Decipimur specie recti – (we zijn misleid door datgene dat we dachten dat goed was) –  Quintus Horotius Flaccus – Romeinse dichter, 65-8 v.Chr. Horatius

Over de laatste paar jaar zit de wereldeconomie in een diepe crisis. Deze is begonnen met de problemen van de subprime hypotheken, dat wil zeggen hypotheken die zijn gegeven door mensen die deze niet meer terug kunnen betalen, vanwege hun lage inkomen. Later resulteerde dit in de teloorgang van de hedgefondsen, die massaal in deze middelen hadden gespeculeerd en naderhand de bancaire sector. Dit alles binnen een jaar nadat de problemen in maart 2007 zichtbaar werden.

De oorsprong van deze problematiek is weliswaar niet de subprime hypothekenmarkt of de speculatie. De werkelijke reden is het centrale bankbeleid van almaar meer geld en krediet scheppen om een foutief Keynesiaans en monetaristisch economisch bestel in stand te houden.

Geld is een middel om te betalen en te sparen. Krediet is een middel om een lening of hypotheek op lange termijn af te lossen ten behoeve van een grote investering. Geld heeft historisch een tijdspreferentie van 0. Krediet heeft  historisch een tijdspreferentie van meer dan 0. Dit wil zeggen dat er op een betaalmiddel als geld geen schuld tegenover staat, terwijl dat bij krediet wel het geval is. Tegenwoordig heeft geld een oneindige tijdspreferentie, omdat de centrale bank dit papier uitgeeft tegenover een schuld van de overheid. De overheid leent van de centrale bank, via de bancaire sector, miljarden of zelfs biljoenen euro’s, dollars, yens, zloty’s of andere papieren geldmiddelen en zorgt dat deze schuld wordt omgezet in papier om zodoende de staatsprojecten te bekostigen. Dit papier stroomt in de economie en noemen wij ‘geld’. Het euvel is echter dat dit helemaal geen geld is, maar gewoon schuld en daarom in feite krediet gecreëerd door de centrale bank ten aanzien van de overheid.

De schuld aangegaan door de overheid wordt dan via de bancaire sector betaald in rente. Deze rentebetalingen lopen elk jaar steeds verder op en komt bij het financieringstekort dat we elk jaar voor onze kiezen krijgen. In Nederland loopt dat in de tientallen miljarden. Deze rente ziet de overheid nooit meer terug, terwijl de periodieke ‘aflossing’ uiteindelijk wel komt bij de centrale bank en weer terug bij de overheid in de vorm van winst. De rente wordt dus opgestreken door het bancair kartel en gedistribueerd naar hun private aandeelhouders. Tevens houdt het bancair kartel de obligaties vast van de overheid, waardoor er een permanente schuld is ontstaan van de staat aan private bedrijven, die via hun aandeelhouders in het bezit zijn van binnen- en buitenlandse schuldeisers. Deze schuld valt met het papiergeldsysteem nooit en nimmer af te lossen, omdat de schuldliquidatie nooit plaats kan vinden, daar papiergeld ook schuld is met een oneindige tijdspreferentie.

Tijdens de goudstandaard was dit wel mogelijk, want goud, evenals zilver overigens, heeft namelijk immer een tijdspreferentie van 0, wat betekent dat er geen schuld tegenover staat. Het kan niet worden gedrukt door een centrale bank, maar moet worden gedolven, waardoor er een inherent productievermogen aan ten grondslag ligt, voordat het op de markt kan worden gebracht, evenals andere grondstoffen. Voor papier en nu tegenwoordig bits en bytes in computers is er geen inherent productievermogen meer nodig, want in een oogwink kan er sowieso miljarden en biljoenen worden bijgeschapen door de centrale banken in de wereld. Zie hier het dilemma van het failliet systeem, dat wij intussen kennen als een fiatgeldeconomie.

Er is evenwel een aantal mogelijkheden om uit dit dilemma te geraken. Ik zal hier de meest essentiële oplossingen noemen:

1. Ontkoppeling centrale bank

de-nederlandsche-bank1Ten eerste moet men de centrale bank aan banden leggen. Bijvoorbeeld de Nederlandsche bank wordt niet meer geacht de ultieme lener te zijn van de bancaire sector. De koppeling tussen beide wordt losgehaald. Verder bemoeit de centale bank zich alleen met de uitgifte van papiergeld, die binnen een tevoren bepaalde termijn moet worden gedekt door goud. Deze nieuwe goudstandaard wordt dan bewaakt door de centrale bank. Direct wordt de verkoop van al het goud door de centrale bank via het zogenoemde Washington Agreement van 1999 gestaakt. Al het goud wat nog wordt bewaard bij de Federal Reserve in New York en het Internationaal Monetair Fonds wordt teruggevraagd, om te dienen als waardedekking van de papieren munt.

2. Papieren gulden

Ten tweede moet het systeem van wettige betaalmiddelen worden afgeschaft en daarvoor in de plaats komt er een stelsel van erkende betaalmiddelen. Dit houdt in dat er een papieren gulden kan worden ingevoerd door de centrale bank die dan als concurrentie van de euro kan dienen. Dit zorgt ervoor dat de Nederlandsche Bank losgekoppeld wordt van de Europese Centrale Bank. De euro blijft nog wel een erkend betaalmiddel in electronische zin. De papieren gulden kan dan worden gedekt door al het goud wat nog aanwezig is en terug worden gevraagd vanuit hierboven genoemde bronnen. Om tot een volledige dekking te komen van al het papier wat is uitgegeven kan er goud of zilver worden aangekocht en opgeslagen in de kluizen van de Nederlandsche Bank, gevestigd te Amsterdam. Een periodieke onafhankelijke audit wordt dan gedaan om te verifiëren of de Nederlandsche Bank aan haar verplichtingen heeft voldaan.

3. Rijksmunt

rijksmuntTen derde is het essentieel om een vermogenswaarde te creëren in de vorm van goudopslag die volledig losstaat van de overheid. Zoals eerder gezegd kan dit uitstekend worden opgelost door middel van gebruik te maken van de huidige Rijksmunt in Utrecht. Deze Rijksmunt heeft haar eigen kluizen, waarbij goud en zilver wordt ingekocht voor Nederlandse en buitenlandse beleggers en spaarders en deze kunnen particulieren, ondernemingen, pensioenfondsen, beleggingsfondsen, banken of overheidsinstanties zijn. De geldeenheid wordt bepaald in goud en kan bijvoorbeeld de historische gouden of zilveren florijn heten en die tevens als erkend betaalmiddel in Nederland kan fungeren. Het voordeel is dan dat er een geldeenheid bestaat die niet kan worden weggeïnflateerd door de overheid. De Rijksmunt is volledig onafhankelijk en heeft net als de Nederlandsche Bank een periodieke audit. Voor de opslag van fysiek goud en zilver dient er dan een bepaald kostendekkend tarief te worden betaald.

4. Deposito-opbouw

Ten vierde moet het bancair systeem drastisch worden geherstructureerd of gesaneerd. De loskoppeling van de centrale bank kan gebeuren via het volstorten van de deposito in papieren guldens, waardoor de depositohouders geen nadeel ondervinden van het wanbeleid van de bancaire sector. We weten allemaal dat de meeste banken in Nederland en daarbuiten insolvabel zijn en op de rand van het bankroet zitten. Via het volstorten van de deposito hebben de banken voldoende middelen om hun balansen weer op orde te brengen. De banken worden nu gedwongen om solvabel te zijn en te blijven, zodat deze niet meer een aderlating zijn voor de rest van de economie. Om dit te waarborgen zijn deze banken verplicht om een periodieke audit te ondergaan, anders verliezen zij hun bankhandvest. Het enige nadeel is dan dat er een monetaire inflatie geschiedt in papieren guldens na de volstorting van de deposito. Daar tegenover staat dat dit echter een tijdelijke gebeurtenis is, want in de jaren na de volstorting is de geldgroei tot nul gereduceerd, waardoor de resulterende prijsinflatie ook nihil is geworden. Verder wordt het stelsel van de depositoverzekering voorgoed afgeschaft. De bank in kwestie blijft verantwoordelijk voor haar eigen beleid en kan niet meer steunen op de overheid of andere banken voor haar garanties.

5. Zelfliquiderend krediet

De leencapaciteit van hypotheken en andere langjarige verplichtingen gebeurt alleen op basis van  80% van de onderliggende waarde. De resterende 20% dient door de lener zelf te worden aangevuld, alvorens de lening of hypotheek wordt toegekend. Dit zorgt voor de essentiële financiële buffer van de lener, wanneer de vraagprijs van de onderliggende waarde inzakt de lener niet meteen in moeilijkheden verkeert. Dit betekent tevens een stop op het beleid van 100% tot 110% leningen van de onderpanden. Het krediet in kwestie dient van een zelfliquiderend karakter te zijn, wat betekent dat het krediet binnen een tevoren bepaalde termijn moet zijn afgelost. Dit ter voorkoming van de permanente opbouw van een schuldeconomie. De rentestanden worden door de banken zelf bepaald en zijn derhalve niet meer afhankelijk van de overheid of centrale banken. Deze worden contractueel afgesproken met zowel leners als depositohouders.

6. Nationale Bank

bank-of-north-dakotaOm een vliegende start te maken met de mogelijkheid van een systeem van zelfliquiderend krediet kan de overheid daarin bijdragen door middel van een zogenoemde Nationale Bank op te richten. In de geschiedenis kenden we dit ook als de Amsterdamsche Wisselbank, de Bank of Connecticut in de Verenigde Staten of de Landesbanken in de Duitse onafhankelijke Länder. Vandaag de dag fungeert de Bank of North Dakota nog op het principe vastgelegd door de stichters van de Verenigde Staten: Thomas Jefferson en James Madison. De Bank of North Dakota is bezit van de staat van North Dakota en zorgt voor de kredietverlening aan de inwoners. Al dit krediet is zelfliquiderend en brengt een rente op. De rente wordt gebruikt voor de verbetering van de infrastructuur en andere taken die de State of North Dakota zich heeft gesteld. De stichters van de Verenigde Staten gebruikten dit middel om de onafhankelijkheid van de Bank of England in de 18e eeuw te waarborgen. Nadat de Engelsen de Amerikaanse kolonisten hadden gedwongen om de Bank of England te gebruiken voor hun krediet brak de totale onvrede uit onder de laatsten. Dit was een van de hoofdoorzaken van de Amerikaanse revolutie. De Bank of England was toen bijna geheel in handen van het corporatistisch Rothschild-bankimperium, waardoor deze familie allengs rijker werd ten koste van de Engelse en Amerikaanse belastingbetaler. De rente van deze Nationale Bank wordt dan gebruikt om de Nederlandse staatsschuld af te betalen binnen 20 jaar.

Consequenties van de oplossingen

Deze oplossingen zorgen ervoor dat er geen staatsschuld meer wordt opgebouwd, maar integendeel wordt afgelost. De bezitseconomie via een goudstandaard van de Nederlandsche Bank en de Rijksmunt wordt weer hersteld. De staatsuitgaven worden afgebouwd, waardoor deze alleen de essentiële taken van de overheid voor hun rekening nemen, zoals infrastructuur, veiligheid en bescherming, waarna uiteindelijk de inkomstenbelasting naar een laag percentage kan worden gereduceerd, of zelfs volledig kan worden afgeschaft.

De handel en industrie worden vrijgelaten. Er is geen geïmporteerde prijsinflatie, omdat de euro geen wettig betaalmiddel meer is, waardoor we niet meer afhankelijk zijn van het krediet- en geldbeleid van de ECB en andere entrale banken van de eurozone. De papieren gulden zal in eerste instantie omlaag gaan in waarde, vanwege het monetariseren van de deposito, maar dit gebeurt alleen in het eerste jaar, waarna de waarde in de daaropvolgende jaren zal toenemen, omdat de inflatie tot nul zal zijn gereduceerd. De banken zijn weer solvabel, waardoor zij geen gevaar meer vormen voor het financieel stelsel. Er is immer zelfliquiderend krediet aanwezig voor solvabele particulieren en bedrijven, dankzij de Nationale Bank en de onafhankelijke bancaire sector.

Het bancair kartel is verleden tijd en men moet nu de eigen verantwoordelijkheid nemen voor haar beslissingen. Dit zorgt ervoor dat banken niet snel ongeoorloofde risico’s aangaan en een zorgvuldig uitleenbeleid in acht gaan nemen. Uiteindelijk hebben hun aandeelhouders daarbij alle baat. Er is geen gemonopoliseerde valuta meer, waar men in kan beleggen of sparen, maar er zijn er dan vier, de electronische euro, de papieren gulden, de gouden en de zilveren florijn. Voor de eerste twee ontvangt men een bepaalde marktrente en voor de laatste twee moet men een opslagtarief betalen.

Uiteindelijk is het aan de markt om een geldstandaard te bepalen en wellicht wanneer de papieren gulden volledig gedekt wordt door goud en zilver dit wellicht de standaard zal worden voor Nederland en misschien ook daarbuiten. Dit betekent wederom een essentieel recht van iedere burger, het zelf bepalen en inrichten van zijn of haar eigen leven en dat betekent ook de keuze in betaalmiddelen.

Bronnen:

Essays:
Fiat Money in Death Throes; Antal Fekete, San Francisco School of Economics, California USA; 10 juni 2009
Standing Keynesianism on It’s Head; George Reisman, 20 april 2009, Ludwig von Mises Institute, Auburn AL, USA
Gold: Currency of Last Resort?, Maha Khan Pillips, Investments & Pensions Europe, London, UK, juni 2009
The First Leftist; Dean Russell, 28 mei 2009 (Orig. Essays on Liberty, 1952), Ludwig von Mises Institute, Auburn AL, USA
The Fed Might Have Painted Itself into a Corner; Frank Shostak, 12 juni 2009, Ludwig von Mises Institute, Auburn AL, USA
National money problems not affecting Bank of North Dakota, Dale Wetzel, 24 september 2008, The Bismarck Tribune, Bismarck, North Dakota, USA

Literatuur:
De Gulden; Geschiedenis van Nederlands Nationale Munt; Henk Povée, 2001, Uitgeverij Toth, Bussum
The Power of Gold; Peter L. Bernstein, John Wiley & Sons, New York, USA, ed. 2004 (orig. 2000).
The Web of Debt; Ellen Hodgson Brown, Third Millennium Press, Wiltshire, UK ed. 31 januari 2008

The Creature from Jekyll Island, A Second Look at the Federal Reserve; G. Edward Griffin, American Media, California, USA, Orig. juli 1994 (Ed. feb. 1999).

24 REACTIES

 1. Weer een duidelijk en helder Artikel!

  Interessant is dat in Zwitserland 3 leden van het parlement met actie zijn gestart voor een gezonde munteenheid(http://www.gesunde-waehrung.ch/). Er wordt gesteld dat de inflatie die door het schulden maken van de overheden veroorzaakt wordt, het eigendomsrecht uitholt en zo welvaart van de burgers naar de banken en andere grote bedrijven brengt. Ook zien ze dat stimuleringen door de overheid het probleem alleen maar vergroot en verplaats naar de belastingbetaler.

  Als oplossing moet de begroting op orde worden gebracht, de Zwitserse frank moet geleidelijk weer gedekt worden door goud en Zwitserland moet het IMF verlaten.

  Het initiatief wijkt af van de oplossingen die u hierboven geeft, maar het is wel een stap in de goede richting.

 2. Bovenstaand is een duidelijk verhaal met een degelijke onderbouwing (voor zover ik dat als leek kan beoordelen natuurlijk). Mijn vraag is echter: Als de oplossing zou “eenvoudig” is, waarom wordt dit dan niet opgepakt in Den Haag? Is het een idee om alle kamerleden te bestoken met bovenstaande argumentatie? Mogelijk triggert dat discussies in de TK en opent het ogen die tot dusver nog niet geopend zijn geweest…

  Free-M. [3] reageerde op deze reactie.
  Albert S. [7] reageerde op deze reactie.

 3. @Oscar [5]: Karl had het niet begrepen… En als je dan nagaat dat iemand als een Agnes Kant nog steeds niet begrijpt (of wil begrijpen) dat socialisme een contraproductieve maatschappij oplevert. Ondanks de voorbeelden van mislukte socialistische experimenten zoals de USSR (en andere voormalige Oostbloklanden, Communistisch China en Noord-Korea…

 4. Maar het delven van goud kan ook gefinancierd zijn en dan staaat er tegenover dat goud wel een schuld en aldus een tijdspreferentie. Goud an sich heeft geen waarde. Zonder mens zou goud waardeloos zijn. En als het delven meer zou kosten dan het goud opbrengt, zou men het delven wel laten. Net als bij olie. Tegenover geld dat ik heb gekregen voor mijn werk staat geen schuld. Geld fungeert als opslagplaats als accu. Bij fiatgeld moet de prestatie nog geleverd worden.

  Albert S. [9] reageerde op deze reactie.
  Oscar [12] reageerde op deze reactie.

 5. @bert [8]: Dat is een misvatting helaas, want het gedolven goud vertegenwoordigt een bepaalde waarde in andere goederen of diensten (ruilmiddel).

  Als het delven meer kost dan de verkregen waarde, dan moet de delver een verlies nemen en zal het delven staken, of op zoek gaan naar een lucratievere bezigheid. Omgekeerd gaat de delver door met het delven van goud als dit winstgevend blijkt. De winsten en verliezen worden dan omgerekend naar goederen die de delver nodig heeft of ambieert.

  Zoals gezegd, verwisselt het gedolven goud van eigenaar voor andere goederen en wordt het goud omgesmolten in munten die dan als betaalmiddelen dienen in de samenleving. Ook op het omsmelten zelf staat een bepaalde waarde in goederen of diensten (omsmelttarief). Wanneer de munten in omloop zijn gebracht worden deze als betaalmiddelen gebruikt, waar geen tijdspreferentie op staat. Met andere woorden het is een contant ruilmiddel geworden, zonder dat daar een centrale bank of overheid voor garant hoeft te staan. Het is derhalve de ultieme schuldlquidatie geworden van alle krediet en papier in omloop.

  Ergo, men kan stellen dat een goudstandaard een bezitseconomie is, terwijl een papiergeld- of fiatgeldstandaard een schuldeconomie vertegenwoordigt. Het heeft dus geheel te maken met de tijdspreferentie van 0 en de ultieme liquidateur van schuld.

  Ik hoop dat het nu wat duidelijker is.

 6. Maar fiatgeld verwisselt ook van eigenaar voor andere goederen of diensten. Zou je ook kunnen kunnen overwegen om met oliedruppels te gaan betalen overigens? Of gaat die redenering niet op? Of heb ik het nog steeds niet begrepen Albert?

  Albert S. [16] reageerde op deze reactie.

 7. Bert, ik heb begrepen dat het papiergeld niet meer is dan een recu van de bank ten bewijze van het feit ik bij die bank beztiingen heb. Dus in die zin is er bij geld toch ook sprake van een bezitseconomie. Bij fiatgeld is dat anders. Dat is inderdaad een bewijs van schuld.

  Albert S. [16] reageerde op deze reactie.

 8. Interessant verhaal wederom, Albert.
  Ik moest het wel een paar keer lezen om de essentie te begrijpen met mijn redelijk beperkte economische kennis.
  Vergeef me daarom eventuele domme vragen 😉
  Toch heb ik een paar vragen die ik je bij de puntsgewijze opsommingen van je oplossingen wil voorleggen;

  1. Goed punt. De Ned.Bank moet zich niet inmengen met de rest van het bankwezen en qua monetaire sturing daarvan losgekoppeld worden. Het uitgeven van een papieren door goud/zilver gedekte munt zorgt voor een waardevast ankerpunt van het monetaire stelsel waarop de burger naar eigen keus kan terugvallen.
  Denk jij trouwens dat het Nederlandse goud dat bij de Fed hóórt te liggen er ook daadwerkelijk nog is??

  2. De basis! Het monopolie van het geld moet weg bij de overheid/bankwereld (is een twee-eenheid). Daarvoor is wel nodig dat het grondwettelijk wordt vastgelegd dat elke onderneming/winkel/bank de papieren goudgedekte euro als betaalmiddel accepteert. Dit lijkt vergezocht maar ga er maar vanuit dat het bankwezen en ook de overheid een broertje dood zullen hebben aan deze waardevaste concurrent die hen tot monetaire discipline van hun eigen fiatmunt dwingt!
  Praktische kanttekeningen;
  – hoe zie jij de invloed op de goud/zilverkoers als de gehele schuldenlast moet worden gedekt door een nieuwe papieren gulden?
  Volgens mij praten we dan over een goud/zilverprijs die minimaal een factor 10 moet stijgen.
  – wie wordt er verantwoordelijk vwb het beleid van de euro (ECB?) en hoe wordt de koersverhouding tussen euro/papieren gulden bepaald en gecontroleerd? Het probleem van een (digitale) fiatmunt blijft en manipulatie ligt op de loer. Zeker omdat overheden én banken steeds meer streven naar een cashloze toekomst wat voor hen een ultieme nate droom is. Ze zullen er volgens mij alles aan doen om de gedekte gulden te marginaliseren.
  3. Wat zie je precies als meerwaarde van een rijksmunt als de Ned Bank volledig gedekt papiergeld uitgeeft waarbij fysiek goud direct opvraagbaar is door de klant? Zie je het als extra stok achter de deur?
  4. Hoewel ik hier moreel gezien toch wel erg veel moeite mee heb is er misschien geen andere uitweg. Dit heeft wel tot gevolg dat banken gezond worden gemaakt over de ruggen van de spaarders die hun geld in waarde zien verdampen. En gezien de problemen gaat het volgens mij niet over een waardedaling van een lousy 10 of 20%.
  5. O.k. Is prima. Overlenen is niet meer mogelijk en omdat de banken meer discipline aan de dag moeten leggen zullen ze sowieso niet meer overgaan tot maximale kredietverlening. 20% lijkt mij voldoende.
  6. Snap ik denk ik niet helemaal. Wat is de meerwaarde van een Nationale bank? Denk je niet dat die altijd inefficienter is dan een private bank?
  Zou het niet verstandiger zijn om banken onder te verdelen in spaar en zakenbanken en in ieder geval nooit to big to fail te laten worden?
  Een bank zou nooit groter moeten zijn dan pakweg 25% van het BNP van een land om toestanden zoals in IJsland te voorkomen.
  Ook al sta je officiel niet meer garant dan kunnen reusachtige banken zoals ING een overheid volgens mij altijd het mes op de keel zetten.
  Alhoewel ik geen fan van Bos ben denk ik dat ie niet veel keus had inzake Fortis/ABN en ING.

 9. @Oscar [12]: Precies. Daarom kunnen goederen en diensten geen waarde van zichzelf hebben. Wij geven die waarde er aan. Die waarde komt tot stand door vraag en aanbod. Het is wat een gek er voor geeft. Of dat nu olie, goud of papier is. De waarde van goud komt ook tot stand op de markt. Wel is het zo dat goud ook een grondstof is, maar dat is olie of ijzererts ook. En dan zou je net zo goed een oliestandaard kunnen invoeren. Ik snap dat gedoe met goud niet. Of je straks geld verliest door nu duur goud te kopen en het straks om liquide te kunnen zijn weer tegen een lage prijs moet verkopen of dat je nu op je geld blijft zitten en straks de dupe bent van inflatie. Goudstandaard de oplossing? Wellicht, maar ik zie het niet. Volgens mij hebben we bij een gezonde economie geen behoefte aan instellingen van wat voor aard dan ook. Meer regels zou de oplssing zijn. Waarom gaan er dan nu geluiden op bepaalde regels voor het boekhouden juist af te schaffen. Immers het zijn juist die regels die tot die grote afwaarderingen hebben geleid, terwijl er wel rente en aflossing binnenkomen.

  Oscar [15] reageerde op deze reactie.
  mrXL_ [21] reageerde op deze reactie.

 10. @bert [14]:

  Als wij, voorstanders van vrijheid, spreken van een goudstandaard dan bedoelen we geen opgelegde goudstandaard maar geld van de vrije markt. En naar alle waarschijnlijkheid zullen goud en zilver de voornaamste rol als ruilmiddel krijgen in een vrije markt.

 11. @bert [10]: Fiatgeld heeft een tijdspreferentie van meer dan 0. Andere goederen niet, die worden meteen geleverd, dus een tijdspreferentie van 0. Als je bijvoorbeeld goud omwisselt voor een schep, een auto, een motor, een televisie, dan is deze er direct. Met fiatgeld (o.a. papiergeld wordt betaald met schuld, ergo schuld van de overheid aan degene die het papier heeft ontvangen).

  @bert [11]: Inderdaad Bert, dat is wat het is.

 12. Bedankt GB voor je opmerkingen, ik zal ze even punt voor punt met je doornemen.

  1. Dat weten we natuurlijk niet en dat komen we natuurlijk pas te weten als we het goud terugvragen. Dan weten we of het fysiek aanwezig is of gewoon een boekhoudkundige truc. Dan betekent dat Nederland nog armer is dan we denken. Uiteindelijk zal men toch zekerheid moeten hebben en dan is dit het moment van de waarheid.

  2. De euro is er al en wat ik al verteld heb hoeft deze niet te verdwijnen, maar wordt als een sort reservevaluta gebruikt, net als de dollar in veel andere landen in Oost-Europa bijvoorbeeld. De electronische variant is eenvoudig een omrekening van de papieren gulden die dan wordt heringevoerd.

  Goud en zilver zijn niet alleen afhankelijk van de koers in de Nederlandse gulden, maar in die van alle andere valuta. Zoals je wellicht weet stijgen deze al zo’n 8 jaar tegenover alle valuta, dus dit zal gewoon doorgaan, totdat de inherente waarde wordt bereikt in de diverse valuta.
  Het hangt natuurlijk af van hoeveel goud er voorradig is voor de gulden. Als dit weinig is dan zal de koers van de papieren Nederlandse gulden voorlopig worden aangepast. De oude waarde van euro vs. gulden moet worden losgelaten. Dat is nog steeds proforma 1 staat tot 2,20371. Inderdaad moet blijken hoeveel de gulden kan worden geherwaardeerd. Als blijkt dat er te weinig goud in de kluizen is dan moet het goud worden aangevuld om te zorgen dat de dekking er wel is van de gulden. De centrale bank stelt zich dan ten doel om dit te doen. Let wel we moeten kijken naar de M1-waarde van de valuta en deposito. Voorlopig is er papiergeld nodig voor de deposito en dit moet worden gedekt door goud. Dat is ongeveer 1/10 van het krediet (M3) wat geschapen is in de afgelopen decennia. Dat is geen onoverkomelijk probleem dunkt mij.

  Er hoeft geen grondwettelijke vastlegging te gebeuren, want de markt bepaalt wat het betaalmiddel is. Het enige wat de overheid kan doen is vragen of de belasting wordt betaald in papieren guldens, of de tegenwaarde in euro’s.

  Het klopt dat de overheid graag de electronische munt wil manipuleren, maar er is zoals je aangeeft een stok achter de deur, dat is de papieren gulden en de gouden florijn. Het bijdrukken van electronische euro’s zal dan opvallen als er een voortdurende geleidelijke devaluatie is van deze electronische munt. Om het vermogen te beschermen kan men dan in guldens of in goud sparen. Er zal een inflatie blijven in euro’s, maar niet in papieren guldens. De doorstroming (velocity) van guldens is dan lager dan die van euro’s. In de UK functioneert zo’n system al, want naast de ponden kun je in veel winkels ook betalen in euro’s. De marginalisering zal wel meevallen, omdat de Nederlanders toch in waardevaste munten willen sparen. Er is dus zowel een spaarmiddel als een betaalmiddel.

  3. De meerwaarde van de Rijksmunt is dat dit een ander doel dient dan alleen het verzorgen van de valuta. Het is een opslag voor vermogen ten behoeve van bedrijven, instellingen en particulieren. Ook dient het zoals je zegt als een pressiemiddel om de inflatiedrang van de overheid in bedwang te houden. De rentearbitrage is daar een van, met andere woorden als men de rente kunstmatig verlaagt dan halen de vermogenden hun geld van de bank en sparen dan bij de Rijksmunt.

  4. Moreel gezien heb je gelijk, het is een paardenmiddel, maar omdat de banken in het verleden met behulp van de overheid en de centrale banken onverantwoorde risico’s hebben genomen ligt het voor de hand dat in ieder geval de depositohouders gered moeten worden en niet de bankmanagers met hun topsalarissen. Het zal in eerste instantie voor een prijsinflatie zorgen, maar dit is gelukkig van korte duur. En dat is dan weer in het belang van de spaarders en diegenen die noodgedwongen aan lange termijnplanning moeten doen (o.a. beleggings- en pensioenfondsen). De solvabiliteit van de banken neemt toe en de rust is weergekeerd op de financiële markten Dit schept het vertrouwen in de economie onder beleggers en producenten.

  5. Inderdaad.

  6. Het voordeel van een Nationale Bank boven de scheiding van zaken- en commerciële banken is dat de Nationale Bank altijd blijft bestaan om aan de voortdurende vraag naar zelfliquiderend krediet te voldoen. Tevens is dan de mogelijkheid om via de renteinkomsten de staatsschuld eindelijk af te lossen, dit moet trouwens een onderdeel vormen van het handvest. We hebben in het verleden gezien dat zo’n scheiding altijd leidt tot een de facto ingrijpen in de markt via aparte wetgeving. Dit kan je voorkomen door middel van zo’n Nationale Bank, die een vaste rente hanteert op zelfliquiderend krediet. Naarmate de schuld wordt afgelost neemt ook de belastingdruk zienderogen af en komen er meer middelen vrij voor de verbetering van de infrastructuur. North Dakota is een uitstekend voorbeeld, want volgens Ellen Brown in haar boek Web of Debt is dit een van de drie staten die nog steeds solvabel is en de Bank of North Dakota laat jaarlijks een flinke winst zien. De andere staten zijn al failliet. Uiteindelijk zie ik zelf in deze bank het middel bij uitstek om aan de overheidsverplichtingen te voldoen zonder belastingheffing.

  Let wel, nu betaal je drie keer, een keer via de belastingheffing, een maal via de rentebetaling aan de banken en nogmaals via de geldontwaarding. Op langere termijn hou je alleen de rentebetaling over.

 13. Bedankt voor de antwoorden, Albert.
  Je verhaal is me nu wel duidelijk en steekt m.i. goed in elkaar.
  Er zijn kanttekeningen te maken bij elk systeem maar ik prefereer deze oplossingen ver boven het huidige failliete monetaire beleid met haar keynesiaanse geldsmijterij naar niets.
  Dat geldt ook voor de oplossing van die Nationale bank in 6. Wie ben ik om het volledig af te keuren als het in de VS praktisch bewezen voordelen oplevert.

  Vandaag weer het nieuws dat Bos verwacht dat het begrotingstekort volgend jaar met 100 miljoen per dag (!!) gaat oplopen. We zijn hard op weg naar de afgrond. Hadden we in de jaren 80 nog een relatief jonge goed opgeleide bevolking, nu zitten we met veel nieuwkomers zonder enig toegevoegde waarde en een vergrijzingsprobleem.
  Hij immoreel kun je naar komende generaties toe zijn om het huidige fiatsysteem in stand te houden en problemen vooruit te blijven schuiven door er nog wat extra ongedekt geld tegenaan te gooien!

  Soms hoop ik wel eens dat Bos dit soort alternatieve berichten en oplossingen omarmt en al die keynesiaanse academici die hem van advies voorzien buiten kegelt.

  Kun jij niet solliciteren bij de PvdA 😉 ??

  Albert S. [19] reageerde op deze reactie.

 14. @GB [18]: Precies GB, deze regering, evenals bijna alle andere westerse regeringen doet alles verkeerd, wat men maar verkeerd kan doen. Ze zijn bezig met de vernietiging van de economie, de valuta en het vertrouwen van de bevolking in de overheid. De Partij van de Arbeid zou men beter Partij van de Armoede moeten noemen, omdat zij nu en in het verleden, meer nog dan andere partijen, altijd hebben gezorgd voor enorme schulden die het meest drukken op de mensen die het het hardste nodig hadden, deze zijn de minima en de modale inkomens. Zij betaalden het gelag via hogere belastingen, zonder ontwijkmogelijkheden, prijsinflatie vooral op de primaire benodigdheden, de onmogelijkheid tot enige vorm van bezitsopbouw, alsmede de vernedering om afhankelijk te zijn van een verzorgingstaat die niet in stand te houden is en net als die van de Sovjet Unie in de komende jaren in elkaar zal storten.

  Hoezo, de partij voor de zwakkeren, het is een partij voor de vernietiging van de samenleving. Moge hun zielen branden in de hel.
  GB [20] reageerde op deze reactie.

 15. @Albert S. [19]:

  Bij elke advertentie onderaan een leenreclame staat letterlijk; GELD LENEN KOST GELD met daarbij een mannetje met een blok aan het been geketend. Waarom doet een overheid dit dan toch? Elk verstandig denkend mens weet dit en de overheid leent toch geld terwijl ze tot hun nek in de schuld zitten. Zijn zij nou zou dom of zijn wij nou zo slim? Geen van beide is mijn conclusie. Dit kan geen toeval zijn.
  Daarom denk ik wel eens dat de hele economische crisis een opgezet spel is omdat ik voor de overheid en de grote corporaties grote voordelen zie.

  Om er maar eens enkele voordelen te noemen;

  – banken en grote multinationals komen er op termijn sterker uit;
  bijna gratis geld lenen van banken bij de centrale banken (0 tot 1%!!!) om hun kaspositie op orde te krijgen en het tegen veel hogere rentes uit te lenen aan kleine bedrijven en particulieren. Als deze partijen gaan defaulten neem je gewoon hun harde assets (huizen/bedrijf) in beslag. Niet alleen particulieren maar ook veel bedrijven (incluis het bedrijf waar ik werk) hebben zich tot aan hun nek overleend en zijn in feite in bezit gekomen van de banken. Ofwel; slaaf van de bank voor de komende 20 jaar…
  En aangezien ik de overheid als een rechtstreeks verlengstuk van de bankwereld en de grote corporaties zie….
  – de overheid berooft de werkende bevolking van al haar financieële onafhankelijkheid. Pensioenen, spaartegoeden, beleggingen verdampen door inflatie en beursdalingen. De oudere werknemer heeft niet meer de keuze of ie WIL doorwerken maar hoelang ie nog MOET doorwerken.
  Ziehier DE oplossing voor het vergrijzingsprobleem
  – Afhankelijk maken van grote groepen van de bevolking van diezelfde overheid dmv uitkeringen en gecreeërde onzinbaantjes bij de overheid.
  Bange afhankelijke (en niet nadenkende) mensen zien de overheid als hun redder en zullen ook op hun socialistische weldoeners blijven stemmen. Als er massawerkeloosheid komt voorzie ik een stijging van die partijen die beloven niet te morrelen aan de uitkeringen.
  Dat ze via (gemanipuleerde) inflatiecijfers alsnog keihard genaaid worden hebben ze niet door. Dat ligt aan bv peakoil, global warming die zorgt voor wereldwijde misoogsten of russische boemannen die de gaskraan dichtdraaien.
  Het ligt echt niet aan prijsinflatie door een tsunami aan ongedekt, bijgecreeërd geld. Neuhhhhhh hoor!

  Er zitten naast een aantal nadelen ook veel voordelen aan de ontstane situatie voor de huidige elite.

  Alleen vergissen ze zich volgens mij in één aspect; een communistische heilstaat gaat vroeg of laat kapot. Ik kan me niet voorstellen dat bv goed gestudeerde jonge mensen die iets van hun leven willen maken straks in dit land blijven hangen en 80% van hun loon willen afdragen voor die heilstaat.

  Albert S. [22] reageerde op deze reactie.

 16. @bert [14]: Hoi Bert,

  het unieke van goud is: het verdwijnt niet zomaar (b.v.: niet edele metalen roesten weg, het is betrekkelijk moeilijk te vinden maar wel makkelijk te vervoeren. Het gaat dus eigenlijk om de eigenschappen:

  onverwoestbaar, makkelijk mee te nemen, en niet te vervalsen (of te snel te delven).

  Daarom is goud een goed alternatief voor geld.

  Ik heb ook heel lang moeten nadenken waarom het nu precies “goud” moet zijn. In feite volstaat zilver of koper ook, of platinum, omdat ze aan dezelfde eigenschappen voldoen. Sterker nog, ze hebben altijd naast elkaar bestaan.

  Je kunt ze vergelijken met briefje van 1000 (platinum), 100 (goud) en kleiner voor zilver en koper.

 17. @GB [20]: Dat denk ik ook GB. Daar ben ik tijdens mijn economische studie van de afgelopen 26 jaar ook achtergekomen. Ik ging er altijd van uit dat de overheden, economen en hoogleraren het niet wisten of misschien toch in de verkeerde hoek zaten te kijken. Maar na verloop van tijd was het mij helemaal duidelijk hoe de werkelijke economie in elkaar zit.

  Ik werk al meer dan 20 jaar in de financiële en beleggingsector en ik zie dat er een ‘dumbing down’ heeft plaatsgevonden in het metier. Ik vind het daarom fantastisch om met jonge afgestudeerden te werken, want zij hebben nog een open gedachte over de wereld, terwijl de ouderen boven de 40 helemaal verzand zijn en veel minder in staat zijn om te denken dat de economische wereld heel anders in elkaar zit. Elke crisis is door overheden aangegrepen om nog meer macht te grijpen. De corporatisten varen er ook wel bij, want zij kunnen via de wet- en regelgeving alle binnen- en buitenlandse concurrentie uitschakelen, nu zelfs ook op EU-niveau. Die hele kartelpolitie van Smit-Kroes is natuurlijk een rookgordijn, want het grootste kartel, het bancair kartel in samenhang met de centrale banken wordt nooit aangepakt. Daar wringt de schoen. Bovendien, vanwege de verstikkende EU-wetgeving kunnen corporatisten hun slag slaan via beinvloeding van de politiek, die in handen is van hun vrienden in de Euro-commissie en het Europarlement. De nevenactiviteiten van de politici behelsen vaak ook commissariaten bij grote bedrijven en instellingen, dus ,,wiens brood men eet diens woord men spreekt”.

  In de VS is het ook niet anders. De adviseurs van Obama komen ook allemaal van de Federal Reserve en de Wall Street banken: Tim Geithner komt bijvoorbeeld van de New York Federal Reserve, een privaat bancair kartel. Zie hier: http://www.politico.com/news/stories/1108/15377.html

  Ik wil jou en andere geïnteresseerden een aantal boeken over economie van experts aanbevelen om zeker te gaan lezen over de huidige gang van zaken:

  The Creature from Jekyll Island, W. Edward Griffin – http://www.amazon.com/Creature-Jekyll-Island-Federal-Reserve/dp/0912986395/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1246002852&sr=8-1
  The Secrets of the Temple – How the Federal Reserve runs the Country – http://www.amazon.com/Secrets-Temple-Federal-Reserve-Country/dp/0671675567/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1246002892&sr=1-1
  Hoe Flexibel is BV Nederland – Marcel Metze
  Tragedy and Hope – Carroll Quigley – http://www.amazon.com/Tragedy-Hope-History-World-Time/dp/094500110X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1246002999&sr=1-1

  We leven feitelijk in een (super)staat, waar het grote bedrijfsleven en de staat zijn samengesmolten en dat moet door iedereen worden bestreden. Het klassiek-liberalisme betekent ook een scheiding van staat en bedrijfsleven. Monopolies en kartels kunnen alleen maar bestaan, dankzij actieve medewerking van de overheid. De EU en de VS doen dit in het kwadraat en zijn dus het tegenovergestelde van wat het echte liberalisme is.

  GB [23] reageerde op deze reactie.

 18. @Albert S. [22]:

  *Ik vind het daarom fantastisch om met jonge afgestudeerden te werken*

  Totdat ze vaak ingekapseld worden in het bestaande (voor hen lucratieve)monetaire systeem.
  Het is dan vaak kiezen tussen principes en het grote geld en ik weet waar 80% vroeg of laat voor gaat kiezen….
  Ik bewonder je goede werk en je kunt altijd vooruitgang boeken maar ik denk niet dat je in jouw sector een fundamentele omslag kunt bewerkstelligen.

  Daarin zit ‘m natuurlijk de kneep; de machthebbers/deskundigen die het systeem kunnen veranderen hebben er zelf geen belang bij want ze profiteren (parasiteren is een beter woord) er volop van..
  Het geheel valt volgens mij met de bekendheid van de échte oorzaken van de huidige crisis bij de grote massa.
  Daarvoor heb je toch de mainstreammedia die die info verspreidt en politieke draagkracht nodig.

  Daarom is een grote systeemcrash waarbij de grote massa fors genaaid wordt toch echt noodzakelijk. Al je koopkracht weg en nog net genoeg over om je dagelijkse eten te kopen! De situatie moet gewoon veel erger worden wil er iets veranderen.

  In de mainstreammedia en de politiek zitten ook veel opportunisten die in deze noodsituatie ook een ander geluid zullen laten horen (voor een deel voor eigen gewin natuurlijk maar ja..).
  Tegen die tijd is er een goede kans dat het huidige fractionele fiatgeldsysteem en de keynesiaanse geldsmijtpolitiek haar langste tijd heeft gehad.
  Simpel en alleen al omdat het huidige systeem (als ik even grof kan inschatten) zo’n 10% onevenredig veel voordeel oplevert en de rest alleen maar nadeel ervan heeft geeft voor mij aan dat dit systeem vroeg of laat moet vallen.

  Albert S. [24] reageerde op deze reactie.

 19. @GB [23]: Het is nu al bezig met een doodsstrijd. Dit fiatgeldsysteem heeft geen enkele overlevingskans meer. We zitten nu nog in een deflatoire situatie, omdat de excessen van de aandelen- en huizenmarkten moeten worden gesaneerd, maar in het volgend decennium gaat de hoge inflatie de kop opsteken en als het aan de ECB, Federal Reserve en IMF ligt dan hebben we omstreeks 2012-15 een hyperinflatie, die de fiatmunten vernietigt. Dat betekent dat de euro, dollar en yen niets meer waard zijn en we een situatie krijgen als die in Zimbabwe of de Weimar Republiek van de jaren 20. Al het (electronisch) geld wat gecreëerd is zal haar weg vinden in de primaire sector (voeding en brandstof). De tijd van de ongekende hausse in de grondstoffen is dan aangebroken. Geen wonder dat China de afgelopen jaren bezit heeft genomen van alle grondstoffen in de markt en een enorme voorraad heeft aangelegd.

  Het is zo jammer dat we worden bestuurd door een stel domoren en hoogopgeleide ignoramusen, dat geldt eveneens voor onze tv-economen en centrale-bankiernietsnutten.

  What else is new?

Comments are closed.