volk_reich_fuehrerHet huidige systeem van besluitvorming in de Europese Unie is iets anders dan het door de historie beproefde en in het verleden uitgeprobeerde systeem van de klassieke parlementaire democratie. In een normaal parlementair systeem bestaat er een gedeelte van de afgevaardigden dat de regering steunt en een oppositiedeel. Maar dat is in het Europese Parlement niet het geval. Hier wordt slechts één alternatief doorgedrukt en wie nadenkt over andere alternatieven wordt als tegenstander van de Europese integratie gezien.

Bovenstaande alinea is afkomstig uit de EU speech van Vàclav Klaus, naar aanleiding waarvan een groot aantal MEPs de zaal verliet (UKIP video). Over de juistheid van deze uitspraak hoeft geen twijfel te bestaan; vorige week heeft het CDA Nederland stilzwijgend en bij hamerstuk uitgeleverd aan de EU ter onderdrukking van de vrije meningsuiting:

De heer Verhagen (CDA) heeft begin januari dit jaar namens hemzelf en zijn collega de heer Hirsch Ballin (CDA) een brief met toelichting naar de Tweede Kamer gestuurd met daarin het verzoek stilzwijgend een EU Protocol ter bestrijding van “racisme en xenofobie via het internet” te laten passeren. De Raad van State (met daarin ondermeer de D66 coryfee Winnie Sorgdrager en de CDA’er Hans van den Broek, die beiden bepaald niet bekend staan als voorvechters van de vrije mening) had het al als hamerstuk warm aanbevolen: “Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt.” Bron: HVV, voor de geïnteresseerden staat hier de tekst van het EU protocol.

Niemand hoeft zich echter te verbazen over het totalitaire karakter van de EU, simpelweg omdat het hier om Das Dritte Reich versie 2.0 gaat, ook wel aangeduid als Verenigd Europa. Het concept van de EU is namelijk al uitgedacht tijdens de Tweede Wereldoorlog (1942), door bollebozen van de Duitse Reichsbank. Al in 1932 werden de eerste beginselen hiertoe uitgewerkt door Alfred Rosenberg.

“De Nazi-blauwdruk voor een verenigd Europa komt verbluffend veel overeen met de structuur van de Europese Unie, zoals wij die nu kennen.” Dat is de conclusie van een artikel, verschenen in de International Currency Review, een specialistisch blad dat vrijwel alleen binnen de bankwereld wordt gelezen. Hierover heeft Kleintje Muurkrant al in juli 1998 een gedetailleerd verslag (lezen!) gepubliceerd.

Ik ben dit artikel dan ook niet per ongeluk begonnen met het motto van Nazi Duitsland. De huidige koers van de EU, waarbij iedereen geïntegreerd moet worden tot één volk, onder leiding van één benoemde EU-president (Blair?) en waartoe de eigen identiteit middels islamisering dient te worden ondergraven streekt boekdelen. Ik sluit dan ook af met het deel van de speech van Klaus dat hierop betrekking heeft:

De relatie tussen de burgers van een lidstaat en de vertegenwoordigers van de EU is geen normale relatie tussen een kiezer en een politicus die hem vertegenwoordigt. Tussen de burgers en de vertegenwoordigers van de unie bestaat een afstand (en niet alleen in de geografische zin van het woord) die wezenlijk groter is dan binnen de individuele lidstaten. Dit wordt met verschillende begrippen gestaafd: tekort aan democratie, het democratische verantwoordelijkheidsverlies, beslissingen niet door gekozenen maar door uitgekozenen, bureaucratisering van de besluitvormingsprocessen, enz. De voorstellen tot verandering van de bestaande toestand, die in de afgewezen Europese grondwet of in het van de EU-grondwet slechts gering afwijkende Verdrag van Lissabon staan, zouden dit defect nog slechts vergroten.

Met betrekking tot het niet-bestaan van een Europese Demos – een Europees volk – vormt ook een eventuele versterking van de rol van het Europese Parlement geen oplossing voor het defect. Integendeel. Het zou het probleem slechts versterken en zou tot een nog groter gevoel van vervreemding van de EU-burgers van de instellingen van de unie leiden. Noch het verdere aanwakkeren van het vuur onder de ”melting pot” van het type van de Europese integratie tot nu toe, noch de onderdrukking van de rol van de verschillende individuele lidstaten onder het motto van een nieuwe  multiculturele en multinationale burgerlijke samenleving zijn hiervoor een oplossing. Dat zijn pogingen die in het verleden steeds opnieuw mislukt zijn, omdat zij geen uitdrukking van de spontane historische ontwikkeling waren.

Ik ben bang dat de pogingen om de integratie steeds verder te versnellen en te verdiepen en de besluiten over de leefomstandigheden van de mensen in de EU-landen in steeds grotere mate naar Europees niveau te verplaatsen tot gevolg zou kunnen hebben dat ze al het positieve wat de laatste 50 jaar in Europa is bereikt in gevaar zouden kunnen brengen. We zouden daarom de angst van de mensen in verschillende EU-lidstaten niet moeten onderschatten dat over hun zaken opnieuw ergens anders en zonder hen beslist wordt en dat hun mogelijkheid om deze beslissingen te beïnvloeden slechts heel beperkt is. De Europese Unie dankt haar succes tot nu toe onder andere aan het feit dat de mening en de stem van iedere individuele lidstaat tijdens stemmingen hetzelfde gewicht had en niet kon worden genegeerd. Laten we het dus niet toestaan dat er een situatie intreedt waarin de burgers van de lidstaten moeten leven met het gevoel van berusting dat het project van de Europese Unie niet hun project is en dat het project zich anders ontwikkelt dan zij zouden wensen en zij alleen gedwongen zijn zich hieraan te onderwerpen. We zouden onszelf daarmee zeer snel en gemakkelijk terugvinden in de tijden waarover wij al gewend waren te zeggen dat zij al tot het verleden behoren.

Food for thought…

29 REACTIES

 1. Klaus is een van de zeer weinige politici in de EU die verstandige dingen zegt en de EU een spiegel durft vol te houden. De EU is volledig ‘self serving’ zoals men dat in het Engels mooi zegt. Dat kan inderdaad nog wel eens met een harde klap uiteen spatten. En dan vinden wij ons terug in de tijden waarover wij al gewend waren te zeggen dat zij al tot het verleden behoren.

 2. Nota bene: Het “Additional Protocol to the Convention on cybercrime, concerning the criminalisation of acts of a racist and xenophobic nature committed through computer systems” is geen document van de EU, maar van de Raad van Europa (inclusief Rusland, Turkije, etc.)!

  Dit “Additional Protocol” zal deel uitmaken van het EVRM (Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens), waarin de vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst (art.9) en van meningsuiting (art. 10) zijn neergelegd.
  R. Hartman (NI) [3] reageerde op deze reactie.

 3. @Spy-Nose [2]: Dank voor deze correctie. De EU en de CoE zijn twee verschillende organisaties, die los van elkaar opereren. Hun doelstellingen lijken echter in elkaars verlengde te liggen, en het feit dat al dit soort zaken als “Europees” wordt gepresenteerd helpt ook al niet om de zo gewenste duidelijkheid te verkrijgen.

  Mag ik voorzichtig concluderen dat de CoE ook slechts een subsidiespons is die op onze kosten onze vrijheid ondermijnt, daarbij een bredere invloedssfeer hebbend dan de officiële EU?

  Merk ook op dat het Nazi-stuk werd gepresenteerd onder de titel “Europäische Wirtschaftsgemeinschaft”, dat letterlijk de ‘oude’ EEG aanduidt, maar inhoudelijk de opzet van de EU beschrijft.

  De opzettelijke verwarring die het Verdrag van Lissabon kenmerkt komt dus niet zomaar uit de lucht vallen…

  Spy-Nose [4] reageerde op deze reactie.
  Spy-Nose [6] reageerde op deze reactie.

 4. @R. Hartman (NI) [3]:
  Ten tijde van de goedkeuring van het Verdrag van Lissabon door de EK speelde de vraag, wat de verhouding is van de EU tot de Raad van Europa (Council of Europe). De EU is immers zelf geen verdragspartij bij het EVRM, maar stelt wel als voorwaarde voor toetreding, dat haar lidstaten het EVRM hebben ondertekend.

  Men denkt dit probleem op te lossen door de nieuwe EU (na de inwerkingtreding van het verdrag van Lissabon) als verdragspartij het EVRM te laten ondertekenen. Daarmee voorkomt men een eventuele competentiestrijd tussen het Europese Hof van Justitie in Luxemburg (een instelling van de EU) en het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg.

  Hoe men de kwestie van het indirecte dubbele lidmaatschap van de EU-lidstaten wil oplossen is (mij op dit moment) niet duidelijk.

  De Raad van Europa werd opgericht onder druk van het algemeen gevoelen om een internationaal mensenrechtenverdrag te sluiten, dat mensenrechten zou beschermen om een herhaling van de schendingen, zoals die tijdens WO-II waren bedreven, koste wat kost op korte termijn te voorkomen.

  Het EHRM heeft ook voor NL belangrijke jurisprudentie opgeleverd, bijvoorbeeld in de zaak Veraart, een kwestie, waarin de vrijheid van meningsuiting van een NL advocaat door de NL Staat was geschonden.

  http://www.ivir.nl/publicaties/dommering/Advocatenblad_15_2007.html

  Maar ook de Raad van Europa en het EHRM beginnen helaas meer en meer aan bureaucratie te lijden.

  De Raad van Europa is in wezen een intergouvernementele instelling, iets anders dus dan de EU, die een ongunstig en onduidelijk allegaartje van vage procedures en wazige bureaucratische instellingen is.

  Het ligt in de aard van de politiek te allen tijde zoveel mogelijk te voorkomen, dat de burger te weten komt wat men uitspookt. Daartoe is men er doelbewust op uit om zoveel mogelijk verwarring, w.o. begripsverwarring, te stichten en mogelijke belangenconflicten te creëren.

 5. Die Vaclav Klaus verdient een lintje. Dat mag hij op zijn borst spelden omdat hij zo’n beetje de enige is die de waarheid durft te spreken en die ons, suffe burgers, een kleine blik achter de schermen laat zien.

  En die andere laffe politici, inclusief onze “vertegenwoordigers”? Die mogen ook een lintje hebben. Maar dan wel iets dikker en langer, zodat ze zichzelf daar aan op kunnen knopen. Uit schaamte voor hun gelieg en bedrog naar hun kiezers.
  Dat is wat ik dan “positieve euthanasie” zou willen noemen.

  R. Hartman (NI) [14] reageerde op deze reactie.

 6. @Spy-Nose [8]:
  NUjij zal het zeker niet weggehaald hebben voor ONZE bestwil.
  Die verwarring van die twee organisaties is niet goed en jammer. Dat moeten we inderdaad trachten te voorkomen.
  Maar ze is wel heel begrijpelijk. Ik heb de indruk dat meer dan 50% van de mensen dit verwarren.
  Komt ook doordat beide organisaties bemand en bevrouwd zijn door veelal dezelfde personen, en beide veelal dezelfde doelstellingen hebben en elkaar helpen.

 7. @Spy-Nose [8]: Ik vrees dat de verwijdering van NuJij minder met de verwarring rond EU en CoE te maken heeft dan met de ongemakkelijke waarheid die hier aan de orde gesteld wordt…

  Blijven zitten zijn (uiteraard) de MEPs van UKIP. Zoals Nigel Farage in de video meldt is Labour en bloc vertrokken; over de overige MEPs doet hij geen uitspraak.

  Ik heb de UKIP even een mailtje gestuurd met de vraag of zij deze info kunnen leveren.

  R. Hartman (NI) [26] reageerde op deze reactie.

 8. Van de UKIP website:
  Not singing the EU’s tune
  Thursday, 19th February 2009

  UKIP MEPs did their best to drown out the so-called EU anthem (Beethoven’s “Ode to Joy”) by singing, very loudly and out of tune, “God Save the Queen.”

  Party leader Nigel Farage said: “‘Ode to Joy’ is the anthem that isn’t supposed to exist yet, but of course they’re not letting a little thing like not having passed the Lisbon Treaty yet stop them from playing it at every opportunity. Another classic example of this organisation saying one thing and doing another.”

  UKIP was again out of step in the Parliament when its MEPs stood to applaud a speech by the new President, Vaclav Klaus. The Czech President delivered a scathing indictment of the European ruling elite.

  “President Klaus today did a demolition job on the European Union political elite,” said Mr Farage. “He suggested that their unwillingness to listen to alternative views was similar to that of the old Soviet regime.

  “It is the only time in my 10 years here that I have stood up and cheered loudly.”

 9. Reactie van UKIP:
  Sadly I suspect you would have to write to each of the Dutch Members and ask them directly,

  I was outside the chamber and have asked around and nobody seems to know.

  If you do write then I would suggest a very innocent enquiry.

  Sorry not to be of more help

 10. Ik heb de laatste hoop op het uiteenvallen van de EUSSR gevestigd op een gigantisch diepe depressie.

  @Indigo [12]:

  Inderdaad een zeer gevaarlijke ontwikkeling Indigo. Dit maakt de weg vrij voor een onbeperkte stroom Turken naar de EUSSR voor zover ik het kan overzien.

 11. Laat die gigantisch diepe depressie maar komen. De enige manier om het EU gedrocht te stoppen. Liever arm dan slaaf. Wat is jullie mening over Lissabon ? Gaat dat er door komen ? Met het oog op Ierland ? Zware recessie en tienduizenden de straat op inmiddels. Een volgend referendum zal negatief (positief) uitpakken. Of is Ierland klein genoeg om te mangelen of te sponsoren met miljarden als ze maar akkoord geven ?

  GB [19] reageerde op deze reactie.

 12. By the way: De huisbank van de Nederlandse staat is inmiddels RBS. Het door de strot duwen van de Europese “eenwording” gaat gewoon door achter de schermen, in alle lagen, op alle fronten, tegen elke kostprijs.
  Maar hopen dat een aantal landen (creditrating Oekraïne is recent verlaagd) moeten terugvallen op hun eigen oude valuta. Andere landen met de Euro als munt volgen wellicht. De huidige recessie mag wat mij betreft verdiepen, een geluk bij een ongeluk wellicht .. Ook wel genoemd: Elk nadeel hep z’n voordeel.

  Bon Vivant [22] reageerde op deze reactie.

 13. @Nieuwjaarsdeceptie [17]:

  *Liever arm dan slaaf.*

  Met jouw kan ik praten 😉
  Vwb Ierland heb ik geen enkele hoop. Het land staat op de rand van de afgrond en is totaal afhankelijk gemaakt van de EUSSR.
  Ze kunnen geen kant op als ze gechanteerd worden. En denk maar dat dit achter de schermen gebeurd of gaat gebeuren.
  Als mensen hun baan, pensioen en al hun spaargeld zien wegsmelten komt de kunstmatig van bovenaf opgedrongen europeese solidariteit zwaar onder druk.
  En als het maar erg genoeg wordt gaat die EUSSR kapot.
  En daar hoop ik op terwijl ik drommels goed besef wat voor persoonlijke ellende het bovengemelde met zich meebrengt.
  Maar inderdaad liever arm dan slaaf!

 14. Mooi GB. Dank voor je support. Goed dat een weerwoord tegen de hele EU kermis in slechts 4 woorden kan worden omschreven.
  Is die domeinnaam trouwens al bezet ?
  Spread the word: Liever arm dan slaaf.
  Eenvoudiger dan het op de been brengen van honderdduizenden en wellicht een term die als lopend vuurtje kan worden ingezet. Tot de boel is afgebrand. Tot horens.

  GB [23] reageerde op deze reactie.

 15. @Nieuwjaarsdeceptie [18]:

  Ik denk dat de EU de Hugo Chavez route volgt. Net zo lang referenda organiseren tot dat er 1x ‘ja’ wordt gestemd en daarna nooit meer. Voorkeursroute: helemaal geen referenda, maar liegen en bedriegen zoals hun gehoorzame deurmat Balkenende deed.

  Ook ik liever arm dat slaaf/knecht. De voorloper van de EU had potentieel omdat vrijhandel het doel was. Intussen is dat doel vervangen door een autoritaire staat waar de wensen en meningen van de inwoners als lastig randverschijnsel worden gezien.

  Hopelijk kan Klaus voldoende zand in de EU radaren strooien, zodat het effect nog merkbaar is lang na het Tsjechische voorzitterschap. Napoleon en Hitler hadden een leger nodig om hun wil op te leggen aan de rest, hun opvolgers hebben de EU gekregen.

 16. @Nieuwjaarsdeceptie [20]:

  Eigenlijk kun je het nog verder uitbreiden want;

  liever arm dan arm EN slaaf

  …dekt de lading nog meer.
  En het maakt de keuze van de meeste mensen wat gemakkelijker 😉

  Want ga er maar niet vanuit dat de EUSSR de gewone burger meer welvaart gaat brengen.
  Integendeel.

 17. Je hoeft noch arm, noch slaaf te zijn.
  Het ligt er maar aan hoe je jezelf projecteert.
  Gewoon door die fratsen heenkijken en er niet (meer) aan meedoen.

 18. …trouwens, dat wil voor mij niet zeggen dat je niets meer kan doen. Maar wel je eigen keuzes maken, bewust zijn, zelf bepalen en met eigen beleid dingen veranderen.
  Als je niets wilt veranderen is het ook goed. Ook dat is een keuze. Maar wel met open ogen…dus niet als slaaf.

 19. @Oogeg [5]: @R. Hartman (NI) [26]: En nu is het dus wel verdwenen. Midden in een discussie met iemand die post onder ‘Deweg’. Ik heb de screenprints nog van mijn reacties, met bij de laatste de plaatsings-aanduiding “1 seconde geleden” en de tool-tip “Deze reactie bestaat niet meer”.

  Na het maken van de screenprints op F5 gedrukt en inderdaad, artikel is weg. IlseMedia, net zo verderfelijk als de rest van de linkse lutsers. Maar gezien de wederwaardigheden van HoeiBoei wisten we dat natuurlijk al langer…

 20. Armoede in West Azië is te meten aan de hoeveelheid Katholieken. Naarmate het land meer Katholieken heeft, is het armer. Zoals Portugal en Spanje. Om Nederland terug rijk te maken, is er een Gouden Eeuw nodig. Dan moet je het Katholicisme gaan verbieden, zodat de corruptie een halt toe wordt geroepen.

Comments are closed.