midden-oosten_israelsvgDe staat Israël werd in 1948 gesticht en onafhankelijk verklaard. De eerste president werd Chaim Weizman. Ondanks het feit, dat in de onafhankelijkheidsverklaring staat, dat de staat binnen enkele maanden een grondwet zal aannemen, is dat anno 2009 nog steeds niet gebeurd. Wel zijn er 14 zogenaamde basiswetten aangenomen, die voorbestemd zijn als hoofdstukken in de grondwet en tot die tijd een speciale status genieten. Dit stukje gaat in op enkele achtergronden van de Zionistische ideologie, die de grondslag van de staat Israël vormt.

Korte geschiedenis

De Joodse staat kwam voort uit de wens daartoe onder geseculariseerde Joden van de 19e eeuw in Europa die waren gevlucht voor de aanhoudende moorden op joden en de pogroms in Oost-Europa.

De zionistische ideologie werd in de tweede helft van de 19e eeuw ontwikkeld in Midden-europa. Het was  1862 toen de Duitse socialist Moses Hess voor het eerst tot een Zionistische beweging opriep. Hetzelfde deed de Russische arts Leon Pinsker in Rusland 20 jaar later. Hierop bouwde de Oostenrijkse journalist Nathan Birnbaum voort in zijn tijdschrift ‘Selbst-Emanzipation’. In 1896 presenteerde zijn Weense stadsgenoot Theodor Herzl zijn boek ‘Der Judenstaat’ met een visie ter verwezenlijking van het plan.

Het plan kreeg weinig steun van religieuze Joden in Europa en de VS, die vonden, dat de Joodse Staat pas na de verschijning van de Messias kon worden gerealiseerd. Ook de ultra-orthodoxe Joden verwierpen het plan. Seculiere Joden die dachten dat de 19e eeuwse politieke stromingen het antisemitisme zouden verslaan, steunden het plan, maar een meerderheid van Joodse vluchtelingen uit Oost-Europa zocht zijn toevlucht liever tot de VS dan tot Palestina.

Balfour-Declaration

In 1897 kwam het 1e Internationale Zionistische Congres met bijna 200 deelnemers bijeen. Naast steun aan de daadwerkelijke emigratie zocht men ook politieke steun, vooral bij de Turkse Sultan, maar die weigerde zijn medewerking. In 1917 sprak de Britse regering zich in de z.g. Balfour-Verklaring uit voor de oprichting van een “Joods nationaal thuis” in Palestina. Dit leek in strijd met de zogenaamde Hoessein-McMahon-correspondentie, waarin de regering in grote delen van het M.-Oosten aan de Arabieren onafhankelijkheid toezegden.

Brits Mandaat

In 1922 verkreeg Groot-Brittannië van de Volkenbond het mandaat over Palestina, dat het op de Ottomanen veroverd had, met de opdracht het gebied zelfstandig te maken. Dit mandaat werd ook in de Balfour-verklaring opgenomen, maar de doelstelingen (de vestiging van een Joodse staat naast onafhankelijke Arabische staten) bleken onverenigbaar, omdat de Arabische bevolking de Balfour-verklaring in meerderheid afwees. Er braken onlusten uit en in 1923 splitsten de Britten Transjordanie af. Daar verboden zij Joodse vestiging.

Terroristische aanslagen en Burgeroorlog

De Zionistische gemeenschap in Palestina zette eigen instituties op en ontwikkelde zich zo tot een staat. Na de eerste Arabische onlusten werd ook een militante Zionistische organisatie opgericht o.l.v. Vladimir Jabotinski, die betrokken raakte bij terroristische activiteiten en daarom gedeeltelijk ondergronds ging. Na de afsplitsing van Transjordanie scheidde de groep radicale Zionisten zich af en vormden een revisionistisch stroming binnen het Zionisme. In 1937 richtte zij een guerilla op, de Irgun. Deze oefende wraakacties uit tegen Arabische burgers en viel Britse doelen aan. In de loop der tijd ontwikkelde Irgun zich verder tot terroristische organisatie, die vanaf 1943 onder leiding stond van de latere premier Menahem Begin. In 1946 pleegde Irgun een aanslag op het Britse hoofdkwartier in het Koning David Hotel in Jeruzalem. Hierbij kwamen 91 mensen om het leven. In 1948 richtte Irgun een bloedbad aan in het Palestijnse dorp Deir Yassin, waarbij minstens 110 burgerslachtoffers waren te betreuren.

Vanwege de Arabische tegenstand stelden de Britten in 1939 Joodse immigratiebeperkingen in. Daardoor kwamen Joodse immigranten in het gedrang die probeerden aan de Nazi’s te ontkomen. Na de Tweede Wereldoorlog zwelde de stroom Joodse immigranten aan, maar de Britten stuurden de overtollige immigranten terug. Vanwege de chaos als gevolg van de immigratiestroom, de terreuraanslagen en de burgeroorlog besloten de Britten het mandaat in 1947 aan de VN terug te geven en verlieten op 13 mei 1948 het strijdtoneel. Op 14 mei riepen de joden de Staat Israël uit en op 15 mei vielen Arabische buurlanden het gebied binnen. Deze oorlog wordt de Israëlische Onafhankelijkheidsoorlog of de Arabisch-Israëlische Oorlog van 1948 genoemd.

Zionisme in Israël

Sinds de stichting van de Joodse Staat is het politieke Zionisme de heersende ideologie in Israël. Het establishment voedt zijn burgers vrijwel uitsluitend in de Zionistische ideologie op en classificeert hen als Joden in het Zionistische wettelijke systeem.

Degenen in het buitenland die het politieke Zionistische programma afwijzen, worden als ‘anti-Joods’, ‘anti-semitisch’ of erger nog, ‘pro-Nazi’ afgeschilderd.

Toch is er nog een kleine minderheid Israëlische burgers die als Joden wordt aangemerkt, maar die het Zionisme verafschuwen als schending van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en als een misdaad onder internationaal recht beschouwen. Zij trachten de overtuiging van het tegengestelde te vestigen, namelijk, dat een goede Jood anti-Zionist is.

Niet-Joodse opvatting

Voor de libertarier is de cruciale kwestie die het politieke Zionisme oproept, of het moreel gerechtvaardigd is, dat de stichting van de staat Israël of de “nationale bevrijding van het Joodse volk” mag plaatsvinden ten koste van de massaverdrijving van de autochtone bevolking, ongevraagd en zonder adequate compensatie. De niet-libertarier toetst de kwestie aan de Universele Verklaring. Beide toetsingen zullen tot de conclusie leiden, dat het Zionisme een onhoudbare ideologie inhoudt, die onmiddellijk vergelijkbaar is met het Nazisme en de Apartheid.

Weldenkende mensen zullen niets van doen willen hebben met een “nationale bevrijdingsbeweging” die oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid zoals ethnic cleansing begaat. Zij zullen evenmin een godheid aanvaarden die, volgens een zogenaamde heilige tekst (het Oude Testament), door sommigen het Levende Woord Gods genoemd, Israëlische stammen “Zijn volk” noemt, en die hen een land, dat door genocide moet worden geëvacueerd, belooft.

Wanneer de Here God de naties uitroeit van wie Hij het land aan u geeft, en u neemt hun plaats in en u vestigt in hun steden en huizen…” (Deuteronomium, 19:1),

“…en Zijn gezalfde koning, Koning Saul beveelt zijn vijand de Amalekieten aan te vallen en te vernietigen; hun bezit afneemt en niemand spaart, hen allen ter dood brengt, mannen, vrouwen, kinderen en babies in hun armen, kudden schapen, kamelen en ezels” (1 Samuel, 15:3).

– – – – – – – – – – – – –

Referenties:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Isra%C3%ABl

http://nl.wikipedia.org/wiki/Arabisch-Isra%C3%ABlische_Oorlog_van_1948

http://nl.wikipedia.org/wiki/Balfour-verklaring

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoessein-McMahoncorrespondentie

http://www.etzel.org.il/english/index.html

http://www.bijbelvertaling.info/bijbelboek5_19/deuteronomium

Literatuur

Uri Davis, Apartheid Israel: Possibilities for the Struggle Within

http://books.google.nl/books?id=Qxo55svQBNUC&dq=result#PPA8,M1

48 REACTIES

 1. @Jonatan [27]:

  Nu zijn die Arabische buurlanden niet echt arm, dacht ik zo, Jonatan.
  Voldoende oliecentjes in hun kluisjes, om het zand tot bloei te brengen.
  Maar helaas: een elite wenst er zelf vooral rijk van te leven. ‘Het volk’ kan van die elite de tering krijgen, in die dictaturen.
  De veronderstelling dat Israel over meer centjes kan beschikken en alleen daarom in het voordeel is, gaat dus niet op.

  Jonatan [32] reageerde op deze reactie.

 2. @beek [31]:
  Ik heb nergens gezegd dat het alleen maar om de hoeveelheid geld gaat. Het gaat natuurlijk om de manier waarop dat kapitaal besteed wordt: investering in kennis en technologie, of het gewelddadig onderdrukken van een bevolking. Ik wilde vooral benadrukken dat de achtergebleven ontwikkeling van sommige volken grotendeels worden veroorzaakt door die onderdrukking.

  TerrierBram [33] reageerde op deze reactie.

 3. @Jonatan [32]:
  Dat is discutabel. Het heeft ook met cultuur te maken. Arabieren staan nou niet echt bekend om hun diepgaande interesse voor wat dan ook. Bling bling en andere wansmakelijke zaken zijn wel interessant. Maar ja daar heb je ten lange leste vrij weinig aan. Het enige wat men er mee kan is het aan anderen laten zien.

 4. @Jonatan [2]:
  Bewoonden en bewerkten ze het land?

  Misschien overbodig u er op te wijzen dat het juist de Joden zijn, die het land leefbaar en vruchtbaar gemaakt hebben. Die arabieren (die zich in de zestiger jaren ineens Palestijnen gingen noemen) waren niet meer dan bedoeïngen, die door de rest van het Arabische volk uitgekotst werden (en nog altijd worden). Het enige wat die voormalige bedoeïngen nu mee hebben, is de haat van de moslims tegen het Joodse volk. Maar voordat de staat Israël uitgeroepen werd, was het gebied dus niet meer dan woestijngebied. Droog en onvruchtbaar.

  Spy-Nose [36] reageerde op deze reactie.
  Klassiek Liberaal [37] reageerde op deze reactie.

 5. @Hub Jongen [1]:

  “Het antwoord lijkt me duidelijk. Kun je er van uitgaan dat die autochtone bevolking “eigenaar” van dat land was?”

  Zijn positie is vergelijkbaar met de positie van de Indianen in de V.S.

  “Israel is een erg klein land, dat volledig wordt omgeven door zeer vijandelijk gezinde moslimstaten, die uit zijn op de vernietiging van dit volkje.”

  Dat is feitelijk onjuist. Bovendien heeft het niets te maken met de wijze waarop de Israeli’s hun gastheren, de Palestijnen, behandelen.

  “Ik begrijp dat Israel moet dienen als libertarisch model?”

  Integendeel. De Zionistische ideologie is in strijd met het libertarisme.

  “Een van de eerste Zionisten was Yehunda hai Alkalai. geboren in 1798, Sarajevo. In 1834 publiceerde hij het pamflet Shema Yisrael, waarin hij pleitte voor de Joodse nederzetting in “Palestina”. Had iets te maken met beschuldigingen van rituele kindermoorden, het gebruik van bloed van jonge christen jongens voor het bakken van matzes.
  Theodor Herzl was overgens een in Boedabest geboren Hongaar, maar dit terzijde.”

  Waarvan akte. En, waren ze lekker, die matzes?

  @Fred [10]:

  “En door het zionisme op één lijn te stellen met nazisme en apartheid, los je ook geen problemen op(…)”

  In de praktijk worden de Israëlische Palestijnen door de Israëlische Zionisten behandeld als tweederangs burgers. De Israëlische oorlogshandelingen tegen de Palestijnen in Gaza worden op dit moment strafrechtelijk onderzocht.

  De vergelijking van het Zionisme met het Nazisme wordt o.a. ook gemaakt door Uri Davis en op goede gronden.
  Dit stukje gaat niet over Hezbollah/Baathpartij maar over het Zionisme.

  “De manier waarop Israel echter omgaat met de Palestijnen in Gaza en op de West-Oever zal een oplossing van het conflict ook niet dichterbij brengen. Maar het zionisme heeft daar nu niets meer mee te maken.”

  Het gedrag van Israël jegens de Palestijnen wordt mede beïnvloed door de Zionistische cultuur. Dat de Israëliërs bang zijn is begrijpelijk, maar rechtvaardigt niet het willekeurig en moorddadig optreden van het Israëlische Leger tegen individuele Palestijnse mannen, vrouwen en kinderen.

  “Kortom dit artikel lijkt daardoor ook in mijn ogen vooral een bijdrage te zijn aan de arabische visie dat Israel niet mag bestaan en de joden moeten vertrekken.”

  Hoezo “de arabische visie”? Dat blijkt nergens uit.

  “Je vraagt je af waar zo’n Spynose zulke schaamteloosheid vandaan haalt.”

  Uit Deuteronomium 19:1 en 1 Samuel, 15:3 o.a.. Wie met pek omgaat, nietwaar….

  @IIS [18]:

  “De wereld is zo groot en men kiest voor de zandbakken midden tussen de vijand…”

  Misschien dat Zionisten dat kunnen uitleggen. Het Zionisme beroept zich op Heilige Boeken. Daar staat die Wijsheid in.

  @wladi [20]:

  “Israel bestaat nu eenmaal dat is een feit en ze zijn vast van plan om te blijven bestaan en verder is dit weer zo’n zinloze discussie om des keizers baard.”

  Intussen worden de Israëlische wandaden met een beroep op de Holocaust in het Westen nog steeds door de vingers gezien alsof dat beroep of het beroep op het Zionisme die wandaden kan rechtvaardigen.

  @TerrierBram [25]:

  “Ik vind de buurlanden van Israël behoorlijk dom dat zij niet meer doen met de schat aan know how, en voorspoed die de Joden bewezen hebben te kunnen laten werken aldaar.”

  Ik weet niet of de situatie daartoe aanleiding gaf.

  “(…)‘Het volk’ kan van die elite de tering krijgen, in die dictaturen.”

  Tja. Die 60 jaar rampspoed van de Palestijnen komt zeker geheel voor rekening van de Arabische landen, terwijl de Zionisten met een beroep op de Belofte van de Heilige Schriften en de Holocaust onder Amerikaanse protectie hun handen in onschuld wassen?

  Welke ideologie of religie ondersteunt een dergelijke rechtvaardiging?
  TerrierBram [39] reageerde op deze reactie.

 6. @Whimpey [34]:
  “(…)Die arabieren (die zich in de zestiger jaren ineens Palestijnen gingen noemen) waren niet meer dan bedoeïngen,”

  Moet zijn “Bedoeïenen” i.p.v. “bedoeïngen”.
  Heb je een referentie? (Klinkt overigens tamelijk denigrerend voor inheemse inwoners, die daar al eeuwen leefden.) Tijden het Britse Mandaat leefden er ook nogal wat andere groepen.

  “die door de rest van het Arabische volk uitgekotst werden”

  Sinds wanneer? En rechtvaardigt dat de wandaden van Zionisten tegen inheemse niet-Joden? Van: “de buren lusten jou ook al niet, opgesodemieterd!”

 7. @Whimpey [34]:
  Dit is onjuist. De meerderheid van de autochtone Arabische bevolking was landbouwer. Weliswaar waren ze door het toepassen van oude methodes niet zo productief, maar deze boertjes waren de rechtmatige homesteaders van de grond die zij bewerkten.

  Een flink deel van Palestina bestond inderdaad uit woeste grond, en het was juist daar waar de eerste (overigens vaak socialistische) zionisten zich vestigden. Zij ontgonnen deze grond en hen kun je dan ook als homesteader (eigenaar) van deze grond beschouwen. Ook werd wel ontgonnen grond van Arabische eigenaren gekocht. Hier is uiteraard niets mis mee. Een eigenaar mag verkopen aan wie hij wil, maar uiteraard mag een eigenaar ook weigeren te verkopen.

  Helaas werden later ook Arabische homesteaders onteigend en vaak verdreven door de Britse mandaatregering en later door de socialistische Israëlische regeringen. In de periode 1948-1950 werd veel grond, waarvan het *eigendomsrecht* bij Arabische boertjes lag, door middel van een communistische wet onteigend en aan de staat Israël toegewezen. Vanuit libertarisch oogpunt gezien is dit pure roof. De gebruikers van deze grond zijn ordinaire krakers.

 8. @wladi [20]:
  En ook Wladi heeft wel gelijk. In elk geval is hij realistisch. De bevestiging van de staat Israël is niet terug te draaien en het gestolen land teruggeven is ook geen haalbare optie meer.

  Toch zal de onteigende Palestijnen compensatie geboden moeten worden op de een of andere manier. Er zal moeten worden erkend dat hen onrecht is aangedaan en een uitkoopsom geboden moet worden doe overeenkomt met de marktwaarde en 60 jaar pacht van de onteigende grond.

 9. @Spy-Nose [40]:
  Ik bedoel dat Israël een BNP heeft dat superieur is aan het hele Midden Oosten. Het land produceert zijn eigen voedsel. De omringende landen kunnen alleen maar zandtaartjes bakken, en toevallig is er hier en daar aardolie.

 10. Heerlijk zo’n eenzijdig Wikipedia brabbeldeskundig verhaal. Je zou er bijna om kunnen lachen ware het niet dat het uit de context gerukte verhaal te schandalig is voor woorden.

  Toevallig ben ik op dit moment bezig met een vervolgverhaal over de informatievervuilende brabbeldeskundigen in Nederland die zich sterk maken voor de Palestijnse zaak: http://petersiebelt.wordpress.com/2009/02/14/haat-zaaien-ten-gunste-van-een-eigen-lucratieve-carriere/

  In dit kader zou ik wel eens willen weten wie onze deskundige @Spy-Nose is.

  Overigens probeer ik tijdens mijn onderzoek de gegevens uit het door links gedomineerde Wikipedia zo min mogelijk te gebruiken.

  Jonatan [43] reageerde op deze reactie.
  Spy-Nose [44] reageerde op deze reactie.

 11. @Peter Siebelt [42]:

  “Toevallig ben ik op dit moment bezig met een vervolgverhaal over de informatievervuilende brabbeldeskundigen in Nederland die zich sterk maken voor de Palestijnse zaak”

  Toevallig is niet iedereen waar Peter Siebelt het mee aan de stok heeft, van linkse huize.
  Toevallig is niet iedereen waar Peter Siebelt het mee aan de stok heeft een Jodenhater.
  Toevallig is niet iedereen waar Peter Siebelt het mee aan de stok heeft een Zionist.
  Peter Siebelt [45] reageerde op deze reactie.

 12. @Peter Siebelt [46]:
  Ik zie dat vervolgverhaal graag tegemoet. Maar dan wil ik u vooral uitnodigen ook de relevante bevindingen uit het onderzoek van uw collega Christopher Bollyn naar de 9/11 aanslagen in het verhaal te betrekken.

  http://www.bollyn.com/index.php?id=10372

  Of de rol van (de connecties van) Bernard Madoff en zijn aanklager, Lev Dassin:
  http://www.thetruthseeker.co.uk/columnist.asp?ID=6

  om maar eens een andere case te noemen.
  beek [48] reageerde op deze reactie.

 13. @Spy-Nose [47]:

  Ik mag graag hopen dat Siebelt weet wat voor vlees hij in de kuip heeft met die Bollyn.
  Wat een belachelijk verzoek, overigens, dat iemand de bevindingen van Bollyn bij zijn onderzoek zou moeten betrekken.
  Alsof dat iets zou verhelderen. Eerder voegt de man duisternis toe.

Comments are closed.