overheid-schadeRED:
Dit artikel van Sen Huwa geeft duidelijk weer hoe (nog) veel goedwillende mensen denken. Compleet verschillende begrippen worden, bewust of onbewust) onder één noemer gezet. Politici maken daar bewust misbruik van. Veel burgers trappen er onbewust in. 1)
In dit artikel het gelijktrekken van “overheid” en “groepsbestuur
” 
 
Libertarisme als reactie op overheids-machtsmisbruik 
door Sen Huwa

De overheid heeft een ondersteunende en dienende taak ten opzichte van de samenleving. De basis van de samenleving wordt gevormd door de burgers. Een samenleving is echter meer dan de optelsom van alle individuen.

 Zodra individuen een groep gaan vormen, ontstaat een nieuwe entiteit: de groep, de familie, de stad, het land. Om als groep te kunnen functioneren, dient er naast het respect voor het individu respect te bestaan voor de groep. De groep respecteert het individu en het individu respecteert de groep. Soms kunnen individuele belangen strijdig zijn met de belangen van de groep. Indien de groepsleden voldoende waarde hechten aan hun groep, spreken zij groepsregels af hoe met deze strijdige en gemeenschappelijke belangen wordt omgegaan.

 Het zorgen voor gemeenschappelijke belangen, arbitrage en het toezien op groepsafspraken kunnen door de groep worden belegd bij vertegenwoordigers in de vorm van groepsbestuur of overheid. De twee entiteiten burger en overheid zijn complementair en dienen in balans te zijn. Wanneer een van de entiteiten de balans verstoort, probeert de ander dat te corrigeren.

 In de huidige samenleving is de balans ook verstoord. De overheid stelt haar eigen belang boven dat van de burger. Ik zie met lede ogen aan hoe de overheid in hoog tempo de positie van de burger in deze balans verkleint. Dat roept bij velen en bij mij een corrigerende reactie op door het recht en de positie van de burger nog eens te verduidelijken.

Hierin sluit ik aan op vele artikelen die op Vrijspreker.nl worden geplaatst.
 Het expliciet benadrukken van de rechten en vrijheden van de burger is echter eerder een reactie op de verstoring van de balans door de overheid dan een pleidooi om de balans permanent de kant van het individu op te laten slaan. Hiermee wil ik afstand nemen van alle theoretische pogingen om de entiteit overheid uit te bannen.

Individuen hebben wel degelijk belang bij een goed functionerend groepsbestuur. Het feit dat wij op dit moment een groepsbestuur hebben dat alle rechten van de burger aan zijn laars lapt, wil niet zeggen dat een overheid niet zou kunnen functioneren. Het wil ook niet zeggen dat de individuen het beter zonder overheid kunnen stellen.

De aanleiding van dit stukje was de vraag van Hub hoe ik de rol van de overheid zie in relatie tot het besturen van de geldhoeveelheid.2) Ik geloof dat dit bij een integere overheid belegd dient te worden en niet bij individuen.

 Hub vroeg zich af of er wel integere overheden bestaan. Nee, volgens mij op dit moment niet maar ik geloof er wel in. Vergeet niet dat de corruptie binnen de overheid geleid wordt door een klein gezelschap van individuen die de overheid slechts misbruiken voor hun individuele belangen.

De Libertariër zegt hierop dat de overheid als principe faalt. Ik zeg dat de overheid op deze wijze geen kans krijgt te zijn wie zij hoort te zijn.

 Sen Huwa

==================================

KORT ANTWOORD van Hub, graag meer reacties van lezers.

Behalve PN, Politiek Nederlands, speelt ook woordbegrip en rol. Sen Huwa spreekt over respect, en daar ben ik het helemaal mee eens. Maar als iemand, of een groep, respect voor een individu heeft, dan zal die nooit en te nimmer hem dwingen of geweld tegen hem initiëren. Terwijl dat geweld gebruiken nu net het enige is dat overheid doet.
Bovendien eist respect dat je ieder ander vrij laat om zelf te bepalen of hij aan bepaalde acties wil deelnemen of niet.

Geld onder beheer van een geweldsorganisatie brengen, die zich daar niet aan houdt, is dan ook het laatste dat je moet doen.

Quote: “Government is not reason. It is not eloquence. Government is force; like fire it is a dangerous servant — and a fearful master.” -George Washington, 1797 …   

Quote: “The government’s only proper job is to protect individual rights against violence by force or fraud … to protect men from foreign invaders … to settle disputes among men according to objective laws … The greatness of the Founding Fathers was how well they understood this issue and how close some of them came to understanding it perfectly.”   ~ Ayn Rand ~  ”
—————————————– 
•1)   Voobeelden vindt u in ander artikel van Sen Huwa over “woorden” 

•2)   Aanleiding door “Op weg naar een gezonde economie”.

16 REACTIES

 1. De manier waarop de overheid gekozen wordt en functioneert is hopeloos ouderwets en totaal achterhaald. Ze reflecteert niet of nauwelijks wat de mensen in dit land voor ogen hebben.
  Internet is een ideale manier om de mensen te laten beslissen over alle mogelijke zaken. Online Democratie, als het ware.
  Dit moet mogelijk zijn, aangezien de belasting, elektronische dossiers en nog een hele lange lijst aan andere bestuurlijke zaken ook allemaal gebruik maken van de moderne media.
  De veranderingen gaat veel te snel om met 1 keer per 4 jaar stemmen te kunnen volstaan, bovendien zit er in de oude methode veel te weinig terugkoppeling en is ze niet voldoende genuanceerd.
  Het Referendum via internet kan!

  Armin [3] reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen [4] reageerde op deze reactie.

 2. Hier wordt een denkfout gemaakt. Er wordt – met name door klagende burgers die een ‘andere’ overheid willen – vaak gesproken over De Overheid vs De Burgers. In realiteit is er natuurlijk niet zoiets als De Overheid. Loopt eens het gemeentehuis binnen. Wie is dan Die Overheid? De ambtenaren? Dat zijn ook gewone mensen, de raadsleden idem, wethouders, etc.

  Door de overheid voor te stellen als een eigen intentiteit, ga je juist vorobij aan het werkelijke probleem. Dat wat de overheid doet, wil en beweerd is in feite een resultaat van een zeer groot aantal gewone burgers in een land die omwille van talloze en heel erg uiteenlopende motivaties. Je hebt typische baantjes jagers, typische mensen die allerlei ideologische zaken uitgevoerd willen zien, mensen die gewoon een baan bij de overthedi wel makkelijk vinden, mensen die oprecht anderen willen helpen, etc etc.

  Dat is van belang voor het laatste stuk: er wordt in relatie met de geldmarkt geroepen dat het bij een integere overheid moet. Ja, de huidige is dat niet, maar een ‘andere’ is dat wel. Dat is natuurlijk naief gedacht, daar onze overheid niets minder is dan een afsspiegeling van onze maatschapij. Immers, de overheid, dat zijn gewoon hele grote groepen burgers. Welliswaar soms ook zelf gevangen in een zelfgeschapen systeem, maar het idee dat er zoiets is als De Burgers vs De Overheid is niet correct. Wij zijn de overheid.

  En zelfs in andere corrupte regimes, zit achter elke overheid een groep mensen, echte personen, die het probleem zijn. Door te spreken over de overheid als eigen intentiteit, verlies je de werkelijke problematiek – de mensen – uit het oog.

  Wie dus geloofd in ene integere overheid, gelooft in een samenleving waarin de gemiddelde inwoner nooit het eigenbelang via stemhokje zal willen uitvechten, niet de politici zal vragen hun baan te redden in ruil voor een herverkiezingsstem, niet korte termijn zal denken ten koste van de buurman, etc. Die samenleving bestaat uiteraard niet.

  Zo’n overheid bestaat dus ook niet, omdat de mens niet zo is.

  Geldschepping moet dan ook weg van de overheid. Een eerste stap was het plaatsen van de geldschepping weg van de politici en bij een onafhankelijk orgaan. Juist omdat in de geschiedenis overheden, wij de burgers dus, ons niet konden beheersen. En in minder democratische regimes kleine groepen burgers, de macht grepen via d eoverheid, en hele oorlogen financierden met geldpersen.

  We moeten dus niet de fouten opnieuw maken. We hebben ons amper 50 a 75 jaar verlost van die periode. Centrale banken waren ene grote stap voorwaards. Verre van ideaal, maar wel een stap voorwaards. De volgende stap is natuurlijk, de vrije samenleving zelf die geldmarkt te geven. Geen aangewezen semi-onafhankelijk orgaan, maar echt vrij. Juist omdat de burgers – wie dus – allemaal imperfect zijn, is het noodzakelijk vrijheid te hebben zodat burgers elkaar niet zomaar kunnen dwingen via een politiek systeem.

  Hub Jongen [7] reageerde op deze reactie.

 3. @Johnny [1]: Referenda lopen al snel uit tot mob-rule. “Hé laten we de belastingtarieven voor de rijken – lees: de inkomensgroepen boven mij – verhogen in ruil voor een extratje voor de armen – lees: mijn inkomensgroep.”

  Referenda zijn ook overbodig indien je beslissingen maar decentraal genoeg maakt. Grote problemen ontstaan juist doordat men mensen in Groningen laat meebeslissen over zaken die enkel lokaal A’dam aangaan en visa versa. Of zaken waar beide gebieden geen gemeenschappelijk belang hebben.

  Online-democratie is nog erger, want het is annoniem. De betrokkenheid neemt nog verder af. Plus de schaamte om je buurman te benadelen voor eigen gewin is nog kleiner, want het is geheel annoniem. Beslissingen moeten juist decentraal en dus in een zo klein mogelijke groep die zo persoonlijk mogelijk betrokken is bij de kwestie.

  Vrijheid en democratie gaan vaak samen, maar je moet democratie wel decentraal én met een goede grondwet/statuten/etc maken die juist minderheden (de ‘rijken’, ethnische groepen, etc) beschermen tegen “mob-rule”. Democratie is dan ook expliciet NIET zoals veel mensen ten onrechte denken de wil van de meerderheid. Democratie is ook soms de minderheid zijn zin geven.

 4. @Johnny [1]:
  Dat zou al een verbetering zijn, maar het gaat er niet om HOE er gestemd wordt. Het gaat er om over WAT er gestemd wordt.
  Bovendien trekt de overheid zich niets aan van een referendum.

  Beter is stemmen met euros (zolang we die we nog hebben)
  Haal allerlei dingen weg bij de overheid. Bvb kunst en sport en massa’s subsidies. Verlaag met de betreffende bedragen de belastingen waardoor meer mensen meer geld houden. Werk in richting minimum staat.

  En laat iedereen die iets wil hebben er zelf voor kiezen (=betalen)

  Johnny [5] reageerde op deze reactie.

 5. @Hub Jongen [4]: Het is maar een idee waar ik al langere tijd mee rondloop, het weegt niets, dus ik kan het nog wel even volhouden;-).
  Het zou een zeer slim systeem moeten worden, waar zeker ook de keuze waar over gestemd wordt door de mensen in dit land ZELF bepaald wordt en niet door een selectief clubje.
  Uiteraard zal de overheid hiermee slecht een uitvoerend orgaan worden, dus moet deze zich houden aan ONZE keuzes.

  Mijn bescheiden bijdrage in onze economie gaat zo veel mogelijk naar de kleine zelfstandige ondernemers.

  Hub Jongen [6] reageerde op deze reactie.

 6. @Johnny [5]:
  Het is in feite heel eenvoudig.
  Stel dat de overheid NERGENS meer voor ZORGT. Alleen belast is met de beveiliging tegen geweld. (Dus het bekende trio Politie, Rechtspraak en eventueel Leger).
  Iedereen mag al zijn geld houden en stemt (=betaalt) wat hij wil kopen.
  Dan hebben we toch een vrije morele samenleving?

  Johnny [12] reageerde op deze reactie.

 7. @Armin [2]:
  Armin, wil/kun je niet een artikeltje maken over “De overheid bestaat niet!”
  Dat is een juiste gedachte om aan te geven dat er 6 miljard mensen allemaal (in verschillende mate) invloedjes zitten uit te oefenen.
  Dit kan een verhelderende discussie opleveren.

  BTW, ander onderwerp: ik vind de oprichting van de FED niet positief!

  Armin [9] reageerde op deze reactie.

 8. Wat dat betreft heeft Ron Paul het wel door. libertarisme is momenteel niet direct haalbaar, maar een verkleinde staat oftewel een republiek die alleen kerntaken uitvoert op nationaal vlak, en 90% over laat aan locale overheden die een zekere autonomie kennen wel op termijn.

  In theorie hoeft alleen een defensie nationaal geregeld te worden. Politie en rechtspraak hoeft dat zeker niet.

  Vrijheid wordt per millimeter gewonnen. Grote stappen zijn zeldzaam en soms/vaak zelf contra-productief. Ook de communisten maakten gebruik van een revolutie omdat ‘het volk’ af wilde van de elite.

  beek [13] reageerde op deze reactie.

 9. @Hub Jongen [7]: Hub, de FED is een soort half ei vs lege dop. Je kunt ontevreden zijn over hun monopolie en dan ben ik het eens, maar als we hetzelfde monopolie rechtstreeks aan politici gegeven hadden die het volkmoeten paaien omwille van herverkiezing, waren de rampen nog groter geweest.

  Merk daarbij op dat de FED een totaal verkeerde opdracht gekregen heeft. Het idee van een centrale bank is een neutrale geldschepping te hebben. Dus gemiddeld moet – aldus de oorspronkelijke bepleiters van een centrale bank – de geldschepping gemiddeld gelijk zijn aan de economische groei. Omdat dat heel lastig is, moet de centrale bank via haar rentebeleid schatten. Het gevaar is dat je de rente te hoog (te weinig geldschepping = deflatie) of juist andersom te laag (=inflatie) maakt. Omdat eigenlijk alle economen het erover eens zijn dat deflatie dramatisch is, waar een lichte inflatie relatief gezien wel meevalt, is dus de taak om de inflatie zeg maar tussen de 0% en 2% te houden. Dus ietsje te ruim. Zo werkt de ECB bijvoorbeeld.

  De FED echter heeft een tweede opdracht ernaast: namelijk economische groei aanwakkeren. Iets dat totaal tegen de fundamenten ingaat van wat de oorspronkelijke monetaristen bepleiten. Friedman zei altijd: ik ben er niet tegen omdat het niet zou werken, maar juist omdat het zo goed (in termen van kwaniteit, en juist niet kwalitatief qua resultaat) werkt. De rampen van zo’n beleid onder Greenspan moge nu wel duidelijk zijn voor iedereen.

  De FED moet dus per direct gestript worden van die tweede directive en zich enkel en alelen richten op inflatiebestrijding. Dat zou al enorm veel ellende voorkomen.

  Een vrije geldschepping is uiterarad nog beter, maar zie ik helaas nog niet verschijnen.

  (PS Artikel komt wel, maar nu nog even niet. Ik ben immers, zoals je weet druk aan het verhuizen.)

  George [15] reageerde op deze reactie.

 10. Onze bestuurders mogen wij kiezen uit mensen die voortkomen en aangewezen zijn door de kleine groep , het beleid bepalende partijbestuurders, Daar begint het al fout te gaan. Men wil graag als status symbool hoog opgeleide mensen , veelal uit onderwijs of ambtenaren uit het overheids- bestuur. Deze mensen moeten dan alle kanten opwringen om maar een plekje binnen het bestuur te krijgen.

  Kleuteronderwijzeres Tieneke Netelenbos wordt dan Minister , en wij hebben nog nooit zoveel missers meegemaakt. Een Minister van financien hoef geen boekhouder te zijn maar een goed bestuurder , en als het mis gaat doordat hij het niet gecotrleerd heeft mag hij gewoon weggaan , met behoud van alle inkomsten. Comissarissen hebben zoveel bijbanen dat ze nooit en te nimmer serieus te nemen zijn , en kunnen dat nooit allemaal goed doen. En de burger is de gedupeerde.

  En in de democratie heeft de minderheid niets te zeggen , en de beloften van gekozen bestuurders worden altijd geschonden ,ook weer door de democratie in tweede instantie . Nee we moeten comercieel beleid hebben en banken die betrouwbaar zijn .

 11. Liever a-politieke oplossingen dan libertarisme, socialisme, kapitalsime of communisme of welk kleurtje dan ook.
  Vrije markt-economie? Liever ook niet. Zie dagelijks de verhalen hoe het bedrijfsleven omgaat met de consument, of liever hoe ze niet om moeten gaan met de consument.
  Uiteindelijk zal de mens (burger) zelf moeten beslissen, de verantwoordelijkheid moeten nemen, maar ook verantwoordelijk moeten zijn voor zijn daden en de gevolgen.
  Eerst moet de mens nog wakker worden…

 12. @Hub Jongen [6]: Ik kan me voorstellen dat er een aantal zaken in een land gemeenschappelijk geregeld moten worden, zoals je al aangeeft, beveiliging tegen geweld. Verder zijn er nog een aantal zaken waarbij het reuze handig is als die ook goed geregeld zijn, zoals verkeersregels.
  Mijn idee is juist om een regelend orgaan te creëren dat geen enkele macht heeft maar wel door de mensen in dit land wordt gestuurd. Het dient een systeem te zijn dat goed doordacht is, vergelijk het maar met een besturingssysteem van een computer. Die systemen worden steeds verbeterd en aan de nieuwste ontwikkelingen en wensen aangepast.
  Verder lijkt het mij handig om een goede grondwet te hebben en een goed rechtssysteem, zodat mensen niet machteloos staan tegenover oplichters en rovers.

 13. @Michel [8]:

  Fortuyn zette grote stappen die zeer effectief hadden kunnen zijn. Zonder geweld. En geheel democratisch.
  Het was een buiten-parlementaire en ondemocratische linkse actie, die hem de mogelijkheden voortijdig heeft ontnomen.

  Communisten hadden niet veel geduld.
  Van den beginne was het vermoorden van de ‘onjuisten’ de methode.

  Elke misdadige stroming toont zijn misdadigheid steeds al in het stadium van de ontluikende kiem.
  Christelijk geloof, heeft, kijkend naar de kiem, een goed DNA.

 14. Een systeem waarin 50 % van de kiezers de rest van de bevolking dwingt hun systeem te financieren kan geen systeem zijn dat vrijheid hoog in het vaandel heeft staan.

  Ik geloof dat zelfs de bescherming van de rechten van het individu tegen geweld een taak is die te gevaarlijk en cruciaal is om aan een overheid uit te besteden.

 15. @George [15]: Nee, expliciet onderdeel van de oprichtingsstatuten. Anders dan bij bijvoorbeeld onze vroegere DNB en de ECB.

  De Federal Reserve Act zegt expliciet “to promote effectively the goals of maximum employment, stable prices, and moderate long-term interest rates.”

  In 1946 kwam daar via de Employment Act nog bij: “conditions under which there will be afforded useful employment opportunities . . . for those
  able, willing, and seeking to work, and to promote maximum employment, production, and purchasing power.”

  Pas in 1999 met de Price Stability Act wordt “price stability” als het “primary and overriding goal” gesteld. Helaas heeft Greenspan daarbij enkel korte termijn inflatie bekeken (die inderdaad laag was en bleef) en daarbij ten onrechte gemeend de dot-com bubble te kunnen compenseren door het faciliteren geldschepping. Hij had dat gewoon niet moeten doen en de dot-com bubble gewoon laten klappen ipv heroppompen met een huis-bubble.

Comments are closed.