Dit deed bij mij verschillende vragen opkomen die vermoedelijk beter en deskundiger door met deze branche meer vertrouwde personen beantwoord kunnenimages worden.01.

Is het zegenen van legervoertuigen een activiteit die door het ministerie van defensie in de handboeken is gezet?

02.
Is de overheid van mening dat het zegenen de uitkomst van conflicten significant kan beinvloeden?

03.
Is de zegening beschikbaar voor verschillende en concurrerende godsdiensten en secten, al naar gelang de overtuiging van degene die het voertuig bestuurt respectievelijk het wapentuig bedient?

04a.
Beperkt de overheid zich bij het zegenen tot in het leger gebruikte zaken of is zegening op overheidskosten eveneens beschikbaar bij andere overheidsactiviteiten?

04b.
Beschikt de directeur van het kantoor afgifte rijbewijzen bij voorbeeld over de bevoegdheid, een ambtenaar aan te stellen voor het laten zegenen van alle rijbewijzen door priesters, dominees, imams en andere vertegenwoordigers uit de religieuze sector teneinde op deze wijze het aantal fatale ongevallen te beperken?

Hugo van Reijen

65 REACTIES

 1. Ik vind, dat die vragen in eerste instantie niet alleen door de Kamer gesteld, maar ook door de regering beantwoord moeten worden.
  Het nalaten ervan zou de duurbevochten scheiding tussen kerk en staat tot een mockery maken.
  Bovendien wordt die Nederlandse islamitische aalmoezenier -hoe heet-ie-ook-weer- op zijn wenken bediend, wanneer hij beweert, dat islam en christendom met elkaar in oorlog zijn.

  Die liturgische plechtigheid is een volstrekt hypocriete komedie, die niet alleen de futiliteit van de Afghaanse missie, maar ook de voosheid van de betrokken christelijke autoriteiten ten overvloede bewijst.

 2. ad vraag 3.
  is er onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het zegenen door verscheidene geloven?
  en zo ja
  is er ook onderzoek gedaan naar de eventuele tegenstrijdige effecten van zegeningen van hetzelfde onderdeel, door tegenstrijdige geloven?
  graar openbaarmaking van de onderzoeksresultaten.

  Spy-Nose [6] reageerde op deze reactie.

 3. @Spy-Nose [6]:
  mee eens, maar stel dat de resultaten openbaar worden gemaakt: dan kunnen wij de meest effectieve zegenaar inhuren ter afschaffing van de politiek.
  En zou er geen effect meetbaar zijn, dan kunnen heel wat subsidies aan kerken worden afgeschaft. Misschien iets voor de Vereniging tegen Kwakzalverij?

  Spy-Nose [9] reageerde op deze reactie.

 4. @Hub Jongen [2]:
  ik denk niet dat er ooit onderzoek is gedaan, maar het is een ‘oude gewoonte’ die blijkbaar nog gehandhaafd wordt.
  En daar wordt blijkbaar nog waarde aan toegekend, anders zou men het niet doen.

 5. @Hub Jongen [2]: En wie won er de Franse Christenen of de Duitse Christenen?
  Antwoord is in elk geval de Christenen. Zou dezelfde god dan toch een onderscheid gemaakt hebben naar ras of nationaliteit? O jee …
  Dat zou pas nieuws zijn: god is een racist/nationalist. Misschien moet ie nou maar verboden worden. In Belgie zou het CGKR nu meteen de kerk moeten bestrijden.

 6. Prima initiatief toch (schrijf ik cynisch)?

  Meer even serieus:
  De bijbel staat voor verkrachting, moord, offeren van mensen en dieren, vernietiging van hele volkeren, verknipte en gruwelijke gebruiken en hypocrisie.
  Dus waarom in een immorele oorlog die gefinancierd wordt door immoreel van ons afgedwongen belastinggeld geen gebruik maken van immorele gebruiken en rituelen? Het past gewoon precies in het plaatje.

  En met alle respect en medeleven voor het verdriet van de nabestaanden van de slachtoffers uit deze oorlog: het heeft niet echt geholpen, is het wel?

  beek [12] reageerde op deze reactie.

 7. @beek [12]: De volgende teksten zijn “off topic” van Hugo’s artikel, maar ENKELE VAN DE HONDERDEN voorbeelden uit mijn studie van de bijbel (de statenversie van NL):

  Ook Jozua deed gezellig mee aan het verbranden van priesters, zoals in 2. Koningen 23:20-25 te lezen valt:
  20 En hij slachtte al de priesteren der hoogten, die daar waren, op de altaren, en verbrandde mensenbeenderen op dezelve. Daarna keerde hij weder naar Jeruzalem.
  21 En de koning gebood het ganse volk, zeggende: Houdt den HEERE, uw God, pascha, gelijk in dit boek des verbonds geschreven is.
  22 Want gelijk dit pascha was er geen gehouden, van de dagen der richteren af, die Israel gericht hadden, noch in al de dagen der koningen van Israel, noch der koningen van Juda.
  23 Maar in het achttiende jaar van den koning Josia, werd dit pascha den HEERE te Jeruzalem gehouden.
  24 En ook deed Josia weg de waarzeggers, en de duivelskunstenaars, en de terafim, en de drekgoden, en alle verfoeiselen, die in het land van Juda en in Jeruzalem gezien werden; opdat hij bevestigde de woorden der wet, die geschreven waren in het boek, dat de priester Hilkia in het huis des HEEREN gevonden had.
  25 En voor hem was geen koning zijns gelijke, die zich tot den HEERE, met zijn ganse hart, en met zijn ganse ziel, en met zijn ganse kracht, naar al de wet van Mozes, bekeerd had; en na hem stond zijns gelijke niet op.

  Even een zijstapje van de Statenversie naar de gemoedelijke katholieken, waarin Wijzen 3:5-7 het volgende gezellige Brabants-Limburgs onderonsje staat opgetekend:
  5 Na een korte tuchtiging zullen zij een grote weldaad ontvangen, omdat God hen op de proef heeft gesteld en bevonden heeft dat zij Hem waardig zijn.
  6 Als goud in de smeltkroes heeft Hij hen gekeurd; als een brandoffer heeft Hij hen aanvaard.
  7 Wanneer dan de tijd van hun oordeel komt, zullen zij branden en als vlammen door een stoppelveld jagen.

  Nog eentje uit de katholieke versie, maar nu eentje met een onvriendelijke houding naar de kinderen, Wijzen 14:21-23:
  21 En zo viel het leven in een hinderlaag: de mensen raakten in de ban van het ongeluk of van de koninklijke macht en zij gaven aan stukken steen of hout de naam die met niemand gedeeld mag worden.
  22 En vervolgens was het nog niet genoeg dat zij dwaalden omtrent de kennis van God: ook al leven zij in een hevige strijd, door hun onwetendheid veroorzaakt, zij noemen al die ellende nog vrede.
  23 Want zij vieren riten met kindermoorden of heimelijke ceremonies of dolle gelagen met vreemde gebruiken

  In Deuteronomium 13:13-18 moet het zekere voor het onzekere genomen worden; eerst slaan met de scherpe kant van het zwaard en dan pas in het midden van de straat de hens erin. En ook niet zomaar iemand die toevallig niet vrijwillig meedoet. Nee, de ketters die een ander geloof aanhangen, inclusief de dieren en de hele stad. Nou, nou, wat een discriminatie en vernietigingsdrang. Wat kunnen die beesten er nou aan doen waar hun baasje in gelooft? Maar ja, als je ouders je Deuteronomium hebben genoemd, zul je niet veel vrienden maken in je leven:
  13 Er zijn mannen, Belials-kinderen, uit het midden van u uitgegaan, en hebben de inwoners hunner stad aangedreven, zeggende: Laat ons gaan, en dienen andere goden, die gij niet gekend hebt;
  14 Zo zult gij onderzoeken, en naspeuren, en wel navragen; en ziet, het is de waarheid, de zaak is zeker, zulk een gruwel is in het midden van u gedaan;
  15 Zo zult gij de inwoners derzelver stad ganselijk slaan met de scherpte des zwaards, verbannende haar, en alles, wat daarin is, ook haar beesten, met de scherpte des zwaards.
  16 En al haar roof zult gij verzamelen in het midden van haar straat, en den HEERE, uw God, die stad en al haar roof ganselijk met vuur verbranden; en zij zal een hoop zijn eeuwiglijk, zij zal niet weder gebouwd worden.
  17 Ook zal er niets van het verbannene aan uw hand kleven, opdat de HEERE Zich wende van de hitte Zijns toorns, en u geve barmhartigheid, en Zich uwer erbarme, en u vermenigvuldige, gelijk als Hij uw vaderen gezworen heeft;
  18 Wanneer gij de stem des HEEREN, uws Gods, zult gehoorzaam zijn, om te houden al Zijn geboden, die ik u heden gebiede, om te doen wat recht is in de ogen des HEEREN, uws Gods.

  Numeri 31:7-18 spreekt van moord, verkrachting en plundering, waarbij Mozes en god dit goedkeuren, in het bijzonder het verkrachten van maagden, stelletje smeerlappen:
  7 En zij streden tegen de Midianieten, gelijk als de HEERE Mozes geboden had, en zij doodden al wat mannelijk was.
  8 Daartoe doodden zij boven hun verslagenen, de koningen der Midianieten, Evi, en Rekem, en Zur, en Hur, en Reba, vijf koningen der Midianieten; ook doodden zij met het zwaard Bileam, den zoon van Beor.
  9 Maar de kinderen Israels namen de vrouwen der Midianieten, en hun kinderkens gevangen; zij roofden ook al hun beesten, en al hun vee, en al hun vermogen.
  10 Voorts al hun steden met hun woonplaatsen, en al hun burchten verbrandden zij met vuur.
  11 En zij namen al den roof, en al den buit, van mensen en van beesten.
  12 Daarna brachten zij de gevangenen, en den buit, en den roof, tot Mozes en tot Eleazar, den priester, en tot de vergadering der kinderen Israels, in het leger, in de vlakke velden van Moab, dewelke zijn aan de Jordaan van Jericho.
  13 Maar Mozes en Eleazar, de priester, en alle oversten der vergadering, gingen uit hen tegemoet, tot buiten voor het leger.
  14 En Mozes werd grotelijks vertoornd tegen de bevelhebbers des heirs, de hoofdlieden der duizenden, en de hoofdlieden der honderden, die uit den strijd van dien oorlog kwamen.
  15 En Mozes zeide tot hen: Hebt gij dan alle vrouwen laten leven?
  16 Ziet, deze waren, door den raad van Bileam, den kinderen Israels, om oorzake der overtreding tegen den HEERE te geven, in de zaak van Peor; waardoor die plaag werd onder de vergadering des HEEREN.
  17 Nu dan, doodt al wat mannelijk is onder de kinderkens; en doodt alle vrouw, die door bijligging des mans een man bekend heeft.
  18 Doch al de kinderen van vrouwelijk geslacht, die de bijligging des mans niet bekend hebben, laat voor ulieden leven.

  Onze “vriend” Deuteronomium maakt het nog bonter, wanneer hij in zijn geschrift Deuteronomium 22:28-29 de regels opstelt wat er moet gebeuren als een vrouw verkracht wordt. Dit slaat bijna elke vorm van normaal menselijk denken: de verkrachter dient de vader van het slachtoffer te betalen… en het slachtoffer moet met haar verkrachter trouwen! Welke volslagen idioot komt hiermee weg? Blijkbaar de liefdevolle god!
  28 Wanneer een man een jonge dochter zal gevonden hebben, die een maagd is, dewelke niet ondertrouwd is, en haar zal gegrepen en bij haar gelegen hebben, en zij gevonden zullen zijn;
  29 Zo zal de man, die bij haar gelegen heeft, den vader van de jonge dochter vijftig zilverlingen geven, en zij zal hem ter vrouwe zijn, omdat hij haar vernederd heeft; hij zal ze niet mogen laten gaan al zijn dagen.

  De beweegredenen van god zijn overduidelijk; hij interesseert zich totaal niet om de slachtoffers van verkrachtingen, maar uitsluitend om iemands “bezit”. Een kapitalist van de eerste orde, zou je kunnen zeggen. En als straf wordt je barbaars gestenigd, zoals hier in Deuteronomium 22:23-24 wordt geschreven:
  23 Wanneer er een jonge dochter zal zijn, die een maagd is, ondertrouwd aan een man, en een man haar in de stad zal gevonden, en bij haar gelegen hebben;
  24 Zo zult gij ze beiden uitbrengen tot de poort derzelver stad, en gij zult hen met stenen stenigen, dat zij sterven; de jonge dochter, ter oorzake, dat zij niet geroepen heeft in de stad, en den man, ter oorzake dat hij zijns naasten vrouw vernederd heeft; zo zult gij het boze uit het midden van u wegdoen.

  Ook Samuël is niet zo’n frisse jongen, getuige zijn geschriften 2. Samuël 12:11-14. God, die liefde is en barmhartig, verkracht hier zelf eerst een rondje vrouwen (hij was niet vies van groepsseks?) en laat dan de buurman er nog eens zijn plezier mee beleven, in het openbaar waarmee ook voyeurisme en/of exhibitionisme al een eeuwenoude hobby schijnt te zijn. En die zoon, in vers 14, zal zeven dagen later sterven. Kwaadaardig ziek is die god.

  11 Zo zegt de HEERE: Zie, Ik zal kwaad over u verwekken uit uw huis, en zal uw vrouwen nemen voor uw ogen, en zal haar aan uw naaste geven; die zal bij uw vrouwen liggen, voor de ogen dezer zon.
  12 Want gij hebt het in het verborgen gedaan; maar Ik zal deze zaak doen voor gans Israel, en voor de zon.
  13 Toen zeide David tot Nathan: Ik heb gezondigd tegen den HEERE! En Nathan zeide tot David: De HEERE heeft ook uw zonde weggenomen, gij zult niet sterven.
  14 Nochtans, dewijl gij door deze zaak de vijanden des HEEREN grotelijks hebt doen lasteren, zal ook de zoon, die u geboren is, den dood sterven.

  Deuteronomium 17:12, dood mensen die niet naar priesters luisteren:
  12 De man nu, die trotselijk handelen zal, dat hij niet hore naar den priester, dewelke staat, om aldaar den HEERE, uw God, te dienen, of naar den rechter, dezelve man zal sterven; en gij zult het boze uit Israel wegdoen.

  Exodus 22:18, dood heksen:
  18 De toveres zult gij niet laten leven.

  Leviticus 20:13, dood homoseksuelen:
  13 Wanneer ook een man bij een manspersoon zal gelegen hebben, met vrouwelijke bijligging, zij hebben beiden een gruwel gedaan; zij zullen zekerlijk gedood worden; hun bloed is op hen!

  Leviticus 20:27, dood waarzeggers:
  27 Als nu een man en vrouw in zich een waarzeggenden geest zal hebben, of een duivelskunstenaar zal zijn, zij zullen zekerlijk gedood worden; men zal hen met stenen stenigen; hun bloed is op hen.

  Exodus 21:15, dood wie zijn/haar ouders slaat:
  15 Zo wie zijn vader of zijn moeder slaat, die zal zekerlijk gedood worden.

  Dood hen die hun ouders vervloeken:
  Exodus 20:17 17 Wie ook zijn vader of zijn moeder vloekt, die zal zekerlijk gedood worden.
  Leviticus 20:9 9 Als er iemand is, die zijn vader of zijn moeder zal gevloekt hebben, die zal zekerlijk gedood worden; hij heeft zijn vader of zijn moeder gevloekt; zijn bloed is op hem!

  Leviticus 20:10, dood door overspel:
  10 Een man ook, die met iemands huisvrouw overspel zal gedaan hebben, dewijl hij met zijns naasten vrouw overspel gedaan heeft, zal zekerlijk gedood worden, de overspeler en de overspeelster.

  Leviticus 21:9, dood door ontucht:
  9 Als nu de dochter van enigen priester zal beginnen te hoereren, zij ontheiligt haar vader; met vuur zal zij verbrand worden.

  Exodus 22:20, dood hen die een andere mening hebben (een andere religie aanhangen):
  20 Wie de goden offert, behalve den HEERE alleen, die zal verbannen worden.

  2. Kronieken 15:12-13, dood hen die niet geloven:
  12 En zij traden in een verbond, dat zij den HEERE, den God hunner vaderen, zoeken zouden met hun ganse hart en met hun ganse ziel.
  13 En al wie den HEERE, den God Israels, niet zou zoeken, zou gedood worden, van den kleine tot den grote, en van den man tot de vrouw toe.

  Mijn studie (bijna gereed) bevat honderden van die frisse activiteiten die god zelf uitvoert, in opdracht geeft of uit naam van god worden gedaan.
  Dus “beek”, gegroet met je bijbelse boodschap.

  beek [14] reageerde op deze reactie.
  Spy-Nose [20] reageerde op deze reactie.

 8. @beek [14]: Beek, weer bedankt voor jouw reactie, die weer niet gehinderd wordt door enige vorm van rationeel intellect en inhoudelijke argumenten. Schijnbaar heb je een plaat voor je hoofd zo dik als de Chinese muur. Je voegt geen enkele inhoudelijke waarde toe aan de discussies op deze site. Je zit alleen met “oneliners” mensen af te katten. Ga gewoon wat leuks doen, met je gezin of zo (als je tenminste maar niet álle regels uit de bijbel na gaat leven, zoals ik hiervoor heb “geselecteerd”).

  Dit is mijn eigen studie, gebaseerd op een Amerikaanse site. Maarten ’t Hart heb ik nog nooit gelezen. Dus waar je die conclusie vandaan haalt weet ik niet. Misschien uit jouw rijke fantasie die jou ook tot religieus persoon heeft gemaakt?

  Het gaat niet om “mijn” selectie. Ik heb ruim 60 pagina’s met dood, verderf, verkrachting, mensonterende praktijken, offeringen en tegenstellingen in mijn studie zitten. Dat is een selectie uit de bijbel, niet mijn selectie. Ik ben een vredelievend mens, dat zulke dingen nooit zou kiezen of selecteren.

  Wat ik in mijn volledige studie aangeef, is juist het feit dat alle domme gelovigen alleen dát uit de bijbel tot zich nemen, wat hun door de hypocriete predikers wordt voorgeschoteld. Dus niet zelfstandig denken en studeren, net zoals 95% van de NL bevolking dat ook niet doet als het om maatschappelijke of overheidsaangelegenheden gaat.
  Mijn studie (wanneer gereed) leg ik voor aan de mensen van de Vrijspreker. Misschien vinden we een manier om deze te publiceren, mits de Vrijspreker geen problemen heeft met het gruwelijke en mensonterende aspect van de bijbelpassages.

  beek [16] reageerde op deze reactie.

 9. @Paul Martens [15]:

  Ik beperk mij hier bewust, want ik heb geen zin in een nutteloze woordenwisseling over bijbelteksten.
  Jij selecteert, dat is duidelijk. Er is ook het NT , het nieuwe verbond.
  Dat laat je achterwege, en derhalve doe je de kerk tekort.
  Vandaar: bewust halve waarheden opdissen.
  Alsof de bijbellezers gedurende de eeuwen geheel onbekend zouden zijn geweest met deze passages!

  Paul Martens [17] reageerde op deze reactie.

 10. @beek [16]: Jij hebt geen zin in een woordenwisseling die je inhoudelijk tot de grond toe afgebrand gaat verliezen. Okay, prima. Dat is jouw keuze. Maar wel erg “toevallig” in dit onderwerp.

  Jij vind, dat ik selecteer? Ook goed, jochie. Selecteer jij dan maar uit jouw “hemelse” teksten waar jij je lekker mee voelt.

  In mijn studie komt het NT ook uitgebreid aan bod, wees maar niet bang (Matthëus, Markus, Lukas, Handelingen, Korinthiërs, enz, enz). Ook dat staat bol van gruwelijkheden en tegenstellingen. Ik heb je nu een heeeel klein deel laten lezen van mijn studie, omdat hier de ruimte niet aanwezig is om de hele studie in te plakken. Kom mij niet spreken over halve waarheden, want ik bewijs in mijn studie juist, dat er niets dan leugens en verzinsels staan in de bijbel. Al die teksten zijn geen waarheden. Ik wil alleen maar aantonen hoe verdefelijk mensen zijn die dit horrorboek prediken, aanhangen en ondersteunen.

  Als je met halve waarheden bedoelt, dat er ook goede dingen in de bijbel staan, wat denk je dan van het volgende: Adolf Hitler was een moreel goed mens, omdat hij geen alcohol dronk, een sportman was, goed voor zijn huisdieren was en nooit overspel pleegde. En we vergeten zijn andere daden dan maar? Die praten we nu opeens goed vanwege een paar normale menselijke eigenschappen die toevallig wél in ons morele straatje passen? Je aanbidt die verzonnen god van je inclusief alle gruwelijkheden of je zweert die idiotie helemaal af. Wat jij probeert is alleen de goede dingen te verdedigen en de smerigheid te verstoppen.
  Je bent een verbazingwekkend figuur, beek.

  Ik doe de kerk niets tekort. Ik erken geen enkele religie anders, dan dat het een hobby is voor mensen. Dat mensen dat thuis beleven, moeten ze voor zichzelf weten. Maar leg dat niet op aan anderen, zoals het idiote geval waarover Hugo in zijn artikel schrijft.
  Overigens “de kerk” als samenleving, bestaat niet, dat is een door de mens verzonnen concept. “De kerk” bestaat alleen als fysiek gebouw, van steen en hout e.d.

  Met die andere bijbellezers in de loop der eeuwen heb ik niets te maken. Al hun argumenten zijn eveneens gebaseerd op dezelfde huichelarij. Jij bent degene die hier de bijbel probeert te verdedigen (en trouwens ook anderen in mijn omgeving, want ik woon in Zeeland en dat is, zoals je weet, een deel van die vervloekte “bible-belt”). Die anderen “gedurende de eeuwen” zijn er niet meer, dus daar kan ik geen gesprek meer mee aangaan. Alleen met de mensen in mijn omgeving. Ik weet dus niet of die bekend of onbekend waren met die passages, en dat weet jij ook niet.
  Ik waag het gokje door te stellen, dat ze er niet bekend mee waren, want dan hadden ze (als ze ook maar enig greintje menselijkheid in zich hadden) het moreel juiste gedaan en die hele toestand in de vuilnisbak gesmeten. Dan hadden we nu een wereld zonder religie. Een betere wereld. Een wereld met minder oorlogen.
  Waren ze er wél mee bekend, zoals jij veronderstelt, dan zijn het onmenselijke wezens om dat gedachtgoed te blijven uitdragen. In mijn ogen dus medeplichtig aan een groot deel van de gruwelen op deze aardkloot.

  beek [18] reageerde op deze reactie.

 11. @Paul Martens [17]:

  Erg ouwe koek allemaal.
  Maar we zien hier weer iemand die gemakkelijke concepten aanhangt, teneinde eveneens gemnakkelijk zijn ketters te kunnen aanwijzen.
  Merk op hoe Martens hier een grote groep mensen uit heden en verleden, heeft gedegradeerd tot ‘onmenselijke’ wezens.
  Mensen die hij niet eens kent.
  En die hij tevens zomaar een groot deel van de gruwelen in de wereld in de schoenen schuift.

  Waarom maakt hij zich druk om dat zegenen?
  Dat gaat hem helemaal niets aan, dat is een zaak voor de betrokkenen.

  Paul Martens [19] reageerde op deze reactie.

 12. @beek [18]: Ja, merk op hoe beek ook door heeft dat het 2000 jaar ouwe koek is.

  Merk ook beek’s argumenten zonder inhoud weer eens op, de beek die geen enkele van mijn voorbeelden in reactie nummer 13 durft beet te pakken, de beek zoals wij hem kennen, de beek die mensen zelf ook weer in een hokje duwt, de beek die het niet waard is om mee in gesprek te gaan, die beek die opeens weer in de derde persoon gaat schrijven (wat ik nu ook maar even doe) omdat hij inhoudelijk niets, maar dan ook helemaal niets, toe te voegen heeft aan welke discussie op deze site dan ook.

  En nu gaat het beek opeens om waarom ik mij druk maak om die zegeningen in het artikel van Hugo?
  Beek begrijpt er geen jota van, beek vervalt weer in algemeenheden en beek vermijdt elk inhoudelijk argument.

  Voor mij dus totaal nutteloos hier nog verder tijd in te steken, waarbij ik u beek’s volgende reactie al voorspel: hij vindt dat hij de discussie gewonnen heeft.

  Welterusten, beek. Slaap lekker verder in je eigen bekrompen wereldje. Ik maak hier geen woorden meer aan vuil. Die vuile woorden zie ik genoeg terug in het boekje dat jij zo argumentloos maar hardnekkig verdedigt.

  beek [21] reageerde op deze reactie.

 13. @Paul Martens [13]:
  Ja, ja. Het volk van Mozes is door het leven getekend, waarbij de holocausts niet van de lucht waren.

  Gelukkig heeft Jezus Christus, zelf van Joodse komaf, door zijn preken een eind aan die nefaste Joodse traditie gemaakt, een keerpunt in de Joods-religieuze historie. 8)

  Zo werden de Joden door Christus opgeroepen zich tot het Christendom te bekeren.

  Dat werd hem door Annas en Kaifas, een stel Joodse fundi’s, en de schriftgeleerden (rechters) niet erg in dank afgenomen, zodat ze Hem wegens Godslastering ter dood veroordeelden en aan het kruis lieten spijkeren. 🙁

  Als alles gelopen was, zoals Christus en zijn vrienden (z.g. apostelen) hadden gehoopt, was het hele Uitverkoren Volk omgeturnd en was Gods Zoon later een natuurlijke dood gestorven.

  Echter, zo geschiedde het niet. Gelukkig voor ons had de God van Israël anders beschikt, want de Vader liet het vonnis tegen Zijn Zoon aan het kruis voltrekken. 8)

  En aan de kruisdood van de Verlosser is het te danken, dat de hele mensheid van het Kwaad (de Joodse Traditie volgens het OT en alle ellende die er na zou komen) werd verlost. 8)

  Enkele decennia later werden Zijn handel en wandel, God zij dank, in het Nieuwe Testament onder de bezielende leiding van de H. Geest (de “verstandigste” van de Drie-eenheid) opgetekend, voor het nageslacht bewaard en als Gods Woord onder de volkeren die het wilden aannemen, verspreid. 8)

  Zo moest het gaan en zo is het ook gegaan. Als je dat nu nog niet begrijpt, dan weet je nu, wat je te wachten staat!

 14. @Paul Martens [19]:

  Er was niet eens sprake van een discussie, zoals ik al aangaf.
  Een ongelovige interpreteert alles verkeerd, juist omdat hij niet in die JHWH gelooft.
  Het geloof in die God is essentieel voor het begrijpen van de teksten; het is zelfs de voorwaarde daartoe.
  Derhalve zullen de gelovige, die leest vanuit het bestaan van God, en de ongelovige, die slechts mensenwerk meent te zien, elkaar niet kunnen ontmoeten.

  Overigens zie ik niet in waarom ik de bijdragen van Martens meer waarde zou moeten toekennen dan die van mij.
  Martens heeft hier zijn medestanders, dat is eigenlijk het enige.

  Peter de Jong [34] reageerde op deze reactie.

 15. Ik kan de lezer verzekeren, dat ik tot mijn 18e jaar godsdienstonderwijs heb genoten, bijbelse geschiedenis heb bestudeerd en met goede cijfers voor die vakken de eindstreep heb gehaald.

  Bijna al die tijd was ik gelovig en heb mijzelf, domoor die ik was, een hoop religieuze onzin op de mouw laten spelden. Waarom? Wel alleen, omdat ik werd gehersenspoeld en wilde blijven geloven om mijn sociale omgeving niet te verliezen. Ik probeerde mij voor te stellen, hoe Joden en Christenen eeuwenlang met hun religie en met elkaar zijn omgegaan.

  Maar wie een beetje kritisch denkt en/of enig historisch onderzoek doet en/of de juiste kritische vragen stelt, moet er vroeg of laat achter komen, wat een enorm theater er al die eeuwen lang wordt opgevoerd.

  Zo ben ik sinds mijn 18e overtuigd atheïst en het ziet er, zacht uitgedrukt, niet naar uit, dat daar ooit verandering in zal komen.

  Daarom: hoe eerder mensen erachter komen hoe het zit, hoe beter voor hen.

  Paul Martens [23] reageerde op deze reactie.

 16. @Spy-Nose [22]: Helder en bedankt voor je uitleg, Spy-Nose.
  Even voor mijn begrip: in die tijd van het “genoten” 🙂 onderwijs, kwam je toen ook in aanraking met die afgrijselijke passages? Of werden die verzwegen of vervormd? ik ben erg nieuwsgierig of je dit als kind nu wel of niet meekrijgt.

  Mijn vriendin is opgevoed in de gereformeerde gemeente, dus niet al te zwaar zwarte-kousen-kerk, en zij herkent eigenlijk die passages niet echt meer van vroeger.
  Zij heeft overigens dat geloof helemaal afgezworen sinds ze het ouderlijk huis uit is en zelfs haar ouders zeggen nu dat zij “al die tijd bedonderd zijn geweest tijdens de preek”. Alleen nog één van haar 3 zussen zit nog in dat kringetje. Is trouwens ook de enige zus en zwager waarmee ik geen contact heb, maar dat zal je niet verbazen 🙂

  Spy-Nose [24] reageerde op deze reactie.

 17. @Paul Martens [23]:
  Op school kregen we nauwelijks die gewelddadige passages voorgeschoteld.
  Wat het OT betreft ging het meer over Genesis: Adam & Eva, de zondeval, Kain en Abel.
  En verder over Abraham, Sara, Izaak en Jacob, David en Goliath. De tijd in Egypte, de tocht door de Rode Zee, Mozes, de Tien Geboden, etc., etc.
  Eigenlijk alleen onderwerpen, die in de West-Europese schilderkunst aan de orde komen.

  De enige angstaanjagende story na Kain en Abel was -voor zover ik me nu herinner- die, toen Jahweh (JHWH) tussenbeide kwam om het kinderoffer van Abraham te verhinderen. Achteraf gezien, uit paedagogisch oogpunt erg uitgekookt.

  In zekere zin alles bij elkaar wel nuttig, maar gegoten in een religieuze context i.p.v. in een cultuurhistorische.

  Wat het NT betreft kreeg je het curriculum van Jezus volgens de Evangeliën, zijn wonderen, de Bergrede, het Laatste Avondmaal, het lijdensverhaal, de dood, de verrijzenis, de “verschijningen” en de kerkelijke tradities.

  De overgang tussen het OT en het NT werd uitgelegd, maar het belang ervan kreeg m.i. vrij weinig relief, omdat ons de verschrikkingen van het OT bespaard werden.

  Wel werd benadrukt, dat Christus vergevingsgezindheid predikte, waar de Joodse Traditie altijd het OT beginsel “oog om oog tand om tand” voerde. Dat werd de jeugd wel ingepeperd.

  En verder natuurlijk de Gulden Regel: “Wat gij niet wilt dat u geschiedt, …..”
  En bij het RK onderwijs kreeg je natuurlijk ook de hele liturgie over je heen.
  Paul Martens [28] reageerde op deze reactie.

 18. Zuchtend zal ik, aan de hand van een voorbeeld van Martens, laten zien hoe Martens gebruik maakt van halve waarheden onder weglating van essentiele omstandigheden.

  Neem zijn 2 Samuel 12 vers 11 tot 14.
  Martens legt die tekst volkomen willekeurig en kwaadaardig uit, zonder op de situatie in te gaan. Pervers, de interpretatie van Martens, anders kan men het niet noemen. Kwaadaardig pervers zelfs.

  Het handelt hier om koning David.
  Deze koning had overspel gepleegd met de vrouw van zijn legeraanvoerder, en vervolgens een sluwe list gebruikt om die legeraanvoerder door de vijand te laten doden, waardna hij die vrouw, Bathseba, aldus weduwe geworden, tot vrouw kon nemen.

  Deze David dacht daarmee te kunnen wegkomen.
  Maar dan komt de profeet Nathan hem vertellen dat JHWH zijn stiekeme daden heeft gezien en afgekeurd.
  En dat David daarmee JHWH heeft beledigd.
  David moet boeten voor zijn stiekeme en valse daden.
  Zijn vrouwen zullen overspel plegen, in het openbaar, met andere mannen, gelijk David in het verborgene had gedaan.
  Het eerste kind dat geboren werd uit het overspel tussen Bathseba en David, zou sterven, aldus de profeet Nathan.

  Dit is een heel andere geschiedenis, dan de perversiteiten die Martens er van maakt.
  Hij doet bewust aan misleiding.
  Dit voorbeeld zegt mij dus genoeg.
  Er is geen sprake van oprecht onderzoek door Martens.

  Paul Martens [26] reageerde op deze reactie.

 19. @beek [25]: Sorry, maar de menselijke moraal van beek ontgaat mij nu even helemaal. We hebben hier te maken met iemand die mijn afkeurende houding ten aanzien van bijbelpassages gaat goedpraten met een verhaal, dat in de basis exact hetzelfde is, waar openbare verkrachting en moord op het eerstgeboren kind vermeld worden?
  Dus waar ik de 4 essentiële regels vermeld, vermeldt beek het hele verhaal en praat hiermee openbare verkrachting en kindermoord goed?

  Wat ik afgrijselijk en mensonterend vind, praat beek goed met alleen maar het verhaal in een uitgebreidere (maar niet andere) context te plaatsen?

  En dan ben ik pervers? Ik, die hier tegen ben en beek die dit verdedigt?

  Beek, ze zouden je op moeten sluiten om zulke zaken goed te praten en te verdedigen. Je bent een potentieel gevaar voor deze maatschappij, in mijn ogen. Ik begin het stiekeme gedrag in religieuze kringen helaas steeds duidelijk te zien.

  beek [27] reageerde op deze reactie.

 20. @Spy-Nose [24]: Bedankt Spy-Nose. Jouw uitleg bevestigt mijn vermoedens voor wat betreft wat gelovigen wel en niet te horen krijgen. Vooral bedankt voor je openhartigheid, dat waardeer ik ten zeerste.

  En ja, dat verhaal van Abraham die bijna zijn zoon Izak vermoordt en ten brandoffer brengt op één of andere berg, omdat dat moet om zijn “liefde” voor god te bewijzen (al is terroriserende angst een beter woord), dat is ook een leuk verhaaltje.
  Je zal Abrahams zoon maar wezen. Elke dag voor alle zekerheid even vragen of pa nog stemmetjes heeft gehoord die gezegd hebben zijn zoon’s keel af te snijden. Die vader-zoon relatie zal sinds die dag op een lekkere vertrouwensbasis zijn gebaseerd. 😉
  Hoe pervers ben je als god, om dat aan een vader te vragen? Hoe pervers ben je, als vader, om hier aan te beginnen, laat staan het zover door te zetten?

  Wat heeft god toch met al die brandoffers van mensen en dieren? Vindt hij verbrand mensenvlees lekker ruiken, of zo?

  beek [31] reageerde op deze reactie.

 21. Wat gebeurt er eigenlijk als ik naar een dominee toe ga en hem vraag hoe dat zit met al die vreselijke verhalen in het oude testament?

  Wat is de officiele interpretatie in de hedendaagse kerk?

  Is de interpretatie in de katholieke kerk dezelfde als in de protestantse?

  Zijn de meeste christenen op de hoogte van die verhalen in het oude testament en wat vinden zij ervan?

  Hugo van Reijen

  Paul Martens [39] reageerde op deze reactie.
  Spy-Nose [43] reageerde op deze reactie.

 22. @beek [27]: Of er sprake is van schuld en boete is niet relevant. Jij hangt een geloof aan, waarin melding wordt gemaakt om te verkrachten en moorden (kindermoord nota bene). Dit is voor geen enkele uitleg vatbaar, anders dan crimineel gedrag van het laagste soort.
  En criminelen zullen ook in een libertarische samenleving opgesloten dienen te worden. Dus waar die vraag van jou vandaan komt?

  Iemand die dit soort gedachtengoed aanhangt, belijdt, verdedigt, als “god’s toorn en/of boete” interpreteert of hoe je dat noemen wilt, is voor mij geen knip voor de neus waard. Hiermee heb ik voor eens en altijd mijn laatste reactie op jouw commentaren geschreven, beek. Ik zeg dit niet gauw, maar sommige mensen veracht ik.

  beek [33] reageerde op deze reactie.
  beek [37] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.