Het ANP maakte nu bekend dat:  “Samen met president Nout Wellink van De Nederlandsche Bank DNB) constateerde Bos voor de zomer dat het niet goed ging met Fortis.”

Dat betekent
!. Dat binnen een paar maanden zijn goedkeuring voor de verkoop van de ABN aan Fortis volslagen fout was.
2.Dat toen het fout ging, hij de mensen die hij moest beschermen als minister van financiën volkomen in de steek liet. Nieuwe beleggingen liet hij gewoon bij Fortis binnenkomen zonder te waarschuwen.

 Bent u het er mee eens dat deze minister van financiën volkomen gefaald heeft en zelfs onfatsoenlijk heeft gehandeld ten opzichte van de mensen voor wie hij de belangen moest behartigen?

En moet dat gevolgen hebben? Welke?

37 REACTIES

 1. Welke gevolgen dit dient te hebben?
  Afschaffen van toezicht, d.w.z. van overheidstoezicht. Uiteraard zal de markt zelf als toezichthouder (blijven?) fungeren.
  De overheid als toezichthouder heeft geen zin want ALS ze al competent genoeg zijn om problemen te zien, houden ze “wijselijk” hun mond om paniek te voorkomen. Maar wat hebben we aan een toezichthouder die een struisvogelpolitiek voert?
  Laat het in de vrije markt aan banken zelf over hoe transparant ze willen zijn en met wat voor frequentie ze het publiek updaten over hun toestand: elk kwartaal, maandelijks of zelfs met beknopte weekstaatjes.
  Transparantie wordt dan op zichzelf een wapen in de slag om het vertrouwen van de klant. Een bank HOEFT dit niet te geven en beslist zelf hoe en in welke mate. Het enige is dat als er ooit bedrog wordt vastgesteld -niet onder de vorm van “te weinig” informatie (wie bepaalt dat overigens?), doch onder de vorm van flagrante leugens- dan wordt dit uiteraard strafbaar, net zoals eender welke andere vorm van oplichting dat nu ook al is. Daar is dus geen bijkomende wet voor nodig.
  Doek de hele AFM en DNB dus maar op. Die dragen immers niets bij, zoveel staat inmiddels wel vast, en ze kosten slechts handen vol geld en zijn een rem op flexibiliteit en innovatie in het bankwezen. Bovendien sturen hun dwingende bepalingen banken collectief in een bepaalde richting waardoor ze juist bubbels veroorzaken.
  Zo zijn het juist de Basel II bepalingen omtrent risicowegingen (met slechts 50% voor hypotheken) die banken ertoe aanzetten hun gelden vooral richting hypotheken te kanaliseren omdat ze daarvoor maar half zoveel kapitaal als buffer dienden voor aan te houden (lees: 2 keer zoveel leverage konden op halen en zodoende hun rentabiliteit extra boosten) die voor de vastgoedbubbel verantwoordelijk zijn. M.a.w. het is juist het toezicht dat de gehele sector als een kudde in een welbepaalde richting dreef en daarmee de bubble veroorzaakte die aan de basis ligt van de huidige crisis. Opdoeken dus, zo’n marktverstorend toezicht.

 2. Niet alleen dient het toezicht te worden afgeschaft. Deze lieden zijn immers niet alleen incompetent, maar hebben bovendien het publiek opzettelijk (willens en wetens) misleid.

  Zij dienen daarvoor zo spoedig mogelijk publiekelijk dan wel in de TK verantwoording af te leggen, vervolgens te worden ontslagen en persoonlijk aansprakelijk gesteld voor alle daardoor aangerichte schade, inclusief voor de door de aandeelhouders daardoor geleden verliezen.
  Maxim [4] reageerde op deze reactie.

 3. @aad van der naat [6]:

  Ook daar ben ik het mee eens. Als het bericht juist is, is er mogelijk sprake van een ambtsmisdrijf door de betrokken autoriteit(en) op grond van art 355 lid 4 Sr:

  “Met gevangenisstraf van ten hoogste 3 jaren of geldboete van de vierde categorie, worden gestraft de hoofden van ministeriële departementen:
  (…)
  4e lid: die opzettelijk nalaten uitvoering te geven aan de bepalingen van de Grondwet of andere wetten of algemene maatregelen van inwendig bestuur van de staat, voor zover die uitvoering wegens de aard van het onderwerp tot hun ministeriële departementen behoort of uitdrukkelijk hun is opgedragen.

  (Cursivering door SN)

  Zie ook:
  http://www.vrijspreker.nl/wp/2008/12/vertrouwen/#more-56396
  comment #5.

  Eventuele aangifte van een strafbaar feit kan elke belanghebbende/getuige doen bij de politie o.g.v. art. 161 Sv:
  “Ieder die kennis draagt van een begaan strafbaar feit is bevoegd daarvan aangifte of klacht te doen.”

  De politie is verplicht de aangifte in ontvangst te nemen.
  De OvJ beslist over eventuele vervolging.

  Een zaak voor de VEB om schadevergoeding te eisen?
  Hub Jongen [9] reageerde op deze reactie.

 4. Ik ben niet verbaast van deze imam verwacht ik alles.Het is tijd dat hij zijn roeping volgt en imam n een moskee wordt de streken van iran en
  comsorten heeft hij al.Kan hij daar zijn gebakken lucht verkopen.47 jaar
  gewerkt en door een stelletje boeven zo als hij gaan we naar de donder.
  In mijn ogen heeft de pvdallochtonen nog nooit een integer persoom gekent zelfs de oorlog ophitser drees niet kijk maar naar indonesie.

 5. Prins Maurits pleegde hierop een staatsgreep. Hij ontsloeg daarna de waardgelders, en op 29 augustus 1618 liet hij Johan van Oldenbarnevelt, en zijn medestanders Hugo de Groot, Rombout Hogerbeets en Gilles van Leedenberch, arresteren op verdenking van hoogverraad. In 1619 werd François van Aerssen door Maurits als Gecommitteerde in de Ridderschap van Holland benoemd. Daardoor ontstond onder de tegenstanders van Van Oldenbarnevelt een meerderheid en werd het mogelijk om een bijzondere politieke rechtbank van 24 rechters in te stellen. Tot Van Oldenbarnevelts eigen verrassing werd hij op 12 mei 1619 door de rechtbank wegens landverraad en hoogverraad ter dood veroordeeld.

  Zo iets?

  Spy-Nose [16] reageerde op deze reactie.
  beek [21] reageerde op deze reactie.

 6. @Hub Jongen [9]:
  Juridisch gezien zitten er twee kanten aan:

  1. De strafrechtelijke kant. In beginsel kan iedereen, die meent dat er een strafbaar feit is begaan, aangifte bij de politie doen. De Officier van Justitie onderzoekt de zaak en beslist of er al dan niet vervolgd wordt.

  2. De privaatrechtelijke of civiele kant. Het gaat i.c. om de vraag of de overheid onrechtmatig heeft gehandeld. Zo ja, dan is de overheid in beginsel aansprakelijk voor de veroorzaakte schade.
  Deze zaak staat los van een strafrechtelijke zaak en de bewijslast ervan is wat lichter, maar niet heel eenvoudig.

  Het OD-artikel is art. 162 van Boek 6 van het BW:
  “1. Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden.
  2. Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond.
  3. Een onrechtmatige daad kan aan de dader worden toegerekend, indien zij te wijten is aan zijn schuld of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.”

  De vereisten van OD zijn:
  1. Een benadeelde partij, die schade heeft geleden
  2. (…) een doen of nalaten van de dader in strijd met een wettelijke plicht (of met hetgeen (…) maatschappelijk betamelijk is (…))
  3. Een aantoonbaar causaal verband tussen 1. en 2.
  4. Toerekenbaarheid: te wijten aan zijn schuld (of aan een oorzaak, etc.)
  5. Het relativiteitsvereiste: de geschonden norm moet strekken tot bescherming tegen de schade zoals door de benadeelde geleden.

  Voor een civiele procedure moet i.c. de staat worden gedagvaard. Een dergelijke dagvaardingsprocedure is advocatenwerk: er moet juridisch-technisch bewijs worden verzameld, de zaak moet ter zitting worden behandeld, etc.

  Als een belanghebbende door deze zaak in onmiddellijke financiële problemen is geraakt en die kwestie voor hem spoedeisend is geworden, kan hij de staat wellicht dagvaarden in kort geding en aan de KG-rechter een voorlopige voorziening vragen.
  Daarvoor is geen advocaat nodig.

  Daarna vindt alsnog een bodemprocedure plaats.

  In een strafprocedure kan de benadeelde de OvJ verzoeken een privaatrechtelijke vordering in het strafproces te “voegen”. Dat kan voordelig zijn, maar de vraag is, of een (KG met) schadeprocedure niet adequater is.

  Conclusie:
  1. Iedereen kan aangifte doen bij de politie van een vermeend delict, i.c. van een ambtsmisdrijf, t.w. opzettelijke nalatigheid van het hoofd van een ministerieel departement, art 355 lid 4 Sr;
  2. Voor een onrechtmatige daadprocedure is een optimale juridische aanpak nodig, vooral omdat er vele benadeelden zijn. Die gaat geld kosten. De benadeelden zouden daarom beter gezamenlijk kunnen procederen. Dan denk je aan de VEB.
  Het zou me niet verbazen, als we een dergelijke actie van de VEB op termijn zien gebeuren.
  Scrutinizer [14] reageerde op deze reactie.

 7. @Spy-Nose [13]: “2. Voor een onrechtmatige daadprocedure is een optimale juridische aanpak nodig, vooral omdat er vele benadeelden zijn. Die gaat geld kosten. De benadeelden zouden daarom beter gezamenlijk kunnen procederen. Dan denk je aan de VEB.
  Het zou me niet verbazen, als we een dergelijke actie van de VEB op termijn zien gebeuren.”

  Voor alle zekerheid deze draad misschien aan hen forwarden?

  “1. Iedereen kan aangifte doen bij de politie van een vermeend delict, i.c. van een ambtsmisdrijf, t.w. opzettelijke nalatigheid van een hoofd van een ministerie, art 355 lid 4 Sr;”

  Misschien zouden jij en/of Hub dit kunnen doen (zelf woon ik niet in NL). Mochten er toch wat kosten komen, kunnen we wellicht op de VS aan fondswerving doen. Ik ben alvast bereid EUR 50 te doneren.

  Spy-Nose [15] reageerde op deze reactie.
  Spy-Nose [24] reageerde op deze reactie.

 8. @Sulla [10]:
  Inderdaad intrigerend. De foto spreekt boekdelen.

  @Johan [12]:
  Johan,
  Zouden de patriotten / republikeinen wraak nemen op een socialist voor een politieke moord, begaan door een oranjekliek in 1619? Ik denk het niet: het staatshoofd heeft niets te vrezen.

 9. @Ed [17]: Was een zekere heer A. Hitler in 1937 niet genomineerd voor de Nobel prijs voor de vrede?
  Ik meende dit ooit ergens gelezen te hebben. Hij zou hem weliswaar niet gewonnen hebben, maar zou wel genomineerd geweest zijn.

 10. @aad van der naat [18]: Precies: ik zou hem ook politicus van het jaar noemen. Alleen is er niets in mij dat dit positief zou bedoelen. Het is net zo’n opmerking als bv. Al Capone (destijds) boef van het jaar noemen. Dat politici zelf (en helaas een groot deel van de bevolking) hun persoonsbeschijving als een soort geuzennaam gebruiken, daar ben ik niet verantwoordelijk voor. Als ik iemand politicus van het jaar noem, is dat eerder zoiets als iemand heler van het jaar te noemen. Bos is dus inderdaad politicus van het jaar en in Belgie is dat Leterme.

  Overigens kreeg het Fortis dossier net een positieve wending gezien Modrikanmen in hoger beroep van de rechter gelijk kreeg over de gehele linie en Leterme’s helingoperatie daarmee wordt teruggedraaid. Uiteraard heeft ie al laten weten dat in cassatie aan te vechten…

 11. @Johan [12]:

  Zo’n verhaal is niet compleet zonder te vermelden dat Van Oldenbarnevelt pleitbezorger was geweest voor het stadhouderschap van Maurits. Zij waren allerminst elkaars tegenstanders, en werkten uitstekend samen.
  Het waren echter een aantal wensen van Van Oldenbarnevelt (o.a. het bestand met Spanje, zijn pleiten voor een verbond met Katholiek Frankrijk dat de Hugenoten vervolgde, en het toestaan van meerdere theologische stromingen in de nog jonge republiek, waar het in Europa een gewoonte was dat de heerser het geloof van z’n rijk bepaalde), dat Maurits tot de overtuiging bracht dat de zwakke positie van de republiek hiermee door Van Oldenbarnevelt nog meer zou worden verzwakt.
  Vandaar: hoogverraad.
  Bedenk: men bevond zich in een oorlogssituatie.
  Het was niet zomaar een staatsgreep, om de macht van de Oranjes gewelddadig vast te houden, zoals hier lijkt te worden gesuggereerd.

 12. @Scrutinizer [14]:

  Scrutinizer, zou je in verband met een mogelijke aktie van de Vrijspreker alsjeblieft willen mailen naar Hub Jongen onder hub@vrijspreker.nl ?

  De uitspraak van de Belgische rechter kan consequenties hebben voor de Nederlandse tak van Fortis, hoewel het ministerie zegt, dat dat niet het geval zal zijn. Maar dat ministerie loopt op de zaak vooruit.

  Bovendien zal een aangifte van een strafbaar feit gebaseerd zijn op opzettelijke althans verwijtbare nalatigheid van de staat.

  Echter alvorens zo’n aktie daadwerkelijk van start kan gaan, is het verstandig eerst een voorzonderzoek te (laten) doen, waarin o.a. onderzocht wordt, wat de kans van slagen is, welke effecten er nog meer van verwacht kunnen worden e.d.

  Dat vooronderzoek kost ook al wat geld, maar er komt voor de Vrijspreker een pre-advies beschikbaar.

  Je bijdrage kun je storten op rekeningnr.
  46.24.31.320 (ABN/Amro) van het LIBERTARISCH CENTRUM onder vermelding: “Aktie Fortis/Staat”

  Bij voorbaat, namens de Vrijspreker, hartelijk dank.
  Groets
  scrutinizer [26] reageerde op deze reactie.

 13. @Spy-Nose [4]: Spy-Nose,
  Ik kan Hub wel mailen, maar heb hem eigenlijk niets te melden omdat ik toch de tijd niet heb om hier een actieve rol in te spelen.
  Bovendien ben ik i.t.t. uzelf (naar ik meen te mogen concluderen a.d.h.v. uw artikels en reacties) geen jurist, ook al heb ik een bovengemiddeld juridisch besef en heb ik in mijn loopbaan wel vaak met juridische aspecten te maken gehad. M.a.w. ik acht mezelf -op detailniveau althans- onvoldoende competent een rol te spelen, zelfs al had ik de tijd.
  Verder lijkt EUR 50 overmaken in het luchtledige me weing zinvol, maar indien de VS middels een artikel kenbaar maakt een actie op touw te zetten en hiervoor aan fondsenwerving te doen, zal ik 1 van de eersten zijn van wie u een bijdrage tegemoet mag zien.

  beek [28] reageerde op deze reactie.
  Spy-Nose [34] reageerde op deze reactie.

 14. @scrutinizer [6]:

  Natuurlijk.
  En ook voor Spynose zal gelden dat het hier slechts virtueel ‘heldendom’ op het schermpje betreft. Grote woorden, om zich althans een klein moment een John Galt te wanen.

 15. @beek [23]: Merkwaardige reactie van beek (vermoedelijk veroorzaakt door eigen calvinistische vooringenomenheden, die ook zijn afkeer van libertarisme verklaren) die hier wederom blijk geeft niet te kunnen lezen. Hoewel de link van SpyNose en de beweringen van beek in [21] zeker raakpunten hebben geeft de link een absoluut ander verhaal dan wat beek schreef. Van ‘bevestiging’ is dan ook geen sprake.

  beek [30] reageerde op deze reactie.

 16. @R. Hartman [29]:

  Met betrekking tot Rand en John Galt, zie ik in retroperspectief mevrouw Rosenbaum als een kind van haar tijd.

  1. Zij was opgegroeid in de USSR. Daar was heldenverering een integraal onderdeel van het leven en de staatsopvoeding.
  Arbeiders en boeren werden voortdurend als de allergrootste helden neergezet,die op weg waren naar de verwezenlijking van de nieuwe heldhaftige mens. De communistische opvoeding voerde (verzonnen) volmaakte communistische jongeren ten tonele, om de jeugd te inspireren.

  2. Haar grote voorliefde voor romans en films, waarin tevens helden figureerden.

  3. Haar verblijf in Amerika, waar eveneens helden werden opgevoerd in films en seculiere ‘heiligen’levens. Die laatste beschreven dan de spreekwoordelijke ‘krantenjongens’ die grootse dingen tot stand hadden gebracht. In films figureerden eenzame helden, die streden tegen onrecht en ook grote dingen tot stand brachten.

  4. Een belangrijk thema dat men vaak in joodse literatuur tegenkomt: een intens verlangen naar een messias gelijk persoon. Zo’n volmaakt krachtig messiasachtig personage ontmoet men vaak in joodse geschriften.

  5. De eerste helft van de 20-ste eeuw was een tijd waarin de grootsheid van helden een belangrijk thema was. Misschien was dat bij Nietzsche begonnen met het thema uebermensch. Dat weet ik niet zeker.
  In de jaren zestig begon het afbreken van de helden.

  Het christelijk geloof benadrukt echter de zonden van de mens.
  En gelooft dat de Messias reeds kwam, om hiervoor te betalen.
  Maar dat Hij terug zal komen, en dan glorieus.
  Raakvlakken dus, maar op belangrijke punten niet in overeenstemming met DE roman die sommigen hier inspireert.
  Tevens is zeker dat de roman denkbeeldig is, waar dat bij de geschiedenissen in het NT niet het geval is.

  Over Maurits heb ik eerder genoeg gezegd.

  R. Hartman (NI) [32] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.