volk-is-het-zatVandaag heb ik de reacties op de eerste 5 delen van deze serie nog eens bekeken. Grotendeels erg leuke en nuttige input, ook de kritieken “snijden hout”. Wellicht wordt de “Verklaring van…” een (veel?) kortere versie van wat ik tot nu toe heb laten zien. Toch wil ik in dit deel een voorschotje doen op de visie die ik heb als Onafhankelijke ten opzichte van mijn medemensen die wellicht mijn standpunten niet delen: de volkeren van deze aarde.

Aan de volkeren van deze Aarde:

Wij vragen niets van u. Wij willen niet over u heersen en wij willen geen controle op u uitoefenen. Het enige dat wij willen, is in rust en vrede op deze aarde leven. Zoals altijd zullen wij hulpvaardige buren zijn en milde, royale bekenden. Wij blijven de eerlijke zakenpartners en betrouwbare werknemers. Wij blijven de liefhebbende ouders en de respectvolle kinderen.

Wij zullen echter niet de offerdieren zijn. Wij verwerpen het idee dat anderen rechten hebben op onze levens en eigendommen. Wij zullen niets van u vragen en wij zullen niet langer stilzwijgend toestemmen in de vorderingen op ons. Die arena hebben wij verlaten. Wij verwerpen alle verplichtingen aan elke persoon of organisatie die verder gaan dan eerlijkheid, vrijwillige onderhandelingen en het respect voor de mensheid.

Verderop leggen wij uit wat wij geloven, maar wij vragen niet dat u het daarmee eens bent. Het enige dat wij vragen, is dat u ons niet tracht tegen te houden. Gaat u gewoon verder met uw onderwerping aan het systeem als u wenst; wij zullen niet proberen dit te verstoren. Wij hebben het systeem slechts verlaten.

Wij wensen u vrede, succes en een goede toekomst.

Onder de reacties bevinden zich vragen waarom de verklaring zoveel uitleg zou moeten bevatten. Er wordt gevraagd: “Waarom niet kort en simpel melden, dat je het systeem verlaten hebt?” Een duidelijk en logisch standpunt, wat ik aan het uitwerken ben.

Anderzijds komt ook de vraag: “Zou er niet een boekje gemaakt kunnen worden met daarin uitleg en antwoorden op veelgestelde vragen?” Ook dat is een zeer legitieme vraag. De een is niet zo spraakzaam of zal vragen, dicussies en conflicten even gemakkelijk aangaan als een ander. Terwijl diegene zich misschien wél wil afscheiden van het systeem.

De oplossing zal wellicht in het midden komen te liggen: een kort en krachtig documentje, eventueel verwijzend naar een soort handboekje over wat de verklaring in detail inhoudt. Er wordt veel en hard over nagedacht, er worden veel websites bezocht, zowel juridische als “freeman of the land”-achtige sites en hopelijk is er binnenkort een bijeenkomst met vrienden van Anarchiel, die in een circuit zit met vrije denkers die al verder zijn met dit onderwerp. U kon hier gisteren al een artikel over lezen (https://www.vrijspreker.nl/wp/2009/05/wat-doet-u-op-zondag/#more-61151) op de Vrijspreker waarin Anarchiel al aangaf dat de paden regelmatig kruisen met anderen die zich in dit onderwerp verdiepen. Overigens, mocht u dit artikel van Anarchiel gemist hebben: het is de moeite van het lezen meer dan waard. Er worden hierin zeer kernachtige vragen gesteld aan de overheid.

Wordt vervolgd en ik ben, zoals altijd, benieuwd naar uw reacties.

107 REACTIES

 1. Kan niet anders dan het met je document volmondig eens zijn. Zie jij alleen geen problemen om dit door te voeren? ten slotte is jezelf buiten de maatschappij plaatsen volgens mij niet toegestaan in Nederland. Het is tenslotte zo dat als je buiten het zicht van de overheid wilt blijven zij geen belasting kunnen heffen over je doen en laten! (zie wat er recent is gebeurd met christianastad)

  R. Hartman (NI) [3] reageerde op deze reactie.

 2. “ten slotte is jezelf buiten de maatschappij plaatsen volgens mij niet toegestaan in Nederland”
  En nergens. Vraag je af door wie dat niet is toegestaan, en wat daarvan de reden zou kunnen zijn. Het antwoord is voor velen onthutsend (en voor sommigen een open deur). Je geeft zelf al een uitstekende voorzet.

 3. @flap [1]: Na wat googlen wil ik nog wel even kwijt dat het voorbeeld van Christianastad nou niet direct goed gekozen is (zoals ook de situatie rond het eveneens dan opduikende Doel laat zien). Heeft namelijk niets met libertarisme, maar alles met nihilisme en een totaal gebrek aan respect voor eigendom van doen.

  flap [4] reageerde op deze reactie.

 4. @R. Hartman (NI) [2]: “En nergens. Vraag je af door wie dat niet is toegestaan, en wat daarvan de reden zou kunnen zijn”

  Antwoord lijkt me redellijk duidellijk: Het zit in de genen van de mens om te willen overheersen teneinde er zelf beter van te worden. Dit bewijst de geschiedenis keer op keer.

  “Na wat googlen wil ik nog wel even kwijt dat het voorbeeld van Christianastad nou niet direct goed gekozen is (zoals ook de situatie rond het eveneens dan opduikende Doel laat zien). Heeft namelijk niets met libertarisme, maar alles met nihilisme en een totaal gebrek aan respect voor eigendom van doen.”

  Was ook niet direct bedoelt als een voorbeeld van libertarisme, meer een voorbeeld van de nimmer aflatende drang van overheden om te komen tot belastingheffing en controle.

  Blijft bij mij de vraag hoe u denkt te komen tot een redellijk compromis met de rest van de wereld.

 5. “Het zit in de genen van de mens om te willen overheersen teneinde er zelf beter van te worden”
  U poneert hier min of meer dat de mens inherent slecht is. Maar daar ben ik niet van overtuigd.

  Dat de geschiedenis uw gelijk lijkt te bewijzen komt slechts omdat kinderen opgroeien in de wereld zoals hij is, en de waargenomen gedragingen in die wereld kopiëren en als ‘normaal’ leren accepteren.

  Persoonlijk heb ik geen enkele behoefte een ander te overheersen. Ik dop mijn eigen boontjes, ben behulpzaam naar wie ik aardig vind en niet naar wie ik dat niet vind. Daarbij heb ik een bloedhekel aan lieden die menen mij de wet voor te moeten voorschrijven, enkel en alleen omdat zij zichzelf als ‘machthebbers’ zien.

  Kennelijk zit die drang tot overheersen niet in mijn genen. Volgens uw stelling ben ik dus geen mens?

  Zolang de overgrote meerderheid van de mensheid geen enkel probleem heeft met immoraliteit (en soms zelfs niet als zijzelf daarvan het slachtoffer zijn) zie ik niet veel hoop op een “redelijk compromis met de rest van de wereld”. Van mijn kant is dat overigens simpel mogelijk, zie Pauls betoog, waar ik helemaal achter kan staan, maar van de andere kant gaat dat dus niet lukken.

  Zolang degenen die de macht mij te onderdrukken ontberen dit onvermogen gemakkelijk aan de geweldsmonopolist staat kunnen uitbesteden gaat het niet veel beter worden. Enig ‘redelijk compromis’ heeft dan ook slechts dan kans van slagen als overheden worden afgeschaft. De grote vraag is hoe dat bereikt kan worden.
  flap [6] reageerde op deze reactie.

 6. @R. Hartman (NI) [5]: “Je poneert hier min of meer dat de mens inherent slecht is.”
  Ja helaas.

  Het enkele feit dat u niet meent mee te moeten doen met het heersende spelletje hoeft niet per definitie goed te zijn.
  Door simpele natuurwetten te gebruiken als ‘de sterkste zal overleven’ ontkom je in mijn ogen niet aan een zekere vorm van het willen overheersen in de genen van de mens. de combinatie van onze geestellijke capaciteiten met ons waardeloos fysiek gestel lijdt onheroepellijk tot het willen overheersen van onze omgeving op welke manier dan ook.

  R. Hartman (NI) [7] reageerde op deze reactie.

 7. @flap [6]: U gaat voorbij aan mijn stelling dat kinderen tijdens hun ‘opvoeding’ leren wat wel en niet goed is op basis van wat zij waarnemen en ingeprent krijgen. Het ‘heersende spelletje’ is wat kinderen vanaf de wieg voorgeschoteld krijgen.

  Wie opgroeit met immoraliteit (en wie doet dat niet) heeft een onafhankelijke geest nodig om dat in te zien. Dat wil niet zeggen dat ‘de mens’ inherent slecht is, hooguit dat hij slecht gemaakt is.

  Uw natuurwet “de sterkste zal overleven” betekent in de dierenwerld slechts dat de zwakkeren aan hun lot worden overgelaten. Dieren hebben dan ook geen vermogen tot moreel besef.
  flap [8] reageerde op deze reactie.

 8. @R. Hartman (NI) [7]: “U gaat voorbij aan mijn stelling dat kinderen tijdens hun ‘opvoeding’ leren wat wel en niet goed is op basis van wat zij waarnemen en ingeprent krijgen”

  Ja, ik ben van mening dat dat soort aangeleerde gedragingen het onderspit delven tegen de instinctmatige wil tot overheersen die in de mens en ieder ander levend wezen zit.

  Over de onafhanklijke geest die nodig om in te zien wat immoraliteit is kan ik het alleen maar met u eens zijn. Echter zolang als zoals u al aangeeft iedereen opgroeit met immoraliteit is het maar de vraag waar die onafhankelijke geest dan vandaan moet komen.

  Tenslotte is uw waarneming van de samenleving net als die van mij ook gekleurd door aangeleerde gedragingen en ingeprente waarden.

 9. Dit wordt mijn allereerste reactie op vrijspreker.nl en ik barst van de opmerkingen, maar zal proberen het enigszins binnen de perken te houden. Allereerst wil ik toch even van de gelegenheid gebruik maken om te zeggen dat ik erg blij verrast was toen ik deze webruimte ongeveer twee maanden geleden bij een vriend ontdekte: het doet mijn vertrouwen in de mensheid weer enigszins toenemen in deze donkere tijden.

  Dan even de algemene houding t.o.v. “de vrijheid van meningsuiting” alhier. Ik heb daarover namelijk een fundamenteel andere mening dan de opstellers van deze site. We komen wel ongeveer op hetzelfde punt uit, maar mijn vertrekpunt is radicaal anders; volgens mij bestaat deze vrijheid namelijk helemaal niet. En alle problemen die voortvloeien uit het wel of niet hebben van de vrijheid deze of gene mening te uiten, hebben hun oorsprong in dit fundamentele onbegrip. De enige momenten dat je vrijheid van meningsuiting kunt hebben, zijn de momenten dat die vrijheid er niet toe doet, namelijk wanneer je helemaal alleen bent. En zelfs dan zal de mening die je uit afhangen van je stemming, die zelfs wordt beïnvloed door de kleur van het plafond waaronder je dagelijks ontwaakt. Vrijheid van meningsuiting heb je als je ligt te slapen en je niet bewust bent van de wereld om je heen. Op alle andere momenten pas je het uiten van je mening aan ten behoeve van de wereld en de mensen om je heen, of je dat nu wilt of niet. Jouw mening is gevormd door de input van alle andere mensen die je op je levenspad tegenkomt, en jouw mening is weer input voor de mening van al die anderen. Alleen vanuit dat besef zullen we volgens mij uitkomen op de idealen zoals geschetst door de zeer gewaardeerde makers van vrijspreker.nl.

  Dan de Verklaring van Onafhankelijkheid; deze gaat mij lang niet ver genoeg. Het is goed bedoeld, maar als er woorden als “zakenpartners” en “werknemers” worden gebruikt, vraag ik mij af of de opsteller wel doorheeft dat deze woorden zo ongeveer de belichaming zijn van onderdrukking. “Wij willen niet over u heersen en wij willen geen controle op u uitoefenen.” … Maar een werknemer is toch de meest onderdrukte en gecontroleerde deelnemer aan onze kapitalistische consumptiemaatschappij? Of zie ik dat verkeerd? Van een vrijdenker had ik eerder “arbeider” of zelfs “deelnemer” verwacht, maar niet “werknemer.” De verhouding werkgever-werknemer is er één van machthebber en onderdrukte. Bovendien zijn de woorden erg misleidend; ze impliceren dat er iets wordt “gegeven” of zelfs “gegund” aan de ene kant en iets wordt “genomen” of zelfs “dankbaar in ontvangst wordt genomen” aan de andere kant. De realiteit is dat de werkgever een loonslavendrijver is; hij gaat op de arbeidsmarkt op zoek naar de beste prijs/prestatie verhouding, zoals ik een geschikt potje pindakaas in de supermarkt uitzoek. Een beetje flauw van mij misschien, want ik voel wel waar de opsteller heen wil, en daar kan ik het van harte mee eens zijn.

  Tenslotte een paar woorden voor flap en R. Hartman. Eén van de meest fundamentele (en mijns inziens meest schadelijke) misvattingen van De Mensheid is de misvatting die jullie tentoonspreiden in de discussie over “het recht van de sterkste.” Dit is namelijk een verkeerde vertaling van Darwin’s “survival of the fittest.” De fitste in deze beeldspraak is namelijk helemaal niet “de sterkste,” maar degene die zich het beste kan aanpassen aan veranderende omstandigheden. De genetische, of instinctmatige aanleg waar flap over spreekt, is de aanleg om je aan te kunnen passen. Elk kind is een onbeschreven blad, flap, en in ieder mens schuilt zowel een heilige als een massamoordenaar. Wat dat betreft is de mens uniek in de natuur, en omdat we, zoals R. Hartman terecht opmerkt, “gehinderd” worden door moreel besef, wat weer voortvloeit uit ons vrij unieke vermogen verleden, heden en toekomst aan elkaar te koppelen. Verder is de mens uniek omdat we het evolutionaire pad van “aanpassen aan veranderende omstandigheden” hebben verlaten ten faveure van het pad van “omstandigheden aanpassen aan veranderende wensen,” alweer een gevolg van ons vermogen jarenlang vooruit te plannen, met behoud van alle opgeslagen kennis uit het verleden. Dus… het moet uiteindelijk mogelijk zijn om de Verklaring van Onafhankelijkheid te realiseren, simpelweg omdat vreedzaam samenleven onze enige kans op overleven is.

  Winston
  DukeJoost [10] reageerde op deze reactie.
  Ratio [11] reageerde op deze reactie.
  flap [12] reageerde op deze reactie.
  Paul Martens [13] reageerde op deze reactie.

 10. @Winston [9]:
  Beste Winston,

  Je schreef :

  ” De verhouding werkgever-werknemer is er één van machthebber en onderdrukte. Bovendien zijn de woorden erg misleidend; ze impliceren dat er iets wordt “gegeven” of zelfs “gegund” aan de ene kant en iets wordt “genomen” of zelfs “dankbaar in ontvangst wordt genomen” aan de andere kant. De realiteit is dat de werkgever een loonslavendrijver is; hij gaat op de arbeidsmarkt op zoek naar de beste prijs/prestatie verhouding, zoals ik een geschikt potje pindakaas in de supermarkt uitzoek ”

  En daarbij gingen bij mij de haren een beetje overeind staan.
  Een werkgever is een ondernemer die aan de behoeften van zijn relaties en klanten met zijn producten wil voldoen. Hij loopt daarbij continue het risiko dat die klanten naar de concurrent gaan.

  Omdat hij niet alles zelf kan doen huurt hij anderen in om een deel van het werk te verrichten tegen een overeengekomen vergoeding, het loon. Hij heeft daarbij geen enkele “macht”, maar enkel een product, een onderneming en klanten en derhalve weet hij welk werk er verricht dient te worden. Daarbij dient hij dan aan de hele berg overheidsregeltjes te voldoen : doorbetalen bij ziekte, doorbetalen bij vakantie, verhogen van dat loon door cao’s, administreren van identiteit, afdragen van loonbelasting, incasseren en afdragen van btw, registreren bij KvK, etc etc.

  Als er dan nog iets van de omzet over is komt nog eens de vennootschaps- en dividendbelasting langs. Wat er dan overblijft is de beloning voor de vele uren en het hoge risiko van die ondernemer.

  De “werknemer” ontvang loon naar werk, en wel hoogstens zoveel als hij/zij bijdraagt aan de winst (voor belasting) van de onderneming. Er is nimmer de verplichting van de “werkgever” om die “werknemer” tot in den eeuwigheid van werk noch brood te voorzien.

  Die ondernemer is dus GEEN “loonslavendrijver” maar een risikoloper welke medewerking nodig heeft en dat inderdaad gunt.

  De werknemer is een verkoper van arbeid, niet meer en niet minder. En ja, dankbaar zijn mag.

  Wordt, zoals ik, zelfstandig ondernemer en ervaar het zelf !

  Duke

  Winston [14] reageerde op deze reactie.

 11. @Winston [9]:
  Allereerst bedankt dat je je ook in de discussie mengt, dat is altijd fijn. Blijf doorgaan met de bijdragen.
  ————————————————————————————————————–
  Dat ligt aan de definitie van “vrijheid van meningsuiting”. Vrijheid van meningsuiting is in mijn ogen gewoon je mening kunnen spreken zonder dat daar legale (of illegale :p) gevolgen aan zitten. Dus op het moment dat je een mening uitspreekt waar anderen (de machthebbenden) het niet mee eens zijn, moet je niet in het gevang worden gestopt of nog erger neergeschoten worden door een boef.

  Verder heeft DukeJoost heel mooi gezegd wat ik ook wou zeggen.
  Winston [15] reageerde op deze reactie.

 12. @Winston [9]: Beste Winston,

  Ik vermoed dat het mens zijn u naar het hoofd is gestegen, danwel dat u de mens capaciteiten toedicht als zijnde exclusief voor mensen. Het vermogen verleden heden en toekomst te combineren is niet exclusief iets voor mensen. De voorouders van onze huidige huisdieren zoals de hond en de kat hebben tenslotte ook een vorm van aanpassingsvermogen aan veranderende omstandigheden toegepast, en doen dat nog steeds. Iedereen met huisdieren kan beamen dat het huisdier regelmatig in staat is tot manipulatief gedrag teneinde iets voor eigen gewin te bekomen. En zo zijn de voorbeelden legio.

  Verder heeft u het erover dat ik gezegd zou hebben dat het recht van de sterkste bedoelt moet worden als zijnde fysiek sterk. Echter ik heb het er juist over gehad dat de mens fysiek nou niet echt sterk is, vandaar ook onze nimmer aflatende wens om de omgeving aan ons aan te passen. Immers is het niet zo dat het

  Pasgeboren baby’s worden volgens mij ook niet als onbeschreven blad geboren, mocht dit wel zo zijn dan heeft onze drang naar de perfecte partner om ons mee voort te planten ook totaal geen zin meer! Het doel van voortplanting is tenslotte het voortbestaan van de soort in een zo sterk mogellijke vorm, hier hoort m.i. ook instinctmatig gedrag en gevoel bij.

  Voor wat betreft uw wens tot wereldvrede kan ik het voor wat betreft de wens alleen maar met u eens zijn, ben alleen een beetje sceptisch voor wat betreft de realiseerbaarheid daarvan.

  Winston [16] reageerde op deze reactie.

 13. @Winston [9]: Beste Winston, welkom op deze site en bedankt voor je onderbouwde reactie. Ik wil er graag even op reageren:
  Je eerste alinea moet ik nog eens goed op me in laten werken. Hier ben ik nog niet helemaal uit.
  Je tweede alinea vind ik een beetje te kort door de bocht. Ten eerste zijn werkgever en werknemer heel reguliere woorden/begrippen. Waarbij ik in ieder geval de kanttekening plaats, dat niemand in Nederland een slaaf hoeft te zijn van zijn werkgever; je hebt toch de keuze om NIET te gaan werken in de baan die je dat gevoel zou geven?
  Ik werk al ruim 15 jaar als zelfstandig ondernemer(tje), maar vóór die tijd werkte ik in loondienst. Die baantjes waren voor mij altijd een vrijwillige overeenkomst van 2 partijen. En op die basis werk ik nu nog, als freelancer. Ik heb in het verleden opdrachten aanvaard die bij nader inzien niet waren wat ik ervan verwachtte. Dan gingen de wegen op heel vriendelijke wijze weer uit elkaar. En bij langdurige opdrachten vond ik het na 2 of 3 jaar wel weer welletjes en tijd voor een andere uitdaging; en weer gingen de 2 partijen op vriendelijke wijze uit elkaar.
  Kortom: werken zie ik als een keuze, vooral voor wat betreft “hoe”, “voor wie” en op welke basis.
  Verder ben ook ik het eens met DukeJoost (reactie nr. 10).

  Maar dat neemt niet weg, dat ik jouw commentaar zeer serieus neem. Ik weet niet of je de eerdere delen in deze serie bekeken hebt, maar de “verklaring van…” is in een conceptfase. En daarbij kan de uitkomst zeer wel een voorbeeldverklaring worden, waarmee een ieder vrij is om die naar eigen inzicht aan te passen. Juist door hier ballonnetjes op te laten en jullie reacties daarop te lezen is erg nuttig voor mij. Dus blijf a.u.b. vooral doorgaan met dergelijke gefundeerde reacties, ook al is niet iedereen het altijd met je eens. Maar dat laatste heb je vast al gemerkt in de maanden dat je deze site bezoekt.

  Winston [18] reageerde op deze reactie.

 14. @DukeJoost [10]: Laat me beginnen te zeggen dat ik erg veel respect heb voor mensen met een eigen zaak zoals uzelf, puur vanwege de (noodzakelijke) bijdrage die u levert aan de samenleving. Ook wil ik zeggen dat ik u niet wil beledigen als ik zeg dat werkgevers loonslavendrijvers zijn. Ze zijn zich er namelijk doorgaans niet van bewust, net zomin als de doorsnee werknemer bewust is van het feit dat hij of zij loonslaaf is (hoewel ik daarin langzaam verandering zie komen). Kijk, bij mij gaan de nekharen overeind staan bij het woord “ondernemer,” en helemaal als daar het woord “zelfstandig” voor wordt geplaatst. Zelfstandigheid is overgewaardeerd in onze cultuur, en bovendien grotendeels een leugen. U zit nu waarschijnlijk thuis dit forum te lezen. Kijkt u eens om u heen, de kamer waarin u zit, het huis dat u bewoont, uw tuin of balkon, een kleurentelevisie en dvd speler, misschien een auto voor de deur… Stel dat u dat huis en die auto zelf moest bouwen, denkt u dat u aan één leven dan genoeg hebt? Veel mensen (ook ikzelf, moet ik toegeven) zitten zo thuis en kijken rond en zeggen dan tegen zichzelf “dat zijn mooi mijn spulletjes, en die heb ik verdiend, want ik heb er hard genoeg voor gewerkt…” Dat heb je dus niet. Zelfstandig realiseer je een blokhut en een arreslee, en een kleurentelevisie kun je vergeten. Alles, maar dan ook alles wat je meer hebt dan die blokhut en slee, heb je dus niet zelfstandig vergaard of “verdiend.” Dat heb je te danken aan alle andere mensen van de wereld en aan de manier waarop een handvol machthebbers deze wereld voor ons hebben ingericht.

  U zegt, net als ik, dat werkgever en werknemer een puur zakelijke overeenkomst hebben en dat de werknemer in die overeenkomst feitelijk het enige dat hij of zij te koop heeft verkoopt, namelijk arbeid. Echter zal de vergoeding die de werknemer voor de arbeid ontvangt nooit meer zijn, en altijd veel minder zijn dan hetgeen die arbeid opbrengt. Dit is een ijzeren wet in ons kapitalisme die wordt voorgeschreven door het winstoogmerk. Dit hoef ik u niet uit te leggen; u bent immers zelf ondernemer. U moet mij echter wel uitleggen waarom die werknemer dan dankbaar zou moeten zijn. Is het niet de werkgever die geld (en dus vrijheid en onafhankelijkheid) wint in deze overeenkomst? En is het simpele feit dat de werknemer nooit “loon naar werk” ontvangt (ijzeren wet…), niet reden genoeg om te zeggen dat de werkgever in dezen dankbaar zou moeten zijn? Wat mij betreft wel. De realiteit is echter heden ten dage dat men het met u eens is; kijk maar naar de andere reacties. Vreemd genoeg krijgen de grote jongens zelfs een maatschappelijk schouderklopje vanwege hun functie van “werkverschaffers” terwijl zij gewoon voor hun noodzakelijke arbeid inkopen. En als ze dat elders goedkoper kunnen krijgen in een steeds vrijer wordende wereldmarkt, dan halen ze het gewoon elders of gaan ze naar elders met de fabriek… Vreemde wereld…

  Dan uw verhaal over het risico dat ondernemers zouden lopen. Dat kan ik met u eens zijn tot op een bepaalde hoogte, want dit is natuurlijk wel grotendeels achterhaald. Risico wordt afgewenteld op de werknemers, en dat kunnen we nu dagelijks in het nieuws zien. Verder wordt risico sterk beperkt door de tussenkomst van banken en leningen. U zegt zelf zo stellig dat er “nimmer de verplichting van de werkgever” is om de werknemer voor eeuwig te beschermen. Maar die verplichting is er natuurlijk wel. Ik denk dat ik dat het beste kan illustreren met de uitleg van “The Yes Men.” Die stelden (terecht) dat het afschaffen van de slavernij één van de meest winstgevende stappen was voor de grootindustriëlen. Ga maar na: slaven moest je voeden, huisvesten, genezen bij ziekte (want anders geen arbeid)… voor het leven. Dat was een dure grap. Kille types zeggen dan “genezen bij ziekte? dat hangt helemaal af van de vervangingswaarde van zo’n slaaf…” Maar zo werkte het in de praktijk natuurlijk bijna nooit; er bloeiden zelfs regelmatig liefdesrelaties tussen slaaf en meester. Welnu, is het volgens u niet veel goedkoper om je slaven gewoon minimumloon te betalen en ze verder hun eigen boontjes te laten doppen?
  Paul Martens [19] reageerde op deze reactie.

 15. @Ratio [11]: Beste Ratio, je slaat daar de spijker op zijn kop. Om de reden die jij aanhaalt is de vrijheid van meningsuiting een juridisch issue geworden. Om het gepeupel te beschermen tegen de macht van de machthebbers, en om weerwoord te kunnen bieden in een democratie. Verder is er ook geen enkele reden om over de vrijheid van meningsuiting te spreken, want die is er gewoon niet. De realiteit wil ik graag als uitgangspunt nemen en de realiteit is dat we ons constant aan elkaar aanpassen. Ik gedraag me thuis anders dan op het werk, maar hou altijd rekening met de ruimte waarin ik mij bevind en de mensen in de ruimte. Dat geldt voor iedereen. Verder oefent iedereen zijn of haar recht uit om rekening te houden met (de gevoelens van) anderen, en het recht van anderen te verwachten dat zij hetzelfde doen. Dat is uitgaan van de werkelijke situatie. Ook “vrijheid” wordt overgewaardeerd en vaak verkeerd geïnterpreteerd, hoewel het ook waar is dat “vrijheid” voor verschillende mensen verschillende betekenissen heeft…

 16. @flap [12]: Beste flap, jammer genoeg stijgt het mens zijn me niet naar het hoofd, maar zakt mij juist steeds vaker de moed in de schoenen bij het aanschouwen van diezelfde mensheid. Maar u hebt natuurlijk helemaal gelijk, en volgens mij had ik mezelf al enigszins gecorrigeerd door de tweede keer te spreken van “vrij uniek,” wat taalkundig niet fraai is (“vrij zwanger” is ook kolder), maar wel aangeeft dat er inderdaad een paar zoogdieren en zelfs vogels zijn die het kunstje kennen, maar dan wel in zeer beperkte mate. Bovendien ontberen zij taal, geschiedschrijving, wetenschap, moraliteit etc. etc. Dus de discussie of wij wel of niet uniek zijn in de natuur durf ik wel met u (en ieder ander) aan; wij zijn waarlijk de kroon op de schepping of de top van de evolutie, afhankelijk van uw persoonlijke overtuigingen. En misschien moet ik even uitleggen wat ik bedoel met het koppelen van verleden, heden en toekomst. Daarmee wil ik zeggen dat wij, bewust rekening houdende met ervaringen uit het recente en het verre verleden, zowel van onszelf als anderen, vooruit kunnen plannen over een periode van meerdere generaties.

  Verder heb ik het volgens mij nergens over fysieke kracht gehad of geprobeerd u woorden in de mond te leggen. En het verband met deze discussie ontgaat mij, eerlijk gezegd. De misvatting, die ik bij zowel u als bij uw discussiepartner opmerkte, zit hem in de vertaling van “survival of the fittest” niet meer en niet minder. En het is een gevaarlijke omdat het wordt misbruikt als excuus voor het bestaan van rauw kapitalisme (en andere misstanden) dat bovendien steeds rauwer mag worden omdat dat nu eenmaal de “natuurlijke gang van zaken” zou zijn. “Recht van de sterkste” heeft in sociaal-maatschappelijk opzicht een radicaal andere lading dan “aanpassen aan veranderende omstandigheden.”

  Drang naar een perfecte partner… voortplanten…? Zoals u het zegt lijkt het bijna een kil genetisch experiment… Maar ook hier hebt u natuurlijk gedeeltelijk gelijk. Alleen al de waarneming dat je eigen uiterlijk je persoonlijkheid beïnvloedt, en de wetenschap dat “uiterlijk” wel degelijk grotendeels genetisch bepaald is, maakt dat u gelijk hebt. En gedragskenmerken kunnen wellicht in aanleg ook genetisch bepaald zijn, maar of die aanleg wordt ontwikkeld of onderdrukt hangt geheel af van omgevingskenmerken. Onderzoek naar stamcellen wijst uit dat deze evolueren in een bepaald type cel, afhankelijk van de omgeving waarin zij geplaatst worden; we kunnen de nodige cellen kweken door omgeving waarin stamcellen geplaatst worden te variëren. Zo werkt het met mensen ook.
  flap [17] reageerde op deze reactie.

 17. @Winston [16]: Beste Winston,
  Ik deel in ieder geval uw mening dat het mens zijn mij niet langer trots maakt, verbaasd was ik dan ook dat u de mens ziet als kroon op de schepping of de top van de evolutie. De mens is nou niet direct de beste bewaarder of beheerder van wat hij in bruikleen heeft gekregen, Hiermee zijn wij bijna uniek in de dierenwereld!

  Verder vind ik het wel vermakellijk dat u in hetzelfde stuk de mens van kroon op het werk of de evolutie gelijk terugbrengt naar het nivo van een pantoffeldiertje, met uw uiteenzetting over stamcellen. Over uw taalgebruik vel ik geen oordeel, nederlands is nooit mijn goeiste vak geweest zal ik maar zeggen.

  Maar om terug te keren naar de verklaring van onafhankelijkheid.

  Hoe denkt u deze te kunnen realiseren?? Want dat was en is mijn grote vraag. Bent u niet met mij eens dat het langs de kantlijn staan en wat schreeuwen al dan niet gefundeerd en of aangevuld met de nodige bewijzen ons geen meter verder brengt? Want dat is mijn grote vraag tot op heden, hoe nu verder? Moet ik de verklaring uitprinten en op mijn voordeur plakken? Of op de barricaden? en stemmen, moet ik nou wel of niet gaan stemmen, immers niet stemmen betekend 4 jaar je mond houden en wel stemmen is instemmen met het geldende systeem.

  Het zijn dit soort dilema’s die mij bezighouden en waar ik hier een antwoord probeer te distileren uit de meningen van anderen, ik heb tenslotte niet de wijsheid in pacht.

  Paul Martens [26] reageerde op deze reactie.

 18. @Paul Martens [13]: Beste Paul Martens, hartelijk dank (ook aan alle anderen overigens) voor de warme ontvangst. Ik heb het al gezegd: het niveau van de discussies hier staat mij erg aan, evenals de onderwerpen en de manier waarop wordt omgegaan met het recht op vrijheid van meningsuiting; we komen inderdaad op ongeveer hetzelfde punt uit 😉 Misschien wordt de eerste alinea duidelijk als ik zeg dat ik “het recht op vrijheid van meningsuiting” veel liever vervang door “het recht om rekening te houden met anderen.” Ratio merkte al op dat er maar één reden is om er wetgeving over te hebben, maar die wordt in discussie op radio, tv en in de kranten nimmer genoemd. De maatschappelijke discussie gaat over “het recht om anderen te mogen beledigen,” iets wat ook in de huisregels van deze site staat: “beledigingen mogen niet strafbaar zijn.” Daar ben ik het op zich mee eens, omdat ik, hoe goed ik ook mijn best doe om rekening met jouw gevoelens te houden, altijd het risico loop jou toch te beledigen (al is het alleen maar omwille van eerlijkheid). Maar dat is niet het uitgangspunt in de discussies tegenwoordig. Nee, het is “beledigen moet kunnen” en de beledigde is er zelf verantwoordelijk voor dat hij of zij zich beledigd voelt… Dit is contraproductief voor een geoliede samenleving met mensen die elkaar respectvol bejegenen.

  Op het internet vind je het sterkste bewijs voor de stelling dat er geen vrijheid van meningsuiting is in normaal interpersoonlijk contact. In je eentje achter je scherm is het makkelijk om gebruik te maken van je recht op vrijheid van meningsuiting; er zijn immers geen mensen om je heen om je aan aan te passen… De beledigingen en persoonlijke aanvallen en bedreigingen zijn dan ook niet van de lucht op menig forum, en bijna dagelijks is er wel iets over in de actualiteit terug te vinden. Complimenten dus voor vrijspreker.nl voor de balans die jullie hier hebben gevonden.

  Verder verwijs ik naar mijn lange reactie op DukeJoost, die ik wil aanvullen met de opmerking dat wat ik daar zeg natuurlijk niet geldt voor kleine zelfstandigen zonder personeel of met een paar personeelsleden die echt deel van de bedrijfsfamilie worden; die zijn er gelukkig ook nog. Maar wees eerlijk: een ondernemer is niet voor niets een ondernemer, en die onderneemt vanuit egocentrische overwegingen, namelijk winst voor eigen brood op de eigen plank, en niet vanuit filantropische of sociaal-maatschappelijke overwegingen. Ondernemers die personeel in diens gaan nemen informeren naar de minimumlonen, marktconforme lonen etc. maar denken niet “wat is een eerlijke vergoeding voor het werk dat ik mijn hulpje opdraag te doen.” Dat allemaal om de winst te maximaliseren, wat wel moet, omdat je anders ten onder gaat of door conculega’s wordt verweten dat je dief van je eigen portemonnee bent. De liberale mythe is dat een samenleving gevoed kan worden vanuit die drive naar persoonlijk gewin, en dat is in mijn ogen de grootste mythe van onze tijd. Het voert misschien wat ver om daarover hier helemaal uit te wijden, maar het verhaal van de bakker die een belangrijke maatschappelijke functie vervult vanuit de drive om geld voor zichzelf te verdienen, is volgens mij alweer omdraaien van de werkelijkheid.
  TerriërBram [20] reageerde op deze reactie.
  Paul Martens [21] reageerde op deze reactie.
  Michel [37] reageerde op deze reactie.

 19. @Winston [14]: Zeer interessante denkbeelden, Winston. Ik ben erg benieuwd welke ervaringen in uw leven voor deze opvattingen hebben gezorgd.

  Waar haalt u de wetenschap vandaan dat zowel ondernemers als loonslaven niet bewust zijn van (het in uw ogen) slavendrijven? Ik begrijp deze kritische zienswijze niet goed. Iemand die ondernemer is, heeft hiervoor een keuze gemaakt. Iemand die werknemer is bij een ondernemer heeft ook die keuze gemaakt. Dat iemand (u toch niet, hoop ik) zijn werk als slavernij ziet, zal wellicht in zijn leven dermate hoge verplichtingen zijn aangegeaan dat hij/zij eerder slaaf is van zijn streven naar status en geld, dan slaaf van zijn werkgever. Slavernij behelst namelijk dwang en dat gaat dus niet op in de arbeidsverhoudingen, want iedereen is vrij zijn baan op te zeggen en iets anders te gaan doen.
  Als we het over slavernij hebben, zie ik eerder de dwang van de overheid om een groot deel van de vruchten van onze arbeid te moeten laten afnemen veel beter bij dit begrip slavernij passen.

  Het lijkt mij, dat uw begrip van de term “zelfstandig” ons allemaal terug moet werpen naar de oertijd, waarin wij zelfstandig een speer maakten van materiaal om zelfstandig achter een dier aan te jagen om te kunnen eten… Oh nee, die boom en steen voor de speer hadden we ook niet zelf laten ontstaan en dat dier ook niet zelf geproduceerd. Och, in deze zienswijze is “zelfstandig” een begrip dat helemaal niet bestaat?
  Ik deel die mening absoluut niet. Mijn zelfstandig ondernemerschap is geboren uit de wens niet afhankelijk willen zijn van de bedrijfsvisie van een ander. Dus heb ik zelf een bedrijf gestart (“zelf”, ziet u?) om te zorgen dat ik kan werken op basis van mijn eigen visie. Helaas wel beperkt door ontelbare reguleringen van de overheid, waar ik het tipje van de slavernij-sluier dan weer wel op moet lichten, zoals eerder aangegeven.
  Maar goed, een ieder vergaart op een of andere wijze inkomen, hopelijk door datgene te verkopen (arbeid) waar hij/zij goed in is waar hij/zij plezier, uitdaging en bevrediging in vindt. Uitkeringstrekkers en ambtenaren laat ik even buiten dit betoog. Het gevolg van die arbeid is inkomsten. De 30-50% die je van dit inkomen mag houden, kun je naar eigen inzicht besteden, waarbij je zelfstandig bepaalt of je dit doet door het aankopen van de arbeidsinspanningen van anderen. Inderdaad omdat ik geen verstand heb hoe ik een TV moet bouwen, of een auto. Het is JUIST die zelfstandigheid van andere ondernemers geweest om producten en diensten te creëren waarmee andere, niet terzake deskundigen, hun voordeel mee kunnen doen door middel van ruilhandel. Uiteindelijk een economie die gebaseerd is op al die zelfstandige beslissingen van zelfstandig ondernemers. Nogmaals: even zonder de regulering en de roof van de overheid bezien, want dat onderwerp is in een boek nog niet te beschrijven.

  Verder haalt u het woord kapitalisme aan. Dit woord is erg mooi, maar mijns inziens tegenwoordig nergens (meer) van toepassing. Kapitalisme verwijst naar een vrije handelsmarkt en ik daag u bij deze uit mij een land op te noemen waar dit mogelijk is: vrije handel te beoefenen zonder ook maar enige invloed (beperking) van een overheid. Dus het woord kapitalisme gebruiken als een streven voor de toekomst: prima. Maar dit woord gebruiken als zijnde dat dit systeem bestaat en hier conclusies of oorzaken uit halen: liever niet, want het bestaat simpelweg (nog steeds) niet.

  Dan spreekt u over de beloning van werknemers (of arbeiders, of slaven, zo u wilt in uw visie). Een ondernemer zal werk aanbieden voor het bedrag dat hij dit werk waard vindt. Een werknemer zal dit werk accepteren voor het bedrag dat hij zijn tijd en moeite waard vindt. Als een van deze twee zaken niet in balans is, gaat het op den duur fout. De werknemer zal dat dan inzien en zeggen: “ik ga voor iemand anders werken of begin voor mezelf, want ik ben meer waard voor het werk dat ik doe, dan dat ik nu krijg”. En dat gebeurt veelvuldig, wat ik overigens een heel goede zaak vind. Of de werkgever krijgt met geen mogelijkheid het personeel voor het werk dat hij voor een te lage beloning aanbiedt. Dan zal hij dat werk moeten aanbieden aan mensen met minder capaciteiten (zijn eisen aan personeel verlagen) óf de vergoeding moeten verhogen om mensen te interesseren die wél de gewenste capaciteiten hebben. Kwestie van vrijwillige samenwerking, dus. Of van vrijwillig de samenwerking beëindigen, dat kan natuurlijk ook.

  Ik denk dat iedereen juist wél loon naar werken ontvangt. Het lijkt me bijna alsof u nog voor een wrede baas werkt, zoals we die in het begin van de vorige eeuw nog zagen. Maar dat is tegenwoordig niet meer nodig, tenminste niet in de westerse wereld. De schrijnende toestanden van mensen die in andere landen uitgebuit worden door een of andere afhankelijkheid nu even niet meegenomen, natuurlijk.
  En behoudens het door de overheid ingestelde minimumloon, dat is ook een farce die juist voor werkloosheid zorgt. Maar ja, we hebben liever allemaal heel veel rechten en liever geen plichten. Juist datgene waar vakbonden en ondernemingsraden zo sterk in zijn. Resultaat is dus, dat ondernemers bepaalde werkzaamheden niet uit laten voeren, omdat zij vinden dat dit werk niet het minimumloon waard is.
  De meerwaarde creëren binnen een bedrijf is juist één van de elementen die een ondernemer in zijn visie heeft. Als iemand de visie zou hebben om waarde te vermninderen, kan hij/zij beter een overheid in het leven roepen. Die zijn daar erg sterk in en derhalve ligt de visie van een ondernemer ook lijnrecht tegenover die van de overheid.

  Ik vind dat u uw reacties schrijft vanuit een of andere slachtofferrol, die ik niet kan plaatsen. Wellicht zie ik dit verkeerd.
  Wat ik wél zie, in mijn directe omgeving, is dat kinderen door hun ouder zodanig opgehemeld worden, van jongs af aan tot aan het einde van hun studie. Die kinderen worden op een voetstuk gezet, vanaf de eerste idiote krabbel die ze als tekening produceren, tot aan het opscheppen van de ouders over de stusieresultaten van hun kroost. Dat laatste waarschijnlijk omdat ze hetgeen ze zelf niet konden bereiken nu projecteren op hun kinderen. Ik ben geen psycholoog, maar volgens mij zit daar nog een groot onderzoeksveld.
  Maar goed: die opgehemelde kindertjes komen uiteindelijk een keer in de maatschappij terecht, waar ze voor zichzelf op moeten komen (zelfstandig?). En dat is die grote wereld opeens zó oneerlijk voor hen, dan is het iedereens schuld, zonder even bij zichzelf te kijken.

  Mag ik zo onbeschoft zijn om een boekentip te geven? “Atlas in staking” van Ayn Rand of “Aan ons de keus” van Milton & Rose Friedman. De eerste is een roman, maar met een achterliggende boodschap waarvan de waarheidszin en actualiteit je koude rillingen van herkenning doet bezorgen. De tweede een stuk geschiedenis, gebaseerd op louter feiten, maar zeer leerzaam en griezelig actueel.
  Geheel vrijblijvend natuurlijk, aan u de vrije keus.

  Winston [27] reageerde op deze reactie.

 20. @Winston [18]:
  Huh, en de bakker heeft toch een drive om geld te verdienen, en zonder bakker ziet het leven er toch een stuk minder rooskleurig uit? Ik snap het niet.

 21. @Winston [18]: Nog even een reactie over die ondernemer.

  Filantropie is alleen mogelijk wanneer er middelen voor zijn. Ik weet niet of je gezien hebt dat grote ondernemingen (die veel winst maken of een gezonde cashflow hebben, en geen winst hebben) juist veel doen voor hun omgeving.

  Daarbij kun je een discussie voeren of filantropie (en daaruit volgend altruïsme) eigenlijk wel zo’n goede eigenschap is. Behoudens het van mij gestolen geld aan belastingen, BTW, accijns e.d. (dat deels aan “goede” doelen wordt besteed), kies ik zelf jaarlijks een doel uit. Wanneer ik hiervoor een budget vrijmaak, wat ik natuurlijk alleen kan doen als ik genoeg geld verdiend heb.
  Maar ik weiger te gaan werken alleen om goed te doen voor anderen die geen zin hebben om te werken. Ik weiger ook te werken alleen maar voor de gemeenschap. Klinkt erg egoïstisch, maar verdiep je maar eens in de werkelijke universele moraal van de mens. Het is tegennatuurlijk om jezelf weg te cijferen voor anderen. Okay, je kúnt die keuze maken, maar daarmee ben je niet een beter mens dan iemand die dit niet doet. Je vervalt hiermee namelijk in een maatschappij die gebaseerd is op socialisme/communisme en de geschiedenis heeft al duidelijk laten zien waar dat naar toe is gegaan.
  Als je filantropisch wilt zijn, prima. Maar wel uit vrije wil en ook de hoogte van het bedrag/hulp op vrije basis. Bedrijven verplichten filantropisch te worden riekt naar communisme en fascisme.

  En wat is er mis om een bedrijf te starten met als doel brood op de plank? Of met als doel winst te maken? Het lijkt af en toe wel of dat vieze woorden zijn, maar men vergeet dat al de geldwegsmijterij in dit land (uitkeringen, subsidies en noem maar op) ONMOGELIJK zouden zijn zonder die ondernemingen met winstoogmerk. Men noemt dergelijke (grote) bedrijven niet voor niets de “aanjagers van de economie”. Hoe zou ons (te) sociale landje er uitzien als alle Shells, Dow, Exxons, Essents en noem ze maar op zouden verdwijnen?

  Winst is nodig, brood op de plank is nodig, dan kun je daarna ook iets doen voor een ander. Nu is dat laatste weinig filantropisch, omdat helaas de overheid bepaalt hoeveel filantropie we verplicht moeten afdragen, maar zonder dat “vieze geld verdienen” hadden de PvdA’s, de SP’s en Groen Links niets weg te geven. Ondanks sommige misstanden van hoge bonussen.

  TerriërBram [23] reageerde op deze reactie.

 22. @Paul Martens [21]:
  Helemaal mee eens, behalve “sommige misstanden”, want die veel te hoge salarissen en misplaatste bonussen (Shell bonus norm is door Shell niet gehaald, toch kreeg Van der Veer een bonus) is een patroon. Waarschijnlijk veroorzaakt op de afhankelijkheid binnen het good old boys network.

 23. @flap [22]: Helaas een volmondig “ja”. Belasting is dwang. Probeer het maar eens hardnekkig niet te betalen. 😉

  Maar werknemers zijn geen slaven van werkgevers. Als ze dat zo voelen, moeten ze opstappen en een andere baan zoeken, voor zichzelf beginnen of als uitkeringstrekker de profiteur uithangen. Het feit, dat ze kúnnen vertrekken bij hun werkgever, spreekt de term slaaf al meteen tegen.

  En weer terug naar jouw opmerking: het feit dat we niet aan belastingafdracht kunnen ontsnappen, toont dwang aan en, zo je wilt, slavernij.

  flap [25] reageerde op deze reactie.

 24. @Paul Martens [24]: Je bent in Nederland beter af als werknemer dan als zelfstandig ondernemer. Heb na 6 jaar lang proberen een bedrijf op te zetten en te laten draaien voor een paar jaar terug de handdoek in de ring gegooid en ben in loondienst gaan werken, en gelijk was ik af van een hoop stress en ellende, waarmee ik mijn waardering maar wil uitdrukken voor diegenen die toch koppig tegen de stroom in blijven roeien, want de regering spreekt dan wel over het willen aanmoedigen van zelfstandig ondernemerschap haar daden doen er alles aan om vooral kleine bedrijfjes zo snel mogellijk weer te doen verdwijnen!

  Verder vind ik nou niet direct dat bedrijven als shell en of phillips nou zo goed bezig zijn, de directie zie ik niet als ondernemers maar als werknemers, veels te goed beloond voor het matig werk dat ze afleveren. Een ondernemer is iemand die een bedrijf opstart en uitbouwt, niet een stropdas die een paar miljoen meekrijgt van aandeelhouders omdat hij de winst heeft gemaximaliseerd door arbeid te verplaatsen naar gebieden waar dat goedkoper is!!

  Maar nou heb ik nog steeds geen aanknopingspunt met hoe en wat over die verklaring van onafhankelijkheid. Als iedere discussie verzand in het koppig berijden van eigen stokpaardjes dan bewijzen wij hiermee niemand anders dan de politiek een reuze dienst. Want hier zijn wij ongevaarlijk voor de politiek.

  Paul Martens [28] reageerde op deze reactie.

 25. @flap [17]: Beste Flap, even over jouw laatste alinea, die ik maar kort samenvat als: wat moet ik hier nu mee?

  Goede vraag. Die vraag heb ik in mijn omgeving al meer gehoord. Het korte antwoord: je MOET niets.

  Het antwoord met iets meer diepgang en het antwoord waar je zeker recht op hebt:
  De achterliggende gedachte van “de verklaring” is de volgende. Bij een deel van de bevolking bestaat onvrede over het huidige systeem. Een deeltje van dát deel denkt daar nog over na. Waarschijnlijk jij ook, want je bent niet voor niets op deze site aanbeland en je neemt niet voor niets de moeite om te lezen en te reageren.

  Al jaren geleden zag ik twee uitwegen. Het gehele systeem veranderen of mezelf aan het systeem onttrekken. De eerste uitweg gaat volgens mij 300 jaar duren, dus dat maak ik niet meer mee. Daarbij heb ik ook niet de capaciteiten om een gehele bevolking de mogelijkheid te geven om iets alternatiefs aan te beiden. Wat niet wegneemt dat ik hier aan probeer mee te werken. De tweede uitweg zie ik als aan alternatief dat ik iets meer zelf in de hand heb en wat wellicht binnen relatief korte tijd te realiseren is.

  Okay, wat moet je er nu mee? Wat wil je ermee bereiken?
  Mijn ideologische einddoel is om als mens een status vast te kunnen leggen, waarbij ik als zelfbeschikkend individu kan leven. Op een vrije manier, zoals ik wil, zonder anderen te belasten of dwang uit te oefenen en zonder dwang of belasting van anderen te moeten ondergaan.
  Dat kan heel simpel: knip alle banden door die je hebt in dit leven en wordt een zonderlinge zwerver.
  Maar dat is niet de status die ik (en velen met mij, overigens, want ik ben niet de uitvinder van dit principe) probeer te bewerkstelligen. Ik zoek naar mogelijkheden om veel vrijer te leven, zonder overheidsdwang, maar binnen het kader waarin ik nu leef. Dus gewoon de mogelijkheid hebben om op een normale manier aan geld te komen, een huis te kunnen bewonen, te kunnen reizen en alle banden met mijn dierbaren te kunnen onderhouden zoals ik nu ook doe.
  Die “verklaring van” zie ik op dit moment inderdaad als een documentje. Een soort identiteitsdocument, maar dan wel JOUW EIGEN identiteitsdocument. Niet de horige juridische toestand die je nu als persoon voor de overheid hebt. Met misschien een verwijzing naar een groter document met meer uitleg. Erg naïef gedacht en zeer utopisch: misschien met een erkenning van de overheden, zoals er al bestaat als “wereldburger”, met een paspoort en identiteit die op dit moment al door 185 landen wordt erkend.

  Maar dit alles bevindt zich voor wat betreft mijn studie nog in een vroege conceptfase, een studiefase. Voor mij ligt de uitdaging in het vinden van die onafhankelijke status met de paradox toch “legaal” een rijbewijs te kunnen bezitten, een bankrekening te kunnen hebben en al die andere zaken te kunnen behouden, waarvoor je nu een Burger “Service” Nummer voor nodig hebt. Hoewel, niet alles. Ik zorg zelf wel voor mijn oudedagsvoorziening en ik hoef ook geen WW. Ik wil niet betalen voor zaken waar ik geen gebruik van maak of waar ik het niet mee eens ben (oorlog, subsidies voor kunst, onderwijs, e.d.)

  Er zijn al mensen die veel verder zijn hiermee, met wie ik hopelijk binnenkort eens van gedachten kan wisselen (en kan leren). Onder andere op http://www.anarchiel.com kun je onder het kopje “freeman” meer vinden.

  Beantwoordt dit je vraag al een beetje? Zo niet, laat het weten. Dan kan ik er in detail dieper op ingaan.

 26. @Paul Martens [19]: Maar natuurlijk mag u zo onbeschoft zijn, meneer Martens. Mag ik u ook een tip geven? “The Fountainhead” van mevrouw Rand vind ik namelijk veel beter. Of een filmtip: “A Beautiful Mind” met Russel Crowe in de hoofdrol als de wiskundige John Nash, die met zijn “Game Theorie” veel invloed heeft gehad op het Rand Institute, dat weer vernoemd is naar Ayn Rand om haar super neoliberale denkbeelden. Een echt goede tip is de documentaire van Adam Curtis, “The Century Of The Self” met daarin een kennismaking met het totaal onbekende neefje van Sigmund Freud, Edward Bernays; als u wilt weten wat kapitalisme is, of wat liberalisme of neo-liberalisme is, of waarom ook socialisme of communisme nooit zullen werken, heb ik nog wel een paar tips hoor, als ik zo onbeschoft mag zijn. Ik vind het jammer dat u heel veel woorden nodig hebt om te laten weten dat u eigenlijk de doorsnee mening bent toegedaan waar het deze onderwerpen betreft, en dat u van mijn betoog weinig hebt begrepen.

  Als u zorgvuldig leest, ziet u dat we juist niet terug moeten naar de prehistorie, maar dat we daar juist hardnekkig aan vasthouden, onze Ratio ten spijt. Ik ben het eens met de constateringen over de belastingdienst; u hebt helemaal gelijk dat ons slaaf zijn grotendeels daar wordt veroorzaakt; ook u als vrij ondernemer bent hun slaaf. Maar laten we de grote verbanden niet uit het oog verliezen; uw verhaal is een persoonlijk verhaal, en daarom een erg éénzijdig verhaal. U klaagt dat ondernemers in hun bewegingsvrijheid worden beknot, en durft zelfs zover te gaan dat u (of “de ondernemer”) bepaalde werkzaamheden het minimumloon niet waard zou vinden; en dat is nu precies wat ik bedoel.

  U wilt juist terug in de tijd. Als het aan de grote industrieën ligt wordt kinderarbeid morgen weer ingevoerd en het minimumloon afgeschaft. Milieu beperkingen gaan de deur uit en arbo-regels aan de laars gelapt. Of denkt u dat Unilever, Shell en Ahold naar de tropen vertrekken vanwege het mooie weer? Denkt u dat de grenzen in Europa open moeten om onze vakantie te vergemakkelijken, of om de Polen en Roemenen hier makkelijker onderbetaald werk te laten verrichten? De echt grote jongens hebben daarbij ook nog een voorkeur voor totalitaire, liefst corrupte regimes; een mondige, democratische bevolking die eisen gaat stellen is wel het laatste wat je wilt bij het streven naar winst en hogere aandelenkoersen. Dit zijn de droge feiten, meneer Martens. Uw persoonlijke verhaal over persoonlijke keuzes en vrijheden is een leuke theorie, meer niet. U hebt niet de vrije keuze uw zaak morgen dicht te gooien en ik heb niet de vrije keuze mijn baan op te zeggen of zomaar van baan te veranderen. U laat uzelf regeren door een zielloze, niet door moraliteit gehinderde entiteit als “de markt,” of “de economie” en dat doen we jammer genoeg allemaal; het is makkelijker je ogen te sluiten voor de realiteit, dan ermee om te gaan. Veel van onze (keuze)vrijheid hier kopen we met de armoede van hele werelddelen. En dat doen we voor een groot deel via de strenge regelgeving bij economische “hulp” via IMF en Wereldbank. Internationale handel in goederen en personeel wordt voor de grote jongens steeds gemakkelijker gemaakt…

  Wil je als Derdewereldland in aanmerking komen voor ontwikkelingshulp (nog zo’n misleidend woord), moet je deelnemen aan GATT. Er wordt meteen geëist dat alle publieke voorzieningen en grondstoffen geprivatiseerd worden zodat deze ten prooi vallen aan westerse magnaten. In dat opzicht ben ik het roerend met u eens dat van een echt vrije markt of echt kapitalisme natuurlijk geen sprake is, maar ook nooit kan zijn. En vreemd genoeg zou ik, als ik Amerikaans staatsburger zou zijn geweest, op Ron Paul stemmen… Want zelfs echt kapitalisme is te verkiezen boven het “socialisme voor de rijken” wat we nu hebben. Ik ben van mening dat ondernemers veel te veel vrijheid krijgen, maar je hebt wel helemaal gelijk dat kleine tot middelgrote ondernemingen ook steeds vaker het onderspit moeten delven en gefuseerd worden met de grote jongens. De Googles en TomToms zijn de uitzonderingen, die de regel dat de meeste starters binnen de eerste10 jaar alweer verdwijnen bevestigen.

  Tenslotte hoeft u zich om mij geen zorgen te maken; ik ben geen slachtoffer, ik ben gewoon wakker.
  Paul Martens [30] reageerde op deze reactie.

 27. @flap [25]: Onze reacties kruisen elkaar blijkbaar, voor wat betreft je laatste alinea. Niet erg, gebeurt vaker.

  Over jouw eerste alinea: je hebt voor jezelf de beste keuzes gemaakt, waar niemand je op zal veroordelen. Ik tenminste niet. Sterker, ik waardeer je pogingen ten zeerste. Er zijn veel mensen die een eigen zaak alleen in hun hoofd hebben, maar nooit pogingen ondernemen. Dus wat dat betreft: chapeau! Visie, proberen, niet lukken, dan de voor jou juiste keuzes maken. Niets mis mee.

  Op je tweede alinea geef ik je gelijk voor wat betreft de directeuren in loondienst van de aandeelhouders. Enerzijds zijn dit wel de beleidsmakers, dus deels ondernemers. Zij dragen ook het grootste deel van de verantwoordelijkheden en risico’s. Maar in het verleden zijn juist die risico’s tijdens het erg groot groeien van de betreffende ondernemingen de overwegingen geweest om aandeelhouders aan te trekken. Ik wil niet verzanden in een lezing bedrijfskunde (is ook off-topic), want je hebt in grote lijnen gelijk.

  flap [29] reageerde op deze reactie.

 28. @Paul Martens [28]: De stelling als dat directeuren van beursgenoteerde bedrijven ook risico lopen kan ik helaas niet onderbouwen. Is het nl. niet zo dat als u uw bedrijf niet goed runt u gewoon failliet gaat met alle nare directe gevolgen vandien? en een directeur van phillips krijgt een zak geld mee en mag rustig tot in lengte van dagen golven en andere hobby’s uitvoeren. Een ondernemer is iemand die risico draagt! Een werknemer op welk nivo ook draagt geen enkel risico daarom is hij werknemer geworden, derhalve vind ik de beloningstructuur van dit soort grote bedrijven ook te zot voor woorden. En in een vrije samenleving waar u voor staat is dus ook geen plaats voor dit soort megalomane bedrijven of hun directie!

  Verder wil ik u hartellijk danken voor de uitleg voor wat betreft het document, het heeft eea wel verduidelijkt voor mij. Ben al jaren op zoek naar een plek om te kunnen zijn wie ik wil zijn, en ben heel blij te constateren dat hoewel in de marge er toch mensen zijn die er ook naar op zoek zijn en pogingen doen het te realiseren.

  Paul Martens [31] reageerde op deze reactie.

 29. @Winston [27]: Bedankt voor de tips, waarvan ik kan melden dat ik de Fountainhead op dit moment aan het lezen ben (ongeveer op twee-derde). De andere tips zal ik bij tijd en gelegenheid ook proberen eigen te maken, want er is nog zoveel te lezen en luisteren…

  Het lijkt mij zinloos om over de andere onderwerpen te blijven discussiëren, want we verschillen blijkbaar dermate over bepaalde onderwerpen. Het is mijns inziens zonde van de tijd om elkaar de voors en tegens van bedrijven, open grenzen voor laag-bataalde Polen enz te blijven opdringen. Want dan zou ik kunnen zeggen dat die Polen achterlijk zijn om voor hetzelfde lage loon zo ver te reizen. Nee, ze komen hiernaartoe voor onze rijkdom. En wij geven ze werk, dat is een druppeltje vrije marktwerking. Waar ik niets tegen heb. Hadden wij maar niet zo duur moeten worden met al onze rechten en secundaire arbeidsvoorwaarden en vakbonden, enz. Onze interpretaties van de “feiten” liggen schijnbaar ver uiteen, want ik zie geheel andere feiten. Onze meningen over de grote ondernemingen idem dito. Misschien door mijn ervaringen tijdens mijn werkzaamheden voor juist die grote bedrijven als Shell en Dow Chemical. Ik ken deze bedrijven van binnen en we kennen allemaal de politieke agenda uit de media. Overigens: ik keur ook zeker niet alle handelswijzen van de grote bedrijven zomaar goed en zit hier ook niet om heb te verdedigen.
  Alleen: het staat een ieder vrij om bepaalde bedrijven te boycotten als iemand het ergens niet mee eens is. Wat ook wel gebeurt, natuurlijk. U hóeft niet Shell benzine te tanken,of überhaupt met de auto te reizen. Nee hoor, u kunt ook het openbaar vervoer nemen, waarvan u ongeveer een derde van de prijs betaalt in de vorm van uw kaartje en de automobilist de overige 67%, want zoveel gaat er van BTW en BPM, accijns en houderschapsbelasting naar het openbaar vervoer. Ook dat zijn feiten, gepresenteerd door de overheid zelf.

  En inderdaad: mijn persoonlijke ervaringen. Want dat is de enige manier om mijn leven te leiden en dat is ook de reden dat ik mijzelf aan deze studie van de “verklaring van..” heb gewijd. Het is een onderwerp dat bij mij en anderen sterk leeft en de Vrijspreker is een uitstekend middel om dit onderwerp te delen. En van de reacties te leren, natuurlijk.
  Maar er zit geen dwang achter. Ik wil mijn denkbeelden niet aan een ander opdringen, iedereen is daar vrij in. Zoals iedereen vrij is om de “feiten” naar eigen belang te categoriseren. En dit als waarheid te zien.

  Maar goed: ondanks onze verschillen bent u schijnbaar toch geïnteresseerd in een alternatief om buiten het systeem te leven. Of interpreteer ik uw reacties op mijn artikeltje verkeerd?

Comments are closed.