wilders-vervolgenWaarom niet? Waarom wel? Het zijn ook maar mensen en kunnen dingen verkeerd doen. Zelfs kunnen ze misdaden begaan.
Hoewel los van deze logica gelden er allerlei juridische regels en wetten. Vandaar de onderstaande inzending vanuit juridische beschouwingen aan de hand van “het geval Wilders” inzicht in deze ingewikkelde materie kunnen verdiepen.
 
Maar bovendien komt dan ook het “hoogverraad” van Balkenende en zijn trawanten betreffende het ondergeschikt maken van Nederland aan de EU opnieuw in het zonlicht. Met de mogelijkheid dit verraad terug te draaien.

Met natuurlijk de essentiële vraag: :”WIE gaat nu WAT doen WANNEER?? 

 

Kunnen Kamerleden “zo maar” vervolg worden?

 Kamer en regering bemoeien zich niet met de rechtsgang, de rechter bemoeit zich niet met de politiek. Dat is de algemene stelregel, die bijna geheel juist is. Er is echter één en slechts één belangrijke

Uitzondering: zogenaamde ambtsmisdrijven begaan door leden van regering of kamer, simpel gezegd misdrijven die “iets met de politiek te maken hebben”. Regeringsleden en Kamerleden die zich daar aan schuldig maken kunnen weliswaar vervolgd worden, maar alleen als regering of kamer vindt dat dat moet gebeuren. En daarom zou de vraag of de door het Hof gewraakte uitlatingen van de heer Wilders nu ambtsmisdrijven zijn of niet, wel eens het verdere verloop van zijn zaak kunnen bepalen.

 Scheiding der machten
Toen Thorbecke onze grondwet schreef, heeft hij daarin in al zijn wijsheid het principe van “scheiding der machten” verwerkt. Dit betekent dat de wetgevende macht (de politiek), de rechtsprekende macht (de rechters) en de uitvoerende macht (de politie en het openbaar ministerie) in principe onafhankelijk van elkaar dienen te zijn. Kort gezegd: ze mogen zich niet met elkaars werk bemoeien.

Vandaar ook dat noch Tweede Kamer noch Ministers zich “in de regel”

met individuele zaken die onder de rechter zijn kunnen of mogen bemoeien. De regels moeten immers voor iedereen gelijk zijn en dat is nu eenmaal aan de rechter om te beoordelen. Andersom geldt dat de rechter zich niet met de politiek mag bemoeien en precies daarom mag de Nederlandse rechter de door de politiek gemaakte wetten niet toetsen aan de grondwet.

 Maar wat nu te doen als leden van regering of kamer zich schuldig maken aan misdrijven die op de één of andere manier “iets met politiek” van doen hebben?

 Een voorbeeldStelt u zich voor dat defensie nieuwe vliegtuigen wil aanschaffen. Nu is de Minister van Defensie toevallig bevriend met een commissaris bij een buitenlandse vliegtuigbouwer. Hij doet zijn vriend natuurlijk graag een plezier en zeker als daar iets tegenover staat. Hij is wel bij machte zijn ambtenaren een aantal documenten te laten verdwijnen die ten nadele spreken van de betreffende vliegtuigbouwer, waardoor uiteindelijk de betreffende vliegtuigbouwer ten onrechte de order gegund zal worden. Als dank spreken ze af dat de buitenlandse vliegtuigbouwer een donatie doet voor een bepaald goed doel, waar toevallig een andere vriend van die Minister commissaris is. Laten we zeggen dat dat goede doel vakantiehuizen bouwt waar gehandicapten gebruik van kunnen maken, ergens langs de Middellandse zeekust of zo.

Nu lijkt het onze Minister ook wel wat om daar ergens een vakantiehuisje te hebben en dus koopt hij in de buurt een stukje grond, waar ons goede doel als dank voor het aandeel van de Minister in het verkrijgen van die aanzienlijke bijdrage gratis en voor niets een keurig vakantiehuisje bouwt. Geen haan die er naar kraait, tot er iets mis gaat en de zaak aan het licht komt.

 Een voorbeeld uit het boekje van “corruptie” waarbij onze Minister zijn boekje te buiten is gegaan. De vraag is nu natuurlijk: Wie zorgt er voor dat deze Minister voor de rechter komt?

 Vrijwel iedereen zal zeggen: het openbaar ministerie. Maar het openbaar ministerie en de rechter zouden zich toch niet met de politiek bemoeien? Als dit duo zo’n zaak op eigen initiatief aan zou kunnen pakken, dan zou men zich vrijwel onvermijdelijk óók met die, thans ongetwijfeld politiek gevoelige, aanschaf van die vliegtuigen bemoeien, al was het alleen maar vanwege de vraag welke documenten en bewijzen openbaar gemaakt zouden kunnen/moeten worden en welke niet.

Voor de Hoge Raad geldt precies hetzelfde. Ook zij heeft zich niet met de politiek te bemoeien en kan en mag daarom niet zomaar een Minister vervolgen, zelfs al staat in de grondwet dat Ministers en leden der Staten Generaal terecht staan voor de Hoge Raad.

 Hoe dan wel?  
Ook dit is geregeld in onze grondwet. Artikel 119 bepaalt dat de leden van de Staten-Generaal, de ministers en de staatssecretarissen wegens ambtsmisdrijven voor de Hoge Raad terecht staan, maar alleen als de regering of de kamer daartoe opdracht geeft. De vervolging van Ministers is nader geregeld in de “Wet Ministeriële Verantwoordelijkheid” uit 1855. In wat gedateerd Nederlands: “De Hoofden der Ministeriële Departementen staan ter vervolging, hetzij van Onzentwege, hetzij vanwege de Tweede Kamer, te regt voor den Hoogen Raad.” 

De vraag is nu natuurlijk wat ambtsmisdrijven dan wel zijn als deze (in het geval van Kamerleden) “iets met de politiek” te maken moeten hebben. In het Wetboek van Strafrecht wordt bepaald dat er sprake is van een ambtsmisdrijf als “een ambtenaar door het begaan van een strafbaar feit een bijzondere ambtsplicht schendt of bij het begaan van een strafbaar feit gebruik maakt van macht, gelegenheid of middel hem door zijn ambt geschonken”. Bij de Minister in het voorbeeld is duidelijk dat hij van macht en gelegenheid gebruik gemaakt heeft voor eigen gewin, maar bij de zaak Wilders is het toch wat ingewikkelder.

Men kan dit van twee kanten bekijken: vanuit wat er precies staat en vanuit wat nu eigenlijk de bedoeling is van hetgeen in de grondwet staat. Dit wordt in het algemeen het verschil tussen letter en geest van de wet genoemd.

Wanneer we uitgaan van wat er precies staat, dan lijkt er bij Wilders in ieder geval geen sprake te zijn van machtsmisbruik of het gebruik van middelen waarover hij door zijn werk in de kamer de beschikking heeft gekregen. Men kan zich echter afvragen of hij, bij hetgeen door het Hof als vermoedelijk misdrijf wordt aangemerkt, gebruikt heeft gemaakt van “gelegenheid” hem door zijn lidmaatschap van de tweede kamer geschonken. Hij heeft de door het Hof gewraakte uitspraken onder meer gepubliceerd in een vooraanstaand dagblad en het ligt voor de hand om te veronderstellen dat deze krant zijn uitspraken enkel en alleen gepubliceerd heeft omdat ze gedaan werden door een Kamerlid.

Als dat het geval is, dan is er natuurlijk sprake van het gebruik maken van “gelegenheid” en zou de Hoge Raad niet zonder meer bevoegd zijn de heer Wilders te vervolgen.

 Wanneer we uitgaan van wat nu eigenlijk de bedoeling is van hetgeen in de grondwet staat, dan is zonneklaar dat het niet de bedoeling is dat de rechter zich zo maar met de politiek kan bemoeien. Het behoeft geen betoog dat de uitspraken van de heer Wilders te maken hebben met zijn politieke denkbeelden, hetgeen er eveneens toe zou leiden dat de Hoge Raad niet bevoegd is tot vervolging over te gaan zonder opdracht van kamer of regering. Het lijkt er dan ook op dat de heer Wilders een verstandige zet heeft gedaan door zelf naar de Hoge Raad te stappen.

 De Minister uit ons voorbeeld
Wanneer we terug gaan naar de Minister uit het voorbeeld, waarvan we vastgesteld hebben dat deze alleen vervolgd zou kunnen worden als kamer of regering daar de opdracht toe zou geven, dan is het nog maar de vraag of deze Minister werkelijk ter verantwoording zou worden geroepen. Als zijn verhaal het journaal zou halen, dan zou de kamer welhaast gedwongen zijn actie te ondernemen, want in de actualiteitenprogramma’s zou ongetwijfeld de ene na de andere expert zijn verhaal doen en zou de kamer alleen maar te hoeven doen wat deze experts zouden zeggen.

 Maar wat nu als dat niet zou gebeuren, als er slechts één burger aangifte zou doen tegen deze Minister? Zou het Openbaar Ministerie dan de aangifte onderzoeken en haar bevindingen vervolgens rapporteren aan de Hoge Raad? Of zou de aangifte rechtstreeks naar de Hoge Raad worden doorgestuurd en zou deze de aangifte onderzoeken en haar bevindingen rapporteren aan kamer en regering? Er staat tenslotte niets over opsporingsbevoegdheid genoemd in de genoemde wetten. En aangezien het Openbaar Ministerie kennelijk wel bevoegd is vermoedelijke misdrijven van Kamerleden te onderzoeken, ligt het voor de hand dat zij met verve het onderzoek naar de aangifte van deze plichtsgetrouwe burger ter hand zou nemen.

 De praktijk leert echter anders. Zo is er door een burger aangifte gedaan tegen de regering inzake de afhandeling van het Lissabonverdrag, omdat hij het vermoeden had/heeft dat de regering zich hierbij mogelijk schuldig heeft gemaakt aan land- c.q. hoogverraad.

Omdat deze burger op de hoogte was van het feit dat het Openbaar Ministerie zich bij eerdere aangiften tegen leden van de regering niet bevoegd achtte een onderzoek in te stellen en daarom deze aangiften “rechtstreeks” doorstuurde naar de Hoge Raad, nota bene onderdeel van de rechtsprekende macht (hoezo, scheiding der machten?), heeft hij zijn aangifte dan ook maar rechtstreeks naar de Hoge Raad, de Tweede Kamer en de Minister van Justitie gestuurd. De Tweede Kamer nam de aangifte ter kennisgeving aan, de Hoge Raad achtte zich niet bevoegd om een onderzoek in te stellen en de Minister van Justitie “treedt in de regel niet in individuele (straf)-zaken”. Er gebeurde dus in feite helemaal niets.

 De ironie wil dus dat er enerzijds ergens in de spreekwoordelijke bureaulades van de Hoge Raad, de Tweede Kamer en de Minister van Justitie een aangifte ligt tegen de regering vanwege nota bene mogelijk hoogverraad, een aangifte die niet eens onderzocht wordt, terwijl anderzijds een Kamerlid zich gedwongen voelt zelf naar de Hoge Raad te stappen om de toch wel waarschijnlijk onbevoegde ingezette vervolging betreffende de uitingen van zijn politieke denkbeelden te ontlopen. En dat in de “rechtstaat” die Nederland heet.

 De komende uitspraak van de Hoge Raad in de zaak Wilders is dan ook uiterst interessant. Wanneer zij zich uitspreekt, zoals verwacht kan worden in de lijn van haar eerdere uitspraken, zal zij waarschijnlijk tot de conclusie zal komen dat zij niet bevoegd is. Vervolgens wordt het buitengewoon interessant wat er daarna gebeurt. Het zal de heer Wilders ongetwijfeld opvallen dat zijn zaak net even anders is behandeld door het OM dan de eerdere aangiften tegen leden van de regering, terwijl Kamerleden en regeringsleden precies dezelfde bescherming genieten vanuit de grondwet.

 Is dit nu klassenjustitie in optima forma? Is er een klasse verschil tussen Kamerleden en regeringsleden? Dan heeft de Minister van Justitie toch nog wel wat uit te leggen. Het kan natuurlijk ook zijn dat er blunders gemaakt zijn, maar gezien het feit dat het OM zich niet wilde branden aan eerdere aangiften tegen de regering en deze keurig doorstuurde naar de Hoge Raad is men kennelijk wel op de hoogte van de regels. En als het Hof vervolgens met open ogen die blunders nog eens herhaalt, dan wordt het toch wel zorgelijk. “Three strikes and you’re out” is een regelmatig gehoorde kreet en dit gaat dan toch aardig die kant op. Hoe dan ook, ook in dat geval heeft de Minister nog wat uit te leggen.

 Blijft natuurlijk het punt van die aangiften die zich nog altijd in die bureaulade bevinden. Het is best mogelijk dat daar aangiften tussen zitten die kant nog wal raken. Maar het is zeker ook mogelijk dat daar aangiften tussen zitten die wel degelijk tot vervolging zouden kunnen en misschien wel moeten leiden. En als de eerder genoemde aangifte over het Lissabonverdrag nu eens tot die laatste categorie behoort?

 Zou dat niet net een kolfje naar de hand van de PVV of de SP zijn, die toch al niet zo blij waren met dat Lissabonverdrag? De heer Wilders weet tenslotte binnenkort de weg naar de Hoge Raad. En volgens die wet die intussen ook al 150 jaar in die bureaulade stof heeft liggen vergaren zijn er dan maar 5 handtekeningen nodig om de regering naar huis te sturen èn voor eens en altijd af te rekenen met dat Lissabonverdrag, in wezen precies hetzelfde verdrag als die Europese grondwet die door het volk in dit land is afgewezen. Maar dan zal toch iemand die aangifte te voorschijn moeten halen en moeten beoordelen of er iets mee aan te vangen is. Dit mag dan tot op heden te veel gevraagd zijn gebleken, wellicht omdat men één enkele roepende in de woestijn toch moeilijk serieus kan nemen, maar beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald zullen we maar zeggen. Laten we daarom afsluiten met de woorden van een wijs man waar velen, inclusief Kamerleden en regeringsleden, nog een heleboel van zouden kunnen leren:

 “Even if you are a minority of one, the truth is still the truth” – Mahatma Ghandi.

23 REACTIES

 1. Wat betreft Mahatma Gandhi de opmerking, dat bij het geacht worden overtreder te zijn van een wet (law), hiervan bewust te zijn, het de absolute plicht is van de overtreder, M.K. Gandhi zelf o.a., om de zwaarst mogelijke straf te eisen.

  Satyagraha (सत्याग्रह)in de praktijk. Wat overigens incorrect vertaald wordt als ‘geweldloos verzet’. Er is namelijk in casu geen sprake van verzet, maar meewerken aan ‘The rule of Law’ en ook inderdaad volledig eigen verantwoordelijkheid nemen voor eigen daden.

  .

 2. Als ik op mijn werk dezelfde opmerkingen zou maken als Wilders heeft gedaan, zou ik niet alleen gelijk ruzie hebben met een groep Marokkanen en Koerden/Turken, maar zou ik ook gelijk op staande voet worden ontslagen wegens discriminatie. Dus hoezo vrijheid van meningsuiting. Zelfs geen rechtsgelijkheid. Wilders is in Nederland een veel belangrijkere persoon dan ondergetekende, en maar daardoor veel meer.

  Rob ter Horst [3] reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen [4] reageerde op deze reactie.
  Arend Lammertink [18] reageerde op deze reactie.

 3. @Rob ter Horst [2]:
  Door ruzie te maken erkennen die mensen dat ze vinden dat je gelijk hebt. Anders hoeven ze zich immers niet druk te maken?
  En door met geweld te beginnen moten zij op staande voet ontslagen worden.
  Van jou is het niet “netjes” om dingen te zeggen die je collegas als heilig zien.

 4. @Rob ter Horst [2]:
  @Hub Jongen [4]:

  In mijn beleving is het inmiddels zover gekomen, dat men door de massaliteit (van het onderwijs bijvoorbeeld) niet eens meer in staat is bepaalde waarden (zoals behoorlijk en effectief communiceren) over te brengen en aan te leren.

  Dat leidt automatisch tot toename van agressiviteit in het dagelijks maatschappelijk verkeer, want velen weten zich niet op een beschaafde manier uit te drukken.

  Dat proces wordt verder in de hand gewerkt door het dogma van de multiculturele samenleving, die ons ongevraagd door de makers ervan wordt opgelegd.

  De overheid geeft door het willekeurig toepassen van zijn geweldsmonopolie wel het allerslechtste voorbeeld wat maar denkbaar is.

 5. Goed stuk. Geeft enerzijds aan, hoe er met twee maten gemeten wordt, als het gaat om vermoeden van strafbare feiten door ambtsdragers en laat anderzijds ook de dilemma’s zien die daaruit voortvloeien, wanneer een juridische procedure over een politieke zaak wordt gevoerd.

  Een mogelijke en voor de hand liggende oplossing zou zijn het afschaffen van art 120 Gw (toetsingsverbod) en het instellen van een Constitutioneel hof, zoals in Duitsland.

  De huidige Grondwet is het resultaat van een hoge graad van knip- en plakwerk sinds 1848, die er kort gezegd eigenlijk alleen toe diende (en nog dient) de compleet obsolete monarchie te redden.

  Een aftreden van Koning Willem II in 1848 en handhaving van de Staatsregeling van 1798 (Bataafsche Republiek) had veel van de nog immer voortslepende constitutionele janboel kunnen voorkomen.

 6. Mijn tip aan de vrijspreker lezer is deze: doordring jezelf nog eens goed van je eigen (vrijspreker) ideologie. Ik vind sowieso niet dat jullie je kunnen scharen achter een vijand van de vrijheid zoals Geert Wilders dat is. Vrijheid en de Partij v.d. Vrijheid sluiten elkaar per definitie uit.

  Zodra mensen beseffen dat elk mens uniek is (Vrijheid!!!), dan zal deze mens ook niet meer in hokjes denken: er zijn geen mannen, er zijn geen vrouwen, er zijn geen homo’s en er zijn geen moslims. Er zijn alleen heel veel verschillende mensen: ieder mens in uniek.

  Het is dit hokjes denken waarin de PVV uitblinkt en het is dit hokjes denken dat leidt tot sexisme, racisme en uiteindelijk genocide…

  Spy-Nose [13] reageerde op deze reactie.
  Rob ter Horst [15] reageerde op deze reactie.
  Arend Lammertink [19] reageerde op deze reactie.

 7. @Nick 17.23 uur
  Nick het is niet de PVV die uitblinkt in het “hokjesdenken”. Het is de ideologie van de Islam die eenieder die niet moslim is in het islamitische hokje wil opsluiten, niet goedschiks dan kwaadschiks.
  De Islam(betekent:onderwerping) heeft geen enkele consideratie met anders-of nietgelovigen.Zij zullen zich moeten onderwerpen aan de Islam.
  Dat is waar Hr. Wilders voor waarschuwt, waarvoor hij ons de ogen wil openen. Vrijheid en de Partij v.d. Vrijheid sluiten elkaar per definitie uit, zegt u.Nee, meneer Nick, Hr.Wilders strijdt voor het behoud van onze
  vrijheid.De vrijheid ons leven in te richten zoals wij dat zelf graag willen
  en niet gedwongen te worden tot een ideologie(Islam is geen religie,maar ideologie,streeft naar wereldoverheersing) die wij niet wensen.In uw tweede alinea schrijft u: ieder mens is uniek.Juist dat wil Hr.Wilders zo houden. Als u bedoelt hij geeft is Islam niet de Vrijheid zich in Nederland te nestelen dan hebt u gelijk, maar die ONVRIJHEID dient wel ons belang en het landsbelang.Er mag in Nederland geen plaats zijn voor een geweldadige ideologie!

  Ik hoop dat u geen kinderen heeft,ik zie het namelijk heel somber in voor
  hen.
  Ik wens u nog een prettige avond.

  Anton [10] reageerde op deze reactie.
  Arend Lammertink [16] reageerde op deze reactie.

 8. Weet niet wie dit hoofdredactionele stuk heeft geschreven maar ik ben er buitengewoon blij mee. Dit is nou “duiding”.
  Dit smaakt echt naar meer.

 9. @Garfield [8]:

  Bemerking:
  Aldus: http://en.wikipedia.org/wiki/Islam
  The word Islam means “submission”, or the total surrender of oneself to God (Arabic: الله‎, Allāh

  Het zich overgeven aan/totaal overgeven aan God. Is overigens ook Christelijk. Een manier om dit uit te drukken is: “Laat zijn en laat God”.

  Ook de Joodse religie is er op gebaseerd:

  “Let God be in control ”

  http://www.jewishaz.com/issues/story.mv?050701+torah

  In het Engels: “Let be and let God”. Dit principe wordt o.a. door ‘The Beatles’ bezongen in het lied: “Let it be”.

  http://www.youtube.com/watch?v=4oZYqAeIdYk

  Ook Satyagraha (सत्याग्रह)van M.K. Gandhi volgt dit principe.
  .

 10. @Garfield
  Als ik zeg dat hokjesdenken leidt tot oorlog en genocide, dan roep ik niet zomaar wat, want wat ik zeg heeft zich namelijk al eens voltrokken. Namelijk de jodenvervolging en de holocaust! Geert Wilders is partijleider van de Partij van de ONvrijheid. Wil hij iets leren over vrijheid dat moet hij eens gaan praten met Koning Vrijheid: Dr. Ron Paul. Dr Ron Paul zou Wilders uitmaken voor een ordinaire racistische socialist. Dit gezegd hebbende: ik verdedig de islam niet, ik ben geen vriend van de islam. Ik vraag wel aan u om zelfreflectie. Wilders en zijn aanhang zijn net zo gevaarlijk en destructief bezig als de terroristen die zij bejagen!

 11. Nick 22.08 uur
  Als jouw dr. Ron Paul (Koning Vrijheid) de heer Wilders uitmaakt voor ordinaire racistische socialist dan weet ik zeker dan ik geen geschriften van voornoemde Koning zal opzoeken of lezen. Het woord ordinair geeft aan dat iemand zonder argumenten zit, is gewoon een (ordinair) scheldwoord. Racistisch klopt ook al niet, de heer Wilders veroordeelt geen ras, moslims zijn geen ras.Moslims zijn mensen die de islamitische ideologie aanhangen.Tot slot socialist. U hebt wel een heel vreemde kijk op het socialisme. De heer Wilders is een libertariër.
  Mag ik u vragen u voor wat betreft uw laatste alinea u te verduidelijken.
  Wat is er zo gevaarlijk en destructief aan de ideeen van de Hr.Wilders?
  Dat hij wil verhinderen dat een DESTRUCTIEVE religieuze ideologie vaste voet aan de grond krijgt in Nederland?
  Die al onze vrijheden waarvoor onze ouders en voorouders hebben gevochten, hun leven voor hebben gegeven, vertrappen en ons tot overgave aan hun totalitaire tirannie dwingen?
  Islam: religie van de vrede? In de optiek van de moslim zal er pas vrede zijn als IEDEREEN zich aan de Islam heeft onderworpen.Dat schreeuwen ze te pas en te onpas en dat kunt u overal, maar vooral in de Koran lezen.
  Ik wens u niettemin een goede nachtrust toe.

  Rob ter Horst [22] reageerde op deze reactie.

 12. @Nick [7]: De mens. Eindelijk weer iemand die dat ook zo ziet. Geen jood, christen of moslim. Geen blanke of zwarte. Geen Europeaan, Afrikaan of Aziaat. Geen Nederlander, Geen Italiaan of Spanjaard, maar gewoon een MENS. Zijn er veels te .weinig die zo denken

 13. ‘Vervolg’ worden?? Grammatica en Nederlandse taal beheersing is belabberd op deze site.

 14. @Garfield [8]:

  Als ik Prof. Veith mag geloven, dan verschilt de ideologie van de Islam verbluffend weinig van die van het Rooms-Katholicisme. De volgende video is de moeite van het bekijken waard:

  Professor Walter Veith – “The Islamic Connection”
  http://nl.youtube.com/watch?v=9zvYTpf0qC0&hl=nl

  Verder blijkt er een duidelijke link te zijn tussen de radicale “Moslim Broederschap”, de Nazi’s en Al Qaida:

  http://www.john-loftus.com/MB_N_AQ.htm

  “The Muslim Brotherhood, Nazis and Al-Qaeda transcript of a speech given by John Loftus at a Holocaust Memorial Observance “So the Muslim Brotherhood became this poison that spread throughout the Middle East and on 9/11, it began to spread around the world.” And we have to end the evil in this world. We have to recognize that al Qaeda simply didn’t spring up on its own. The evil route was Nazism. The al Qaeda Doctrine is the same as the Arab Nazis held. They hated Jews, they hate democracy, and they hate Westerners for Western culture. Al Qaeda is nothing more than the religious expression of Arab Fascism. We allowed this branch of the Nazi trunk to survive, to flourish, and it has come back to haunt us. We must do a better job. Look at these children. They are our legacy. If we are to keep our children safe, we must teach them the lessons of the past.

  Every generation should know what these candles mean. Not only that one of the greatest tragedies in the history of the world really happened, but the evil that caused it — Nazism — survived because we didn’t fight hard enough. We didn’t finish the job. ”

  Daarom schreef ik in mijn vorige artikel dit:

  http://www.vrijspreker.nl/wp/2009/01/mocht-het-hof-wilders-door-het-om-laten-vervolgen/

  “De auteur is het absoluut niet eens met Wilders’ hetze tegen de Islam in zijn algemeenheid. Wanneer men zijn angst voor terrorisme en wat dies meer zij richt op gewone mensen die op een alledaagse manier hun geloof beleven, dan maakt men precies dezelfde fout als onze oosterburen destijds maakten. Als ik Prof. Walter Veith mag geloven, dan zijn er verbluffende overeenkomsten tussen de Islam en het Rooms-Katholicisme en daarom kan men er van uitgaan dat er evenzo-veelof -weinig mis is met om het even welke gewone gelovige die trouw naar kerk of moskee gaat. Als men werkelijk iets wil doen aan het terrorisme, dan zal men specifieker moeten zijn en in dit geval moeten wijzen op de Arabisch-fascistische “Moslim Broederschap”, de kraamkamer van Al Qaida, die, volgens de voormalig Amerikaanse openbaar aanklager in Nazi zaken John Loftus, de soldaten recruteerde voor Hitlers Waffen-SS Moslim divisie in de Balkan en na de oorlog jarenlang op de loonlijst stond van de CIA. Dezelfde CIA waarnaar na de oorlog talloze SS’ers via de ratlines en “operatie paperclip” hun weg vonden en die geen strobreed in de weg werden gelegd om carriere te maken in hun nieuwe vaderland.”

  Als je vervolgens ook nog weet dat “Wall Street” Hitler financierde, zo Prof. Antony Sutton uit vogelde ( http://reformed-theology.org/html/books/wall_street/index.html ), en je leest het volgende:

  http://argusoog.punt.nl/?id=428315&r=1&tbl_archief=&

  Dan lijkt mij dat we de problemen niet zo zeer bij de religie moeten zoeken, maar bij de mensen aan de top van de hierarchiën in de wereld. Je maakt mij niet wijs dat de “gewone moslim” op de straat in Bagdad iets anders wil dan de “gewone man” hier op de straat: rust, vrede en een beetje een leuk leven.

  De dreiging van oorlog en/of terrorisme komt niet van de gewone man. Die komt veeleer van de aasgieren aan de top die de gewone man als kannonnenvoer gebruiken om er zelf beter aan te worden. Lyndon Larouche heeft dat heel mooi omschreven als “de slijmzwam”, waarvan het WNF kennelijk een onderdeel is. Zie mijn eerder artikel:

  http://www.aquariusage.com/index.cfm?newsid=5006&read=1

  “Volgens deze artikelen maakt het WNF deel uit van een doelbewust opgezet imperialistisch systeem, dat als een soort private neo-koloniale macht de bevolking in Afrika onder de duim houdt, opdat men het continent voor eigen gewin kan leegroven.”

 15. @Spy-Nose [13]:
  “Wilders is een publiciteitstrekker en zijn zaak wordt uitsluitend om die reden hier als voorbeeld aangehaald.”

  Nou, niet *uitsluitend*. Het is natuurlijk zonder meer een opgelegde kans om mijn aangifte over het Lissabonverdrag weer eens onder de aandacht te brengen en ik ben echt niet te beroerd om die kans aan te grijpen.

  Maar het gaat ook wel degelijk om dezelfde principiële vraag: WIE moet leden van kamer/regering veroordelen en WIE mag daartoe het initiatief nemen.

  Wilders wordt duidelijk anders behandeld dan eerdere aangiften tegen leden van de regering, terwijl dat volgens mij niet zou moeten.

  Spy-Nose [20] reageerde op deze reactie.

 16. @Rob ter Horst [2]: “Wilders is in Nederland een veel belangrijkere persoon dan ondergetekende, en mag daardoor veel meer.”

  Hij zal met meer wegkomen misschien, omdat hij niet hoeft te vrezen voor zijn baantje, maar hij *mag* niet meer dan een ander.

  Hij zou in dit geval zelfs zwaarder gestraft moeten worden dan een ander voor zijn uitlatingen, *omdat* hij daarbij volgens mij gebruik gemaakt heeft van “gelegenheid hem door zijn ambt geschonken”.

  Maar het is terecht dat hij niet “zo maar” veroordeeld kan worden door het OM of het Hof, juist vanwege die scheiding der machten.

  In theorie is het dus zo dat hij zich zou moeten verantwoorden voor de Hoge Raad *als* kamer of regering daartoe opdracht geeft. En als hij dan door de HR zou worden veroordeeld, dan zou hij een hogere straf moeten krijgen dan een gewone burger, omdat hij dan ook nog eens misbruik gemaakt zou hebben van zijn positie.

 17. @Nick [7]:
  “Mijn tip aan de vrijspreker lezer is deze: doordring jezelf nog eens goed van je eigen (vrijspreker) ideologie. Ik vind sowieso niet dat jullie je kunnen scharen achter een vijand van de vrijheid zoals Geert Wilders dat is. Vrijheid en de Partij v.d. Vrijheid sluiten elkaar per definitie uit.”

  Hoezo, “scharen achter een vijand van de vrijheid”?

  Ik schaar mij helemaal niet *achter* de heer Wilders, maar ik vind *wel* dat hij op de juiste manier berecht zou moeten worden. Het functioneren van de democratie is misschien nog wel belangrijker dan de vrijheid van meningsuiting.

  De feitelijke situatie is nu dat Ministers, Staatssecretarissen en kamerleden in feite immuun zijn voor rechtsvervolging, omdat noch kamer noch regering noch OM noch HR aangiften tegen leden van kamer of regering uberhaupt inhoudelijk bekijkt. Behalve dan als het de heer Wilders betreft, die om de een of andere reden kennelijk een bijzondere behandeling verdient, waarbij ook nog eens Hof en OM hun boekje te buiten menen te mogen gaan.

 18. @Arend Lammertink

  Die “bijzondere behandeling”die de Hr.Wilders kennelijk verdient wordt ingegeven door electorale motieven.
  De “methode Fortuyn” is wat te doorzichtig,wat bovendien zou het leiden tot een volksopstand.
  Democratie? Om je rot te lachen, als het niet zo intens triest zou zijn.

 19. @Garfield [12]: Rasicme bestaat niet omdat er geen rassen bestaan. Dat is alleen maar een dom idee dat toenmalige “mensen” gebruikten om hun eigen “superieure christelijke beschaving” belangrijker te laten te zijn.

Comments are closed.