tax-planningMarnix van Suylekom (FTax Planning): ” Aangezien de meeste libertariërs niet zover zullen gaan om hun belasting te ontduiken, hier een artikel met 40 tips om in elk geval zoveel mogelijk te ontwijken.”

40 Tips voor uw aangifte inkomstenbelasting

De aangiftetijd is weer begonnen.  In het volgende artikel vindt u meer dan 40 tips om uw belastingen te verminderen. Doe er uw voordeel mee!

 Algemeen

 1. Uitstel: de aangifte moet worden ingeleverd voor 1 april 2009. Doet u dit niet dan krijgt u midden/eind april 2009 een herinnering met een termijn van 10 dagen. Levert u de aangifte dan nog niet in dan krijgt u een boete (€ 22 – 1.134). Heeft u meer ruimte nodig vraag dan voor 1 april 2009 uitstel aan tot 1 juli 2009, dit krijgt u altijd. U stuurt hiertoe een brief met de tekst: ik wil uitstel voor mijn aangifte Inkomstenbelasting over 2008, ik verzoek u het uitstel schriftelijk aan mij te bevestigen”. Deze brief stuurt u naar: Belastingdienst, Postbus 2523 te 6401DA Heerlen. Het kan ook digitaal, lees hier.
 2. Teruggave: de fiscus vergoed 5% rente over een teruggave, als u veel terugkrijgt vraag dan uitstel aan. De fiscus betaalt meer rente dan uw bank. Moet u geld betalen dien dan de aangifte zo snel mogelijk in.
 3. Print: maak een print of kopie van uw aangifte Inkomstenbelasting, bezwaar deze met uw overige originele (bankafschriften, jaaropgaven, etc.) tot en 2013.
 4. Fiscaal partner: heeft u een fiscale partner doe dan de aangifte electronisch, schuiven met inkomen/aftrekposten kan veel geld opleveren. In de papieren versie is dit extreem lastig en met een computerprogramma erg eenvoudig. Fiscaal partnerschap kan bij (a) samenwoning (6 maanden op zelfde adres en ouder dan 18) (b) ouder en inwonend kind (6 maanden op zelfde adres en kind tussen 18-27) (c) echtscheiding (mits in 2003 fiscaal partner)
 5. Fiscaal partner: heeft uw partner weinig inkomen verschuif dan inkomen en vermogen naar deze partner. Uw partner hoeft pas feitelijk belasting te betalen als de aanslag hoger is dan € 217. U mag alimentatie, de eigen woning, uitgaven levensonderhoud kinderen, ziektekosten, scholingsuitgaven en giften naar eigen inzicht verdelen. Ook de eigen woning is een mooi planningsinstrument
 6. Electronisch: doe u uw aangifte electronisch, met name als u een (fiscale) partner heeft. Om de aanslagdrempel optimaal te benutten kent het programma van de belastingdienst prima mogelijkheden. U heeft wel een digid code nodig.
 7. Tijd besparen? U kunt kiezen voor de gedeeltelijk vooraf ingevulde aangifte. De belastingdienst voert vanaf 1 maart 2009 bepaalde informatie die zij over u hebbben ontvangen alvast in uw aangifte in. Bij het downloaden van het programma wordt u gevraagd om deze info alvast in te vullen, kies hier altijd voor en controleer of de info klopt met uw eigen informatie. Controleer het bankrekeningnummer, dit gaat kennelijk nogal eens mis. De belastingdienst heeft een folder over deze service.
 8. Hoewel de belastingdienst niet uw belastingadviseur is, is er via de website diverse heldere informatie beschikbaar.

Ziektekosten in aangifte Inkomstenbelasting 2008

Ziektekosten zijn dit jaar voor bijna iedereen aftrekbaar, voor 65 plusser überhaupt. De door uw werkgever betaalde premie zorgverzekeringswet is in 2008 niet aftrekbaar. De premie voor de basisverzekering is ook niet aftrekbaar. U heeft geen rekening te houden met betaalde of ontvangen zorgtoeslag

 1. drempel: kosten zijn aftrekbaar boven de drempel van 1,65% van het drempelinkomen (is inkomen box 1, 2 en 3). Bij partners inkomen samentellen. Bij een modaal inkomen is de drempel ongeveer 500 euro
 2. 65 plussers: krijgen een cadeau van de fiscus, een extra aftrek van 821 euro, de zogenaamde ouderdomsaftrek. U heeft dan geen recht op aftrek wegen chronische ziekte en arbeidsongeschiktheid.
 3. arbeidsongeschikt: als u voor meer dan 45% arbeidsongeschikt bent krijgt u ook een extra aftrekpost van 821 euro.
 4. chronisch zieken: als u chronisch ziek bent krijgt u ook een extra aftrekpost van 821 euro. U bent chronisch ziek als u tenminste 325 euro uitgeeft aan bepaalde hulpmiddelen (gehoorapparaat, bril, rolstoel, kunstgebit, voorgeschreven medicijnen, huisapotheek van € 23 per persoon, gezinshulp, etc)
 5. huisapotheek: vaste (forfaitaire) aftrek van de huisapotheek van 23 euro per persoon
 6. premie: de basispremie en premie via uw werkgever zijn niet aftrekbaar, eventueel betaalde aanvullende verzekeringspremie en/of premie voor een tandartsverzekering zijn volledig aftrekbaar. Ook de premie voor uw kinderen (17-27 jaar) is bij u aftrekbaar.
 7. AWBZ: eigen bijdrage (verpleegprijs) is aftrekbaar
 8. vervoer: vervoerskosten naar uw ziekenhuis, huisarts of specialist zijn aftrekbaar tegen de werkelijke kosten (kijk op www.anwb.nlvoor de kilometerkosten van uw auto). Vergeet de parkeerkosten niet.
 9. overige kosten: uitgaven voor een dieet (medisch advies), extra gezinshulp, kleding, beddengoed, ziekenbezoek huisgenoten (mits zieke tenminste 1 maand in het ziekenhuis ligt) en (natura) uitvaartverzekering zijn aftrekbaar
 10. laag inkomen: is uw inkomen lager dan € 31.589? bepaalde uitgaven mag u dan vermenigvuldigen met 2,13, dit veel hogere bedrag mag u dan aftrekken (zie ad 4). In 2007 berekende het aangifte programma van de belastingdienst automatisch de hogere aftrek, in 2008 is dit waarschijnlijk ook zo.

Aangifte inkomstenbelasting en eigen woning
De eigen woning is voor veel mensen de belangrijkste aftrekpost in de aangifte inkomstenbelasting.
Aftrekbare kosten voor de eigen woning zijn:

 1. Hypotheek rente (mits voor aankoop, onderhoud of verbetering van de woning), hypotheekrente van voor 1996 is uberhaubt aftrekbaar.
 2. Boeterente bij oversluiten.
 3. Taxatiekosten woning voor verkrijgen hypotheek of lening.
 4. Vooruitbetaalde hypotheekrente (tot 30 juni 2009).
 5. Notariskosten (m.b.t. hypotheekakte, doorhaling).
 6. Kosten nationale hypotheekgarantie.
 7. Periodieke betalingen voor erfpacht.
 8. Informatie over hypotheken (boeken etc).
 9. Reiskosten naar de hypotheekadviseur.
 10. Bouwrente en grondrente (na tekenen koopovereenkomst).
 11. Borgstellingsprovisie (aan ouders etc).
 12. Overweeg eens om binnen de familie te lenen, de rente is bij u aftrekbaar en bij de ontvanger belast in box 3 (1,2%).
 13. Het is verstandig om kleine hypotheken af te lossen, hiermee hoeft u geen belasting te betalen over het zogenaamde huurwaardeforfait

Niet aftrekbaar
Bepaalde kosten zijn niet aftrekbaar, dit zijn feitelijk de kosten voor het verkrijgen van de woning (en dus niet de hypotheek) 

  • verbouwingskosten en onderhoud
  • leges bouwvergunning
  • provisie makelaar
  • kosten koop/ leveringsakte woning
  • kosten bankgarantie

Fiscale partners
De woning kunt u het beste aangeven bij de partner met het hoogste inkomen. Verdelen van het saldo eigen woning is toegestaan, zelfs na willekeur.

WOZ Waarde
In de aangifte inkomstenbelasitng 2008 moet u uitgaan van de WOZ waarde per 1 januari 2007. Dus NIET van de nieuwe WOZ die u recentelijk heeft ontvangen (OZB 2009)

Twee woningen

 1. Als u een nieuw huis heeft gekocht mag u de hypotheekrente van beide woningen ten laste van uw inkomen brengen. Het verlaten huis moet dan wel leegstaan en bestemd zijn voor de verkoop, tijdelijke verhuur gaat soms goed. U moet het huurwaardeforfait aangeven van de woning waar u woont, dit vanaf het moment dat u er ook daadwerkelijk bent gaan wonen. Woont u nog in uw oude woning, dan mag u ook beide rentes ten laste van uw inkomen brengen, mits u (uiterlijk) in 2010 in uw nieuwe woning gaat wonen.

Verbouwing

 1. De rente op een lening voor onderhoud of verbouwing van uw eigen woning is aftrekbaar mits u de lening 6 maand na de verbouwing bent aangegaan (causaal verband is belangrijk)
  Huurtoeslag
 2. Bij een inkomen lager dan 28.000 heeft u recht op huurtoeslag (bij alleenstaande 20.000 euro).>

Salaris
Werkt u bij een werkgever? Dan geniet u loon uit dienstbetrekking. Over dit loon heeft u al belasting en premies (loonheffing) betaald, dit gaat via uw werkgever.

Auto van de Zaak
Zie: “Vermijd bijtelling auto van de zaak.”

Heffingskortingen
Sommige heffingskortingen worden niet via uw werkgever geregeld, u kunt deze in uw aangifte alsnog aangeven.

 1. WGA Premie: Sommige werkgevers brengen u de zogenaamde WGA premine in mindering op uw (netto) loon (kijk even op uw loonstrook). WGA is een premie die moet worden betaald voor : werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikte mensen”. In 2008 heeft de Rechtbank vastgesteld dat de premie aftrekbaar is. Als u de premie zelf moest betalen kunt u dit via negatief loon alsnog in uw aangifte opnemen. Er loopt nog wel een hoger beroep tegen de uitspraak van de Rechtbank.

Giften
Giften aan in Nederland gevestigde kerkelijke, levensbeschouwelijke, culturele, charitatieve, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instellingen zijn  aftrekbaar. U kunt de giften in aftrek brengen voorzover zij samen zowel € 60 als 1% van uw verzamelinkomen te boven gaan. Het is dus gunstig uw giften zodanig te plannen dat de drempel wordt overschreden. Het kan aantrekkelijk zijn dat u de giften die u in 2009 wilt doen, alvast in 2008 verricht. De maximale aftrek bedraagt 10% van uw verzamelinkomen. Van belang is dat uw giften aantoonbaar zijn (betaling via de bank is slim).
Doet u giften 2 keer in 1 jaar, u komt dan veel sneller boven de drempel uit.

 1. Het is ook mogelijk een gift in de vorm van een lijfrente te doen. Dat is volledig aftrekbaar. Dit moet dan wel plaatsvinden bij notariële akte en de looptijd van de lijfrente moet tenminste vijf kalenderjaren zijn. Betaalt u dus ieder jaar een vast bedrag aan bijvoorbeeld een kerkelijke instelling, valt het te overwegen dat u deze gift in de vorm van een lijfrente doet.

Opletten:
De belastingdienst heeft als controle onderdeel in de aangifte Inkomstenbelasting 2008 de giftenaftrek.

Beleggen in durfkapitaal
Een starter helpen is altijd leuk. Als het misgaat betaald de belastingdienst mee en als het goed gaat is de starter geholpen. Wanneer u door middel van eigen vermogen startende ondernemers financiert (Tante-Agaathleningen) kunt u gebruikmaken van de regeling voor durfkapitaal (directe beleggingen). Dit geldt tevens voor culturele beleggingen. Indien u gebruikmaakt van deze regeling komt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een vrijstelling van de vermogensrendementheffing van ongeveer € 54.000. Bovendien heeft u recht op een extra heffingskorting van 1,3% van de vrijgestelde waarde van verstrekte tante-Agaathleningen of culturele beleggingen. Het geld dat vroeger normaal was belast tegen 1.2% is dus nu eigenlijk niet meer belast.

Oude kapitaalverzekering
Heeft u (of uw fiscale partner) een oud recht kapitaalverzekering (van vóór 14 september 1999) dan heeft u recht op een vrijstelling voor de waarde tot een maximum van ruim € 123.000. U kunt een deel van de vrijstelling overdragen aan uw partner.

Veranderingen in uw aangifte 2008
In uw aangifte inkomstenbelasting 2008 zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd

Woning: u moet uitgaan van de waarde per 1 januari 2007. Deze heeft u één jaar geleden van uw gemeente ontvangen (begin 2008).

Ziektekosten: bepaalde ziektekosten zijn niet meer aftrekbaar, belangrijkste zijn de premie voor het basispakket en de inkomensafhankelijke bijdrage. Premie voor aanvullende verzekering is wel aftrekbaar. Drempel is 1,65% van uw inkomen (in plaats van 11,5%)

Giften: instelling moet een erkende instelling zijn (zie site belastingdienst).

Belastingvrij sparen: voor eigenwoning schuld of later (lijfrente) is soms belastingvrij (dus niet opgeven in box 3). Er moet sprake zijn van zogenaamd banksparen.

Auto van de zaak: nieuwe regeling voor schone auto’s (14% bijtelling).

Tarieven (box 1 en 2) en heffingskortingen zijn gewijzigd t.o.v. 2007. Kindertoeslag is in plaats gekomen van de kinderkorting.
Partner: verdeling mag edoch er zijn beperkingen bij overlijden en emigratie.

Bron: Jongbloed Fiscaal Juristen

Ingezonden door Marnix van Suylekom (TAX PLANNING)

9 REACTIES

 1. “Overweeg eens om binnen de familie te lenen, de rente is bij u aftrekbaar en bij de ontvanger belast in box 3 (1,2%). ”

  Marnix, een vraagje:

  Wordt een lening fiscaal gezien als hypotheeklening gezien (ik bedoel: “is de rente afrekbaar”) van zodra ze dient om er een woning mee aan te schaffen OF moet er in de overeenkomst uitdrukkelijk gewag gemaakt worden van een hypotheekrecht t.b.v. de bank cq. het familielid?
  M.a.w. als ik van een bekende geld leen om er vervolgens een huis mee te kopen maar in de overeenkomst staat niet dat ik het huis verhypotheekeerd heb aan de leninggever, is de rente dan toch fiscaal aftrekbaar, ja of neen?
  Zelfde vraag in geval ik bij een bank leen t.b.v. de aanschaf van een woning doch zonder dat ik de bank een hypotheekrecht verschaf.

  Dank bij voorbaat.

 2. Als de belastingplichtigen massaal in staking zouden gaan, zou het systeem vermoedelijk vastlopen.
  hugo van reijen

 3. @M: Was dat maar waar, daar zou Leen ook heel blij van worden.

  Het antwoord is dus nee, er moet sprake zijn van een hypothecaire overeenkomst. Wel zou je, in samenspraak met de bank, een extra hypotheek kunnen nemen om bijvoorbeeld onderhoud of een verbouwing te financieren. Dat kan soms gunstiger zijn dan financiering met spaartegoeden.

  Voor meer informatie kan je terecht op deze site: http://www.bbhnotarissen.nl/Brochures/Interne_Kantoor_Brochures/
  .M [8] reageerde op deze reactie.

 4. Wat is er verkeerd met belasting ontduiken ?
  Ik ben opgegroeid in een tijd dat een onderduiker een opgejaagd persoon was.
  Dat stopte in 1945 met de bevrijding .
  Daarna waren het alleen communisten die jaagden zoals bij de Berlijn muur.
  Ik kreeg een aanslag terwijl ik verplichte dienst deed.
  Kwijtgescholden weliswaar ,maar toch ,van 1000 Fl in de maand naar 25 en dan een aanslag krijgen is de Jager die heimwee heeft naar vervlogen tijden .

 5. @Marnix [6]: Dank voor de info.
  Wat belachelijk eigenlijk, dat de overheid wanneer je je een lening aangaat om een huis te kopen, je financieel aanmoedigt om dit huis vooral te verhypothekeren.
  Kennelijk heeft ze graag kwetsbare onderdanen die bij de minste tegenslag makkelijk uit hun -verhypothekeerde- huis worden gezet. Wellicht omdat dit hen afhankelijker maakt van de staat?

 6. @M: dit is vooral voordelig voor de bankensector, inderdaad. Het creëert een bubble net als in de VS waar men ook hypotheekrenteaftrek kent.

  @Hub: er staat een typefoutje bovenaan, Ftax Planning

Comments are closed.