De marktkoopman die  niet aan blanken wil verkopen, benadeelt zichzelf.   Zijn omzet   zal lager zijn  en zijn vaste kosten in verhouding tot de gemaakte omzet hoger. 

In de concurrentiestrijd zal hij tenderen het loodje te leggen, want zijn niet  discriminerende   collegae  zullen ten gevolge van lagere kosten per omgezette euro hun koopwaar kunnen  aanbieden tegen een lagere prijs. De discriminant   straft zichzelf. 

Een  universiteit die nieuwe docenten zoekt in de economie, ontvangt een groot aantal sollicitaties.  En zie daar  , een van de sollicitanten is   de kleinzoon van  een nobellaureaat. Waarom nog verder te zoeken, als op grond van persoonlijke voorkeur  van de selecteur  en afkomst en faam van de sollicitant, zo gemakkelijk  iemand gevonden wordt die tot het stamboekvee behoort ? 

Niet te discrimineren in dit geval  en iedere sollicitant aan een nauwkeurig onderzoek te onderwerpen,  veroorzaakt hoge kosten  in  tijd en geld. De discriminant  geeft er de voorkeur aan deze kosten  te vermijden , want hij acht  het op grond van zijn ervaring onwaarschijnlijk dat hij na een zorgvuldige selectieprocedure tot een andere keus zou komen. 

De  bioscoopganger die na het genieten van een  film lopend huiswaarts keert, kan kiezen tussen twee straten. De ene   straat wordt bewoond door een bevolkingsgroep, waarvan een groot aantal representanten dagelijks voor de rechter  op grond van zakkenrollerij; de andere straat wordt bevolkt door afstammelingen van kinderen des lands met een lage criminaliteit.  De voetganger kiest voor  de straat met de lage criminaliteit.  Hij discrimineert op grond  van hem bekende gegevens teneinde mogelijke schade te voorkomen. 

Ouders die een school kiezen voor hun kinderen, kunnen  voorkeur hebben voor een  school welker bevolking  voor het grootste deel geboren is in het land waar de school staat. Zij  zijn bang voor onderwijs in gebouwen die bevolkt worden door allochtonen  die  over  taalachterstand beschikken en tot de onderklasse behoren.   

Zij   vrezen dat het gekapitaliseerde verschil  in onderrichtniveau een  enorme som zal bedragen en discrimineren op grond hiervan   ten  gunste van een school met overwegend inheemse leerlingen, gelegen  in een wijk met een hoge   welstand en bovengemiddelde intelligentie. 

Het is duidelijk dat rationeel marktgedrag de mens   dwingt  selecties  te  maken op grond van waarschijnlijkheden die hem bekend zijn. 

De grootste discriminanten zijn overheden die discrimineren op het stuk van visumverstrekking.  Nederland laat wel zonder visum binnen de inwoners  van bijna alle blanke  en/of rijke landen, maar vereist een visum voor  bijna de hele rest van de wereld.   

Het is  geenszins verbazend ,  dat  de overheid enerzijds doorlopend  afkeer van discriminatoir gedrag belijdt, terwijl   over de gehele wereld vertegenwoordigers van diezelfde overheid  een groot deel van  hun tijd vullen met het discrimineren ten opzichte van personen met een andere  kleur  en een ander paspoort. 

Maar omdat de overheid de overheid is, vindt de  discriminatie op zodanige wijze plaats, dat deze schadelijk is  voor het bereiken van een optimale situatie. Naar mijn  schatting loopt  de  schade in de miljarden. 

Hugo van Reijen 

 

 

 

13 REACTIES

 1. het is een jungle daarbuiten,we moeten onze weg daarin vinden,soms gewapend soms met een fijne glimlach, minzaam groetend: ‘moge buurman bleek zonnetje maar het wordt voorjaar weldra……….’

  wat is jouw pers. e-mail Hugo ?
  annozijlstra@gmail.com

 2. In Nederland discrimineert de overheid ook openlijk. Allochtonen worden anders behandeld dan autochtonen.
  Maar ja, de overheid “mag” wel meer wat de burger niet mag.

 3. minderheden zijn vaak achtergesteld en dan gaat men daar meer aandacht aan besteden, de slimmerikken denken dat fijn dank u wel, snelle promotie, de oorspronkelijke bevoling wordt boos en de lamzakken blijven dat, en dat was immerde kwestie.
  moraal van hetverhaal, bevorder niets wat niet nodig is als staat, liever staat go home……………

 4. iedereen discrimineert, bewust of onbewust van jong tot oud van arm tot rijk van machteloos tot machtig..

  denk terug aan gym.
  aan dat magere jongetje die altijd als laatste gekozen werd bij voetbal, touwtrekken en hockey.
  de staat discrimineert op land van herkomst en educatie omdat er een afweging gemaakt wordt wie ‘nuttig’ kan zijn en waarschijnlijk zal bijdragen aan de welvaart van de reeds aanwezigen.
  de “magere jongetjes” mogen het land niet in.

 5. Het gaat helemaal niet erom, discriminatie botweg te verbieden. Het gaat erom hoe gediscrimineert wordt.

  Het discrimineren is o.a.een menselijke eigenschap en die eigenschap wordt bestuurd (gegoverneerd) door er beperkende condities aan te stellen.

  De ‘burger/mens’ mag, juridisch bezien, discrimineren naar hartelust, zolang het maar in overeenstemming is met de wetten en regelgeving anderzijds.

  Gelijk dit ook geldt voor de Overheid. Tenslotte werken bij de Overheid, ‘burgers/mensen’.

  Om vast te stellen of er wel of niet spake is discriminatie, binnen de wettelijke en andere regelgevende kaders, is het al noodzakelijk te discrimineren. Dat dit discrimineren onderbewust gebeurt, moge zo zijn, maar de eigenschap van discrimineren wordt gebruikt. Zowaar openlijk gebruikt.

  Bud reageerde op deze reactie.

 6. Disrimineren is een natuurlijke menselijke reactie die je soms benadeeld maar in verreweg de meeste gevallen voordeel verschaft.

  De overheid discrimineert natuurlijk het meest zij het op een schijnheilige PC manier en dus inefficiënt.
  Gewoon toegeven dat je discrimineert en dat je niet nog meer tokkievolk zonder toegevoegde waarde in je samenleving wilt opnemen.
  De maakbare wereld was een utopisch waanbeeld van de hippiegeneratie. Zeg maar die generatie waarvan we nu nog een groot aantal representanten in de regering hebben zitten.

  Zie bv Guusje Ter Dorst die de mannelijke autochtoon discrimineert ten opzichte van vrouwen en allochtonen bij haar aannamebeleid voor hogere overheidsfunkties.
  Totaal inefficient omdat je niet gaat voor de beste. Een bedrijf met een dergelijk beleid ging binnen de kortste keren failliet.
  De overheid verhoogt gewoon belastingen bij de zoveelste miskleun.

 7. Het meest hypocriete is altijd als de overheid anderen verwijten maakt over haar eigen discriminatie.

  Zo wilde de overheid een tijdje geleden ‘leeftijdsdiscriminatie’ door de supermarkten aanpakken. Er was namelijk gebleken dat supermarkten massaal vakkenvullers aannamen op 15-16 jarige leeftijd, en een paar jaar later weer ontsloegen. Dat was leeftijdsdiscriminatie, volgens de overheid.

  Ja, dank je de koekoek. Wie discrimineert hier nu op leeftijd? De overheid toch zeker, via het jeugdminimumloon! De supermarkten discrimineren juist niet op leeftijd, maar op salaris. Het zal ze verder een rotzorg zijn hoe oud iemand is, zolang ze maar zo goedkoop mogelijk zijn. Het is de overheid die op leeftijd discrimineert door oudere mensen duurder te maken.

 8. @Diadem,

  Een Juridische stelling van de Overheid is: “Alles kan en zal tegen u gebruikt worden”.

  Deze informatie is ter inzage beschikbaar. Het uitgangspunt is danook dat men geacht wordt de wet te kennen.

  .

 9. @Anton: neenee het is andersom Anton: de overheid mag niet discrimineren omdat zij in de diensten die zij verleent een monopolie uitoefent. De burger mag juridisch gesproken discrimineren zoveel hij wil, omdat iedereen altijd een alternatief heeft. Of discrimineren altijd moreel verantwoord is is een andere vraag (waarop het antwoord uiteraard neen is), maar de moraliteit van de daad is geen grond voor juridisering, aangezien er door de vrijheid van godsdienst en mening een enorm verschil in moreel inzicht bestaat tussen individuen. (We slepen elkaar toch ook niet voor iedere leugen, of voor sommige soorten leugens, voor de rechter?)

  De overheid heeft het echter omgedraaid: alleen de overheid mag discrimineren en de burger niet.

  Wat jij doet is via een interpretatie van je moreel aanvoelen een aantal antidiscriminatiewetten billijk vinden, omdat ze niet in strijd zijn met jou gewenste discriminatiegedrag. Maar anderen hebben weer andere morele inzichten en zo blijf je bezig: dus vrijlaten.

 10. @Bud

  De overheid, middels haar vertegenwoordigers discrimineert. En wel binnen de kaders van o.a. de wetgeving. Is al noodzakelijk om een monopoly te kunenn uitoefenen, maar ook om te onderschieden/discrimineren tussen de diverse letters van een toetsenbord en de veelvoud van woorden welke de Nederlandse taal behelst.

  Dit is, onvermijdelijk, wettelijk geregeld en is danook toegestaan.

  Er is geen wetgeving welke stelt ‘het verboden is te discrimineren’, er is wel wetgeving dat gegeven condities het verboden is, te discrimineren. Dit sluit het discrimineren niet uit.

  Het stellen op een of andere manier ‘het is de burger verboden te discrimineren’ is al misleidend. En de mogelijk is er dit juridisch aanspreekbaar te maken wegens het doen van valse uitspraken.

  .

 11. @Bud,

  Het is bemerkt met betrekking tot artikel 1, van de Nederlandse Grondwet, het zijn van een ‘burger’ een mogelijkheid is, en niet de enige mogelijkheid.

  Het is van toepassing op ‘allen’. Het is dus ook van toepassing op zij die ‘geen burger’ zijn.

  Zo is het de intentie dat een ‘niet burger’ gelijk behandeld wordt bij een verkeersovertreding of andere aktie als een burger. Er wordt wat betreft de verkeersovertreding danook ‘niet gediscrimineerd’. Er wordt dan wel gediscrimineerd met zij die zich in Nederland bevinden en geen verkeersovertreding begaan hebben.

  Hoe het ook zij, gediscrimineerd wordt er.

 12. Even los van de rol van de overheid:

  De libertarier is gericht op ‘het individu’ .
  In principe is discriminatie dan het ultieme middel om , waar het , bijvoorbeeld waar het het verlenen van diensten betreft, individuele benadering te honoreren.
  Het streeft immers naar maatwerk.
  En het is al helemaal niet per definitie nadelig om te discrimineren voor de gediscrimineerde partij.
  Positieve discriminatie bestaat namelijk ook en wordt even dikwijls toegepast!

  Niet discrimineren betekent : gelijk behandelen. Ja!
  Maar…pas als blijkt dat de partijen en omstandigheden gelijk zijn, op het punt waar de toetsing relevant is.
  En als iedereen dit bewust en volgens edelmoedige beweegredenen toepast, is het goed en past het geheel binnen de libertarische gedachte.

  Er bestaan talloze misverstanden over discriminatie.
  De term roept ( vrees ik) met name de associatie op met problemen rond allochtonen.
  Dat idee is volstrekt onjuist , maar raakt succesievelijk wel ingeburgerd.
  Jammer, want het klopt niet en leidt tot weinig constructieve misverstanden.

 13. @Neetje,

  Inderdaad.

  Discriminatie is op allerlei manieren in te zetten. Voor, tegen en wegens, bijvoorbeeld.

  Zo is het mogelijk, dat een staatsburger van China, een staatsburger van Canada, een staatsburger van Iran, een staatsburger van Cuba en een staatsburger van Nederland, allen zich in Nederland bevinden en waarbij een ieder van hen, 1/5 lot van de Staatsloterij bezitten met hetzelfde nummer en dat op dat nummer de hoofdprijs valt.

  Ook zal wat betreft het uitbetalen van 1/5 van de hoofdprijs van de Staatslotterij er geen discriminatie plaatsvinden, door de Staatsvertegenwoordigers. Er is wel discriminatie met houders van loten met een ander nummer, ook al bevinden die ook in Nederland. Elders is ook mogelijk.

  Uiteraard is het begrip discriminatie ook te gebruiken door politici, die aldoende kiezers een koekje van eigen deeg, verkopen. En dat in de geest: “Ik/wij vind/vinden dat de Nederlanders hebben het recht om te discrimineren. Ik/wij vechten daarvoor”. Nu hebben ze dat recht, hetzij geconditioneert, zo wie zo al, maar het is mogelijk door het zo te brengen, dat stemmen trekt, want er de indruk gewekt dat er opgekomen wordt voor iets. En de politicus/politici hebben de bij het lid/leden zijn van het parlement ook de nodige aan tegemoetkomingen van overheidswege.

  Dat men het toch al het recht had te discrimineren, late men achterwege.

Comments are closed.