(Door Jim Beame voor Anarchiel.com: Antwoord op Balkenendes oproep tot meer verantwoordelijksbesef tijdens de Calvijnherdenking, 30 mei jl.)

Wij zij gezegend met een calvinistisch kabinet dat uitblinkt in verantwoordelijkheidsbesef. Hun vredelievende boek van liefde, de Bijbel, inspireert hen daartoe. Dankzij het verantwoordelijkheidsbesef van deze regering hebben wij Gods vrede mogen brengen in Irak en Afghanistan met slechts anderhalf miljoen doden tot gevolg. Dankzij het verantwoordelijkheidsbesef van kabinet Balkenende hebben we nu tóch een Europese grondwet. Daartoe moest wel eerst verraad gepleegd worden, maar leidde ook Judas’ kus uiteindelijk niet tot de redding der wereld?

Dankzij het verantwoordelijkheidsbesef van onze christenoverheid zijn onze nutsvoorzieningen de afgelopen jaren in de grote uitverkoop gedaan, zodat deze dienaresse Gods veel centjes heeft mogen verdienen en haar gezanten en trawanten zich hebben mogen wentelen in de rijkdom des HEEREN. Het calvinisme is de grootste zegen die de HEERE ons land ooit in Zijn onmetelijke Wijsheid heeft toebedeeld. Een waarlijk godsgeschenk! De rijke historie van macht- en geldgerichtheid, slaven-, opiumhandel en collaboratie – de calvinistische VOC-mentaliteit zogezegd – laat een iegelijk in deze christ’lijke natie nog altoos Godes onvolprezen zegeningen smaken!

Waar zouden we zijn zonder Calvijn?
Op dertig mei vindt in de Dordtse Grote Kerk het hoogtepunt van de Calvijnviering plaats ter ere van de vijfhonderdste geboortedag van de glorieuze kerkhervormer (NU.nl/ANP 30-05-2009). Balkenende heeft in zijn toespraak tijdens de landelijke herdenkingsbijeenkomst in dit godshuis, gehamerd op het eigen verantwoordelijkheidsbesef. Calvijn is hierin namelijk het grote schoolvoorbeeld voor ons allen! Mensen hebben in het denken van Calvijn ‘een grote persoonlijke verantwoordelijkheid voor de keuzes die ze maken en de morele plicht die keuzevrijheid te gebruiken om het goede te doen.’ Wat dat goede zoal inhoudt leest u – Deo volente – straks.

De normloze jaren zestig met vieze seks en rock en roll, ‘doorgeschoten verzorgingsstaat van de jaren zeventig’ en het ‘heilige geloof in de markt’ onder kabinet Lubbers – de beste man had daar uiteraard niets mee te maken – hebben maar tot ‘excessen geleid waar wij nu de wrange vruchten van pukken’, oreert onze premier. ‘Het verantwoordelijkheidsbegrip van Calvijn kan helpen de balans te hervinden.’ Balkenende zegt zich te hebben laten inspireren door de hoogmorele lessen van Calvijn. Het calvinistisch gereformeerde geloof van zijn jeugd blijft een onuitputtelijke inspiratiebron, zo deelt hij ons mee als vertegenwoordiger van alle Nederlanders, gelijk hij al eerder vanuit het Catshuis liet weten dat wij zonder geloof niet kunnen functioneren. Het meest tot Godes eer zou zijn een theocratie zoals Calvijn dat voorstaat, waarin het CDA de verantwoordelijkheid opvat te waken over onze zielen die anders toch maar geneigd zijn tot alle kwaedt. Vermenging van kerk en staat, zegt u? Wenst u dan in te gaan tegen de wil van de Almachtige? Is DÁT wat u zegt??? Moge Zijn heilige toorn op u nederdalen en uw gebeente verdelgen!

Calvijn nam zijn verantwoordelijkheid andersdenkenden te haten en liquideren zoals het betaamt
Calvijn had inderdaad een enorm verantwoordelijkheidsbesef. In zijn voorwoord over christelijke bepalingen De Institutiones Christianae Religionis, beschrijft hij hoe onze door Godzelve aangestelde overheid, het recht heeft andersdenkenden om te brengen net als degenen die het voor hen opnemen. Calvinistische christenen – Calvijns theocratische overheid bestaat uiteraard enkel uit deze übermensensoort – hebben namelijk de verantwoordelijkheid deze ‘vijanden Gods’ te haten. Sommige groepen geeft Calvijn echter een VIP-behandeling. Andersdenkende joden die God lasteren (= een afwijkende mening ventileren over de HEERE), bijvoorbeeld, dienen de doodstraf opgelegd te krijgen. Zij hebben immers Christus gekruisigd? Valse profeten behoren, aldus Calvijn, nu eenmaal gestenigd te worden: zelfs als ze tot je vriendenkring behoren. Degenen die blijven volharden in het bijgeloof aan de antichrist verdienen de dood door het zwaard.

Calvijns heeft zo’n sterk verantwoordelijkheidsgevoel dat het bij woorden alleen niet blijft. Duizenden andersdenkenden brengt de godsgezant in zijn Genève – waar hij als Gods persoonlijke Führer heerst – dikwijls na langdurige marteling, liefdevol om het leven: een gereformeerde inquisitie om des HEEREN wille. De dode lichaamsdelen stelt hij ten toon om het Gode-onwelgevallige volk te leren. Memento mori! Vele namen van deze Entarteten zijn ons thans nog bekend. Mogen zij Godes eeuwige toorn ervaren op die ‘vuurige plaets alwaar is weninghe ende knersinghe der tanden!’

Het Boek der Verantwoordelijkheid waar Calvijn zijn inspiratie uit put
Sommigen noemen hem ook wel de 16e eeuwse Hitler, maar zij hebben blijkbaar de genade van het ware geloof onvoldoende gesmaakt: Calvijn en Balkenendes inspiratiebron numéro uno – de HEERE der Heerscharen zelve1 – is immers een God van tomeloze liefde. Oordeelt uzelf uit de calvinistenbijbel bij uitstek, de Statenvertaling:

Welgelukzalig zal hij zijn, die uw kinderkens grijpen, en aan de steenrots verpletteren zal (Psalm 137:9).

En gij zult eten de vrucht uws buiks, het vleesch uwer zonen en uwer dochteren, die u de HEERE uw God, gegeven zal hebben (Deut. 28:53).

En ik zal hunlieden het vlees hunner zonen en het vlees hunner dochteren doen eten (Jer. 19:9).

Nu dan, doodt al wat mannelijk is onder de kinderkens; en doodt alle vrouwen die door bijligging des mans een man bekend heeft (Num. 31:17).

Ook zullen hun kinderkens voor hun ogen verpletterd worden; hun huizen zullen geplunderd, en hun vrouwen geschonden worden (Jes. 13:16).

Dood ouden, jongelingen en maagden, en kinderkens en vrouwen, tot verdervens toe (Ez.9:6).

Maar van de steden dezer volken, die u de HEERE uw God, ten erve geeft, zult gij niets laten leven dat adem heeft (Deut. 20:16-17).

Handel vijandelijk met de Midianieten en versla hen (Num. 25:17).

Toen zond de HEERE vurige slangen onder het volk, die beten het volk, en er stierf veel volks van Israël (Num. 21:6).

En zij streden tegen de Midianieten, gelijk als de HEERE Mozes geboden had, en zij doodden al wat mannelijk was (Num. 31:7).

En Gij gaaft mij den nek mijner vijanden, en mijn haters, die vernielde ik (Ps 18:41).

Behalve de vrouwen, en de kinderkens, en de beesten, en al wat in de stad zijn zal, al haar buit zult gij voor u roven (Deut. 20:14).

Ga nu heen, en sla Amalek, en verban alles, wat hij heeft, en verschoon hem niet; maar dood van den man af tot de vrouw toe, van de kinderen tot de zuigelingen, van de ossen tot de schapen, van de kemelen tot de ezelen toe (1 Sam 15:3).

En ik zal hen in stukken slaan, den een tegen den ander, zo de vaders als de kinderen te zamen, spreekt de HEERE (Jer. 13:14).

Dit waren slechts enkele onbetekenende tekstjes uit Gods Grote Boek van Liefde. Sommigen van u zullen zeggen:

‘excuseert u mij maar ik heb misschien, eventueel wel enige moeite hierin liefde te ontdekken, met uw permissie’.

Tegen deze dommerds zeg ik: dat ligt natuurlijk aan je verkeerde interpretatie, SUFFERD! Of je haalt de teksten valselijk uit hun verband!!2 Gereformeerde theologen hebben ervoor gestudeerd en zien dat toch echt heel anders. Zelf vind ik Gods liefde ook overduidelijk. Bovendien vind ik uw aantijging blasfemisch en kwetsend. Ik voel me genoodzaakt hierover de Hirsch-Ballin-kliklijn te bellen.

De verantwoordelijkheid om ‘de balans te vinden’: het kleur- en plezierloze calvinistenbestaan
‘Het verantwoordelijkheidsbegrip van Calvijn kan helpen de balans te hervinden’ zegt Balkenende. Precies! Die balans was in Calvijns Genève heel duidelijk aanwezig. Dagelijkse pleziertjes, liefde tussen twee jonge mensen, privébrieven schrijven en persoonlijke ruimte, kleur, lekker eten, muziek, kunst, strikken, extra knopen, kerkorgels:

ES GEHÖRT NICHT!!! Sind denn alle ganz verrückt geworden!

Sorry, ik liet me even gaan…

Gelukkig weet Calvijn het vuige volk op het calvinistisch rechte pad te houden door zijn speciale moraalpolitie. Net als onze christelijke overheid – behoeder van uw morele gezondheid – uw emails en Sms’jes leest, telefoongesprekken afluistert, klikken stimuleert, vrije meningsuiting wil beperken en ‘interventieteamvisites’ of overheidsrazzia’s organiseert, leest Calvijns moraalpolitie alle brieven, ondervraagt de stadsbewoners op gezette tijden en voert verrassingsbezoeken uit. Dat is pas verantwoordelijkheid nemen!

De verantwoordelijkheid voor continuering van ons glorieuze calvinistenverleden
Na Calvijns onbevlekte hemelvaart, hebben wij hier in Nederland 450 jaar in opperste gelukzaligheid van zijn erfenis mogen genieten, aangezien de calvinisten hier al die tijd de scepter hebben gezwaaid. En wat hebben zij zich als Gods kerk, Gods Nieuwe Israël – het oude volk Israël is immers gedegradeerd tot persona non grata na hun kruisiging van de Zon van God – van hun heilige verantwoordelijkheid gekweten!

Ons calvinistisch boegbeeld, de vroomkatholieke, Franssprekende Duitser Willem van Oranje pleegde – geheel in stijl met de Bijbelse uitroeiing van de Amelekieten, Kanaänieten, Moabieten, Jebusieten, Hetieten, Suikerbieten, Travestieten, Stalactieten en overige tieten – genocide op 70% van de katholieke plattelandsbevolking van Den Bosch. Willem III richt in zijn oneindige goedheid een van de belangrijkste slavenmaatschappijen op ten behoeve van de evangelisatie aan heidense Afrikanen. Behalve dat redt de West Indische Compagnie minimaal zeshonderdduizend slaven uit de goddeloze rimboe van het ‘zwarte’ continent en vervoert hen per cruiseschip naar het door protestantse puriteinen uit Nederland voorbereidde christelijke ‘Land of the Free’, met welke term men destijds uiteraard ‘verlosten door Christus’ bedoelde: de boeien bleven namelijk zitten. Thans kun je daar geen president meer zijn zonder het ware geloof. Ja, wij nemen graag onze christelijke verantwoordelijkheid om het calvinisme te verbreiden, naast tulpen een van de belangrijkste exportproducten. Zo ook bijvoorbeeld naar Zuid Afrika waar onze calvinistische christenbroeder Hendrik Verwoerd, volgens de wil des HEEREN, de apartheid heeft mogen introduceren.

Lijders aan de ‘onsprekelike sonde’ (der sodomie), behoedt de gereformeerde kerk van verdere ‘swelginghe in de smerige krocht van de lage lusten des vleesches’ door haar vrome gemeenteleden te inspireren tot het nemen van hun verantwoordelijkheid: executie van deze ENTARTETEN op de brandstapel of door verdrinking in zee. Katholieke geestelijken – u kent ze wel, de verfoeilijke dienaars van de paapse antichrist – hangen de calvinisten volgaarne aan de galg ten offerande aan hun liefderijke HEERE, opdat het Hem moge behagen en deze rechtvaardigen uiteindelijk een plek zullen beërven in Zijner heerlijkheid. Zuiveringsacties vinden plaats om onze christelijke natie van al te eigenzinnige dames, ook wel heksen genaamd, te ontdoen. Ons christ’lijke kabinet, ondermeer onder leiding van Abraham de Geweldige, verschoont zich van zeventigduizend ‘goddelooze koelies’ waarbij nationaal held en übercalvinist Hendrikus Colijn – Balkenendes andere idool – zich een speciaal plekje in de hemel heeft mogen verwerven door zich persoonlijk te ontdoen van verdorven heidense vrouwen- en kinderzielen onder het roken van een Wilde Havana.

De minimaal honderdvijftigduizend ‘inlanders’ die gedood zijn in Nederlands Indië ‘ter herstel van de orde voor uw veiligheid, Vlag, Koningin en Vaderland’ op initiatie van de christelijke partijen; de grootscheepse collaboratie van de christelijke overheid in de tweede wereldoorlog; de enorme uittocht en vernietiging van joden in de wereldoorlog door ons perfecte registratiesysteem ter controle en beheersing à la Calvijn: ronduit geweldig hebben we ons van onze verantwoordelijkheid gekweten!

Nog altijd vormen de calvinistische VOC-helden een boegbeeld van verantwoordelijkheid!
En nog steeds zijn we een lichtend voorbeeld. Het calvinisme staat enkel voor liefde, menselijkheid, vrede en democratie! Vrede en democratie: en dat tegen slechts anderhalf miljoen doden in Irak! Om met Madelyn Albright te spreken: ‘the price was worth it!’ Deze dode afgodendienaars zouden volgens Calvijn toch al in de hel zijn beland. Bovendien hebben Gods dienaren het recht andersdenkenden om te brengen net als degenen die het voor hen opnemen, vindt de kerkvorst. Gelijk de HEERE, rijk in goedertierenheid, zijn volk ook reeds beval: ‘Ga nu heen, en sla Amalek, en verban alles, wat hij heeft, en verschoon hem niet; maar dood van den man af tot de vrouw toe, van de kinderen tot de zuigelingen, van de ossen tot de schapen, van de kemelen tot de ezelen toe (1 Sam 15:3).’ Vooral die rottige ‘kinderkens’ moeten we ‘grijpen, en aan de steenrots verpletteren’, vindt u ook niet?

En van enig ‘heilig geloof in de markt’ – zoals de eerste corporatie ter wereld, de VOC die in werkelijk alles handelde wat los en vast zat, inclusief mensen en opium – moet het calvinisme vanzelfsprekend niets hebben. Het CDA zal de laatste partij zijn die de voorzieningen voor algemeen volksbelang als de PTT, de ziekenfondsen, de NS en de energiebedrijven zou verkwanselen enkel voor een beetje geld, laat staan zijn volk verraden door de Europese grondwet tegen de wil van het volk, tóch in te voeren in ruil voor een corporatie-gericht Europa en christ’lijke refobillen op het Europese regeringspluche! Nee, om zo iets banaals is het echt niet gebeurd. Het is louter verantwoordelijkheidsbesef! Het CDA zou bovendien de laatste zijn die de burger maakt tot gevangenen van eigen staat door alle ingezetenen van Nederland als criminelen te willen laten registreren met vingerafdrukken, gezichtsscans en koppeling naar allerlei andere databases.

Neen, calvinisten, het CDA en Balkenende nemen steeds hun heilige verantwoordelijkheid! Alles om hun Almachtige God MAMMON te behagen. Zoals Balkenende eerder zei in zijn legendarische VOC-rede:

‘U moet niet zo vervelend doen! Laten we bij zijn! Toch?’

Voor een uitgebreide, onderbouwende toelichting bij al het bovenstaande, inclusief noten met alle bronvermeldingen, verwijs ik u graag naar een alternatieve historie van het calvinisme in Nederland:

I. De dubieuze rol van het koningshuis.

II. Calvijn, seriemoordenaar, mensenhater en godsdienstwaanzinnige.

III. De onderdrukking, moordpartijen en vervolging van minderheden door het calvinisme.

IV De calvinistische politiek van geld, macht, bezit, mensenslagers en collaboratie: pre-WOII.

V De calvinistische politiek van geld, macht, bezit, mensenslagers en collaboratie: WOII.

VI De calvinistische politiek van geld, macht, bezit, mensenslagers en collaboratie: post-WOII.

noten:

1 God/ aanvoerder van de legers.
2 De obligate dooddoeners: ‘Verkeerde interpretatie’, ‘je trekt de tekst uit zijn verband’ of het is hier ‘figuurlijk bedoeld’ (figuurlijk of letterlijk bedoeld, zoals het uitkomt volgens het aloude ‘pick and choose’ principe).
Vorig artikelOh gruwel
Volgend artikelRick Simpson: Run From The Cure
Anarchiel
Ik heb mijn "eigen stek" op het internet, te weten Anarchiel.com. Aangezien ik het echter leuk vind om op meerdere plekken mijn vaak als zeer verwrongen beschouwde denkbeelden te verkondigen, was ik zeer verheugd de mogelijkheid te krijgen om ook op Vrijspreker.nl te publiceren. En dat doe ik nu dus met veel liefde. Ongeveer alle artikelen van mijn hand die op Vrijspreker.nl verschijnen, verschijnen ook op Anarchiel.com en vice versa. De reden hierachter is eenvoudig: hoe meer "exposure", hoe groter de kans op discussie, het vergaren van nieuwe informatie en het komen tot bruikbare kennis, zal worden. Doet u gezellig mee?

67 REACTIES

 1. Nota Bene. De bijbel is niet eens uniek. Soortgelijke histories staan te lezen in de Koran (gericht tegen niet-moslims, de “kafirs”) en de Talmoed (gericht tegen niet-Joden of “gojiem”).

  http://www.vecip.com/default.asp?onderwerp=867

  Deze Heilige Boeken worden nog altijd in praktijk gebracht, zij het onder verschillende voorwendsels (via indoctrinatie / opvoeding) en gedaanten (cultureel erfgoed, ideologie).

  Er zijn in hoofdzaak twee categorieën gelovigen:
  “Domme” gelovigen (de meesten) hebben geen benul, waar ze achteraan lopen, en “slimme” gelovigen. Die laatsten maken misbruik van goed-gelovigheid van de dommen.

  Degenen die afhaken, renegaten, ketters, apostaten, etc. worden in het gunstigste geval uitgestoten.

  De modernste religies zijn: neo-marxisme (socialisme) en zionisme. Sommigen noemen het pseudo-religies, maar op termijn worden het religies.

  Historisch en politiek-filosofisch gezien hebben ze dezelfde collectivistische wortels, maar lopen langs verschillende wegen.

  Alle religies maken traditioneel gebruik van dezelfde methodologieen:
  -intimidatie
  -mystificatie
  -indoctrinatie
  -actuele communicatiemiddelen
  -(massa-)moord
  -tegenwoordig: wetenschap en pseudo-wetenschap

  Ze zijn momenteel bezig met een fusie om tot één wereldreligie te komen opgelegd door de NWO. Die religie heeft geen naam, omdat men hem om begrijpelijke redenen niet als religie aan de man wil brengen.

  Ik zou hem daarom wel een naam willen geven en stel voor: beeldreligie.
  Bon Vivant [3] reageerde op deze reactie.

 2. Amen.

  Wat is dat toch met die God van de Calvinisten en het slijk der aarde? Deze Almachtige voor wie het spelen met tijd, ruimte en materie een peuleschil is, kan maar niet zonder Uw geld… En kan het maar niet bij elkaar toveren ondanks al Zijn onmetelijke macht.

  Geen grootere huichelaars dan Gristenen als Balkenende en Rouvoet. Er is vast een knus hoekje in de hel gereserveerd, speciaal voor hen.

 3. @Bon Vivant [3]:
  Ik begreep, dat die Baath-partij in principe dezelfde middelen gebruikte als de Nazi’s, maar dan zogezegd in het kwadraat.
  Sadam kwam erdoor aan de macht en werd, net als zijn tegenstanders binnen de Baath-partij, zoals we zagen zelf ook door zijn vijanden vermoord.

  Die vijanden (Neocons) houden er natuurlijk hun eigen bijbel op na: The Project for the New American Century (PNAC) van september 2000.

  http://www.newamericancentury.org/RebuildingAmericasDefenses.pdf

  Zie ook “Museum of hoaxes”:
  http://www.museumofhoaxes.com/hoax/forums/viewthread/6946/

  Zie ook, wat er bij onze buren gebeurt:
  http://www.stopusa.be/home/who.php

  De Amerikanen zijn tientallen jaren lang bezig geweest hun corporatisme (door de staat gesteunde monopolisten) als kapitalisme te verkopen. Maar Amerika is niet kapitalistisch, maar sinds het interventionisme feitelijk “corporatistisch” naar het model van Musolini).

  (Sorry, ik was nog met een edit van #1 bezig, maar ik laat het nu zo staan.)

 4. @Bon Vivant [5]:
  Daar lijkt het op: Ba’ath is in beginsel “seculier”, maar niet anti-religieus. Het lijkt erop, dat de partij door de moord op Saddam-Hussein marxistisch-leninistisch is geworden. Het “privaatrechtelijke” karakter is er afgestript.

  Afwachten dus, hoe die Europese structuur zich gaat ontwikkelen.

 5. Erg goed artikel.

  Mag ik een voorspelling doen? De christenen die dit lezen (ik kan me er al eentje voorstellen, de naam synoniem aan een stromend watertje) gaan u vertellen, dat de aangehaalde bijbelteksten uit het oude testament zijn. En zij juist de “liefdevolle” leer van christus aanhangen, dus het nieuwe testament.

  Mijn visie op dit komende argument:
  Zonder god had jezus niet bestaan, iets met een of andere onbevlekte ontvangenis (proest, woehaha en de kerstman bestaat ook). Dús had er geen leer van christus (nieuwe testament) kunnen zijn zónder de basis van het oude testament. “gelovigen” die zich alleen baseren op de leuke stukjes uit de roman “de bijbel” zijn mijns inziens per definite religieus gehandicapt of minstens hypocriet.

  Ik zie het debat hier met spanning en graagte tegemoet.

  Overheidsslaaf [8] reageerde op deze reactie.
  flap [9] reageerde op deze reactie.

 6. @Paul Martens [7]:

  Ha Paul, ik heb gecomment op Onafhankelijkheidsverklaring 5. Is een al wat ouwe post, maar druk druk druk, je kent het wel. Maar zou toch graag jouw reactie hebben, dus als je even de archieven in kunt duiken?

  On-topic: Ik mag altijd heel erg graag discussieren met gelovigen. Soms lukt het me zelfs om ze tranen van machteloze woede te ontlokken. Dat is geen grap, soms beginnen ze echt te huilen, vooral als ze niet gewend zijn aan een andere visie. De bloederige geschiedenis van de kerk is daarbij altijd argument no.1! Leuk stuk.

  Paul, de immer nonsens kabbelende waterstroom kun je met geen enkel argument overtuigen, want discussies met dergelijke relifanaten eindigen altijd met dooddoeners als ´Gods wegen zijn ondoorgrondelijk´ en ´het past in Gods plan¨. En de smerige methodes die zijn gebruikt om de wereld eronder te krijgen zijn, daarvoor hoeven ze zich echt niet te excuseren. Tegenwoordig is God liefde, dat is de verklaring.

  Hoe je zelfs maar geassocieerd wilt worden met een religie met een dergelijke vuige historie is me een raadsel, maar niets is de reli te gek.

  Zoals ik vroeger tegen mijn dominee zei na een discussie over predestinatie: ¨Liever wil ik branden in de hel met mensen die nooit van Jezus hebben gehoord, dan dat ik met uw groepje uitverkorenen aan de rechterhand zit.¨ En daar sta ik nog steeds achter.

 7. @Paul Martens [7]: Ik heb liever niet dat u zo de draak steekt met jezus. Ik ben net als de vader van jezus timmerman, hoop ooit nog een keer een zoon te krijgen, welke ik uiteraard jezus zal noemen, waarna u mij mag aanspreken met lieve heer. ( O mocht mijn zoon onverhoopt niet onbevlekt ontvangen worden dan wil ik wel regelen dat hij alvast niet mijn genen heeft en ik dus ook niet bij de conceptie aanwezig ben zodat ik alsnog mijn status kan claimen 😀 )

  Wel frapant trouwens dat onze lieve heer het in de tijd van adam en eva nog gewoon kon doen met stof van de aarde en een rib van de man. Of had de beste man ook gewoon zin in een vlugertje met de vrouw van een ander?

  Paul Martens [12] reageerde op deze reactie.

 8. Als Calvijn mensen uit naam van God mocht laten roosteren dan zal Petertje diep in zijn hartje wel weten dat een beetje Judassen uit naam van God geen probleem zal zijn.
  Grappig is wel dat alle gelovigen precies weten wat de wil van God is en daar ook naar luisteren en handelen, mits het in hun straatje past anders wijkt men even af van Gods wegen.

  Voor mij blijft nog steeds de vraag of een libertarische wereld mogelijk is naast een wereld vol en ‘van’ gelovigen? Volgens de gelovigen dacht ik niet en zij altijd zullen proberen de libertariërs te bekeren of aan te vallen op het vrije denken. libertariërs zullen echter wel de gelovigen accepteren alleen niet hun doctrine.
  beek [11] reageerde op deze reactie.
  Paul Martens [13] reageerde op deze reactie.
  Michel [60] reageerde op deze reactie.

 9. @IIS [10]: Een libertarische wereld samen met christenen is helemaal niet nodig. Er is namelijk al heel lang zo’n fabeltje, dat de aarde gaat vergaan en alleen de christenen dan opstijgen naar een of andere hemel, of zo. Dus het enige dat dient te gebeuren is, dat dat fabeltje werkelijkheid wordt. Dan zijn we hier zonder christenen en is onze samenleving verlost van die christenen.

  Dus: als de christenen hun profetie waarheid laten worden, is uw vraag beantwoord. Ik kan haast niet wachten… 😉

  beek [15] reageerde op deze reactie.

 10. @Paul Martens [12]:

  Tja… en nog altijd wachten wij op al die ‘nieuwe’ (uche, uche,uche) ontdekkingen van Martens.
  Die na 2000 jaar tegenwerpingen, kennelijk WEL iets nieuws heeft gevonden aan bezwaren.
  Met genoegen en mededogen zie ik zijn beginnende looppogingen tegemoet.

 11. @Paul Martens [13]:

  Hier komt Martens uit de kast.
  De man deugt helemaal niet.Zeker niet als het om ‘de’ christenen gaat.
  In de naam van ZIJN vrijheid, ziet hij met genoegen het elimineren van ‘de’ christenen tegemoet.
  ‘De’ Joden van ooit, zijn nu vervangen door ‘de’ christenen.
  In de naam van het libertarisme, ziet Martens met verlangen en genoegen uit naar de vernietiging van ‘de’ christenen!

  Kwalijker promotor kan het libertarisme zich nauwelijks voorstellen.
  Martens heeft zich te kijk gezet, net als ooit die Spynose, in een zeer kwalijke zin.
  Met dat soort verdedigers, heeft het libertarisme hier zijn eigen vijanden binnen de eigen gelederen.

  Paul Martens [16] reageerde op deze reactie.
  Paul Martens [19] reageerde op deze reactie.
  flap [20] reageerde op deze reactie.

 12. @beek [15]: Leer toch eens als een volwassen iemand lezen, beek.

  Het is de christelijke profetie van het vergaan van de aarde, niet de mijne. Het is de christelijke claim dat alleen de gelovigen naar de hemel gaan, niet de mijne.

  Ik wacht alleen (inmiddels erg ongeduldig, jouw nonsens lezend) op het moment dat dit geluk de religieuzen zal overkomen.

  Het zijn niet mijn verzinsels, maar die van het geloof. Dus jouw Pavlov-reactie spreekt weer boekdelen…

  beek [17] reageerde op deze reactie.
  jetze [24] reageerde op deze reactie.

 13. @beek [15]: Oh ja, en in plaats van zo lelijk te doen tegen iedereen die een andere visie heeft dan de jouwe: lees eens in dat geliefde nieuwe testament van je.

  Matthëus 5:44
  Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; doet wel dengenen, die u haten; en bidt voor degenen, die u geweld doen, en die u vervolgen;
  Dat waren de woorden van Jezus. Tenminste, dat geloven sommige mensen…
  Jij toch ook? Dit was toch datgene dat jij aanvaardde?

  beek [22] reageerde op deze reactie.

 14. @beek [15]: Als ik Nederland niet met Noord-Korea mag vergelijken dan past het u ook niet om de christenen van nu te vergelijken met de joden van toen. Het staat totaal los van elkaar geen vergelijking kan schever zijn dan diegene die u nu maakt.

  Maar nu ik zo hier en daar wat van uw post’s heb gevolgd begin ik mij oprecht af te vragen of u wel christellijk bent. Wat u hier allemaal uitkraamt kan geen slechtere reclame voor uw vermeende geloof zijn!!

  U speelt direct op de man vaak op een bijzonder lage manier, iets wat volgens mij in direct tegenspraak is met 1 van uw geboden!! U negeert pogingen tot debat aan de hand van de door u veelvuldig aangehaalde bijbel naar eigen goeddunken door argumenten te negeren en de aangehaalde bijbelstukken net zo lang te draaien tot ze in uw straatje passen en anders zijn ze niet terzake doende.

  Het nivo van uw debat is dat van een heel mager stroompje, u zelf beek noemen vind ik van een grove overschatting van uw verstandellijke vermogens getuigen, en ik ben ervan overtuigd dat dat stroompje nooit ook maar in de buurt zal komen van een beek

  Mvg. J. van Zanden

  beek [23] reageerde op deze reactie.

 15. @Paul Martens [19]:

  Haat niet de mens.
  Haat wel de overtuiging.
  Dat is het beginsel.
  Aangezien ik de mensen hier niet ken, rest mij niets anders dan de overtuigingen hier te haten.

 16. @beek [21]: Manifesteren van christenen? In de vorm van hun geloof belijden in hun eigen omgeving en kerken of andere geloofsgebouwen?
  Een volmondig JA.
  Die vrijheid gun ik een ieder, welke hobby hij ook heeft (religie, vogels bestuderen, postzegels verzamelen en alles dat andere mensen geen dwang oplegt of agressief benadert).

  Maar… een samenleving waar anderen door een religie (welke dan ook) beïnvloed worden vanwege politieke partijen met religieuze achtergronden? En dat deze partijen hun religieuze invloed uitoefenen op die samenleving, door wetten en reguleringen vanuit religieuze overwegingen op te leggen?
  Dan een volmondig NEE.

  Net zo min dat ik mijn voorliefde voor bepaalde muziek aan een ander op kan/mag/wil leggen, ook al zou ik de teksten die bij die muziek horen als levenswaarheid zien. Dat blijft dan iets van mijn beleving, eventueel in een collectief met gelijkgestemden. Vrijwillig!

  beek [28] reageerde op deze reactie.

 17. @jetze [24]: Terechte correctie, het woordje “alleen” mag als foutief en niet te lezen beschouwd worden. Dank, Jetze.

 18. @beek [17]: Ten eerste: het is niet MIJN ultieme doel om als religieus mens in het Walhalla “de hemel” te komen. Zoals ik de bijbel interpreteer is dit het ultieme (en positief geziene) doel van de religieuzen zelf. Ik wens niet meer, dan dat de religeuzen hun beoogde en felbegeerde doel zullen bereiken.

  Ten tweede, hoe je mij beschouwt doet in het geheel niet terzake, om twee redenen:
  1. Je stelt zojuist zelf vast, dat je niet de mens haat, maar de opvattingen.
  2. Je hebt eerder, in een ander topic, al toegegeven dat je de bijbel als waarheid aanvaardt/accepteert. Dus die beschouwing heeft alleen voor jou waarheids-waarde. Dan heeft jouw beschouwing van mij ook alleen voor jou waarheids-waarde.
  Als je dit laatste niet begrijpt, wil ik dat commentaar nóg wel een keertje kopiëren en plakken, maar dat vond je eerder deze week ook al geen leuk idee. En het gaat mij er ook niet om, om je daarmee te pesten. Ik wil je alleen maar duidelijk maken dat je verre van consistent bent in je reacties. Ongeacht of iemand het er wel of niet mee eens is, maar simpelweg dat ze niet eensluidend zijn.

  beek [32] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.