Daaa_watersnoodit in tegenstelling tot objectieve wetenschap

Dit wordt weer eens helder aangetoond door een brief van Professor Peter Bloemers aan het Utrechts Universiteitsfonds van 12 december 2008 hieronder: 

VAN: Prof. Dr H.P.J. Bloemers                                  Nijmegen,  12 december 2008

  AAN :Dr A. Bolhuis en Dr A. Smit
Utrechts Universiteitsfonds
Postbus 80125   3508 TC Utrecht

 Mijne heren,
Universiteiten moeten wetenschappelijk onderzoek verrichten en de resultaten aan hun studenten en de maatschappij uitdragen, ook al gaat dat in bepaalde gevallen recht in tegen standpunten en beleid van overheden. Zij moeten onder alle omstandigheden kritisch blijven en nooit de gemakkelijke weg kiezen door ge­dachteloos uitgangspunten van subsidiegevers, inclusief minis­teries en semi-overheidsinstellingen, over te nemen. Ik neem aan dat u dit niet zult willen tegenspreken. Maar waarom legt u dan de student Daniela Cruz kersvers uit Ecuador overgekomen onderstaande woorden in de mond?

 Als het zo doorgaat staat een groot deel van de bevolking in deltagebieden straks tot zijn middel in het water. Nieuwe inzichten verwerven en kennis ontwikkelen over de stijgende zeespiegel is mijn drijfveer om hier te stude­ren.

 Met een donatie van 35 euro al, zo schreef u in de brief die ik hierbij beantwoord, kunnen wij de Universiteit Utrecht helpen oplossingen te vinden voor mondiale problemen als kanker, voed­seltekorten en de zeespiegelstijging. Juist vanwege die laatste intentie zal ik aan uw oproep geen gehoor te geven.

 In tegenstelling tot wat je dagelijks in de krant leest, is er helemaal nog geen sprake van een door de klimaatverandering toegenomen zeespiegelstijging. De zee stijgt aan de Nederlandse kust al duizend jaar of langer ongeveer 18 cm/eeuw. Dat kunnen wij gemakkelijk aan. Van deze stijging is 17 cm/eeuw het gevolg van de daling van de Nederlandse bodem. Eén cm/eeuw is het ge­volg van het smelten van ijs. Eén cm/eeuw is ook het wereld-ge­middelde zoals gemeten met satellieten en onafhankelijk daarvan door nauwkeurige metingen van de omloopstijd van de aarde om haar as als gevolg van waterophoping aan de evenaar. Deze re­sultaten komen goed overeen en moeten als zeer betrouwbaar wor­den beschouwd. Het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) heeft enige jaren geleden die ene cm/eeuw verhoogd tot 23 cm/eeuw, hetgeen zeer verontrustend is. Deze verhoging is het gevolg van het toepassen van een correctiefactor gebaseerd op de zeespiegel in Hong Kong, een gebied waar de bodem nog sneller daalt dan in Nederland. Het is moeilijk hier iets an­ders in te zien dan bedrog (zie: G. Murphy, Interview: Dr. Nils-Axel Mörner, Executive Intelligence Review, 22-06-2007 en 21st Century Science and Technology, herfst 2007, alsmede de oorspronkelijke publicaties van Mörner, waarschijnlijk de beste expert op het gebied van de zeespiegel).

 Misschien bent u nog van mening dat als dan de zeespiegel niet meer stijgt dan we al meer dan duizend jaar gewend zijn, hij dat wel gaat doen als straks de temperatuur op aarde met een aantal graden omhoog gaat. Ook op dit gebied kan ik Daniela en u geruststellen. Het beeld dat de temperatuur op aarde min of meer eeuwenlang constant was, maar sinds de industriële re­volutie ineens exponentieel is gaan stijgen, wat dan het gevolg zou zijn van de verbranding van fossiele brandstoffen, heeft zich hardnekkig vastgezet in ons collectieve bewustzijn. Dit beeld staat bekend als de ‘hockeystick’ omdat daarmee de vorm van de temperatuurcurve die het IPCC in 2001 heeft gepubliceerd het best wordt omschreven. De vooraanstaande statisticus Edward Wegman heeft bewezen dat de hockeystick het gevolg is van grove statistische fouten. De IPCC heeft onder druk van deze gezagheb­bende contraexpertise in 2007 de hockeystick niet meer in haar rapport opgenomen. Van de alarmerende temperatuurstij­ging is nu nog maar weinig over. In feite blijkt de temperatuur sinds 1998 ook niet meer gestegen, ondanks een ononderbroken stijging van het CO2-gehalte in de atmosfeer. Hoe dit te rijmen valt met de opvatting dat de temperatuurstijgingen in de 20e eeuw het gevolg zijn van het broeikaseffect is onduidelijk.

 Ondanks deze en andere nuanceringen door wetenschappers uit verscheidene disciplines davert het broeikasbeleid van de VN en van regeringen voort alsof deze fouten nooit gevonden waren. Men is gecommitteerd aan eerdere besluiten en investeringen die niet zonder groot verlies van middelen en prestige zijn terug te draaien, al zou dat wel moeten om een nog veel groter verlies te voorkomen.

 Uiteraard moet u ook kritisch staan tegenover wat de klimaat­sceptici beweren en wat zij zien als de grootste dreiging: een enorme economi­sche schade door nutteloze investeringen (onrendabele windmo­lenparken op land en zee, opslag van CO2 in de bodem, het na­streven van onuitvoerbare Kyoto-doelen terwijl China en India natuurlijk niet mee doen, dit alles zonder een meetbaar effect op de temperatuur op aarde en ten koste van de ge­zondheid en de voedselvoorziening van grote delen van de wereld­bevolking). U zult ook hun argumenten moeten afwegen te­genover die van hun opponenten. In ieder geval is er geen enkel excuus voor universiteiten om kritiekloos mee te doen met het klimaatalarmisme.

 U ziet dat er voor Daniela nog veel te studeren is. Misschien zou het beter zijn als zij dat niet in Utrecht zou doen, maar ergens waar men van deze zaken meer verstand heeft.

 Met vriendelijke groet,     Peter Bloemers
c.c.: Rector Magnificus

9 REACTIES

 1. Mooie brief. Ik ben benieuwd naar het antwoord – en naar de Universiteit, waar Daniela gaat studeren, waar men niet meewerkt aan de klimaathysterie.

 2. “NL-Universiteit leert studenten wat de overheid welgevallig is”.

  Een variant. De hersenspoeling is de Nederlandse Taal. Kleuterschool, basisonderwijs, media noemt maar op. Het gaat om de Nederlandse Taal.
  Dus ook deze posting en deze site.

  Softie [5] reageerde op deze reactie.

 3. Dat geklets over dat co2, dat is toch wat we uitademen? Hoe kan dat nu schadelijk zijn, en stug blijven doorgaan met misleiden. En dan zeggen ze dat ik negatief ben. Right!

 4. ik kan iedereen deze pagina omtrent de hockeystick aanraden.

  http://www.klimaatportaal.nl/pro1/general/start.asp?i=0&j=0&k=0&p=0&itemid=390

  Mörner’s conclusies worden tegengesproken door anderen.

  maar wel leuk hoe de lezer hier een bepaalde richting uitgestuurd wordt :
  over Mörner : “waarschijnlijk de beste expert op het gebied van de zeespiegel”
  Wegman is dan uiteraard weer “de vooraanstaande wegman”

  Ik raad Daniele veel kritische zin aan. Ook zelfkritiek. En dat raad ik sommigen op deze site ook aan.

 5. @Softie [5]:

  Het is de taal!

  Taal is zo gewoon, zo algemeen, voelt zo bekend aan enz, dat taal, over het hoofd gezien wordt dat het juist om de taal te doen is.

  Echelon en andere ‘geheime diensten’ scannen op taal/semantiek. Taalkundige concepten/begrippen. Dit is met opzet.Communicatie=taalkundige concepten, en deze concepten worden gescand via Skype, MSN, internet, enz., Maak het ‘goedkoop/gratis’ dan wordt het scannen in banen geleid. Speelt in op ‘sluwigheid’.

  Universiteiten is een variant, een voortzetting, een onderdeel van het geheel van het via onderwijssysteem van het hersenspoelen, conditioneren, gedachtencontroleren, bijbrengen e.d..

  Het controleren van de gedachten wordt gedaan door de taal.

  De taal is het gereedschap welke men heeft en ook inzet om gedachten mee te vormen. Het is roeien met de riemen die men heeft, die riemen heten: ‘De Nederlandse taal’. Om die gedachten te controleren, (mind control/controle over de geest) wordt de taal opgebouwd volgens bepaalde principen.

  Het verdeel en heers principe o.a.
  Voorbeeld: Het zwart/wit denken aanleren, door te stellen: “Er zijn mannen, er zijn vrouwen en die zijn tegenovergesteld aan elkaar”.

  Wat het concept ’tegenovergesteld’ nu precies is, mag Joost weten, maar verificatie wordt acterwege gelaten en het concept, wordt ingezet bij de gedachtenvorming, beeldvorming enz.

  Om aan hersenspoelen en gedachtencontrole te doen, is het voldoende om de bal aan het rollen te brengen. Door het inzetten/gebruiken van de taal wordt gedachtencontrole (geestcontole) automatisch: zelfinstandhoudend. Men hersenspoelt, conditioneert, zichzelf en elkaar, en verdwijnt in een gedachtenwereld trance. Zoals de ouden zongen, piepen de jongen. Dit zingen en piepen is in de concepten van de Nederlandse taal.

  De akties van de overheid/establishement wijzen hier al op. Terwijl er zogenaamd door de overheid/regering van alles en nog wat, verboden en beperkt wordt, wordt juist het inzetten van de taalkundige concepten opgeganggehouden en bevordert, o.a. via het concept/begrip “De Vrijheid van meningsuiting.” Met de inzet van de Nederlandse taal wordt vervolgens de gedachten opgewekt dat dit een ‘groot goed’ is.

  De wetgeving, economie, financien, rechten, belastingen, belastingformulieren, parlement,politiek, geschiedenis, wetenschappen, bankieren, verzekeren, media, de begrotingen, CO2 rapporten, scheikunde enz., enz. het is allemaal het inzetten van de Nederlandse taal en de daarin vervatte concepten en de daaraan gekoppelde beeldopwekking. De taal wordt daarom ook beschermd, en wel door wederom taal te gebruiken, via wetgeving. Auteursrechten o.a. op woordenboeken. En ga zo maar door.

  Middels taal wordt door het boekhouden gecontroleert. Het wijzigen van de concepten door het taalkundig anders te verwoorden en de boekhouding ‘ziet er weer anders uit’.

  Zo wijzigt de heer Zalm en Duitse collega taalkundig het concept van de waarderatio van de gulden/DM en het door taalconcpten opgewekte waardebeeld/waardedenkbeeld van heel Nederland en Duitsland in Euros (Euri) wijzigt zich navenant, met de veeg van een pen. Het geloof in de door taalkundige concepten opgewekte denkbeelden doet de rest.

  Alle …ismen; communisme, liberalisme, socialisme, nationalisme, internationalisme enz., enz., enz., enz.- het zijn allemaal varianten taalkundige concepten, die allen het ‘verdeel en heers principe’ op variante wijze aan de gang houden, omdat dit principe al in de taal ingebakken is.

  Religies hebben het over en gebruiken: “Het woord,” synoniem voor ’taal’. Ayn Rand’s epische roman, is toegepaste taal en de daarin vervatte concepten. Het Engels kent namelijk ook de concepten, het Verdeel en Heers ,het Zwart-Wit Principe. Zo gebruikt Barack Obama, (Harvard Law School!) taal en concepten en begrippen en wel volgens o.a. Black’s Law Dictionary! Behoort tot deze opleiding.

  Het naief het geloof er nahouden,dat men begrepen heeft wat Barack allemaal gezegd heeft,door het volgen van de media, zoals CNN, FOX, Reuters, Het Journaal, enz., met school Engelskunde, en men stuurt zichzelf al in een geloofstrance, met een kluitje, het riet in.

  Aldus website van Van Dale: http://www.vandale.nl/vandale/opzoeken/woordenboek/

  Mei 2008;

  Discrimineren:

  dis-cri-mi-ner-ren (overgangkelijk werkwoord, ook absoluut, discrimineren, heeft gediscrimineert, discriminering/discriminatie)

  1.(iem.) achterstellen op grond van niet ter zake doende kenmerken.
  2.Onderscheiden.

  December 2008

  dis·cri·mi·ne·ren -neerde, h gediscrimineerd discriminatie toepassen; achterstellen

  Idem dito:

  Democratie: Staatsvorm waarbij het volk geregeerd wordt door gekozen vertegenwoordigers uit eigen gelederen. Het volk zichzelf regeert.

  Deze concepten zijn gewijzigd en nu is bepaald dat de definitie als volgt luidt:

  de·mo·cra·tie de; v -tieën staat(svorm) die aan het hele volk invloed op de regering toekent

  Volgens de gewijzigde concepten, wijzigt zich ook de denkbeelden, wereldbeelden enz., enz.,. Nu wordt volgens de concepten, in een democratie invloed toegekent. Een dictatuur onthoudt zich van dit ’toekennen’. Echter zowel in de concepten; democratie als dictatuur is er invloed door het volk, buiten parlementaire aktie bijvoorbeeld. Dat ‘het volk’ zichzelf regeert, is echter aldus gewijzigde concepten, zowel in de concepten dictatuur als democratie, verdwenen.

  Nu zijn de concepten, zoals definities op de site van ‘Van Dale’ electronisch aan te passen. Met drukwerk ligt dit wijzigen van concepten anders. Proefondervindelijk: Verifieert alles en wel door een aantal edities van van woordenboeken eens naast elkaar te leggen. En weest er bewust op en van, hoe het werkelijkheidsbeeld zich wijzigt navenant de gebezigde concepten, zoals definities en woorden.

  .
  softie [6] reageerde op deze reactie.

 6. @Anton [6]:

  Dan is het artikel: “Politics and the english language” van George Orwell wel wat voor je:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Politics_and_the_English_Language

  http://www.orwell.ru/library/essays/politics/english/e_polit

  En je zult Lojban wel interessant vinden. Het is een taal die ontworpen is voor mensen om in te communiceren (net zoals Esperanto), met als doel om je gedachten zo precies mogelijk uit te drukken.

  http://www.lojban.org

  Anton [8] reageerde op deze reactie.

 7. @softie [7]:

  Dank.

  Probeert navolgende site:

  http://noorderlicht.vpro.nl/artikelen/18859006/

  Het artikel gaat over de de Sapir-Whorf hypothese. Deze hypothese is gebaseerd op de ‘nul hypothese’. De ‘nul’ is namelijk absoluut. Door de overheid en machinerien wordt bijvoorbeeld de gedachtegang; positief/negatief opgang gehouden. O.a. door het postuleren dat temperatuur min (-) 10 graden Celsius of Fahrenheit kan zijn. Inwezen is het nul punt misplaatst. Maar de intentie van postuleren is juist om het verifieren achterwege te laten. Wordt dit wel gedaan, wordt de aandacht verschoven, naar de ‘officele norm’. Er is bijvoorbeeld ook een Kelvin temperatuurschaal en die kent helemaal geen min(-) graden. Wel nul graden Kelvin. Het verdeel en heers principe wordt in elk geval consequent doorgevoerd.

  Dit heeft o.a. consequentie voor hetgeen wetenschap heet.
  Aldus het artikel hanteren deze Pirahã mensen, wel begrippen, waarvan er een variant is van ‘genoeg/voldoende’, en opmerkelijkerwijze, dan doet die genoeg werkelijkheid zich ook voor. Het artikel kopt echter met “Geen woorden geen daden”. (Nul woorden, nul daden).

  Taalkundig iets om in de gaten te houden.

  De concepten ‘crediet crisis’, ‘klimaat crisis’, ‘oorlog tegen terroristen’, ‘winst/verlies’, ‘Nederland’, ‘EU’ en gaat zo maar door, zijn eveneens door semantiek opgewekte verschijnselen. Zijn met gewijzigde semantiek ook zo weer verdwenen.

  .

 8. “Dat geklets over dat co2, dat is toch wat we uitademen? Hoe kan dat nu schadelijk zijn, en stug blijven doorgaan met misleiden.”

  Los van wel of niet waar co2 bla bla bla. Bovenstaande is een non argument. Je hebt toch immers ook arscenicum in je lichaam? Hoe kan het dan schadelijk zijn?
  Eet smakelijk;-)

Comments are closed.