Staatssecretaris Frank Heemskerk (EZ) vindt het ‘ongelofelijk jammer’ dat de WTO-onderhandelingen zijn mislukt.
Er zijn nu geen harde afspraken om de landbouwsteun in Europa en de Verenigde Staten terug te brengen, ‘Dit is zeer negatief voor de ontwikkelingslanden.’ Ook Nederland loopt als open economie door het mislukken van de WTO-onderhandelingen veel potentiële voordelen mis, stelt Heemskerk.
‘Zo gaan veel douanetarieven niet naar beneden.’

Wat let hem eigenlijk?
 
Het wondertje is dat de politicus Heemskerk hier erkent dat overheidsinvloed slecht is voor Nederland en de ontwikkelingslanden. De angst en lafheid zijn dat hij niet op de bres springt en gewoon eenzijdig de Nederlandse subsidies en tarieven afschaft.
Nu denkt Heemskerk er over om in september verlof te gaan vragen aan de andere Europese collega’s, (lees de EU) om iets tot stand te brengen. En dan daarna met die lui weer naar Geneve om weer met 153 landen te onderhandelen?

Het is op zich al verwonderlijk dat er bij de topvergadering van de Wereld Handels Organisatie politici zitten te kletsen en bepalingen verzinnen. Op een dergelijke vergadering zou je toch de “topzakenlieden van de wereld” verwachten? Maar nee. Het zijn de politici die de dienst uitmaken en daardoor heel wat ellende veroorzaken.  Alleen al een akkoord in deze onderhandelingsronde zou een besparing van 130 miljard dollar aan besparingen op invoerrechten hebben kunnen opleveren, aldus de NRC.

Heemskerk erkent dit; hij neemt alleen niet de consequenties.
Dat ze de wetten en regels die ze zelf gemaakt hebben, zouden moeten afschaffen, ziet hij plotsklaps in. Maar ze zelf afschaffen? Ho maar!
Net als zijn vriendje Barroso probeert ook Frank Heemskerk de schuld voor het mislukken van de WTO besprekingen op anderen, de USA en India te schuiven.

Als er echte leiders in de regering zaten, zouden ze de logische maatregelen durven nemen en unilateraal al die hindernissen opheffen. En waarom zou “Nederland”niet gewoon kunnen bepalen om invoerrechten op producten van ontwikkelingslanden af te schaffen? Daardoor zouden de mensen in die landen meer geholpen worden dan door al het belastinggeld dat nu naar hun opperhoofden gaat.
Maar Frank en zijn vrienden voeren zelfs het tegengestelde beleid door de Nederlandse burgers steeds meer afhankelijk te maken van de EU, en zeggen nu dat afschaffen invoerrechten niet mag van de EU.
 
Dat laatste zal wel kloppen, want
“Nederland” mag niets meer zonder toestemming van de EU.

12 REACTIES

 1. ..kan niet iemand die arme man eens uitleggen dat WHO hetzelfde is als NWO..?

  L

 2. Ik vind het oprecht jammer dat je nergens meer een discussie kan voeren of ideeen kunt uitwisselen zonder dat er gelijk het NWO geleuter om de hoek komt kijken.

  Wat ik ook jammer vind is dat de artikelen hier op Vrijspreker eigenlijk alleen maar klaagzangen zijn tegen de EU, tegen de gevestigde orde, tegen overheid, tegen vanallesennogwat..

  Don’t get me wrong.. Ik snap dat je als libertarische site kritiek ‘moet’ hebben op de huidige politiek en alles wat met overheid te maken heeft, maar alleen maar klagen zet geen zoden aan de dijk.
  Als Waldorf en Statler vanuit de coulissen commentaar mopperen maar geen constructieve oplossingen bieden, behalve een ‘algemeen libertarisch idee’

  is het nou niet mogelijk om pragmatisch te kijken in hoeverre libertarisme in te passen is in de huidige situatie? Om eens te kijken hoe je zo ver mogelijk kunt komen met libertarisme in compromissen?

  de EU krijg je niet weg, de WTO is een feit.
  Is het niet eens tijd realistisch te worden en te bekijken hoe het systeem en de publieke opinie ‘van binnenuit’ libertarischer gemaakt kan worden?

  Ik stem voor minder klaagzangen en meer practische libertarische ideeen.

  • Wat je zegt is heel wenselijk, Vmax. En we proberen ons best te doen. Overigens zijn er toch wel artikelen op de Vrijspreker te vinden, die aangeven, hoe het zou moeten. Neem bijvoorbeeld artikelen over economische onderwerpen en over immigratie- en asielbeleid.

   Aan de andere kant zitten we nu eenmaal opgescheept met organisaties als de EU, die juist zijn opgericht met het doel de macht te centraliseren en te corrumperen en de individuele vrijheid om zeep te brengen. Dat moet dus wel uitlegd worden, want dat schijnen nog steeds te weinig mensen in de gaten te hebben.

   Verder is de EU e.d. van binnenuit libertarischer maken zo’n beetje vergelijkbaar met het reinigen van een gierput met een tandenborstel. Ik wil maar zeggen, dat gaat je niet lukken. We moeten het dus hebben van be-invloeding van de publieke opinie en niet van het verrotte systeem zelf, dat immers zijn eigen dynamiek heeft. Dat laatste lijkt nogal naief voor een blog.

   Mocht je concrete ideeen hebben over hoe het beter kan, dan horen we dat graag.

   • Je kunt eeuwig tegen de EU en elke verdere overheid aan blijven bashen maar dat zorgt er niet voor dat spontaan op een dag iedereen in één keer denkt “he… we ontbinden de EU en we gaan de overheid ontmantelen.
    Hoezeer je ook de overheden basht.

    Je kunt ook net als iedere andere politieke partij proberen de bestaande maatschappij/overheid zo veel mogelijk jou kant op te sturen/beinvloeden/manipuleren.
    Om dat te kunnen bereiken zul je je voor een deel moeten conformeren aan de bestaande situatie.
    Dat houdt dan dus in dat je het spelletje mee gaat spelen.
    Door de EU en de Nederlandse overheid bij voorbaat te diskwalificeren diskwalificeer je feitelijk alleen jezelf, de libertarische gedachte,

    Vergelijk het met de CPN. Als communisten stonden ze uiteraard pal tegenover de kapitalistische maatschappij/overheid maar men poogde wel het gedachtengoed uit te dragen door het politieke spel mee te spelen.
    Dat hun gedachtegoed uiteindelijk compleet het onderspit moest delven is te danken aan het feit dat de USSR en andere communistische overheden bewezen hebben niet te functioneren.
    Dat is met libertarisme (nog) niet gebeurt. Daar is dus nog hoop 😉

    Hoe je binnen vrijspreker het libertarisme alvast positiever kunt promoten is door niet alleen de nadruk er op te leggen dat de EU/NL overheid de vijand zijn, maar daadwerkelijk mee te denken aan oplossingen voor bestaande problemen binnen het bestaande bestel.
    “if you can’t beat them, join them”

    Practisch gezien zou dat op bijvoorbeeld vrijspreker kunnen zijn dat er gekeken zou kunnen worden hoe je een LP binnen de EU zou kunnen laten functioneren als een soort van waakhond voor de individuele vrijheden en privacy en de bescherming van de vrije markt.
    Dus alternatieve ideeen aandragen als er weer eens een beperkende maatregel wordt geopperd. En niet alleen maar “boehoeee weg met de EU en de UN en de WTO etc etc.”

    Roepen aan de zijlijn (beinvloeding van de publieke opinie zoals je dat noemt) werkt niet of nauwelijks, tenzij je een paar honderd miljoen over hebt voor zendtijd e.d.

    Een actieve politieke beweging, gestimuleerd vanaf bijv. Vrijspreker, actief in de landelijke en europese politiek, die niet alleen aangeeft het systeem af te willen breken maar daadwerkelijk mee wil bouwen aan een vrijer en transparanter Europa/Nederland.

    Oh ja.. En dan voor de geloofwaardigheid lijkt het mij zinnig om allerlei samenzweringtheorien zolang in de ijskast te bewaren totdat er daadwerkelijk bewijzen voor zijn.

   • Jouw uitleg is erg nuttig, want het geeft een goed inzicht in de gedachtewereld van veel pragmatici. Daar wil ik dan ook graag nader op ingaan.

    “Je kunt eeuwig tegen de EU en elke verdere overheid aan blijven bashen maar dat zorgt er niet voor dat spontaan op een dag iedereen in één keer denkt “he… we ontbinden de EU en we gaan de overheid ontmantelen(..)”.

    Dat laatste staat nergens geschreven.
    Ik denk, dat de VS probeert aan te geven, dat regeringen, zoals we die grosso modo sinds de tweede helft van de 19e eeuw kennen, an sich foute instellingen zijn, OMDAT ze bijna allemaal het tegenovergestelde doen dan ze zouden moeten doen, nl. zich onthouden van inmenging in de samenleving.

    Volgens de natuurrechtfilosofen als Locke, Rousseau, Montesquieu, J.S. Mill, de Machan, etc. en de klassiek liberale economen Smith, von Mises, von Hayek, Rothbart, etc. is de enige rechtvaardiging van een staat namelijk de bescherming van de individuele vrijheid. Dat is het enige echte algemeen belang.

    Al het andere z.g. algemeen belang, gemeenlijk bekend onder de naam “sociale grondrechten” en geclaimd en medevertegenwoordigd door de “sociaaldemocratie”, is pure bullshit .
    Er zijn helaas veel te weinig mensen, die zich dat realiseren.

    Sinds Marx zien we de “verstatelijking” van de samenleving in het westen oprukken. Marx zag als een van de eersten de staat als middel om de samenleving aan het proletariaat te onderwerpen. Ter rechtvaardiging van zijn ambitie lanceerde hij zijn economische theorie.

    Wat sindsdien gebeurt is een evolutie van de erkenning van de waarde van het individu door “verlichte” denkers in de richting van de ontkenning ervan en in plaats daarvan de absolute superioriteit van het almachtige collectief (de representant van het hersenloze proletariaat) over het individu.

    Wat je ook ziet is dat onze (Westerse) instellingen gaandeweg worden overgenomen door nep-filosofieen als die van Lukacz, Habermas, Marcuse, Dworkin en dienovereenkomstig door de theorie van Keynes.

    Het is onjuist te menen, dat het communisme dood is. OK, de Sowjet-Unie bestaat niet meer, maar het communisme is springlevend. Behalve dat het zich openlijk manifesteert in landen als China, N-Korea, Cuba, Venezuela wordt het in het Westen onder de naam sociaal-democratie uitgeoefend.

    De sociaaldemocratie is een gemaskeerde vorm van communisme: het heeft als systeem praktisch dezelfde doelstelling, t.w. de dictatuur van het proletariaat / de meerderheid.

    Communisme en sociaaldemocratie zijn allebei vormen van collectivisme. Het zijn “verlichte” atheistische vormen daarvan, omdat zij ontstaan zijn als gevolg van bepaalde filosofische stromingen ten tijde van de Verlichting.

    Het collectivisme zelf is al veel ouder. In vroeger tijden kende men uiteraard alleen religieuze vormen van collectivisme. Trouwens men kende niet anders dan religieus collectivisme, want individuele waarden werden pas door verlichte filosofen erkend.

    I.p.v. religieuze politieke filosofieen zie je dan ook na de verlichting twee seculiere (atheistische) maar tegengestelde politieke filosofieen ontstaan: de ene gebaseerd op het collectivisme (communisme) en de andere op het individualisme (klassiek liberalisme).

    Je hebt wellicht gelijk als je zegt: “if you can’t beat them, join them”. Maar dat geldt m.i. meer voor individuen dan voor blogs.
    Ik denk, dat iemand als Gorbatsjov een goed voorbeeld is.

    Desalniettemin kun je als libertarische groepering je filosofie niet verkwanselen om politieke invloed te krijgen. Dat maakt je als drager van het libertarisch gedachtegoed per definitie ongeloofwaardig.

    Voila de spagaat van het libertarisme.

   • “Voila de spagaat van het libertarisme.”

    idd Ik heb zelf al vaker aangegeven dat ik “partly Libertarian” ben. Zuiver en alleen omdat ik in een spagaat belande toen ik mijn utopische denkbeelden aan de harde realiteit toetste.

    Ik zie geen enkele mogelijkheid om waar dan ook op deze planeet op dit moment een zuiver libertarische samenleving te starten.
    Ook voorzie ik ernstige problemen bij een dergelijke libertarische staat in de pratijk.

    Een voorbeeld is de discussie over waar dan precies de grens van bemoeienissen van de minimale overheid zou moeten liggen.
    Bij het leger en de infrastructuur?
    Bij scholen en ziekenhuisen?
    Bij een minimaal sociaal vangnet?

    Kortom het is leuk om met de gedachte aan utopia te spelen maar het lijkt me zinniger (pragmatischer) om de basisbeginselen zo veel als mogelijk in de bestaande situatie te integreren met de nadruk op de bescherming van de privacy, de vrijheid van het individu., het zelfbeschikkingsrecht en de vrije marktwerking.

    Als we die eigenschappen nu konden bewerkstelligen binnen de EU en NL of op zijn minst promoten dan is er iig een klein succesje geboekt 🙂
    Dan accepteren we al mopperend sociale zekerheid en het ziekenfonds als we onze vrijheid maar behouden.

   • Ook vanuit een pragmatisch standpunt lijk je -als je niet oppast- al in de problemen te kunnen komen, want je stuit altijd op afbakeningskwesties.

    Dat een 100% zuiver libertarische samenleving ondenkbaar zou zijn wil allerminst zeggen, dat daarom geen 99% libertarisch systeem zou kunnen worden opgezet. Dat is een kwestie van politieke wil.

    Dat probleem is maar heel betrekkelijk. Immers ik hoef maar een voorbeeld van het tegendeel te noemen.
    Wat dacht je bijv. van het Zwitserse systeem? Geen Europees land met zo weinig centraal gezag als dat Alpenland. Geen land, waar de volkswil zo wordt gerespecteerd als Zwitserland.

    Je moet dan ook altijd eerst de vraag stellen, hoe de individuele vrijheid optimaal kan worden gewaarborgd. Maar dat gebeurt veel te weinig in dit apenland.

    Bijvoorbeeld:
    Wellicht heb ik helemaal geen leger nodig. Alleen om een territorium te verdedigen, misschien. Nergens anders voor.
    Dus ook niet “ter handhaving van de internationale rechtsorde”, zoals onze grondwet zegt.
    Die grondwet deugt al niet op dat punt. Want wat verstaat de staat (regering & parlement) onder “internationale rechtsorde”? Zijn jurisdictie wordt immers gemarkeerd door zijn staatkundige grenzen. Daarbuiten heeft de staat niks te zoeken.

    Scholing is een zaak van de ouders. Die kunnen dat zelf organiseren. Staatsscholen zijn een vrijbrief voor indoctrinatie. Je ziet in Nederland dan ook praktisch juist dat. Alle openbaar onderwijs, inclusief de (zwaar gesubsidieerde) universiteiten zijn madrassa’s van het socialisme.
    Er is geen enkele geldige reden, waarom een individu via overdrachten en heffingen moreel, laat staan feitelijk -op straffe van gijzeling ewdmz- zou mogen worden verplicht daaraan bij te dragen.

    Een minimaal sociaal vangnet is ook lariekoek, want als het erop aankomt geeft de staat niet thuis. Bovendien werkt de staat altijd marktverstorend en is ook altijd veel te duur.
    Ook dat vangnet dient dus aan het particulier initiatief te worden overgelaten. Kwestie van behoorlijke educatie van het volk. De overheid heeft hooguit een toezichthoudende (lijdende, dus niet een leidende) taak, maar alleen als het echt niet anders kan.

   • Heel mooi gebracht.
    jammer dat het nooit zal werken.

    Ik ben in de loop der jaren tot de conclusie gekomen dat de mens van nature niet goed en niet slecht is, maar volslagen egoistisch.
    In een libertarische samenleving zouden de burgers met een geestelijk of lichamelijke handicap volledig verrekken als ze geen familie hebben die hun steund.
    Een pechvogel, of gewoon een niet succesvolle burger zal aan de rand van de stad in het vuilnis zijn kostje bij elkaar moeten scharrelen. Nou zal me dat nog weinig uitmaken gezien de theorie dat de sterksten zullen overleven, maar het vervelende is dat als de groep “loosers” te groot wordt vormen ze al snel weer een bedreiging voor de samenleving en moet je weer een opruiming houden 😉

    Libertarisme gaat ervanuit dat “charity” door de mensen vanzelf wel wordt opgepikt.. not.
    dat is van oudsher gedaan door kerkbelasting (vreten als je je laat dopen) of de gaarkeuken (die onder voorwaarden voedsel verstrekken).
    result: brede zieltogende onderklasse (zie industriele revolutie tijdperk)

    (goede) Scholing is dan uitsluitend te bereiken voor de succesvollen. door deze scheiding wordt de vorming van een nieuw kastenstelsel versneld. (zie ieder land zonder public scholing)

    Het probleem zit hem er in dat je als Libertarier een rotsvast geloof moet hebben in het goede in de mens, of het moet je geen reet uitmaken wat er met zwakkeren gebeurt. one way or the other.
    Als je die uitgangspositie hebt is het mogelijk ja.

    Ik geloof er niet in. Net zo als ik niet geloof in een maatschappij waarin je van de wieg tot het graf verzorgd moet worden.
    Omdat ik je rooskleurige visie niet deel dat de marktwerking op miraculeuse werking alles vanzelf goed laat komen denk ik dat we de sterke punten van libertarisme moeten omarmen maar de potentieel nadelige effecten misschien wegpoetsen door combinaties met de sterke punten van andere samenlevingsvormen.

    Switzerland is een leuk voorbeeld van een land die een heel klein beetje in de buurt komt maar duik er maar eens verder in.. daar rommelt het ook en ook daar heb je vangnetten en non libertarische noodzakelijkheden..

   • Er bestaat inderdaad geen ideale samenleving, maar men doet hier net, of het in landen als Nederland allemaal netjes geregeld is. Dat is nogal hypocriet om een understatement te gebruiken.

    Pechvogels heb je altijd, maar ik heb niet gehoord, dat men in Zwitserland slechter met zijn zielepieten om zou springen dan in Nederland. Dat zou je toch verwachten, als je de socialisten zou mogen geloven. Maar daar is geen sprake van.

    Integendeel, de Zwitsers lijken meer compassie met elkaar te hebben dan de Nederlanders, die gewend zijn, dat de staat overal wel voor zorgt. Dat laatste hoort die staat ook heel graag, die staat maakt het alleen niet waar.

    Het grote verschil met het echte liberalisme is, dat de sociaaldemocratie haar problemen stelselmatig af- en onder het tapijt schuift.

    Door jarenlang de collectieve lasten via belastingen en andere heffingen op andere sociale groepen af te wentelen bevinden we ons nu in een situatie, waarin onze armen doodgeknuffeld worden door het hulpwezen en de ontwikkelingslanden zich niet kunnen ontwikkelen vanwege het protectionisme, de concurrentievervalsing (denk aan z.g. ontwikkelingshulp) en de geinstitutionaliseerde corruptie.

    Een groot deel van het Nederlandse strafrecht draait om de handhaving van het drugskartel en de z.g. beteugeling van de jeugdcriminaliteit, nadat die mooie Nederlandse overheid eerst stelselmatig allerlei asociale toestanden heeft laten ontstaan en doelbewust de binnensteden heeft laten verloederen.

    Een zo’n overheid is eigenlijk al meer dan genoeg om dit land te ontvluchten.

    Westerse democratieen zijn verre van liberaal, ook al beweren ze het wel te zijn, maar zijn daarentegen veeleer marxistisch, hypocriet en dictatoriaal, zoals ook weer bleek bij de laatste wereldhandelsconferentie. Langzaam maar zeker verwurgen die democratieen zichzelf en het begint al aardig op te schieten.

 3. Het eenzijdig opzeggen van invoerrechten zou op zich een goede zet kunnen zijn.
  Als je dan meteen ook de ontwikkelingshulp opzegt wordt de bedrijvigheid in arme landen gestimuleerd en inactiviteit en corruptie ontmoedigd.
  Geldstromen lijken mij meer bij de juiste personen terrecht te komen.

  Een voorbehoud houd ik nog altijd bij voedselvoorziening. Het lijkt me wel van belang om deze uiterst belangrijke voorziening op nationaal/lokaal niveau op een bepaald pijl te houden. Bepaalde bescherming hiervan in zowel de westerse landen en -vooral- ook in ontwikkelingslanden lijkt mij verstandig.
  Je maakt je anders wel erg afhankelijk van internationale multinationals (die door tijdelijk goedkoop voedsel dumpen de lokale economie de nek om kunnen draaien) of van Opec landen (oliekraan dicht = onvoldoende mogelijkheid tot voedseltransport = chaos).

 4. En waarom zou “Nederland”niet gewoon kunnen bepalen om invoerrechten op producten van ontwikkelingslanden af te schaffen?

  Dat is heel eenvoudig, Hub, invoerrechten worden namelijk door de EU bepaald en door de lidstaten ge-ind en afgedragen aan Brussel. Den Haag heeft er dus, al weer niet, niets over te zeggen.
  Dus tja, hij heeft ge ge ge gelijk (dat kwam er met wat moeite uit), het mag niet van de EU. Dat is overigens al sinds 1992 of zoiets dergelijks al zo. toch wel fijn, zo’n EU.

  Wat raar is, is dat er ook invoerrechten worden geheven over producten die hier helemaal niet geproduceerd worden. Het is sowieso een onzin belasting. Bedacht door licht die niet helemaal door heeft dat de markt zelf alles goed kan regelen. Stel je voor dat de overheid een keer niet eens een regeltje voor verzint.

Comments are closed.