midden-oosten_israelsvgDe staat Israël werd in 1948 gesticht en onafhankelijk verklaard. De eerste president werd Chaim Weizman. Ondanks het feit, dat in de onafhankelijkheidsverklaring staat, dat de staat binnen enkele maanden een grondwet zal aannemen, is dat anno 2009 nog steeds niet gebeurd. Wel zijn er 14 zogenaamde basiswetten aangenomen, die voorbestemd zijn als hoofdstukken in de grondwet en tot die tijd een speciale status genieten. Dit stukje gaat in op enkele achtergronden van de Zionistische ideologie, die de grondslag van de staat Israël vormt.

Korte geschiedenis

De Joodse staat kwam voort uit de wens daartoe onder geseculariseerde Joden van de 19e eeuw in Europa die waren gevlucht voor de aanhoudende moorden op joden en de pogroms in Oost-Europa.

De zionistische ideologie werd in de tweede helft van de 19e eeuw ontwikkeld in Midden-europa. Het was  1862 toen de Duitse socialist Moses Hess voor het eerst tot een Zionistische beweging opriep. Hetzelfde deed de Russische arts Leon Pinsker in Rusland 20 jaar later. Hierop bouwde de Oostenrijkse journalist Nathan Birnbaum voort in zijn tijdschrift ‘Selbst-Emanzipation’. In 1896 presenteerde zijn Weense stadsgenoot Theodor Herzl zijn boek ‘Der Judenstaat’ met een visie ter verwezenlijking van het plan.

Het plan kreeg weinig steun van religieuze Joden in Europa en de VS, die vonden, dat de Joodse Staat pas na de verschijning van de Messias kon worden gerealiseerd. Ook de ultra-orthodoxe Joden verwierpen het plan. Seculiere Joden die dachten dat de 19e eeuwse politieke stromingen het antisemitisme zouden verslaan, steunden het plan, maar een meerderheid van Joodse vluchtelingen uit Oost-Europa zocht zijn toevlucht liever tot de VS dan tot Palestina.

Balfour-Declaration

In 1897 kwam het 1e Internationale Zionistische Congres met bijna 200 deelnemers bijeen. Naast steun aan de daadwerkelijke emigratie zocht men ook politieke steun, vooral bij de Turkse Sultan, maar die weigerde zijn medewerking. In 1917 sprak de Britse regering zich in de z.g. Balfour-Verklaring uit voor de oprichting van een “Joods nationaal thuis” in Palestina. Dit leek in strijd met de zogenaamde Hoessein-McMahon-correspondentie, waarin de regering in grote delen van het M.-Oosten aan de Arabieren onafhankelijkheid toezegden.

Brits Mandaat

In 1922 verkreeg Groot-Brittannië van de Volkenbond het mandaat over Palestina, dat het op de Ottomanen veroverd had, met de opdracht het gebied zelfstandig te maken. Dit mandaat werd ook in de Balfour-verklaring opgenomen, maar de doelstelingen (de vestiging van een Joodse staat naast onafhankelijke Arabische staten) bleken onverenigbaar, omdat de Arabische bevolking de Balfour-verklaring in meerderheid afwees. Er braken onlusten uit en in 1923 splitsten de Britten Transjordanie af. Daar verboden zij Joodse vestiging.

Terroristische aanslagen en Burgeroorlog

De Zionistische gemeenschap in Palestina zette eigen instituties op en ontwikkelde zich zo tot een staat. Na de eerste Arabische onlusten werd ook een militante Zionistische organisatie opgericht o.l.v. Vladimir Jabotinski, die betrokken raakte bij terroristische activiteiten en daarom gedeeltelijk ondergronds ging. Na de afsplitsing van Transjordanie scheidde de groep radicale Zionisten zich af en vormden een revisionistisch stroming binnen het Zionisme. In 1937 richtte zij een guerilla op, de Irgun. Deze oefende wraakacties uit tegen Arabische burgers en viel Britse doelen aan. In de loop der tijd ontwikkelde Irgun zich verder tot terroristische organisatie, die vanaf 1943 onder leiding stond van de latere premier Menahem Begin. In 1946 pleegde Irgun een aanslag op het Britse hoofdkwartier in het Koning David Hotel in Jeruzalem. Hierbij kwamen 91 mensen om het leven. In 1948 richtte Irgun een bloedbad aan in het Palestijnse dorp Deir Yassin, waarbij minstens 110 burgerslachtoffers waren te betreuren.

Vanwege de Arabische tegenstand stelden de Britten in 1939 Joodse immigratiebeperkingen in. Daardoor kwamen Joodse immigranten in het gedrang die probeerden aan de Nazi’s te ontkomen. Na de Tweede Wereldoorlog zwelde de stroom Joodse immigranten aan, maar de Britten stuurden de overtollige immigranten terug. Vanwege de chaos als gevolg van de immigratiestroom, de terreuraanslagen en de burgeroorlog besloten de Britten het mandaat in 1947 aan de VN terug te geven en verlieten op 13 mei 1948 het strijdtoneel. Op 14 mei riepen de joden de Staat Israël uit en op 15 mei vielen Arabische buurlanden het gebied binnen. Deze oorlog wordt de Israëlische Onafhankelijkheidsoorlog of de Arabisch-Israëlische Oorlog van 1948 genoemd.

Zionisme in Israël

Sinds de stichting van de Joodse Staat is het politieke Zionisme de heersende ideologie in Israël. Het establishment voedt zijn burgers vrijwel uitsluitend in de Zionistische ideologie op en classificeert hen als Joden in het Zionistische wettelijke systeem.

Degenen in het buitenland die het politieke Zionistische programma afwijzen, worden als ‘anti-Joods’, ‘anti-semitisch’ of erger nog, ‘pro-Nazi’ afgeschilderd.

Toch is er nog een kleine minderheid Israëlische burgers die als Joden wordt aangemerkt, maar die het Zionisme verafschuwen als schending van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en als een misdaad onder internationaal recht beschouwen. Zij trachten de overtuiging van het tegengestelde te vestigen, namelijk, dat een goede Jood anti-Zionist is.

Niet-Joodse opvatting

Voor de libertarier is de cruciale kwestie die het politieke Zionisme oproept, of het moreel gerechtvaardigd is, dat de stichting van de staat Israël of de “nationale bevrijding van het Joodse volk” mag plaatsvinden ten koste van de massaverdrijving van de autochtone bevolking, ongevraagd en zonder adequate compensatie. De niet-libertarier toetst de kwestie aan de Universele Verklaring. Beide toetsingen zullen tot de conclusie leiden, dat het Zionisme een onhoudbare ideologie inhoudt, die onmiddellijk vergelijkbaar is met het Nazisme en de Apartheid.

Weldenkende mensen zullen niets van doen willen hebben met een “nationale bevrijdingsbeweging” die oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid zoals ethnic cleansing begaat. Zij zullen evenmin een godheid aanvaarden die, volgens een zogenaamde heilige tekst (het Oude Testament), door sommigen het Levende Woord Gods genoemd, Israëlische stammen “Zijn volk” noemt, en die hen een land, dat door genocide moet worden geëvacueerd, belooft.

Wanneer de Here God de naties uitroeit van wie Hij het land aan u geeft, en u neemt hun plaats in en u vestigt in hun steden en huizen…” (Deuteronomium, 19:1),

“…en Zijn gezalfde koning, Koning Saul beveelt zijn vijand de Amalekieten aan te vallen en te vernietigen; hun bezit afneemt en niemand spaart, hen allen ter dood brengt, mannen, vrouwen, kinderen en babies in hun armen, kudden schapen, kamelen en ezels” (1 Samuel, 15:3).

– – – – – – – – – – – – –

Referenties:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Isra%C3%ABl

http://nl.wikipedia.org/wiki/Arabisch-Isra%C3%ABlische_Oorlog_van_1948

http://nl.wikipedia.org/wiki/Balfour-verklaring

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoessein-McMahoncorrespondentie

http://www.etzel.org.il/english/index.html

http://www.bijbelvertaling.info/bijbelboek5_19/deuteronomium

Literatuur

Uri Davis, Apartheid Israel: Possibilities for the Struggle Within

http://books.google.nl/books?id=Qxo55svQBNUC&dq=result#PPA8,M1

48 REACTIES

 1. Wat is het nut van zo’n artikel.
  Kennelijk dient de hele bevolking van Israel te verkassen.
  Op HVV kan men lezen hoe de Arabische Liga bewust een politiek voert, die Palestijnen de status van vluchteling blijvend moet garanderen.
  Palestijnse vluchtelingen kunnen geen staatsburger worden van Arabische ‘broeder’volken.
  Dit heb ik steeds gezegd: dat vluchtelingenprobleem wordt bewust in stand gehouden, om als voorwendsel te dienen voor de anti-Israel politiek.

  Israel is een erg klein land, dat volledig wordt omgeven door zeer vijandelijk gezinde moslimstaten, die uit zijn op de vernietiging van dit volkje.
  Spynose schijnt het nodig te vinden bij te dragen aan Arabische ‘visie’ dat Israel eigenlijk niet mag bestaan.

  Wat een nutteloos artikel alweer van deze Spynose.

  TerrierBram [4] reageerde op deze reactie.
  Jonatan [5] reageerde op deze reactie.

 2. @Jonatan [5]:
  Dat precies om de essentie heendraaien is de reden waarom 5 mensen in twee dagen het predicaat trol aan Beek gehangen hebben.

 3. @Jonatan [5]:

  Ik begrijp dat Israel moet dienen als libertarisch model?
  Ga je gang met het toepassen van je theorie, op dat aan alle kanten bedreigde volk.
  Ik ga niet mee theoretiseren, en gun dat volk in dat landje alle recht op een normaal bestaan onder de zon.
  Want het wordt weer een antieke discussie, die hier al zo vaak gevoerd is.
  Het wachten is dan weer op de eerste die meldt dat veel land gewoon gekocht is, enz. enz. enz.

  TerrierBram [9] reageerde op deze reactie.

 4. @TerrierBram [4]:
  Yep,

  Een van de eerste Zionisten was Yehunda hai Alkalai. geboren in 1798, Sarajevo. In 1834 publiceerde hij het pamflet Shema Yisrael, waarin hij pleitte voor de Joodse nederzetting in “Palestina”. Had iets te maken met beschuldigingen van rituele kindermoorden, het gebruik van bloed van jonge christen jongens voor het bakken van matzes.
  Theodor Herzl was overgens een in Boedabest geboren Hongaar, maar dit terzijde.

  Die neus lult gelijk een “self made (internet!) historicus” wederom dom uit zijn nek, en zijn hond blijft aanhankelijk keffen.

  De titel trol zie ik als een compliment aan mijn adres, maar ik betwijfel dat jij de verstandelijke vermogens hebt om dat te kunnen begrijpen………

  beek [14] reageerde op deze reactie.

 5. @beek [7]:
  Ahaaa de bekende kabbelende Beek. Alles is al gezegd, en daarom hoeft Beek niet informatief inhoudelijk deel te nemen aan de kernvraag van deze discussie.

  Als je begrafenisondernemer zou zijn Beek, zou jezelf voor de klanten zorgen … gezien het aantal dooddoeners per dag.

 6. @TerrierBram [4]: Jazeker, ik. Waarmee ik Israel niet heilig verklaar, maar dit geweldige probleem los je niet op met historische claims. Hoe ver ga je dan terug?
  De historische uiteenzetting van Spynose klopt, maar betekent dit dat nu alle Joodse Israeliërs dus maar weer hun koffers moeten pakken? En door het zionisme op één lijn te stellen met nazisme en apartheid, los je ook geen problemen op. Overigens klopt die vergelijking met apartheid niet: arabische inwoners van Israel (zowel islamieten als christenen) hebben dezelfde burgerrechten. De vergelijking met het nazisme gaat helemaal mank. In het Midden-OOsten lijken Hezbollah en de Baathpartij meer op het nazisme.
  De manier waarop Israel echter omgaat met de Palestijnen in Gaza en op de West-Oever zal een oplossing van het conflict ook niet dichterbij brengen. Maar het zionisme heeft daar nu niets meer mee te maken. Nu leeft er een volk in Israel dat – niet onterecht – bang is. Vanuit die angst is de huidige politiek van Israel beter te begrijpen dan vanuit een zionistische ideologie. Kortom dit artikel lijkt daardoor ook in mijn ogen vooral een bijdrage te zijn aan de arabische visie dat Israel niet mag bestaan en de joden moeten vertrekken.

  TerrierBram [11] reageerde op deze reactie.
  Spy-Nose [35] reageerde op deze reactie.

 7. @Fred [10]:
  Ik ben het met je eens dat het erg neigt naar die kant.
  Beide kanten zeggen dat de situatie niet kan. En wat interessant voor ons is is dat Israël eigenlijk niet gaat om grondgebied, maar de clash van twee culturen. Ik ben in Israel geweest, en de seculiere Joden leven gewoon zoals wij. Als ik de achtergronden en situatie even vergat waande ik mij in een Europees land.

  Maar goed, het is een probleem waar volgens mij geen echte oplossing voor is. Islamieten fokken als konijnen, daarom is de Gaza strook nou onbewoonbaar geworden. En ook zijn er Palestijnen naar Israël gekomen, in de jaren dertig, toen de Joden daar van alles aan het ontwikkelen waren. Dat wordt wel vaak vergeten.

  Wat ik ook vaak proef is dat latente minderwaardigheidscomplex van Perzen en Arabieren. Alsof zij het door de beeldbuis heen kunnen zenden. Ze stellen ook geen ene piep voor qua ontwikkelingen. En dat is bij de Joden dus duidelijk wel anders.
  En dat is ook cultureel bepaald. Joden hebben altijd de cultuur gehad om veel uit het leven te halen. Niet alleen het IQ, maar ook die eigenschap speelt mee. Waarschijnlijk is dat de reden geweest waarom veel volkeren zo stinkend jaloers geweest zijn, en zijn.

  In ieder geval, heb je het recht om allerlei mensen die daar woonden hun hun huis te ontnemen, omdat de UN wat afgesproken heeft? Ik denk van niet. Maar daar doe je nou vrij weinig meer mee.

  Jonatan [12] reageerde op deze reactie.

 8. @TerrierBram [11]:
  “In ieder geval, heb je het recht om allerlei mensen die daar woonden hun hun huis te ontnemen, omdat de UN wat afgesproken heeft? Ik denk van niet. Maar daar doe je nou vrij weinig meer mee.”

  Je zou misschien voorzichtig kunnen beginnen met in de eerste plaats niet nog meer grond te annexeren door het bouwen van nieuwe nederzettingen. In de tweede plaats degenen die met geweld (of dreiging daarmee) zijn verdreven het recht geven om terug te keren. Besef wel dat dit nog maar heel bescheiden compensaties zijn voor de aangerichte schade…

  TerrierBram [13] reageerde op deze reactie.
  TerrierBram [15] reageerde op deze reactie.

 9. @Jonatan [12]:
  Oh dat zeker, ten alle tijden moet Israël een halt toeroepen aan die fundamentalisten met hun veel te grote waffel.

 10. @jetze [8]:

  Dat is treffend gekwalificeerd. Een soort Wikipedia-‘historicus’.
  Met misplaatste teksten uit het bijbelboek Deuteronomium, die voornamelijk van toepassing zijn op de situatie van toen.
  Bovendien schijnt die Spynose het waarheidsgehalte van Deuteronomium te betwijfelen. Waarom dan toch met die teksten komen aanzetten?
  Duidelijk om het zionisme als voortkomend uit een kwaadaardige bron voor te kunnen stellen.
  En welja, de Israelische zionisten zijn als de nazi’s.
  Je vraagt je af waar zo’n Spynose zulke schaamteloosheid vandaan haalt.

  jetze [16] reageerde op deze reactie.

 11. @Jonatan [12]:
  Die schade is natuurlijk moeilijk te bepalen. Ten eerste troffen de Joden een zandbak aan. En wat precies die Palestijnse huizen voorstelden zal altijd vaag blijven.

  Een onmogelijk probleem, waar de Arabische landen ook niet aan een oplossing bijdragen. Die dreigen alleen maar, en dat hebben zij ook altijd al gedaan.

 12. En die neus gaat zich nu vanachter zijn rollator de weinige haren die hij nog op zijn kop heeft lopen krabben hoe hij die jetze kan gaan bannen…………………

  SUKKEL

 13. Drukte om een kaal stuk woestijnland, als de joden hadden gekozen voor een ander stuk woestijn of misschien slimmer, voor een vruchtbaar stuk land dan was er misschien geen tamtam geweest om de joden. Of is het zo dat overal waar joden wonen ook ellende komt/is? Sommige mensen trekken nu éénmaal ellende op een ‘wonderbaarlijke’ manier aan.

  Als men al het geld dat het land Israël heeft gekost, inclusief de kosten van het oorlog voeren enzo had gebruikt om ergens anders een stuk grond te kopen en klaar te maken voor bewoning dan hadden we nu dit achterlijke probleem niet gehad. Waarom moesten de joden uitgerekend voor dit gebied kiezen? De wereld is zo groot en men kiest voor de zandbakken midden tussen de vijand…
  beek [19] reageerde op deze reactie.
  Spy-Nose [35] reageerde op deze reactie.

 14. @TerrierBram [22]:

  Het was van de zionisten/joden slimmer geweest als ze ergens anders hun heil hadden gezocht en daar rustig hadden afgewacht tot de tijd daar was om het zogenaamde beloofde land binnen te gaan,…wachten op het juiste moment, met de juiste mensen! Tot die tijd hadden ze vrolijk en zonder zorgen ergens op een leuk plekkie aarde kunnen leven..in vrede….

  Maar goed men moest en zou daar wonen..en bezetten, dus niet klagen als het af en toe een beetje rommelt met de buren…daar heeft men voor gekozen!

  TerrierBram [25] reageerde op deze reactie.
  Jonatan [26] reageerde op deze reactie.

 15. @wladi [20]:

  Israel [Communisme/Belasting/Misdaad/etc] bestaat nu eenmaal dat is een feit en ze zijn vast van plan om te blijven bestaan en verder is dit weer zo’n zinloze discussie om des keizers baard.

  Is dat niet een beetje een nihilistisch standpunt?

 16. @IIS [23]:
  Dat op een plekkie leven in vrede hebben de Joden echt wel geprobeerd. Toch was dat altijd weer ellende. Na de ontelbare pogroms kwam de holocaust, en toen waren de rapen helemaal gaar. Ik kan het wel begrijpen, alleen als zij zelf nu al die ellende terug zouden zien, en voor de keuze opnieuw zouden staan vraag ik het mij af. Maar goed, voorlopig zijn ze wel een voorbeeld voor de regio. Komen ze in Jordanië niet echt verder dan 2 keer per dag de auto wassen, hebben de Joden een groen land uit de woestijn gestampt. Dat is iets kenmerkend aan Joden, ze zijn altijd bezig er iets van te maken. Hoe dan ook, en tegen alle ellende in. Die spirit heeft overal gewerkt, maar hun succes is waarschijnlijk ook een deel van hun ellende geweest.

  Ik vind de buurlanden van Israël behoorlijk dom dat zij niet meer doen met de schat aan know how, en voorspoed die de Joden bewezen hebben te kunnen laten werken aldaar.

  Jonatan [27] reageerde op deze reactie.
  Spy-Nose [35] reageerde op deze reactie.

 17. @TerrierBram [22]:
  @IIS [23]:

  Vergeet niet het onderscheid te maken tussen Zionisme en, zoals in de titel van het artikel staat aangegeven, Politiek Zionisme.

  Vrome Joden die graag dicht bij hun klaagmuur willen wonen zouden dat gewoon moeten kunnen, mits ze d.m.v. een vrijwillige transactie met vorige eigenaars een stukje grond of een huis kunnen bemachtigen.

  Het met geweld optuigen van een hele Joodse Staat rondom die klaagmuur is iets heel anders…

 18. @TerrierBram [25]:
  “Komen ze in Jordanië niet echt verder dan 2 keer per dag de auto wassen, hebben de Joden een groen land uit de woestijn gestampt…” met miljarden “ontwikkelingshulp” uit de VS.

  En dezelfde VS hielden talloze brute dictators in die buurlanden aan de macht, ook niet echt bevorderlijk voor de economische ontwikkeling aldaar…

  TerrierBram [28] reageerde op deze reactie.
  TerrierBram [29] reageerde op deze reactie.
  beek [31] reageerde op deze reactie.

 19. @Jonatan [27]:
  Desalwelteplus is ontwikkelingshulp geen garantie voor succes. Er is inmiddels zo’n biljoen in derde wereld landen gepompt … zie jij resultaat?

 20. Contra

  Opmerkelijk: veel orthodoxe joden zijn fel tegen het zionisme en de oprichting van de staat Israël gekant. Zij maken hun standpunten onder meer bekend via de website http://www.jewsagainstzionism.com. ( link werkt niet)

  Hun belangrijkste argument is dat de joden zich hadden moeten aanpassen in de landen waar zij onderdak hadden. Het recht op het heilige land zou ze door God zijn ontnomen om hun goddeloze gedrag.

  Uiteindelijk zou, indien God dit wenst, de joden hun land teruggeven op het moment die hij juist acht. Tenminste volgens de orthodoxen.

Comments are closed.