Medio april zond ik een open brief aan mevrouw Cramer.
Strekking: u onthoudt de leden van de Tweede Kamer en de burgers informatie, waaruit blijkt dat klimaatrealisme een betere optie is dan achter de opvattingen van alarmisten aanlopen.
Zeer zeker deugt het van geen kant om allerlei ingrijpende klimaatgerelateerde maatregelen te nemen die de burger geld kosten en geen klimaateffect hebben.
Deze brief is ook verzonden aan de Kamerleden. 
 
Het Ministerie reageerde per brief. Nederlands klimaatbeleid is gebaseerd op inzichten van het IPCC en KNMI, ECN en het Milieu- en NatuurPlanbureau. Modellen hoeven geen relatie te hebben met de realiteit maar dat is voor klimaatmodellen steeds minder waar. Het Ministerie is heel goed op de hoogte van publicaties die de door de mens veroorzaakte klimaatverandering afwijzen. Van de heer Rörsch zijn geen brieven bekend. Er wordt niets ongelezen opzij gelegd.

De Vaste Kamercommissie VROM ontving de open brief. De griffier deelde mee dat de leden een exemplaar hadden ontvangen en vrij waren dit te gebruiken bij het algemeen klimaatdebat op 2-7-2008.

 Ik zond de Kamercommissie een brief met als bijlage de reactie van het Ministerie. Ik wees erop dat de Minister eenzijdige voorlichting geeft en ook Kamerleden niet lastig valt met informatie waaruit blijkt dat haar beleid ongefundeerd is. Onvolledig en zelfs onjuist voorlichten van de leden van de Tweede Kamer lijkt me voor een Minister niet zo geslaagd. Ook deze brief is doorgeleid om te gebruiken op 2-7-2008.

 Weer wat later spoorde ik per mail de commissieleden aan om de Minister aan te spreken op haar verantwoordelijkheid Kamerleden correct te informeren. Als bijlage wat informatie die normaal gesproken allang bij de leden bekend had moeten zijn.

 Tja, en dan…

 Op 1-7-2008 is er een extra procedurevergadering van de cie. VROM. Onderwerp: behandeling nationaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit. Besloten is de Minister te verzoeken om uiterlijk woensdag 2-7-2008  12.00 uur de Kamer te bevestigen dat de Kamer de mogelijkheid behoudt met haar “vrij en onbevangen”te kunnen debatteren….. De vergadering stond gepland op 2-7-2008 om 18.00 uur.  Niks live te zien dus.  Na het zomerreces is er 2-9-2008 een vervolg. 

 Het lijkt mij dat in een democratie het normaal is dat Kamerleden “vrij en onbevangen” kunnen debatteren met de Minister. Een Minister behoort bij elk onderwerp ( zeker als dat de burger geld gaat kosten..)  argumenten voor en tegen  te overleggen aan de Kamer.  Zij geeft dan aan wat haar keuze is. Kamerleden moeten erop kunnen vertrouwen dat zij zeker in een gevoelige materie als de klimaathype ook door de Minister worden ingelicht over kritische kanttekeningen en degelijk feitenmateriaal.  Zodat zij de afweging van de Minister kunnen controleren.  Mooi niet dus.

 Schande dat vrij en onbevangen overleg moet worden afgedwongen. Nog meer schande als dat niet door gaat.

 Slecht geweten mevrouw Cramer???

—————————————–
Ingezonden door Wim Siemonsma

2 REACTIES

  1. Goed initiatief, en goede actie, al was het alleen maar om aan te tonen dat het inderdaad vechten tegen de bierkaai is.

    Het is bij communisten niet gebruikelijk “vrij en onbevangen” te discussiëren. Gezien het verleden van Cramer is er dus niets nieuws onder de zon. En dat het zootje arrogante kwakbollen in de kamer er alleen maar zit ter meerdere eer en glorie van zichzelf is hiermee dan maar weer eens aangetoond. Hoezo, checks and balances?

  2. Ter kennisneming;De moeder van die dame is TROTS dat haar dochter tot minister werd geroepen!Moeders eigen ,echter,zij beklemtoont wel dat die funktie eigenlijk NIET door haar vervult mag worden.REDEN?Te dom voor zulks een ministerspost!
    Tja,en zo zitten er meer bemerkte ik al langer……………….

Comments are closed.