DEN HAAG-MINISTERRAAD-NIEUWE KABINETPersbericht:

Vrijdag 3 juli 2009.

Het kabinet heeft op voorstel van Minister van der Laan voor Wonen, Wijken en Integratie ingestemd met het aanpassen van de Huisvestingswet. Door het verplicht stellen van een huisvestingsvergunning kan een gemeente in de toekomst controle uitoefenen op de verdeling van de voorraad goedkope woningen.

Toelichting
Gemeenten kunnen gebruik maken van de wet om woningen toe te wijzen aan mensen met een beperkt inkomen die door schaarste moeilijk aan een goedkope woning komen, maar ook wanneer er sprake is van leefbaarheidsproblemen. Het toezicht en de handhaving van de Huisvestingswet worden aangepast zodat gemeenten bij overtreding een boete kunnen opleggen aan zowel de verhuurder als de huurder.

Gemeenten moeten zelf aantonen en onderbouwen dat er sprake is van een onrechtvaardige en onevenwichtige verdeling van woonruimte en dit bespreken met betrokken partijen zoals corporaties en bewonersorganisaties. De verordening moet worden afgestemd met de gemeenten binnen de regio en worden vastgesteld in de gemeenteraad. In de wet is geen vaste prijsgrens opgenomen om zo rekening te houden met lokale verschillen.

Sturing op de verdeling van woonruimte is voortaan alleen mogelijk via een huisvestingsverordening en niet langer via prestatieafspraken tussen gemeenten en corporaties of private projectontwikkelaars. De woningen waarvoor een vergunning nodig is, moeten via één loket in de gemeente of regio worden aangeboden.

Gemeenten mogen voortaan alleen nog economische en maatschappelijk bindingseisen stellen aan mensen die een woning zoeken als de bouwmogelijkheden zo beperkt zijn dat de eigen bewoners geen kans op een woning hebben. Wanneer gemeenten gebruik maken van een huisvestingsverordening zal dat altijd een tijdelijke maatregel zijn. Gemeenten kunnen voor maximaal vier jaar een verordening instellen. Daarna moeten zij de maatregel evalueren en een nieuwe huisvestingsverordening onderbouwen.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Bron:Ministerraad

13 REACTIES

 1. @Hub Jongen [1]:
  Er zitten verschillende kanten aan:
  1. Het gemeentebeleid wordt afgestemd met de stakeholders: naburige gemeenten, woningcorporaties, etc.
  2. Het gemeentebeleid wordt geflexibiliseerd. De gemeente kan bij de toewijzing direct haar (veranderende) beleid uitvoeren.
  3. Verdeling van woonruimte loopt alleen nog via een (tijdelijke) huisvestingsverordening, geen aparte afspraken meer met de woningbouwcorporaties en de projectontwikkelaars.
  Het huisvestingsbeleid wordt transparanter.
  4. Woonvergunningen worden niet langer afhankelijk van economische binding, behalve wanneer de beschikbare woonruimte zo beperkt is, dat “de eigen bewoners geen kans op een woning hebben.”

  Kortom het lijkt erop, dat de woningmarkt per saldo transparanter, flexibeler en minder onvrij wordt.

  Het wetsontwerp moet nog naar de RvS en door het Parlement worden goedgekeurd.

 2. @Spy-Nose

  1 Het gemeentebeleid wordt afgestemd met de stakeholders — wat is hier goed aan? waar staat de eigenaar in deze, achteraan soms?
  2 De gemeente kan bij de toewijzing direct haar (veranderende) beleid uitvoeren — partijpolitieke willekeur dus
  3 loopt alleen nog via een (tijdelijke) huisvestingsverordening– niets is permanenter dant tijdelijk overheidsingrijpen
  4 Woonvergunningen — wtf? woonvergunningen? Per definitie fout dat de overheid wil gaan bepalen waar ik wel of niet verblijf als ik de pech heb niet genoeg te verdienen.

  De NL woningmarkt is sinds WO II verziekt door de overheid. Er is nog steeds schaarste, er wordt niet gebouwd wat men wil. Prijzen worden door beperkte gronduitgifte kunstmatig hoog gehouden. We laten ons massaal in vinex ellende proppen. Betaalbare woningen worden al decennia lang gesubsideerd afgebroken in het kader van de stadsvernieuwing waarna de bewoners met verhuispremie en (huur) subsidie in de polder worden gedumpt. En vervolgens in de file staan. Grote groepen van de bevolking zijn al generaties lang afhankelijk van socialistische woningbouw projecten en subsidies en worden daardoor gehersenspoeld dat alleen de overheid voor de burger kan opkomen. Of in ieder geval, de burger wordt afhankelijk van partijen die dit sprookje in stand wensen te houden.

  Door de maximering aan de huren, het niet vrij over je eigendom beschikken als je het wil verhuren, alsmede de overdrachtbelasting en alle andere ellende die een paar generaties ambtenaren en regenten hebben verzonnen is de huisvestingsmarkt een van de meest verziekte markten van dit land geworden en gaat een gigantische hoeveelheid welvaart verloren. En dit soort regelgeving als in het artikel is daar gewoon onderdeel van en lost niets op.

  sorry, dat moest er even uit.

  Spy-Nose [4] reageerde op deze reactie.

 3. @HJ [3]:

  “Of in ieder geval, de burger wordt afhankelijk van partijen die dit sprookje in stand wensen te houden.”

  HJ, Je hebt groot gelijk. De verkeerscongestie, die er een direct gevolg van is, is op zichzelf al bijna net zo’n grote schande.

  “En dit soort regelgeving als in het artikel is daar gewoon onderdeel van en lost niets op.”

  Ik weet het, want men wil superregentesk blijven doen en de markt blijven controleren en reguleren.

  Maar het valt te hopen, dat de verstikte woningmarkt weer een heel klein beetje lucht krijgt, met dien verstande dat:

  1. de eigenaar heeft nog steeds niets te vertellen. Die wordt gestraft met overdrachtsbelasting en OZB, zodra hij een huis koopt.
  Maar het gaat hier om (gestolen) “sociale” woningvoorraad t.b.v. woningzoekenden.
  2. de willekeur blijft. Het huisvestingsbeleid wordt bijgesteld aan de hand van de verkiezingsuitslag.
  3. zie 2.
  4. overheidsbemoeienis geldt de sociale woningbouw. Het betreft daar inderdaad overdracht van gestolen “rechten” door de “stakeholders”. Op die manier wordt de cirkel afgerond.
  Bon Vivant [5] reageerde op deze reactie.

 4. @Spy-Nose [4]:

  De nieuwe wet gaat ook worden gebruikt om loonpolitiek mee te bedrijven.

  Bijvoorbeeld in Amsterdam wil men gecontroleerde huurwoningen in “populaire” buurten –d.w.z. buurten die nog niet zijn verziekt door allerlei asocialen die ongestraft hun gang mogen gaan– duur maken voor mensen die “te veel” verdienen, dus mensen die door een verziekte woningmarkt vaak niet eens ergens anders terecht kunnen.

  En niet te vergeten in Amsterdam: bij nieuwbouwprojecten staan de leden van PvdA en Groen Links altijd “heel toevallig” voor in de rij.

 5. Voor mij is dit gewoon weer de zoveelste fascistische maatregel van deze club klojo’s. Om te beginnen zie ik geen onderscheid tussen particuliere eigenaar/verhuurders en woningbouwverenigingen, die dan misschien door die Vogeldoos dan wel geplukt zijn maar tevens zwaar cliëntelistisch van de staat geprofiteerd hebben.

  En al zou dat onderscheid er zijn, dan geef ik je op een briefje dat dat bij een volgende wijziging alsnog sneuvelt. Als ik als eigenaar mijn pand wil verhuren bepaal ik aan wie, wanneer, hoe lang en tegen welke condities. Punt.

 6. Die herverdeling (nivellering, inkomensoverdrachten) vindt over de hele linie via wetgeving plaats.

  Dat gebeurt behalve bij “sociale verzekeringswetgeving” dus ook via volkshuisvesting, onderwijs en zorgverzekeringen.

  Dit gebeurt zowel op landelijk als op gemeentelijk niveau.

  Ik ben op zoek naar cijfers, waaruit blijkt hoeveel die nivellering jaarlijks precies bedraagt.

  Iemand een idee, hoe die geldstromen over de verschillende maatschappelijke sectoren verspreid zijn en/of hoe je daar op eenvoudige doch betrouwbare wijze achter komt?
  Bon Vivant [8] reageerde op deze reactie.
  Paul Martens [10] reageerde op deze reactie.

 7. @Bon Vivant [8]:
  Ik denk dat de info er wel is, maar dat het probleem zit in de versnippering en verdoezeling (onder allerlei wet- en regelgeving) ervan.

  Er bestaat bij mijn weten geen systeem, waarmee je al die informatie op eenvoudige manier kunt achterhalen, verzamelen en rubriceren.

  Toch zou dat m.i. uit economisch liberaal oogpunt van cruciaal belang zijn.

 8. @Spy-Nose [7]: Nee, geen idee. Maar willen we dat allemaal wel weten? Als die cijfers bekend zijn, betekent dit, dat er nóg meer van onze (privacy) gegevens in die data verwerkt zit.

  Nóg meer indelen “in hokjes”.

  Waarom niet gewoon een vrije overeenkomst tussen huiseigenaar en potentiële huurder? Waarom toch weer allemaal volgens valse en gemanipuleerde statistieken de boel willen regelen?

  Een jaar of 12-13 geleden had ik door omstandigheden (o.a. beëingiging relatie) mijn huis verkocht en was ik als vrijgezel op zoek naar een huurwoning/flat. Mijn inkomen “veroordeelde” mij tot huurwoningen boven een bepaalde prijsklasse. Waardoor ik in mijn uppie 4 ruime slaapkamers had. Waar menig gezin met kinderen jaloers op zou zijn.
  Dat als gevolg van statistische indelingen in hokjes. Belachelijk gewoon, dat ik gedwongen werd een duur huis te moeten huren, omdat ik een bepaald inkomen had. Sterker nog: in principe werd mij verplicht hoe groot deel ik van mijn inkomen aan wonen MOEST besteden.

  Ik ben bang, dat de “overheids-database” met dit soort praktijken nóg meer vrijheden van ons afneemt.

  Spy-Nose [11] reageerde op deze reactie.

 9. @Paul Martens [10]:
  “Ik ben bang, dat de “overheids-database” met dit soort praktijken nóg meer vrijheden van ons afneemt.”

  Ik denk het juist niet. Integendeel dus. Ik denk, dat de kiezer zich rot zou schrikken, omdat je voor het eerst kunt aantonen, hoe groot de jaarlijkse beroving is en hoeveel er bij de ambtenarij blijft hangen.

  Ik heb het gevoel, dat de decennialange plunderingen tot een gigantische maatschappelijke kloof hebben geleid, die er tegenwoordig toe leidt, dat er tientallen miljarden per jaar in de allochtone prachtwijken en kashba’s terecht komen.

  Je zou eens moeten zien, wat er gebeurt, als men weet waar het geld blijft.
  Je zou bij wijze van spreken direct in een atlas kunnen opzoeken, waar de netto-betalers wonen en waar de netto-ontvangers (zoals de Vlamingen en de Walen, die weten het wél).

 10. Vergunningen zijn zo kinderachtig en fascistisch, het lijken wel een stel kleuters daar in Den Haag met hun plannetjes. De NL woningmarkt moet open zeker niet verder op slot! De plannen en ideeën van de huidige generatie politici en de daarachter schuilgaande ambtenaren kaste is wel van een erg laag niveau, de waan van de dag regeert.

  De angst om expliciet onderscheid te maken tussen verschillende bevolkingsgroepen leidt tot dergelijke verkrampte plannen. Nu kan men stiekem mensen die goed verdienen dwingen te duur te huren of om te gaan kopen. De hele keten van sociale woningbouw, huur / koop subsidie, hypotheekrente aftrek en overdrachtsbelasting is het rottende gezwel dat de woningmarkt langzaam maar zeker helemaal kapot maakt. Weg met deze onnodige, overbodige en ongevraagde staats inmengen in een markt die prima zonder kleuters kan!

 11. Ik ben blij dat ik een koopwoning heb.
  Hoewel je dat ook steeds moeilijker gemaakt wordt.

Comments are closed.