De PVV stelde vorig jaar augustus enkele vragen aan de Minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen over de vergoedingen aan de Europarlementariers. Het antwoord volgt hierna. Ook de aanwezigheid van journalisten en televisiemakers in het gebouw van het Europees Parlement kwam aan de orde (vraag 5).

Beantwoording vragen van de leden De Roon en Wilders over de dagvergoeding van Europarlementariërs

20-08-2008 | Kamerstuk | Nederlands Ministerie van Buitenlandse Zaken

Graag bied ik u hierbij de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door de leden De Roon en Wilders over de dagvergoeding van Europarlementariërs. Deze vragen werden ingezonden op 1 juli 2008 met kenmerk 2070824280.

De staatssecretaris voor Europese Zaken,
Frans Timmermans

Antwoorden van de heer Timmermans, staatssecretaris voor Europese Zaken, op vragen van de leden De Roon en Wilders (beiden PVV) over Europarlementariërs die ten onrechte een dagvergoeding ontvangen.

Vraag 1
Kent u de uitzending van het tv-programma “RTL Explosiv” (mei 2008) over Europarlementariërs die een presentielijst tekenen om een dagvergoeding van € 287,– te kunnen ontvangen en vervolgens de vergadering van het Europees parlement niet bijwonen? 1)

Antwoord
Ja.

Vraag 2
Deelt u de mening, dat dit hemeltergende praktijken zijn van lieden die het volk helemaal niet vertegenwoordigen en dat het mogelijk zou moeten zijn om hen uit hun functie te ontheffen? Zo neen, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u dit in Europa aan de orde stellen?

Antwoord
Voorop dient te staan dat de regering eventueel misbruik van vergoedingen door leden van het Europees Parlement afkeurt. Nederland kan geen leden van het Europees Parlement uit hun functie ontheffen wegens misbruik van vergoedingen. Het Europees Parlement beschikt op het punt van onkostenvergoedingen over een controlesysteem. In het algemeen geldt dat leden van het Europees Parlement een dagvergoeding van €287 ontvangen voor het bijwonen van vergaderingen van het Europees Parlement. De dagvergoeding wordt enkel ontvangen na ondertekening van de presentielijst. Indien een lid van het Europees Parlement een vergadering van het Europees Parlement bijwoont, dient het lid de presentielijst te tekenen die in de zaal van de vergadering ligt. Indien een lid van het Europees Parlement in het Europees Parlement is voor de uitoefening van zijn functie, niet zijnde het bijwonen van een vergadering van het Europees Parlement, dan dient het lid de algemene presentielijst te tekenen. Ook wordt bijgehouden welke leden van het Europees Parlement bij de hoofdelijke plenaire stemmingen aanwezig zijn. Indien een lid van het Europees Parlement minder dan de helft van de hoofdelijke plenaire stemmingen heeft bijgewoond wordt deze met de helft gekort op zijn of haar dagvergoeding.

Vraag 3
Deelt u de mening, dat in dergelijke gevallen de genoten dagvergoedingen behoren te worden terugbetaald? Zo neen, waarom niet? Zo ja, wat gaat u doen om dit in Europees verband te bewerkstelligen?

Antwoord
Als blijkt dat teveel is uitbetaald aan een lid van het Europees Parlement, vraagt het Europees Parlement in eerste instantie het lid om uitleg en bewijsstukken. Indien de uitleg onvoldoende is of de bewijsstukken niet beschikbaar of onjuist zijn, dient de teveel betaalde onkostenvergoeding terug te worden betaald. Op terugbetaling van onkostenvergoedingen is de onkostenvergoedingsregeling voor leden van het Europees Parlement van toepassing.

Vraag 4
Kunt u een volledig overzicht geven van de inkomsten en onkostenvergoeding(en) die een Europarlementariër ontvangt? Betaalt een Nederlandse Europarlementariër daarover belasting aan de Europese Unie of aan de Staat der Nederlanden? In het eerste geval: over welk deel van de inkomsten wordt Europese belasting geheven en hoe hoog is die belasting?

Antwoord
De inkomsten van een lid van het Europees Parlement bestaan uit verschillende bestanddelen. Het salaris van de leden van het Europees Parlement is gelijk aan de schadeloosstelling voor leden van de Tweede Kamer, met dien verstande dat daarop een jaarlijkse korting van €11.500 in mindering wordt gebracht. In 1997 werd de schadeloosstelling van de Tweede Kamer verhoogd. Randvoorwaarde was dat deze loonsverhoging voor leden van de Tweede Kamer netto neutraal zou uitwerken. Het netto inkomenseffect werd gecompenseerd door een verlaging van de onkostenvergoedingen. De verhoging van de schadeloosstelling zou ook automatisch doorwerken naar de leden van het Europees Parlement. Hier was een uitruil met de onkostenvergoedingen echter niet mogelijk. Deze vergoedingen worden immers op Europees niveau bepaald. Met de bruto korting op het salaris ontstond een gelijk effect op de netto inkomenspositie voor leden van het Europees Parlement en leden van de Tweede Kamer. Over het salaris van de Nederlandse leden van het Europees Parlement wordt Nederlandse belasting betaald.

Daarnaast ontvangen de leden van het Europees Parlement de volgende onkostenvergoedingen. Deze komen ten laste van het Europees Parlement. Ten eerste, ontvangen ze een algemene onkostenvergoeding voor kosten die door het lid van het Europees Parlement in de eigen lidstaat worden gemaakt (kantoor, telefoon, computer, reizen etc.), bestaande uit een vast bedrag per maand. Ten tweede maken leden van het Europees Parlement aanspraak op een reiskostenvergoeding. Voor reizen binnen de EU voor het bijwonen van officiële bijeenkomsten van het Europees Parlement (plenaire vergaderingen, commissievergaderingen, fractievergaderingen, etc.), ontvangen zij een forfaitair bedrag dat qua hoogte afhankelijk is van het vervoermiddel (vliegtuig, trein of auto). Voor reizen die leden van het Europees Parlement in uitoefening van hun functie buiten de EU afleggen ontvangen zij een reiskostenvergoeding met een maximum van €4.000 per jaar. De Nederlandse leden van het Europees Parlement hebben een gedragscode opgesteld waarin is afgesproken dat enkel daadwerkelijk gemaakte reiskosten worden gedeclareerd. Ten derde hebben de leden van het Europees Parlement recht op een dagvergoeding (van €287 per dag voor vergaderingen binnen de EU en van €143,50 per dag plus vergoeding van verblijfskosten voor vergaderingen buiten de EU), indien daartoe de presentielijst is getekend (zie antwoord op vraag 2). Ten vierde hebben leden van het Europees Parlement recht op een vergoeding voor het aanstellen van personeel (assistenten, secretaresse, etc.) tot een maximum bedrag van €16.914 per maand.

Nederland heft op grond van artikel 10 van het EG-verdrag en artikel 7 van het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen over bovengemelde onkostenvergoedingen in beginsel geen inkomstenbelasting.

Vraag 5
Hoe beoordeelt u het feit, dat de makers van bovengenoemd tv-programma uit het gebouw van het Europees Parlement zijn verwijderd? Is dit een toonbeeld van een transparant Europa dat de persvrijheid hoog in het vaandel heeft? Gaat u op Europees niveau protesteren tegen deze gang van zaken? Zo neen, waarom niet?

Antwoord
Op de aanwezigheid van journalisten en televisiemakers in het gebouw van het Europees Parlement zijn de interne regels van het Europees Parlement van toepassing, in het bijzonder de regels inzake fotografen en cameraploegen in het gebouw van het Europees Parlement.

1) http://www.youtube.com/watch?v=8iLMHYP3Gfk http://www.dumpert.nl/mediabase/161331/afc902e3/europarlementariers_zijn_zakkenvullers.html

Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken

http://www.minbuza.nl/nl/actueel/brievenparlement,2008/08/Beantwoording-vragen-van-de-leden-De-Roon-en-Wilde.html

7 REACTIES

 1. In een woord: TUIG.
  Dan is de slaap-maar-lekker-vraag: ga je morgen stemmen en als je gaat, wie mag van jou dan miljonair zijn over 5 jaar? (mogelijk dank zij de riante onkostenregelingen en een beetje handig inkoopbeleid)

 2. Zakkenvullers dus… Niet stemmen is meer pro-EUropeanen. Wel stemmen is PVV stemmen (of Libertas natuurlijk). Minder EU, meer NL.

 3. @Bon Vivant [6]:
  Men schat dat het opkomstpercentage rond de 40% zal liggen. Ik vind dat relatief hoog, gezien de afkeer van de EU.
  Is dat dank zij de opstelling van de PVV, vraag ik me af.
  Daarom ben ik benieuwd naar de relatieve positie van de PVV t.o.v. de andere partijen.

Comments are closed.