Onderstaande open brief  aan Wouter Bos ontvingen wij ter publicatie.
Wij voldoen gaarne aan dat verzoek omdat het een duidelijke brief is waarop Wouter eenvoudig antwoord op zou moeten kunnen geven.

Wij blijven zeer geïnteresseerd in een antwoord van Wouter. En ook zijn we geïnteresseerd in commentaar en aanvullingen van onze lezers. 

Open brief aan Wouter Bos

Juli 2008: “Onze economie is principieel gezond, en vertoont nog steeds groei”.Oktober 2008:”Dit had niemand aan kunnen zien komen”.Geachte heer Bos,

U ontvangt deze openbare brief van enkele doorsnee Nederlandse staatsburgers zonder noemenswaardige autoriteit op welk gebied dan ook. Er zijn veel burgers zoals wij in Nederland, en wij onderscheiden ons van hen uitsluitend door het feit dat wij hebben besloten u een brief te schrijven. Sommigen van ons zullen plannen hebben in dezelfde richting. In ieder geval deze brief heeft kennelijk een podium gevonden, en wij zijn daar dankbaar voor. Wij hebben niet de illusie namens al onze medeburgers te schrijven. Wij zijn allen grondig tot individuen gesocialiseerd de afgelopen decennia, en staan thans ieder alleen voor de antwoordnummers en telefooncentrales van de heilstaat waarin wij ons bevinden.

Sinds de zomer van 2007 konden wij u meerdere malen op televisiejournaals uitspraken horen doen met betrekking tot ontwikkelingen rondom de Amerikaanse krediet crisis. Zou de crisis overwaaien … zou hij niet overwaaien. Wij hingen aan uw lippen. Uw commentaar hierop was onveranderlijk. “Onze economie is principieel gezond, en vertoont nog steeds groei “. “Wij kunnen tegen een stootje”, en “Bij ons is het toezicht beter geregeld”. Er was, kortom, geen reden om ons druk te maken. Aan het grote Nederlandse kijkbuis kinderen publiek wordt met betrekking tot de economie doorlopend verkondigd dat het een machine is die draait op “vertrouwen”. Consumentenvertrouwen. Ons vertrouwen. Wij doen er goed aan, zo lijkt het, dat vertrouwen blind te volgen en nooit los te laten. Anders wordt het een “..zelf verfilling poffersie..“, en hebben we de gevolgen aan onszelf te danken verder. Wij zijn dus tegelijk gewaarschuwd en gerustgesteld. Na deze dagelijkse dosis informatie volgt er een avond vol debiliserend amusement, commercials, en nog vijf herhalingen van uw woorden. U achtervolgt ons, net als die drink-yoghurt tegen constipatie en verzekeringsagenten die rondvliegen met een paraplu boven hun hoofd.

Het blinde vertrouwen in uw economie zijn wij gaandeweg kwijtgeraakt. Het is een vervelende gewaarwording geweest. Op gegeven moment moet namelijk de televisie uit omdat je duizelig wordt van de hypnotiserende gelijkmatigheid. Er beginnen processen te draaien in je hoofd die je al jaren niet meer waargenomen had. Op de roltrappen van de warenhuizen begin je onwel te worden. Beelden van slacht kippen die omhoog getakeld worden naar volautomatische pluk installaties flitsen aan je voorbij. Het wordt tijd om eens zelfstandig wat na te gaan denken, kortom.

Wij zijn ons als leken eens wat gaan verdiepen in die Amerikaanse kredietcrisis. Het toezicht was niet goed geweest, zoveel was duidelijk. Onafhankelijke rating bureaus als Moody’s en Fitch hadden broddelwerk afgeleverd, waardoor er veel te hoge hypotheken waren verstrekt aan veel te veel mensen. De eerste vraag die daarbij rijst is “Waarom”? De antwoorden daarop variëren. Maar de meeste onderbouwde antwoorden wijzen in de richting van bedrog, fraude en machtsmisbruik op een monsterlijke schaal. Dat men daar in Amerika de hand niet voor omdraait is ons duidelijk sinds het Enron schandaal. En dat men daar in Nederland eveneens de hand niet voor omdraait is ons duidelijk sinds het Ahold schandaal. Afdalend van de ladder in de poel van het financiële verderf voelden wij op gegeven moment vaste voet aan de bodem. Er blijkt een hele subcultuur te bestaan van analisten, economen en publicisten die veel en hartstochtelijk schrijven over financiële zaken, met als voornaam doel om inzicht te bieden aan hen die niet meer blind vertrouwen, en die de opgeworpen rookgordijnen van onbegrijpelijke constructies en theorieën laten voor wat ze zijn.

In essentie is de economie waar wij aan onderworpen zijn in handen van centrale banken. Er is ons geleerd dat deze banken de stabiliteit bewaken en noodzakelijk zijn. Maar er zijn interessante zaken te vinden op het internet met betrekking tot centrale banken, die een heel ander beeld geven. Zo valt de vorming van de Verenigde Staten geschiedkundig heel aardig uit te leggen als een poging het continent te onttrekken aan de wurggreep van Britse bankiers en belanghebbenden. Het lukte Abraham Lincoln, mede door de macht over het betalingsverkeer naar zich toe te trekken. Hij gaf zijn eigen dollars uit, en betaalde daar zijn troepen mee uit. De strijd om de centrale financiële macht was daarmee helaas nog niet voorbij. Er zijn in die strijd nadien enkele presidenten vermoord. En jaren later verzuchtte ex president Woodrow Wilson:

Ik ben een zeer ongelukkig man. In mijn onwetendheid heb ik mijn land geruïneerd. Een grote industriële natie is thans in de greep van een systeem gebaseerd op schuld. Ons krediet systeem is geconcentreerd. De groei van het land en al de activiteiten die we ontplooien zijn in de handen gekomen van een paar mannen. Wij zijn verworden tot een van de slechts bestuurde, meest gecontroleerde en gedomineerde overheden uit de beschaafde wereld – niet langer een overheid van vrije opinie, niet langer een overheid met overtuigingen en de instemming der meerderheid, maar een overheid naar de opinie en dwang van een kleine groep dominante mensen”. (Vertaling R. Zandstra)

De centrale federale bank (FED) was geboren. Een centrale bank der Verenigde Staten van Amerika, die de macht naar zich toe trok over het geldverkeer. De economie zou voortaan gebaseerd zijn op schuld. Deze machtsstrijd heeft zich nadien over de hele wereld voltrokken, en het Amerikaanse model is een wereldwijde realiteit geworden. En niet in het belang van burgers en overheden, maar in het belang van een betrekkelijk kleine groep anonieme particulieren.

Laten we een moment stilstaan bij het ontstaan van het fractionele, centrale bankieren en de uitwerking hiervan op onze samenleving.
Het is natuurlijk allemaal begonnen rondom de handel en ruil van goederen. Jij een kip, ik drie broden, zullen we maar zeggen. Dat was niet handig. Metalen munten werden gemaakt, die met hun intrinsieke waarde ruilmiddel werden. Dat had ook bezwaren: men moest rondlopen met een zware beurs om boodschappen te doen. Dus liet je bij de goudsmid je goud en zilver bewaren en je kreeg dan een paar papieren, die je als betaalmiddel kon gebruiken. “Goudsmid Jansen betaalt aan toonder een ons goud” stond dan bijvoorbeeld op dat papier. Dat papier stond op naam van de oorspronkelijke eigenaar van het goud, maar dat verdween al snel en de biljetten werden anoniem.
Toen werd de goudsmid bankier: in de praktijk kwamen de mensen zelden hun goud of zilver ophalen en zeker niet allemaal tegelijk. Dus kon hij meer biljetten uitgeven dan dat hij dekking had in edelmetaal. Hij kon dus veel méér geld uitlenen, waarover hij rente berekende, terwijl de biljetten dus eigenlijk niets voorstelden.
Wel werd er een afspraak onderling gemaakt: ongeveer 10% van het uitstaande geld moest de bankier wel in z’n kluis hebben. Onder pressie van de inmiddels centraal gedomineerde banken is men daar inmiddels van afgestapt en bestaat er geen dekking meer van edelmetaal. Het geld dat in omloop was werd nadien ‘Fiat-geld’, gebakken lucht. De bankiers werden rijker en beduidend machtiger.
Vanuit deze stand van zaken zijn namelijk allerlei manipulaties mogelijk. De banken kunnen voorwaarden stellen aan klanten die geld willen lenen. Maar zelf hoeven ze nooit echte verantwoording af te leggen.
Want als er geld tekort is om de geldstroom mee op gang te houden, worden overheden en burgers daar direct mee geconfronteerd door een maatschappelijke ontwrichting. Zij zullen dan, terwijl het bankwezen hun verpandde bezittingen invordert omdat de rente er niet meer over betaald kan worden, eerst diezelfde banken overeind moeten gaan houden om een complete ineenstorting van het openbare leven te voorkomen. Banken lenen geld uit, dat er in feite niet is en laten u daar rente voor betalen. Al die schuld moet ooit worden afgelost. En daarin schuilt het kernprobleem, want het geld dat we met z’n allen geleend hebben, is onvoldoende om er de rente over te betalen. Immers, er is niet méér geld dan wat de banken via leningen hebben uitgegeven. De oplossing voor dit probleem is destijds de adoptie geweest van de inzichten van de econoom Keynes. Zijn antwoord op de vraag “Hoe moet dat op de lange termijn met die immer groeiende schuld? ” was: “Op de lange termijn zijn we allemaal dood”. Met deze briljante economische beginselen is de gehele universitair geschoolde elite vandaag de dag aan het werk in Brussel, Washington en de overige machtscentra van de wereld om “stabiliteit” te brengen. Rondom deze kernachtige essentie zit een heleboel moeilijk gedoe waar wij niets van begrijpen. Onze stelling is dat dit ook precies de bedoeling is. Recentelijk hebben wij vernomen dat in Frankrijk de inkomsten uit belastinggelden niet meer voldoende zijn om de rente van de staatsschuld te betalen. In de Verenigde Staten is de nationale schuld opgelopen tot een niveau waarbij in feite vastgesteld kan worden dat de achterkleinkinderen van de huidige bevolking bij voorbaat hun hele leven schuldenaren zullen zijn. Zelfs als ze van de lucht gaan leven.

Geachte heer Wouter Bos. De Nederlandse Centrale Bank is een N.V. De Europese Centrale Bank ( waar “Europa” als een soort zoutloos volkssprookje omheen is gedrapeerd) is dat bij ons weten eveneens. Hoe kunt u volhouden dat deze pseudo instellingen de “stabiliteit” bewaken? Ze zijn de oorzaak van de instabiliteit. De topmannen van deze firma’s zijn stuk voor stuk grote bankiers uit heel Europa. Hun aandeelhouders kennen we niet. Wij kennen alleen het manifest van deze aandeelhouders; het werd opgesteld aan het einde van de 18e eeuw door de aartsvader van het internationale bankwezen:

Geef me de macht over de geldstroom van een land, dan kan het me niet schelen wie er de wetten maakt.” Mayer Amsched Rothschild  (vertaling R. Zandstra)

Geachte heer Wouter Bos, hoe kunt u in alle ernst rechtvaardigen dat enorme banken en verzekeraars die tot vorig jaar nog astronomische winsten maakten nu opeens door u overeind moeten worden gehouden? Het ziet er naar uit dat uw enige rechtvaardiging die van de pragmatische noodzaak zal zijn. De schade kan niet worden verhaald op degenen die al die winsten hebben geïncasseerd. Uw eigen wetgeving verbiedt het, en het valt zelfs niet op legale wijze te achterhalen wie het zijn. De overheden van de wereld kunnen momenteel niet anders dan gemeenschapsgeld aanwenden (of beter gezegd gemeenschappelijke schulden aangaan) om haar eigen bestaansrecht (een georganiseerde maatschappij) in stand te kunnen houden. Mogen wij aannemen dat het hierom is dat wij de kosten gaan betalen? Door middel van inflatie, nationale schuld en belastingen? Gelooft u werkelijk dat het zal helpen, die wekelijkse miljardensteun op bevel? Wanneer is het op? Kunt u voor die tijd ook eens een miljard of twintig beschikbaar stellen aan mensen die dood gaan van de honger? Wanneer gaat u verantwoording over uw bestedingspatroon afleggen?

Aan het begin van dit jaar begon statistisch analist Jim Willie CB zijn periodieke bijdrage op www.gold-eagle.com met de omineuze woorden:

Het jaar 2008 zal het jaar zijn waarin DE DINGEN DOODGEWOON OM GAAN VALLEN. Het zal een waarachtig dodelijk jaar worden, onontkoombaar dodelijk zijn voor de economie van de US, en speciaal voor de bank sector.” (vert. R. Zandstra)

Staan er nog meer ontwikkelingen op til waar u straks van gaat zeggen dat “niemand het had aan kunnen zien komen”? Wij zijn niet niemand namelijk. En wij zagen het aankomen. Waarom deed u dat eigenlijk niet? En als u het stiekem wél aan zag komen, waarom waarschuwde u ons daar dan niet voor? U bemoeit zich samen met uw collegae over de hoogte van onze tuinschuurtjes, u bemoeit zich met hoeveel omega vetten we wekelijks moeten consumeren. U voorspelt hoeveel jaren we korter zullen leven wanneer wij roken. Waarom kon u dit dan eigenlijk niet voorspellen? Iedere econoom met wat gezond verstand en naast Keynes nog wat andere auteurs in de kast had het u in 2001 al graag voor u willen uittekenen.

President Wilson heeft de Amerikanen aan het begin van de vorige eeuw uitgeleverd aan het centrale, fractionele bankieren. Dit is nadien onomkeerbaar gebleken. De rest van de wereld volgde kort nadien. President Wilson is met deze onvergeeflijke fout duidelijk niet van het formaat gebleken als Abraham Lincoln. Maar ook deze president Wilson had althans nog iets, mijnheer Bos, dat u niet heeft. Hij had spijt. En hij legt aan zijn landgenoten uit waarom. Wij nodigen u uit om hetzelfde te doen, of op zijn minst een openbaar standpunt in te nemen met betrekking tot de hierboven beschreven materie. Wij zouden u daar dankbaar voor zijn.

Jacov Zandstra – Psychoanalyticus
Ruben Zandstra – Software Engineer
Leonard Zandstra – Musicus
Herman Zandstra – Elektricien

32 REACTIES

 1. Goede analyse; ik kan niet anders zeggen. Ook goed naar de video “Money as debt” gekeken 😉
  Het probleem is dat het m.i. tegen dovenmansoren is gericht.
  Trouwens je hoeft het niet uit te leggen aan Wouter want die weet (in tegenstelling tot 95% van de bevolking) heel goed dat het systeem rot is.
  Wouter is echter onderdeel van het systeem en is bovenal een oportunist die met de heersende macht meewaait. Hij heeft er geen belang bij echt iets te veranderen laat staan dat hij er de ruggengraat voor heeft.
  De enige kans dat het systeem (en Wouter) echt verandert is een nog veel diepere crisis dan nu het geval is. Er moet eerst armoede, honger en chaos komen waarbij ook het huidige establishment zijn leven niet meer zeker is. Learning the hard way noem ik het altijd en die “change” is alleen maar mogelijk dmv revolutie.

  Kernwoorden voor de noodzakelijke change zijn m.i.; goudstandaard, afschaffen centrale banken, afschaffen EUSSR, minder globalisme (is in de huidige situatie synoniem aan corporatisme), minder socialisme, meer vrijheid.
  Het bovenstaande houd wel in dat het leven soberder wordt. Maar dit geldt dan vooral voor de heersende elite omdat die de grootste profiteurs waren van de globalisatie.
  Maar voor mij liever een soberder leven waarin je vrijer en minder afhankelijk bent.

 2. Wouter Bos, ik zou graag een eerlijk en doorwrocht antwoord van u zien op bovenstaand artikel.
  De kans dat u dat gaat geven lijkt mij erg klein: u zit naar mijn mening met handen en voeten gebonden aan de machten die ik persoonlijk corrupt acht en die letterlijk over lijken gaan. Ik kan mij daarom wel voorstellen dat u de nek niet durft uit te steken, het zou u de kop kosten.

 3. Prima Stuk! Het is jammer dat Wouter B. zo ver in het pluche is gezakt dat zelfs zijn eigen moeder moeilijk contact krijgt…

 4. Ik vraag me af wanneer Bos deze site laat sluiten uit overwegingen van staatsveiligheid. (Kernwoorden: laster, aanzetten tot opstand, staatsondermijnende activiteiten etc. en natuurlijk “algemeen belang”).

 5. @JJ Zandstra [3]:
  Inderdaad, de tekst is wat (te) lang. Het publiek van ‘De vrijspreker” is ongetwijfeld bekend met money as debt / moneymasters etc, en veel van de materie is dus al bekend hier. Echter: oorspronkelijk was het stuk bedoeld voor plaatsing in een nationaal dagblad.
  Dat is helaas niet gelukt.

  GB [9] reageerde op deze reactie.

 6. Ik ben van plan om deze brief in een mail te zetten naar iedereen die ik ken, Hopend dat dit een kettingbrief word en zo een groot publiek kan bereiken.

  Als meerdere mensen met mij z’n ‘kettingbrief’ starten is de kans groter dat meer mensen dit ook kunnen lezen.

  mvg
  Ari

  Hub Jongen [11] reageerde op deze reactie.

 7. @R. Zandstra [6]:

  Had je echt gedacht dat je dit in een landelijk dagblad geplaatst zou krijgen?? Ik zou het prachtig gevonden hebben maar met alle respect vind ik dit nogal naief gedacht.

  De reguliere media is in handen van de elite en moeten zich aan ongeschreven wetten houden anders zijn ze binnen de kortste tijd hun baantje kwijt.
  Money as debt zal ook nooit op de TV verschijnen omdat het teveel ogen zou openen.
  Kan alleen maar tot onrust en aantasting van de positie van de happy few zorgen.

 8. @Ari [7]:
  “Als meerdere mensen met mij z’n ‘kettingbrief’ starten is de kans groter dat meer mensen dit ook kunnen lezen”

  Wat je succes zou kunnen ondersteunen is:
  –Maak een kort artikeltje. Bvb met kop “Oproep”of “Actie”.
  –Stuur naar mij
  –Ik plaats het op de Vrijspreker.

  Zo mogelijk met een mogelijkheid dat men ergens naar kan reageren om het “aan de gang” te houden. Eventueel naar de Vrijspreker?

  Leonard Zandstra [13] reageerde op deze reactie.

 9. Warrige brief, waarbij na het lezen nu niet duidelijk is wat de vraag is. Er wordt vooral veel gesteld, maar ook daar zonder goede onderbouwing. Er wordt vooral die bekende conspiracy-theorie uit de USA (The Money Makers) uit de doeken gedaan.

  Tip:

  1) maak het verhaal korter
  2) beperkt je tot de Nederlandse situatie
  3) … belangrijkste … vertel het verhaal zonder gebruik te maken van knip en plakwerk van diverse Amerikaans geinspireerde websites.
  4) Geef aan wat je punt is.

  leonard [14] reageerde op deze reactie.
  leonard [15] reageerde op deze reactie.
  Ari [19] reageerde op deze reactie.

 10. @Armin [12]:
  Sorry Armin,

  Maar deze brief is gericht in eerste instantie aan Wouter Bos en gepubliceerd voor mensen die genoeg verstandelijke vermogens hebben om in één brief meerder punten en vragen te bevatten. Voor mensen die geformateerd zijn door het NOS journaal kan dat inderdaad warrig overkomen.
  Ik zou zeggen, lees eens een boek!

  Groeten, Leonard@Leonard Zandstra [13]:

 11. @Armin [12]:

  Hier dan een een samenvattende vraag voor M. Bos:

  Hoe is het ethisch en beleidsmatig te verantwoorden dat er al tientallen jaren wordt bezuinigd op onderwijs, cultuur, sociale zekerheid, ontwikkelingshulp en nog veel meer zaken waar gewone burgers belang bij hebben en waarde aan hechten terwijl nu blijkt dat er opeens vele miljarden eoros uit de hoed getoverd kunnen worden om banken die onverantwoorde risicos hebben genomen te nationaliseren; werkt Minister Bos voor het nederlandse volk of voor een bepaalde belangengroep?

  Groeten, Leonard

  En voor de lezers:

  Als hij de bankwereld vertegenwoordigt wordt het dan niet eens tijd dat we ophouden hem een salaris te betalen?

  Armin [16] reageerde op deze reactie.

 12. @leonard [15]: Kijk dat is nu eens een korter stuk! Alleen wel volstrekte nonsense, daar er helemaal niet bezuinigd is op deze genoemde gebieden, maar de afgelopen jaren juist véél meer geld uitgegeven aan deze onderwerpen door onze staat.

  Verder is er geen bank genationaliseerd die onverantwoorde risico’s genomen heeft. Immers die bank (Fortis AG) is nog steeds zelfstandig. Wat wél gedaan is, is heel wat anders. Daar kun je tegen zijn, maar dan zul je dat toch moeten beargumenteren met pro’s en con’s bij niet ingrijpen.

  De aap uit de non-liberale mouw komt echter door jouw gedwongen bondige verhaal heel snel tevoorschijn, want kennelijk bepleit je voor meer staatsuitgaven voor die zaken waar gewone burgers belang bij hebben en waarde aan hechten . Daarbij ga ik nog nite eens in op het feit dat het argument dat nu incidentele uitgaven gedaan worden, moeilijk een argument kan zijn dat er geld zou zijn om structureel uitgaven te doen aan jouw stokpaardjes.

  Ik zou zeggen, denk nog eens na over je stuk en citeer wat minder van Amerikaanse websites. Lang van stof en veel citeren is meestal een teken dat je de essentie zélf niet goed op een rij hebt. Dat blijkt nu ook.

  Tenslotte als je als gast op een website komt, misschien handig je te verdiepen in de vaste posters daar. Het idee dat ik NOS-geformateerd zou zijn is werkelijk te gek voor woorden. Alleen om dan blind op alles te schoppen wat door de NOS bejubeld wordt, is weer net zo dom.

  leonard [20] reageerde op deze reactie.
  leonard [23] reageerde op deze reactie.

 13. Ik ben het er helemaal mee eens wat hierboven staat beschreven.

  Alleen voor mij mag er nog veel meer bezuinigd worden op onderwijs want, als je weet dat al generaties lang wat wij zgn. geleerd hebben op school , de gehele geschiedenis een groot leugen is ( onderzoek zelf maar eens ) en de overtuigingen die we nu hebben, jawel van onze regering afkomt.

  Om ons mensen dom te houden en te laten denken zoals de regering zelf wil.
  Scholen zouden goed zijn als ze ons zouden leren dat wij mensen unieke wezens zijn, die verleerd zijn om werkelijk mens te (mogen) zijn.

  De scholen van nu zijn een opleiding voor de latere belastingafdracht, en ik geloof dat wij er niet om hebben gevraagd om hier aan deel te nemen.

  Verder zie ik het zo, kan iemand mij werkelijk een persoon aanwijzen vanuit de regering die eerlijk is ?
  Dat lukt nooit.

  En wat Wouter Bos betreft , wie kan en wil hem nog geloven.

  Macht is gebaseerd op een zgn. net voorkomen en leugens van slimme mensen, wat geneigd is naar het slinkse.

  Michel [18] reageerde op deze reactie.

 14. @M. van den Heuvel [17]:

  Eensch. Scholen privatiseren zonder uitzondering. Een miniem kader van regelgeving omtrent scholen betreffende het ver weg houden van religie en andere omgevingsfactoren. Verder moeten mensen dit zelf gaan doen. Het begint hier steeds meer op de USSR te lijken. Terwijl Rusland steeds meer op Nederland begint te lijken. Je vraagt je toch af welk land beschaafder is.

  Ik vond het een goede brief al is hij mijns inziens wat lang voor een mogelijke publicatie of als kettingbrief. De waarheid staat als een huis.

 15. @Armin [12]:

  Ik wil best een samenvatting maken, maar punt blijft dat dit alles bij de FED is begonnen… Misschien nog wel eerder omdat de DNB bijv. was opgericht door Koning willen de Eerste. http://www.beursbox.nl/20081119981/laatste-nieuws/de-nederlandsche-bank.html

  Het is simpelweg niet in het kort uit te leggen wat er gebeurd is. Om een goed en compleet beeld te krijgen moet je ook een compleet beeld vertellen

  Het prikkelen van mensen is helaas een universitaire studie geworden en mensen worden in feite prikkelbestendig gemaakt. Ze krijgen van alle kanten informatie in hun strot geduwd en men denkt al snel: ach… laat maar…

  Er zou eigenlijk een Nederlandse Docu moeten komen waarin dit eventjes haarfijn wordt uitgelegd. En als je het dan slim neerzet(hollywood style) dan mag je als het even meezit ook nog bij Mathijs van Nieuwekerk aan tafel 😛

  leonard [21] reageerde op deze reactie.

 16. @Armin [16]:
  Mmja, er is misschien wel meer geld uitgegeven, het is alleen nog maar de helft waard sinds de introductie van de euro. Ik las ergens dat er nu drie keer zoveel euros in omloop zijn dan in 2001. Dat merk je op een gegeven moment aan de prijzen. Een salaris, uitkering, pensioenen zijn die in dezelfde tijd ook verdubbeld?
  Orkesten bijvoorbeeld zijn er nu minder dan voorheen.

  U bent dus niet NOS geformateerd, goed, maar ik was wat geirriteerd door uw gebruik van het woord warrig en de toon van uw reactie.

  Als u ideeën heeft voor een samenvatting of een kettingbrief: wat mij betreft prima. Ik heb deze brief niet geschreven maar mijn broer; die heeft het zelf te druk met werk en familie voor een polemiek en hij heeft er even helemaal genoeg van. Maar vraag het hem maar, of hij er bezwaar tegen heeft.

  Dat er iets moet gebeuren daar zijn we het denk ik over eens. En over een hoop andere dingen ook, dus laten we het gezellig houden!

  Groeten, Leonard

 17. @Ari [19]:
  Hallo Ari,

  Weet je toevallig ook hoe dat geregeld is bij de europese centrale bank? Daar hoor je ook nooit iets over…

  Groeten, Leonard

 18. Zeer goed stuk. Ik zet de url onder mijn MSN naam.

  En over de mogelijkheid voor publicatie in massamedia: VPRO (tegenlicht) of IKON. Die hebben nog wel eens de neiging om iets te roepen dat afwijkt.

 19. @Armin [16]:
  Menner Armin,

  Vandaag las ik in de volkskrant dat Fortis en ABN samen gaan en staats bezit worden, minstens tot 2011. Als dat geen nationaliseren is dan moet iemand me toch eens duidelijk uitleggen wat het dan wel is.

  Verder vind ik de manier waarop U kritiek levert onprettig en onderbouwt U zelf ook maar op zeer beperkte wijze Uw stellingen: mijn broer noemt U een typische forum trol en raad mij af om nog op u te reageren.

  Ik ken die term niet maar als hij daarmee bedoelt dat U het principieel met alles oneens bent om zo uw superioriteit te tonen dan ben ik het met hem eens.

  Schrijft u zelf eigenlijk wel eens iets interessants of vindt u het leuker om andere mensen af te kraken?

  Groeten, Leonard

  MG [26] reageerde op deze reactie.

 20. @Devidas [24]: Goed geschreven stuk, echt niet te lang! Om de essentie te kunnen snappen is er toch echt enig uitleg noodzakelijk.
  De mensen die daar over vallen zullen wel enige graden hebben bij de vrijmetselarij ^^ De enigen die dit kunnen stoppen is “Het volk” vertel het verder al is het 1 voor 12. Klinkt misschien erg populistisch maar het volk moet in opstand komen tegen de new world order. En vergeet Obama maar die is echt erger als Bush !!(better believe this)

 21. @leonard [23]:

  Beste Leonard,

  Ik kan in deze pleiten voor Armin. Hij is een libertair (neem ik aan) die hier al een hele tijd zeer intelligente libertaire posts plaatst waar ik ook van geleerd heb. Hij is het niet met jouw brief naar Bos eens omdat je erin pleit voor niet minder overheidsuitgaven, maar andere en meer overheidsuitgaven. De enige oplossing om een vrije en welvarende samenleving te krijgen is ervoor te zorgen dat niet de staat voor de door jou genoemde zaken zorgt, maar vrije burgers onderling die het zelf regelen (oftewel de vrije markt). Dat is de enige manier waarop we in Nederland goede en goedkope zorg en onderwijs kunnen krijgen en waarop mensen die het niet goed hebben echt sociaal geholpen zullen worden. Zijn, en mijn kritiek op de huidige acties van dhr. Bos en op jouw posts moet je in dit licht zien.

  Als je hier meer over wilt lezen raad ik je aan te beginnen met het boek: Free to choose, van Milton Friedman. Daarna, of daarnaast is een goede het boek: The road to serfdom, van nobelprijswinnaar F.A. von Hayek. Daarnaast is ook een super goede roman, waar Hub, de eigenaar van deze site ook van houdt, het boek: Atlas Shrugged van Ayn Rand.

  Anders, als je hier vragen over hebt, kan je die uiteraard ook hier aan me stellen. 🙂

  Groeten,

  MG

  Armin [27] reageerde op deze reactie.
  leonard [30] reageerde op deze reactie.

 22. @MG [26]: Amen!

  Enige aanvulling is dat ik geen Libertarier ben maar een Klassiek Liberaal. Het verschil zit hem in het totaal afwijzen van een overheid vs een kleine overheid. Ik ben daarin dus minder verregaand – of zoals anderen zullen zeggen ‘niet genoeg verregaand’ 🙂 – dan libertariers. Dat geeft uiteraard af en toe discussies, waardoor wellicht blijkt dat ik alles afwijs omdat ik zowel de pro-staters als volledige anarchisten bekritiseer.

  MG [29] reageerde op deze reactie.

 23. Niets is vreemd, Karl Marx heeft er veel over geschreven, dat waren ook dikke boeken. Kortom het zit allemaal in het systeem wat kapitalisme heet, een systeem wat het socialisme verdervelijk vindt.
  Er bestaat een goed boekje (130 blz. in pokketvorm), geschreven door Pierre Jalée een hoogleraar economie in Parijs, uitgegeven in 1975 door Van Gennep Amsterdam . De titel is eenvoudig “Wat is kapitalisme?”. Net als Marx, begint Jalée bij het begin: produktie,koopwaar, waarde; en gaat hij over op verschijnselen als winst, meerwaarde en geld. Via de behandeling van monopolies en imperialisme, komt Jalée tenslotte terecht bij de moderne staat en het begrip vervreemding. (citaat van de uitgever).

  Vele mensen zullen het moeten ervaren dat de bedelstaf nog steeds bestaat. De werkelijke strijd die in het verleden door onze voorouders gestreden is, was een rechtvaardige strijd. Alleen het geldmonster is nog steeds levendig aanwezig.

 24. @MG [26]:

  Beste MG,

  Dank voor de uitleg. Als u denkt dat ik ben voor meer overheids uitgaven dan heeft uw mijn reactie verkeerd begrepen. Wel ben ik van mening dat uit het huidige beleid blijkt dat de overheid prioriteiten heeft die niet die van de bevolking zijn.

  Meneer Armin ontkent harde feiten zoals het nationaliseren van banken, vindt het nonsense dat er al twintig jaar bezuinigt is maar vergeet daarbij dat geld nog maar de helft waard is vergeleken met zeven jaar terug.

  Het verschil tussen uw reactie en de reacties van meneer Armin is dat u uw mening op een vriendelijke opbouwende manier vormgeeft terwijl meneer Armin dat op een neerbuigende en arrogante manier doet.

  Ik ben goed bekend met het werk van Ayn Rand: ik las deze boeken als tiener, nu 25 jaar geleden. (Wat niet wil zeggen dat ze niet de moeite waard zijn.) Zij is tegen altruisme en voor zelfverwerkelijking zonder compromis. Dat lijkt mooi op papier, (want ze schrijf goed) net als communisme, democratie, godsdienst, neoliberalisme en noem alle theoroeën maar op.

  Uiteindelijk hangen de resultaten van deze op zich mooie theorieën en concepten natuurlijk wel af van het evolutieniveau van de individuen die ze vormgeven. Gezien de resultaten tot op heden (oorlogen, hebzucht, machtsmisbruik etc) is dat niveau nog altijd bedroevend laag.

  In onze brief stellen wij vraagtekens bij het huidige beleid van Bos. De informatie hierover in de media hierover is van het niveau van “zeg eens A”. Dat kan zo niet langer en wij vragen Bos om duidelijkheid. Dat is alles.

  Met vriendelijke groet,

  Leonard Zandstra

Comments are closed.