zondag

Vandaag een stukje onder mijn naam maar niet van mijn hand. Het betreft hier een creatie van een andere schrijver van Anarchiel.com, te weten Guido. Ik vond het echter dusdanig goed passen op Vrijspreker.nl dat ik Guido heb gevraagd heb of ik het ook hier mocht plaatsen. En zoals u ziet mocht dat.

Het stuk sluit goed aan bij de artikelen die Paul Martens publiceert omtrent de verklaring van onafhankelijkheid. Guido is al geruime tijd bezig met het voeren van communicatie met onder andere het ministerie van Justitie om bepaalde duidelijkheid te krijgen omtrent onderwerpen als het wazige “gratie Gods” en zijn pad kruist regelmatig het pad van Paul.

Onderstaand artikel betreft deel 2 en als u het een leuk en/of interessant artikel vindt, raad ik u aan ook deel 1 nog eens te bekijken. Daarin wordt met ondersteunend briefmateriaal van het ministerie van Justitie aangetoond dat Beatrix haar macht van God heeft verkregen. Waar je natuurlijk best wat vraagtekens bij zou kunnen zetten. *kuch*

Voor nu: veel plezier met Guido’s bijdrage.

Wat doet u op zondag?

Gelukkig kunt u allen thuisblijven aankomende zondag. Mevrouw Beatrix heeft stiekem weer gelogen. Mevrouw kan helemaal niet met God praten, laat staan dat ze Zijn bestaan kan bewijzen. Want wat blijkt, de gratie Gods is “een filosofische aanduiding van de wijze waarop die macht wordt geïnterpreteerd”. Maar het houdt hier niet op want even verder vervolgt dhr./mevr. Bos met “dat het hier enerzijds om een historisch-filosofische veronderstelling gaat die niet bewezen kan worden”

Wat!? Kunnen ze het niet bewijzen? Wat doen we hier “in Gods naam” dan nog? Heel de Nederlandse wetgeving is dus gemaakt door iemand die meent macht te hebben, maar het bewijs voor die claim niet kan leveren. Gelukkig kan ik met artikel 1 van de rechten van de mens wel het tegendeel bewijzen. Artikel 1 van de rechten van de mens luidt ““Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.”.1 Sinds er bij mijn weten geen veranderingen in deze notie zijn opgetreden, zijn wij nog steeds gelijk in rechten.

Maar hier blijft het niet bij; mevrouw Beatrix heeft een opdracht. Ja mensen, een opdracht tot het onderdrukken van u allen. Ik citeer “anderzijds ook, dat het hier gaat om een beschrijving met een opdracht: de macht moet worden uitgeoefend in het besef dat die verkregen is om met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te gebruiken”. Macht uitoefenen, daar gaat het dus om. Maar waarom is het dan zo natuurlijk dat macht moet worden uitgeoefend? Uitgaande van hetgeen gesteld in artikel 1 van de rechten van de mens vindt ik het helemaal niet zo natuurlijk dat men deze macht uitoefend. In ieder geval niet zonder mijn instemming daartoe, alleen die zijn ze waarschijnlijk ‘vergeten’ te vragen.

Ook erg interessant is het dat we een soort van ‘stilzwijgend sociaal contract’ hebben volgens onze overheid.  Hierbij wekt dhr./mevr. Bos de suggestie dat Nederland een democratisch bestuurd land is. Dit is echter de grootste misvatting die men maar kan bedenken. Nederland is een ‘constitutionele monarchie’ waarbij het beleid door de Koning(in) wordt bepaald, door de ministers (dienaren) wordt verwoord en vervolgens door de ‘parlementaire democratie’ wordt gecontroleerd. Controle is niet zoals dhr./mevr. Bos beweert gelijk aan bestuur. Iets als “Parlementaire besluitvorming”, waar dhr./mevr. Bos over spreekt bestaat dan ook niet. Er kan hoogstens gesproken worden over Parlementaire controle.

De rechter beschermt de burger tegen willekeurige machtsuitoefening van Bea en haar kornuiten, zo zegt dhr./mevr. Bos. Mooie boel hoor, zelfaangestelde rechters in een de facto juridisch bestel. Als ik de slogan van de belastingdienst enigszins vervormd hierop plak komt het aardig in de buurt: “Mooier kunnen we het niet maken, wel makkelijker”.

Een systeem dat gebaseerd is op een fictieve machtsbron, die vervolgens door iedereen in realiteit als waarheid en vanzelfsprekendheid wordt aangenomen en geaccepteerd. Het is tijd dat mensen eens wakker worden uit de nachtmerrie die Nederland heet en de realiteit van de werkelijkheid onder ogen gaan zien. Onbewezen feiten en halve waarheden opzij schuiven en weer opnieuw leren te lopen. Mijns inziens is een zeer goed vertrekpunt Descartes conclusie in zijn Principia Philosophiae: “Cogito ergo sum” ofwel “ik denk, dus ik besta” . Als je weet dat je bestaat kan je daar vervolgens je eigen werkelijkheid verkennen in plaats van de droom waar je tot nu toe in geleefd hebt (krijgt wel een beetje een matrix-achtig bijsmaakje: “wilt u de rode of de blauwe pil?”).

Maar hoe dan uit de droom te ontwaken, of om het een beetje cryptisch te zeggen: hoe kun je de rode pil vinden?

Bij deze presenteer ik u de oplossing voor al uw (overheids)zorgen: De grote Guido wet. Deze wet kunt u uiteraard ook voor uzelf opstellen. Deze wet telt overigens maar 2 artikelen, dat is in ieder geval een stuk makkelijker dan de ontelbaar vele artikelen die Bea’s wet telt. Artikel 1 luidt “Guido heeft niets van doen met wetten van andere entiteiten die zonder zijn instemming dingen over hem menen te kunnen vertellen”. Artikel 2 luidt “voor zover artikel 1 tekort schiet, verklaart Guido naar de wetten van God te willen leven, zoals beschreven in de Bijbel, zij het naar Guido’s eigen interpretatie”.

Zodoende heeft u niets meer van doen met mensen die wat over u menen te kunnen zeggen en kunt u heerlijk genieten van uw vrije zondag. Heel veel plezier gewenst aankomend lang weekend, u heeft het allen verdiend, dus geniet van al die vrije tijd dat dit u oplevert!

Bronnen: zie bijgevoegde brieven

*opmerking: het blijft toch lastig voor die mensen alle vragen te lezen en ook daadwerkelijk te beantwoorden. Wellicht moet er nog maar een briefje achteraan.

Guido ******
Postbus 41050
[9701CB] Groningen

Ministerie van Justitie
T.a.v. J.T.K. Bos
Postbus 20301
2500 EH Den Haag

Groningen, woensdag 6 mei 2009

Betreft: verzoek tot informatie
Kenmerk: VBGG_001
Uw kenmerk: 5599672/09/6
Aantal pagina’s: 2

Bijlagen:

Geachte heer/mevrouw Bos,

In reactie op uw schrijven van 24 april 2009 wil ik u bedanken voor het beantwoorden van een aantal vragen. Ik moet echter vaststellen dat een aantal van mijn vragen door u niet volledig beantwoord zijn.

Uit uw schrijven maak ik op dat de wetgever uitgaat van één unieke God. De wetgever doet echter geen uitspraken over welke God dit betreft, noch omschrijft de wetgever de kenmerken en eigenschappen van deze ene unieke God. Tevens stelt u dat onze monarch zijn/haar macht ontleent aan deze God. Ik wil u daarom de vraag stellen waaraan de wetgever (of monarch) die macht dan überhaupt kan ontlenen indien de “autoriteit God” noch door de wet omschreven wordt, noch door de wet gekend wordt.

U schrijft: “Aan deze formule ligt de veronderstelling ten grondslag dat er maar één God is; het gebruik van de hoofdletter wijst daar ook op. Inherent daaraan is, dat mensen verschillende beelden van God kunnen hebben. De wetgever doet daar geen uitspraken over”. Ik moet opmerken dat u vervolgens in uw antwoord op vraag 4 spreekt over “dat de vorst zijn of haar macht van God heeft gekregen”. Indien de vorst zijn of haar macht ontleent aan God, dient deze vorst uiteraard kennis te hebben van welke God zij dit gekregen heeft. Gratie veronderstelt immers dat men dat verkrijgt. Zoals eerder genoemd stelt u in uw brief “dat de vorst zijn of haar macht van God heeft gekregen”. Dit verondersteld dat er tot op zekere hoogte contact moet zijn geweest tussen beide partijen. Mijn vraag is daarom ook of dit contact in werkelijkheid bestaat of heeft bestaan? Indien dit het geval mocht zijn kunt u mij hierover nader informeren?

Voorts wil ik u vragen op welke wijze de monarch de macht van God heeft verkregen en op welke wijze deze gave/gratie Gods is gesubstantieerd of geïncarneerd.

Voorts merk ik op dat u mijn vraag “Is het mogelijk een afschrift te ontvangen van deze gratie?” in het geheel niet beantwoordt heeft. Graag zou ik deze vraag dan nog iets nader toespitsen: Graag zou ik een (gewaarmerkt) afschrift, kopie, of andersoortige gegevensdrager van u ontvangen van deze gratie. Indien het niet mogelijk is een (gewaarmerkt) afschrift van deze gratie te verkrijgen, dan zou ik graag inzage in de gratie krijgen (ik verwijs naar de WOB). In laatst genoemd geval zou ik graag een contactadres van u ontvangen, zodat ik een afspraak kan maken voor inzage.

Tevens heeft u mijn vijfde vraag slechts ten dele beantwoord. Uit uw antwoord kan ik niet direct afleiden of er nu wel of geen sprake is van een (vorm van) sociaal contract. Graag zou ik dit nader gespecificeerd zien.

Naar aanleiding van uw antwoorden zijn er nog enkele nieuwe vragen bij mij opgekomen welke ik in het resterende deel van dit schrijven graag nader uiteenzet, voorzien van een toelichting:

Indien ik u goed begrepen heb, dan geeft u aan dat de macht in feite verdeeld is in twee delen: enerzijds de koning of koningin en ministers en anderzijds de volksvertegenwoordiging (het parlement). Voor zover mijn kennis strekt is een minister dienaar van de koning of koningin. Geldt dit ook voor de ambtenaren en de leden van de volksvertegenwoordiging?

Indien ik het dus goed begrijp, dan ontleent de koning of koningin met haar ministers de macht aan God, waardoor zij gemachtigd zijn onder andere wetten te implementeren en andere beleidsregels te stellen. Anderzijds is er de controlerende functie van de volksvertegenwoordiging. De volksvertegenwoordiging heeft echter ook het recht van initiatief. Kan de volksvertegenwoordiging hiermee ook voorstellen indienen om tot ‘wetten in formele zin’ te komen? Vindt de controlerende functie van de volksvertegenwoordiging en de mogelijkheid om tot wetsvoorstellen te komen dan ook plaats bij de gratie Gods? Indien dit volgens de wetgever niet het geval mocht zijn wat is daarvoor dan de reden.

Verder wil ik u vragen of de instemming van het parlement (of een van beide kamers) ook nodig is om te komen tot een zogenaamd ‘koninklijk besluit’, ‘algemene maatregel van bestuur’ of ‘ministeriële regeling’. Of kunnen de koning of koningin en ministers dergelijke regels zelfstandig opstellen en implementeren?

Hiermee kom ik tot mijn laatste twee vragen. In welke relatie sta ik tot de volksvertegenwoordiging? Is hierbij wellicht sprake van een (sociaal) contract zoals ik u vroeg in mijn vorige brief? Indien iemand er voor kiest niet te stemmen, is er dan wel sprake van vertegenwoordiging van zijn of haar persoon? Of wordt door het niet stemmen van deze persoon deze persoon niet in het parlement vertegenwoordigd?

Los van bovenstaande vraag ik mij tevens af hoe deze ´gratie Gods´ rijmt met de notie van scheiding van kerk en staat?

Ik hoop dat ik het antwoord op dit schrijven zo spoedig mogelijk tegemoet kan zien. En nogmaals dank voor uw moeite.

Hoogachtend,
Guido ******

Gelieve bij beantwoording van deze brief bovenstaand kenmerk en datum te vermelden

Bijlagen:

1 Universele rechten van de mens, geraadpleegd op 13 maart 2009, http://www.unhchr.ch/udhr/lang/dut.htm

De ingescande antwoorden van het ministerie van Justitie
gratiegods_2_1.jpg
gratiegods_2_2.jpg

10 REACTIES

 1. Interessante vragen. De tekst van het ‘sociaal contract’ heeft nog niemand mij kunnen overleggen.

  Het wordt pas leuk als wij de oranjes in hedendaags licht bekijken. Hun (vermeende) voorouder Willem van Oranje zou naar de socialistiese normen van 2009 een terrorist zijn alsmede een racist, populist en xenofoob. Hoe durfde hij in opstand te komen tegen die leuke allochtonen van toen die de toenmalige cultuur verrijkten met hun fijne recepten voor paella, sangria en tortilla con patates?

  Wat de afkomst van WvO betreft. Er gaat een hardnekkig gerucht dat de huidige Oranjes niet van de oorspronkelijke afstammen. Ene 19e eeuwse Willem (ik ben zijn rugnummer vergeten) was oud en ziek, en kon daardoor de huwelijkse plichten met de veel jongere (en latere koningin) Emma niet nakomen. Dat zij toch zwanger kon worden is welhaast een wonder te noemen. Was dit dan een gevalletje ‘Goddelijk ingrijpen’? Waarom weigert men dan mee te werken aan die DNA test waaraan alle andere koningshuizen van Europa wel hebben meegewerkt – zo ver mij bekend.

  Mocht je nog een paar uurtjes over hebben en paar brieven willen schrijven, dan lijkt dit mij ook wel een aardig onderwerp voor een WOB verzoek.
  TerriërBram [2] reageerde op deze reactie.

 2. @Bon Vivant [1]:
  Willem III kon hem waarschijnlijk niet overeind krijgen, omdat hij hier en daar iets opgelopen had. Het was namelijk een verkrachter en een hoereloper. Het is zeer dubieus of hij de vader van Wilhelmina is, door zijn leeftijd en door zijn gezondheid. Bovendien heeft dat mens met die hoed een genetisch onderzoek uit Rusland geweigerd, naar de verspreiding van genetisch materiaal door Europa, van het Tsarenhuis. Het Engelse koningshuis heeft wel meegedaan.

  WOB verzoek? Ik dacht meer de guillotine. Stuk goedkoper. Kunnen zij meteen betalen voor al die slaven, en andere ellende die dat tuig heeft aangericht.

 3. De gestelde vragen zijn bijzonder interessant en relevant.
  Wellicht is het mogelijk ze eens te stellen aan een hoogleraar in het staatsrecht.
  Hoe moet het straks, als er een vorst komt die niet meer in een god gelooft?
  Zou het wellicht mogelijk zijn, Beatrix eens te interviewen over haar contacten met het opperwezen?
  hugo van reijen

 4. De geschiedenis van Willem de zoveelste in heel interessant,
  Maar vooral ; wat doen we nu?

  Ik trek het al jaren niet dat men stelt dat er macht over mij uitgeoefend mag worden om welke reden dan ook; ik ben godver geen crimineel.

  En voor zover ik iets bij te dragen heb een anderen; de samenleving, hee ! met alle liefde, maar zonder dwang; ik sta boven niemand, niemand staat boven mij.

  Ik kan stomweg nergens vinden waarom dat wel zo zou zijn; het zijn alleen maar aannames en structuren; geen werkelijkheid.

  De zogenaamde orde die er s; is een feitelijke chaos van misverstanden waar we aan gewent zijn geraakt. Dat iets went maakt het nog niet goed.

  IIS [6] reageerde op deze reactie.
  TerriërBram [7] reageerde op deze reactie.

 5. @zeno [5]:

  In mijn omgeving raken mensen van slag als ik zeg dat ze moeten nadenken….Uhm nadenken, ben je gek geworden? Ze krijgen liever een emmer fecaliën over het lege hoofd dan dat ze moeten nadenken. Ik kan me wel vinden in je reactie, ga zo door en kom op voor jezelf! De tijd van discussiëren op ‘hoog niveau’ en politiek correct kletsen is over, de tijd van zoetgevooisde woordjes is voorbij…

 6. @zeno [5]:
  Meeste mensen hebben een intellectueel niveau van een Story lezer. Daarin lezen ze fijn verhalen over een familie, die door een brutale greep naar de macht van Willem I, nu nog in die positie zit.
  Grofweg kan je de bevolking indelen in Forward Looking People, en Backward Looking People. Die laatste groep kenmerkt zich door een IQ dat hoog is bij 100 punten, en wil het liefst dat alles bij het oude blijft. Door gebrek aan intellectuele vermogens is aanpassing namelijk moeilijk. Dat alles gewoon zo is, als vorig jaar ontlenen zij een soortement van veiligheid aan.

  De Forward Looking People, zijn met nieuwe zaken bezig. Zijn vaak intellectueel van een hoger niveau, dat zich onder andere uit in een hoger IQ. Deze mensen ergeren zich vaak aan die grijze massa (tegenwoordig is die massa paars), en zien alleen maar mogelijkheden. Dat type mens ziet ook in dat het een stupide situatie is, een familie die van los zand aan elkaar hangt. Namelijk het afstammen van Willem III is zeer dubieus. En bovendien is de erfopvolging als staatshoofd al de laatste drie honderd jaar niet meer van de tijd. Daarbij, wie wil er nou vertegenwoordigd worden door stupide uitglijer Willem Bier? Hij zou veel beter passen als meubelverkoper.

  Maar goed, het is voornamelijk een marketing machine van dat mens met die hoed. En de meeste, door gebrek aan verstand, trappen er in. Zoete lieve gerritje, en zoete lieve meid kunnen betalen voor die onzin. Hoeveel dat is weten wij nog steeds niet. Ieder geval een bedrag in de orde van grootte die het hele president circus in Amerika ook kost (gloeiende gloeiende).

  Wat hier aan te doen. Nou ten eerste duidelijk laten blijken dat je het hele gebeuren niks vindt. En dat je vindt dat het moet verdwijnen. Op feestjes en partijen kom je dan wel weerstand tegen. Ik kan daar bijzonder goed tegen. En het verkondigen van je mening blijft natuurlijk een persoonlijke keuze.

  Yvonne Emilie [10] reageerde op deze reactie.

 7. Goede vragen van Guido, en geweldig dat hij het uitzoekt en navraagt. Te lang hebben we genoegen genomen met ‘vanzelfsprekendheden’ die eigenlijk te belachelijk zijn om er woorden aan vuil te maken.
  http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=921&titel=De_Pseudo-Oranjes
  http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=4531
  http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=8421

  Te gemakkelijk accepteren wij een status quo. Antwoorden moeten er komen op die vragen.
  Vooral nu Nederland langzaam gesloopt zal worden (via de waanzin van de doorgeslagen immigratiegeile ‘weg met ons’-multiculturele gedachte die ons intern en via de EU wordt opgedrongen), moeten we weten waar we staan en welke kant we op willen.

  De Oranje’s zullen er ook aan moeten geloven. Ik wil nog wel aannemen dat Bea, WA en aangetrouwd in hun hart fijne mensen zijn die het goed bedoelen, maar met de erfopvolging lopen we wel het risico op dit soort zaken die vrolijk onder de tafel worden gehouden:
  http://www.quotenet.nl/q-a/onderzoek_prins_bernhard_vuistdiep_in_wapenhandel.php

  Het deugt gewoon niet. Zoals het ook niet deugt dat men beslist dat men op onze kosten twee uitwijkplaatsen aankoopt in Argentinië en Mozambique, zonder dat daarover verantwoording wordt afgelegd, en zonder de mogelijkheid om dat te blokkeren. Zoals het ook niet deugt dat mensen via loyaliteit afdwingende lintjes aan Oranje worden gekoppeld. En ook niet dat zo’n Oranje over ons lot zit te beslissen (Bilderberg) op geheime conferenties waarover geen enkele verantwoording wordt afgelegd. De ‘christen’ Balkenende en de tweede slaapkamer vinden het wel best, maar het gaat wel over onze ruggen en over onze toekomst en die van onze kinderen.

 8. Het is het gebrek aan visie; meningen hebben snelheid nodig, visies hebben geduld nodig. dat laatste ontgaat de meeste mensen, daarom zijn zij ook van mening dat de politiek een visie moet hebben …; maak er liever zelf een en leef daar naar, consequent , met vallen en opstaan.

 9. @TerriërBram [7]:
  Ik denk dat ik tot de forward looking people behoor, dat mag ook wel met een IQ van 141, voor zover dat iets uitmaakt. De hoogte van het IQ zegt volgens mij minder dan in de voorgaande reactie wordt aangenomen, maar soit.
  Ik wil echter wel even melden dat ik het volledig eens ben met de stelling dat de familie Van Oranje op weinig elegante wijze ooit de macht heeft gegrepen en dat er weinig tot geen redenen zijn hun plaats in de huidige tijd nog rechtvaardigen. Voor zover dat vroeger al wel het geval was.
  Maar, nu komt het (misschien heeft dát wel iets met IQ te maken) het stoort me niet in het minst.
  In de eerste plaats is de ‘macht’ van de koninklijke familie en de Majesteit inmiddels nihil (prima!) en in de tweede plaats heeft elk land een leuke ceremoniemeester nodig. Laat dat die Oranjes rustig zijn. Ze doen het al generaties lang, zijn uitstekend ingeburgerd (er vloeit maar erg weinig Nederlands bloed door hun aderen) en schijnen het zelf ook leuk te vinden.
  Door mij niet druk te maken over de monarchie heb ik erg veel tijd over om me over andere zaken op te winden. Zoals de vreemdelinghaat bijvoorbeeld. Daar kun je me ’s nachts voor wakker maken en dan ga ik mee de barricaden op. Helaas…geen hond die het nodig vindt dáár barriaden voor op te richten.

Comments are closed.