De “Klimaat-hoax” discussie blijkt nog steeds door te gaan. *)

Vandaar hier weer nieuwe gegevens van Hans Labohm over de bewering van het IPPC:

Het is meer dan 90% zeker dat meer dan de helft van de opwarming van de aarde die sinds 1950 heeft plaatsgevonden is veroorzaakt door de mens”
 
In de discussie naar aanleiding van de Vrijspreker-bijdrage,‘Het klimaat warmt “zeer waarschijnlijk” op door menselijke CO2-uitstoot’, wordt herhaaldelijk gewezen op de IPCC-stelling dat het meer dan 90% zeker is dat meer dan de helft van de opwarming van de aarde die sinds 1950 heeft plaatsgevonden is veroorzaakt door de mens. Dit was een conclusie in het laatste rapport van het IPCC die de krantenkoppen heeft gehaald. Deze alarmerende uitspraak past in de IPCC-traditie waarin de dreiging van de opwarming in elk volgend rapport weer een tandje hoger wordt gesteld. 

Is die conclusie op objectieve wetenschap gebaseerd? Zo, ja volgens welke wetenschappelijke methode? Of is het ‘expert judgment’ en dus arbitrair en subjectief? Is die conclusie logisch in het licht van de onzekerheden die in hetzelfde IPCC-rapport zijn genoemd? 

Even vooraf: welke opwarming sinds 1950? Vanaf 1940 daalden de temperaturen. Zo rond 1975 begonnen ze weer te stijgen. En vanaf 1998 daalden ze weer.

 Nu dus de vraag of er een objectief wetenschappelijke methode is om de betrokken waarschijnlijkheid in getallen uit te drukken. Voor zover ik weet, is die er niet.

 Indien men bij de AGW-aanhangers, die verantwoordelijk zijn voor deze uitspraak, informeert op grond waarvan de waarschijnlijkheid van de menselijke bijdrage aan de stijging van de temperatuur werd opgewaardeerd (voorheen was die lager), krijgt men dan ook als antwoord ‘expert judgement’. Dat is ‘inside information’ want dat stond niet in de krant. Volgens de klimaatsceptici is dit echter het resultaat van ‘group think’, waarbij grote vraagtekens kunnen worden geplaatst. Men kan van een wetenschappelijke uitspraak niet zeggen dat die ‘voor 90% zeker’ is. Deze is zeker of niet zeker. Als hij niet zeker is, kan men wel zeggen dat die volgens de schrijver waarschijnlijk lijkt. Maar die waarschijnlijkheid kan niet in een cijfer worden uitgedrukt. Het wetenschappelijke begrip ‘waarschijnlijkheid’ is alleen van toepassing op verschijnselen die een groot aantal malen herhaald kunnen worden. Voorbeeld: als men een dobbelsteen werpt is de waarschijnlijkheid dat zes niet boven komt 83,3%.  Men kan deze waarschijnlijkheid verifiëren door een groot aantal (zeg duizend) keren de worp te herhalen.

 Is de alarmerende stelling over de met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid van de menselijke bijdrage aan de opwarming van de aarde logisch in het licht van de erkende onzekerheden? Naar mijn mening in het geheel niet.

 In onderstaande grafiek staat wat het IPCC erkent te weten van de verschillende factoren die bepalend zijn voor de zogenoemde stralingsbalans van de aarde. Let vooral op de laatste kolom: Level of Scientific Understanding (LOSU). Dit is een subjectieve inschatting. Naarmate die inschatting lager is, is de betrouwbaarheid van het aangegeven getal van de betrokken forcering uiteraard ook minder. Gegeven het feit dat het IPCC erkent van zo veel nog zo weinig te weten, is het raadselachtig hoe het er met meer dan 90% zeker van kan zijn dat meer dan 50% van de opwarming die sinds het midden van de vorige eeuw heeft plaatsgevonden door de mens is veroorzaakt.
Dat tart elke logica. 

Ingezonden door Hans Labohm
———————————————–

*) Doordat de discussie zo lang is, en ook nog verspreid over een aantal artikelen, is moeilijk alles te volgen en herhalingen (door bvb nieuwe bezoekers) te voorkomen.

Dit vraagt om een SAMENVATTING van alle voor en tegenargumenten (Op objectieve wijze)
Dat kan het geheel veel vruchtbaarder maken
.

WIE zou dit WILLEN en KUNNEN?
Geef op aan
hub@vrijspreker.nl  zodat aangekondigd kan worden dat er iemand mee bezig is.
(en dubbel werk voorkomen wordt)

12 REACTIES

 1. Ik heb een redelijk uitgebreide studie gedaan over het effect van aerosols op de temperatuur. Mede een van de twijfelachtige effecten in de lijst. Dit is uitgebreid weergegeven in een kommentaar op RealClimate:
  http://www.realclimate.org/index.php?p=245#comment-8526
  Hierop verscheen geen reactie van RC, noch van specialisten ter zake.

  De hoofdpunten:
  Het koelend effect van aerosols wordt zwaar overschat in de huidige klimaatmodellen.
  – Omgerekend naar het effect dat de Pinatubo eruptie had op het klimaat, is de bijdrage van menselijk SO2 zeer gering
  – Er is een snellere toename van de oceaanwarmte in het NH dan het ZH, terwijl 90% van de aerosolen in het NH wordt geëmitteerd.
  – Zelfs het teken van aerosol effect is twijfelachtig: bruine/zwarte aerosols door roetvorming hebben een verwarmend effect, vooral als ze op sneeuw vallen.
  – Als aerosols minder koelend effect hebben dan aangenomen, dan moet het effect van 2xCO2 ook lager ingeschat worden, anders is het temperatuurverloop 1900-2000 niet te verklaren. Dat betekent dat het aandeel van de mens in de opwarming minder is dan aangenomen en het aandeel van de natuur hoger…

  Peter de Jong reageerde op deze reactie.
  SpyNose reageerde op deze reactie.

 2. @Ferdinand Engelbeen:

  1. Hoe wordt de verandering van de heat content van de Indische Oceaan gemeten en hoe maak je onderscheid tussen het NH en het SH deel ? Er vinden toch oceaanstromen plaats?
  2. 20Mt/yr SO2 in troposfeer/stratosfeer ged. 800 dagen die de temp. 0,6 gr. doet dalen komt overeen met een daling van 0,050 gr/yr door 80Mt/yr SO2 die 4 dgn in de troposfeer verblijft.
  Is dat correct?

  Maar ik begrijp, dat dit alleen rekening houdt met de bijdrage van SO2 en niet van andere deeltjes, zoals roet, vliegas of vulkaanas in de aerosol. Zijn er betrouwbare gegevens over de samenstelling te vinden?

  Het lijkt mij inderdaad opmerkelijk, dat de temperatuurstijging van de Indische Oceaan NH groter is dan die op het SH. Maar kan het ook niet liggen aan de samenstelling van de aerosol?

  Als uw model/berekeningen kloppen lijkt, behoudens andere factoren, de bijdrage van CO2 aan de forcing inderdaad significant veel kleiner te zijn dan het IPCC aanneemt.

  Ferdinand Engelbeen reageerde op deze reactie.

 3. @Peter de Jong:
  Peter, voor zover ik weet kan een vulkaanuitbarsting géén aanleiding geven tot een opwarming. Zonlicht wordt gereflecteerd, dus minder warmte… In grote lijnen zijn temperatuur en vulkaanuitbarstingen onafhankelijk van elkaar, tenzij men ofwel een uiterst krachtige eruptie heeft (Yellowstone) of een lange reeks minder krachtige à la Pinatubo.

  Ook inzake koeling is het effect van vulkaanuitbarstingen beperkt: enkel die uitbarstingen die SO2 (zwaveldioxide) in grote hoeveelheden tot in de stratosfeer brachten (en dan nog voornamelijk rond de evenaar) geven aanleiding tot enkele jaren koeling. Dat was het geval bv. voor de Pinatubo, die een globale dip gaf van ongeveer 0,6 graden. Na 3 jaar was het effect weggeëbt.

  Briffa heeft een compilatie gemaakt van het effect van vulkaanuitbarstingen op boomringen over de afgelopen 600 jaar, zie fig. 6 in
  http://www.cru.uea.ac.uk/cru/posters/2000-03-TO-mendoza.pdf
  (met enige uitvergroten is die figuur goed te zien). De VEI (volcanic explosion index) geeft logaritmisch aan hoeveel puin/as/zwavel de stratosfeer ingeslingerd werd. Dus een VEI 6 is tienmaal krachtiger dan een VEI 5.

  Als we het effect van de Pinatubo als basis nemen, dan is het gemiddelde totaaleffect van alle erupties in de afgelopen 6 eeuwen minder dan ééntiende graad koeling geweest.

  Dus vulkaanuitbarstingen hebben in de afgelopen eeuwen weinig invloed gehad op het klimaat, op een paar in de tijd beperkte uitzonderingen na (the year without a summer, Tambora eruptie in 1816, de enige VEI 7 eruptie in anderhalf millennium).

 4. @SpyNose:

  Spynose:
  1. In de Levitus e.a. paper (en de NOAA databank) wordt de warmteinhoud voor de bovenste 300 en 700 meter diepte opgesplitst in NH en ZH, beide zijn gebaseerd op tijdseries van lokale dieptetemperatuurmetingen.
  Inderdaad, ik heb er ook aan gedacht dat zeestromingen de warmteinhoud kunnen verplaatsen. Dat zou vooral het geval zijn voor de Atlantische Oceaan, waar de golfstroom warme waters van de equatoriale kringloop naar het noorden verplaatst. Dat speelt wel een rol voor de continue warmteverplaatsing, echter niet voor veranderingen in die continuiteit. Bovendien is het in de Stille Oceaan net omgekeerd, daar gaat de warme stroom naar het zuiden.

  2. Dat was maar een snelle berekening, ik kom op 0.025 graden permanente koeling (SO2 wordt continu uitgestoten door de mensheid), inclusief 4 dagen accumulatie…

  Donkerder deeltjes van vulkaanerupties zijn meestal tefra e.d. die relatief zwaar zijn en binnen enkele maanden uit de stratosfeer wegzakken. SO2 blijft veel langer en moet eerst water aantrekken (zeldzaam in de stratosfeer) om zwaar genoeg te worden om uit te zakken. Ik had een goede referentie over de samenstelling van de Pinatubo kolom, maar die is van het net verdwenen…

  Volgens de meest recente gegevens van Ramanathan kan de bruine wolk boven India ook bijgedragen hebben aan de opwarming, maar dan klopt het hele verhaal van het (grote) koelend totaaleffect van alle aerosols samen niet meer, dat nu in de klimaatmodellen is ingebouwd. Het zou wel eens kunnen zijn dat de aerosols als totaal de aarde opwarmen, niet koelen…

 5. @Peter de Jong:

  Dit is één van de betere klimaatsites met sceptici:
  http://www.friendsofscience.org/

  Zij stellen terecht dat het normale milieubeheer (terugdringen van milieuvervuiling) in de verdrukking is gekomen doordat de aandacht nu volledig is gericht op AGW.

  “Our major environmental concern is the significant shift in recent years away from the important emphasis of previous decades on continual reductions in air and water pollution, to focus almost exclusively on global warming. The current obsession with global warming is misguided in that climate fluctuations are a natural phenomena and we suggest that adaptation should be emphasized rather than misguided attempts at control.”

  Hier staan de anti AGW argumenten nog eens op een rij:
  http://members.shaw.ca/sch25/FOS/Climate_Change_Science.html

  Peter de Jong reageerde op deze reactie.

 6. @Peter de Jong:

  Ik voel wel iets voor die albedo metingen. Zo beschouw je de aarde immers als een black box waar de zon licht en warmte instopt en waarvan een deel weer de ruimte in verdwijnt. Een positief verschil warmt de aarde uiteindelijk op, een negatief verschil zorgt voor afkoeling naar de ruimte toe.

  Net als in Lovelock’s Daisy World, waarin de biosfeer het albedo van de aarde regelt om de temperatuur binnen nauwe grenzen constant te houden:
  http://www.gerrymarten.com/human-ecology/images/5-1.gif

 7. @Jan [11]:

  Dat is simpele natuurkunde. Overigens is het opwarmend effect ook gewenst en natuurlijk. Verder zijn de soortelijke warmtecapcaciteit van water en methaan ook erg groot, maar daar praat niemand ooit over. Daardoor zijn het nog “krachtigere” broeikasgassen.

  Wat iemand roept, dat doet er niet toe. Ga zelf ervaren en kennis opdoen. Bovendien, ach: het is simpel; als het virus mens moet worden afgemaakt, dan zal dat gewoon gebeuren.

  “Co” is trouwens het symbool voor het element cobalt. De meeste mensen hebben totaal geen enkele algemene kennis. Waarom praat men over zaken waar men totaal geen verstand van heeft?

  Het is verder duidelijk dat hier een paar mensen van de OU lopen te bleiren. Och, laten we eens interessant doen :-).

  Het is en blijft speculeren omdat het klimaat niet op een reductionistische wijze kan worden benaderd en dan zijn er heel wat “wetenschappers” die het benauwd krijgen.

Comments are closed.