cbs-bevolkingspiramide_2008_We moesten weer eens verplicht de CBS enquête Internationale diensten invullen, misschien wilt u ook de aangepaste versie (geplukt en veranderd van de CBS contactcenter pagina) nav de CBS dwangsom dreiging opsturen.

 

 De boete is een bedrag ineens dat ik  het CBS opleg naar aanleiding van het niet, niet tijdig of niet volledig verstrekken van de gevraagde vergoeding van tijd, werkzaamheden en gemiste orders aan het CBS.

De boete bedraagt ten hoogste € 5.000,– (artikel 43, eerste lid, CBS-wet).

De last onder dwangsom is een pressiemiddel die door mij wordt opgelegd naar aanleiding van het niet, niet tijdig of niet volledig vergoeden van de gevraagde werkzaamheden. De Directeur-Generaal van de Statistiek is hier voor aansprakelijk (artikel 52 CBS-wet). De last onder dwangsom wordt op grond van zorgvuldige afwegingen per individueel geval vastgesteld. Dit is onder meer afhankelijk van de omvang, aard en ernst van de werkzaamhed(en).

De inhoud van een last onder dwangsom kan bijvoorbeeld zijn:

·         Alsnog de gevraagde vergoeding volledig leveren. 

·         Bij niet nakoming binnen 2 weken na verzending van de betreffende beschikking, wordt een dwangsom per dag verbeurd, met een maximum van € 20.000,–.

5 REACTIES

 1. CBS enquête onder stasi-staatsdwang (,..5 mei bevrijdingdag??,.waar?)

  hoe ongelooflijk rigide , ik erger me als ondernemer rot aan dit gore systeem ..wat haat ik de overheid !.. € 20.000,–. ?! ., krankzinnig.

  Dictatuur -of (indirecte)democratie ..? ,astublieft liever beide NIET .

  ik roep niet op ,..ik verlang :
  ik verlang naar n opstand tegen de overheid ,en massale belastingoproer
  , een raid op alle 30 belastingkantoren ,en lynchpartijen jegens politici…

  uitbreiding NSB verbod , dan ook geldend voor de drie schade-tumoren :
  socialisme (sp, pvda ,GL),fascisme (nvu),fundamentalisme(cu, cda ,sgp)

  nergens hebben bovenstaande (etatist)systemen zich positief bewezen ..

 2. Staat er ook dwangsom op fouten?
  Eenieder kan een foutje maken, toch?
  (hint: of een hele reeks)

  Dus invullen hoeft niet veel tijd in beslag te nemen. Geef het aan je zoontje van 7 en zeg dat hij op elk lijntje iets krabbelt. De naam van een Kuifje-Album, een getal tot 1000, … anything.

  Je hoeft het dan alleen maar tijdig terug te sturen.
  Er kan dan niet gezegd worden dat je het niet, niet tijdig of niet volledig zou hebben gedaan, want je hebt het dan wel, tijdig en volledig ingevuld teruggestuurd. Zaten er “her en der” wat foutjes in? Tja, ach, kan de beste overkomen, nietwaar?

 3. Van de site van CBS geplukt:

  Corporate informatie
  Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft tot taak het verzamelen en bewerken van gegevens met als doel het publiceren van statistieken ten behoeve van praktijk, beleid en wetenschap. Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. De wettelijke grondslag voor het CBS is de “Wet op het Centraal Bureau voor de Statistiek” van 20 november 2003 (Staatsblad 2003, 516).
  De CBS-wet is laatstelijk gewijzigd bij Wet van 15 december 2004, houdende wijziging van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek in verband met de uitvoering van de nieuwe Intrastatverordening (Staatsblad 2004, 695)

  De informatie die het CBS publiceert, omvat vele maatschappelijke aspecten, van macro-economische indicatoren als economische groei en consumentenprijzen, tot de inkomenssituatie van personen en huishoudens. Het onderzoeksprogramma (meerjarenprogramma en werkprogramma) van het CBS wordt vastgesteld door de Centrale Commissie voor de Statistiek (CCS). Dit is een onafhankelijke commissie die waakt over de onafhankelijkheid, onpartijdigheid, relevantie, kwaliteit en continuïteit van het statistische programma. De DG is onafhankelijk als het gaat om de keuze van onderzoeksmethoden en de beslissing om uitkomsten te publiceren.

  Het CBS wil tot een maximale vermindering van de administratieve lasten voor bedrijfsleven en burger komen. Hiertoe worden zoveel mogelijk bestaande administratieve bestanden van de overheid en buiten de overheid (maar wel gefinancierd met publieke middelen) gebruikt. De gegevens uit deze bestanden worden kosteloos aan het CBS verstrekt. Voor zover bestaande registraties niet toereikend zijn, houdt het CBS ter aanvulling jaarlijks enquêtes onder bedrijven en burgers. Bedrijven kunnen onder bepaalde voorwaarden verplicht worden gegevens aan het CBS te verstrekken. Die verplichting kan het CBS zelf kracht bijzetten met bestuurlijke boete en lastgeving onder dwangsom. Het CBS op zijn beurt is verplicht tot geheimhouding van de individuele gegevens.

  Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is sinds 3 januari 2004 een Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO). De hiërarchische relatie tussen minister en organisatie is doorbroken. De minister van Economische Zaken heeft echter een systeemverantwoordelijkheid voor de statistische informatievoorziening van rijkswege. Dat wil zeggen dat hij politiek verantwoordelijk is voor wetgeving en budget, voor het in stand houden van de voorwaarden voor een onafhankelijke en publieke productie van kwalitatief goede en betrouwbare statistieken. De kosten voor de uitoefening van taken ter uitvoering van deze wet komen ten laste van de rijksbegroting.

  Kort samengevat zoals ik het begrijp:
  Het is een onafhankelijke organisatie die betaald wordt door de overheid (?) om in allerlei databases te zoeken naar wat wij doen en besteden. Ze zijn losgekoppeld van het ministerie, maar hebben wél de macht om dwangsommen op te leggen.
  Het CBS is verplicht tot geheimhouding van individuele gegevens. Wat zijn dat? Alleen onze persoonsgegevens of ook hoe wij ons geld besteden of hoe onze inkomens liggen? Verandert de status (geheim) van deze gegevens als men ze bij elkaar veegt in een grafiekje? Als ze deze gegevens geheim houden, zijn ze nog steeds wél aanwezig bij het CBS, wat doen ze daarmee? Hoe zijn ze beschermd?

  Het geeft maar weer aan hoe een dictatuur bij wijze van wetsaannames gewoon kan doen wat ze wil.

 4. Wanneer je het CBS belt en meldt dat je door bedrijfseconomische omstandigheden niet in staat bent de enquetes in te vullen sturen zij iemand die de enquetes met je gegevens invult.

  Al zo vaak gedaan, denk je nu echt dat een financieel manager van een middel-groot bedrijf enquetes gaat zitten invullen. Ik in ieder geval niet. Kost teveel geld en tijd.

 5. “De last onder dwangsom is een pressiemiddel” DAT, niet die.

  verder LMAO

Comments are closed.