pvv_pvv1De partij PVV,  Wilders, staat de laatste tijd sterk in de aandacht. Daarbij geholpen door de blunders van de andere partijen.
Ook lveel libertariers kijken benieuwd naar deze ontwikkelingen en velen vragen zich af of de PVV een partij voor de VRIJHEID is.

Oscar heeft het PVV-programma geanaliseerd en komt tot de duidelijke conclusie:     De Partij Voor de Vrijheid is, in weerwil van de naam, geen partij voor de vrijheid maar een gematigd hervormingsgezinde sociaal-democratische partij met paleoconservatieve trekjes. 

 
Geert Wilders is zonder twijfel de meest controversiële Nederlandse politicus sinds 2002. Tal van politici, vertegenwoordigers van allerlei maatschappelijke organisaties en andere publieke figuren buitelen zich om elkaar heen om kritiek te leveren op Geert Wilders, afstand te nemen van Geert Wilders en aanklachten in te dienen tegen Geert Wilders. 

Een politicus die de gemoederen nu al jaren bezig houdt, of het nu is naar aanleiding van een amateuristisch knip-en plak filmpje waarin aandacht wordt gevraagd voor bepaalde aspecten van de islam die door de maker van de film blijkbaar als onwenselijk worden beschouwd, het voorstel om de Koran te verbieden of de reis naar het Verenigd Koninkrijk die strandde op de luchthaven van Londen, Geert Wilders haalt keer op keer het nieuws en met hem zijn opponenten.

      Door al het kabaal rondom Geert Wilders zou men bijna vergeten dat hij leiding geeft aan een politieke partij, ware het niet dat het publiceren van het mogelijke zetelaantal dat Wilders en de zijnen zouden kunnen halen als er nu verkiezingen zouden worden gehouden, enige stress veroorzaakt in politiek Nederland. Volgens opiniepeiler Maurice de Hond zou Wilders’ partij PVV de grootste kunnen worden. Het zijn natuurlijk maar peilingen, is de gebruikelijke mantra om de gemoedsrust te bewaren, maar men houdt er wellicht ernstig rekening mee dat een partij waarvan het in veel kringen niet bepaald salonfähig is om te zeggen er op te zullen gaan stemmen, wel eens op een veel hoger zetelaantal uit zou kunnen komen dan de voorspelde 32.

   Hoewel de PVV slechts met enkele onderwerpen de traditionele media haalt, is het helder dat de partij geen “one issue” partij is. Kijkt men verder dan opstootjes rondom Wilders en zijn partij, en concentreert men zich op de politieke inhoud en het partijprogramma dan kan men nuchter constateren dat de PVV een vrij gewone politieke partij is met voorstellen omtrent allerlei maatschappelijke kwesties, van democratie tot aan dierenrechten toe.

     De naam van de PVV, voluit Partij Voor de Vrijheid, impliceert dat het hier zou gaan om een liberale partij. Het is echter nog maar de vraag of het liberale gehalte van de PVV genoeg is om het een klassiek liberale partij te kunnen noemen. Een korte analyse van het partijprogram kan uitkomst bieden.

Aan de hand van de voorstellen waarmee de PVV de verkiezingen van 2006 in ging een toetsing van het liberale gehalte van de Partij Voor de Vrijheid.

 16 miljard belastingverlaging voor burgers en ondernemers (fors lagere tarieven inkomstenbelasting en dus hogere koopkracht voor iedereen, te financieren uit bezuinigingen op ambtenaren, Europa, subsidies, ontwikkelingshulp)

Op het eerste gezicht lijkt dit een sympathiek voorstel, ware het niet dat het gaat om een bezuiniging, niet om een stopzetting van bijvoorbeeld de onderdrukking van de bevolking in de Derde Wereld door sponsoring van corrupte ambtenaren via hetgene dat men ontwikkelingshulp noemt. Door met een voorstel te komen de inkomstenbelasting te verlagen wordt er legitimiteit gegeven aan het fenomeen inkomstenbelasting. Al met al een voorstel dat gegeven de huidige omstandigheden gematigd liberaal te noemen zou zijn als het een voorbode was op verdere verlaging van de inkomstenbelasting.

 Miljard extra voor AOW’ers

 Dit heeft veel weg van een voorstel dat in het leven is geroepen om ouderen aan de partij te binden. Niet alleen wordt er geen voorstel gedaan om de gedwongen collectivistische inkomstenregeling af te schaffen, er wordt zelfs niet voor gepleit deze terug te dringen, integendeel, men wil de AOW uitbreiden. Nog afgezien van het feit dat de AOW een soort piramidespel op macroniveau is, die met dwang wordt opgelegd, is het ook een vorm van kapitaalvernietiging. Elke vorm van herverdeling neemt kosten met zich mee, van de salarissen van ambtenaren tot papieren. Duidelijk allerminst een liberaal standpunt.

 Extra geld voor meer agenten op straat,

 Meer agenten op straat staat niet gelijk aan het efficiënt bestrijden van misdaad. In dit voorstel wordt enkel gepleit voor de toename van ambtenaren. Speerpunt van een klassiek liberale partij zou zijn om te onderzoeken hoe geweld-en vermogensdelicten het meest effectief bestreden kunnen worden, zonder dat het veel kost. Niet erg liberaal.

 Meer docenten voor de klas en meer verplegend personeel in het verpleeghuis door het wegsnijden van bureaucratie en overhead en de benutting van een deel van een mogelijk begrotingsoverschot aan deze drie sectoren

 Blijkbaar behoren onderwijs en verpleeghuizen volgens de PVV tot de kerntaken van de overheid. Hoewel het ‘wegsnijden van bureaucratie'(welk een speelse woordspeling met betrekking op de medische zorg) sympathiek lijkt, wordt er in wezen een grote overheid voor gestaan, zelfs het uitbreiden van een grote overheid. Niet liberaal.

 Lagere benzineprijzen door terugdraaien ‘kwartje van Kok’

 Iets meer dan een eurodubbeltje per liter. Een kinderhand is gauw gevuld. Men vindt het belasten van brandstof door middel van accijnzen blijkbaar een goede zaak en is enkel slechts iets gematigder dan Kok is geweest in het opvoeren hiervan. De totale accijns op een liter benzine is volgens het CBS 70,6 cent. Zonder het ‘kwartje van Kok’, zal er ongeveer 60 cent accijns per liter benzine worden geheven. Het terugdraaien van Koks kwartje is een grievend fooitje. Niet liberaal.

 Onverkort handhaven hypotheekrenteaftrek

 Dus het onverkort handhaven van een overheid die de burgers aanspoort schulden te maken. Waarmee je om moet gaan, daar wordt men mee besmet. Als we het CBS moeten geloven dan is de Nederlandse staatsschuld al meer dan 15 jaar boven de 200 miljard euro. Bijna de helft van het Bruto Nationaal Product. Er zijn betere manieren om het bezit van onroerend goed te bevorderen. Bijvoorbeeld belastingverlaging. Niet bepaald een liberaal voorstel van de PVV.

 Minder ministeries, minder ambtenaren Geen stijging gemeentelijke lasten

 Wederom erg sympathiek dit voorstel, maar met al die bemoeienis van de overheid die de PVV wenst schiet zoiets natuurlijk niet op. Gematigd liberaal is dit programmapunt wel.

 Keiharde aanpak criminaliteit en terrorisme  Hogere straffen voor crimineel gedrag en invoering minimumstraffen voor misdrijven en overtredingen Na drie zware geweldsmisdrijven levenslange gevangenisstraf Afschaffen van de korting op de maximumstraf in geval van poging tot misdrijf Wettelijke verplichting OM tot oordeelsontneming daders bij misdrijven Minder taakstraffen

 De PVV gaat blijkbaar uit van de idee dat een misdaad niet in de eerste plaats onrecht is tegen een slachtoffer, maar tegen de samenleving. Om de slachtoffers van misdrijven te kunnen compenseren en om de kosten van de detentie van criminelen te bekostigen zou het juist beter zijn dat de taakstraffen worden uitgebreid. Levenslange gevangenisstraffen zonder dat de misdadiger zelf opdraait voor de kosten die bij deze lange opsluiting gemaakt worden, daar schiet niemand iets mee op.

 Afschaffen verjaring gewelds- en zedenmisdrijven

 Goed plan! Liberaal ook. Maar waarom niet ook het afschaffen van de verjaring van vermogensdelicten?

 Geen kwijtschelding deel gevangenisstraf bij goed gedrag

 Ik zie niet in waarom een gedetineerde, die schuldig is bevonden aan het plegen van een

tamelijk licht misdrijf, na het betalen van smartengeld aan zijn slachtoffer en de kosten van zijn detentie niet op vrije voeten zou mogen komen. Uiteraard zou het smartengeld en de kosten van de detentie na het plegen van zware misdrijven zodanig hoog dienen te zijn dat de veroordeelde de rest van zijn leven dwangarbeid zou moeten verrichten om deze kosten op te brengen. Niet onliberaal, dit voorstel. 

 Introductie heropvoedingskampen

 Nee maar! De overheid als opvoeder. Jeugdige criminelen wiens opvoeding gecorrigeerd wordt terwijl de slachtoffers van de daden van het tuig niet worden gecompenseerd maar van overheid ‘professionelere hulp’, nog zulk een geweldig voorstel uit de koker van de PVV, krijgen aangeboden? Jeugdige criminelen horen hun slachtoffers te compenseren en niet door de staat te worden opgevoed. Niet liberaal, dit voorstel.

  Preventief fouilleren in het hele land

 Dit is een hellend vlak. Als dit een wet gaat worden dan facilliteert het een eventuele politiestaat. Mensen waarbij geen enkele aanwijzing is dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan een misdrijf of overtreding dienen met rust te worden gelaten. Zeer zeker niet liberaal.

 Herinvoering jeugd- en zedenpolitie

 Natuurlijk dient men bij de PVV, al dan niet op populistische wijze, expliciet naar voren te brengen dat men begaan is met de de gevolgen van jeugdcriminaliteit en zedenmisdrijven, maar het blijft natuurlijk gewoon gaan om vermogen-en geweldsdelicten. Het is nog maar de vraag of een aparte jeugd-en zedenpolitie de pakkans van jeugdige criminelen en zedendelinquenten zal verhogen.

 Wettelijk verbod op pedofielenpartij

 Sommige democratische partijen die de wet willen veranderen zodat hetgene dat nu onwettelijk is wettelijk wordt, zijn meer gelijk dan andere. Natuurlijk kan men stellen dat De Partij voor Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit (PNVD) abjecte standpunten inneemt, maar het is mij niet duidelijk waarom de PNVD per saldo zoveel abjecter is dan andere partijen waarvoor de PNVD verboden zou moeten worden en andere partijen, met vaak nog veel abjectere standpunten, niet.

 Einde gedoogbeleid: sluiten coffeeshops, krachtige aanpak thuisteelt en drugsoverlast, geen vrije heroïneverstrekking

 Waarlijk een zeer onliberaal voorstel. Totaal verschillende zaken worden op één hoop gegooid. Zo is het sluiten van coffeeshop (PVV tegen vrij ondernemerschap; niet liberaal) en thuisteelt (PVV tegen vrij ondernemerschap; niet liberaal), iets anders dan het veroorzaken van overlast, en is overlast weer iets totaal anders dan een overheid die op kosten van de belastingbetaler zeer verslavende genotmiddelen uitdeelt. Zelfs partijen als Groen Links en de SP zijn wat het drugsbeleid betreft een heel stuk liberaler dan de PVV.    

      Denaturalisatie en uitzetting recidiverende (Marokkaanse) straatterroristen met dubbele nationaliteit

 Wie zal dan moeten opdraaien voor de kosten die de rechtsgang en de compensatie van de slachtoffers met zich meebrengt?

 Introductie van administratieve detentie bij terrorisme

 Mensen gevangen kunnen houden zonder vorm van proces? Altijd handig in een politiestaat! Zeer onliberaal voorstel. 

 10 jaar geen recht op uitkering bij uitkeringsfraude

 Door zulk een voorstel wordt weer benadrukt dat de PVV een voorstander is van de verzorgingsstaat en dat er zoiets als een ‘recht op uitkering’ dient te bestaan. Niet liberaal.      

 Agressie tegen politiefunctionarissen en andere hulpverleners: 1/3 hogere minimumstraf en 1/3 hogere maximumstraf

 rivileges voor ambtenaren, discriminatie van niet-ambtenaren. Een voorstel om bij wet een klassenmaatschappij te beginnen met bevoorrechte ambtenaren en niet-ambtenaren die voor de rechter behandeld zullen worden als tweederangs burgers wanneer zij te maken hebben gekregen met agressie. Discriminerend en zeer zeker niet liberaal.        

 Kraakverbod

 Uiteraard! Het is niet meer dan normaal dat een absurde wet, die het toe-eigenen en beschadigen van andermans eigendommen in bepaalde gevallen toestaat, teruggedraaid wordt. Eindelijk een onmiskenbaar liberaal programmapunt van de PVV.

 Reorganisatie politie: terug van 26 naar 4 politieregio’s,

 Zou men bij de PVV nou werkelijk denken dat meer centralisatie gelijk is aan meer efficiëntie?

  Meer aandacht voor onderwijs, gezin en opvoeding kinderen: veilige scholen, kwaliteitsverbetering lerarenopleiding, normen en waarden terug in gezin en onderwijs, ouders meer verantwoordelijk voor crimineel gedrag van hun minderjarige kinderen (waar van toepassing ook als het gaat om hun eigen verblijfsstatus)

 Natuurlijk dienen de gevolgen van ook het criminele gedrag van minderjarigen te worden verhaald. Op de minderjarige zelf en daarmee ook op degenen die verantwoording voor hen dragen. Maar van pubers mag men al enig gevoel voor verantwoordelijk verwachten. Verder heeft het er veel van weg dat de PVV overheidsbemoeienis met onderwijs, gezin en opvoeding voorstaat. Niet liberaal.

 Geschiedenis en nationale identiteit prominent in het curriculum van alle scholen

 Als een school bijvoorbeeld aardrijkskunde en regionale identiteit prominent in het curriculum wenst te hebben en geschiedenis en nationale identiteit niet, behoort dat het onvervreemdbare recht van die school te zijn. De overheid heeft niets te maken met de vakken die op scholen worden gegeven. Niet liberaal, maar paleoconservatief.

 Menselijke maat terug in onderwijs: kleinere scholen, primaat bij docenten en ouders

 Kleinere scholen dat lijkt me goed. En er zullen vast en zeker veel kleine scholen ontstaan zodra de overheid zich niet meer met het onderwijs bemoeid. Het is denkbaar dat in een vrije markt er ook grote scholen zullen zijn die het erg goed doen. Maar als het aan de PVV ligt zullen die klein moeten worden gehouden. Niet liberaal.

 Afschaffen tweede fase/studiehuis en VMBO, herinvoering ambachts- en tuchtscholen

 Nog meer overheidsbemoeienis met het onderwijs. En de staat die zich met opvoeding bemoeit. Zeer onliberaal.

 Sociale dienstverlening/maatschappelijke stage verplicht onderdeel schoolcurriculum voortgezet onderwijs (3 maanden: ouderenbezoek etc.)

 Ook dat nog. Jongeren in dienst van de staat! Als ik kennis neem van zulke voorstellen staat mij ineens een beeld voor ogen van Sovjet-Russische pubers met rode sjaaltjes om hun nekken. Zeer onliberaal.  

 Handhaving artikel 23 van de Grondwet (vrijheid van onderwijs), maar moratorium van 5 jaar op nieuwe islamitische scholen

 De PVV is voorstander van de handhaving van het artikel dat weliswaar het artikel van de vrijheid van onderwijs wordt genoemd, maar waarbij het zeker niet gaat om vrijheid van onderwijs, maar om een systeem waarbij scholen met meerdere levensbeschouwelijke bases onder de voorwaarden van de overheid subsidie krijgen van de overheid. Onliberaal programmapunt.

 Wachtlijsten  jeugdzorg wegwerken

 En dus de jeugdzorg niet overlaten aan ambtenaren. Maar dat zal de PVV waarschijnlijk niet bedoelen.

 Immigratiestop niet-westerse allochtonen (Marokkanen en Turken) voor 5  jaar

Het hele ‘immigratieprobleem’ zou geen probleem zijn als we in een geprivatiseerde samenleving zouden wonen, waar iedereen in zijn of haar eigen levensonderhoud dient te voorzien. Met dit voorstel wordt wederom uitgegaan van etatisme. Niet liberaal.  

 Invoering quotum asielzoekers van maximaal 5.000 per jaar, opvang in eigen regio

 Weer een staaltje statistisch denken. Zie mijn commentaar op het vorige voorstel

 Nieuw artikel 1 van de Grondwet: christelijk/joods/humanistische cultuur moet in Nederland dominant blijven

 Ik ben benieuwd hoe de PVV dit wil gaan invullen. Nu hebben we een artikel 1 van de grondwet dat  door z’n ambiguïteit en breedheid, ‘op welke grond dan ook’,  naar het goeddunken van de gerechtelijke macht kan worden uitgelegd. Als de overheid zelf discrimineert – zeer onliberaal overigens –  dan kan men in de woorden ‘in gelijke gevallen’ altijd een clausule vinden mocht het nodig zijn om als overheid met discriminatie weg te komen. Het voorstel van de PVV is niet liberaal, maar paleoconservatief. 

 Moratorium van 5 jaar op bouw nieuwe moskeeën en islamitische scholen

 Niet liberaal. Maar natuurlijk is de PVV voor de zogenaamde vrijheid van onderwijs(en godsdienst?).  

 Sluiten radicale moskeeën, uitzetten radicale imams Verbod op buitenlandse financiering of buitenlandse bestuurlijke invloed moskeeën

 Niet liberaal. Zolang er niet wordt opgeroepen tot geweld mag men gerust radicaal zijn. 

 Preekverbod buitenlandse imams, verplichting tot spreken van Nederlandse taal in gebedshuizen

 Niet liberaal. En buitendien onhaalbaar zonder van Nederland een politiestaat te maken. Het spreken van Arabisch hoort namelijk tot de vaste ritus tijdens de mohammedaanse gebedsdienst. 

 Afschaffen stemrecht gemeenteraden voor niet-Nederlanders

 Wat de PVV hiermee wil bereiken is mij een raadsel. Maar het is een teken van de  staats-nationalistische gezindheid van de PVV. Heel erg liberaal is dit voorstel niet, maar het beperken van de groep mensen die stemrecht heeft, bijvoorbeeld alleen degenen die belasting betalen, is op zich iets dat prima samen kan gaan met klassiek liberalisme.  

 Teksten vanwege de overheid op (voorlichtings- en informatie-)folders uitsluitend in de Nederlandse taal

 Waarom zou de overheid überhaupt voorlichtings- en informatiefolders moeten uitgeven? Het is mij duidelijk. De PVV blijkt niet in staat voorbij het gemaal van de omvangrijke ambtelijke molen te kijken. 

 

Geen medische zorg voor illegalen behoudens spoedeisende hulp

Waarom zou het illegaal moeten zijn als je bij een illegaal die gestruikeld is een rekverbandje aanbrengt? Als alzo handelen als misdrijf wordt aangemerkt, dan is het een slachtofferloos misdrijf en vanuit libertarisch oogpunt geen misdrijf. Als de PVV bedoelt dat de staat geen medische zorg dient te verlenen dan is het een bevestiging van de eerder naar voren gebrachte constatering dat de PVV vindt dat medische zorg een overheidstaak is. Linksom of rechtsom, liberaal is dit voorstel niet te noemen.           

 

Naturalisatie pas na 10 jaar rechtmatig verblijf in Nederland gedurende welke periode men volledig moet hebben gewerkt en geen misdrijf mag hebben gepleegd

 Wederom een staats-nationalistisch standpunt. Ik zie overigens niet in waarom iemand die in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien en bijvoorbeeld van de rente kan leven in die periode volledig moet hebben gewerkt. Is het flauw om de PVV er op te wijzen dat ze kapitaalkrachtige buitenlanders die de Nederlandse nationaliteit willen bemachtigen ernstig te kort doen met hun eis aan het werk te gaan?

 Eerste tien jaar verblijf vreemdelingen in Nederland: geen recht op uitkering

 En weer blijkt de PVV een voorstander van de verzorgingsstaat. Een verzorgingsstaat lijkt voor Wilders en consorten zelfs vanzelfsprekend te zijn. Ja, een groot goed dat krachtig beschermd dient te worden. Socialistisch, niet liberaal.

 Geen export van uitkeringen buiten de EU 

 O, wat is die verzorgingsstaat voor de PVV toch belangrijk. 

 Uitvoering motie-Wilders inzake burqaverbod in openbare ruimte

   Niet liberaal. Tegen de vrijheid van kledingkeuze. In de openbare ruimte horen mensen zelf te bepalen hou zij zich willen kleden en óf zij zich willen kleden. En natuurlijk dienen degenen die onherkenbaar over straat gaan er begrip voor op te brengen staande te worden gehouden als er net een gewapende roofoverval is geweest en de daders voortvluchtig, maar dat is de prijs die betaald wordt voor de keuze je onherkenbaar in een openbare ruimte te begeven.

 Verbod hoofddoekjes in publieke functies

 Een niet-overheidsorganisatie waarin mensen werkzaam zijn die een publieke functie beoefenen dient zelf te bepalen welke voorschriften er wat betreft kledingkeuze van kracht zijn. Geen liberaal voorstel.

 Bevorderen vrijwillige remigratie

 Dit zou men kunnen bevorderen via een marktoplossing die geld oplevert of via een overheidsoplossing die geld kost. Ik vrees dat de PVV opteert voor het laatste.

 Directe democratie: meer invloed van de burgers Meer directe democratie: invoering bindende referenda, te beginnen met (1) Turks lidmaatschap EU, (2) wenselijkheid Euro en (3) Antillen wel of niet in Koninkrijk Invoering districtenstelsel, gekozen burgemeester en gekozen minister-president

 Ah, uitbreiden van het systeem waarin twee wolven en één schaap samen bepalen wat er gegeten gaat worden. Niet libertarisch, ook niet klassiek liberaal.  

 Afschaffen Eerste Kamer Terugbrengen aantal leden Tweede Kamer van 150 naar 100

 Goed plan! Maar waarom niet gelijk ook de Twééde Kamer afschaffen? Een voorstel van de PVV dat de klassiek liberaal niet hoeft te bijten.

 Afschaffen wachtgeldregelingen voor politici, zelfde sociale zekerheidsrechten als andere burgers.

 Voor de zoveelste keer: de PVV als pleitbezorger van de verzorgingsstaat. Het non-discriminatoire om geen privileges te willen toekennen aan politici lijkt sympathiek, maar lijkt moeilijk te rijmen met het feit dat Wilders als politicus de kosten die zijn beveiliging met zich meebrengt niet zelf hoeft te betalen, als ik het goed heb. Sociale zekerheidsrechten vormen een socialistisch monster. De eigen verantwoordelijk wordt beperkt, de prikkels om een eigen bestaan op te bouwen met en naar eigen vermogen en inzicht worden ernstig verzwakt, het systeem wordt met dwang opgelegd aan het productieve deel der bevolking, de administratieve rompslomp van de herverdeling kost een vermogen, familiebanden gaan kapot, anti-sociaal gedrag wordt in de hand gewerkt, passiviteit bevorderd, onverantwoordelijk gedrag wordt aangejaagd en gevoel van eigenwaarde wordt vernietigd. Zeer socialistisch, zeer gedwongen collectivistisch, zeer anti-liberaal.    

 Onmiddellijke invoering sollicitatieplicht voor oud-politici Geen salarisverhoging voor ministers, Kamerleden en andere politici/bestuurders

 De term sollicitatieplicht is alleen denkbaar als men uit gaat/aanhanger is van een systeem van dwang. En waarom zou je iemand die eigen vermogen heeft dwingen tot solliciteren en waarom zou je burgers dwingen om mee te betalen aan de inkomensvoorziening van anderen. En waarom zouden ministers, Kamerleden en andere politici/bestuurders salaris dienen te ontvangen?    

 Geen overheidssubsidies voor politieke partijen

Goed punt. Liberaal.

 Extra geld voor verpleeghuiszorg: minder bureaucratie/overhead en meer handen aan het bed Nette eenpersoonskamers voor ouderen in verpleeghuizen: ouderen zijn geen gevangenen Belastingvrij loon voor vrijwillig werkende 65-plussers

 Niet liberaal. Gezondheidszorg is geen overheidstaak. Waarom geen belastingvrij loon voor alle werkenden, ongeacht de leeftijd?

 Grenzen zo lang mogelijk dichthouden voor Oost-Europese werknemers

 Niet liberaal. Mensen horen zelf te bepalen wie zij als werknemers willen en wie niet.

 Werken voor een uitkering

 De PVV pleit dus voor een soort Melkertbaan. Staatswerkvoorziening in de (nationaal-)socialistische-en communistische traditie. Onliberaal, natuurlijk.

 Geen  fiscalisering AOW, vergroting draagvlak AOW door meer werkenden onder de 65 jaar

 Gedwongen collectivisme tot het graf. Oudedagvoorziening in de socialistische traditie. Een voorstel om een niet-deugend piramidespel levensvatbaar te houden. Socialistisch, niet liberaal.

 Meer investeren in wegen en automobiliteit: meer wegen, prioriteit bij knelpunten

 Staatswegen(die mogelijk aangelegd worden door werknemers in staatsdienst die in ruil hiervoor van de staat een uitkering krijgen). Niet alleen het voorstel zelf, maar ook de woordkeus, een staatsuitgave ‘investeren’ noemen, is socialistisch. Enkele klassieke liberalen vinden de infrastructuur tot de overheidstaken behoren. Veel neo-liberalen zijn wel te spreken over staatsinterventie in wegenbouw. Vanuit libertarisch oogpunt is dit voorstel zeker niet erg liberaal, maar vooruit, laat ik het neo-liberaal noemen.

 Geen tolheffing, geen rekeningrijden, afschaffen trajectcontroles

 Dit voorstel is alleen mogelijk wanneer je uit gaat van staatswegen(niet libertarisch/niet erg klassiek liberaal) en zo niet dan is het zeer onliberaal, namelijk een vorm van dwang(de eigenaar van een weg hoort namelijk zelf te bepalen of de mensen die hij toestaat over zijn weg te rijden wel of geen tol te laten betalen). 

 Verhoging maximumsnelheid, extra verhoging in avonduren en ’s nachts

 Waarom een maximumsnelheid? Waarom niet gewoon alle materiële en immateriële schade verhalen op de veroorzaker van een ongeval. Iemand die roekeloos rijgedrag wil blijven volhouden zou in een vrije markt veel moeilijker een verzekeraar kunnen vinden dan iemand die niet roekeloos is in het verkeer. Regulering versoepelen is niet hetzelfde als regulering afschaffen. Laten we dit voorstel licht liberaliserend noemen.

 Tweede nationale luchthaven in Flevopolder of in zee

 Gaat het hier nou om een staatsluchthaven of een luchthaven in particuliere handen? Of er zou moeten staan: het oprichten van een luchthaven toestaan. Maar dan zouden de Flevopolder of in zee slechts suggesties dienen te zijn en niet door de overheid aangewezen plekken. Zijn deze plekken toch meer dan suggesties dan is het begin van staatscorporatisme al binnengeslopen nog voor de eerste metingen in de polder hebben plaatsgevonden.

 Van Groene Hart naar Kloppend Hart: wonen, werken en recreëren

 Ruimtelijke ordening van staatswege. Er wordt geen rekening gehouden met de eigendomsrechten. Als het Groene Hart geen eigenaars heeft en de staat beheerder is, hetgeen volgens mij thans het geval is, dan is dit een vergaand etatistisch voorstel. Dit riekt naar communistische maakbaarheid. Niet liberaal.  

 Bouw nieuwe kerncentrales

 Niet duidelijk is of het hier gaat om staatskerncentrales of dat de staat toestaat dat er kerncentrales worden gebouwd. Het eerste standpunt zou niet met klassiek liberalisme te verenigen zijn, het tweede wel.

 Geen nieuwe landen bij Europese Unie Turkije in de EU dan Nederland eruit Afschaffen Schengen-visa, Nederland gaat weer geheel over eigen toelatingsbeleid vreemdelingen Geen nieuwe Europese Grondwet of  overdracht nationale bevoegdheden aan Brussel Samenwerking EU vooral economisch, terugbrengen politieke zeggenschap naar nationale parlementen Afschaffen Europees Parlement, sterke beperking Europese Commissie en stoppen met jaarlijkse Nederlandse miljardenafdrachten aan Brussel

 Maar tegen de EU an sich is de PVV niet. Sterker nog, de PVV vindt dat de EU-samenwerking vooral economisch dient te zijn, wat impliceert dat overheden economisch beleid dienen te voeren, in plaats van zich afzijdig te houden. Als met economische samenwerking wordt bedoeld dat de EU een vrijhandelszone zal zijn, dan zou dat een stap in de goede richting betekenen als men ernaar blijft streven om van de hele wereld een vrijhandelszone te maken. Importbelastingen voor producten uit de Derde Wereld en subsidies voor Europese bedrijven geheel afschaffen.   

 Rechten van het dier in de Grondwet Minimumgevangenisstraf voor dierenmishandelaars Na veroordeling dierenmishandeling: levenslang verbod op houden van dieren

 Lijkt me moeilijk uitvoerbaar. Hierdoor zou iedere niet-vegetariër uiteindelijk vlees uit het buitenland moeten halen. Om vlees te kunnen verkrijgen zul je namelijk eerst een dier moeten doden en slachten en als een dier een schop geven al mishandeling is, dan is een dier executeren en vervolgens ontleden dat helemaal. De wijze waarop een eigenaar zijn dieren behandelt, is vanuit libertarische/klassiek liberale optiek een morele kwestie en niet iets voor het strafrecht. Iemand die dieren slecht behandelt kun je boycotten. En daarom zullen bedrijven waarin dieren slecht behandeld worden automatisch failliet gaan als in het afzetgebied van zulke bedrijven het inzicht heeft post gevat dat men dieren dierwaardig dient te behandelen en dat men niet aan het mishandelen van dieren behoort mee te doen.

 Mijn conclusie: hoewel de PVV een paar sympathieke, of sympathiek ogende, voorstellen heeft tot verandering is het zeer zeker geen liberale partij te noemen. De PVV is een partij die voorstander is van een zeer omvangrijke overheid die zich niet alleen bemoeid met veiligheid, maar ook verregaand met gezondheidszorg, ruimtelijke ordening, wegenbouw, opvoeding, de taal die men bij het uitoefenen van de godsdienst spreekt, de genotmiddelen die men verkoopt, de planten die men thuis heeft, de boeken die mogen uitkomen en klederdracht. Een populistische partij die een groot voorstander van democratie is, een grote, doch enigszins afgeslankte, verzorgingsstaat voor staat, via de hypotheekrente aftrek de burgers aan wil blijven zetten tot het maken van schulden en ook nog eens een partij die voorstander is van socialistische arbeidsvoorzieningen.  

 De Partij Voor de Vrijheid is, in weerwil van de naam, geen partij voor de vrijheid maar een gematigd hervormingsgezinde sociaal-democratische partij met paleoconservatieve trekjes. 

 Ingezonden door Oscar

78 REACTIES

 1. @drnomad [24]:
  “Realiteit is, dat Nederlanders op dit moment niet op een Libertarische Partij zullen stemmen”

  Heb je een idee waarom niet? Waarom niet stemmen op een partij die dwang en geweld wil uitschakelen?
  Waarom niet stemmen op een partij die je jouw eigendom wil laten houden?

  Is het onbekendheid?
  Is het angst voor zelfstandigheid?
  Is het gebrek aan zelfvertrouwen?
  Is het jaloesie of afgunst?

  Luc [33] reageerde op deze reactie.
  GB [34] reageerde op deze reactie.
  drnomad [36] reageerde op deze reactie.

 2. @Peter de Jong [27]:

  -partijen coalities zijn al helemaal niet meer mogelijk. Grote kans dus dat NL na verkiezingen nog jaren zonder regering zit.

  Zie jij dit als een ramp voor het land??

  *Wil je die mogelijkheid vergroten dan moet je een sociaal-liberale partij oprichten om PvdA verder leeg te zuigen en de opmars van D66 te stuiten.*

  Klopt; een sociaal liberale partij voor de onderklasse die atheistisch en daarmee samenhangend Islamkritisch is heeft toekomst.
  De PVV is met Wilders die een VVD achtergrond heeft bij sommigen toch nog net een stap te ver.
  Niet dat ik zo kapot ben van zo’n partij maar als die Dhimmi’s 66 en de PvdA leeg kunnen zuigen is dat een groot voordeel. De SP heeft een kapitale fout gemaakt door de lijn Anja Meulenbelt en Hamas Harry te kiezen en zo haar achterban die het meest te lijden heeft van de multikul in de kouw te laten staan. Hun rol is op de langere termijn uitgespeeld omdat ze rechtstreeks inwisselbaar zijn met de PvdA of groenlinks. Het enige wat ze nog een beetje hiervan onderscheidt is hun standpunt omtrent de EUSSR.

  *Een ander blok dat gesloopt moet worden, wil je de kans op een regering verhinderen, is het CDA. Dat blok drijft vnl. op bejaarden en boeren die hun hele leven al CDA (incl. voorgangers) stemmen. *

  Niks verkeerds over boeren, hé 😉 Maar je hebt wel voor een gedeelte gelijk. Ik heb tijdens verkiezingen meegemaakt dat er een bus vanuit het bejaardehuis aankwam bij het stembureau. Mensen met rollators die maar half doorhadden dat ze nog leefden werden door meegereisde nonnen geholpen met het stemmen. Echt zelf meegemaakt en het was een treurig schouwspel!
  Maar is het met de PvdA en de allochtonengemeenschap in grote steden anders gesteld?
  Van oudsher is er ook altijd een scheidslijn geweest tussen Den Haag en de Grachtengordelkliek tov de provincie die niks van deze profiteurs moest hebben. Boeren zijn over het algemeen een redelijk vrijgevochten volkje.
  En daar kan ik me dan weer wel in verplaatsen.
  Volgens mij is het traditionele bolwerk CDA wel aan het afbrokkelen ten faveure van Wilders.

  Peter de Jong [35] reageerde op deze reactie.

 3. @Hub Jongen [31]:

  Hij is wel niet aan mij gericht maar;

  *Heb je een idee waarom niet? Waarom niet stemmen op een partij die dwang en geweld wil uitschakelen?*

  Is het misschien omdat dwang en geweld in de mens zit, niet uit te schakelen IS en je er op moet anticiperen en eventueel handelen??
  En dat is iets wat Wilders in ieder geval wel doet.

  Ik denk dat het libertarische standpunt in deze te idealistisch/pacifistisch is en heb zwaar mij twijfels of die (goede!) instelling in de praktijk zoden aan de dijk zet.

  Hub Jongen [40] reageerde op deze reactie.

 4. @GB [32]:

  “Volgens mij is het traditionele bolwerk CDA wel aan het afbrokkelen ten faveure van Wilders.”

  Ja, maar dat ligt vooral aan zijn anti-Islam en pro-Israel standpunten. Het CDA pareert dat met het pro-Israel beleid van Verhagen en de hardere opstelling richting moslims zoals bijv. Mirjam Sterk die regelmatig verwoordt. Conservatieve katholieken en protestanten gaat dat echter nog niet ver genoeg en die knikken altijd instemmend als Wilders er nog een schepje bovenop doet.

  De meeste CDA kiezers zullen echter niet zo gauw op Wilders stemmen, want die zijn enorm loyaal. Het CDA is al jaren een fenomenaal machtsblok in de NL samenleving (veel groter dan hun zetelaantal doet vermoeden) dat steunverleners rijkelijk beloond. Zelf Van Agt, die nu toch al jaren in de clinch ligt met het CDA vanwege hun pro-Israel politiek, zal de partij nooit de rug toekeren.

  Het CDA kent, net als de VVD en de PvdA, een linker en een rechter vleugel die intern regelmatig met elkaar overhoop liggen. Ook de bloedgroepenstrijd tussen de voormalige KVP, CHU en ARP is nog lang niet beslecht, hoewel de katholieken het er meestal voor het zeggen schijnen te hebben.

  Anders dan bij VVD en PvdA weet het CDA de ‘vuile was’ aardig binnenskamers te houden. Katholieken hebben nu eenmaal een praktische instelling en laten hun principes graag varen als ze dat iets nuttigs oplevert. 😉

  GB [37] reageerde op deze reactie.

 5. @Hub Jongen [31]:

  Goede vraag, alleen stel je hem aan mij, omdat je met mij in discussie wilt. Het gaat erom wat de meute vindt, en die vindt iets anders dan ik.

  Het volk heeft nog steeds een groot vertrouwen in de overheid en heeft er geen probleem mee om belasting te betalen of om anderen te dwingen om bij te dragen. Men vindt dat normaal. Dat is wat ik constateer uit gesprekken, discussies enzovoort. Mensen denken ook dat de overheid hen beschermt (tegen de vrije markt bijvoorbeeld). Verder willen mensen geen vrijheid, maar privileges; ook al is dit een wijze uitspraak van één of andere filosoof (Bastiat?), ik constateer dat dit echt waar is.

  Wil je een ander dwingen om belasting te betalen, zullen veel mensen simpelweg ja zeggen. De overheid beloont ook luiheid, denk aan het sociale stelsel, je hoeft zelf niet meer aan de armen te denken. En ik denk dat de reden waarom het volk nog steeds van de overheid houdt nog veelzijdiger is dan de vorige drie zinnen.

  Na dat beantwoord te hebben, terug naar de kern. Op welke gronden kan een Libertariër voor een politieke partij kiezen (of niet).

  Ik denk dat het heel makkelijk is. Ieder politicus moet een ambtseed of belofte afleggen. Daarin zweert hij trouw aan de Staat. Een politicus babbelt over geld en taken voor het overheidsapparaat. In de ogen van de anarcho-kapitalist is de Libertarische Politicus een Oxymoron. De keus is dus heel makkelijk: geen enkel politicus voldoet, nu niet, nooit niet.

  De Small-State Libertariër moet een andere afweging maken. Wilders? Lijkt het op wat ik leuk vind? Wat zijn de bedreigingen en kansen? Zeggen dat Wilders’ belastingverlaging beter is dan helemaal geen belastingverlaging is niet principieel, maar je kunt dat rustig zeggen zonder je principes uit het oog te laten vallen. Ieder maakt zijn eigen afweging, op 22 november 2006 heb ik Fleur Agema (nr. 2 op de PVV lijst) aangeklikt, omdat Wilders met de meest radicale belastingverlaging komt van alle partijen, en omdat Agema in haar rol als Statenlid voor Provincie Noord-Holland al bezig was met het aanpakken van allerhande dubieuze subsidies, aan Stichtingen en politici. Liever 1 persoon in de TK die dat doet dan geen.

  R. Hartman (NI) [38] reageerde op deze reactie.

 6. @drnomad [36]: “…en omdat Agema in haar rol als Statenlid voor Provincie Noord-Holland al bezig was met het aanpakken van allerhande dubieuze subsidies”
  Exact mijn reden om Fleur te stemmen.

  Hoewel Oscars artikel goed aangeeft hoe ver de huidige politiek, en ook die van Wilders, van het libertarisme af ligt vind ik het te principieel, gezien vanuit de reële situatie van dit moment. En eerlijk gezegd vind ik het hier en daar zelfs wat gezocht, alsof er alleen maar gezocht is naar stokken om te slaan.

  Eén voorbeeld: Teksten vanwege de overheid op (voorlichtings- en informatie-)folders uitsluitend in de Nederlandse taal
  Zelfs een minimale overheid (de minarchisme variant) zal bepaalde informatie over haar beleid aan haar bazen (de burgerij) toe moeten lichten. De duidelijke bedoeling van de PVV is hier te bereiken dat immigranten er belang bij krijgen de Nederlandse taal machtig te worden. Het is van de zotte dat NL zich aanpast aan gelukszoekers.

  Nog één: Eerste tien jaar verblijf vreemdelingen in Nederland: geen recht op uitkering
  Dat heeft niets met de wens voor een verzorgingsstaat te maken. Iemand die tien jaar geen gratis geld krijgt moet dus werken en kan niet uitvreten. Wie werkt betaalt premies, die recht geven op een uitkering als daar aanleiding voor is. Een inkomensverzekering dus: wie niet betaald wordt ook niets uitgekeerd. Dat verzekeren geen overheidstaak zou moeten zijn is een ander verhaal.

  Kwartje van Kok: gaat niet over legitimiteit van heffingen, maar om woord houden; dat kwartje zou tijdelijk zijn, en dient dus ongedaan gemaakt te worden (teruggeven is overigens iets heel anders). Overigens is Geert ook tegen het voorgenomen rekeningrijden, en accijns op brandstof is heel wat beter verdedigbaar dan wegenbelasting of een privacy-schadend GPS volgsysteem. Wederom kun je je afvragen of infrastructuur een overheidstaak zou moeten zijn, maar momenteel is de situatie zo en als je daar ook meteen vanaf wil zal de gemiddelde kiezer het niet meer volgen. Het libertarische gedachtegoed wordt nu eenmaal nogal argwanend bekeken door de grote massa.

  Tot slot: alle anti-islam maatregelen mogen dan ‘niet liberaal’ zijn, het is zelfmoord tolerant te willen zijn tegenover de intoleranten. Zolang er geen enkele vorm van wederkerigheid is hoeft er van mij geen enkele vorm van tolerantie jegens de islam getoond te worden. Probeer eens een bijbel mee te nemen naar Saudi Arabië. Forget it. Laat staan een kerk bouwen. Trouwens, als niet-moslim mag je niet eens naar Mekka (geen idee waarom je dat zo willen, maar OK). Waarom zou het libertarisch zijn om (beoogde) je onderdrukkers te tolereren?

  Verder staan er uiteraard een aantal zeer geldige punten van kritiek in, met name aangaande zaken die huidige vrijheden afnemen. Maar Geert beweert niet libertarisch te zijn; sterker nog, hij heeft gewoon aangegeven zelfs niet liberaal te zijn. Dus je kunt hem niet van valse voorwendsels beschuldigen.

  Wie in Geert de grote verlosser meent te zien zal inderdaad bedrogen uitkomen: politiek en oplossingen gaan nu eenmaal niet samen.
  Hub Jongen [41] reageerde op deze reactie.
  Luc [42] reageerde op deze reactie.

 7. @GB [34]:
  “dat dwang en geweld in de mens zit, niet uit te schakelen IS …”
  Allerlei ziektes zitten ook in de mens en toch vinden we het logisch er tegen te vechten Waarom dan niet voor een morele samenleving?

  Maar essentieel is dat de mens zich (tot nu toe) heeft kunnen ontwikkelen en in leven is kunnen blijven, komt doordat hij een verstand heeft.
  Dat KAN hij gebruiken. En als hij dat doet, en consequent redeneert, komt hij tot de conclusie dat onze beste samenlevingsvorm er een is waarin geweld van en tegen andere mensen afwezig is.

  We hoeven alleen maar de logica en de waarheid hiervan duidelijk te maken. Simpel? Nee.
  Voorbeel: probeer maar eens aan een christen en /of moslim te bewijzen dat de ander het “ware” geloof heeft

  GB [51] reageerde op deze reactie.

 8. @R. Hartman (NI) [38]:

  “….vind ik het te principieel, ”
  Kan dat?

  Wat wel in het artikel en in de discussie een beetje door elkaar heen lopen zijn
  1> Wat is het principe, Waar willen we uiteindelijk naar toe. en
  2> Hoe komen we van A (nu) naar B (ideaal)

 9. @R. Hartman (NI) [38]:

  Goede beargumentatie. Zou jij op PVV stemmen?

  @Hub Jongen [39]:
  Dat stemmen op de LP wel zin heeft. Ik dacht dat je dat verdedigde. Maar niet dus.

  Hoe zit het trouwens met de LP? Doen die in 2010 ook mee met de 2e kamer verkiezingen?

 10. Dieren en kinderen horen geen bezit te zijn.
  Je mag een dier, net zoals een kind, dus niet mishandelen. Of je moet voor slavernij zijn. Ik mag libertariërs als slaaf houden tegen hun wil in.

  Fijn wel dat men opmerkt dat het verbod op de PNVD niet liberaal is.

  En ik blijf erbij dat het onmenselijk is te verlangen dat personen levenslang arbeid moeten verrichten om schade aan anderen aangedaan terug te betalen danwel te compenseren. Elke libertariër zal walgen als hij of zij door een foutje levenslang moet werken om miljoenen terug te betalen. Per ongeluk stootte de libertariër een duur kunstwerk om toen hij flauw viel en verzekering dekte het niet. Ik noem maar iets.

  Een leer moet niet absoluut zijn. Blijf altijd zelf nadenken in plaatst dat een leer dit voor je overneemt.

  Ik ben zelf: humaan-liberaal.
  Luc [44] reageerde op deze reactie.

 11. @Marthijn Uittenbogaard [43]:
  “Ik mag libertariërs als slaaf houden tegen hun wil in.”
  Hoe bedoel je?

  Ik denk dat een kunstwerk dat miljoenen waard is wel wat beter beschermd wordt. Als een persoon zoiets opzettelijk doet, heeft hij pech. Dat moet je maar geen misdaad plegen. Ook wordt nergens beweerd dat een libertarische samenleving een utopie is. Natuurlijk zullen er fouten gebeuren, en wordt bijvoorbeeld het leven van onschuldigen verpest, maar zoiets is niet aan de orde van de dag ofzo. Dit heeft niets met de ideologie te maken.

  Wat is trouwens het nut van een leer als hij niet voor iedereen in alle situaties geldt, vooral de libertarische? Een leer moet juist wel absoluut zijn, anders is hij nergens goed voor.

  Een verbod op de PNVD is inderdaad erg on-libertair. Maar ik maak uit je bericht op dat je deze partij aanhangt, correcteer me als ik fout zit. Seks tussen volwassenen en 12-jarigen vind ik absurd. Op die leeftijd weet je nog maar nauwelijks wat seks is, laat staan dat je er een weloverwogen moreel oordeel over kan maken. Pedo’s zullen dan deze kinderen misleiden om seks te hebben, want ze hebben immers nog geen moreel oordeel hierover. Ik moet walgen als ik eraan denk.
  Ratio [45] reageerde op deze reactie.

 12. @Luc [44]:

  “Hoe bedoel je?”
  Volgens mij doelt hij erop dat libertariers het moreel gerechtvaardigd vinden om slaven te houden omdat het immers eigendom is. Maar het houden van een slaaf is een inbreuk op de eigendomsrechten van deze ge-enslaveerde (inderdaad, dat woord bestaat niet) mens, en dus illegaal.

  “Wat is trouwens het nut van een leer als hij niet voor iedereen in alle situaties geldt, vooral de libertarische? Een leer moet juist wel absoluut zijn, anders is hij nergens goed voor.”
  Ik denk dat hij met absoluut bedoelde dat je altijd kritisch moet blijven en naar betere oplossingen moet zoeken.

  En over de PNVD, daar ik geef je gelijk. Dat als belangrijkste standpunt vind ik de hele waarde van de rest van hun standpunten aantasten. Ik vind het ook absurd, en zelfs lichtelijk ziek.
  Luc [46] reageerde op deze reactie.

 13. @Ratio [45]:
  “Met NIET absoluut” bedoel je.
  Ik “geloof” dat er zoiets als een absolute en objectieve seculiere morele waarheid bestaat. Daarom denk ik dat een leer/ideologie wel absoluut moet zijn. Maar ik denk dat dit en misverstand met de term absoluut is.

 14. @GB [37]:

  “Het CDA zit net als de PvdA vol met calculerende opportunisten.”

  Dat mag je wel zeggen ! Het CDA had er bijv. geen enkele moeite mee om een deal te maken met de VS en NL in een uitzichtloze oorlog in Afghanistan te manouvreren in ruil voor een baantje bij de NATO voor De Hoop Scheffer.

  Toch kalft de aanhang van beide regentenpartijen al jaren gestaag af. Het CDA is nu kleiner dan vroeger de KVP. De PVV kan daar zeker gebruik van maken, maar zolang de harde kern van het CDA (de zeer loyale 80ers) nog niet is uitgestorven komt Geert net een paar stemmen te kort.

  GB [51] reageerde op deze reactie.

 15. Maar het was toch al heel lang bekend dat de PVV het woord Vrijheid in zijn naam misbruikt? Niets nieuws onder de zon, de VVD doet dit ook al decennia lang.

  Wat wel leuk zou zijn is een discussie met Wilders met als thema zijn misbruik van het woord Vrijheid. Het is een punt waarop je direct de discussie van Wilders wint. Helaas doen de media dit te weinig, of zeg maar nooit, ook niet met de VVD.

  Dit komt waarschijnlijk door newspeak, de media probeert, hand in hand met politici, woorden te ontdoen van hun betekenis en er een andere, hun meer welgevallige, betekenis aan te geven. Denk dus aan het woord Vrijheid, maar ook aan het woord “solidariteit”.
  Als er 1 woord zo ontzettend verkracht en ontdaan is van zijn oorspronkelijke betekenis in de NLse taal door politici en media, dan is het dat woord wel.

 16. @Peter de Jong [49]:
  Aleid Wolfsen/PvdA , voormalig rechter, was ook heel actief samen met GroenLinks om in 2005 geruisloos het procesrecht van een ieder de zogeheten actio popularis af te schaffen, samen met meer dan 1000 anderen bestuurlijke vernieuwingen. Het gevolg is dat ik u of anderen met formeel gezag niet meer kan waarschuwen. Kanker is inmiddels volksziekte nummer 1 en huidkanker is hard op weg een epidemie te worden. De Vinex wijken zitten namelijk vol met de giftige stoffen chroom VI en arsenicum. Ten bewijze verwijs ik u naar de uitspraak van de Raad voor de Journalistiek van 17 april 2007. http://www.rvdj.nl/2007/19 Er is in Nederland helemaal maar dan ook helemaal niets meer waar burgers nog enige houvast aan kunnen hebben.
  Robert A. Verlinden.

  Peter de Jong [65] reageerde op deze reactie.

 17. @Peter de Jong [47]:

  Op zich hoeft er niks mis te zijn met een beetje koehandel. Zoals je al eerder meldde zijn katholieken niet zo “rooms” in deze.

  Het CDA speelt echter op een kompleet verkeerde manier handjeklap. Het gaat niet om het belang van de NL burger of samenleving maar om persoonlijke belangen en gewin. De Hoop Scheffer is een goed voorbeeld maar ook de komende benoeming van Balk als nieuwe EUSSR voorzitter is er eentje om in te lijsten.
  Ofwel regelrechte corruptie.

  @Hub Jongen [40]:

  Allerlei ziektes zitten ook in de mens en toch vinden we het logisch er tegen te vechten Waarom dan niet voor een morele samenleving?

  Dat geweld niet uit te bannen is wil nog niet zeggen dat je er niet tegen moet vechten. Er zullen altijd mensen/groepen zijn die voordelen willen behalen door gebruik van geweld en daar vaak ook nog in slagen.
  Het levert ze domweg voordeel op en dus zullen ze er mee doorgaan.
  Daarom heb ik niks met het maakbaarheidsdenken rondom het fenomeen “mens”.
  Een goede qoute die ik in deze eens gelezen heb is dat een mens niet evolueert maar zich aanpast aan nieuwe omstandigheden.
  Vroeger liepen er ook PSP-ers met het “gebroken geweertje” op hun jasje gespeld. Alle geweld, kernwapens en oorlogen de wereld uit! En het leukste was dat ze ECHT dachten dat dit mogelijk zou zijn! Ik heb dit soort naiviteit nooit begrepen. Mensen die niet de goede analyse van het probleem kunnen maken zullen het ook nooit effectief kunnen bestrijden.
  Wilders maakt in de meeste gevallen wel de juiste analyse en of hij het wel effectief kan aanpakken valt nog maar te bezien.
  De rest is al bij voorbaat kansloos omdat ze de eerste stap al niet kunnen of (door morele barrieres) niet willen maken.

  Ik zie de strijd tegen geweld als een continue proces dat nooit ten einde is en hooguit (flink)teruggebracht kan worden binnen aanvaardbare proporties.
  En dat kan het beste met goede educatie gecombineerd met een stevig repressiemodel (voor wie niet wil luisteren) naar mijn mening.

 18. PVV is leuk als oppositie partij. Dat verbreekt al dat laffe politieke correctheid een beetje. Maar verder is het niet interessant. Met zijn uitspraak “[Alle ellende in de wereld is veroorzaakt door Moslims]” laat hij me denken aan een bepaalde persoon die in 1933 aan de macht kwam. De omstandigheden zijn nu anders, dus een soort van coup zie ik niet gebeuren, alleen het laat toch wel zijn ideeën en verlangens zien.

  GB [55] reageerde op deze reactie.

 19. @Luc [54]:

  Totaal uit zijn verband gerukt en onwaar. Vergelijkingen met iemand die in 1933 aan de macht kwam slaan helemaal nergens op.
  Wilders heeft het NOOIT over moslims an sich maar over de politieke ideologie die Islam heet.
  En als het over de Islam gaat heeft ie gewoon eenpunt naar mijn mening.
  En hij heeft ook nooit gezegd dat alle ellende in de wereld wordt veroorzaakt door moslims.
  Als dit wel zo is daag ik je uit om daarvan hier een linkje te plempen waarna ik mijn oprechte excuses zal aanbieden.

  Luc [56] reageerde op deze reactie.
  Luc [57] reageerde op deze reactie.

 20. @GB [55]:
  Ik vergelijk hem helemaal niet met Hitler. Ik zei dat hij me aan hem liet denken, namelijk doordat Hitler ditzelfde zei over joden. Dat is alles
  Ik had deze zit expres tussen [] gezet, omdat het zoiets was. “De Islam” en de “beoefenaars” van de Islam, Moslims, komt in mijn ogen op hetzelfde neer. Zonder beoefenaars van een geloof is er immers geen geloof.

  Ik had gelezen dat Rutte zei dat Wilders dat heeft gezegd, maar ik zie nu ergens anders staan dat Wilders dit niet heeft gezegd.

  Welk verband trouwens?
  GB [58] reageerde op deze reactie.

 21. @GB [55]:
  Hij zegt bovendien dingen als “[Turkije moet zich nooit aansluiten bij de EU omdat het een “moslimland” is, niet een “Islamitisch land”]” De [] betekend dat het iets in die trend is.

 22. @Luc [56]:

  *“De Islam” en de “beoefenaars” van de Islam, Moslims, komt in mijn ogen op hetzelfde neer. Zonder beoefenaars van een geloof is er immers geen geloof.*

  Hierin maak je mijns inziens de fout die vele mensen met betrekking tot de Islam maken. Je ziet het nl als een geloof. De Islam is bovenal een ideologie net zoals het Fascisme of Communisme dit was. De Islam bepaald hoe je jezelf moet kleden, op welke partij je moet stemmen, hoe de rechtspraak eruit moet zien, hoe je moet bankieren, dat ongelovigen minderwaardige mensen zijn, wat je wel en niet mag zeggen etc. Dingen waar geen enkel geloof ook maar iets mee te maken heeft maar de Islam doet dat wél. Het bepaald letterlijk het gehele maatschappelijke en persoonlijke leven.
  Zie bv Saudi Arabië. Vrouwen mogen niet autorijden, kerken zijn er verboden en er is een sharia om maar eens wat te noemen.

  Dit wil niet zeggen dat je ALLE moslims gelijk moet schakelen met de Islam. Net zo goed als dat de Duitsers in de dertiger jaren niet allemaal fascisten waren.
  Maar er is maar één Islam en dat is degene die in de Koran staat opgeschreven.
  We gaan toch ook niet marchanderen met de term Fascisme??

  Luc [59] reageerde op deze reactie.

 23. @MG [4]:

  Beste MG,

  Ik begin mijn commentaar met de stelling dat de PVV niet Libertaans of klassiek liberaal is. Misschien heb ik het wat ongelukkig gesteld dat het artikel diepgang mist. Toch moet ik zeggen dat ik per onderwerp wat door de schrijver genoemd wordt het erg jammer vind dat er geen libertaanse of klassiek liberale oplossing wordt aangeboden. Dit zou de discussie pas echt op gang kunnen brengen.

  Ik moet toegeven dat dit stuk het niet liberale karakter van PVV met grote precisie aanduidt. En dat ik moet toegeven dat de PVV minder liberaal lijkt te zijn dan ik altijd voor ogen heb gehad.

  Fluminis

  Hub Jongen [61] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.