Het moet gezegd, ik had het wel een beetje gehad met de klimaat-hoax welles/nietes discussie die recent de Vrijspreker teisterde. In één van de reacties heb ik mijn insteek duidelijk gemaakt: zolang er geen rationele plannen gemaakt worden om de effecten over langere termijn op te vangen maar wel elk excuus om belasting te heffen en meer ge- en verboden uit te vaardigen wordt uitgebuit is het absoluut niet relevant of we opwarmen of niet, en of daar wel of niet een man-made component in zit. Het klimaat verandert al sinds de aarde bestaat, en mensen trokken indien nodig gewoon naar andere gebieden. Dat laatste is echter wat lastig geworden, zodat we nu de actuele habitat leefbaar moeten zien te houden, op rationele wijze. Wel, er is nu een plan.

Het AD weet te melden dat er een Deltafonds opgericht moet gaan worden om met de gevolgen van de klimaatverandering om te gaan. Dat lijkt rationeel, maar is het helaas niet. Het artikel staat bol van de stromannen en uit de lucht gegrepen doelstellingen, die op geen enkele wijze rationeel genoemd kunnen worden, alleen al omdat ze niet controleerbaar zijn. Maar daar kijken we niet meer van op. Een paar citaten:

Om Nederland ‘waterveiliger’ te maken moeten de dijken drastisch omhoog, verbreed of versterkt worden. Het benodigde geld moet komen uit een op te richten Deltafonds dat gevoed wordt door leningen en aardgasbaten. Dat beveelt de Deltacommissie onder leiding van oud-landbouwminister Cees Veerman woensdag aan. Dat de veiligheid achter alle dijken tien keer groter moet zijn dan nu, staat bovenaan een lijst van twaalf aanbevelingen. De normen moet hiertoe snel, uiterlijk 2013, vastgesteld worden. ”

Het fonds wordt gevoed door leningen. Huh? De veiligheid achter de dijken moet tien keer groter zijn dan nu. Alweer: huh? Wie gaat dat meten? Is dat te meten? Wollige kretologie, dat is het. Men verwacht tot 2050 zo’n 1,2 tot 1,5 miljard euro per jaar nodig te hebben, en voor de 50 jaar daarna 0,9 tot 1,5 miljard. Gemiddeld 1 tot 1,5 miljard aan langlopende investeringen tot 2100. En waarvoor? Voor “de verwachting dat de stijging van de zeespiegel door de klimaatverandering mogelijk groter zal zijn dan verwacht: ,,van 0,65 tot 1,30 meter in 2100 en van 2 tot 4 meter in 2200 (inclusief bodemdaling).”

Aha! De eerdere uitgangspunten van Gore et al waren dus nog te rooskleurig. Weet iemand waar deze belachelijke verwachtingen op gebaseerd zijn? En door wie die bijstelling naar boven is bedacht? Ik niet, in ieder geval. Maar dan nog: het is een lange termijn verhaal, dus maak realistische plannen en pas deze aan naarmate de inzichten voortschrijden. Dat houdt de boel overzichtelijk en betaalbaar. Het zogenaamde Deltaprogramma lijkt zo’n plan, maar is het niet.

Waarom niet? In plaats van die 1,5 miljard per jaar bij bv. het volgens elke maatstaf belachelijke budget van ontwikkelingssamenwerking weg te halen (dan is wat er overblijft nog steeds ruim meer dan andere landen aan die dictators en de hen vertroetelende organisaties toestoppen) gaat men leningen afsluiten, die garanderen dat we tot ver na 2100 nog bezig zijn met afbetalen. Tevens wordt de koppeling van de aardgasprijs met de olieprijs nog maar even voor een eeuw vastgelegd, want mede door de keuze voor de aardgasbaten voor het Deltafonds “staat de financiering los van politieke voorkeuren of economische tegenspoed.” Zo lusten we er nog wel eentje.

Verder wil de Deltacommissie dat de Noordzeekust verder verbreed wordt door zand op te spuiten, waarbij meteen maar even ruimte geschapen moet worden voor recreatie en natuur. Additonele kosten: 0,1 tot 0,3 miljard per jaar, dus daarmee komt er nog eens 30 miljard bovenop de in de titel al genoemde 130 miljard, even aannemende dat er geen overschrijdingen van de ramingen optreden, iets dat bij staatsaangeleden steeds weer een utopie is gebleken.

De minister-president moet een hoofdrol krijgen als voorzitter van een ministeriële stuurgroep. De waterveiligheid dwingt tot keuzes in grondgebruik, wat de ontwikkeling raakt van land en natuur, stedelijke ontwikkeling en havens, stelt de commissie. Dit klinkt meer alsof onze landelijke watermanager aan een baan geholpen moet worden. Een ministeriële stuurgroep is natuurlijk de waanzin ten top. Elke vorm van deskundigheid ontbreekt bij politici ten enen male. Dus laat de uitwerking en realisatie in vredesnaam aan het bedrijfsleven over. Maar dan zal het wel te goedkoop worden.

Triest als dit hele verhaal al is komen er ook nog een paar duidelijke inzichten naar voren:

 • Men is absoluut van plan de aan te richten economische schade aan het begin van het traject zodanig vast te leggen dat er geen weg terug meer is, door de keuze voor leningen in plaats van voor her-allocatie van beschikbare middelen.
 • Men gaat ervan uit dat de olie de eerste 100 jaar nog niet op is, anders heeft de keuze voor de aardgasbaten drijfzand als fundament. Tevens gaat men er van uit dat gedurende die periode de olieprijs blijft stijgen.
 • Men geeft met deze plannen onomwonden toe zich ervan bewust te zijn dat alle ecotaxen, -heffingen en andere vrijheidsbelemmerende en rechten ontnemende maatregelen geen enkel effect op het klimaat hebben, en dat dat ook nooit de bedoeling is geweest. Het enige doel is om meer geld en vrijheid bij de burger weg te halen, om zo de macht van de staat nog verder te vergroten.

Klinkt dat als een plan? Vanuit de staat bekeken wel. Als er inderdaad een nieuwe kleine ijstijd aanbreekt zal het nog wel even duren voordat dit onweerlegbaar aangetoond zal kunnen worden. Gokje: tot na 2013. Men heeft dan ook haast. Uiterlijk 2013 moet alles rond zijn. Dan heeft men de hoax die klimatisme heet maximaal uitgebuit en zeker gesteld dat nieuwe inzichten uiterst lastig nog tot lastenverlagingen zullen kunnen leiden. Geheel volgens de spelregels van Critical Theory. Nog iemand die denkt dat overheden morele instituties zijn die het beste met hun werkgevers voor hebben?

Bron (opent nieuw venster)

29 REACTIES

 1. Dat de Nederlandse bodem daalt is een feit dat meetbaar is. Daarnaast is de afgelopen eeuw de zeespiegel met iets van 18cm gestegen. Aannemelijk is dan ook dat zowel die zeespiegelstijging als ook die inklinking van de Nederlandse bodem doorgaat. Dit zorgt er voor dat we in 100 jaar misschien (gok, want ik weet zo snel niet wat die inklinking is) 40cm moeten gaan compenseren.
  Op zich niet vreemd, Nederland heeft altijd gevochten tegen de zee, en zal dat ook in de toekomst moeten doen.
  Jammer alleen dat het op een hype geschroeft wordt, en dat er leningen voor afgesloten worden. Haal het geld uit andere (nutteloze) middelen en laat bedrijven met een goed plan komen.

  Algemene bescherming tegen de zee door een overheid zou ik me nog wel in kunnen vinden, maar dan wel onder zeer strak budget.

 2. De zeespiegel stijgt al eeuwen. Deels door bodemdaling door inklinking, deels door bodemdaling doordat Scandinavië oprijst waardoor Nederland naar beneden “kantelt”, deels door de stijging van de oceaanspiegel. Zelfs tijdens de Kleine IJstijd (14e-19e eeuw) steeg de zeespiegel. De veenontginningen in Holland en Utrecht lagen in de 13e eeuw nog boven zeeniveau, nu liggen ze enkele meters beneden zeeniveau. Ik zou niet weten waarom deze zeespiegelstijging nu opeens zou zijn gestopt….

  Op zich is het goed dat er vooruit wordt gekeken en dat er nu wordt begonnen met relatief goedkope maatregelen om een eventuele toekomstige zeespiegelstijging te kunnen opvangen. Pas optreden als het zover is is te laat. dat hebben we in 1953 gezien, ook in de jaren ’30 en ’40 waren er sceptici die de noodzaak van een rigoreuze aanpak van de waterhuishouding niet zagen zitten, pas na de ramp zag men de noodzaak in, toen het kalf dus verdronken was.

  Beter nu relatief goedkope maatregelen (1,6 miljard/jaar) nemen voor een *eventuele* extra zeespiegelstijging dan weer de kop in het zand steken en wachten totdat het mis gaat. Of betalen de sceptici dan de schade aan mijn huis en andere eigendommen als deze door een vloedgolf zijn weggespoeld?

  Let wel, ik ben geen “gelovige” in het verhaal dat de mens een extra opwarming zou veroorzaken. Ik ben echter ook niet iemand die het tegendeel gelooft. (ook de “sceptici”: zijn gelovigen die hun mening baseren op hun maatschappijbeeld en niet op hun wetenschappelijke inzichten, als vrijdenker stoten zowel de klimatisten als de sceptici mij af) Ik ben tegen zinloze maatregelen om de CO2 uitstoot terug te dringen. Het geld dat daaraan wordt verspild kan beter ingezet worden, bijvoorbeeld voor betere dijken. Een beetje vooruit kijken op onzekerheden is goed, we sluiten immers allemaal verzekeringen af voor rampen die wellicht nooit plaatsvinden.

 3. EEN REACTIE VAN HANS LABOHM:

  Voor zeespiegelstijging zie hoofdstuk 5 (‘The Rate of Sea-Level Rise Is Unlikely to Increase’) van het NIPCC-rapport.

  http://www.sepp.org/publications/NIPCC-Feb%2020.pdf

  Zou de voor de Nederland verwachte zeespiegelstijging daar ver van afwijken? Het KNMI verwacht méér voor ons land. Maar dat is speculatief. Hoe het ook zij, de Commissie Veerman heeft niet het IPCC of het KNMI als gezaghebbende bron gebruikt voor haar projecties, maar Rahmstorf c.s. van het Duitse Klimaatinstituut in Potsdam, die een extreem minderheidsstandpunt vertegenwoordigd. Dat is opmerkelijk want Rahmstorf staat bekend als een scherpslijper in Duitsland en daarbuiten die publiekelijk heeft verklaard een zwarte lijst van klimaatsceptici te hebben aangelegd. Indien klimaatdeskundigen die er andere opvattingen dan Rahmstorf op na houden in de media verschijnen, neemt Rahmstorf contact op met de betrokken redacties om hen erop te wijzen dat zoiets geen pas heeft. En daar heeft hij behoorlijk wat succes mee gehad. Klimaat maakt meer kapot dan je lief is. In dit geval de vrijheid van meningsuiting.

  Rahmstorf heeft door de jaren heen in zijn media-optredens en elders altijd de IPCC-‘consensus’ en IPCC-modellen als quasi-onfeilbaar verdedigd. Bij de opstelling van het laatste IPCC-rapport is hij daarvan afgeweken. De klimaatmodellen schoten volgens hem tekort bij de projectie van de zeespiegelstijging. Hij kwan daarbij met een eigen model (alleen voor de relatie temperatuur/zeespiegelstijging), dat sterk afweek van de meer-omvattende klimaatmodellen. Zijn benadering kon echter geen genade vinden in de ogen van zijn IPCC-collega’s. Daaruit bleek dat hij zich ver van de ‘consensus’ had verwijderd.

  Nu blijkt dus dat de Commissie Veerman zich beroept op de projecties van een ‘outlier’. Dat is opmerkelijk. Het is inconsistent met het – nagenoeg absolute – gezag dat officiële instanties altijd aan het IPCC toeschrijven. Als men het IPCC niet vertrouwt ten aanzien van de zeespiegelstijging, waarom zou men dat dan wèl doen ten aanzien van andere elementen van het klimaat?

  Mvg, Hans H.J. Labohm

  Pecunia non olet reageerde op deze reactie.

 4. @Hub Jongen:

  De Deltacomissie bestaat voor een groot deel uit ingenieurs en is een veel minder “politieke” club dan bijvoorbeeld het IPCC. Nederland is vrij uniek omdat Nederland al sinds de laatste ijstijd daalt (en Scandinavië stijgt). De relatieve zeespiegelstijging is in Nederland dus groter dan in andere delen van de wereld. Daarbovenop komt nog de inklinking van ingepolderd land. Veengrond dat is ontgonnen kan meer dan een meter per eeuw inklinken (door oxidatie en ontwatering) en kleigrond enige decimeters per eeuw (door ontwatering).

  Nederland wijkt dus wel degelijk af van andere gebieden.

 5. “Sinds 1 januari heeft de overheid 18 miljard euro verdiend aan milieubelastingen als de verpakkingstaks en de slurptaks. Daarvan wordt 1 procent gebruikt voor milieubeleid.”
  (bron: http://www.elsevier.nl/web/10194029/Nieuws/Nederland/Rijk-verdient-18-miljard-aan-milieuheffingen.htm )

  Lijkt mij zo dat er meer dan voldoende budget is om wat dijkjes te verhogen, daar hoeven geen leningen aan te pas te komen.
  Waarbij aangetekend dat de meeste droogleggingen destijds 100% particulier initiatief waren. Daar is echt geen overheid voor nodig.

  Pecunia non olet reageerde op deze reactie.

 6. @Kim:

  Één tot twee miljard per jaar is geen gigantisch bedrag als je kijkt naar de totale inkomsten en uitgaven van de overheid. Wel is het de “gulden” regel dat voor overheidsinvesteringen wordt geleend.

  Veel droogleggingen zijn inderdaad particulier gefinancierd. De grote droogleggingen van de laatste anderhalve eeuw echter niet. En ook de indertijd met particulier geld drooggemaakte polders worden heden ten dage beschermd door middel van staatszeeweringen. De ingelanden van de polders zelf hadden een en ander ook niet uit eigen zak kunnen betalen.

  De staat is dus feitelijk homesteader van al het laaggelegen land. In een volledig libertarische maatschappij zou het Westen wellicht opgegeven zijn omdat de bewoners van de hooggelegen delen daar niet vrijwillig aan mee willen betalen.

  Maar goed, we leven nu eenmaal in een maatschappij waar de belastingbetalers onze voeten droog houden en dat zal voorlopig ook wel zo blijven.
  Kim reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen reageerde op deze reactie.

 7. Nu begrijp ik waarom we maanden niks van onze Haagsche landverraders hebben mogen horen: dit unieke plan! De laatste tijd hoorde men steeds meer gegrom over de alsmaar toenemende belastingdruk. Nu denkt men in 1 klap alle grommers de mond te snoeren: “Je kunt toch niet zó egoïstisch zijn dat je tegen een plan bent om ons land te beschermen”. Dit kan zo uit de pen van Ayn Rand zijn gekomen.

  Echt, met stomheid geslagen.

  Trouwens, in Netwerk op de propaganda-buis van gisteravond gaf men verrassend genoeg een beeld hoe het vervolgens echt gaat: de Overdiepse Polder. Al 8 (ACHT) jaar worden er plannen heen en weer geschoven over een overloopgebied bij Den Bosch. Nog geen schep de grond in geweest en nu blijkt er al een tekort van 10 (TIEN) miljoen op de projectbegroting te zijn. En Tinëke *kots* Huizinga maar smoelen: “Ja, we gaan zo snel mogelijk aan de slag…”

 8. Er is een veel beter plan: de Haakse Zeedijk (van Ing. R.van den Haak en Dr.ir. P.G. Stokman). Gaat uit van een nieuwe zeedijk op de territoriale grens (12 mijls zone) voor de gehele kust. Daarachter nieuw land voor bedrijfsterreinen, tweede nationale luchthaven, nieuwe dorpen en steden, en binnenwater voor grote spaarbekkens voor opvang rivierwater, zoetwatervoorziening, recreatie, viskwekerijen, algenkwekerijen voor biodiesel, waterwoningen, e.d.. Langs de zeedijk windmolens en zonnepanelen, en in de zeedijk één of meer getijdecentrales. Voordelen: geen aanpassingen in het achterland nodig en financiering door het bedrijfsleven (bouwkosten ca. 34 miljard, dus nog veel goedkoper ook).

  http://www.haaksezeedijk.nl/

 9. @Pecunia non olet: Het is toch simpel? Men roept dat hier een milieuprobleem (klimaatverandering) aan het werk is. Tegelijkertijd haalt men 18 miljard binnen aan milieu-heffingen. 1+1=2, dus het lijkt mij evident dat die inkomsten zo naar de dijken kunnen. Dat het usance is om te lenen is natuurlijk de grootste kolder.

 10. @Pecunia non olet:

  “De staat is dus feitelijk homesteader van al het laaggelegen land.”
  Ik denk dat “veroveraar” een beter woord er voor is!

  “In een volledig libertarische maatschappij zou het Westen wellicht opgegeven zijn omdat de bewoners van de hooggelegen delen daar niet vrijwillig aan mee willen betalen”

  1. Het is nog de vraag of ze vrijwillig zouden meebetalen of niet.
  2. Zelfs al zou het Westen verdwijnen, dan is dat nog geen reden om anderen te dwingen om er voor te betalen.

 11. Op zich is de dijken verzwaren geen slechte zaak. Zoals elders opgemerkt klinkt Nederland in, maar ook daalt bij ons de aardkorst (omdat die kantelend met het hoge noorden van Europa verbonden is waar die stijgt) en de zeespiegel stijgt ook zonder dat de AGW-hypothese waar is.

  Probleem is meer

  – we lenen het geld deels
  – de andere helpt halen we uit de aardgasbaten
  – we gaan uit van een onrealistisch hoog risico vanewege de klimaathype

  Waarschijnlijk is dus veel minder geld nodig. Dan hoeven we wellicht niet te lenen. Alleen jammer dat de aardgasbaten dan nog steeds ‘verbruikt’ worden. Het heet wel investeren en is dat ook meer dan aan allerlei pret-zaken waar het nu aan besteed wordt, maar het levert geen rendement op. De nu voor talloze uitgaven structureel ingeboekte aardgasbaten zullen na opdrogen van het gas, opeens op andere wijze betaald woeten worden. De belastingjunk zal dan wild om zich heen gaan slaan …

 12. De baggeraars zaten ook in de commissie.
  Hoezo belangenverstrengeling?!

 13. Fraai staaltje van trilaterale samenwerking van CDA-ers:
  1. Veerman de voorzitter van de Deltacommissie;
  2. Van Geel fractievoorzitter, wist de uitkomst 3 maanden geleden al en
  3. Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland. Die honderd miljard zal voor meer dan de helft in de zakken van de grote bouwondernemingen terecht komen.

  Betuwelijn en HSL zijn inmiddels gereed, de aanleg van de Tweede Maasvlakte is al gestart, dus moeten er nieuwe grote projecten worden bedacht. Er is alle reden om dit advies, dat wetenschappelijk op drijfzand berust, met het groots mogelijke wantrouwen te bezien.

 14. Op bladzijde 24 schrijft de klimaatcommissie
  http://www.deltacommissie.com/doc/delta_commissie_advies.pdf
  Het A1FI-scenario van IPCC, dat de Deltacommissie heeft gebruikt als randvoorwaarde voor berekeningen/schattingen van enkele belangrijke componenten van zeespiegelstijging in 2100/2200.

  Dat dit scenario realistisch is, mag blijken uit het feit dat de werkelijke
  emissies sinds 2000 in lijn zijn, of zelfs hoger uitkomen dan deze IPCC A1FIscenario’s.

  SRES A1FI realistisch? Ik weet genoeg, dit is bangmakerij van de ergste soort.

  Armin reageerde op deze reactie.
  Geert – NI reageerde op deze reactie.

 15. @Hans Erren:

  Inderdaad, men stelt heel slim dat de emissies in lijn of hoger zijn. Niet of de gemeten temperaturen sinds 2000 in lijn zijn met de voorspellingen, oh sorry, projecties.

  (Immers dat zijn ze niet. De effecten zijn structureel lager dan de projecties.)

 16. @Hans Erren: De domheid/agenda van de schrijvers komt naar voren als een deel van de zin wordt weggelaten, zonder de betekenis aan te tasten:

  “Dat dit scenario realistisch is, mag blijken uit het feit dat de werkelijke
  emissies sinds 2000 […] hoger uitkomen dan deze IPCC A1FIscenario’s.”

  Ofwel: de voorspelling 2+2=3 klopt, omdat in werkelijkheid 2+2=4.

  Pseudowetenschap.

 17. Zeespiegelstijging is geen snel proces. Het is niet zo dat we op een dag ineens wakker worden en het water een meter hoger staat. Dat gaat heel langzaam.

  Kortom het is onzinnig om dijken nu al te verhogen om een mogelijke zeespiegel stijging over tientallen jaren op te vangen. Daar it tzt ook nog tijd zat voor.

  En het is ook weer niet zo duur dat je er nu al geld voor opzij moet zetten. Dàn kun je beter gewoon die staatsschuld aflossen, en desnoods weer bijlenen als je ineens onverhoopt die dijken nog moet verhogen…

 18. @VmaX:

  Ik heb ze liever 5 cm te hoog (of net hoog genoeg)
  En dat kan als er een beleid gevoerd wordt dat op rationele feiten is gebaseerd.

  Wat denk je van het gevaar dat er een enorme komeet tegen de aarde ploft? Ook dat kan gebeuren. Ik ben de naam vergeten, maar er is er inderdaad een die de richting van de aarde uit komt!
  Zullen we dan nu maar al vast gaan bouwen aan, en belasting betalen voor, een enorm pantser om de aarde?
  ———————-
  P.S. Het is APOPHIS, zie:
  http://www.vrijspreker.nl/wp/2007/03/na-de-global-warming-komt-apophis/#more-49459

  Peter de Jong reageerde op deze reactie.

 19. @Hub Jongen:

  Wow, de huidige zeedijken zitten op een doorbraakkans van 1 keer per 10.000 jaar. Als dat al niet veilig genoeg is, dan is de kans van 1 op 45.000 dat in 2036 Apophis ons wegvaagt net zo verontrustend. Die mogelijkheid ligt immers in dezelfde orde van grootte. Het wordt dus, of verzuipen of een steen op je kop. Maar, wacht eens, als ik morgen naar links kijk en er komt iets van rechts heb ik een kans van 1 op 2 dat ik het loodje leg. Dat is andere koek. Zou de overheid dáár niet beter iets aan kunnen doen ? 😉

 20. Even een snelle berekening; uiteindelijke kosten worden wel 200 miljard. Geschatte aantal woningen die onder water kunnen lopen 500.000. Bouw 500.000 woningen in een gebied waar het wel veilig is. Andere helft van nederland. Dat wordt 400.000 euro per woningeigenaar. (geen kosten voor de eigenaar de overheid is toch van plan om dit geld ervoor uit te trekken).
  Dit plan is zeker en simpel en even duur. De west kant van nederland wordt dan 1 groot natuurpark. Geen ruimte is ook geen issue. Ik rij regelmatig door nederland en verbaas mij over de ruimte tussen Noord en Zuid. Nederland.

  Jaap

 21. @Hans Erren:

  Ik zeg ook niet dat we morgenochtend bij het eerste daglicht moeten beginnen met storten van zandzakken, maar afwachten tot de ellende begint (als ie al ooit begint) is ook geen al te doordachte houding.
  “oh jee het water stijgt sneller dan verwacht…Hadden we niet wat eerder moeten beginnen?” 🙂

  Frenkelfrank reageerde op deze reactie.

 22. @VmaX: Sorry hoor, maar 1 meter in 100 jaar? Dat is dus een centimeter per jaar. Als het al zover komt dan denk ik dat we dat prima kunnen bijbenen, niet? Als over 20 jaar de zeespiegel (relatief) 20 cm is gestegen dan kunnen we alsnog even flink ertegenaan en een metertje erop leggen.
  Overigens betekent 1,5 miljard per jaar dus zo ongeveer 100 euro per persoon per jaar. Oftewewl 8.000 euro per persoon per mensenleven. Nog afgezien van rente etc. Dat is me nogal wat voor een onbewezen stelling. Okee, het is wel goedkoper dan Europa, maar toch.

  VmaX reageerde op deze reactie.

 23. Acute dijkverhoging is zwaar overbodig.

  Met een beetje zon gedurende een weekend is het tegenwoordig file-varen op de grachten.
  – Iedere lul met een paar knaken woont aan het water en heeft tegenwoordig minimaal 1 boot/sloep.
  – Bejaarden zitten vaak in flats dus die kunnen op de bovenverdiepingen inschikken.
  – Hetzelfde geld voor armoeijigen die in een flat wonen, gebruiken het glazenwassers-bakje maar als davit voor de huissloep.

  Blijft over een paar mensen waarvoor je een aantal reddingsvlotten koopt.

  http://www.reddingsvlot.nl/product.php/Offshore%20reddingsvlotten?id=5827
  Zo’n ding kost 2000,- voor 4 man.

  Voila, mijn hele kustwachtplan kost maximaal 250 miljoen en dan heb we het nog niet over korting gehad.

  Bhangladezen zouden nu keihard in de handen klappen…..

 24. @Frenkelfrank:
  dat is dus € 8,33 per maand per inwoner.
  oftewel een half uurloon per maand.
  teveel vind je?
  te duur om een veiliger Nederland achter te laten voor ons nageslacht?

  ik ben geen expert en heb geen idee of we global warming, stijgende zeespiegel, een nieuwe ijstijd of wat dan ook tegemoet gaan, maar ik weet wel dat we voor een groot deel beneden de zeespiegel wonen en de zee sowieso één van de grootste bedreigingen voor ons land is geweest en altijd zal zijn en de beveiliging daartegen voor zo’n koopje?
  Ik heb wel onzinniger staats uitgaven gezien…….

  Bep reageerde op deze reactie.

 25. @VmaX:

  Beste VmaX,

  Is die rekensom gebaseerd op meebetalende maar droog blijvende Drenten, Limburgers e.d.?

  Ik kan mij voorstellen dat die boeren juist baat hebben bij het verzuipen van West-Nederland.
  Alle Haagsche troep en grootsteedse opmakers kunnen ze missen als kiezerspijn, alleen Rotterdamse Installaties en Hoogovens kunnen ze wel gebruiken, me dunkt.

  Nee, als ik in het Oosten woonde mag van mij heel Holland onderlopen.

  Is er ook een alternatief afscheidingsplan om West-Nederland af te steken en juist geen dijken te verhogen, maar die 130 miljard in het Oosten te investeren?

  Waarom geen land prijsgeven?
  Dan wordt de Staat kleiner 😉

  VmaX reageerde op deze reactie.

 26. @Bep:
  Nou ik woon dus in het oosten en zelfs bovenop een dijk dus ik hou wel droge voeten 😉

  En hoewel het mij geen slecht idee lijkt om het vervuilde westen eens een keer mooi schoon te spoelen besef ik wel dat 75% of meer van onze welvaart gebaseerd is op de infrastructuur van het westen…..
  helaas kunnen we dat dus economisch gezien ook in het oosten niet missen 🙁
  Dus ben ik wel bereid mee te betalen om dat drukbevolkte westen intact te houden.

Comments are closed.