petitieVan ATLAS Economic Research Foundation kregen we, via onze Duitse libertarische vrienden, het verzoek om zoveel mogelijk steun te verzamelen voor een petitie die aan de G20 wordt aangeboden.

Die G 20 willen op 2 april over de toekomst voor u en uw kinderen belangrijke beslissingen nemen. 

Wij kunnen daar “niet veel” invloed op uitoefenen, maar DOE IN IEDER GEVAL WAT U KUNT. Teken de petitie!

Zend dit verzoek/advies door aam iedereen waarvan u denkt dat hij/zij Vrijheid en Vrede wil.

NL-vertaling aan het eind van deze pagina:
En deze petitie brengt minimaal die regeringsleiders de boodschap dat veel mensen voorstander zijn van een VRIJE MARKT. 

 

Voorkom je zelfverwijt dat je zelf NIETS gedaan hebt, en doe wat je kunt, NU!

Ieder ander volgend idee is welkom. Laat maar horen, maar nu eerst : teken:

Click here to Sign the Petition

Join the Petition for Free Trade

Bovendien: Dear Friends,
In cooperation with the
International Policy Network and a worldwide group of think tanks, we are circulating this petition to combat recent moves toward harmful economic nationalism.  I urge you to sign it.  It is not yet a public effort, but please do share it with your colleagues, friends, and professional contacts.  The first unveiling of this petition will be April 1st before the G20 meetings in London.  It is a part of a much broader campaign that will be mobilized around the world to alert the public to the dangers of attempts to block trade and to revive positive efforts toward increasing freedom of trade.  We will have a series of videos on the benefits of trade, booklets, public events, and much more, available in a multitude of languages.

Besides English, this petition  is now  available in over 30 languages.  (Please see below).  We are working toward an authentically worldwide effort on behalf of freedom of trade.  Your help toward that end will be greatly appreciated.

If you would like more information, please contact my colleague David Archer.

Cordially,
Dr. Tom G. Palmer
Vice President for International Programs
General Director, Atlas Global Initiative for Free Trade, Peace, and Prosperity

Click here to Sign the Petition

Free Trade Is the Best Policy

The specter of protectionism is rising.  It is always a dangerous and foolish policy, but it is especially dangerous at a time of economic crisis, when it threatens to damage the world economy.  Protectionism’s peculiar premise is that national prosperity is increased when government grants monopoly power to domestic producers.  As centuries of economic reasoning, historical experience, and empirical studies have repeatedly shown, that premise is dead wrong.  Protectionism creates poverty, not prosperity. Protectionism doesn’t even “protect” domestic jobs or industries; it destroys them, by harming export industries and industries that rely on imports to make their goods.  Raising the local prices of steel by “protecting” local steel companies just raises the cost of producing cars and the many other goods made with steel.  Protectionism is a fool’s game.

But the fact that protectionism destroys wealth is not its worst consequence.  Protectionism destroys peace.  That is justification enough for all people of good will, all friends of civilization, to speak out loudly and forcefully against economic nationalism, an ideology of conflict, based on ignorance and carried into practice by protectionism.

Two hundred and fifty years ago, Montesquieu observed that “Peace is the natural effect of trade. Two nations who differ with each other become reciprocally dependent; for if one has an interest in buying, the other has an interest in selling; and thus their union is founded on their mutual necessities.”

Trade’s most valuable product is peace.  Trade promotes peace, in part, by uniting different peoples in a common culture of commerce – a daily process of learning others’ languages, social norms, laws, expectations, wants, and talents.

Trade promotes peace by encouraging people to build bonds of mutually beneficial cooperation.  Just as trade unites the economic interests of Paris and Lyon, of Boston and Seattle, of Calcutta and Mumbai, trade also unites the economic interests of Paris and Portland, of Boston and Berlin, of Calcutta and Copenhagen – of the peoples of all nations who trade with  each other.

A great deal of rigorous empirical research supports the proposition that trade promotes peace.

Perhaps the most tragic example of what happens when that insight is ignored is World War II.

International trade collapsed by 70 percent between 1929 and 1932, in no small part because of America’s 1930 Smoot-Hawley tariff and the retaliatory tariffs of other nations.  Economist Martin Wolf notes that “this collapse in trade was a huge spur to the search for autarky and Lebensraum, most of all for Germany and Japan.”

The most ghastly and deadly wars in human history soon followed.

By reducing war, trade saves lives.

Trade saves lives also by increasing prosperity and extending it to more and more people.  The evidence that freer trade promotes prosperity is simply overwhelming. Prosperity enables ordinary men and women to lead longer and healthier lives.

And with longer, healthier lives lived more peacefully, people integrated into the global economy have more time to enjoy the vast array of cultural experiences brought to them by free trade.  Culture is enriched by contributions from around the world, made possible by free trade in goods and in ideas.

Without a doubt, free trade increases material prosperity.  But its greatest gift is not easily measured with money. That greatest gift is lives that are freer, fuller, and far less likely to be scalded or destroyed by the atrocities of war.

Accordingly, we the undersigned join together in a plea to the governments of all nations to resist the calls of the short-sighted and the greedy to raise higher the barriers to trade.  In addition, we call on them to tear down current protectionist barriers to free trade. To each government, we say: let your citizens enjoy not only the fruits of your own fields, factories, and genius, but also those of the entire globe.  The rewards will be greater prosperity, richer lives, and enjoyment of the blessings of peace.

Nederlandse Vertaling:

Vrijhandel is het beste beleid

De scepter van het protectionisme zwaait. Dat is altijd dwaas en gevaarlijk, maar vooral in tijden van economische crisis, wanneer het de wereldeconomie dreigt te schaden. De typische premisse van protectionisme is dat de nationale welvaart stijgt

als de overheid monopolies toekent aan binnenlandse producenten. Eeuwen van economisch denken, historische ervaringen en empirische studies hebben echter herhaaldelijk aangetoond dat deze premisse volledig verkeerd is.creëert armoede, geen welvaart. Protectionisme “beschermt” niet eens binnenlandse jobs of industrieën. Het vernietigt ze door exportindustrieën en industrieën die

Protectionisme

afhankelijk zijn van import om hun goederen te maken, te schaden. De lokale staalprijzen laten stijgen om lokale staalbedrijven te ‘beschermen’ zorgt er alleen maar voor dat de productiekosten stijgen van auto’s en vele andere goederen die met staal gemaakt worden. Protectionisme is een gekkenspel

Het feit dat protectionisme welvaart vernietigt, is echter niet het ergste gevolg.

Protectionisme vernietigt vrede. Dit alleen al is voldoende rechtvaardiging voor alle mensen van goede wil, alle vrienden van beschaving om zich duidelijk en krachtig uit te spreken tegen economisch nationalisme, een ideologie van conflict die gebaseerd is op onwetendheid en in de praktijk gebracht wordt door protectionisme.

Reeds 250 jaar geleden zei Montesquieu: “Vrede is het natuurlijk gevolg van handel.

Twee naties die met elkaar verschillen worden wederzijds afhankelijk; de ene heeft belangen in kopen, de andere heeft belangen in verkopen; en zodoende is hun verbond gebaseerd op wederzijdse noden.”

Het meest waardevolle product van handel is vrede. Handel promoot vrede, gedeeltelijk omdat het verschillende mensen in een gemeenschappelijke cultuur van handeldrijven samenbrengt. Dit is een dagelijks proces van iemands taal, sociale normen, wetten, verwachtingen, behoeftes en talenten leren.

Handel bevordert vrede door mensen aan te moedigen banden van wederzijds voordelige samenwerking aan te gaan. Net zoals handel de economische belangen van Antwerpen en Rotterdam, van Amsterdam en New York en van Brussel en Peking

verenigt, verenigt het eveneens de economische belangen van Johannesburg en Washington, van Calcutta en Parijs, van alle volkeren van alle naties die met elkaar handel drijven.

Een groot deel van nauwgezet empirisch onderzoek toont aan dat handel vrede bevordert.

Het misschien meest tragische voorbeeld van wat er gebeurt als dit inzicht wordt genegeerd, is de Tweede Wereldoorlog.

De internationale handel stortte in mekaar met 70% tussen 1929 en 1932, voor een

groot deel door de Amerikaanse Smoot-Hawley heffing van 1930 en de daaropvolgende vergeldingsmaatregelen van andere landen. Econoom Martin Wolf zegt: “Deze terugval van de handel was een grote aanleiding tot de zoektocht naar

autarkie en Lebensraum, vooral voor Duitsland en Japen.”

Kort daarop volgende de meest gruwelijke en dodelijke oorlogen in de geschiedenis van de mens.

Door oorlog te verminderen, redt handel levens.

Handel redt ook levens door de welvaart te verhogen en het beschikbaar te maken voor meer en meer mensen. Het bewijs dat een vrijere handel welvaart bevordert, is overweldigend. Welvaart zorgt ervoor dat gewone mannen en vrouwen langer en gezonder leven.

Doordat mensen langer, gezonder en vreedzamer leefden, zijn zij geïntegreerd geraakt in de wereldeconomie waardoor ze meer tijd hebben om te kunnen genieten van de enorme culturele ervaringen die vrijhandel hen biedt. Cultuur wordt verrijkt door bijdragen van over de hele wereld, mogelijk gemaakt door de vrije handel in goederen en ideeën.


Het is zonder twijfel dat vrije handel de materiële welvaart verhoogt. Het grootste
geschenk is echter niet gemakkelijk meetbaar met geld. Het grootste geschenk is dat het leven vrijer, vollediger en veel minder waarschijnlijk verstoord of vernietigd zal worden door de wreedheid van oorlog.

Daarom houden wij, ondertekenden, samen een pleidooi tot de overheden van alle naties dat zij de roep van de kortzichtigen en hebzuchtigen doorstaan om de barrières voor handel de verhogen. Bovendien roepen we op om huidige  protectionistische barrières voor vrije handel neer te halen. Aan elke overheid zeggen we: laat uw burgers genieten, niet alleen van de vruchten van uw velden, fabrieken en geest, maar

ook van die van de hele wereld. De beloningen zullen meer welvaart, waardevollere levens en het genot van de deugden van vrede zijn.

Click here to Sign the Petition

7 REACTIES

 1. @rooij van h [3]:

  De aanvoegende wijs is onder het jonge volk totaal onbekend geworden.
  Zelfs in de Telegraaf las ik, dat iets ‘kostte wat het kost’ moest worden vermeden.
  Jammer, het verlies van zo’n fraaie taalmogelijkheid.

 2. Leuk geredeneerd: vrije markt is goed voor de vrede. Wat ik hier echter mis is aandacht voor waar de feitelijke macht over de wereld zich ophoudt. Met 90% van de welvaart verdeelt over 10% van de wereldbevolking waarbij 98% van het kapitaal geregeerd wordt door grote corporaties, laat dat zich niet moeilijk raden…

  Op dit moment in de geschiedenis is een onbelemmerde vrije handel vooral gunstig voor grote bedrijven. Lokale economieën gaan er echter veelal aan onderdoor. Goedkope arbeidskracht wordt ‘ingekocht’ in 3e wereld landen, echter tegen zulke bodemprijzen, dat deze arbeiders nou niet bepaald een grote stijging in welvaart ervaren. Ze worden verder monddood gehouden omdat er geen vakbonden zijn om hun belangen te beschermen – als ze onvrede uiten over de omstandigheden waaronder ze werken dan is het voor hen 10 anderen. Ondertussen zie je lokaal dat de bakker, de groenteboer, de slager etc. hun hoofd bijna niet boven water kunnen houden omdat ze niet kunnen concurreren met grote supermarktketens.

  Goedkope producten worden veelal geproduceerd m.b.v. technologieën die schadelijk zijn voor ons milieu. Als er ‘made in China’ op het speelgoed staat, weet je vrijwel zeker dat het binnen een week bij de vuilnis ligt. Vaak nog veel eerder. Het is leuk dat steeds meer gemeentes tegenwoordig plastic recyclen, maar dat is nog geen reden om ongeremd de productie hiervan te blijven spekken…

  Uit de geschiedenis is ook gebleken dat Westerse landen zich op een schandalige manier verrijkt hebben in de tijd van de kolonisatie. Hierdoor zijn gezonde lokale economieën in de veroverde landen in elkaar gestort. Grote bedrijven praktiseren tegenwoordig economische kolonisatie. Farmaceuten uit Amerika patenteren bv. kruiden in India, waardoor de lokale bevolking zijn geneeskrachtige kruidenthee niet meer kan verkopen zonder risico op een rechtszaak – die ze nooit winnen want ze hebben het geld niet voor een advocaat. Lijkt me niet erg bevordelijk voor gevoelens van verdraagzaamheid en wederzijds respect…

  Ik ben beslist niet tegen vrije handel of vrije markt, maar wil hier graag aan toevoegen dat deze handel ook *eerlijke* handel moet zijn. Dus niet de grote bedrijven die zich verrijken ten kosten van arbeiders en milieu elders in de wereld (ten gunste van hun aandeelhouders). Zolang de geldwolven zonder geweten de boel uitbuiten, is enige overheidsbemoeienis misschien een noodzakelijk kwaad?

  Ik heb hierboven nergens kunnen ontdekken wat nou precies die overheidsbemoeienis zou gaan inhouden. Als dit betekent dat grote bedrijven meer aan banden gelegd worden en er voor kleine en middelgrote ondernemingen meer kansen gecreëerd worden om de kredietcrisis te kunnen overleven, dan ga ik deze petitie niet tekenen. Als het juist is om de positie van grote ondernemingen te versterken, dan teken ik graag.

  Iemand die hier wat meer licht op kan schijnen?

 3. Net als Hoogervorst met zijn loze beloftes over de zorgtoeslagen en het stelsel, komt het volgende waanidee weer naar voren.
  Geen kilometerheffing via het kastje. De betutteling gaat door en het wordt tijd dat deze politieke non valeurs eens zelf afgerekend worden.

Comments are closed.