De interesse van bezoekers van deze site voor een objectief klimaatoordeel is kennelijk erg groot. Het is dan ook zeer belangrijk om eventuele politieke indoctrinatie te trachten te onderkennen.

Hans Labom heeft daarom nog extra toelichting gemaakt, aangevuld met een stel gragieken.

Het lijkt wel steeds duidelijker om sceptisch te worden!
 

Zie ook deel 1 en deel 2

Hans Labohm:

In zijn reactie suggereert Mathijs Romans dat ik selectief gebruik maak van grafieken om aan te tonen dat er geen verband is tussen CO2 en temperatuurstijging. In mijn regelmatige discussies met aanhangers van de AGW-hypothese heb ik dat verwijt eerder gehoord.
In mijn eerste bijdrage schreef ik dat dat niet alleen gold voor de laatste tien jaar (waarvan ik een grafiek toonde) maar ook voor andere tijdschalen. Maar, Mathijs heeft gelijk, daarvan heb ik geen ‘visueel bewijs’, zoals hij dat noemt, geleverd.
Vandaar wat aanvulling om mijn stelling te staven.

Hieronder zijn curven te zien van CO2 en temperaturen op een tijdschaal van honderden miljoenen jaren. Correlatie? Nee, absoluut niet. 

Hieronder is een variant te zien van de grafiek die Al Gore toonde. Correlatie? Ja, dat lijkt zo. Maar, zoals ik reeds eerder vermeldde, vertelde Al Gore er niet bij dat éérst de temperatuur stijgt en daarna pas de CO2-concentratie. De causaliteit is dus omgekeerd. Maar doordat de horizontale schaal van de grafiek te klein is, kun je dat niet of nauwelijks zien. Toch is het zo. Het staat ook in de IPCC-rapporten.

 

Hieronder een grafiek over de laatste tientallen jaren. Correlatie? Nee, in het geheel niet. Let ook op de sterke temperatuurdaling over 2007 (die door geen enkel klimaatmodel is voorspeld).

 

Mathijs merkt verder op dat de CO2-uitstoot cumulatief is, implicerend dat we er toch voor moeten oppassen. Kennelijk neemt hij aan dat de CO2-concentratie in de atmosfeer alleen maar stijgt en dat dat het gevolg is van de door de mens veroorzaakte uitstoot van CO2 in de atmosfeer. Mijn eerste reactie daarop is: en wat dan nog? Immers in mijn visie heeft CO2 geen of nauwelijks invloed op de gemiddelde wereldtemperatuur.
Mijn tweede reactie is: klopt het wel dat de CO2-concentratie de laatste honderden jaren alleen maar is gestegen? Als men de rapporten van het IPCC leest, neemt men dat als vaststaand aan. Maar is dat nu wel zo?

Wat nu volgt is in wetenschappelijke kring zéér omstreden, maar we dienen niettemin niet de mogelijkheid uit te sluiten, dat de hierna getoonde metingen correct zijn.

 Vanaf ongeveer 1960 worden CO2-metingen verricht op de vulkaan Mauna Loa in Hawaï. Die laten een geleidelijke stijging zien. Daarvóór hebben vele vooraanstaande wetenschappers zo’n honderdduizend metingen verricht op basis van een andere methode dan die van Mauna Loa: de zogenoemde chemische methode. Enkelen van hen zijn Nobelprijswinnaars. Zij behoren dus tot de beste wetenschappers van hun tijd. Een Duitse klimaatdeskundige, Ernst-Georg Beck, heeft enkele jaren geleden al die metingen doorgenomen en kwam tot onderstaande grafiek. Deze vertoont pieken in de jaren twintig van de 19e eeuw en in de jaren veertig van de 20ste eeuw. Een stijging van de CO2-concentratie kan volgens deze grafiek ook weer worden gevolgd door een snelle daling. Hoe komt dat dan? Dat is onbekend.

 De puntjes onder in de grafiek geven de waarden weer waarvan het IPCC uitgaat. Met andere woorden, deze grafiek staat op gespannen voet met datgene wat het IPCC en alle AGW-aanhangers beweren.

 

De wetenschappelijke discussie daarover is nog gaande. Dus we moeten voorzichtig zijn met conclusies. Maar áls – met de nadruk op áls – deze metingen juist zijn, dan is dat een extra vernietigende klap voor de AGW-hypothese.  

Als de AGW-hypothese niet klopt, wat zou dan wèl een verklaring kunnen bieden voor de oplopende temperaturen sinds rond 1850?

 
Zal de temperatuur in de toekomst blijven stijgen, zoals Mathijs suggereert? Als je naar de klimatologen luistert, dan is het antwoord op deze vraag bevestigend. Vele astrofysici verwachten daarentegen binnenkort – met een omslagpunt zo rond 2012 – een nieuwe kleine ijstijd, te vergelijken met het Dalton Minimum van het begin van de 19e eeuw.
Heb je dat wel eens in de media gelezen?

Mvg, Hans H.J. Labohm

Zie ook de staat-van-het-klimaatonderzoek-2008 (pdf)

54 REACTIES

 1. Zeer interessant alweer. Dank u wel.
  Ik heb jaren geleden in een ingezonden brief bij een christelijke krant mijn twijfels al ge-uit. Daar kwam een zeer venijnig antwoord op van een christen-wetenschapper, die zijn inkomen ging verwerven in de alarmistische sector.
  Ik onderschrijf Diadems’ conclusie: we weten het eigenlijk niet.
  En dat is niet voldoende om de burgerbevolking op allerlei terreinen uit te knijpen.
  Toch zou ik de mening van Huub Mooren willen vernemen.
  Maar de man schijnt langdurig met emeritaat te zijn.

 2. Fantastisch al deze informatie. Dit geeft mij uitgebreid de gelegenheid om de almaar terugkerende argumenten van skeptici inhoudelijk te behandelen. Hiermee zal duidelijker worden dat de informatie selectief gebruikt wordt om nuancering te kunnen vermijden.

  Te beginnen met het definiëren van een belangrijk begrip: klimaat. Klimaat is het gemiddelde weer over langere tijd, zodanig dat weers- en seizoensinvloeden buiten beschouwing kunnen worden gelaten. Algemeen wordt gesteld dat klimaat het gemiddelde weer over een periode van 30 jaar is.

  Hieruit volgt, dat de juiste tijdsschaal voor het bestuderen van klimaatverandering enkele malen van die periode van 30 jaar is. Als je de wetenschappelijk gepubliceerde temperaturen beschouwt, bijvoorbeeld van NASA, dan is al snel een niet te ontkennen trend omhoog op te merken.

  Als eerste laat Hans een grafiek zien over zeer lange tijddschaal, honderden miljoenen jaren. Dat hier geen duidelijke correlatie zichtbaar is tussen CO2 en temperatuur betekent niet dat die correlatie op kortere tijdsschalen niet bestaat. Op dergelijke lange tijdsschaal zijn de veranderende intensiteit van de zon en de continentendrift belangrijker factoren. Waarom deze figuur dus relevant is, wordt niet duidelijk.

  Komen we bij de tweede figuur. Hier is wel een duidelijke correlatie zichtbaar tussen CO2 en temperatuur. Wat Hans zegt is correct: temperatuurfluctuaties lopen voor op CO2 fluctuaties met een kleine marge, ongeveer 800 jaar. Temperatuurstijging lopen normaal echter veel langer door dan deze 800 jaar. Wetenschappers zijn van mening, en dit staat ook in de IPCC-rapporten, dat er een positieve terugkoppeling bestaat, waarbij een stijging in de temperatuur, door welke oorzaak dan ook, een stijging van CO2 veroorzaakt, die vervolgens weer de temperatuur laat stijgen middels het broeikaseffect. Via berekening wordt geconcludeerd dat tweederde van temperatuurstijging toch veroorzaakt wordt door de toegenomen CO2-concentratie. Hans weet dit, maar vermeldt het niet.

  Het beste argument waarom deze tweede figuur niet van toepassing is op de huidige tijd is een heel simpel argument: in onze tijd ging de stijging van CO2 *vooraf* aan temperatuurstijging. Er is dus een ander mechanisme aan het werk. Wetenschappelijk gezien is er geen twijfel dat de huidige toename van CO2 in de atmosfeer van menselijke oorsprong is, dit is ook met isotopenmetingen aan te tonen. En dan dringt zich dus een nieuwe vraag op: als CO2 geen initiator was van klimaatveranderingen in de afgelopen 400,000 jaar, kan een onnatuurlijke stijging van CO2 dan wel een klimaatverandering veroorzaken?

  Merk overigens op dat de huidige concentratie van CO2 reeds op 385 ppmv ligt. Dit is volledig buiten de schaal van de tweede figuur.

  De derde figuur laat zien dat er geen correlatie is tussen CO2 en de temperatuur op tijdsschalen binnen 10 jaar. Uiteraard, want dit valt niet onder “klimaat” maar onder “weer”. De correcte methode zou zijn om alle frequenties die er niet te doen te verwijderen uit de grafiek en wat overblijft, per definitie de klimaattrend, uit te zetten tegen CO2. Dat heeft Hans niet gedaan, want hiermee zou een klimaattrend tussen de 0.12 en 0.22 graden per decade te vinden zijn voor satellietmetingen van de troposfeer. Niet bepaald een nultrend dus.

  Dan de kwestie van CO2 in de atmosfeer. Hans, je schreef eerder dat de mens slechts 4% van de uitstoot voor rekening neemt. Dit is helemaal geen argument in deze kwestie, omdat deze uitstoot accumuleert, in tegenstelling tot de natuurlijke uitstoot. Een beetje een flauw argument dus.

  Tja, en dan volgt een stuk over inderdaad wetenschappelijk zeer omstreden beweringen aangaande de CO2-concentratie voor 1958, het moment dat Keeling met zijn nauwkeurige metingen begon. Dit wordt door werkelijk geen enkele wetenschapper serieus genomen, dus ik hoef er niet op in te gaan. Maar je zult zelf toch ook wel vraagtekens hebben bij de sterke pieken en dalen in je vierde figuur, corresponderende met een werkelijk gigantische uitstoot en opname van CO2 van volstrekt onverklaarbare oorsprong. En precies in 1958, als er moderne meetmethode gebruikt worden, verdwijnen deze pieken, dat is toevallig! En je hebt vast ook wel gezien dat je figuur 2 en je figuur 4 elkaar flagrant tegenspreken. Figuur 2 komt uit een wetenschappelijke publicatie, figuur 4 niet. Als je dergelijke materie als argument gebruikt, verzwakt het je standpunt alleen maar.

  Komen we tenslotte aan bij figuur 5. De zonnevlek-cyclus was een vertrouwd argument onder sceptici, maar is wetenschappelijk van ondergeschikt belang gebleken. Hans moet met deze geschiedenis bekend zijn, maar toont toch nog de bekende figuur. De figuur komt uit een artikel uit 1991 van Dr Eigil Friis-Christensen. In 2004 is aangetoond dat deze figuur is gebaseerd op rekenfouten (artikel). Er blijkt sinds 1980 geen correlatie te zijn tussen de zonnevlek-cyclus en de gemiddelde temperatuur. Een poging van de originele auteurs om het verband toch aan te tonen strandde opnieuw op rekenfouten. Dit sluit tevens aan bij het feit dat nooit een mechanisme is gevonden waardoor de zonnecyclus sterk genoeg zou zijn om de huidige opwarming te verklaren.

  Al met al ben ik nog steeds van mening dat Hans nog altijd met onwetenschappelijke argumenten en irrelevante data werkt. Dit verstoort het debat en zet geïnteresseerden op een doodlopende weg.

  • Mathijs,

   http://suesam.files.wordpress.com/2008/02/duty_calls.jpg 😉

   Die Nasa metingen zijn omstreden. Het maakt nogal wat uit of je via satellieten meet, op land of op zee, en welke proxy data en historische data je gebruikt ter aanvulling. Je opmerkingen over de eerste figuur zijn correct, omdat over honderden miljoenen jaren er nogal wat kan veranderen in de toestand van de aarde. De figuur is echter relevant, omdat hij laat zien dat er ook een toestand mogelijk is waarbij de atmosferische CO2 concentratie 20 keer groter is dan de huidige terwijl de temperatuur toch op een aangename waarde blijft. De CO2 accumulatie waar je steeds naar verwijst is dan helemaal niet relevant. Al zouden we de komende eeuw al onze fossiele brandstofvoorraden opstoken, dan neemt de CO2 concentratie wel flink toe maar niet noodzakelijkerwijs de temperatuur.

   Dat er een positieve terugkoppeling zou bestaan tussen temperatuur en CO2 is slechts relevant als dit de enige afhankelijkheidsrelatie zou zijn, want dan volgt daaruit direct, dat een toename van CO2 in de atmosfeer ook een stijging van de temperatuur betekent. In werkelijkheid zijn er veel meer invloeden. Een stijging van de temperatuur zal bijv. ook de waterdamp in de atmosfeer laten toenemen en daarmee de vorming van wolken. Die weerkaatsen het zonlicht en zorgen voor verkoeling, terwijl zij ’s-nachts afkoeling van de aarde tegengaan. Ook leveren ze meer regen op, waardoor er meer CO2 uit de atmosfeer wordt gespoeld terug de zee in. Fijnstof in de atmosfeer (afkomstig uit vulkanen, woestijnen of van de mens) heeft ook een verkoelend effect. Die berekening dat tweederde van de temperatuurstijging aan de CO2 is toe te schrijven is dus volledig afhankelijk van de juistheid van de gebruikte modellen. Ook daar schort het nodige aan, want we kennen al die afhankelijkheidsrelaties niet of nauwelijks. Via de isotopen metingen kan je wel vaststellen, dat de CO2 toename grotendeels antropogeen is, maar dat zegt helemaal niets over de invloed van die CO2 op de temperatuur. De correlatie is gewoon nooit aangetoond.

   Verder hangt de hele IPCC rapportage van grote onzekerheden aan elkaar. Met een gigantische onzekerheid in de uitkomsten van hun scenario’s, dat geven ze ook toe. Michael Crichton maakt er gehakt van. En daar zouden we dan miljarden aan moeten gaan besteden en onze welvaartsgroei jarenlang op een laag pitje voor moeten gaan zetten ? Vertel dat al die mensen in China, India en andere ontwikkelingslanden maar die nu eindelijk eens vooruit kunnen.

   Waarom maak je je niet net zo druk over andere onwaarschijnlijke zaken, zoals het verlies van onze atmosfeer bij de cyclische omkering van het aardmagneetveld, een catastrofale komeetinslag of een invasie van vijandig buitenaards leven. Zet het geld liever in om reële problemen op te lossen, daar zijn er nog genoeg van.

   *Michael Crichton, The Case for Skepticism on Global Warming (2005)
   http://www.crichton-official.com/speech-ourenvironmentalfuture.html

   • Peter, de NASA is een gerespecteerd instituut, de cijfers zijn gepubliceerd en niet omstreden. Er zullen vast wel weer weblogs zijn die er een discussie over voeren, waar wat is het gewicht daarvan? Elke andere publicatie geeft dezelfde resultaten, je kan ook de HadCRUT dataset gebruiken, of satellietmetingen. Deze zijn allen in overeenstemming en wijzen op 0,7 graden opwarming in de afgelopen eeuw. Opwarming is een feit.

    Je schrijft verder dat je een wereldgemiddelde temperatuur van 22 graden “aangenaam”vindt. Wel, dat vind ik ook een aangename temperatuur, maar de gevolgen van een dergelijke temperatuurstijging zouden zeer drastisch zijn! Nu zul je zeggen: ja maar dat was bij een CO2 concentratie die 20 keer hoger ligt. Dan herinner ik je aan je eigen argument, namelijk dat temperatuur niet lineair afhangt van de CO2 concentratie. Kortom: de figuur zegt helemaal niets.

    Verder blijft je verhaal hangen op het feit dat er volgens jou geen relatie is aangetoond tussen CO2 en temperatuur. Als je dit blijft volhouden, ondanks dat al het wetenschappelijk onderzoek in die richting wijst, samen met het gezond verstand afgaande op het feit dat CO2 een broeikasgas is, gecombineerd met de gegevens van geologisch vergelijkbare gebeurtenissen (ik doel op het Paleoceen-Eoceen Thermisch Maximum), wat kan jou dan nog overtuigen?

   • “Je schrijft verder dat je een wereldgemiddelde temperatuur van 22 graden “aangenaam”vindt. Wel, dat vind ik ook een aangename temperatuur, maar de gevolgen van een dergelijke temperatuurstijging zouden zeer drastisch zijn!”

    Eens met Mathijs hier.

    Van alle kritische tegenwerpingen is dat misschien wel de meest frivole: “Ach een paar graden warmer.. Dat is toch lekker!”

    Damn..

    Alsof er met zo’n stijging dan geen natuurlijke evenwichten verstoord worden, en verstoorde evenwichten die hebben gevolgen. Altijd. Dat is mij, als uitgesproken niet-expert, ook direct wel duidelijk.

   • Noem grotere oogstopbrengsten in de gematigde zones en een groot nieuw continent om te gaan bewonen (Antarctica) maar frivool. 😉

   • Mathijs,

    Toon nou maar gewoon die correlatie aan dan zijn we klaar (link ?) Je argument, dat mensen het op hun klompen zouden moeten aanvoelen, als ze beseffen, dat CO2 een broeikasgas is, lijkt me geen miljarden waard. 😉

    Ik heb je hierboven al aangegeven, dat er veel meer afhankelijkheidsrelaties spelen. Modellen, en vooral die van chaotische systemen, zijn altijd beperkt in hun weergave van de werkelijkheid:
    http://www.climatescience.gov/Library/stratplan2003/vision/VisionFig1.jpg

    In de werkelijke wereld kan het best zo zijn dat meer CO2 een hogere temperatuur betekent, maar het kan evengoed zo zijn dat in het totale systeem het effect gecompenseerd wordt, of zelfs overgecompenseerd. En als meer CO2 tevens een temperatuurstijging laat zien, waarom zou die stijging dan niet door een ander effect tot stand kunnen komen ?

    En wat bedoel je met ‘Nasa is een gerespecteerd instituut’ ? Ben je nu al vergeten, dat Nasa bewust een complete Shuttle crew heeft opgeofferd en dat men dit gewoon onder het tapijt heeft willen vegen ? Nasa is bij uitstek een politieke organisatie. Zij verdraait feiten als dit politiek goed uitkomt. Crichton wijst daar ook op (heb je zijn stuk wel gelezen?). Waarom heeft Nasa eind 2004 de historische temperatuurgegevens opeens aangepast ? En wel zodanig, dat er stijgende trend zichtbaar werd die er voorheen niet was.

    Nogmaals, een correlatie tussen CO2 concentratie en temperatuur heb ik nog nooit aangetoond gezien. Sterker nog, die prehistorische data uit de eerste figuur laten zien dat er over langere tijd geen enkele correlatie bestaat. Dit is een duidelijker weergave van dezelfde grafiek:
    http://www.global-samizdat.org/Global-Samizdat/GS8-GlobalLie1/ImageFiles/GlobalTempAndAtmospheric.gif

    Zo was er in het Paleozoicum een grote ijstijd waarbij de atmosferische CO2 concentratie ca. 12 keer zo hoog was als nu. Maar er is ook een periode geweest waarin de CO2 concentratie even laag was als nu, terwijl de temperatuur bijna tegen het langjarige maximum aanzat. De aarde heeft blijkbaar een zelfregulerend vermogen, dat de temperatuur over zeer lange tijd binnen een nauwe bandbreedte van 12-22 graden celsius constant houdt. Wat er ook gebeurt. Zelfs de grote komeetinslag die het einde van de dino’s inluidde (omdat er jarenlang zoveel stof in de atmosfeer was dat de meeste planten het loodje legden), heeft niet voor een ‘runaway’ klimaat gezorgd. De natuur heeft zich gewoon hersteld. Dat zijn feiten, geen speculaties.

    Dus waar maak je je druk om ? 😉

    http://personal.lse.ac.uk/berge/happyhour/2006-2007_michaelmas/Preuve%20du%20rechauffement.jpg

   • Het lijkt me onwaarschijnlijk dat ik je zal kunnen overtuigen dat het op zijn minst de mogelijkheid bestaat dat de mens klimaatverandering kan veroorzaken. Dat is de kern van de discussie die jimmy hiermee is gestart en gelijk ook wat mij fascineert aan websites als deze.

    Toch zal ik op je argumenten ingaan. Als eerste over die figuur: het eerste wat mij opvalt is de zeer gladde curve van de temperatuur over de laatste 500 miljoen jaar. Dat dit op gespannen voet met de werkelijkheid staat blijkt al als je kijkt naar ijstijden: in de afgelopen 1 miljoen jaar hebben zich regelmatig temperatuurschommelingen van 10 graden voorgedaan (zie de tweede figuur in Hans’ artikel). Deze zijn niet in de figuur terug te vinden.

    Ik ben intussen genoeg bekend met de materie om te weten dat bij een dergelijke figuur grote waarschuwing moeten staan. Er is namelijk heel weinig bekend van de temperatuur op deze tijdsschalen, ijsmonsters gaan niet zover terug. De temperatuurlijn komt niet uit wetenschappelijke bron. De enige referentie is “C.R. Scotese”. Deze blijkt een website te hebben, waaruit niet duidelijk wordt op welke data de figuur is gebaseerd, welke filtertechnieken zijn toegepast, etcetera.

    Zoals ik al eerder betoogde spelen er op dergelijke lange tijdsschalen heel andere processen een rol bij het klimaat. De figuur is dus zowel irrelevant als onbetrouwbaar.

    Verder begrijp ik dat je de NASA niet vertrouwt. Dat mag je zelf weten, maar het volgende wordt me niet duidelijk: geloof je nu wel of niet dat de aarde opwarmt?

   • Dus je hebt geen link ? 😉

    Bestaat er dan helemaal geen artikel dat de correlatie op een wetenschappelijk verantwoorde manier aantoont? Aan die IPCC rapporten met hun onzekerheidsmarge van 400% heeft niemand iets.

    Ikzelf geloof, dat het klimaat voortdurend verandert. Het staat wat mij betreft als een paal boven water, dat de mens invloed heeft op het klimaat. IEDER levend wezen dat in enige omvang op deze planeet voorkomt, beïnvloedt immers de omgeving. Olifanten bijv. zorgen voor verwoestijning door bomen te rooien en de toegenomen wind voert dan meer zaden aan die weer nieuwe bomen geven.

    Lovelock heeft er indertijd zelfs een hele theorie over opgebouwd, dat je de aarde gewoon als één groot organisme kan zien dat zich voortdurend ontwikkelt en dat over allerlei zelfregulerende systemen beschikt om gezond te blijven. Net als conventionele levende wezens. De mens maakt gewoon onderdeel daarvan uit en als wij ons als soort hier om zeep helpen dan liggen onze opvolgers daar over enkele miljoenen jaren echt niet wakker van. Integendeel, als die komeet indertijd de dino’s niet had uitgeroeid zat hier nu waarschijnlijk een sceptische hagedis te posten. 😉

    Ik begrijp, dat je een veel grotere bandbreedte vermoed dan grafiek 1 weergeeft. Dat de relatief kortdurende uitschieters van enkele tienduizenden jaren er niet opstaan lijkt me logisch aangezien de tijdschaal 1000 keer groter is dan van grafiek 2. Op de kortere tijdschaal van enkele eeuwen tot millennia blijken de uitschieters ook weer geringer. Gedurende de laatste half miljoen jaar hadden we echter een temperatuurvariatie tussen +7 en +19 graden celsius bij een gemiddelde temperatuur van +13 graden. Als je diezelfde onzekerheidsmarge ook voor grafiek 1 hanteert kom je op een bandbreedte van +6 tot +28 graden celsius rond het gemiddelde van +17 graden. Nog altijd vrij aangename temperaturen dus (in ieder geval geen onleefbaar Venus- of Mars-klimaat).

    Waarom vertrouw je niet gewoon op deze natuurlijke regelkringen en de menselijke vindingrijkheid om de gevolgen van klimaatverandering aan te pakken ? Wat is dat toch voor vreemde neiging om steeds weer voor God te willen spelen en je ongevraagd met het leven en welzijn van andere mensen te willen bemoeien ?

    http://toonedout.com/images/Cartoon%202007_02_05_1.JPG

    ======
    “Most of the major ills of the world have been caused by well-meaning people who ignored the principle of individual freedom, except as applied to themselves, and who were obsessed with fanatical zeal to improve the lot of mankind-in-the-mass through some pet formula of their own.”
    – Henry Grady Weaver in his book The Mainspring of Human Progress

   • “Waarom maak je je niet net zo druk over andere onwaarschijnlijke zaken, zoals het verlies van onze atmosfeer bij de cyclische omkering van het aardmagneetveld, een catastrofale komeetinslag of een invasie van vijandig buitenaards leven. Zet het geld liever in om reële problemen op te lossen, daar zijn er nog genoeg van.”

    Als Matthijs en C° de kans krijgen de onwaarschijnlijke zaken hierboven te linken aan door hen ongewenst gedrag van de mensheid, zullen ze het voorwaar niet laten ook deze “problematiek” op analoge wijze op te blazen.

    Want daar zit ‘m de kerngedachte: je leest op Matthijs’ website hoofdzakelijk dat er maatregelen moeten genomen worden tegen autorijden en weg- en luchttransport, hoewel transport en mobiliteit slechts voor een paar procent verantwoordelijk is voor de CO2-uitstoot.

    Dat komt (denk ik dan) omdat hij vooral wielen en motoren haat, behalve (misschien) fietswielen.

 3. Aan zowel Mathijs Romans als Hans Labohm: dank voor de vele info!

  (Labohm nu zonder Uhmlaut, excuus voor deze vergissing mijnerzijds)

 4. Een interview met de schrijver van het boek “green gone wild”
  http://www.netcastdaily.com/broadcast/fsn2008-0823-2.mp3
  Hoe de groene beweging de natuur boven menselijk leven stelt. Mensen wiens huis verwoest was door een tornado, mochten niet meer terug om het op te bouwen, vanwege het mogelijk schaden van de leefomgeving van een rat. Hoe het verbod op DDT miljoenen doden aan malaria kostte en bewezen onschadelijk was voor de mens. Alles gebaseerd op de endangered species act uit 1973. Broodnodige kost om de nodige aarzeling aan de dag te leggen (niet over de motieven die de mensen van de groene beweging hebben), maar over de motieven van hen die wetten voorstellen om de natuur te ‘redden’, hoeveel menselijke levens het ook kost.
  Het offeren van menselijk leven om het millieu geschikt te houden voor mensenlijk leven. Alleen de overheid kan dergelijke dingen serieus naar voren brengen. Net zo iets als: diefstal van je inkomen door de staat is nodig om je eigendommen te beschermen tegen diefstal. Oorlog is nodig voor veiligheid. Onwetendheid=kracht

  Ooit maakte een cultuur zich massahysterisch bang dat er te weinig lebensraum was. Het zou echt helemaal mislopen zonder lebensraum. Ze wisten zeker dat dit een ‘direct and imminent danger’ was, om er maar een ander recentelijk bedrog bij te mixen.

 5. Ik hoop dat het echt goed koud wordt na 2012, dan zijn we meteen van al het links gezeur af! Hoop ik…

  • Dat had je gedacht!

   dan heet het dat de Antropogene opwarming door CO2-uitstoot tijdelijk wordt gemaskeerd door verminderde zonne-activiteit en dat wanneer de zonne-activiteit terug stijgt, de weerslag van de opwarming door antropogeen CO02 dubbel en dik zal zijn.

   Ze hebben er hun eigen tautologietje van gemaakt, zoals alle religies doen.

 6. En nog steeds wordt het menselijk deel onderbelicht. Dat het CO2 aandeel in vroegere tijden hoger is geweest dan nu is leuk, en toen waren er ook geen mensen. Het gaat mij om het menselijk aandeel. Ook al is dat aandeel zeer klein, kan het toch zijn dat daardoor de natuurlijke balans meer is verstoord, ook al zijn er nu meerdere grote oorzaken die voor een klimaatverandering zorgen.

 7. Ik vind overigens de aanwezigheid van een stevig beslagen discutant als Mathijs Romans een waardevolle verrijking voor deze thread. Het is maar saai om altijd onder gelijkdenkenden te zijn.

  • Ik denk het volgende:

   1) dat je er vanuit moet gaan dat de “AGW”-these zeer waarschijnlijk waar is.

   2) dat Al Gore c.s. fouten hebben gemaakt in hun en (bewust) enige gevolgen van AGW hebben overdreven. Sommige dingen uit zijn film zijn onjuist, maar de bottomline niet: agw-these is zeer waarschijnlijk waar.

   3) verder zijn alle sceptische opmerkingen bij de alarmisten zeker geen onzin (baan/subsidie veilig stellen, politieke motivatie, hysterie, opportunisme, e.d.), maar ze doen niets af van de AGW-these an sich. (Sterker nog: na de discussie van de afgelopen dagen ben ik er idd van overtuigd dat er persoonlijke politieke motieven meespelen, zeker bij de sceptici.)

   4) zowel serieuze klimaatsceptici als klimaatwetenschappers moeten opnieuw met elkaar in discussie, zoveel mogelijk, zodat het gros van de Nederlanders en aardbewoners een veel beter beeld gaan krijgen van dit probleem. Dus geen zwarte lijsten van wie dan ook.

   5) de media moet dit onderwerp veel meer onder discussie brengen en zich veel meer gaan inlezen. Het moeten niet de burgers zelf zijn die alles maar via blogs en wetenschappelijke journals moeten uitvogelen. Zo krijg je de meest fantastische verhalen de wereld in, via allerlei onbegrip en onzin. Ik durf te wedden dat 95-99% van de mensen die de plaatjes van hierboven zien mij niet precies en genuanceerd kunnen uitleggen wat ze écht betekenen — zelfs niet als hun leven ervan af zou hangen.

 8. Jimmy: lees eerst dit eens: http://www.friendsofscience.org/assets/documents/FOS%20Essay/Climate_Change_Science.html

  Of de AGW-hypothese waar is weet niemand. Er zijn aanwijzingen, maar er zijn net zo veel (of meer) aanwijzingen dat de menselijke invloed minimaal is. Aangezien het onderzoek maar één richting op gesubsidieerd wordt, krijgen we een vertekend beeld in de media. Dat geeft vervolgens weer een zichzelf versterkend effect, want de media gaat doemscenario’s prediken (dat verkoopt), de politiek gaat reageren (en natuurlijk heffingen verzinnen, de schoorsteen moet blijven roken) en geeft budget aan klimaatonderzoek, en de onderzoekers moeten vervolgens natuurlijk wel weer gericht zoeken naar meer ‘bewijs’ voor de doemscenario’s. Waarna de media de samenvattingen van die onderzoeken gaat publiceren met nog meer doemscenario’s, etcetera.

  Wie kan zich nog herinneren wat de scenario’s van het rapport van de Club van Rome teweeg brachten? De olie was nu eigenlijk al op, net zoals bijna alle andere grondstoffen. Althans, dat was ons voorspeld.

  Jouw vijfde punt is natuurlijk ijdele hoop. Iedereen die ooit iets heeft meegemaakt, en vervolgens het verslag ervan in de krant heeft gelezen, weet hoe ‘zorgvuldig’ de media is met berichtgeving. Bovendien is het voor journalisten helemaal moeilijk om tegen de gangbare opinie in te gaan. Dat zie je ook dagelijks.

  Maar goed, even terugkomen op jouw opmerking: “dat je er vanuit moet gaan dat de “AGW”-these zeer waarschijnlijk waar is”. Mijn vraag is en blijft: waar baseer jij dat uitgangspunt op?

  • 1) Ik herhaal wat het IPCC heeft gesteld: “zeer waarschijnlijk”. Waar baseer jij je eigenlijk op? Wat is volgens die instantie/persoon de reden van opwarming? Welk internationaal wetenschappelijk bureau omarmt die opvatting?

   Daarbij is voorzichtigheid geboden, omdat idd de Club van Rome zwaar overdreef — over de gevolgen. Maar wat betreft de enorme toename van mensen, vooral in de Derde Wereld, hebben ze toch best wel een punt gehad. Zij dachten dat die toename rampen zou betekenen, gelukkig niet. De mensheid bleek nl. vindingrijker dan aanvankelijk gedacht.

   Op die vindingrijkheid hoopt Gore trouwens ook!

   Er is geen sprake van doemscenario’s. Dat halen sceptici er steeds bij. Wie bvb. “An Inconvenient Truth” gezien heeft, weet dat Gore juist geen doemscenario predikt, maar gelooft dat mensen hun gedrag zullen veranderen en moedigt mensen aan om nieuwe technologieën te ontwikkelen. Wat je verder ook van de man vindt, hij is geen onheilsprofeet.

 9. 20 voet zeespiegelstijging voorspellen met een heel mooie animatie die de ‘gevolgen’ laat zien noem ik een onheilsprofeet, zeker omdat hij kon/moest weten dat het pure onzin was wat hij liep te verkondigen.

  Een Wereldwijde overheid die de warming regelt door middel van heffingen en handel in carbon credits noem ik overigens ook een doemscenario.

  Ik baseer me op heel veel wetenschappelijke literatuur, en ook op bijvoorbeeld die link die ik hierboven heb gepost. Moet je echt even lezen.

  Oh ja, bekijk ook de trailer van an inconvenient truth:
  http://video.google.nl/videoplay?docid=-1890781707800722360&ei=6_6zSILcNZDGjALj4tjpDA&hl=nl
  Dat noem ik onheilsprofetie.

  • Heb je een referentie voor die “wetenschappelijke literatuur”?

   • Hmm. Met wetenschappelijke literatuur bedoel ik… wetenschappelijke literatuur. Je weet wel, peer-reviewed journals. Niet 21st Century Science and Technology, een tijdschrift dat viermaal per jaar uitkomt (op internet) en alles beschrijft vanuit het perspectief van Lyndon LaRouche en zijn beweging. LaRouche is de man van de complottheoriën, die gelooft dat de Britse koninklijke familie een drugscartel runt, dat Henry Kissinger een communistisch agent is, en dat Joodse bankiers de Britse regering controleren.

    Wetenschappelijke literatuur dus.

   • Ach, je schreef dat je baseerde op “heel veel wetenschappelijke literatuur” dus ik was even nieuwsgierig. Maar ik begrijp dat we daar niet hetzelfde onder verstaan.

 10. ik heb ook wel eens gehoord dat de temperatuur vooral opgelopen is omdat bij het uiteenvallen van de sovjet Unie veel weerstations in Siberie gelsoten zijn. Omdat het daar vaak koud is trekt dit de gemiddelde temperatuur omhoog.
  Weet iemand of dit klopt?

 11. @Mathijs.
  Toen ik in de vorige draad (Waarom denken vrijwel alle libertariërs dat er sprake is van een klimaat-hoax?(vervolg)) jou om wetenschappelijke literatuur vroeg, kreeg ik een rechthoekje met drie gekleurde streepjes, zonder enige nadere aanduiding, van je.
  Dus wat wil je, vriend ? Jij hebt nog helemaal niks concreets laten zien. 🙁
  Ik geef je nog 36 uur de kans om het goed te maken. 🙂

 12. Als je ervan uit gaat dat wetenschappelijke literatuur de standaard is voor een discussie als deze, dan hebben de sceptici een zwak verhaal.

  Zelfs het interessante artikel van Gerlich en Tscheuschner is (nog) niet gepubliceerd, waarschijnlijk mede door de grote delen waar de schrijvers zich van hun verhaal laten afleiden om een meer politiek punt te maken.

  Daarnaast vraag ik me af hoe betrouwbaar “peer reviewed” is bij een relatief jonge wetenschap als klimaatwetenschap, en in hoeverre alle “peers” van eenzelfde school komen. Zouden zij niet allen een set vooringenomen standpunten hebben vanuit hun opleiding, net zoals dat 99% van de juristen uitgaat van de noodzaak van de staat en belastingheffing? “Wij van WC eend adviseren WC eend”?

  Ik denk niet dat klimaatwetenschappers een agenda hebben, maar de complexiteit van hun vakgebied leidt tot een focus op computermodellen; eenvoudige fysche “proof of principle” argumenten zijn niet voorhanden of worden vaak foutief toegepast (zie hiervoor het artikel van Gerlich en Tscheuschner). Het is een lange weg van het quantummechanisch vibratiespectrum van het CO2 molekuul naar het globale klimaat.

  Zo is het begrip “globale temperatuur” zeker niet onomstreden en is in feite onduidelijk hoe dat gedefinieerd moet worden, als het al mogelijk is.

  Verder is er op de meting van temperatuur ook wat aan te merken, aangezien een meerderheid van de apparatuur op één continent is geplaatst, vaak in omgevingen die in de loop van 30 jaar significant veranderen.

  Steve McIntire heeft aangetoond dat de correcties in de meetdata voor urbanisatie vaak niet eenduidig zijn.

  Tenslotte wil ik opmerken dat scepsis een zeer gezonde houding is, ook ten opzichte van je eigen opvattingen. Als het bij de “aanhangers” van AGW aan scepsis ontbreekt, dan is het maar goed dat er andere mensen zijn die vragen blijven stellen. Ondertussen volg ik beide zijden met belangstelling.

 13. @Geert,
  Dank voor je referentie. Ik ga me een tijdje terugtrekken om het 114 pagina tellende artikel (Versie 3.0) serieus te lezen. 🙂
  Ik hoop, dat er alarmisten zijn, die het ook doen.

 14. De klimaathoax wordt ons op dezelfde wijze verkocht als de terrorismehoax. Je hoeft alleen maar te analyseren welke propagandistische methodieken worden ingezet om de burgers bang te maken. Dit zijn dezelfde modellen.

  Ik vind het nog steeds ongelooflijk hoe de burgers en industrie bereidt zijn hun levens radicaal te veranderen voor de leugens van het IPCC.

  Eergisteren hoorde ik nog zo’n IPCC leugenaar op de radio.
  Die zei dat we onze Co2 emmissies in 2050 met 90 procent moeten reduceren, anders gaan we eraan!
  De journalisten van tegenwoordig, weten niet meer wat journalistiek inhoudt. Het zijn nog slechts holle doorgeefluiken zonder enig kritisch denkvermogen.
  De BNR journaliste stelde enkel vragen over wat we moeten veranderen om aan de wensen van het IPCC tegemoet te komen… wat een dom mens.

  De klimaathoax dient volgens mij een hele duistere agenda.

 15. Helaas is de onderliggende structuur van de comments op de website kapot gegaan, maar misschien is dat niet zo erg.

  Het artikel van Hans Labohm hierboven bevat losse argumenten die wegzakken als in drijfzand, zoals ik in mijn eerste comment heb beargumenteerd. De mooie figuren die hij heeft laten zien zijn irrelevant (figuur 1 en 3), achterhaald (figuur 5), verkeerd geintepreteerd (figuur 2) of flauwekul (figuur 4).

  Niemand is concreet verder op deze punten ingegaan. Behalve Peter, die zegt dat NASA niet te vertrouwen is, maar daarbij niet vermeldt of hij het niet eens is met de temperatuurmetingen. Verder vindt hij klimaatveranderingen binnen een bandbreedte van 22 graden wel acceptabel. Ook beargumenteert hij dat het klimaat “chaotisch” is. Er is een verschil tussen “complex” en “chaotisch”, net zo als er een verschil is tussen “weer” en “klimaat”. Weer is chaotisch, dat werkt met Lyapunov exponenten enzo. Is dus moeilijk te voorspellen. Klimaat is veel beter te voorspellen.

  Verder is voor mij duidelijk dat er nog steeds geen wetenschappelijke literatuur bestaat, waarin serieuze tegenwerpingen tegen het bestaan van antropogene klimaatveranderingen worden beschreven. Ik houd me van harte aanbevolen als dit ooit toch het geval zou blijken te zijn.

  En het blijft nog steeds zo dat er volgens skeptici een “complot” is van het IPCC, de VN, KNMI, NASA, alle academies van wetenschap en meteorologische organisaties om de “klimaathoax” aan de mensheid op te dringen. Want het zijn allemaal leugens.

  Maar… hoe WETEN jullie dat nou?

 16. @Mathijs Romans:
  “Een meer inhoudelijke reactie zou nuttiger zijn. De grafiek is een samenvoeging van drie grafieken uit drie verschillende publicaties. Referenties staan in mijn post. Terug on-topic graag.”

  Is dat je reactie op mijn klacht over gebrek aan wetenschappelijk gehalte? Sorry, ik vind de stukjes van de puzzel niet bij elkaar. Als je echt serieus bent, dien je m.i. voldoende elementen aan te dragen en van minimale uitleg te voorzien.

  Overigens ben ik van mening, dat het niet aangaat de wereldbevolking aan een diep ingrijpend beleid te onderwerpen zonder enige serieuze wetenschappelijke onderbouwing van de beleidsargumenten.

 17. @Geert:
  “Als je ervan uit gaat dat wetenschappelijke literatuur de standaard is voor een discussie als deze, dan hebben de sceptici een zwak verhaal.”

  Dat ben ik met je eens.

  “Zelfs het interessante artikel van Gerlich en Tscheuschner is (nog) niet gepubliceerd […]”

  Ik begrijp ook je dat je je zorgen maakt over over het peer-review proces. Toch is dat absoluut noodzakelijk om wetenschap van onzin te onderscheiden. Het artikel van Gerlich en Tscheuschner is een prima voorbeeld van dat laatste en zal nooit gepubliceerd worden.

  Desondanks is het vermakelijk om te lezen. Neem nu bijvoorbeeld formule (73) in dat artikel. In deze formule wordt verondersteld dat de aarde een platte schijf is. Dit is in tegenspraak met allerlei directe waarnemingen! Goddank hebben we peer-review!

 18. Wie het artikel van Gerlich en Tscheuschner gelezen heeft, heeft opgemerkt, dat formule (73) even dubieus is als formule (70) die door climatologen van het IPCC gebruikt wordt. 🙂

  Overigens is peer-review in de wetenschap net zo onzinnig als IP in het economisch verkeer, het belemmert de ontwikkelingen.

 19. @Mathijs Romans:

  Doe niet zo flauw Mathijs, je zit gewoon te trollen. Voor de stralingsbalans maakt het helemaal niet uit of je de aarde als een schijf of als een bol beschouwt (in de berekening scheelt het slechts 0,01K).

  Dat is ook precies het probleem met jullie alarmisten: jullie schreeuwen moord en brand zonder dat je enig besef hebt van de werkelijke gevolgen van de door jullie geconstateerde verschijnselen.

  http://firstfriday.files.wordpress.com/2007/08/newsweek-global-cooling.jpg

 20. @Peter de Jong:

  Nee, het is geen grap. De aarde straalt in alle richting warmtestraling uit als een bol, maar ontvangt straling van de zon als een schijf. Als je dat negeert kom je een factuur 4 (verhouding tussen oppervlakte van een bol en van een schijf van straal R) tekort. Dat scheelt nogal meer dan 0,01 K, maar ik zie dat ze het zelf al hebben uitgerekend. Ze komen uit op een gemiddelde aarde-temperatuur tussen 76,8 en 121,2 graden celcius. Zo! Als ze weten dat deze berekening flauwekul is, waarom doen ze hem dan?

  Hmm, als ik verder lees zie ik dat ze verder rekenen met een aarde die wel rond is, maar geen warmtecapaciteit of atmosfeer heeft. Zodoende is de temperatuur aan de nachtzijde 0 K. De gemiddelde temperatuur is dan tussen -133 en -115 graden celcius. Dan gaan ze verder met een roterende aarde, nog steeds zonder atmosfeer, maar concluderen dan dat een dergelijke berekening te moeilijk wordt voor een computer en geven in de hele rest van het artikel geen kwantitatieve resultaten meer.

  Dan volgt een stuk over de atmosfeer als warmtepomp, waarbij de tweede wet van de thermodynamica wordt aangehaald. Hierbij wordt genegeerd dat de aarde natuurlijk geen gesloten systeem is.

  En dat terwijl de claim zo extravagant is: het broeikaseffect zou uberhaupt niet bestaan!

 21. @Mathijs Romans:

  Mathijs,

  Er wordt al heel lang gerekend aan het klimaat en het ene model is nog fraaier dan het andere. Hier zie je een overzicht vanaf 1896:
  http://members.aol.com/bpl1960/ClimateSensitivity.html
  met daarbij de voorspelde temperatuurstijging als we al onze fossiele brandstoffen opstoken (verdubbeling CO2 concentratie tov van nu). Je ziet dat de waarden uiteenlopen van 0,1 graad celsius tot maar liefst 9,6 graden celsius (2,9 graden gemiddeld). Er blijken zelfs wetenschappers te zijn die het lef hebben hun model te presenteren tot op een honderdste, ja zelfs een duizendste graad nauwkeurig.

  En dit is als we alleen maar naar de invloed van CO2 kijken. Zodra we de tientallen andere bekende variabelen gaan aanpassen, wordt de spreiding in de uitkomsten alleen maar groter. En er zijn ook nog factoren waarvan we de invloed helemaal niet kennen. De invloed van de mens (uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen, waterdamp, fijnstof, sulfaten, ammoniak, ontbossing, warmteafgifte van steden, fabrieken, elektriciteitscentrales, e.d.) is al helemaal moeilijk in te calculeren.

  Dat zegt wat mij betreft genoeg over de relatie die deze modellen hebben tot de werkelijkheid. De vergelijking met de aandelenmarkt, die hierboven werd gemaakt, is treffend. Ook daar bestaan geen computermodellen die op basis van historische gegevens een trefzekere toekomstverwachting kunnen genereren. De menselijke component is nu eenmaal slecht voorspelbaar.

  De invloed van de mens op het klimaat is sterk afhankelijk van demografische en economische ontwikkelingen. Dat maakt de moderne klimaatwetenschap niet anders dan ‘zachte’ wetenschappen, zoals de sociologie en de economie. Daar is het ook niet mogelijk kwantitatieve voorspellingen te doen (zoals de Club van Rome en menige beleggersclub tot hun schade hebben ervaren). Die zgn ‘wetenschappen’ blijven gewoon een veredelde vorm van gokken.

  Zoals Dirty Harry al zei: “A man’s got to know his limitations”. 😉

 22. @Peter de Jong:
  Dat is een interessant overzicht. Illustreert de zaak een beetje.

  Zoals je kan lezen is dat een overzicht van alle klimaatmodellen, ook diegene die later incorrect bleken, zoals de bijgaande tekst vermeldt. Dat er variaties zijn van 0,1 tot 9,6 graden sinds 1896 zegt niet zoveel.

  Bij “statistical notes” is een overzicht te zien van de major models. Het gemiddelde is 3.15 graden. De standaarddeviatie is 0.95 graden.

  Een dergelijke verwachting en onzekerheid is precies wat het IPCC al die tijd in de assessments reports schreef. Ik begrijp dat je graag één duidelijk getalletje ziet zonder onzekerheidsmarge, maar dat zal er helaas nooit komen. Dít is onze huidige kennis.

  Nu kun je dus zeggen: ja er is dus een kans dat als de juiste waarde voor climate sensitivity drie standaarddeviaties onder het gemiddelde ligt, er dus niks gaat gebeuren. Maar moeten we nu gaan zitten duimen voor de duidelijk kleine kans dat dit werkelijkheid wordt?

 23. @Peter de Jong:
  Precies, maar sommigen claimen “wetenschapper” te zijn en menen daaruit te mogen afleiden, dat ze niet alleen de waarheid in pacht, maar ook een missie hebben.

  Het model van Gerlich en Tscheuschner wordt o.a. met relevante warmte-overdracht experimenten stevig onderbouwd. Dat hun resultaat niet in Mathijs’ denkraam past ligt niet aan hen.

 24. Kan iemand mij misschien uitleggen wat in het volgende artikel over smeltend Poolijs wel en niet juist is ?
  hugo van reijen
  pole ice drops to 2nd lowest level on record

  The National Snow and Ice Data Center reported that sea ice in the Arctic now covers about 2.03 million square miles. The lowest point since satellite measurements began in 1979 was 1.65 million square miles set last September.

  With about three weeks left in the Arctic summer, this year could wind up breaking that previous record, scientists said.

  Arctic ice always melts in summer and refreezes in winter. But over the years, more of the ice is lost to the sea with less of it recovered in winter. While ice reflects the sun’s heat, the open ocean absorbs more heat and the melting accelerates warming in other parts of the world.

  Sea ice also serves as primary habitat for threatened polar bears.

  “We could very well be in that quick slide downward in terms of passing a tipping point,” said senior scientist Mark Serreze at the data center in Boulder, Colo. “It’s tipping now. We’re seeing it happen now.”

  Within “five to less than 10 years,” the Arctic could be free of sea ice in the summer, said NASA ice scientist Jay Zwally.

  “It also means that climate warming is also coming larger and faster than the models are predicting and nobody’s really taken into account that change yet,” he said.

  Five climate scientists, four of them specialists on the Arctic, told The Associated Press that it is fair to call what is happening in the Arctic a “tipping point.” NASA scientist James Hansen, who sounded the alarm about global warming 20 years ago before Congress, said the sea ice melt “is the best current example” of that.

  Last year was an unusual year when wind currents and other weather conditions coincided with global warming to worsen sea ice melt, Serreze said. Scientists wondered if last year was an unusual event or the start of a new and disturbing trend.

  This year’s results suggest the latter because the ice had recovered a bit more than usual thanks to a somewhat cooler winter, Serreze said. Then this month, when the melting rate usually slows, it sped up instead, he said.

  The most recent ice retreat primarily reflects melt in the Chukchi Sea off Alaska’s northwest coast and the East Siberian Sea off the coast of eastern Russia, according to the center.

  The Chukchi Sea is home to one of two populations of Alaska polar bears.

  Federal observers flying for a whale survey on Aug. 16 spotted nine polar bears swimming in open ocean in the Chukchi. The bears were 15 to 65 miles off the Alaska shore. Some were swimming north, apparently trying to reach the polar ice edge, which on that day was 400 miles away.

  Polar bears are powerful swimmers and have been recorded on swims of 100 miles but the ordeal can leave them exhausted and susceptible to drowning.

  And the melt in sea ice has kicked in another effect, long predicted, called “Arctic amplification,” Serreze said.

  That’s when the warming up north is increased in a feedback mechanism and the effects spill southward starting in autumn, he said. Over the last few years, the bigger melt has meant more warm water that releases more heat into the air during fall cooling, making the atmosphere warmer than normal.

  On top of that, researchers were investigating “alarming” reports in the last few days of the release of methane from long frozen Arctic waters, possibly from the warming of the sea, said Greenpeace climate scientist Bill Hare, who was attending a climate conference in Ghana. Giant burps of methane, which is a potent greenhouse gas, is a long feared effect of warming in the Arctic that would accelerate warming even more, according to scientists.

  Overall, the picture of what’s happening in the Arctic is getting worse, said Bob Corell, who headed a multinational scientific assessment of Arctic conditions a few years ago: “We’re moving beyond a point of no return.”

  ___

  Science Writer Seth Borenstein reported from Washington and Dan Joling reported from Anchorage, Alaska. AP writer Arthur Max contributed from Accra, Ghana.

  ___

  On the Net:

  National Snow and Ice Data Center image:

  http://nsidc.org/data/seaice_index/images/daily_images/N_daily_extent_hires.

  png

  Collapse Article

 25. @Mathijs Romans:

  IPCCs voorspelling voor 2100 varieert tussen +1,5 en +6 graden celsius. Dit is een absurd grote spreiding waar je geen enkel doeltreffend beleid op kunt maken (als je dat al zou willen, want de correlatie tussen antropogene CO2 uitstoot en temperatuurstijging is nog altijd niet aangetoond). Het IPCC schrijft zelf: “In climate research and modelling, we should recognize that we are dealing with a coupled non-linear chaotic system, and therefore that the long-term prediction of future climate states is not possible”. Ze zitten dus gewoon te gokken, net als beursanalisten.

  En zelf al zouden ze toevallig goed gokken, dan nog valt die gemiddelde temperatuur van 22 graden (16+6) ruim binnen de bandbreedte van normale klimaatvariaties. Daar moeten we ons dan maar aan aanpassen, dat hebben we al duizenden jaren zo gedaan. Alleen een Venus- of Mars-klimaat zou de overleving van de mens als soort in gevaar kunnen brengen. De historische klimaatgegevens laten echter zien, dat ook een verdubbeling van de historisch lage CO2 concentratie geen aanleiding is voor een dergelijk extreem klimaat. Maar niemand kan in de toekomst kijken. Je kan hooguit een educated guess doen. Die IPCC rapporten met hun 400% spreiding en ‘drijfzand-modellen’ zijn dat duidelijk niet.

  Gaat het onverhoopt toch mis dan hebben we gewoon pech gehad. Net als indertijd de 9/11 vliegtuigpassagiers. De kans dat je zoiets overkomt is immers ook miniem en om daarvoor je hele samenleving overhoop te halen (zoals nu o.a. in de VS mbv de patriot act gebeurt) is volslagen krankzinnig. Begrijp me goed, ik heb niets tegen verstandig milieubeleid, maar die global warming scare is ongefundeerd. Laten we ons alsjeblieft met dringender problemen bezighouden.

  ======
  “Each year, the Rainforest is responsible for over three thousand deaths from accidents, attacks or illnesses. There are over seven hundred things in the Rainforest that cause cancer. Join the fight now and help stop the Rainforest before it’s too late.”
  ~ South Park

 26. @Hugo:

  Om de arctische olie- en gasvoorraden te kunnen exploiteren is het noodzakelijk, dat het zeeijs het hele jaar door wegblijft. We moeten dus nog even geduld hebben voor het zover is.

 27. @Peter de Jong:

  Gokken is iets anders dan je kansen inschatten. Hoe denk je dat een verzekeraar bepaalt hoe hij zijn premies inricht? Hij schat zijn kansen in voor de toekomst, en gebruikt daarvoor zoveel kennis als hij kan vergaren. Hoe denk je dat een bank beleid maakt? Hoe denk je dat een beursanalist handelt? Ze schatten allen hun kansen in, een essentieel onderdeel van de economie.

  Je citaat is dus uit de context genomen. Het hele citaat luidt:
  In sum, a strategy must recognise what is possible. In climate research and modelling, we should recognise that we are dealing with a coupled non-linear chaotic system, and therefore that the long-term prediction of future climate states is not possible. The most we can expect to achieve is the prediction of the probability distribution of the system’s future possible states by the generation of ensembles of model solutions. This reduces climate change to the discernment of significant differences in the statistics of such ensembles. The generation of such model ensembles will require the dedication of greatly increased computer resources and the application of new methods of model diagnosis. Addressing adequately the statistical nature of climate is computationally intensive, but such statistical information is essential.

  Overigens vind ik het nog steeds bizar dat je het niet erg vindt zolang de temperatuur binnen een bandbreedte van 22 graden varieert. Een manier om dit vraagstuk te analyseren (en zeker niet de beste manier) is om je kansen in te schatten van de verwachte klimaatverandering en de totale economische gevolgen, afhankelijk van mitigatiebeleid. Vervolgens kies je de strategie waarvan de totale economische schade de kleinste verwachtingswaarde heeft. Ik verzeker je dat mitigatie *altijd* goedkoper is dan een zeer sterke klimaatverandering.

Comments are closed.