discriminatie-en-vvmuCasus: Laatst zat ik in de Thalys tussen Parijs en Brussel en had een gesprek met twee Nederlandstalige medepassagiers over de multiculturele samenleving. We spraken op normale, vrij zachte toon, toen plotsklaps bleek, dat wij enkele belangstellende medeluisteraars hadden. Vanuit een coupé verderop namelijk dook onder luidkeels gekrijs plotseling een zwarte vrouw op, die onder het schreeuwen van: “Jullie hebben ons gediscrimineerd, jullie zijn vuile slavenhandelaren, wij willen compensatie,” nogal dreigend op ons afkwam. Wat doe je dan?

We waren uiteraard niet van plan met haar in discussie te gaan over het onderwerp, althans niet in eerste instantie. We waren immers niet on speaking terms. Wel verzochten wij haar kalm te blijven en zich rustig terug te begeven naar haar eigen gereserveerde zitplaats. Dat hielp niet, maar omdat haar gezelschap er zich ook mee begon te bemoeien, ontstond een heuse rel. En zo werd het geschil, dat steeds heftiger werd,  toch nog enigszins “inhoudelijk” – in de trant: “Wat hebben wij te maken met slavendrijvers?”-, ofschoon we daar helemaal geen zin in hadden. Pas toen na een minuut of tien haar gezelschap er genoeg van kreeg, begon ze terugtrekkende beweging te maken. Tierend en tegensputterend zocht ze haar plaats weer op, waarmee het incident werd gesloten.

Tot zover de casus.

Commentaar:

Ik wil vooropstellen, dat ik hier mijn enigszins juridische opvatting als libertarier naar voren wil brengen, niet omdat ik mijn wellicht subjectieve mening belangrijker zou vinden dan die van welke andere dan ook (quod non), maar wel, om de lezer deelgenoot te maken van enkele relevante overwegingen, die een bepaalde in mijn ogen objectievere opvatting de voorkeur geven boven een willekeurige minder objectieve (subjectieve) andere.

Beknopte juridische analyse:

Steeds vaker doen zich conflicten in de multiculturele samenleving voor, waarbij een beroep op fundamentele rechten, i.c. anti-discriminatie wetten wordt gedaan. Is dat altijd op zijn plaats?

Daarvoor kijken we het beste naar het doel en de betekenis van onze “fundamentele rechten” en in dit geval naar twee heel bijzondere: het anti-discriminatiebeginsel en het recht op vrijheid van meningsuiting.

Discriminatieverbod en het eigendomsrecht:

In de eerste plaats moeten we vaststellen, dat het recht op discriminatie in onze samenleving niet wordt erkend. Integendeel, niet alleen verbiedt art. 1 Grondwet discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook (sic!), maar dit verbod is ook neergelegd, zij het in andere bewoordingen, in internationale wetgeving (BUPO, EVRM), en wordt nader uitgewerkt in de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB), het Wetboek van Strafrecht en ontwikkeld in nationale en internationale jurisprudentie.

Bij nadere beschouwing moeten we vaststellen, dat het discriminatieverbod praktisch lijnrecht indruist tegen een ander fundamenteel recht, namelijk het eigendomsrecht. Het valt immers gemakkelijk in te zien, dat het eigendomsrecht, dat voor de mens noodzakelijk is om hem in staat te stellen op vreedzame wijze de vruchten van zijn prestatie te kunnen genieten, door dit verbod wordt doorkruist.

In elk geval moet hieruit worden afgeleid, dat er -als er bij het discriminatieverbod ook objectief gezien sprake is van een fundamenteel recht- een rangorde moet bestaan tussen het eigendomsrecht en het discriminatieverbod.

M.a.w. het is ondenkbaar, dat het discriminatieverbod het eigendomsrecht geheel opzij zou kunnen zetten.

Maar zou het er afbreuk aan kunnen doen? Ook dat lijkt onvoorstelbaar. Als we dat accepteren, en dat lijkt volstrekt logisch, dan moeten we concluderen, dat het eigendomsrecht in concrete gevallen prevaleert boven het discriminatieverbod.

Discriminatieverbod en vrijheid van meningsuiting

Wanneer kan het discriminatieverbod dan wel worden ingeroepen? Was dat in de casus aan de orde?

Dat laatste lijkt niet het geval, want in de eerste plaats had ons gezelschap haar niets gevraagd, veeleer drong zij zich op onbeschofte wijze op en maakte inbreuk op onze vrijheden. Met name op onze vrijheid van meningsuiting door zich op dreigende toon in het gesprek te mengen en onze conversatie onmogelijk te maken.

Maar bovendien maakte haar geschreeuw een zinvol gesprek met haarzelf, als we dat al gewild zouden hebben, sowieso onmogelijk.

Conclusie:

Ook hieruit blijkt dat, voor er van zinvolle communicatie sprake kan zijn, er aan bepaalde formele randvoorwaarden moet worden voldaan. In de gegeven omstandigheden was dat om te beginnen een bepaalde mate van minimaal wederzijds begrip tussen partijen. Daaruit blijkt de noodzaak van het recht op discriminatie, want niemand kan gedwongen worden tot communiceren, laat staan tot  zinloos communiceren.

Daarentegen was er wel degelijk sprake van inbreuk op de vrijheid van meningsuiting van de gesprekspartners door het dreigend gedrag van de zwarte vrouw.

Naar mijn mening hadden de gesprekspartners dan ook het volste recht haar deelname aan het gesprek te weigeren. Zij konden zich daarbij niet alleen beroepen op het recht op discriminatie, maar ook op het recht op vrijheid van meningsuiting.

En hoe zit het met de vrijheid van meningsuiting van de zwarte vrouw? Die is in de gegeven omstandigheden niet aan de orde. Immers, zij kan haar mening praktisch overal verkondigen waar zij maar wil, mits zij zich aan normale regels en randvoorwaarden houdt. Dat was in casu niet het geval.

Verdieping:

Voor verdere verdieping over het onderwerp “discriminatie” en “vrijheid van meningsuiting” wil ik verwijzen naar:

http://www.libertarian.nl/wp/category/multiculturalisme-en-discriminatie/

http://www.libertarian.nl/wp/category/vrijheid-van-meningsuiting/

19 REACTIES

 1. Altijd grappig hoe dat soort lieden zich precies schuldig maakt aan wat ze een ander verwijten.
  Ik neem aan dat zij u en uw gezelschap niet kende en dat u niet toevallig slavenhandelaar van beroep bent (of zelfs niet als hobby). Niettemin meent zij een willekeurig blank persoon zomaar voor slavenhandelaar te mogen uitschelden, louter o.b.v. zijn fysieke persoonskenmerken. Kortom zij lijkt last te hebben van racistische vooroordelen. En is dat nou net niet hetgeen ze anderen verwijt?
  Verder bestaat tevens de mogelijkheid dat zij van zwarte slavenhandelaren afstamt. Heeft ze ooit haar stamboom uitgeplozen om deze mogelijkheid uit te sluiten? Nou goed, hoeft natuurlijk ook niet, want tenslotte is een mens sowieso slechts verantwoordelijk voor zijn eigen daden en niet voor die van zijn voorouders.
  Voor er sprake was van “multi-cultuur” was eenider in onze mono-cultuur het er bovendien wel over eens dat luistervinken niet netjes is en dat je ongevraagd in andermans gesprek moeien helemaal uit den boze is. Zomaar een overweging die men gezien de context misschien had kunnen opperen om het zwartmensch erop te wijzen dat het samenleven van meerdere culturen inderdaad zo zijn negatieve kantjes heeft.

  Spy-Nose [3] reageerde op deze reactie.

 2. Het is nogal komisch te vooronderstellen dat anderen automatisch ontwikkeld, volwassen zouden zijn wanneer ze achttien jaar of ouder zijn.

  Ik zou zeggen, negeren zo’n mafkees en wanneer zo iemand te lastig wordt een autoriteit inschakelen.

  Wanneer deze niets kunnen/mogen, alhoewel ze er wel voor aangenomen zijn en belastinggeld als salaris ontvangen, zou ik zelf ingrijpen door een dreigende houding aan te nemen of uiteindelijk fysiek geweld aan te wenden.

  Wat dan natuurlijk geen geweld is maar een eenvoudige blijk van genade en positieve beschaving.

  Spy-Nose [3] reageerde op deze reactie.

 3. @YaHozna [2]:
  @Scrutinizer [1]:
  “(…) bovendien wel over eens dat luistervinken niet netjes is en dat je ongevraagd in andermans gesprek moeien helemaal uit den boze is.”

  Precies. Maar ik ben er zo langzamerhand van overtuigd, dat deze elementaire beschavingsregels niet eens meer worden gevoeld door bepaald soort uitschot -sterker nog- dat overtredingen daarvan door het locale establishment zelfs worden aangemoedigd.

  Ik sta daarin, blijkens de literatuur (o.a. van de Belgische hoogleraar Matthias Storme) niet alleen.

  In onze rechtsontwikkeling zie je, dat men het discriminatieverbod tot het belangrijkste mensenrecht verklaard heeft, belangrijker zelfs dan het eigendomsrecht en het recht op vrije meningsuiting.

  Bovendien wordt het verbod selectief toegepast: het schijnt alleen te gelden voor autochtone Nederlanders/Europeanen.

  Het gevolg is, dat dit soort z.g. mensenrechten een adequate rechtsontwikkeling en het rechtssysteem verhindert en zo op termijn hoe langer hoe meer de sociale cohesie bedreigt.

  Bovendien bedreigt het behalve het rechtsgevoel ook de morele basis en het objectieve beoordelingsvermogen die noodzakelijk zijn om ontsporingen in de rechtsontwikkeling te herstellen.

  M.a.w. het leidt tot enorme maatschappelijke verwarring, onrust en onzekerheid, die in wezen de gehele samenleving bedreigen.

  En dat kunnen we in Europa, dat van diverse kanten door totalitarisme bedreigd wordt, missen als kiespijn.

  De Europeanen worden o.i.v. de opdringende “multiculturele samenleving” vandaag de dag in de eerste plaats bedreigd door een identiteitscrisis, die hun morele weerbaarheid tegen het totalitarisme in onrustbarende mate heeft ondermijnd.
  hugo uit Utrecht [13] reageerde op deze reactie.

 4. Artikel 1 van de Grondwet moet blijven, omdat de grondwet in eerste instantie een wet voor de overheid is. Het discriminatieverbod in het wetboek van strafrecht en andere wetgeving voor burgers is echter onzinnig.

  Niet alleen is het nagenoeg onmogelijk om géén onderscheid te maken tussen verschillende mensen, het is ook nog eens bijzonder onpraktisch.

  Bovendien maakt de overheid zelf zich schuldig aan bepaalde discriminatie door een progressief belastingstelsel te handhaven.

  R. Hartman (NI) [6] reageerde op deze reactie.

 5. Klopt Geert. De geadresseerde van de norm is de overheid in zijn rol van overheid, niet de burger. De overheid heeft de plicht gelijke gevallen gelijk te behandelen. Burgers onderling maken op basis van vele criteria onderscheid en mogen dat ook, alhoewel ook daar grenzen aan zijn.

 6. @Geert – NI [4]: “Artikel 1 van de Grondwet moet blijven, omdat de grondwet in eerste instantie een wet voor de overheid is.”

  De overheid is nu juist de partij die de grondwet stelselmatig aan haar laars lapt. Er is in NL slechts één partij die stelselmatig discrimineert, en dat is de staat.

  Artikel één is een socialistisch gedrocht dat zo snel mogelijk afgeschaft dient te worden. Dat geldt trouwens voor meer artikelen in deze grondwet, die in de jaren 80 geheel op socialistische leest herschreven is, met als doel een zo groot mogelijke vaagheid en daarmee interpretabiliteit. En hij mag nog niet getoetst worden ook. Een lachertje, dus.

  Geert [7] reageerde op deze reactie.

 7. @R. Hartman (NI) [6]: Het feit dat de overheid artikel 1 aan haar laars lapt is geen argument om het artikel te schrappen.

  Zonder artikel 1 staat het de overheid vrij aparte wetgeving op te stellen op basis van ras, geloof etc.

  Dat vind ik, als praktisch atheïst, nogal een beangstigend vooruitzicht aangezien wij mede geregeerd worden door fundamentalistische christenen.

  Wat wél geschrapt mag worden in de grondwet is het “behoudens de wet” achter ieder artikel. Dat houdt in dat de overheid de regels mag herschrijven waaraan zij zich dient te houden.

  R. Hartman (NI) [8] reageerde op deze reactie.

 8. @Geert [7]: “Zonder artikel 1 staat het de overheid vrij aparte wetgeving op te stellen op basis van ras, geloof etc. ”

  Wat is het verschil met de praktijk van alledag? Doet de overheid dat nu niet dan?

  De staat discrimineert autochtone mannen t.o.v. autochtone vrouwen. Oh, pardon, dat heet ‘positieve discriminatie voor een ondervertegenwoordigde groep‘.
  De staat discrimineert autochtone vrouwen t.o.v. allochtone mannen. Oh, pardon, dat heet ‘positieve discriminatie voor een ondervertegenwoordigde groep‘.
  De staat discrimineert allochtone vrouwen. Zij subsidieert apartheid bij de ‘ondervertegenwoordigde groep‘.
  De staat discrimineert gezagsgetrouwe burgers t.o.v. criminelen, zeker als die criminelen een kleurtje hebben en door de staat geïmporteerde aanhangers zijn van een ideologie die met een ‘i’ begint. Oh pardon, dat heet lafheid. Zie Utrecht Zuilen, waar actief een no-go-zone wordt gecreëerd onder het toeziend oog van een sjoemelende en censurerende Aleid Wolfsen, uiteraard óók PvdA.

  Merk op dat de hier door mij geplaatste opmerking aangaande criminelen voor MDI, CGB en nog zo wat staats-subsidiesponzen aanleiding zouden kunnen zijn mij van discriminatie te beschuldigen, waar alle overige opmerkingen ‘buiten de competentie’ vallen omdat die staatsgeïnitieerd zijn ‘in het kader van het maatschappelijk belang’.

  Dus hoezo ben je bang voor “aparte wetgeving […] op basis van ras, geloof etc.”? Die is er al. Artikel 1 dient geschtrapt omdat dit juist door de staat gebruikt wordt om onderscheid maken door burgers onderling, op individuele basis, aan te klagen.

  En dan zullen we het nog maar even niet over het belachelijke blasfemie artikel hebben. Wat niet bestaat kun je niet beledigen. En dan nog; als het wel zou bestaan zou het zeer wel in staat geacht moeten worden zelf een passende berisping te bedenken, gezien de reputatie die het bij sommigen geniet. Nee, de grondwet gaat alleen om macht bij de zittende ‘elite’.
  Geert [9] reageerde op deze reactie.

 9. @R. Hartman (NI) [8]: Nogmaals, het feit dat de overheid zich niet aan de wet houdt is geen reden om de wet te schrappen.

  De grondwet is in principe niet van toepassing op burgers, daarvoor gebruikt men het burgerlijk wetboek. Zo heb je de Algemene wet gelijke behandeling waarin het bijvoorbeeld verboden wordt om bij het verlenen van diensten onderscheid te maken op basis van ras. (Ik ben een leek op dit gebied, ik weet niet of dit letterlijk klopt). Dat zijn wetten die van mij per direct opgedoekt mogen worden.

  Ik ben het met je eens dat de grondwet op dit moment in praktijk waardeloos is. Het is zelfs niet toegestaan om nieuwe wetgeving aan de grondwet te toetsen. Dat vind ik echter geen reden om de grondwet te schrappen. Zij zou eerder in ere hersteld moeten worden en veel meer als een referentiekader moeten dienen. Idealiter nemen we de Amerikaanse grondwet over.

  R. Hartman (NI) [10] reageerde op deze reactie.

 10. @Geert [9]: “Idealiter nemen we de Amerikaanse grondwet over.”
  Kijk, dat kan ik grotendeels met je eens zijn. Nog wel even de koppeling aan de christelijke grondslag en een paar andere onlibertarische kleinigheidjes eruit halen.

  Probleempje is alleen wel dat ook de Constitutie bedoeld is als basis voor een (minimale) staat. En we hebben gezien waar dat mis gaat…
  Spy-Nose [11] reageerde op deze reactie.

 11. @Spy-Nose [11]: Beide, denk ik. In Amerika ging het mis toen het toenmalige baasje van de staat, Woodrow Wilson, zich in de luren liet leggen om dezelfde slavernij te starten waaraan de Boston Tea Party een einde had gemaakt: taxation.

 12. @Spy-Nose [3]:

  ”Bovendien wordt het verbod selectief toegepast: het schijnt alleen te gelden voor autochtone Nederlanders/Europeanen.”

  Ik zou willen toevoegen ”niet gelovige” Nederlanders / Europeanen. Discrimineren mogen de gelovigen wel zolang ze een stukje uit de bijbel, koran, tora bij kunnen vinden/interpreteren. Uiteraard worden de ongelovigen, die eerst zijn gediscrimineerd door gelovigen op basis van een boekje, wel vervolgd.

  Fugy [19] reageerde op deze reactie.

 13. Integendeel, niet alleen verbiedt art. 1 Grondwet discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook (sic!),

  Wacht even!

  Dit verbod geldt voor de OVERHEID.

  De grondwet dient om de bevoegdheden en beperkingen van de overheid vast te leggen. Dit wetsartikel slaat helemaal niet op de bevolking, integendeel. Maar omdat dit zo vanzelfsprekend was dat het niet expliciet vermeld is hebben sossies hun kans schoon gezien om te doen alsof het altijd bedoeld is geweest te gelden voor de bevolking en net niet voor de overheid.

  Spy-Nose [15] reageerde op deze reactie.

 14. @Bud. [14]:
  Dat klopt, Bud. De soosjalisten hebben de grondwet geperverteerd en uitgehold, zoals ze de betekenis van de taal hebben geperverteerd en uitgehold.
  Denk bvb aan begrippen als solidariteit, samenwerking en tolerantie en mensenrechten.
  Er is sprake van een voortdurende taaloorlog. En er komen steeds nieuwe uitvindingen bij.

  hda [16] reageerde op deze reactie.

 15. Artikel 1 v d GW is een communistisch (CPN) gedrocht. Lees hierover in ‘Park Welgelegen’ van Staatrechtgeleerde Marjolijn februari.
  Men moet wat vaker de vuist gebruiken tegen parasieten! Het hele leven is totale discriminatie, maar bovenal blijkt dat het blanke ras verre superieur is! Een zwarte USA journalist wilde zijn wortels in Afrika wel eens verkennen. De man is onmiddelijk walgend terug naar huis gevlucht!
  Die zwarte amerikanen zijn vrij OMDAT ze als slaaf aan meer beschaafde mensen (= blanken) verkocht zijn! Leve het blanke ras, de enige redding uit barbarij!
  Wat zijn de normen van Barack Obama? Beschaafde blanke normen! Niks Afrika, dit gezwel!

 16. @hugo uit Utrecht [13]:

  Ik ben het hier volledig mee eens. Zelf heb ik hier namelijk ook last van. Mijn schoon ouders accepteren mij niet vanwege mijn niet gelovige achtergrond.
  Daarbij hebben ze ook hun eigen dochter die nog wel gelovig is totaal verbannen. Ook werden wij geconfronteerd
  met bizarre praktijken, zoals het geven van een ketting vol zeep met een gedicht erbij aan haar dochter, dat zij zich maar goed zou reinigen van binnen en van buiten.

  Ik mag dan niet gelovig zijn maar dit gaat naar mijn mening erg ver en valt ook onder discriminatie.

Comments are closed.