pvv_pvv1De partij PVV,  Wilders, staat de laatste tijd sterk in de aandacht. Daarbij geholpen door de blunders van de andere partijen.
Ook lveel libertariers kijken benieuwd naar deze ontwikkelingen en velen vragen zich af of de PVV een partij voor de VRIJHEID is.

Oscar heeft het PVV-programma geanaliseerd en komt tot de duidelijke conclusie:     De Partij Voor de Vrijheid is, in weerwil van de naam, geen partij voor de vrijheid maar een gematigd hervormingsgezinde sociaal-democratische partij met paleoconservatieve trekjes. 

 
Geert Wilders is zonder twijfel de meest controversiële Nederlandse politicus sinds 2002. Tal van politici, vertegenwoordigers van allerlei maatschappelijke organisaties en andere publieke figuren buitelen zich om elkaar heen om kritiek te leveren op Geert Wilders, afstand te nemen van Geert Wilders en aanklachten in te dienen tegen Geert Wilders. 

Een politicus die de gemoederen nu al jaren bezig houdt, of het nu is naar aanleiding van een amateuristisch knip-en plak filmpje waarin aandacht wordt gevraagd voor bepaalde aspecten van de islam die door de maker van de film blijkbaar als onwenselijk worden beschouwd, het voorstel om de Koran te verbieden of de reis naar het Verenigd Koninkrijk die strandde op de luchthaven van Londen, Geert Wilders haalt keer op keer het nieuws en met hem zijn opponenten.

      Door al het kabaal rondom Geert Wilders zou men bijna vergeten dat hij leiding geeft aan een politieke partij, ware het niet dat het publiceren van het mogelijke zetelaantal dat Wilders en de zijnen zouden kunnen halen als er nu verkiezingen zouden worden gehouden, enige stress veroorzaakt in politiek Nederland. Volgens opiniepeiler Maurice de Hond zou Wilders’ partij PVV de grootste kunnen worden. Het zijn natuurlijk maar peilingen, is de gebruikelijke mantra om de gemoedsrust te bewaren, maar men houdt er wellicht ernstig rekening mee dat een partij waarvan het in veel kringen niet bepaald salonfähig is om te zeggen er op te zullen gaan stemmen, wel eens op een veel hoger zetelaantal uit zou kunnen komen dan de voorspelde 32.

   Hoewel de PVV slechts met enkele onderwerpen de traditionele media haalt, is het helder dat de partij geen “one issue” partij is. Kijkt men verder dan opstootjes rondom Wilders en zijn partij, en concentreert men zich op de politieke inhoud en het partijprogramma dan kan men nuchter constateren dat de PVV een vrij gewone politieke partij is met voorstellen omtrent allerlei maatschappelijke kwesties, van democratie tot aan dierenrechten toe.

     De naam van de PVV, voluit Partij Voor de Vrijheid, impliceert dat het hier zou gaan om een liberale partij. Het is echter nog maar de vraag of het liberale gehalte van de PVV genoeg is om het een klassiek liberale partij te kunnen noemen. Een korte analyse van het partijprogram kan uitkomst bieden.

Aan de hand van de voorstellen waarmee de PVV de verkiezingen van 2006 in ging een toetsing van het liberale gehalte van de Partij Voor de Vrijheid.

 16 miljard belastingverlaging voor burgers en ondernemers (fors lagere tarieven inkomstenbelasting en dus hogere koopkracht voor iedereen, te financieren uit bezuinigingen op ambtenaren, Europa, subsidies, ontwikkelingshulp)

Op het eerste gezicht lijkt dit een sympathiek voorstel, ware het niet dat het gaat om een bezuiniging, niet om een stopzetting van bijvoorbeeld de onderdrukking van de bevolking in de Derde Wereld door sponsoring van corrupte ambtenaren via hetgene dat men ontwikkelingshulp noemt. Door met een voorstel te komen de inkomstenbelasting te verlagen wordt er legitimiteit gegeven aan het fenomeen inkomstenbelasting. Al met al een voorstel dat gegeven de huidige omstandigheden gematigd liberaal te noemen zou zijn als het een voorbode was op verdere verlaging van de inkomstenbelasting.

 Miljard extra voor AOW’ers

 Dit heeft veel weg van een voorstel dat in het leven is geroepen om ouderen aan de partij te binden. Niet alleen wordt er geen voorstel gedaan om de gedwongen collectivistische inkomstenregeling af te schaffen, er wordt zelfs niet voor gepleit deze terug te dringen, integendeel, men wil de AOW uitbreiden. Nog afgezien van het feit dat de AOW een soort piramidespel op macroniveau is, die met dwang wordt opgelegd, is het ook een vorm van kapitaalvernietiging. Elke vorm van herverdeling neemt kosten met zich mee, van de salarissen van ambtenaren tot papieren. Duidelijk allerminst een liberaal standpunt.

 Extra geld voor meer agenten op straat,

 Meer agenten op straat staat niet gelijk aan het efficiënt bestrijden van misdaad. In dit voorstel wordt enkel gepleit voor de toename van ambtenaren. Speerpunt van een klassiek liberale partij zou zijn om te onderzoeken hoe geweld-en vermogensdelicten het meest effectief bestreden kunnen worden, zonder dat het veel kost. Niet erg liberaal.

 Meer docenten voor de klas en meer verplegend personeel in het verpleeghuis door het wegsnijden van bureaucratie en overhead en de benutting van een deel van een mogelijk begrotingsoverschot aan deze drie sectoren

 Blijkbaar behoren onderwijs en verpleeghuizen volgens de PVV tot de kerntaken van de overheid. Hoewel het ‘wegsnijden van bureaucratie'(welk een speelse woordspeling met betrekking op de medische zorg) sympathiek lijkt, wordt er in wezen een grote overheid voor gestaan, zelfs het uitbreiden van een grote overheid. Niet liberaal.

 Lagere benzineprijzen door terugdraaien ‘kwartje van Kok’

 Iets meer dan een eurodubbeltje per liter. Een kinderhand is gauw gevuld. Men vindt het belasten van brandstof door middel van accijnzen blijkbaar een goede zaak en is enkel slechts iets gematigder dan Kok is geweest in het opvoeren hiervan. De totale accijns op een liter benzine is volgens het CBS 70,6 cent. Zonder het ‘kwartje van Kok’, zal er ongeveer 60 cent accijns per liter benzine worden geheven. Het terugdraaien van Koks kwartje is een grievend fooitje. Niet liberaal.

 Onverkort handhaven hypotheekrenteaftrek

 Dus het onverkort handhaven van een overheid die de burgers aanspoort schulden te maken. Waarmee je om moet gaan, daar wordt men mee besmet. Als we het CBS moeten geloven dan is de Nederlandse staatsschuld al meer dan 15 jaar boven de 200 miljard euro. Bijna de helft van het Bruto Nationaal Product. Er zijn betere manieren om het bezit van onroerend goed te bevorderen. Bijvoorbeeld belastingverlaging. Niet bepaald een liberaal voorstel van de PVV.

 Minder ministeries, minder ambtenaren Geen stijging gemeentelijke lasten

 Wederom erg sympathiek dit voorstel, maar met al die bemoeienis van de overheid die de PVV wenst schiet zoiets natuurlijk niet op. Gematigd liberaal is dit programmapunt wel.

 Keiharde aanpak criminaliteit en terrorisme  Hogere straffen voor crimineel gedrag en invoering minimumstraffen voor misdrijven en overtredingen Na drie zware geweldsmisdrijven levenslange gevangenisstraf Afschaffen van de korting op de maximumstraf in geval van poging tot misdrijf Wettelijke verplichting OM tot oordeelsontneming daders bij misdrijven Minder taakstraffen

 De PVV gaat blijkbaar uit van de idee dat een misdaad niet in de eerste plaats onrecht is tegen een slachtoffer, maar tegen de samenleving. Om de slachtoffers van misdrijven te kunnen compenseren en om de kosten van de detentie van criminelen te bekostigen zou het juist beter zijn dat de taakstraffen worden uitgebreid. Levenslange gevangenisstraffen zonder dat de misdadiger zelf opdraait voor de kosten die bij deze lange opsluiting gemaakt worden, daar schiet niemand iets mee op.

 Afschaffen verjaring gewelds- en zedenmisdrijven

 Goed plan! Liberaal ook. Maar waarom niet ook het afschaffen van de verjaring van vermogensdelicten?

 Geen kwijtschelding deel gevangenisstraf bij goed gedrag

 Ik zie niet in waarom een gedetineerde, die schuldig is bevonden aan het plegen van een

tamelijk licht misdrijf, na het betalen van smartengeld aan zijn slachtoffer en de kosten van zijn detentie niet op vrije voeten zou mogen komen. Uiteraard zou het smartengeld en de kosten van de detentie na het plegen van zware misdrijven zodanig hoog dienen te zijn dat de veroordeelde de rest van zijn leven dwangarbeid zou moeten verrichten om deze kosten op te brengen. Niet onliberaal, dit voorstel. 

 Introductie heropvoedingskampen

 Nee maar! De overheid als opvoeder. Jeugdige criminelen wiens opvoeding gecorrigeerd wordt terwijl de slachtoffers van de daden van het tuig niet worden gecompenseerd maar van overheid ‘professionelere hulp’, nog zulk een geweldig voorstel uit de koker van de PVV, krijgen aangeboden? Jeugdige criminelen horen hun slachtoffers te compenseren en niet door de staat te worden opgevoed. Niet liberaal, dit voorstel.

  Preventief fouilleren in het hele land

 Dit is een hellend vlak. Als dit een wet gaat worden dan facilliteert het een eventuele politiestaat. Mensen waarbij geen enkele aanwijzing is dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan een misdrijf of overtreding dienen met rust te worden gelaten. Zeer zeker niet liberaal.

 Herinvoering jeugd- en zedenpolitie

 Natuurlijk dient men bij de PVV, al dan niet op populistische wijze, expliciet naar voren te brengen dat men begaan is met de de gevolgen van jeugdcriminaliteit en zedenmisdrijven, maar het blijft natuurlijk gewoon gaan om vermogen-en geweldsdelicten. Het is nog maar de vraag of een aparte jeugd-en zedenpolitie de pakkans van jeugdige criminelen en zedendelinquenten zal verhogen.

 Wettelijk verbod op pedofielenpartij

 Sommige democratische partijen die de wet willen veranderen zodat hetgene dat nu onwettelijk is wettelijk wordt, zijn meer gelijk dan andere. Natuurlijk kan men stellen dat De Partij voor Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit (PNVD) abjecte standpunten inneemt, maar het is mij niet duidelijk waarom de PNVD per saldo zoveel abjecter is dan andere partijen waarvoor de PNVD verboden zou moeten worden en andere partijen, met vaak nog veel abjectere standpunten, niet.

 Einde gedoogbeleid: sluiten coffeeshops, krachtige aanpak thuisteelt en drugsoverlast, geen vrije heroïneverstrekking

 Waarlijk een zeer onliberaal voorstel. Totaal verschillende zaken worden op één hoop gegooid. Zo is het sluiten van coffeeshop (PVV tegen vrij ondernemerschap; niet liberaal) en thuisteelt (PVV tegen vrij ondernemerschap; niet liberaal), iets anders dan het veroorzaken van overlast, en is overlast weer iets totaal anders dan een overheid die op kosten van de belastingbetaler zeer verslavende genotmiddelen uitdeelt. Zelfs partijen als Groen Links en de SP zijn wat het drugsbeleid betreft een heel stuk liberaler dan de PVV.    

      Denaturalisatie en uitzetting recidiverende (Marokkaanse) straatterroristen met dubbele nationaliteit

 Wie zal dan moeten opdraaien voor de kosten die de rechtsgang en de compensatie van de slachtoffers met zich meebrengt?

 Introductie van administratieve detentie bij terrorisme

 Mensen gevangen kunnen houden zonder vorm van proces? Altijd handig in een politiestaat! Zeer onliberaal voorstel. 

 10 jaar geen recht op uitkering bij uitkeringsfraude

 Door zulk een voorstel wordt weer benadrukt dat de PVV een voorstander is van de verzorgingsstaat en dat er zoiets als een ‘recht op uitkering’ dient te bestaan. Niet liberaal.      

 Agressie tegen politiefunctionarissen en andere hulpverleners: 1/3 hogere minimumstraf en 1/3 hogere maximumstraf

 rivileges voor ambtenaren, discriminatie van niet-ambtenaren. Een voorstel om bij wet een klassenmaatschappij te beginnen met bevoorrechte ambtenaren en niet-ambtenaren die voor de rechter behandeld zullen worden als tweederangs burgers wanneer zij te maken hebben gekregen met agressie. Discriminerend en zeer zeker niet liberaal.        

 Kraakverbod

 Uiteraard! Het is niet meer dan normaal dat een absurde wet, die het toe-eigenen en beschadigen van andermans eigendommen in bepaalde gevallen toestaat, teruggedraaid wordt. Eindelijk een onmiskenbaar liberaal programmapunt van de PVV.

 Reorganisatie politie: terug van 26 naar 4 politieregio’s,

 Zou men bij de PVV nou werkelijk denken dat meer centralisatie gelijk is aan meer efficiëntie?

  Meer aandacht voor onderwijs, gezin en opvoeding kinderen: veilige scholen, kwaliteitsverbetering lerarenopleiding, normen en waarden terug in gezin en onderwijs, ouders meer verantwoordelijk voor crimineel gedrag van hun minderjarige kinderen (waar van toepassing ook als het gaat om hun eigen verblijfsstatus)

 Natuurlijk dienen de gevolgen van ook het criminele gedrag van minderjarigen te worden verhaald. Op de minderjarige zelf en daarmee ook op degenen die verantwoording voor hen dragen. Maar van pubers mag men al enig gevoel voor verantwoordelijk verwachten. Verder heeft het er veel van weg dat de PVV overheidsbemoeienis met onderwijs, gezin en opvoeding voorstaat. Niet liberaal.

 Geschiedenis en nationale identiteit prominent in het curriculum van alle scholen

 Als een school bijvoorbeeld aardrijkskunde en regionale identiteit prominent in het curriculum wenst te hebben en geschiedenis en nationale identiteit niet, behoort dat het onvervreemdbare recht van die school te zijn. De overheid heeft niets te maken met de vakken die op scholen worden gegeven. Niet liberaal, maar paleoconservatief.

 Menselijke maat terug in onderwijs: kleinere scholen, primaat bij docenten en ouders

 Kleinere scholen dat lijkt me goed. En er zullen vast en zeker veel kleine scholen ontstaan zodra de overheid zich niet meer met het onderwijs bemoeid. Het is denkbaar dat in een vrije markt er ook grote scholen zullen zijn die het erg goed doen. Maar als het aan de PVV ligt zullen die klein moeten worden gehouden. Niet liberaal.

 Afschaffen tweede fase/studiehuis en VMBO, herinvoering ambachts- en tuchtscholen

 Nog meer overheidsbemoeienis met het onderwijs. En de staat die zich met opvoeding bemoeit. Zeer onliberaal.

 Sociale dienstverlening/maatschappelijke stage verplicht onderdeel schoolcurriculum voortgezet onderwijs (3 maanden: ouderenbezoek etc.)

 Ook dat nog. Jongeren in dienst van de staat! Als ik kennis neem van zulke voorstellen staat mij ineens een beeld voor ogen van Sovjet-Russische pubers met rode sjaaltjes om hun nekken. Zeer onliberaal.  

 Handhaving artikel 23 van de Grondwet (vrijheid van onderwijs), maar moratorium van 5 jaar op nieuwe islamitische scholen

 De PVV is voorstander van de handhaving van het artikel dat weliswaar het artikel van de vrijheid van onderwijs wordt genoemd, maar waarbij het zeker niet gaat om vrijheid van onderwijs, maar om een systeem waarbij scholen met meerdere levensbeschouwelijke bases onder de voorwaarden van de overheid subsidie krijgen van de overheid. Onliberaal programmapunt.

 Wachtlijsten  jeugdzorg wegwerken

 En dus de jeugdzorg niet overlaten aan ambtenaren. Maar dat zal de PVV waarschijnlijk niet bedoelen.

 Immigratiestop niet-westerse allochtonen (Marokkanen en Turken) voor 5  jaar

Het hele ‘immigratieprobleem’ zou geen probleem zijn als we in een geprivatiseerde samenleving zouden wonen, waar iedereen in zijn of haar eigen levensonderhoud dient te voorzien. Met dit voorstel wordt wederom uitgegaan van etatisme. Niet liberaal.  

 Invoering quotum asielzoekers van maximaal 5.000 per jaar, opvang in eigen regio

 Weer een staaltje statistisch denken. Zie mijn commentaar op het vorige voorstel

 Nieuw artikel 1 van de Grondwet: christelijk/joods/humanistische cultuur moet in Nederland dominant blijven

 Ik ben benieuwd hoe de PVV dit wil gaan invullen. Nu hebben we een artikel 1 van de grondwet dat  door z’n ambiguïteit en breedheid, ‘op welke grond dan ook’,  naar het goeddunken van de gerechtelijke macht kan worden uitgelegd. Als de overheid zelf discrimineert – zeer onliberaal overigens –  dan kan men in de woorden ‘in gelijke gevallen’ altijd een clausule vinden mocht het nodig zijn om als overheid met discriminatie weg te komen. Het voorstel van de PVV is niet liberaal, maar paleoconservatief. 

 Moratorium van 5 jaar op bouw nieuwe moskeeën en islamitische scholen

 Niet liberaal. Maar natuurlijk is de PVV voor de zogenaamde vrijheid van onderwijs(en godsdienst?).  

 Sluiten radicale moskeeën, uitzetten radicale imams Verbod op buitenlandse financiering of buitenlandse bestuurlijke invloed moskeeën

 Niet liberaal. Zolang er niet wordt opgeroepen tot geweld mag men gerust radicaal zijn. 

 Preekverbod buitenlandse imams, verplichting tot spreken van Nederlandse taal in gebedshuizen

 Niet liberaal. En buitendien onhaalbaar zonder van Nederland een politiestaat te maken. Het spreken van Arabisch hoort namelijk tot de vaste ritus tijdens de mohammedaanse gebedsdienst. 

 Afschaffen stemrecht gemeenteraden voor niet-Nederlanders

 Wat de PVV hiermee wil bereiken is mij een raadsel. Maar het is een teken van de  staats-nationalistische gezindheid van de PVV. Heel erg liberaal is dit voorstel niet, maar het beperken van de groep mensen die stemrecht heeft, bijvoorbeeld alleen degenen die belasting betalen, is op zich iets dat prima samen kan gaan met klassiek liberalisme.  

 Teksten vanwege de overheid op (voorlichtings- en informatie-)folders uitsluitend in de Nederlandse taal

 Waarom zou de overheid überhaupt voorlichtings- en informatiefolders moeten uitgeven? Het is mij duidelijk. De PVV blijkt niet in staat voorbij het gemaal van de omvangrijke ambtelijke molen te kijken. 

 

Geen medische zorg voor illegalen behoudens spoedeisende hulp

Waarom zou het illegaal moeten zijn als je bij een illegaal die gestruikeld is een rekverbandje aanbrengt? Als alzo handelen als misdrijf wordt aangemerkt, dan is het een slachtofferloos misdrijf en vanuit libertarisch oogpunt geen misdrijf. Als de PVV bedoelt dat de staat geen medische zorg dient te verlenen dan is het een bevestiging van de eerder naar voren gebrachte constatering dat de PVV vindt dat medische zorg een overheidstaak is. Linksom of rechtsom, liberaal is dit voorstel niet te noemen.           

 

Naturalisatie pas na 10 jaar rechtmatig verblijf in Nederland gedurende welke periode men volledig moet hebben gewerkt en geen misdrijf mag hebben gepleegd

 Wederom een staats-nationalistisch standpunt. Ik zie overigens niet in waarom iemand die in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien en bijvoorbeeld van de rente kan leven in die periode volledig moet hebben gewerkt. Is het flauw om de PVV er op te wijzen dat ze kapitaalkrachtige buitenlanders die de Nederlandse nationaliteit willen bemachtigen ernstig te kort doen met hun eis aan het werk te gaan?

 Eerste tien jaar verblijf vreemdelingen in Nederland: geen recht op uitkering

 En weer blijkt de PVV een voorstander van de verzorgingsstaat. Een verzorgingsstaat lijkt voor Wilders en consorten zelfs vanzelfsprekend te zijn. Ja, een groot goed dat krachtig beschermd dient te worden. Socialistisch, niet liberaal.

 Geen export van uitkeringen buiten de EU 

 O, wat is die verzorgingsstaat voor de PVV toch belangrijk. 

 Uitvoering motie-Wilders inzake burqaverbod in openbare ruimte

   Niet liberaal. Tegen de vrijheid van kledingkeuze. In de openbare ruimte horen mensen zelf te bepalen hou zij zich willen kleden en óf zij zich willen kleden. En natuurlijk dienen degenen die onherkenbaar over straat gaan er begrip voor op te brengen staande te worden gehouden als er net een gewapende roofoverval is geweest en de daders voortvluchtig, maar dat is de prijs die betaald wordt voor de keuze je onherkenbaar in een openbare ruimte te begeven.

 Verbod hoofddoekjes in publieke functies

 Een niet-overheidsorganisatie waarin mensen werkzaam zijn die een publieke functie beoefenen dient zelf te bepalen welke voorschriften er wat betreft kledingkeuze van kracht zijn. Geen liberaal voorstel.

 Bevorderen vrijwillige remigratie

 Dit zou men kunnen bevorderen via een marktoplossing die geld oplevert of via een overheidsoplossing die geld kost. Ik vrees dat de PVV opteert voor het laatste.

 Directe democratie: meer invloed van de burgers Meer directe democratie: invoering bindende referenda, te beginnen met (1) Turks lidmaatschap EU, (2) wenselijkheid Euro en (3) Antillen wel of niet in Koninkrijk Invoering districtenstelsel, gekozen burgemeester en gekozen minister-president

 Ah, uitbreiden van het systeem waarin twee wolven en één schaap samen bepalen wat er gegeten gaat worden. Niet libertarisch, ook niet klassiek liberaal.  

 Afschaffen Eerste Kamer Terugbrengen aantal leden Tweede Kamer van 150 naar 100

 Goed plan! Maar waarom niet gelijk ook de Twééde Kamer afschaffen? Een voorstel van de PVV dat de klassiek liberaal niet hoeft te bijten.

 Afschaffen wachtgeldregelingen voor politici, zelfde sociale zekerheidsrechten als andere burgers.

 Voor de zoveelste keer: de PVV als pleitbezorger van de verzorgingsstaat. Het non-discriminatoire om geen privileges te willen toekennen aan politici lijkt sympathiek, maar lijkt moeilijk te rijmen met het feit dat Wilders als politicus de kosten die zijn beveiliging met zich meebrengt niet zelf hoeft te betalen, als ik het goed heb. Sociale zekerheidsrechten vormen een socialistisch monster. De eigen verantwoordelijk wordt beperkt, de prikkels om een eigen bestaan op te bouwen met en naar eigen vermogen en inzicht worden ernstig verzwakt, het systeem wordt met dwang opgelegd aan het productieve deel der bevolking, de administratieve rompslomp van de herverdeling kost een vermogen, familiebanden gaan kapot, anti-sociaal gedrag wordt in de hand gewerkt, passiviteit bevorderd, onverantwoordelijk gedrag wordt aangejaagd en gevoel van eigenwaarde wordt vernietigd. Zeer socialistisch, zeer gedwongen collectivistisch, zeer anti-liberaal.    

 Onmiddellijke invoering sollicitatieplicht voor oud-politici Geen salarisverhoging voor ministers, Kamerleden en andere politici/bestuurders

 De term sollicitatieplicht is alleen denkbaar als men uit gaat/aanhanger is van een systeem van dwang. En waarom zou je iemand die eigen vermogen heeft dwingen tot solliciteren en waarom zou je burgers dwingen om mee te betalen aan de inkomensvoorziening van anderen. En waarom zouden ministers, Kamerleden en andere politici/bestuurders salaris dienen te ontvangen?    

 Geen overheidssubsidies voor politieke partijen

Goed punt. Liberaal.

 Extra geld voor verpleeghuiszorg: minder bureaucratie/overhead en meer handen aan het bed Nette eenpersoonskamers voor ouderen in verpleeghuizen: ouderen zijn geen gevangenen Belastingvrij loon voor vrijwillig werkende 65-plussers

 Niet liberaal. Gezondheidszorg is geen overheidstaak. Waarom geen belastingvrij loon voor alle werkenden, ongeacht de leeftijd?

 Grenzen zo lang mogelijk dichthouden voor Oost-Europese werknemers

 Niet liberaal. Mensen horen zelf te bepalen wie zij als werknemers willen en wie niet.

 Werken voor een uitkering

 De PVV pleit dus voor een soort Melkertbaan. Staatswerkvoorziening in de (nationaal-)socialistische-en communistische traditie. Onliberaal, natuurlijk.

 Geen  fiscalisering AOW, vergroting draagvlak AOW door meer werkenden onder de 65 jaar

 Gedwongen collectivisme tot het graf. Oudedagvoorziening in de socialistische traditie. Een voorstel om een niet-deugend piramidespel levensvatbaar te houden. Socialistisch, niet liberaal.

 Meer investeren in wegen en automobiliteit: meer wegen, prioriteit bij knelpunten

 Staatswegen(die mogelijk aangelegd worden door werknemers in staatsdienst die in ruil hiervoor van de staat een uitkering krijgen). Niet alleen het voorstel zelf, maar ook de woordkeus, een staatsuitgave ‘investeren’ noemen, is socialistisch. Enkele klassieke liberalen vinden de infrastructuur tot de overheidstaken behoren. Veel neo-liberalen zijn wel te spreken over staatsinterventie in wegenbouw. Vanuit libertarisch oogpunt is dit voorstel zeker niet erg liberaal, maar vooruit, laat ik het neo-liberaal noemen.

 Geen tolheffing, geen rekeningrijden, afschaffen trajectcontroles

 Dit voorstel is alleen mogelijk wanneer je uit gaat van staatswegen(niet libertarisch/niet erg klassiek liberaal) en zo niet dan is het zeer onliberaal, namelijk een vorm van dwang(de eigenaar van een weg hoort namelijk zelf te bepalen of de mensen die hij toestaat over zijn weg te rijden wel of geen tol te laten betalen). 

 Verhoging maximumsnelheid, extra verhoging in avonduren en ’s nachts

 Waarom een maximumsnelheid? Waarom niet gewoon alle materiële en immateriële schade verhalen op de veroorzaker van een ongeval. Iemand die roekeloos rijgedrag wil blijven volhouden zou in een vrije markt veel moeilijker een verzekeraar kunnen vinden dan iemand die niet roekeloos is in het verkeer. Regulering versoepelen is niet hetzelfde als regulering afschaffen. Laten we dit voorstel licht liberaliserend noemen.

 Tweede nationale luchthaven in Flevopolder of in zee

 Gaat het hier nou om een staatsluchthaven of een luchthaven in particuliere handen? Of er zou moeten staan: het oprichten van een luchthaven toestaan. Maar dan zouden de Flevopolder of in zee slechts suggesties dienen te zijn en niet door de overheid aangewezen plekken. Zijn deze plekken toch meer dan suggesties dan is het begin van staatscorporatisme al binnengeslopen nog voor de eerste metingen in de polder hebben plaatsgevonden.

 Van Groene Hart naar Kloppend Hart: wonen, werken en recreëren

 Ruimtelijke ordening van staatswege. Er wordt geen rekening gehouden met de eigendomsrechten. Als het Groene Hart geen eigenaars heeft en de staat beheerder is, hetgeen volgens mij thans het geval is, dan is dit een vergaand etatistisch voorstel. Dit riekt naar communistische maakbaarheid. Niet liberaal.  

 Bouw nieuwe kerncentrales

 Niet duidelijk is of het hier gaat om staatskerncentrales of dat de staat toestaat dat er kerncentrales worden gebouwd. Het eerste standpunt zou niet met klassiek liberalisme te verenigen zijn, het tweede wel.

 Geen nieuwe landen bij Europese Unie Turkije in de EU dan Nederland eruit Afschaffen Schengen-visa, Nederland gaat weer geheel over eigen toelatingsbeleid vreemdelingen Geen nieuwe Europese Grondwet of  overdracht nationale bevoegdheden aan Brussel Samenwerking EU vooral economisch, terugbrengen politieke zeggenschap naar nationale parlementen Afschaffen Europees Parlement, sterke beperking Europese Commissie en stoppen met jaarlijkse Nederlandse miljardenafdrachten aan Brussel

 Maar tegen de EU an sich is de PVV niet. Sterker nog, de PVV vindt dat de EU-samenwerking vooral economisch dient te zijn, wat impliceert dat overheden economisch beleid dienen te voeren, in plaats van zich afzijdig te houden. Als met economische samenwerking wordt bedoeld dat de EU een vrijhandelszone zal zijn, dan zou dat een stap in de goede richting betekenen als men ernaar blijft streven om van de hele wereld een vrijhandelszone te maken. Importbelastingen voor producten uit de Derde Wereld en subsidies voor Europese bedrijven geheel afschaffen.   

 Rechten van het dier in de Grondwet Minimumgevangenisstraf voor dierenmishandelaars Na veroordeling dierenmishandeling: levenslang verbod op houden van dieren

 Lijkt me moeilijk uitvoerbaar. Hierdoor zou iedere niet-vegetariër uiteindelijk vlees uit het buitenland moeten halen. Om vlees te kunnen verkrijgen zul je namelijk eerst een dier moeten doden en slachten en als een dier een schop geven al mishandeling is, dan is een dier executeren en vervolgens ontleden dat helemaal. De wijze waarop een eigenaar zijn dieren behandelt, is vanuit libertarische/klassiek liberale optiek een morele kwestie en niet iets voor het strafrecht. Iemand die dieren slecht behandelt kun je boycotten. En daarom zullen bedrijven waarin dieren slecht behandeld worden automatisch failliet gaan als in het afzetgebied van zulke bedrijven het inzicht heeft post gevat dat men dieren dierwaardig dient te behandelen en dat men niet aan het mishandelen van dieren behoort mee te doen.

 Mijn conclusie: hoewel de PVV een paar sympathieke, of sympathiek ogende, voorstellen heeft tot verandering is het zeer zeker geen liberale partij te noemen. De PVV is een partij die voorstander is van een zeer omvangrijke overheid die zich niet alleen bemoeid met veiligheid, maar ook verregaand met gezondheidszorg, ruimtelijke ordening, wegenbouw, opvoeding, de taal die men bij het uitoefenen van de godsdienst spreekt, de genotmiddelen die men verkoopt, de planten die men thuis heeft, de boeken die mogen uitkomen en klederdracht. Een populistische partij die een groot voorstander van democratie is, een grote, doch enigszins afgeslankte, verzorgingsstaat voor staat, via de hypotheekrente aftrek de burgers aan wil blijven zetten tot het maken van schulden en ook nog eens een partij die voorstander is van socialistische arbeidsvoorzieningen.  

 De Partij Voor de Vrijheid is, in weerwil van de naam, geen partij voor de vrijheid maar een gematigd hervormingsgezinde sociaal-democratische partij met paleoconservatieve trekjes. 

 Ingezonden door Oscar

78 REACTIES

 1. Het hele artikel is opgestelt om de niet-libertaanse opzet van Wilders aan te tonen. De PVV is dan ook geen libertaanse partij echter in het huidige Nederlandse klimaat is zij wel liberaal te noemen. Klassiek liberaal bestaat dan ook bijna niet meer op deze aardbol (behalve in enkele Aziatische landen). Het is ook een utopie om te denken dat men zomaar van de een op andere dag van een socialistische staat naar een libertaanse maatschappij kan omschakelen. Ik mis de realiteitszin in het stukje

  Bijvoorbeeld de stelling en het bijbehorende antwoord:
  – Denaturalisatie en uitzetting recidiverende (Marokkaanse) straatterroristen met dubbele nationaliteit
  Wie zal dan moeten opdraaien voor de kosten die de rechtsgang en de compensatie van de slachtoffers met zich meebrengt?

  Dit probleem bestaat nu eenmaal in de huidige maatschappij en het libertaanse model heeft hier ook geen oplossing voor omdat dit probleem zich waarschijnlijk in eerste instantie niet zou hebben kunnen manifesteren. Al met al moet de PVV in de realiteit hun politiek bedrijven en kunnen zij slechts langzaam stapje voor stapje een liberaler beleid introduceren.

  Hoewel ik een fanatiek aanhanger ben van een Libertaanse denkwijze ben ik bang dat zo’n maatschappij evenals het compleet tegenovergestelde, communisme, een utopie is.

  Al met al een aardig stukje maar daar er geen koppeling is met reele oplossingen uit het libertaanse kamp en geen rekening wordt gehouden met het huidige politieke klimaat mist het artikel aan diepgang.

  MG [4] reageerde op deze reactie.
  GB [16] reageerde op deze reactie.
  MB [70] reageerde op deze reactie.

 2. “Einde gedoogbeleid: sluiten coffeeshops, krachtige aanpak thuisteelt en drugsoverlast, geen vrije heroïneverstrekking ”
  Inderdaad, niet liberaal, sterk repressief gedacht. En bij uitvoering zal dit de Nederlanders een hoop geld meer kosten. Kijk maar naar Amerika, in 2007 zijn voor meer dan 7 miljard dollar mensen in de bak gegooid voor het bezit, of gebruik van Marihuana. Lekker effectief.

  Verboden geven meer overlast, in dit geval. Cannabis legaliseren, en de mensen informeren met ware informatie over de gevaren en voordelen is zinvoller. Nee, niks in het leven is zonder gevaar, zelfs water niet. Dus, dom voorstel van de PVV, en heeft niks met vrijheid te maken.

 3. Oscar;

  Ik zal er enkele voor mij zwaarwegenende punten uitlichten waarbij ik het met jouw uiteenzetting wel of niet eens ben.

  – belastingverlaging; lijkt niet alleen een sympathiek voorstel maar IS het ook. Daarmee legitimiteit geven aan het fenomeen inkomstenbelasting? Misschien maar ik vind jouw stelling te principieel. Verandering en aanpassing in deze moet in stappen of je moet streven naar een geweldadige revolutie waarbij het hele systeem overboord wordt gezet. Dat kan maar heeft vooralsnog niet mijn voorkeur. Zelfde geldt trouwens voor het kwartje van Kok.

  – meer zorg, beter onderwijs, meer poltie; de PVV wil hier volgens mij kwantitatief niet meer mensen heen maar een verschuiving van bureaucratie/overhead naar een meer praktische invulling waarbij de burger weer centraal komt te staan.
  Compleet afschaffen en privatiseren van deze voorzienigen is noodzakelijk m.i.
  Maar ook hier geldt dat het in stappen moet gebeuren. Of wil je ouderen die zich vroeger scheel hebben betaald aan belasting en zich nu niet meer kunnen verzekeren in een private markt weg laten rotten?
  Ook het standpunt over aanscherping/export van uitkeringen zie ik als een stap in de goede richting.

  -repressieve maatregelen; (hogere) minimumstraffen zijn prima en géén vervroegde vrijlating! Dan kunnen we ook meteen een hoger agentenquotum schrappen omdat dit bij strikte uitvoering van de strafwetten niet meer nodig is.
  Keiharde repressie werkt niet? Al eens in Singapore geweest?
  Ik heb niets met het compensatiestandpunt van libertariërs. Als een misdadiger een van je naasten met grof geweld heeft beroofd of zelfs vermoord dan valt dat niet geldelijk te compenseren.
  Een beschaafde samenleving is keihard voor immorele geweldadige figuren. Vooral een samenleving die uitgaat van persoonlijke vrijheid is hiermee gebaat omdat slap optreden tegenover asocialen de rot aan het fundament hiervan is.
  Denaturalisatie en uitzetting van straatterroristen is prima. Als dit mogelijk is door het bezit van 2 paspoorten moet je dit pragmatisch bekijken en zeker doen!

  Islamstandpunt; geloof jij dat in een geprivatiseerde maatschappij er geen problemen met immigratie en de daarmee samenhangende Islamisatie van de westerse wereld was geweest? Volgens mij heb je dan (met alle respect) niet door waar de politieke ideologie die de Islam is voor staat. Individuele vrijheden zijn vaak met bloed zweet en tranen afgedwongen en zullen zo dus ook als zodanig verdedigd moeten worden. Appeasementpolitiek zoals de PvdA en Dhimmi’s 66 al jaren voorstaan is de dood in de pot tov de imperialistische collectieve ideologie die Islam heet.
  Alleen al hiervoor heeft Wilders voluit mijn stem.

  EUSSR; goed standpunt ook al geef je aan dat er wel onduidelijkheden zitten hoe ver hij wil gaan met de economische “samen”werking.
  Maar verreweg te preferen boven het standpunt van de rest van de partijen.

  Tenslotte nog enkele punten waar ik het helemaal niet mee eens ben;
  – hypotheekrenteaftrek; ik maak er ook gebruik van maar zeg afschaffen en wel meteen zoals alle subsidies.
  – preventief fouilleren, drugsverbod, koranverbod, heropvoedingskampen; allemaal niet gewenst omdat het de persoonlijke vrijheden van mensen inperkt. De grondwet strikt toepassen moet voldoende armslag geven of eventueel worden aangepast (in zake drugsverbod).

  Al met al zie ik een groot verschil tussen jou en mij namelijk dat bij jouw het glas inzake PVV halfleeg is en bij mij halfvol. Men heeft bij mij het voordeel van de twijfel.
  Bij andere partijen is bij mij het glas trouwens helemaal leeg.

  Luc [19] reageerde op deze reactie.

 4. @Fluminis [1]:
  Beste Fluminis,

  Ik denk dat je het doel van dit artikel niet goed hebt begrepen. Je verwijt het een gebrek aan diepgang omdat het volgens jou niet met reele libertarische oplossingen komt, maar dat was niet de bedoeling van het artikel. Volgens mij heeft Oscar het bedoelt om libertariers en klassiek-liberalen (zoals ik) te waarschuwen dat de PVV niet de partij voor hun standpunten is. Een fout die enkelen volgens mij dreigen te maken afgaande van sommige reacties op deze site.
  Je kan inderdaad op een partij stemmen die enkele enigzins liberale oplossingen heeft, zoals de VVD, ToN of de PVV, maar op persoonlijk gebied soms ook Groenlinks of D66, maar dat is nou juist wat een libertarier niet wil. Hij/zij wil complete vrijheid, niet een afgezwakt sociaal-democratisch consensusje met autoritaire standpunten ertussen.
  Oscar geeft in dit zeer heldere (ik vind vernietigende) stuk aan waarom een libertarier dus niet de verlossing van de PVV dient te verwachten, omdat hun vrijheidsstandpunten evenveel zijn als de andere partijen.

  Als je vervolgens problemen hebt met enkele libertarische oplossingen en denkt dat dit niet realistisch is, dan is dat iets anders. Als je die problemen weergeeft, en je kritiek geeft, dan zal ik, of iemand anders daar zeker op reageren.

  TerrierBram [5] reageerde op deze reactie.
  Roy [6] reageerde op deze reactie.
  Fluminis [60] reageerde op deze reactie.

 5. @MG [4]:

  Dit stuk is in ieder geval terdege onderzocht en met feiten onderbouwt.

  Ik deel echter de conclusie van GB. Bij de PVV is het glas half vol naar mijn mening, en bij de rest van de politiek is het glas leeg.

  Als Oscar me nu kon vertellen welke partij beter in staat was mijn libertarische denkwijze om te zetten in beleid dan wijzig ik direct mijn stem.

  Helaas is er geen alternatief. En niet stemmen ben ik persoonlijk helemaal tegen. Die libertarische revolutie gaat niet gebeuren van vandaag op morgen, maar alleen met kleine stappen.

 6. Nonsens! Geert Wilders is juist wel voor vrijheid van zijn eigen woord. Dit is alleen mogelijk dankzij koningin Beatrix die in 2005 nog een eredoctoraat heeft ontvangen voor haar inzet wegens het begrip vrijheid, zoals ik Marianne Thieme m.b.t. haar debat democratie voor de dieren heb geschreven. Zie: http://www.burgersinactie.nl/090405%20thieme.pdf

  Zonder publieke ruimte is er geen politieke ruimte (R.A.Verlinden)
  Hiervan zegt Hannah Arendt: ‘Zonder politieke ruimte is vrijheid ondenkbaar’

  Nederland heeft, dankzij koningin Beatrix geen politieke ruimte meer daar wringt de schoen!
  Uw dienaar om het algemeen belang te dienen.
  Robert A. Verlinden. Kandidaat van de toenmalige http://www.lijst14.nl een zogeheten blancolijst.

 7. Het was al meteen duidelijk dat hij geen libertariër was. Totaal overbodig bericht. Het gaat om verandering, die gaat altijd langzaam.
  Als je het zo goed weet, waarom richt je niet een eigen partij op? Het zou me verbazen als je meer dan 1000 stemmen kreeg.

 8. Aan de “echte” liberalen hier:
  Start je eigen revolutie, of doe niet zo dom. Wat ik hier zie is: “Ik heb gelijk, en zij niet, maar zij dwingen mij. Het is niet eerlijk!”. Kortom, achterlijk Calimero gedrag. Hou toch op en begin constructief mee te denken aan een betere samenleving. Jullie zijn alleen bezig jezelf in een slachtofferrol te zetten, wat ronduit zwak is.
  Hier is mijn punt: Er is in de verre verte nog nooit in hele geschiedenis van de mensheid een moment geweest dat vrijheid, zelfs voor een kleine groep, vanzelfsprekend was, of überhaupt aanwezig. Het gaat niet om OF er vrijheid zou moeten zijn, maar HOE JE DAT BEREIKT.

  TerrierBram [10] reageerde op deze reactie.
  Luc [12] reageerde op deze reactie.

 9. @Tjeerd [9]:
  Goh, en wie heeft jou verteld dat in de gehele geschiedenis van de mensheid er nog nooit vrijheid is voorgekomen? Als je wilt weten hoe je iets bereikt, zal je eerst moeten vaststellen wat dat doel is. En voorlopig vergelijkt men dromen, voorstellingen, gedachten met de realiteit. Hetgeen initieel is aan het proces, waaraan jij precies een stap verder refereert. Door in beginsel mensen jouw oordeel op te leggen, denk ik dat je even helder bezig bent als de eend in de beek, hiero op dit forum. Als je geen slachtoffer bent, is er zeker geen reden voor verandering. Mensen geven ruimschoots toe dat zij zwak zijn … en dat is slecht, volgens jou? Je gaat helemaal voorbij aan hoe processen werken, en je gaat voorbij aan de basiswetten van goed denken.
  Pot verwijt de ketel …

 10. Erg gemakkelijk om de partij van Geert op zo’n manier min of meer af te branden! Er rijst echter één probleem: ik persoonlijk zie op dit moment geen enkel ander alternatief voor enige verandering ten goede!! Met de regenten van de huidige gevestigde politieke partijen komen we ook geen steek verder. Erger nog, de islamisering is sluipend in volle gang! Veel aandacht voor het radicale islamisme en intussen gaat de zogenaamde “gematigde islam” rustig onderhuids haar gang!!

  TerrierBram [13] reageerde op deze reactie.

 11. @Fluminis [1]:

  *Al met al moet de PVV in de realiteit hun politiek bedrijven en kunnen zij slechts langzaam stapje voor stapje een liberaler beleid introduceren.*

  Met je hele stukje kan ik het eens zijn en met deze zin in het bijzonder. Stapje voor stapje… Neemt niet weg dat ik het een goed artikel vind dat aanzet tot denken en discussie. De PVV is geen wondermiddel en degene die dat gelooft komt van een koude kermis thuis.
  Maar ik ben positief kritisch.

  @TerrierBram [13]:

  *Dus, het enige wat de PVV doet is appelleren aan jouw angst. Maar angst is nog nooit een goede raadgever geweest.*

  Angst kan dan een slechte raadgever zijn maar het heeft wel degelijk een funktie. Van vroeger uit is het een eigenschap die ervoor zorgde dat mensen bepaalde gevaarlijke situaties konden inschatten om te overleven. Die funktie kan het nog steeds hebben.
  Angst is ook niet helemaal het goede woord in deze. Ik noem het bezorgdheid en strijdbaarheid om onze persoonlijke vrijheden in ieder geval niet verder te zien afbrokkelen. Islam is de grootste bedreiging voor die persoonlijke vrijheid is mijn inschatting. Niet de enige trouwens want dit gristenkabinet kan er ook wat van. Maar de Islam is vele malen erger. You aint see nothing yet!
  Wedervraag; ben jij niet bezorgd om de steeds verdere Islamisering in onze maatschappij of geloof jij echt dat het een van bovenaf gecreeërd vijandbeeld behelst om de sociale cohesie in de samenleving terug te brengen??
  In het 1e geval onderschat je volgens mij de Islamideologie en het 2e geval overschat je het intellect en daadkracht van onze politici is mijn mening.

  TerrierBram [20] reageerde op deze reactie.
  jip gulzen [75] reageerde op deze reactie.

 12. @Tjeerd [9]:

  Een eigen partij oprichten en groot maken is natuurlijk heel erg makkelijk en kan iedereen zomaar even doen.
  Dit geloof jezelf toch niet? Totaal absurd argument.

  Ik vind het trouwens erg raar dat je direct in de aanval gaat en gaat proberen te beledigen. Dit had je ook op een normale manier kunnen doen.

  Deze site is bovendien een nieuwssite, met nieuws artikelen. Het doel van deze site is volgens mij niet om constructieve oplossingen te vinden. Omdat jij op deze site alleen artikelen ziet staan waar men zichzelf “in de slachtofferrol” zet, betekent niet dat dat alles is wat men doet. Dit is immers ook niet de enige libertarische site op aarde, of überhaupt in Nederland.

  Hub Jongen [28] reageerde op deze reactie.

 13. @E.J. Bron [11]:
  Waarom is de PVV een alternatief ten goede? Bovendien, als de Islamisering van Nederland wordt gestopt, dan hebben wij het lek boven water? Weet wel dat in Amerika een inside job heeft plaats gevonden die ons angst voor de Islaam heeft aangepraat. De reden is dat sociale cohesie binnen een bestaand systeem van dogma’s wordt versterkt als er een gezamenlijke vijand is. Welke vijand hadden wij precies, nadat de USSR ophield te bestaan?

  Wat hebben de gristenen niet allemaal op hun geweten? Ik ben tegen dogmatische instituten, en veel religieus gedoe hoort daarbij.

  Het antwoord op ellende is onderwijs. Onderwijs in denken, onderwijs in gezondheid, en onderwijs in echte geschiedenis. Daarin zijn de politionele acties gewoon een koloniale oorlog, zijn de Oranjes geen Oranjes, en hebben de Nederlanders grof verdiend aan drugs handel, slaven handel, uitbuiting van mensen in tropische landen, en is de geschiedenis van Amerika geschreven in het bloed van 50 miljoen afgemaakte Indianen, ging de Russische oorlog van Napoleon met name over de Hennep handel met Engeland, en is de oorlog van Guatemala in de jaren 50 een idee van Bernays, als propaganda middel om United Fruits (waar de term bananen republiek vandaan komt)in het zadel te houden … en zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan met het omdraaien van bullshit die ons verkocht wordt in het indoctrinatie instituut wat men onderwijs noemt in Nederland …

  Dus, het enige wat de PVV doet is appelleren aan jouw angst. Maar angst is nog nooit een goede raadgever geweest. De ware aard van jezelf zien wel. Je bent niet goed of kwaad, je bent het allebei!

  Spreken is zilver, luisteren is goud en vergelijken is platina – TerrierBram.

  GB [16] reageerde op deze reactie.

 14. Dit is een mindere en zeer nagatieve voorstelling van zaken heer Oscar.
  Vergeet niet dat het verkiezing programma van de PVV is gedateerd in 2006 en nadien is er veel veranderd mede veroorzaakt door het huidige kabinet. Geert Wilders met zijn 8 mede mensen in de 2e kamer die
  echte oppositie plegen.
  Ontwikkeling geld komt in de verkeerde zakken, verzorging staat op een laag pitje zoals ook het onderwijs en deze regering doet bijna niets.
  Nooit uit gerekend hoeveel het genaraal pardon heeft gekost en nog kost ??
  De 65+ mensen tellen niet meer, die kosten alleen maar geld.
  Bedreigingen en mishandelingen zijn orde van de dag.
  Alleen de islam immigratie mensen worden gepamperd ten koste van de echte werkende nederlanders.
  Het is ook voor U te hopen dat deze huidige regering snel naar huis wordt gestuurd anders kunt ook U binnenkotrt een visa aanvragen om in eigen land te kunnen blijven.

  TerrierBram [15] reageerde op deze reactie.

 15. @Ed.Z [14]:
  Het feit dat die problemen er zijn, en de PVV ze benoemt, betekent niet dat zij een partij voor vrijheid zijn, noch dat zij die problemen op zouden kunnen lossen.

 16. @GB [3]:

  “Als een misdadiger een van je naasten met grof geweld heeft beroofd of zelfs vermoord dan valt dat niet geldelijk te compenseren.”
  Een gevangenisstraf wel dan? Eerst pleegt de misdadiger geweld, en daarna moet je ook nog eens gaan betalen voor zijn straf. Hier heb je helemaal niets aan. Met geldelijke of andere zelfgekozen “compensatie” ben je een stuk verder. En een straf is een straf, dus het werkt net zo goed preventief. Ik ben daarnaast niet echt van een oog om een oog aanpak, maar 2 ogen om een oog, al is dat iets wat de “gecompenseerden” zelf moeten kiezen.

  @T. Wentzel [17]:
  Inderdaad. Vrijheid voor iedereen, behalve als het in mijn nadeel is.
  Geert geeft de Islam de schuld van alle ellende. Zoiets hebben we in 1933 ook meegemaakt.

  @Libertas [18]:
  Stemmen heeft geen zin. Het wordt altijd erger. In het beste geval wordt het erger worden verlangzaamd. Ik denk dat we eerst in een totalitaire politiestaat moeten wonen voordat de mensen de rode pil nemen.
  GB [23] reageerde op deze reactie.

 17. @GB [16]:
  Ik ben de laatste die voorstander is van wat voor indoctrinatie instituut dan ook. Inclusief de gristenen. Maar ik heb grote twijfels aan de PVV. Ik vind dat zij goedkoop meeliften met de haatcultuur die de inside job 911 heeft versterkt. Ze benoemen wel een hoop zaken waar ik het mee eens ben. Ik twijfel alleen aan hun potentie als regeringspartij. PVV is erg bezig met media stunts, propaganda middelen. Het spreken van de taal van het volk, zal altijd een logische kant hebben. Die hoor ik zelden bij de PVV. In tegenstelling tot de regering die exclusief met logica komt, en er verzuimd de concrete kant bij te vermelden. Zo praat de PVV en de regering in debatten steevast kilometers ver lang elkaar heen. En beiden hebben het niet door. Door de bank genomen is het een propaganda instituut, en heeft deze volksverlakkerij niks met regeren te maken. Meer met in stand houden van wat reeds al heel lang verrot was. Ik vrees dat de PVV hier ook niks aan kan veranderen. Enige dat zij kunnen zijn de frustraties van het Nederlandse volk in lijstjes weergeven, en de dualiteit van het leven zijn zij om propaganda doeleinden snel vergeten.

  @T. Wentzel [17]:
  Joods Christelijke vrijheid … de meeste vrijheid die wij hebben is ontstaan na de ontkerking.
  GB [23] reageerde op deze reactie.

 18. de soep wordt nooit zo heet gegeten als ‘ie wordt opgediend
  en erger dan dit huidige kabinet kan het nooit worden

 19. Ik vraag mij af of er iemand is die “De Filosofie van de Vrijheid” heeft gezien en/of het boek van Jonathan gelezen heeft en dan daarna nog de illusie koestert dat stemmen zin heeft.
  Het geld wordt niet onder u verdeeld, maar onder de vriendjes van de partijlijn.
  Het is een euro doneren en daarna mag u vechten om de stuivers!
  Als het een casino was, dan was het binnen een uur failliet.
  Hier valt niets te winnen, alleen te verliezen.
  TROTS en EER!
  niet stemmen dus.

 20. @Luc [19]:

  Kijk met die zelfgekozen compensatie kan ik het eens zijn. Dat wordt dus oog om oog. Kost ook nog eens niks.
  Zijn we het toch weer een beetje met elkaar eens 😉

  @TerrierBram [20]:

  Op zich ben ik het wel met je comment eens. De PVV gaat niet regeren wegens te controversieel en te weinig bereid tot compromissen. Maar ze laat andere partijen wel opschuiven in hun richting of -als ze groot genoeg worden- maken het land compleet onbestuurbaar.

  In beide gevallen zie ik een winstsituatie! Wat is voor het land het beste; een regering met PvdA, CU en CDA of jarenlang helemaal geen regering waardoor het systeem van binnenuit kapot gemaakt wordt??
  Het land draait echt wel voor een langere tijd door zonder regering en nog beter ook!

  Luc [29] reageerde op deze reactie.

 21. Ach jee. Wilders is niet Libertarisch. Had je anders verwacht? Realiteit is, dat Nederlanders op dit moment niet op een Libertarische Partij zullen stemmen. Die partij gaat nul zetels krijgen. En dat is nog maar los van nog principiëlere vraag, of het beroep politicus niet per definitie indruist tegen het Libertarisme.

  Nu kunnen Libertariërs inzake allerhande onderwerpen waar ze kritiek op hebben uitleggen wat het verschil is tussen goede bedoelingen en de praktijk, het verschil tussen die twee is de kritiek zeg maar. Ik denk dat het wijs is om niet alleen bij kritiek, maar ook bij het kiezen een onderscheid te maken tussen realiteit en de (Libertarische) bedoeling. De keuze, of niet-keuze gaat ook over het verschil tussen die twee.

  Lange lappen teksten die zeggen, politicus A is geen Libertariër: I am not surprised. 100% van alle politici is geen Libertariër. Punt.

  Hub Jongen [31] reageerde op deze reactie.

 22. Ik vraag me af wat het nut is als indien pensioenen geprivatiseerd worden. Mensen die nu nog niet eens het abonnement van een krant kunnen betalen moeten dan wél individueel geld bij elkaar sparen voor na hun 65’ste? Bovendien vraag ik me af wat voor meerwaarde privatisering heeft in dit specifieke geval.

  Peter de Jong [26] reageerde op deze reactie.

 23. @Imre [25]:

  Commerciële pensioenen zijn goedkoper en beter dan staatspensioen. Iedereen zal ze kunnen betalen. Mensen die nu nog geen abonnement op een krant kunnen (willen is een ander verhaal) betalen zijn er maar weinig, en die mensen halen hun kleding gewoon bij Zeeman en hun boodschappen bij de Lidl. Dat soort bedrijven leveren producten met een goede prijs/kwaliteitsverhouding en er is geen reden waarom dat in de commerciële pensioenmarkt anders zou zijn.

 24. Geert haalt nu zelfs geen meerderheid meer met de 4-partijen coalitie PVV-CDA-VVD-TON (van 76 naar 75 zetels door 1 zetel verlies van de VVD): https://n5.noties.nl/peil.nl/

  3-partijen coalities zijn al helemaal niet meer mogelijk. Grote kans dus dat NL na verkiezingen nog jaren zonder regering zit.

  Wil je die mogelijkheid vergroten dan moet je een sociaal-liberale partij oprichten om PvdA verder leeg te zuigen en de opmars van D66 te stuiten. Bekende PvdAers, zoals Marcel Duyvestijn, Eddy Terstall en Paul Scheffer, zijn daar enkele jaren mee bezig geweest, maar inmiddels is hun beweging Lux Voor (die een overgang van de verzorgingsstaat naar de ontplooiingsstaat bepleite) ter ziele.

  Een ander blok dat gesloopt moet worden, wil je de kans op een regering verhinderen, is het CDA. Dat blok drijft vnl. op bejaarden en boeren die hun hele leven al CDA (incl. voorgangers) stemmen.

  Het CDA sterft op termijn wel uit, maar dat duurt nog even. Criticasters uit eigen gelederen, zoals Van Agt, vallen het CDA niet echt hard af. Zij hebben er tenslotte veel aan te danken gehad.

  GB [32] reageerde op deze reactie.

 25. @Luc [12]:
  “Het doel van deze site is volgens mij niet om constructieve oplossingen te vinden”
  Natuurlijk willen we wel graag constructieve oplossingen vinden.

  Op de eerste plaats trachten we daarvoor duidelijk te maken dat we naar een geweldloze wereld willen waarin ieder mens recht heeft op zijn eigen leven en eigendom.
  Daarop verwachten we rationeel commentaar om samen verder te komen.
  Daarbij slikken we dan waardeloos gescheld, leggen het naast ons neer en gaan door.

  Fijn is om daarbij te ervaren dat steeds meer mensen begrijpen wat een morele samenleving is, en hoe we die kunnen bereiken. Stap één is daarbij nog steeds te zorgen dat er meer mensen dit begrijpen.

  Luc [29] reageerde op deze reactie.

 26. @GB [23]:
  Dat maakt me blij. 🙂

  @Hub Jongen [28]:
  Ik zette er al expres “volgens mij” bij. Maar ik heb het idee dat deze site er primair is om ogen te openen. Constructieve oplossingen geven in de initiële artikelen zie ik als onbelangrijk. Beter is het inderdaad, zoals je zelf al zegt, dat er rationeel commentaar en constructieve discussies komen. Maar dit moet gedaan worden door discussies en commentaar, niet door de artikelen zelf, waar Tjeerd volgens mij een probleem mee heeft.

 27. De Revolutionaire Partij Nederland (RPN) is de enige partij die slechts een omwenteling wil van debat en dialoog. Voorbeeld: De pensioenkassen in Duitsland zijn nog nooit zo goed gevuld geweest als sinds 1994. Men krijgt er tussen de 2.41 en 3.38% bij. In Nederland zijn wegens de internationale crisis de pensioencentjes verdampt. Is de internationale crisis in Duitsland anders dan in Nederland?
  Doet de RPN mee aan verkiezingen? Nee! Stemmen zowel nationaal als voor Brussel is het systeem van Europese koningen en pausen in stand houden. Een systeem wat volledig rot is en bestuurlijk Nederland vleugellam heeft gemaakt. Ook koningin Beatrix ziet het niet meer zitten. ‘Tjeenk Willink mist ruimte voor tegengeluid’ VK 8/4/09 http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1179260.ece/Tjeenk_Willink_mist_ruimte_voor_tegengeluid
  Er is in Nederland zo goed als geen publieke ruimte meer. Zonder publieke ruimte is er geen politieke ruimte. R.A. Verlinden. Hiervan zegt Hannah Arendt: ‘Zonder politieke ruimte is vrijheid ondenkbaar’.
  http://www.burgersinactie.nl/090131%20eerste%20kamer%20printlayout.pdf
  Kortom voordat er ook nog maar iets gestemd kan worden in Nederland of Europa zullen m.i. eerst de democratische rechten en plichten moeten worden hersteld. Uw dienaar om het algemeen belang te dienen.
  R.A. Verlinden. Kandidaat nummer 17 van de toenmalig http://www.lijst14.nl

Comments are closed.