Een essentieel verschil.
Bij discussies blijkt steeds weer dat mensen vanuit verschillende standpunten redeneren.
Ook bij de recente discussie over de klimaat-hoax bleek dit overduidelijk. 

Dit bracht Dick Thoenes er toe het volgende commentaar te schrijven.
Het heeft echter een veel breder betekenis dan alleen voor deze klimaatdiscussie.
 
Waarom denken vrijwel alle libertariërs dat er sprake is van een klimaat-hoax?

Als ik “libertariërs” mag vertalen in “vrijdenkers” *), dan moet ik allereerst vaststellen dat dit begrip niets te maken heeft met politieke richtingen zoals “rechts” of “links”.  Begrippen als rechts en links in de politiek zijn twee vormen van dwaasheid, zei Ortega y Gasset al in 1929. En zeker in deze tijd hebben deze begrippen hun betekenis grotendeels verloren. Waar ze gebruikt worden, zaaien ze eigenlijk alleen verwarring. Het gaat hier om iets wezenlijk anders.

Je kunt de mensheid feitelijk verdelen in twee andersoortige groepen: de”denkers” en de “gelovers”. Met “gelovers” bedoel ik niet in de eerste plaats diegenen die een religie belijden. Ik bedoel mensen die hun beslissingen in het leven overwegend baseren op niet-rationele overwegingen, op geloof, op intuïtie, op vage ideeën, op geruchten, op “onderbuikgevoelens”. Daar is op zichzelf niets op tegen; we doen dit allemaal in zekere mate, vooral wanneer het ons privé-leven betreft.

Maar de groep mensen die ik “gelovers” noem laat het geloof als regel prevaleren boven de ratio, ook wanneer het maatschappelijk problemen betreft. Ze gaan uit van een principe en daar geloven ze in. Je vindt die gelovers in allerlei politieke richtingen, inderdaad bij de christelijke partijen en vooral ook bij de socialistische partijen, maar ook bij die groeperingen die consequent de “vrije markt” propageren en bereid zijn daar kwaliteit van producten en diensten voor op te offeren. In het algemeen zullen gelovers hun principes belangrijker vinden dan de mensen die eventueel moeten lijden onder de gevolgen van die principes.

 De denkers daarentegen gaan niet uit van principes. Zij willen allereerst onderzoeken hoe de zaken precies in elkaar steken. Zij proberen van elk voorstel de voor- en nadelen nauwkeurig op een rijtje te zetten en tegen elkaar af te wegen. Zij staan open voor mensen die met andere argumenten komen en die met aspecten komen die hierbij meegenomen moeten worden. Zij zijn onafhankelijk en worden daarom  “vrijdenkers” genoemd. Waar het in de maatschappij vaak over geld gaat, zullen de denkers proberen kosten- en batenanalyses te maken. Uiteindelijk zullen zij hun voorkeuren en hun beslissingen baseren op een zorgvuldige kwantitatieve afweging van alle relevante aspecten, waarbij eventueel eerder ingenomen standpunten altijd kunnen worden herzien. Vrijdenkers staan hier tegenover “Prinzipienreiter”.

 Het is duidelijk dat in onze maatschappij de gelovers ver in de meerderheid zijn. In de politiek spelen rationele overwegingen tegenwoordig nauwelijks nog een rol.  Belangrijke politieke beslissingen in Nederland van de laatste tientallen jaren zijn vrijwel allemaal gebaseerd op geloof en niet op ratio.

 Voorbeelden:

De grote aantallen hervormingen in het onderwijs, de hervormingen in de zorgsector, het immigratiebeleid, de ruimtelijke ordening, de “ecologische hoofdstructuur”, de privatisering van nutsbedrijven en van openbaar vervoer, de toekomstige invoering van de  “kilometerheffing”, de aanleg van allerlei verkeersobstakels en een te groot aantal te kleine rotondes, het internationaal aanbesteden van schoolboeken, de politiek betreffende de energiesector, en last but not least het klimaatbeleid. Voor een belangrijk deel betreft het hier mislukkingen die het gevolg zijn van niet-rationeel denken en van verkeerd toepassen van principes.

 Een van de belangrijkste redenen dat het denken in onze maatschappij zo sterk aan betekenis heeft ingeboet ligt zeker in het sterk verslechterde onderwijs. De onderwijshervormingen van de laatste veertig jaar zijn gericht op een voortdurende afbouw van de kennisoverdracht en op bevordering van het vermogen om zich te uiten. Kinderen leren dat ze hun mond open moeten doen en meningen moeten geven, ook al zijn die niet gebaseerd op feiten of op logica. Feitelijke informatie is verdacht en kan worden genegeerd. Wat ze vooral niet meer leren is kritisch denken, problemen nuchter analyseren en voorstellen voor oplossingen beargumenteren. Zoals Louise Fresco enige jaren geleden al betoogde: “Denken is uit”. Je moet uitsluitend op je gevoel afgaan. Je moet ergens in geloven. En het zijn met name de succesvolle gelovers die hun weg vinden in de politiek.

In deze situatie is de klimaatgekte ontstaan. Oorspronkelijk was die gebaseerd op de rationele overweging dat het sterk toenemende CO2-gehalte van de atmosfeer wel eens tot klimaatveranderingen zou kunnen leiden. Daarvoor bestond zelfs een wetenschappelijke theorie (de “broeikastheorie” van Arrhenius, 1896), ook al was die reeds lang weerlegd. Het was van belang om na te gaan of dit idee werkelijk klopte.

Sindsdien zijn vele miljarden uitgegeven aan zogenaamd “klimaatonderzoek”. Slechts een zeer klein deel daarvan betrof werkelijk klimaatonderzoek, het overgrote deel werd besteed aan berekeningen over wat er zou gebeuren als de broeikastheorie juist was en het op aarde werkelijk warmer zou worden.

Dat zou dan kunnen leiden tot allerlei rampen. Let wel: dit waren uitsluitend consequenties van veronderstellingen, maar deze rampen-scenario’s voldoen blijkbaar aan een diepe behoefte van de moderne mens. Dit heeft geleid tot een nieuw geloof, het geloof dat de mens door het verbranden van brandstoffen een wereldwijde opwarming veroorzaakt.

De gelovers van alle gezindten hebben zich “en bloc” daarachter geschaard. Dit geldt voor de meeste politici, veel journalisten, en een groot deel van de niet denkende bevolking. Dit was niet beperkt tot Nederland; het nieuwe geloof sloeg vooral aan in de Angelsaksische landen, in Duitsland en in Scandinavië, maar veel minder in de rest van de wereld. Binnen dit geloof ontwikkelde zich een extreme richting die veel van zich liet horen. Hun geloof had weinig meer met de werkelijkheid te maken. Maar, “als je de mensheid wilt redden, hoef je je niet aan de waarheid te houden” (Labohm). 

Exponent hiervan was Al Gore, wiens beruchte film “An Inconvenient Truth” zelfs geen kern van waarheid bevatte. Toch werd hij alom bejubeld. Zijn doemscenario’s waren meer dan welkom. We kunnen zo langzamerhand dan ook inderdaad spreken van een sterk verspreide klimaatgekte, of zelfs van een klimaathysterie. 

 Als je een belangrijk probleem als klimaatverandering werkelijk wilt doorgronden en je daarover een oordeel wilt vormen, is een uitgebreide studie en nuchter denken noodzakelijk. Dan kom je vanzelf terecht bij de denkers. En als je dit probleem onderzoekt en de feiten op een rijtje zet en afweegt, dan blijkt dat er geen redenen zijn om te veronderstellen dat de door de mens uitgestoten CO2 een merkbare invloed op het klimaat zal kunnen hebben. Het enige merkbare gevolg is een versterking van de plantengroei, die in feite is vastgesteld.

Vrijdenkers moeten dan ook tot de conclusie komen dat de klimaatgekte een “hoax’ is.

 ———————————————-
Ingezonden door Dick Thoenes  25 augustus 2008 
 ———————————————-
*) RED: Natuurlijk mag je libertariërs “vrijdenkers” noemen. Zij denken ook vrij!
Alleen staan ze los van de humanistische Vrijdenkersvereniging “De Vrije Gedachte”.

41 REACTIES

 1. Uitstekend artikel! Er is echter een belangrijke factor die de ratio naar de achtergrond heeft geduwd: Critical Theory. Hiermee is tevens verklaard waarom dit geloof “vooral aan[sloeg] in de Angelsaksische landen, in Duitsland en in Scandinavië, maar veel minder in de rest van de wereld.” Deze landen (met Noord-Amerika) waren (en zijn) bij uitstek de targets van de Frankfurter Schule.

 2. Wil de echte wetenschapper opstaan.
  Lijkt mij dat ook hier mensen “geloven”, en daarvoor allerlei op het internet beschikbare informatie aanvoeren als hun gelijk…
  Als men echt logisch, en vooral eerlijk wil zijn, dan moet men alle beschikbare informatie, zowel positief als negatief, aanvoeren en de lezer zijn eigen conclusie laten trekken. Een onmogelijke opgave, hier wel, daar regelmatig niet het hele verhaal (lees nieuwsbericht) wordt vertelt. Zoals al eerder gezegd vindt ik dat je in dit soort belangrijke dingen, neutraliteit en eerlijkheid moet laten prevaleren boven eigen mening…

  Mij benieuwd of dat hier ook lukt.

 3. Bovenstaand artikel is samen te vatten als: wij hebben gelijk want wij zijn slim en zij zijn dom. Nou, dat argument staat als een huis.

  Als je de wereld gaat indelen in twee groepen, aan de ene kant 99% van de klimaatwetenschappers, de nationale academies van wetenschap van de G7+5, de meteorologische instituten en peer-reviewed literatuur, en aan de andere kant internetfora, blogs en pdf-artikelen gebaseerd op bronnen van onduidelijke herkomst, sorry, maar dan voel ik me meer thuis in de eerste groep. Ongeacht wat voor etiketten je er op gaat plakken.

  Dick, je schaart jezelf vast onder de “denkers”, die kritisch alle mogelijke voor- en tegenwerpingen afwegen. Maar een simpele vraag: “Waarom warmt de aarde dan wel op?” wordt nooit beantwoordt door skeptici. In alle discussies die we hier voeren blijkt het op een dergelijk inhoudelijk punt oorverdovend stil.

 4. Waarom warmt de aarde dan wel op? Doet hij dat dan? Dat is nu juist het belangrijkste discussiepunt van de sceptici. Dat de aarde opwarmt is namelijk helemaal niet zo zeker. Uit het verleden blijkt dat niet echt. In de 20e eeuw ging de gemiddelde wereldtemperatuur eerst omhoog, daarna omlaag, daarna weer onmhoog en daarna weer omlaag. Gaat hij in de toekomst omhoog? Dat weten we niet, daarover bestaan alleen twijfelachtige theorieen. We weten alleen dat er natuurlijke klimaatvariaties zijn.
  Opvallend is dat de gemiddelde temperatuur in West Europa duidelijk omhoog is gegaan. Maar dat heeft niets met “global warming” te maken. Want Europa beslaat 1% van het aardoppervlak. In andere delen van de wereld wordt het kouder, met name op het zuidelijk halfrond.
  Schrijver voelt zich meer thuis in het alarmistische kamp. Dan raad ik hem aan de achtergronden van hun standpunten eens goed te bestuderen. Dan zal blijken dat die meer op geloof dan op wetenschap zijn gebaseerd.

 5. @rob:
  “Zoals al eerder gezegd vindt ik dat je in dit soort belangrijke dingen, neutraliteit en eerlijkheid moet laten prevaleren boven eigen mening…”

  Op de eerste plaats moet je al beginnen bij het VORMEN van je eigen mening. Daarbij moet je proberen eerlijk en neutraal te zijn. En zoals bvb Ayn Rand zei: “Dan moet je het checken, en weer checken en nog eens checken”.
  Een mens is niet alwetend of onfeilbaar. Dus nog eens checken.

  Bij het verwijzen naar bepaalde artikelen, en bij het wijzen op een paar korte zinnen uit een lang stuk, kun je je eigen mening heel moeilijk verbloemen. Vandaar dat we steeds trachten te verwijzen naar het origineel.

 6. @Mathijs Romans:

  “Als je de wereld gaat indelen in twee groepen, aan de ene kant 99% van de klimaatwetenschappers, de nationale academies van wetenschap van de G7+5, de meteorologische instituten en peer-reviewed literatuur, en aan de andere kant internetfora, blogs en pdf-artikelen gebaseerd op bronnen van onduidelijke herkomst, sorry, maar dan voel ik me meer thuis in de eerste groep. Ongeacht wat voor etiketten je er op gaat plakken.”

  Exact mijn gedachten.

  Nu ik de afgelopen tijd alle bewijsinfo eens op een rijtje heb gelegd, kan ik echt alleen maar concluderen dat de klimaatwetenschappers geljk hebben.

 7. @Mathijs Romans:

  99% van de wetenschappers! Goed punt Mathijs, vertel dat posthuum maar eens tegen Gallileo Galilei, Charles Darwin, Alfred Wegener, Albert Einstein, en nog zo wat verguisde dwarsdenkers. 😉

  Vernieuwing en wetenschappelijke vooruitgang is alleen maar mogelijk door nu juist NIET de massa te volgen.

  Learn Chinese! 1.3 billion people cannot be wrong !

  Wat vind je trouwens inhoudelijk van dat NIPCC rapport ? M.n. de opvallende correlatie tussen koolstof-14 en zuurstof-18 ? Zijn variaties in zonne-activiteit (met de bijbehorende modulatie van de kosmische straling en de daarbij optredende wolken) niet de hoofdoorzaak van de temperatuurvariaties op aarde ?

  http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/1542332/Cosmic-rays-blamed-for-global-warming.html
  http://ams.confex.com/ams/pdfpapers/88063.pdf

 8. @Jimmy:
  “Nu ik de afgelopen tijd alle bewijsinfo eens op een rijtje heb gelegd, kan ik echt alleen maar concluderen dat de klimaatwetenschappers geljk hebben.”

  Jimmy, held! Deel ons alsjeblieft mee waarop jouw conclusie gebaseerd is.

 9. Goed verhaal. Is het misschien niet zo dat mensen (in het algemeen) behoefte hebben aan doem-verhalen voor een soort van collectieve goed-gevoel/slecht-gevoel beleving?. Nu is het “klimaat” het potentiele einde der wereld, de Russen komen terug, pandemieen. Vroeger had je angst voor de atoomoorlog, zure regen, het einde der tijden uit de Bijbel, en weet ik wat nog meer? Over 10 jaar is het weer wat anders dat het einde van de wereld zal betekenen (maar niet heus). Ik doe ook een duit in het zakje: over een paar duizend miljoen jaar zal de zon exploderen; dat vinden de korenwolf en Al Gore vast niet leuk! En een nieuwe ijstijd kan zo maar pats boem in 1 jaar toeslaan (volgens een artikel dat ik laatst ergens las). Ach moeder help…

 10. @Kim:
  De klimaat sceptici ook. De meest eenvoudige verklaring is ook de meest waarschijnlijke (o.i.d.). Als de zon een jaartje niet schijnt, hoe warm is het dan op Aarde dankzij alle CO2?

 11. Wel een erg simplistische tweedeling van de mensheid.
  Men dient nog toe te voegen: lieden met kennis van zaken en de onwetenden, lieden met ervaring en lieden zonder die ervaring. Tevens kent de ratio lang niet alles, wegens de immense complexiteit van allerlei zaken.
  Intuitie blijkt vaak juist en correct, terwijl rationele overwegingen (denk aan Marx b.v.) volledig verkeerd uitpakken.
  Tevens gaat het vaak om toekomstscenario’s. Daarbij kan niemand alle aspecten die in die toekomst een rol spelen volledig overzien, en is elke maatregel die gericht is op toekomstplannen aan tal van onbekende factoren in die toekomst overhevig en derhalve een stap in een zeker duister.
  Zelfs de knapste rationelen hebben de plank volledig misgeslagen.
  Nee, zo simpel als hier wordt gewenst, is het niet.

 12. @Kim:

  IPCC, Gore, klimaatwetenschappers, etc.

  The usual suspects.

  Ook het eenzame verzet van Mathijs Romans is overtuigender (en serieuzer) dan vrijwel alle andere “sceptische” geluiden die ik, tot nu toe, hier heb gehoord.

  Nogmaals, geloof (of geloof juist niet) wat je wil. Ik heb inmiddels wel door wat de consensus op dit blog is onder schrijvers en reageerders: jullie geloven de AGW-these niet.

  Prima.

  Ik wel.

 13. al die cijfers van beide zijden, beiden zullen wel deels gelijk hebben. Maar het feit dat de aarde zich tracht in evenwicht te brengen door de plantengroei te gaan bevorderen. Dat wij als mens maar doorgaan met er meer om te kappen en nog meer blijven vervuilen zal toch tot iets leiden waar wij geen oplossing zullen voor vinden als we er niet op reageren. de technologiën zijn er en de wil is er ook op de onderste draagvlakken waarom niet dan? Laat ons de aarde een handje helpen. We willen toch allen een mooie toekomst voor ons nageslacht.
  zelfs als dat hele klimaatgedoe fake is, kan een duurzame levensstijl niet als slecht bestempeld worden. Het doel heiligt de middelen dus waarom mag AG dan het volk niet sensibiliseren met cijfers, zoals dat geregeld ongestraft in de politiek gebeurd, als het doel nobel is.
  we zijn ons als mens voorbijgelopen en als men de toename van het mensen bekijkt doet het mij het denken aan andere rassen die zich vermenigvuldigen tot ze verzadigd zijn en dan afsterven omdat er geen geschikte habitat en voedsel meer is.

 14. @geert:

  Dan kan je maar beter hiervoor kiezen, Geert:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Free-market_environmentalism

  @Jimmy:

  Weet je het zeker? Het concept dat God alles heeft gemaakt is een stuk simpeler dan Darwin’s idee van evolutie (zal Beek kunnen beamen). En ook een stuk makkelijker te falsificeren (zal Beek minder waarderen).

  Als je Occam’s razor hanteert hebben dan niet juist de sceptici het gelijk aan hun zijde? Die beweren immers dat er niets (aan de hand) is. Alarmisten moeten het maar aantonen.

  Je kunt niet bewijzen dat iets NIET bestaat, je kunt alleen proberen te bewijzen dat iets WEL bestaat. De bal ligt daarom bij de alarmisten en de theologische analogie (over de vraag of God wel of niet bestaat) is van toepassing:
  http://www.infidels.org/library/modern/peter_wilson/certainty.html

  Zolang niet vaststaat of de menselijke invloed op het klimaat bestaat en van doorslaggevende betekenis is, blijft het echter een geloof, dat heb je goed gezien Jimmy! 😉

 15. @Peter de Jong:
  Terzijde: In 1 en dezelfde reactie zegt De Jong dat het makkelijk is aan te tonen dat God niet de Schepper is, en tevens dat het niet makkelijk is aan te tonen dat God niet bestaat. Raadselachtig.

 16. @beek:

  Het betekent precies wat er staat, Beek. Als er een maker is en hij heeft iets gemaakt, dan kan je bewijzen dat het gemaakte niet vanzelf tot stand kan zijn gekomen, en dat er DUS een maker moet zijn.

  Als iets vanzelf tot stand is gekomen, kan je dat ook bewijzen. Dat is echter geen garantie dat er helemaal geen maker is, hij heeft zich alleen niet met het onderzochte bemoeit.

  Als er helemaal geen maker is, kan je dat dus ook nooit bewijzen. Je vind dan immers steeds zaken die vanzelf tot stand zijn gekomen. Dat is echter geen garantie, dat er niet (ergens) iets is wat WEL kunstmatig is. Het is de taak van gelovigen om daarmee op de proppen te komen.

  Ockham (je weet wel die Franciscaner monnik) gaf de voorkeur aan een zo eenvoudig mogelijke verklaring. Naarmate meer bekend wordt kan je de zaak ingewikkelder maken. Dit principe is echter geen enkele garantie voor de meest waarschijnlijke verklaring, laat staan de juiste verklaring.

  Het scheppingsverhaal was ten tijde van Darwin de meest simpele wetenschappelijke verklaring. In feite is het dat nu nog, vandaar dat er nog altijd wetenschappelijke aanhangers van zijn (in de vorm van Intelligent Design). Darwin stelde een aantal nieuwe feiten vast die niet pasten in het scheppingsverhaal. Hij falsificeerde daarmee het scheppingsverhaal. Echter niet het bestaan van God, want als God niet bestaat kan je daarvan geen bewijzen vinden.

  ID aanhangers menen, dat zij er toch in geslaagd zijn die nieuwe feiten onder te brengen in het scheppingsverhaal. Zo denken zij alsnog een bewijs te hebben geleverd voor het bestaan van God. Darwinisten zijn niet overtuigd (sterker nog, ID blijkt gemakkelijk te weerleggen).

  De klimaatdiscussie verloopt analoog (vandaar mijn link hierboven naar de ‘ vliegende rendier’ argumentatie van James Randi). Het is aan de alarmisten om met overtuigend bewijs te komen, dat de sceptici dan weer lek kunnen schieten.

 17. Nou, Kim heeft i.i.g. de lijst van sceptici en instanties kunnen geven waar ik al een week terug om gevraagd had.

  Ik ben benieuwd wie dit zijn; of ze klimatoloog zijn; of ze serieus genomen worden binnen die kring; en of ze een sluitende, andere én meer aannemelijke verklaring hebben.

  Mathijs en Rob, komt u maar.

 18. @Jimmy:
  Dit is een lijst van zelf-verklaarde skeptici. Natuurlijk is dit geen volledige lijst, en is zo’n lijst op zich natuurlijk geen inhoudelijk argument. Toch is het illustratief en mogelijk een goed startpunt om verder op onderzoek te gaan.

  Dat er skeptici bestaan onder wetenschappers is niet verwonderlijk; het zou vreemd zijn als er onder de duizenden klimatologen helemaal geen skeptici zouden voorkomen. De lijst is toch goed te overzien, en ik vergelijk hem soms met de lijstjes van aanhangers van Intelligent Design waarmee creationisten soms op de proppen komen. Zie ook Project Steve. Er komen geen wetenschappelijke instituten op de lijst meer voor.

  Het eerste wat opvalt is dat de mensen op de lijst allerlei verschillende redenen hebben om AGW af te wijzen. Sommigen geloven dat de aarde niet opwarmt, anderen dat hij wel opwarmt onder invloed van de zon, of kosmische straling. Sommige bekende skeptici, zoals Fred Singer, verschoven hun positie (van “de aarde warmt niet op” naar “onbekende natuurlijke oorzaak warmt de aarde op”). De meesten geven geen verklaring voor de opwarming. Dit reflecteert de wetenschappelijke werkelijkheid: er is geen concurrerende theorie. De skeptici kunnen hun mening dus niet staven met wetenschappelijk onderzoek.

  Kijk je vervolgens naar de expertise-gebied van de mensen op deze lijst, dan zie je dat de meeste buiten de klimatologie vallen. Ook zijn velen gepensioneerd of emeritus, en zitten niet meer midden in het wetenschappelijke circuit. Waarmee ik niet wil zeggen dat ze allen irrelevant zijn, sommigen zoals Richard Lindzen en Roy Spencer staan midden in het debat en worden ook gehoord. Maar ze moeten beoordeeld worden op hun individuele wetenschappelijke bijdragen.

 19. @Mathijs Romans:

  “Maar een simpele vraag: “Waarom warmt de aarde dan wel op?” wordt nooit beantwoordt door skeptici. In alle discussies die we hier voeren blijkt het op een dergelijk inhoudelijk punt oorverdovend stil.”

  DAN ZAL IK HET NOG EEN KEER IETS HARDER ZEGGEN: DOOR EEN TEKORT AAN KOSMISCHE STRALING!! LEES: KOMISCH KLIMAAT

  (hopelijk hebben alle doven en slechthorende het nu ook gehoord)

 20. Mathijs: ten eerste kwam die eerste lijst van Wikipedia. Niet echt onafhankelijk, getuige bijvoorbeeld dit duidelijke artikel:
  http://www.cbsnews.com/stories/2008/07/08/opinion/main4241293.shtml
  Wikipedia censureert ten gunste van Al Gore cs.

  Ten tweede haal je jouw oude truuk weer van stal, je gaat niet in op argumenten, maar ridiculiseert. Leuke truuk, maar nogal beschimmeld, het lijkt me dat je dat niet nodig hebt. Wedden dat er een aantal IPCC-wetenschappers UFO’s gezien hebben? Maakt dat jouw casus dan opeens zwak?

  Hou nou eens op met ridiculiseren van tegenstanders, en het op de man spelen. Nergens voor nodig.

  Feit is overigens dat het IPCC nou niet echt bepaald uit specialisten bestaat. Lees bijvoorbeeld dit artikel:
  http://www.nationalpost.com/news/story.html?id=0ea8dc23-ad1a-440f-a8dd-1e3ff42df34f&p=2

 21. @Peter de Jong:
  Maar als de sceptici lek willen schieten, voeren zij toch ook bewijsmateriaal aan? Zijn dan toch ook bezig met het verzamelen van overtuigend bewijs?
  Het hangt helemaal van de status quo af.
  Lang was die: niks aan de hand met het klimaat, althans geen antropogene klimaatproblemen.
  Tot de alarmisten kwamen, die hun bewijzen uiteraard meebrachten. Ze riepen niet zomaar wat.
  Momenteel lijkt de status quo de antropogene opwarming te zijn, en moeten de sceptici extra hun best doen om de waarheid van de oude staus quo overtuigend aan te tonen.

  Met het bestaan van God is moeilijk vast te stellen wat de status quo was. Maar als het onmogelijk is Zijn niet-bestaan te bewijzen, is het ook erg moeilijk het verband tussen ‘dat-wat-men-niet-kan-bewijzen’ en het bestaande te weerleggen.
  Blijft slechts over de zichtbare realiteit, waaruit men een conclusie zou moeten trekken.
  De conclusie dat er verband kan zijn tussen het gemaakte en een maker is allerminst merkwaardig, en was dan ook gedurende lange tijd de breed aanvaarde status quo.
  De conclusie dat er geen maker is, en er dus ook niet van het gemaakte kan worden gesproken, ligt minder voor de hand. Men dient dan ook met stevige bewijzen te komen om dit aan te tonen.
  Intussen lijkt dit ‘niet-gemaakte’ de staus quo geworden, en moeten de sceptici zich bijzonder inspannen om de aangevoerde bewijzen te weerleggen.
  Wat m.i. goed lukt.

 22. @beek:

  Als iets vanzelf ontstaat, dus zonder invloed van een schepper, dan betekent dit nog niet dat er nergens een schepper is. Dat is de reden dat evolutiebiologen, zoals wijlen Stephen Jay Gould, in God kunnen geloven. Maar net als met het vliegende rendier wordt het wel steeds onwaarschijnlijker dat er een God is als we nergens iets ontdekken dat gemaakt is ipv vanzelf ontstaan. Creationisten zitten met het probleem dat ze geen bewijs kunnen leveren voor het bestaan van God. Ja, ze hebben het scheppingsverhaal, maar dat is geen wetenschappelijk aanvaard bewijs. ID had zo’n ingang kunnen zijn, maar helaas… het blijft een geloof, zoals je weet Beek. 😉

 23. @Mathijs Romans:

  Hoe is het mogelijk, dat je zo selectief leest Mathijs ? De drie klimaat draadjes staan vol met links naar alternatieven. Singer geeft in het NIPCC rapport (nota bene de eerste link van deze draad) als mogelijke verklaring de verhoogde zonne-activiteit en de invloed daarvan op de kosmische straling die de aardse atmosfeer binnenkomt. Kees de Jager gaat daar ook van uit en zo zijn er wel meer. Dat er geen wetenschappelijke instellingen meer op de lijst voorkomen heeft alles te maken met de PC hetze tegen sceptici en de slag om de onderzoeksgelden. Sceptische wetenschappers worden op conferenties gewoon uitgejouwd door fanatieke conculega’s. Het lijkt wat dat betreft sprekend op de nasleep indertijd van het Huxley-Wilberforce debat over Darwin’s evolutietheorie. Je vergelijking tussen sceptici en ID aanhangers is incorrect. Het zijn immers de alarmisten bij wie de bewijslast ligt, niet bij de sceptici. Als je de vergelijking zuiver maakt op basis van aantallen mensen die het ene dan wel het andere idee aanhangen, ook dan zit je er naast. Het aantal mensen dat iets vindt is geen enkele maatstaf voor het realiteitsgehalte van een theorie, slechts inhoudelijke argumenten gelden. Zolang door alarmisten niet is aangetoond, dat:

  a) de aarde opwarmt (c.q. afkoelt)
  b) de effecten daarvan voor de mens per saldo nadelig zijn
  c) de mens eventuele nadelige gevolgen kan verminderen
  d) de maatschappelijke inspanning daartoe geringer is dan de verwachte schade

  is er geen enkele noodzaak om op dit gebied ook maar enige actie te ondernemen. Je beseft nu hopelijk wel dat er in het IPCC naast klimatologen, geologen, oceanologen, biologen, chemici, etc. ook en vooral economen behoren te zitten.

  http://www.humblehoward.com/Global%20cartoon.gif
  http://scottthong.files.wordpress.com/2007/04/redvsgreen.jpg
  http://www.cartoonstock.com/newscartoons/cartoonists/mly/lowres/mlyn361l.jpg

 24. @Peter de Jong:
  Uiteraard vinden we ook niks dat vanzelf ontstaat.
  Daarmee is de onwaarschijnlijkheid van het bestaan van God dan ook niet vanzelfsprekend aangetoond.

Comments are closed.