democratische Nederlandse samenleving zonder lijfstraffen geen toekomst heeft.

14 REACTIES

 1. Zoals Jacobse en van Es al voorstelden, de hele boel verkopen aan de arabieren;

  Geen gezeik, iedereen rijk!

 2. Toen ik op de lagere school zat, opteerde ik voor godsdienstles die buiten het curriculum gegeven werd voor belangstellenden. Ik vond die les wel interessant , maar heel eenzijdig, want er werd alleen over de Christelijke Bijbel iets onderricht. De docente, Mejuffrouw Van de Goot, wendde zich bij onrust in de klas vaak direct tot het opperwezen , terwijl de volgende woorden door de haag harer tanden vloeiden:
  ” God, er zijn nog kinderen in de klas die niet stil zijn. Ik hoop dat ook zij……” etcetera etcetera.
  Ik weet niet wie er voor betaalde, mischien deed die dame het wel pro deo.
  Maar ik had ook wel iets over andere godsdiensten willen horen.
  Hugo van Reijen

 3. Ik ging er altijd van uit dat de openbare school vrij was van gekleurde godsdiensten en levens overtuiging.

  Daarvoor ging je naar de zondagschool als je dat wilde.

  Waarom heeft de Islam geen zondagschool? of zoals je wilt een zaterdag school!

 4. Wat dat betreft heet Ataturk het toch beter begrepen; als de overheid maar een beetje neigt naar een geloof -> STAATSGREEP!
  Dat zal ze leren, die lui die hun geloof via de overheid (en dus onderwijs) bij anderen proberen op te dringen!

 5. Ataturk is feitelijk een Europese held , deden we in NL maar wat hij heeft neergezet, geen vermenging van geloof met kennis.
  Scholen zijn er voor kinderen kennis bij te brengen, geen onzin.

  • Kennis van het geloof is ook kennis.
   Het is niet of of, maar en en.
   Op christelijke scholen wordt veel ‘gewone’ kennis bijgebracht.
   Bovendien staat het ieder vrij z’n kind naar een school te sturen waar geen godsdienstonderwijs wordt gegeven. De mogelijkheden daartoe zijn legio.
   Maar vrijheidsliefhebbers hier schijnen ouders te willen verbieden dat zij hun kinderen ook nog onderwijzen in het geloof.
   Die christenen maken gewoon deel uit van die gewenste samenleving, mijne heren. Of u dat nu leuk vindt of niet.

   • Klopt dat christenen en andersgelovingen onderdeel zijn van deze samenleving. Geen probleem mee. Waar ik wél een probleem mee heb is dat scholen die druk bezig zijn met het promoten van een bepaalde godsdienst (indoctrinatie kan niet jong genoeg plaatsvinden) financiele steun van de staat krijgen, dus gesponsord worden door bijvoorbeeld atheïsten. Dat is m.i. onacceptabel. Dat een school onderwijs geeft over de wereld, fus feitelijke kennis, is wat anders. Er mag best worden aangegeven dat er talloze clubjes met niet-nadenkende slappe volgelingen zijn die geestelijk gestoorde leiders aanbidden omdat die zeggen dat ze het ware woord van een fictief figuur menen te kennen. Er mag ook best worden gedoceerd dat er rechtsongelijkheid is omdat er wel zoiets is als vrijheid van godsdienst (lees: bescherming van gelovingen) is, maar dat atheïsten zich niet op iets fictiefs kunnen beroepen (als ze dat al zouden willen).

   • Een christelijke school wil het christelijk geloof promoten omdat ouders daartoe een stichting of vereniging hadden opgericht met dit doel, en daartoe leerkrachten hadden aangezocht met dezelfde overtuiging.
    Antroposofen doen iets dergelijks. Maar een hindoe-groepering zou hetzelfde kunnen nastreven.
    Angezien het openbaar onderwijs wordt betaald uit de belastingopbrengsten, waar ook de christelijke ouders aan hebben meebetaald, en men er globaal van kan uitgaan dat er een redelijk verband bestaat tussen de gezindten van de belastingbetaler en de richtingen in het onderwijs, is het niet vreemd dat ook christelijke scholen eveneens een beroep kunnen doen op die algemene pot.

   • Hoeveel aandacht wordt er besteed op christelijke scholen aan kennis van het humanisme, islam, hindoeisme, enz. noem alle 240.000 varianten van religie maar op.

    En dan niet met de verwijzing, dat het christomdom uiteraard veel beter is dan al die andere religies om maar niet te spreken van het verderfelijke atheisme. Uw kinderen zouden eens een eigen mening gaan vormen en niet meer klakkeloos al hetgeen uw leiders (religieus of politiek) slikken voor zoete koek.

    Anderzijds sturen andersdenkende hun kinderen naar de openbare school om alle vormen van religie te behandelen bij geschiedenis en maatschappijleer. Een aparte behandeling (al zeker geen voorkeursbehandeling) lijkt me niet op zijn plaats.

    Laat de islamitische kinderen maar apart les krijgen over de koran. Wanneer het niet volgens de wet- en regelgeving gaat dit aanpakken. Laat die ouders nu eens ophouden met bidden en gewoon hun verantwoordelijkheid nemen als ze het niet met de lesmethode eens zijn.

   • Maak je maar niet ongerust. De gelijkschakeling van het onderwijs is d.m.v. het opstellen van vele regels voor heel het onderwijs, al ver gevorderd.
    Alle basisscholen dienen de grote geestelijke stromingen te onderwijzen.

 6. De SGP, Christe Unie en het CDA democratische partijen?

  Wat is het doel van de SGP?
  De SGP streeft daarom naar wetgeving in overeenstemming met die bijbelse waarden en normen.

  Welkom bij de ChristenUnie
  De ChristenUnie ziet het als haar missie te streven naar een samenleving die meer en meer functioneert naar Gods wil. Om dit doel te bereiken streeft zij ernaar op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd te zijn. De ChristenUnie fundeert haar opvattingen over de politieke vraagstukken op het woord van God.
  De Bijbel is echter geen politiek handboek voor het oplossen van problemen in deze tijd, maar we leren er Gods liefde voor mensen en deze wereld kennen. De tien leefregels die God aan Zijn volk gaf zijn goed voor alle mensen. De ChristenUnie wil dit praktisch vormgeven. Zo vertaalt de ChristenUnie geloof in politiek.

  CDA: Christen Democratisch Appèl

  Wij gebruiken het Evangelie als grondslag en inspiratiebron bij het zoeken naar oplossingen voor hedendaagse problemen.

  Democratie en religie gaan niet samen. Zodra deze partijen de meerderheid krijgen gaan ze voor een theocratie. Democratie is er niet dankzij, maar ondanks deze partijen.

  Verder kenmerken de volgelingen zich als kritiekloos en volgzaam.

 7. In Nederland is de strijdbijl rond de schoolstrijd begraven in 1917. Toen is een grondwettelijke splitsing gemaakt tussen bijzonder onderwijs enerzijds en door de overheid te waarborgen neutraal openbaar onderwijs, anderzijds.

  Artikel 23 Grondwet luidt:

  “1. Het onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg der regering.

  2. Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht van de overheid en, voor wat bij de wet aangewezen vormen van onderwijs betreft, het onderzoek naar de bekwaamheid en de zedelijkheid van hen die onderwijs geven, een en ander bij de wet te regelen.

  3. Het openbaar onderwijs wordt, met eerbiediging van ieders godsdienst of levensovertuiging, bij de wet geregeld.

  4. In elke gemeente wordt van overheidswege voldoend openbaar algemeen vormend lager onderwijs gegeven in een genoegzaam aantal openbare scholen. Volgens bij de wet te stellen regels kan afwijking van deze bepaling worden toegelaten, mits tot het ontvangen van zodanig onderwijs gelegenheid wordt gegeven, al dan niet in een openbare school.

  5. De eisen van deugdelijkheid, aan het geheel of ten dele uit de openbare kas te bekostigen onderwijs te stellen, worden bij de wet geregeld, met inachtneming, voor zover het bijzonder onderwijs betreft, van de vrijheid van richting.

  6. Deze eisen worden voor het algemeen vormend lager onderwijs zodanig geregeld, dat de deugdelijkheid van het geheel uit de openbare kas bekostigd bijzonder onderwijs en van het openbaar onderwijs even afdoende wordt gewaarborgd. Bij die regeling wordt met name de vrijheid van het bijzonder onderwijs betreffende de keuze der leermiddelen en de aanstelling der onderwijzers geëerbiedigd.

  7. Het bijzonder algemeen vormend lager onderwijs, dat aan de bij de wet te stellen voorwaarden voldoet, wordt naar dezelfde maatstaf als het openbaar onderwijs uit de openbare kas bekostigd. De wet stelt de voorwaarden vast, waarop voor het bijzonder algemeen vormend middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs bijdragen uit de openbare kas worden verleend.

  8. De regering doet jaarlijks van de staat van het onderwijs verslag aan de Staten-Generaal.”

  = = = = =

  De neutraliteit van openbaar onderwijs wordt in lid 3 gewaarborgd en de minimaal kwaliteit van bijzonder en openbaar onderwijs in lid 6.

  Religieus onderricht aan een openbare school, tenzij neutraal gegeven, staat gelijk aan vloeken in de kerk.

 8. Ik kan de trend van de laatste 30 jaar in nederland niet begrijpen; we moeten ons nog steeds schamen voor de slavenhandel, we moeten ons schamen voor zwarte piet en negerzoenen, alles wat allochtoon is dat is toch zo “lekker ánders” en een “verrijking” (voor de gevangenissen ja) , we moeten voor alle culturen begrip hebben maar die van ons is daaraan ondergeschikt (ook iets om ons voor te schamen blijkbaar) en voorál alles moet kunnen mits het maar vreemde cultuur is. Ons wordt geprobeerd eerwraak te verkopen als zijnde cultuur en traditie. Schapen mogen in badkamers worden vermoord en als allochtonen een woonwijk tot ghetto hebben omgevormd (dmv verjagen van autochtonen) dan is het ook de schuld van de Nederlanders. Als we (Wilders) het ware gezicht van de Islam willen laten zien dan worden wij terroristen á la Bin Laden genoemd. Ons sedert honderden jaren vertrouwde geluid van kerkklokken (is ook voor niet gelovigen evengoed vertrouwd) mag wel worden overstemd door primitief geblér vanuit moskeeën die overal neergezet schijnen te mogen worden. De burgers moeten overal maar begrip voor hebben en tolerant zijn, “respect” is een graag en vaak gebezigde term maar hoe zit dat met respect, tolerantie en begrip voor ons?? Als het om allochtonen gaat wordt er nog wel eens een oogje dicht geknepen, voorál politiek correct blijven, helaas is de tolerantie die wij autochtonen (de oorspronkelijke bewoners van NL, weet u nog?) mogen genieten van de overheid zonder uitzondering ZERO!! “discriminatie” is na belastingontduiking de meest vreselijke misdaad, jammer dat de waarheid zeggen tegenwoordig ook als discriminatie kan worden gekwalificeerd, of als haat zaaien behalve als het in een moskee gedaan wordt!

  Het wordt saai; NL, het méést debiele land van de wereld en het einde is nog niet in zicht!

  • Dat het overheidsoptreden van de laatste 40 jaar tot het in-trieste resultaat heeft geleid, dat de Nederlandse gevangenissen relatief overbevolkt geraakt zijn met allochtone criminelen en dat die almachtige betuttelende overheid niet toelaat dit sociale probleem te benoemen zonder dat men het risico loopt door politiek correcten, hun allochtone protégé’s of door buitenlandse autoriteiten als racist te worden afgeschilderd dan wel rechtstreeks door reli-fanaten te worden bedreigd met een levensdelict, toont aan wat de consequenties zijn van 4 decennia ongebreideld lafhartig beleid bestaande uit een efficiente mix van reli-socialisme en nep-liberalisme.

Comments are closed.