dief3Deze update is het vervolg op deel 4: “Belofte maakt schuld“.
Dit  graag eerst lezen.

Afgelopen donderdag (2juli) stelde Heleen Weening van Groenlinks vragen aan de Haagse PvdA wethouder Marnix Norder inzake de activiteiten van de Haagse Gestapo Brigade (nav de recente aandacht op diverse blogs, hulde!). 
 
Bekijk de fragmenten hieronder en oordeel zelf:
 
Vragen Heleen Weening Groen Links:

Antwoorden Norder:

Nieuwe vragen van Groenlinks volgen binnenkort, aangezien de antwoorden van Dhr Norder behoorlijk te kort schieten.

Ingezonden door Devidas 

50 REACTIES

 1. ook hier wordt weer mooi duidelijk dat het uniform met het logo van de gemeente het verschil maakt tussen goed en kwaad.
  Iemands eigendom binnentreden zonder diens toestemming wordt normaal diefstal genoemd, daar een gewapende persoon voor meenemen beroving. Maar als ze allemaal logos en petjes ophebben van de officieele maffia, dan vindt er opeens moraliteits omkering plaats.

  Net als met pappa vroeger als die zijn Sinterklaaspak aantrok: opeens is hij honderden jaren oud, en kan op raadselachtige wijze alle kindjes kados geven. Daarna is het weer gewoon pappa.

  Wat een ellende allemaal

  Als je niet tegen dit soort dingen kunt zijn, hoef je ook niet te protesteren tegen een oorlog in Irak of Afghanistan.

 2. @Devidas [30]:

  “Kan een politici gedwongen worden een besluit terug te draaien als er geen juridische basis voor is.”

  Als de wettelijke basis ontbreekt, is zo’n besluit nietig (heeft nooit bestaan, dus nietigheid werkt terug). In dit geval schijnt er een “besluit van algemene strekking” door het College van B&W te zijn genomen m.b.t. een bepaald project (ivm leefbaarheid en handhaving). Dat kan geen landelijk (in de zin van Rijks-)project zijn, want de gemeente is autonoom.
  Maar het zou ook een “mededeling van een besluit” kunnen zijn.

  Ik kan je aanraden je over dat besluit en wat eraan voorafging (het besluitvormingsproces, dus bijvoorbeeld de notulen van de raadsvergaderingen) te informeren. Zo kun je ook onderzoeken, wat een “digitale schouw” is en welke insluitingscriteria daar werden gehanteerd.

  Dat besluit moet genomen zijn in overeenstemming met afdeling 3.4 t/m 3.7 en met Hoofdst. 5 (Handhaving) van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

  Dan kun je er achter komen, wat het inhoudt en ook achterhalen of dat besluit op de juiste wijze is genomen en gepubliceerd (3:42 t/m 3:44 Awb).

  Een besluit tot het bezoeken van een individueel pand is een beschikking, in dit geval vermoedelijk op basis van het eerder genomen besluit van algemene strekking van de gemeenteraad.

  Maar er wordt noch in de brief noch in de algemene mededeling iets van een gemeentelijk besluit vermeld, geen datum, geen nummer, geen naam, geen publicatiedatum, etc.
  Bovendien voldoet de ‘beschikking’ niet aan andere toepasselijke wettelijke voorschriften, zoals de nauwkeurige omschrijving van het doel en de werkzaamheden en de vermelding van de mogelijkheid om in bezwaar te gaan.

  Daartegen kun je gemotiveerd in bezwaar komen, zoals ik al eerder aangaf. Dat heb je trouwens al gedaan, heb ik begrepen. (Als ik jou was, zou ik overwegen een aanvullend bezwaarschrift te schrijven met eerdergemelde bezwaren erin vermeld.)

  En nu moet het College binnen 6 weken op jouw bezwaarschrift beslissen. In die tussentijd is het onwaarschijnlijk dat ze met een machtiging voor je deur staan, want dan moeten ze aannemelijk kunnen maken, dat er sprake is van een situatie die geen uitstel gedoogt (brandgevaar, bouwvalligheid, etc.).
  Overigens heeft een bezwaarschrift geen schorsende werking (art 6:16 Awb)!

  In die beslissing moet alsnog voldoende nauwkeurig gemotiveerd en omschreven zijn, wat de reden is van binnentreden. Zo niet, dan moeten ze motiveren waarom er vanaf gezien wordt.

  Zie ook art. 100 van de Woningwet. Ook op grond van dat artikel kunnen ze zonder toestemming binnenkomen, mocht daarvoor voldoende aanleiding zijn.

  “(…)aangezien dit landelijk (PvdA) beleid lijkt te zijn, wie is de verantwoordelijke die boven Norder, Karakus en consorten staat.”

  De Wethouder spreekt namens de Gemeente. Zoals ik zei is de Gemeente autonoom en wordt in rechte vertegenwoordigd door het College van B&W. De Wethouder is dus mede spreekbuis van B&W in (bepaalde) gemeentezaken.

  Er lijkt hier dus sprake te zijn van een eventueel geschil tussen een burger (jij, Devidas) en (het College van) B&W. In dit geval wil het iets van jou, dus moet het College handelen. Dat kunnen ze doen door de Burgemeester te vragen een machtiging tot binnentreden (art. 3 lid 2 en lid 3 jo art 4,6 t/m 9) af te geven.

  Lees die artikelen http://wetten.overheid.nl klik op wetten en toets in “algemene wet op het binnentreden”.

  Even kort: Je vindt, dat de machtiging moet zijn ondertekend door de burgemeester en moet vermelden:
  a. naam en hoedanigheid van degene die de machtiging heeft gegeven;
  b. naam of nummer en hoedanigheid van degene aan wie de machtiging is gegeven;
  c. de wettelijke bepalingen waarop het binnentreden berust en het doel waartoe wordt binnengetreden
  d. dagtekening. (art 6 Awbi)

  In de machtiging moet ook uitdrukkelijk staan, of de bevoegde tot binnentreden zonder toestemming van de bewoner zich al dan niet mag laten vergezellen, voorzover dat voor het doel van het binnentreden redelijk vereist is (art 8 lid 2 Awbi).

  Degene die bevoegd is zonder toestemming van de bewoner binnen te treden, kan zich de toegang tot of de doorgang in de woning verschaffen, voorzover het doel van het binnentreden dit redelijkerwijs vereist. Hij kan daartoe zo nodig de hulp van de sterke arm inroepen (art. 9 Awbi).

  Als zo’n (geldige!) machtiging is afgegeven en je wordt ermee verrast, heb je weinig andere keus dan de machtiging nauwkeurig controleren, gegevens overnemen en eventueel later bezwaar maken.

  Als het gaat om Handhaving (Hfdst. 5 Awb) c.q. uitoefening van toezicht op naleving (afd. 5.2 Awb) moet je meewerken.
  De toezichthouder moet zich voldoende legitimeren (art. 5:12 Awb, t.w. Naam, pasfoto, hoedanigheid/naam van de instelling).
  Als je niet open doet kunnen ze het slot of de deur forceren. Ze mogen alleen optreden met inachtneming van het subsidiariteits- en het evenredigheidsbeginsel, dwz als bijv. de deur openstaat, mogen ze hem niet nog eens forceren (subsidiariteit), en mate of duur van eventueel geweld moet evenredig (=proportioneel) aan het doel zijn (dat gebeurt niet altijd).

  Ikzelf zou een videocamera met microfoon gereedhouden om zoveel mogelijk te filmen. Getuigen erbij halen is ook goed.
  Je kunt ook notities en daarna een verslag maken, dateer het (en bewaar de notities erbij). Stuur eventueel een afschrift van het verslag naar de gemeente met verzoek om (voor juistheid en/of ontvangst) getekend te retourneren.

  Hier wil ik het bij laten. Ik kan geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van deze adviezen aanvaarden, omdat ik de feiten en omstandigheden niet ken en ik onmogelijk volledig kan zijn.

  Ik hoop, dat je er iets aan hebt. Heel veel succes.

  Spy-Nose
  .M [33] reageerde op deze reactie.
  Devidas [35] reageerde op deze reactie.

 3. @Spy-Nose [32]:
  Spy-Nose,

  “Als je niet open doet kunnen ze het slot of de deur forceren. Ze mogen alleen optreden met inachtneming van het subsidiariteits- en het evenredigheidsbeginsel, dwz als bijv. de deur openstaat, mogen ze hem niet nog eens forceren (subsidiariteit), en mate of duur van eventueel geweld moet evenredig (=proportioneel) aan het doel zijn (dat gebeurt niet altijd).”

  Ik heb een concrete vraag.
  Ik heb een inbraakvrije stalen deur met 17 pinnen.
  De enige 2 manieren om bij mij binnen te breken zijn behoorlijk drastisch, nl.
  1) met een slijpschijf om heel de deur+kozijn heen een gat in de muur van het portiek te maken en alzo mijn hele deur + omlijsting er als geheel uit te kieperen (wat lang duurt en een inbreker niet zal doen omdat dat een hels lawaai maakt en dan de hele buurt hoort dat er iets aan de hand is)
  2) als het snel moet gaan kan men (bv. de brandweer) met een hydraulische pomp in enkele minuten tijd proberen mijn deur weg te drukken. De eerste inbreker(sbende) die met een hydraulische pomp op stap gaat, moet ik nog tegenkomen want zo’n ding is ontieglijk zwaar. Dus zeker als je achetraf met je buit snel wil wegrennen is het niet handig. En zo’n dure hydraulische pomp opofferen aan de buit is een slechte deal, tenzij je een ming vaas of een Van Gogh kan meepikken, maar dat is bij mij niet het geval.

  For all practical purposes is mijn flat dan ook een onneembare vesting. Maar … zuiver technisch is het voor een bende die tijd heeft en geen schrik moet hebben om gepakt te worden (zoals de overheidsmafia) wel mogelijk om bij mij binnen te breken, maar niet zonder ENORME schade te veroorzaken zoals je zal begrijpen.

  Hoe zit dit? Denk je dat zij m.b.v. een slijpschijf of een hydraulische pomp zich wel een toegang tot mijn woning zouden kunnen verschaffen of denk je dat ze dan niet wegkomen met de proportionaliteitseis?
  Tenslotte: alleen een tank zou nog drastischer zijn maar dat is wat lastig op 3 hoog. Maar op die tank na, is dit wel zo’n beetje het meest drastische wat je kan doen om bij iemand binnen te breken.
  Dus concreet: denk je dat ze daar mee wegkomen of zou het hele college van B&W wel kunnen aftreden als ze zo’n drastische middelen zouden inschakelen om zich een toegang tot mijn woning te verschaffen?

  Dank bij voorbaat.
  .M

  Spy-Nose [34] reageerde op deze reactie.

 4. @.M [33]:
  “Hoe zit dit? Denk je dat zij m.b.v. een slijpschijf of een hydraulische pomp zich wel een toegang tot mijn woning zouden kunnen verschaffen of denk je dat ze dan niet wegkomen met de proportionaliteitseis?”

  Mooie casus. Voor een zware jongen die een miljoenenkraak heeft gezet en de buit misschien wel thuis heeft liggen, zullen ze wel wat moeite willen doen, maar voor een ordinaire burenruzie zullen ze zich wel niet zo heel erg willen inspannen, dacht ik zo.

  Het gaat er dan om, of datgene wat ze denken te zullen aantreffen in verhouding staat tot de aan te richten schade – gesteld dat je het met ze aan de stok hebt natuurlijk, niet als je hen vriendelijk verzoekt je stalen voordeur eruit te drukken, omdat je je sleutel even kwijt was.
  Want ook in het laatste geval zul je de voorrijkosten van de hydraulische pomp wel gefactureerd krijgen, zou ik menen. 😉

  Spy-Nose
  .M [43] reageerde op deze reactie.

 5. Ik heb het gesprek nu echt goed beluisterd. Wat een leugenaar is Norder.
  Dit soort mensen moeten gewoon persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden.
  Hij liegt op meerdere fronten. Kom hier later uitgebreid op terug.
  Verder waren de eerste reeks vragen van GL goed, maar de vervolgvragen van GL zeer slap. Even alles laten bezinken om vervolgens keihard terug te slaan.

 6. Dit is natuurlijk maar 1 verhaal, er zijn duizenden verhalen van individuen die strijden tegen de gemeente/overheid. Succes is mogelijk, maar er moet dan volop gebruik gemaakt worden van 2 wapens: de media en juridische “aanvallen” (voor de rechtbank slepen etc).
  Op basis van argumenten win je niks, simpelweg om het feit dat argumenten geen baantjes van de elite in gevaar brengt.
  Misschien een idee om een soort van libertarische vuist op te richten die gebundeld te werk gaat voor verschillende zaken tegen de (R)overheid.
  Heeft iemand enig idee of een dergelijk initiatief in het buitenland bestaat?

 7. Geplukt van Denhaagtekijk.nl:

  Haagse Pand brigade

  Norder verwijst naar de woningwet art. 100 a lid 2

  Hieronder de belangrijkste bepalingen waaraan de Pand brigade haar legitimiteit ontleent.
  Blijft overeind dat alleen bij een redelijk vermoeden de burgemeester een machtiging tot binnentreding mag afgeven.

  o 1.Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de hoofdstukken I tot en met IV zijn belast de bij besluit van burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaren.

  o 2.De krachtens het eerste lid aangewezen ambtenaren zijn bevoegd met medeneming van de benodigde apparatuur een woning te betreden zonder toestemming van de bewoner.

  o 3.Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen voorschriften worden gegeven omtrent het uitoefenen van toezicht op de naleving van de bij of krachtens de in artikel 2 bedoelde algemene maatregel van bestuur gegeven voorschriften.

  Artikel 100c
  1.Burgemeester en wethouders maken jaarlijks hun voornemens bekend met betrekking tot de wijze waarop in het komende jaar uitvoering zal worden gegeven aan de bestuursrechtelijke handhaving van het bepaalde bij of krachtens de hoofdstukken I tot en met IV.

  · Artikel 105a
  o 1.Overtreding van artikel 14, vierde lid, wordt gestraft met geldboete van de eerste categorie.

  o 2.Het strafbare feit, bedoeld in het eerste lid, is een overtreding.

  o 3.Met de opsporing van het bij het eerste lid strafbaar gestelde feit zijn, onverminderd artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering, belast de door de burgemeester aangewezen ambtenaren, belast met de in artikel 100a, eerste lid, bedoelde taak.

  o 4.Deze ambtenaren zijn tevens belast met de opsporing van de feiten, strafbaar gesteld in de artikelen 179 tot en met 182 en 184 van het Wetboek van Strafrecht, voor zover deze feiten betrekking hebben op een bevel, vordering of handeling, gedaan of ondernomen door henzelf.

  o 5.Bij het opsporen van het strafbare feit, bedoeld in het eerste lid, hebben de in het derde lid bedoelde ambtenaren toegang tot elke plaats, voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van hun taak nodig is.

  1.
  De eigenaar van een bouwwerk, standplaats, open erf of terrein of degene die uit anderen hoofde bevoegd is tot het daaraan treffen van voorzieningen draagt er zorg voor dat als gevolg van de staat van dat bouwwerk, die standplaats, dat open erf of terrein geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid ontstaat dan wel voortduurt.

  2.
  Bij of krachtens de in het eerste lid bedoelde algemene maatregel van bestuur worden voorts uit het oogpunt van veiligheid, gezondheid en bruikbaarheid voorschriften gegeven.

  link:
  http://denhaagtekijk.blog-city.com/haagse_pandbrigade_gaat_ook_op_polen_jagen.htm

  Spy-Nose [39] reageerde op deze reactie.

 8. @Devidas [38]:
  “Artikel 100c
  1.Burgemeester en wethouders maken jaarlijks hun voornemens bekend met betrekking tot de wijze waarop in het komende jaar uitvoering zal worden gegeven aan de bestuursrechtelijke handhaving van het bepaalde bij of krachtens de hoofdstukken I tot en met IV.”

  Die z.g. “voornemens” moeten dus op een of andere manier zijn bekendgemaakt.

  Het gaat er inderdaad om erachter te komen, wat die brief aan jou nou precies voorstelt en op grond waarvan jouw huis is geselecteerd.

  M.a.w. waar komen die criteria voor de “digitale schouw” vandaan en hoe zijn ze tot stand gekomen? En worden er nog meer technieken toegepast? Zo ja welke en waarom?
  Kortom: heeft de “selectieprocedure” een wettelijke grondslag?

  Het is -gezien de statistieken van de gemeente- inderdaad zeer wel denkbaar, dat die criteria op zich onvoldoende reden zijn om een machtiging tot binnentreden af te geven.

  Art. 179 e.v. (Wetb. v. Strafrecht) gaan over “weerspannigheid” e.d. en zijn -neem ik aan- in casu niet van toepassing.

  In zijn antwoord aan Weening zegt Norder o.a., dat er in 27000 woningen volgens de procedure, die zorgvuldig is, is binnengetreden en dat in jouw geval ook volgens die procedure is gehandeld.

  Dat is onjuist en op zijn minst suggestief en onzorgvuldig, vooral omdat hij in dezelfde context ingaat op de opsporing van hennepplanten door zijn team. (Bovendien is de procedure niet zorgvuldig, want je wordt middels die brief geintimideerd en onjuist en onvolledig ingelicht.)

  Ik zou dit -als ik in jouw schoenen stond- in elk geval expliciet willen laten rectificeren, want hij heeft (het gebruik van) jouw woning -wellicht onbedoeld, maar- hoe dan ook ten onrechte verdacht gemaakt.
  Devidas [40] reageerde op deze reactie.

 9. @Spy-Nose [39]:
  Niet alleen mijn woning, maar iedereen bij wie ze aankloppen wordt tot verdachte gemaakt. De punten die je noemt stonden in de eerder verzonden fax, waarvan ik nog steeds geen ontvangstbevestiging heb ontvangen (van de gemeente).
  Die fax is gewoon binnengekomen en nu moet ik er achteraan gaan rennen met een extra bezwaarschrift per post/persoonlijke aflevering(zie vorige stuk op vrijspreker). Het smerige spelletje van Rotterdam wordt gewoon in Den Haag herhaald en daarom lullen al die ambtenaren erom heen dat mag inmiddels duidelijk zijn. De uren die ik hierin moet steken zal de gemeente mij zeker niet terugbetalen. Maar dat maakt niet uit, we gaan gewoon net zolang door tot de vossen uit hun hol gerookt zijn. Vrijheid heeft altijd een langere adem dan onderdrukking (en dat is het, stel je voor dat ik een pet opzet als particulier en mezelf een weg in iemand anders zijn woning forceer). Ik ga dat (tweede) briefje even in elkaar draaien. Moet prima lukken met alle top adviezen die ik hier krijg, hopelijk spoor ik wat Hagenaars aan om hetzelfde te doen.

  Spy-Nose [41] reageerde op deze reactie.

 10. @Devidas [40]:
  Hoi Devidas,
  Wait a minute, wees geduldig en blijf zorgvuldig. Haastige spoed is zelden goed.

  Stap 1 is de ontvangstbevestiging te pakken krijgen; stap 2 is een aanvullend bezwaarschrift indienen. Verwijs daarin naar je eerdere bezwaarschrift.

  Je zou kunnen overwegen in je nieuwe bezwaarschrift te dreigen met juridische aktie als ze niet binnen 96 uur (of een andere korte termijn) na ontvangst hun opstelling rectificeren, c.q. hun brief intrekken en jouw goede naam en buurt van elke blaam zuiveren via een advertentie in een lokaal door jou aan te geven blad (op die en die datum op de voorpagina, bijv. 7x10cm met die en die tekst), waarbij je je bij voorbaat uiteraard alle rechten voorbehoud, inclusief het recht hun aan te spreken voor alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

  Hun manier van optreden is mogelijk schadelijk voor de waarde van jouw huis en voor de reputatie van de woonbuurt. (Zie ook mijn commentaar verderop.)
  Voor die schade zijn ze mogelijk aansprakelijk, maar dat moet onafhankelijk kunnen worden vastgesteld, bijv. door een makelaar/taxateur in te schakelen.
  En dat kost allemaal weer geld, dat je natuurlijk op de gemeente wilt verhalen. (Aktie uit onrechtmatige overheidsdaad + schadevergoedingsaktie.)

  Kijk maar, maar blijf wel geloofwaardig.

  Samenvattend: elk bezwaarschrift moet -op straffe van niet-ontvankelijkheid- bevatten (art. 6:5 Awb):
  a) Naam + adres van de indiener;
  b) dagtekening;
  c) omschrijving van het besluit / beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
  d) de gronden van het bezwaar;
  e) ondertekening.

  Ambtenaren gewoon laten lullen.

  “Niet alleen mijn woning, maar iedereen bij wie ze aankloppen wordt tot verdachte gemaakt.”

  Dat verzilveren vereist eigenlijk een ander soort aktie bijvoorbeeld:
  -Juridische aktie: getuigeverklaringen van anderen en ander bewijs (zie ook mijn verhaal hiervoor over onrechtmatig en schadelijk overheidsoptreden); of
  -Politieke aktie: oproepen in huis-aan-huisbladen, flyers, demonstraties, politieke bijeenkomsten, noem maar op.

  Veel succes.
  Spy-Nose
  Devidas [42] reageerde op deze reactie.

 11. @Spy-Nose [34]:
  Dankjewel.
  Nou, voor ca. EUR 1200+btw heb je al een basismodel met 10 pinnen die een certificaat inbraakwerendheid type III heeft.
  Mijne was wat duurder maar vanaf 1200 (of ca. 1430 incl. btw) heb je dus al iets wat deze mafiosi buiten houdt.
  Loont misschien de moeite om dit aan te schaffen.
  Als iedereen dit zou doen, stonden die luitjes aardig voor joker. Want je kan onmogelijk iedereen verdenken van hennepplantjes of dreigend instortingsgevaar.

  Spy-Nose [45] reageerde op deze reactie.

 12. De mensen gaan zich beschermen tegen de overheid.

  When the government fears the people, there is liberty. When the people fear the government, there is tyranny. Thomas Jefferson (1743-1826)

 13. @.M [43]:
  “Als iedereen dit zou doen, stonden die luitjes aardig voor joker. Want je kan onmogelijk iedereen verdenken van hennepplantjes of dreigend instortingsgevaar.”

  Exact. Waar koop je die dingetjes?

  Dat zou voor de Gemeente aardig in de papieren gaan lopen, denk ik zo. Maar ja dan gooien ze straks de OZB omhoog en dat is dat. Tenslotte willen ze wel “werk” houden.

 14. @Devidas [42]:

  Devidas,

  Wat betreft de aanvulling op het bezwaarschrift, daarop heb ik de literatuur nog eens nageslagen.
  Wanneer een bestuursorgaan (i.e. B&W) een bezwaar geheel of gedeeltelijk gegrond acht, neemt het een nieuw besluit, dat het eerste vervangt of wijzigt. Het toetst zijn besluit n.l. niet alleen op beleidsaspecten, maar ook op rechtmatigheid, rekening houdend met “rechtsbescherming” van de burger (Michiels, Hoofdzaken van het bestuursrecht, 4e druk p.172).

  In jouw geval is er ook wat voor te zeggen je kruit droog te houden en de hoorzitting (afd. 7.2 Awb, Michiels p. 185 en 186) af te wachten. Het “orgaan” is normaal gesproken verplicht een hoorzitting te houden (maar niet altijd, art 7:3 Awb). Daarvoor word je “opgeroepen” (dus niet uitgenodigd !), maar je bent niet verplicht te verschijnen. Je kunt getuigen en deskundigen meebrengen, die eventueel kunnen worden gehoord. Daar zou je de andere punten ook naar voren kunnen brengen.

  Houd er rekening mee, dat je na een beslissing op bezwaar alleen bij de bestuursrechter in beroep kan gaan (Michiels p.187 e.v.). Dat kost je griffierechten (een paar tientjes geloof ik) en eventuele kosten van juridische bijstand (advocaat niet verplicht).

  In het algemeen blijkt procederen een tijdrovende en belastende aangelegenheid. Dat geldt voor de burger sterker dan voor een bestuursorgaan, maar toch. Bovendien houd je het z.g. “procesrisico”: je weet nooit zeker, wat de uitkomst zal zijn.

  Daarom proberen partijen er meestal in onderlinge onderhandelingen (“in der minne”, i.c. op de hoorzitting) uit te komen. Daarbij kan publiciteit als drukmiddel en/of de politiek de burger een handje helpen.

  Spy-Nose

 15. Wat ik meegekregen heb van dat verhaal is dat je gewoon nee moet zeggen en als er dan daadwerkelijk een huiszoekingsbevel toegang te verlenen en vervolgens geen commentaar te geven.

  vervolgens als het blijkt dat ze onrechtmatig binnen getreden zijn via een advocaat een aanklacht in te dienen en daarbij te vragen welke bewijsstukken gebruikt zijn om tot een dergelijke beslissing te komen en eventueel over te gaan daarna op het bemachtigen van een schade vergoeding voor gelede materiële en immateriële schade.

  (het vertrouwen in de nederlandse rechtsstaat is volgens mij een onbeltaalbaar goed dacht ik zo.)

 16. Wat een slap geloel van die Norder!
  De enige geruststelling is dat hieruit blijkt ze geen poot hebben om op te staan.

Comments are closed.