De Council of Europe Parliamentary Assembly laat in haar Resolutie 1605 weer eens zien waar zij goed in is: hypocriete betweterij. Eerst haalt men kansloze analfabeten naar Europa om het werk te doen waar de ongeschoolde Europeanen zich te goed voor voelen, daarmee het immorele arbeidsethos van deze lieden belonend, om vervolgens te gaan klagen dat deze kanslozen slechts beperkt kunnen participeren in het maatschappelijke en politieke leven. Uiteraard is dat de schuld van de autochtone Europeanen, die zich dan ook allemaal zullen moeten inspannen om diversiteit te accomoderen en integratie-obstakels te verwijderen.

Witheet word ik als ik deze resolutie lees. Een zootje niet-gekozen ambtenaren, die aan niemand verantwoording schuldig zijn behalve aan hun evenmin gekozen bazen, schrijven de Europese burger de wet voor. Geen kiezer die deze abjecte types kan doen ontslaan, of zich aan hun invloed kan onttrekken. Het valt nog alleszins mee dat de resolutie vermeldt dat de aanslagen in Parijs (1995), New York (2001), Madrid en Istanbul (2003) en London (2005) aan islamitisch fundamentalisme kunnen worden toegeschreven, en dat daar in Europa geboren en opgegroeide moslims aan meegewerkt hebben.

Elke relatie tussen de islam en islamitisch fundamentalisme wordt in een volgende paragraaf echter met kracht ontkend, waarna het begrip islamofobia maar weer eens van stal gehaald wordt. De Assembly feliciteert die moslim leiders, opiniemakers en organisaties die zich krachtig en ondubbelzinnig hebben gedistantieerd van het islamitisch geïnspireerde terrorisme en andere extremistische manifestaties, zoals de haat-misdaden begaan door sommige officiële of zelfbenoemde imams of andere moslim persoonlijkheden. Ik kan het natuurlijk gemist hebben, maar ik zou niet één zo’n leider, instantie of persoon kunnen bedenken die die felicitatie in ontvangst zou kunnen nemen.

Ook spreekt de Raad haar waardering uit voor de inspanningen van moslim organisaties om de compatibiliteit tussen islam en democratische en menselijke waarden duidelijk te maken, alsmede hun werk met groepen die gevaar lopen geradicaliseerd te worden, zoals jongeren en gevangenen. Welke organisaties zijn dat? Stadsdeel Slotervaart, waar de regenten die jongeren van staatswege laten begeleiden door fundamentalistische internationale socialisten, die met de moslim broederschap in bed liggen? Likt me niet. Welke wel? Ik ken ze niet.

Uiteraard komt de Raad met een aantal aanbevelingen om islam in Europa verder te promoten, en het zal u niet verbazen dat u niet alleen voor deze promotie dient te betalen, maar u ook nog persoonlijk zult moeten inzetten. De bron van het terrorisme ligt uiteraard besloten in armoede, discriminatie en sociale uitsluiting. Je vraagt je af waarom de dorpsgekken dan nooit terrorist zijn geworden; die hadden bij uitstek last van deze fenomenen. Maar nee, er dient een klimaat gecreëerd te worden, waarbij alle geloven, alsook de afwezigheid van geloof, in gelijke mate gerespecteerd dienen te worden. Dat deze aanbeveling een enorme contradictio in terminis is ontgaat de Raad waarschijnlijk. Misschien moet ze Pat Condell nog maar eens raadplegen.

De lidstaten van de Raad van Europa (en dat zijn er meer dan van de EU) moeten een reeks ‘positieve stappen’ zetten om immigranten en hun afstammelingen te integreren in de maatschappij, via ongediscrimeerde toegang tot werk, educatie, beroepsopleidingen, huisvesting en publieke diensten. Ik zou zeggen: stop eens met onderscheid te benadrukken en laat de immigranten concurreren met de autochtonen voor deze zaken. Werkgevers hebben belang bij de juiste man op de juiste plek. Het kleurtje van die man (m/v) doet er dan niet toe, zijn intellectuele vermogens en arbeidsethos wel. Zie ook mijn essay Artikel 1.

Kortom, de hele resolutie wemelt van contradicties en ademt een walm van politieke correctheid. Voor wie een sterke maag heeft staat hier de hele resolutie, waarbij ik uw speciale aandacht vraag voor artikel 9 daarvan, met 12 subartikelen en 9 sub-subartikelen, een artikel dat ik hier tot dusverre zorgvuldig heb vermeden. Als u de link volgt merkt u vanzelf wel waarom. Artikel 11 doet een slappe poging enig tegenwicht te bieden, maar bestaat uit slechts 10 subartikelen, zonder sub-subartikelen, en is veel vrijblijvender dan artikel 9. Een soort slappe rooibos-thee. Het is duidelijk waar Europa naar toe wil. Naast EU-Nee zeg ik dus ook hartgrondig: RvE-Nee. Kunnen we daar ook niet gewoon uitstappen, alstublieft?

4 REACTIES

 1. Stomme vraag misschien, maar hoeveel moslims en andere niet Europeanen zatten/zitten in deze raad? Mag aannemen dat zij zelf het goede voorbeeld geven of is politieke correctheid vooral met name voorbehouden aan mensen die netjes in een ‘witte’ wijk wonen en dit opleggen aan andere? Overigens dan wel weer ironisch dat bij de ‘ads door google’ er 1 staat over een dating site waar je moslim vrouwen kan ontmoeten en 1 voor een Ramadan festival. Onbedoeld is de schrijver plotseling politiek heel erg correct!

 2. Nu veroordeelt deze raad in dit stuk ook kwalijke moslimpraktijken, als eerwraak, vrouwenbesnijdenis, vrouwenonderdrukking, geweld en extremisme.
  Maar, daar geen enkele Europese regering een officieel segregatie-beleid voert, is dit stuk volstrekt onnodig en overbodig.
  Humbug van de bovenste plank. De burgers kunnen het best zelf verder uitzoeken, daar de wetten in de landen op iedereen, inclusief moslims, van toepassing zijn.
  Rechtsgelijkheid bestaat allang, daar voegt dit gebral niets aan toe.
  Verder zoeken de burgers het onderling wel uit, en hebben zij deze betuttelende verhaaltjes niet nodig.

 3. Het vreemde is alweer dat zo’n raad nooit dergelijke verhalen ophangt als het om Katholieken, of Mormonen, Boeddhisten, Hindoes, Jehova’s Getuigen of animisten ‘b.v. gaat.
  Zijn die groeperingen kennelijk niet gevaarlijk genoeg?
  Lijdt zo’n commissie ten diepste zelf aan islamofobie en is hier flink bezig met het ‘vreedzaam’ stemmen van die potentiele zwaardentrekkers?
  Of voegt die raad zich in een anti-westers bondgenootschap: dat van links met het islamisme?
  Die dhimmitude van Bat Ye’or dan toch eigenlijk wel?

Comments are closed.