In de media kwam ik het volgende artikel tegen.

Amsterdam loopt financieel risico bij inburgering.

Door de chaos bij de inburgering zit de gemeente Amsterdam met een flink financieel risico. In het ergste geval loopt de hoofdstad 48 miljoen euro mis.

Een woordvoerder bevestigde dit bericht hierover in Het Parool.

Het gaat om de bijdrage die het Rijk normaal gesproken doet. Het Rijk betaalt gemiddeld 6000 euro per inburgeraar, maar die moet dan wel een contract hebben getekend dat hij aan een cursus meedoet.

In 8000 gevallen is dat echter niet gebeurd. De gemeente Amsterdam heeft maatregelen genomen om zoveel mogelijk deelnemers alsnog een contract te laten tekenen.

Tot zover de media.

Hieruit blijkt niet alleen dat een ambtenaar, of een aantal ambtenaren hebben zitten slapen, maar ook de enorme bedragen die met inburgering gemoeid zijn.

Het woordenboek geeft als inburgeren de volgende omschrijving: opgenomen worden in de gemeenschap, niet langer als vreemd beschouwd worden.

De omschrijving van inburgering in de Wikipedia is specifieker, het luidt als volgt: inburgering is een specifieke, begeleide en doelgericht gestuurde vorm van maatschappelijke integratie van allochtonen, immigranten net zo goed als asielzoekers en de ” gezinsherenigers” waarbij ernaar gestreefd wordt dat en de nieuwkomers en de ontvangende maatschappij elk de nodige stappen zet om er toe te komen dat de nieuwkomers een volwaardige plaats in de samenleving kunnen verwerven.

Op deze formulering valt op het eerste gezicht weinig aan te merken.

Alleen wordt er niet vermeld, wie inburgering noodzakelijk vindt en waarom de ontvangende maatschappij gedwongen wordt om voor deze inburgering te betalen.

Zover ik weet is geen allochtoon, of immigrant, of asielzoeker of gezinshereniger gedwongen om naar Nederland te komen. (Misschien voor asielzoekers bepaalde gedwongen omstandigheden. Zoals oorlog.)

Iedereen komt of is vrijwillig naar Nederland gekomen. Naar ik aanneem zou dit een doelgerichte handeling moeten zijn, tenzij andere motieven een rol gespeeld hebben, wat inhoudt, dat men zich voorbereid dient te hebben op een toekomst in een ander land.

De “zogenaamde” inburgering dient daarom voor zowel een volwaardige plaats in de samenleving als voor de daaraan gekoppelde financiële consequenties voor rekening van de inburgeraar te zijn.

Lukt dat niet, dan is er maar één mogelijkheid en dat is, terugkeren naar het land van herkomst.

Natuurlijk kunnen inburgeraars best wat hulp gebruiken, maar dat is geen taak van de overheid.

Er zijn mensen en stichtingen die deze taak ter harte nemen.

Toen bijvoorbeeld mijn zwager en schoonzuster naar Australië emigreerde, kregen ze daar geen inburgeringcursus, maar een telefoonnummer waar ze, indien nodig, om hulp konden vragen. Het bleek een telefoonnummer te zijn van een particuliere stichting.

Maar ja tijden veranderen.

De titel van dit artikel is ook een beetje ironisch bedoeld.

Toen ik de definitie las die het woordenboek gaf, kwam ik tot de ontdekking dat een hele groep mensen (ook autochtonen) als vreemd beschouwd worden.

Tenslotte wordt de groep rokers en binnenkort de wat gezette mensen als “vreemd” beschouwt. Kunnen zij nu ook 6000 euro ontvangen om in te burgeren?

Of kunnen de niet rokers en niet gezette mensen 6000 euro ontvangen om in te burgeren?

Mag ik nu 6000 euro op de door mij te betalen inkomstenbelasting aftrekken?

4 REACTIES

 1. dat is de oorsprong van het spreekwoord:
  pXXXXX, niet betalen

  alhoewel thans de betekenis van dat spreekwoord omgekeerd is, denk ik

  hoe dat laatste komt, weet ik ook niet

 2. “Iedereen komt of is vrijwillig naar Nederland gekomen. Naar ik aanneem zou dit een doelgerichte handeling moeten zijn, tenzij andere motieven een rol gespeeld hebben, wat inhoudt, dat men zich voorbereid dient te hebben op een toekomst in een ander land.”

  Wat een etatistische houding.
  Omdat jouw wieg stond op een stuk land binnen in een grens die een staat afbakent, mag jij daar zonder meer vertoeven en omdat een ander individu zijn wieg elders stond moet ie zich aan jou en je medelanders aanpassen?
  Wat een aperte onzin.

  Elk individu behoort vrij te zijn en niet door geboorte in zijn mobiliteit beperkt te worden door anderen die o.b.v. een stukje papier hem wel of niet onvoorwaardelijk tot een bepaald (collectief?) grondgebied toelaten.

  Het enige wat van iemand verwacht kan worden is dat ie geen geweld initieert jegens een ander persoon of diens eigendommen.

  Maar het aanhangen of afzweren van een religie of taal of gezondheidsideaal (zoals niet roken) of whatever is totaal uit den boze.

  Als ik toevallig een niet-EU burger ware geweest en een inburgeringstoets zou moeten doen, dan garandeer ik je dat ik zou falen, zowel in NL als in Vlaanderen als … nou ja in elke samenleving die van collectivisme doordrongen is eigenlijk.

  En ik denk dat m.n. de bezoekers van deze niet MSM website in groten getale zouden zakken voor een inburgeringstest in eigen land.

  Of dacht je dat ze daar denkbeelden predikten als
  – het staat eenieder vrij om zelf te beslissen of hij drugs consumeert
  – het staat elk individu vrij om te beslissen met wie hij wel of niet wenst om te gaan en in dienst te nemen, alleen de staat mag niet discrimineren maar individuen mogen dit wel
  – iedereen mag zelf bepalen of met hoeveel partners hij sexuele relaties onderhoud en samen in 1 huis woont: monogamie mag maar hoeft niet
  – teneinde zich tegen geboefte te kunnen verdedigen, is vrije wapendracht toegsstaan
  …?

  Geen libertarier die hier het land in mag, vrees ik.
  Tenzij ie al Nederlander is, in welk geval zijn nationaliteit hetgeen was, wat de doorslag gaf en de staat dus discrimineerde. Was dat hetgeen libertariers voorstonden? Dat DE STAAT mag discrimineren?

  Terugkomend op “wat inhoudt, dat men zich voorbereid dient te hebben op een toekomst in een ander land.”

  Ja, inderdaad, mensen kunnen bewust kiezen om zich ergens te vestigen omwille van bv. het klimaat, de fiscaliteit, de levensduurte, de ligging aan zee of in de bergen etc. Dat zijn motieven zat om het (toevallige) vorige land te verruilen voor een volgende. Waarom toch steeds die focus op omgang met mensen? De kern van de libertarische filosofie zou ik juist willen omschrijven als “het recht om met rust gelaten te worden”. Zoiets van “als ik niet steel en geen geweld pleeg, laat me dan mijn gang gaan”. Niks leitcultuur, niks aanpassen, niks collectivisme!

Comments are closed.