ZionismeSommige lezers vragen zich af, wat de Bijbelse blauwdruk te maken heeft met de realiteit. Mijn antwoord is: wellicht veel meer dan u denkt.  Het gaat over macht. Het idee, dat de Bijbel een “sprookje” zou zijn, is dan ook volstrekt onjuist. Het geeft blijk van een ernstige miskenning van de status van de Bijbel in de samenleving. De Bijbel is een zeer serieus boek, hetgeen blijkt uit het feit, dat hij door verschillende religies als richtsnoer en/of inspiratiebron wordt gehanteerd. Dat men over de interpretatie van bijbelteksten vaak hartgrondig van mening verschilt, met name ook tussen gelovigen onderling, geeft aan, dat men niet onverschillig kan blijven voor de invloed die het boek op de samenleving heeft. Dit deel van de serie vormt een nadere toelichting op deel 4, dat ging over schuldcreatie. Een nadere gedegen toelichting op dat artikel leek mij wenselijk.

Op deze plaats wil ik een bepaalde, m.i. welonderbouwde interpretatie naar voren brengen -zoals ik in vorige artikelen al heb aangegeven- die verschilt van die van de meeste Joden en/of Christenen. Los van het feit, dat ik niet de bedoeling heb, iemand te kwetsen, wie dan ook, ben ik als individu uiteraard vrij mijn eigen interpretatie te geven en te verspreiden. Mocht iemand zich toch gekwetst voelen, dan is dat zijn of haar persoonlijke zaak.

De Bijbel is niet voor niets geschreven en gecompileerd. Het gaat er nu om de bedoeling van de Bijbel te achterhalen. Ik verdedig de stelling, dat hij in beginsel is geschreven met een tweeledig doel: 1) om het volk van Israël te leiden naar de overwinning en onderwerping van alle andere volkeren; 2) als richtsnoer voor en morele bestempeling van individueel gedrag in concrete situaties volgens erkende interpretaties van bevoegde (geestelijke en politieke) leiders.

In de eerste plaats is het zeer aannemelijk, dat de Bijbel een plan bevat, zoals men bij monde van getuigende christenen, die de Bijbel als het Woord Gods zien, ook kan vernemen.

Het onthult het plan dat de God van Israël met zijn uitverkoren volk zou hebben.

Het is voor een niet-gelovige cruciaal in te zien, dat dit plan aangeeft, hoe gelovige Israëlieten of Christenen zichzelf in de wereld zien, zouden willen of kunnen zien en gedragen.

De Christenheid kreeg als opdracht het Christendom over de wereld te verspreiden. Dat betekende, zoals we weten, dat de Israëlitische agenda -namelijk alle andere volkeren onderwerpen- moest worden vervangen. In de toenmalige wereld ging het om de verspreiding van het Christendom als religie over het gehele Romeinse Rijk.

En dat zien we ook gebeuren. Daarmee trad de Christelijke leer in concurrentie met het Jodendom.

In de tweede plaats wil ik benadrukken, dat de Bijbel evenzeer kan worden benut door willekeurige andere groepen, stromingen of naties om hun eigen wereldplan te verkondigen en rechtvaardigen. En ook dat zien we in de praktijk gebeuren. De afsplitsing van het Christendom aan het begin van de jaartelling is daar al een voorbeeld van. Maar ook daarna zien we binnen de hoofdstromingen de opkomst van talrijke sekten.

Bovendien zullen we in de loop van deze reeks artikelen zien, dat ook buiten de gevestigde kerken en sekten zich bewegingen hebben ontwikkeld, die plannen hebben om de wereldhegemonie te bereiken.

Maar hoe zit dat dan? Wie zitten daar achter, wat is er bereikt en wat gaat er gebeuren? Dit deel van de serie behandelt enkele van deze vragen in concreto met verwijzingen en al. In hoeverre u dat als geldig bewijs accepteert, bepaalt u zelf. U oordeelt.

Een heel belangrijke vrij moderne stroming is, zoals ik in eerdere artikeltjes aangaf het Zionisme. De Zionistische agenda wordt veroordeeld door vele moderne Christelijke schrijvers. Maar hij komt voort uit dezelfde Bijbel als waarop hun eigen religie is gebaseerd.

Vorige keer zagen we, dat de Bijbel de gelovigen “adviseert” d.w.z. beveelt geld uit te lenen op onderpand en rente te vragen.

Deze operaties zijn echter niet van toepassing op de leden van de betrokken groep, i.c. de Israëlieten, in hun onderlinge relaties.

Want de Heere God zal u zegenen, zoals hij u beloofd heeft, en u zult geld uitlenen aan vele volkeren, maar u zult niet lenen; en u zult heersen over vele volkeren, maar zij zullen niet heersen over u.” (Deuteronomium 15:6)

Het Zionisme concentreert zich vooral op de grote machtscentra, d.w.z op het internationale bancaire stelsel, de oorlogsindustrie (w.o. de olie- en wapenindustrie), de multinationale bedrijven, de politieke machtscentra en de media. Ik beperk me nu tot het bancaire stelsel.

Men moet goed begrijpen, dat het internationale monetaire stelsel is gebaseerd op het schuldgeld-principe. Dit schuldgeld-principe is op zeer helder wijze in een viertal artikelen uiteengezet door Albert Spits. Daarin legt hij duidelijk uit, waarom ons monetair stelsel is gebaseerd op schuld in plaats van op bezit en hoe dit op langere termijn tot een onhoudbare situatie voor de economie leidt.

De Financiële Internationale

De term Financiële Internationale wordt gebruikt als aanduiding van het internationale bankkartel, dat tegenwoordig bestaat uit de Bank for International Settlements (BIS) in Basel, dat het kapitaalverkeer en de geldstromen regelt tussen de centrale banken, de daaraan gekoppelde bankkartels (waaronder het Amerikaanse Federal Reserve Bank System “Fed” en de Europese Centrale Bank, “ECB”).

Naast het BIS-netwerk maken -zoals we hierna zullen zien- ook onderdeel van de huidige Financiele Internationale (FI) uit: het Internationale Monetaire Fonds (IMF) en de Wereldbank waaronder de International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) en de International Development Association (IDA).

Dat wil zeggen, dat dit wereldwijde systeem, waarachter supermachtige bankiersfamilies schuilgaan, praktisch het gehele wereldwijde kapitaal- en betalingsverkeer controleert.

De FI trad in de eerste helft van 20e eeuw in een andere constellatie op, maar zijn doelstellingen waren dezelfde als de huidige.

Zij trad o.a. op als financier van de Japanners tijdens de Japans-Russische Oorlog in 1905 (Warburg, Schiff en Rothschild), de Oktoberrevolutie in 1917 (idem, maar ook Kuhn & Laub) en de NSDAP (Wall Street via gebroeders Warburg en Duitse bankiers via Schacht).

Tegenwoordig verstrekken het IMF en de Wereldbank op grote schaal kredieten aan zwakke economieen onder stringente voorwaarden. Dat het daarbij gaat om zeer aanzienlijke bedragen, blijkt bijvoorbeeld uit de mededeling van het IMF, die vorig jaar november bekendmaakte, dat er 100 Miljard USD aan nieuwe leningen werd uitgetrokken.

Daarnaast is er sprake van leningen aan de Amerikaanse schatkist op zeer grote schaal door het Federal Reserve Bank systeem. De Amerikaanse regering heeft allerlei middelen om het Congres onder druk te zetten om zijn begroting goed te keuren, waaronder zelfs de dreiging met het uitroepen van de noodtoestand, zoals met het befaamde “stimulus package” gebeurde. Inmiddels is de federale schuld astronomisch, en is de macht van de “Fed” navenant.

Om te bepalen, welke invloed de kredietverstrekking uiteindelijk op de mondiale economische verhoudingen heeft, is uiteraard van belang vast te stellen, welke belangen al die leningen nu daadwerkelijk dienen en of en in hoeverre er inderdaad sprake is van disproportionele winsten en verschuivingen en verstoringen van het machtsevenwicht ten gunste van die instellingen.

Amerikaanse Corporatistische belangen in het M.-Oosten – Illegale oorlogen

Het kan niet ontkend worden, dat de gigantische kredietbehoefte van de Amerikaanse regering hoofdzakelijk voortvloeit uit hoofde van haar militaire activiteiten en buitenlandse operaties ten behoeve van de Amerikaanse Corporatistische exploitatie van natuurlijke hulpbronnen, vooral de Iraakse oliebronnen.

Het staat vast, dat Irak, toen het in 2003 werd aangevallen, geen enkele bedreiging vormde voor de Amerikaanse veiligheid, noch voor haar belangen. Het staat eveneens vast, dat de Iraakse oorlog door de Amerikaanse regering is begonnen onder valse voorwendselen. Het staat evenzeer vast, dat Amerikaanse militaire optreden in strijd is met de Amerikaanse grondwet en in strijd met de belangen van de Amerikaanse burger. Tenslotte is onomstreden, dat het militaire optreden in strijd is met internationaal recht.

De Nederlandse regering is in beginsel medeplichtig aan deze internationale volkerenmoord, omdat het zijn “politieke steun” heeft gegeven aan dit optreden van de Amerikaanse oorlogsmisdadigers. Of die steun geheel vrijwillig was, blijft echter de vraag.

Inmiddels heeft de Iraakse oorlog aan meer dan een miljoen onschuldige Iraakse burgers het leven gekost, zijn er tientallen steden praktisch met de grond gelijk gemaakt, zijn vele unieke kunstschatten van een oeroude beschaving vernietigd en vinden nog bijna dagelijks bomaanslagen plaats, waarbij vele onschuldige slachtoffers vallen. Als Irakees moet je maar zien, hoe je de Amerikaanse bezetting overleeft.

Op 19 dec. 2008 schrijft een Belgische internetkrant: Terwijl Irak zijn zesde oorlogsjaar ingaat, keerden de 4,5 miljoen Irakese vluchtelingen nog altijd niet terug naar hun huizen. Twee miljoen Irakezen vluchtten over de grenzen naar de buurlanden. In Irak zelf zitten Palestijnse vluchtelingen al twee jaar

Gij zult dan al die volken vernietigen, die de HEERE, uw God, u geven zal; betoont hen geen barmhartigheid, en gij zult hun goden niet dienen; want dat zoude u een strik zijn.” (Deuteronomium 7:16)

Hoe is het mogelijk, dat een “beschaafd” land, een “democratische rechtsstaat” als de USA, oorlogsmisdaden van dergelijke omvang pleegt, zonder dat zijn bondgenoten zich daartegen en bloc verzetten ?

De Amerikaanse operaties in Afghanistan zijn vooral gericht op de controle van Afghaanse gebieden ten behoeve van de aanleg van de Trans Afghaanse Pijplijn, die het gas uit het Kaspische gebied via Pakistan naar de India zal moeten gaan transporteren.

De baten van die olie- en gastransporten zullen zijn bestemd voor de exploitanten van de pijpleidingen (w.o. President Karzai c.s. en de Unocal Corporation en/of zijn opvolgers), terwijl de lasten voor rekening komen van de Afghaanse burgerbevolking, en -via de Amerikaanse regering- van de belastingbetaler. Want zo werkt het Amerikaanse Corporatistisch stelsel.

Enkele acties van de Financiële Internationale in de huidige tijd

Zoals we hierboven zagen wordt de Financiele Internationale gevormd door het internationale netwerk, dat bestaat uit de Bank for International Settlements (BIS) in Basel, dat het kapitaalverkeer en de geldstromen regelt tussen de centrale banken, de daaraan gekoppelde bankkartels, het IMF en de Wereldbank.

Een van de prangende vragen is, of het IMF, dat in 1944 was opgericht “charged with overseeing the international monetary system—the system of exchange rates and international payments that enables countries and their citizens to buy goods and services from each other.” in zijn 65-jarig bestaan inderdaad wel voldoende positieve bijdrage heeft geleverd aan zijn doelstelling of dat het vooral andere belangen heeft gediend. Die vraag verdient nadere studie.

Op dit moment staat de politiek van het IMF bijvoorbeeld bloot aan zware kritiek van het pas in 1999 opgerichte onafhankelijke Center for Economic and Policy Research (CEPR). De Directeur van dit Centrum, Mark Weisbrot merkt in een paper op 21 april 2009 op:

“New funding should not be provided to the IMF unless the institution is subject to important reforms that will prevent the Fund from continuing and repeating the serious errors that they made in the last major crises of the 1990’s”

M.a.w. zegt Mark Weisbrot: “Donorlanden, schort de financiering van het IMF maar op, zolang zijn beleid schadelijk is voor de belangen van de ontvangende landen.”

Het IMF wordt bestuurd door een Board of Directors, waarvan sinds september 2007 Managing Director is de socialist en voormalig communistisch activist Dominique Strauss-Kahn (DSK).

En sinds september 2006 is Eerste Deputé Managing Director John Lipsky, voormalig hoofdeconoom van J.P.Morgan Investment Bank, ofwel de Tweede Man (zie deel 3 van deze serie).

J.P. Morgan is de investeringsbank, die samen met Rockefeller Chase Bank en de Warburg Manhattan Bank intensief betrokken was bij de financiering van de Nazi-industrie, die gecontroleerd wordt door de Wall Street elite.

Het IMF is, kort gezegd, een voorpost van dit wereldwijde bankkartel, de Financiële Internationale, waarvan de belangen vertegenwoordigd worden door voormalige hoge functionarissen van de aangesloten banken.

Uit een en ander laat zich afleiden, dat de financiële activiteiten van deze grote bankinstelling in genoemde gevallen niet in het belang zijn van de landen, die de leningen ontvangen: zijnde in de meeste gevallen ontwikkelingslanden en landen in financiële crisis (zoals een aantal jaren geleden Argentinië), integendeel.

Een enkele opmerking over de Wereldbank, omdat ik tijd tekort kom. Ik wil het voor deze keer laten bij de opmerking, dat deze organisatie zichzelf geregeld in opspraak brengt door controversiele voorzittersbenoemingen als die van de Neo-conservatieven James Wolfensohn, Paul Wolfowitz en zijn huidige opvolger Robert Zoellick. Zoellick was een van de 18 neoconservatieven, die Clinton in 1998 een brief schreven om Saddam Hussein uit de macht te ontzetten.

Dit gebeurde in 2003. En de gevolgen zijn verschrikkelijk. Na zes jaar oorlog moeten we spreken van miljoenen burgerslachtoffers in de oorlogsgebieden, terwijl de belastingbetalende burgers van de Iraakse oorlog geen cent wijzer zijn geworden. Integendeel, zij worden gedwongen voor de kosten (vele honderden miljarden USD) op te draaien. Daar komt nog bij, dat vele tienduizenden Amerikaanse jongens en meisjes in het leger terecht komen, waaruit ze mogen hopen enkele jaren later als al dan niet getraumatiseerde oorlogsveteranen heelhuids te zullen terugkeren.

En dan heb ik het nog niet gehad over andere desastreuze gevolgen, zoals de catastrofale gevolgen voor de Amerikaanse economie.

– – – – – – – – – – – – –

Volgende keer, zo mogelijk: over de “rechtvaardiging” van het Zionisme en zijn praktijken.

Gebruikte referenties:

Albert Spits, “Schuldgeld” dl. 1 t/m 4, https://www.vrijspreker.nl/wp/2007/01/schuldgeld-1/#more-49127

Antony Sutton – “Wall Street & the Rise of Hitler”, p20.

The Intelligence Daily – Bush to name Zoellick to head Worldbank, http://www.inteldaily.com/?c=119&a=2166

41 REACTIES

 1. wiki “Kahn is considered as possible candidate for President of France in 2012.” Dat is een tof vooruitzicht voor de reljongeren van Parijs. Beginnen als communist en eindigen bij het IMF, een mens kan soms rare bochten maken nietwaar.

  In “The Ring of Power” wordt oa het ontstaan en gevolgen van de bijbel verregaand uitgelegd.

  From the mystery religions of ancient Egypt to the Zionist role in 9/11, ‘Ring Of Power’ unrevises 4000 years of revisionist human history with never – before – seen revelations. ‘Ring Of Power’ puzzles together the pieces of a giant puzzle into one BIG PICTURE documentary series.

  Ik heb ‘m nog niet helemaal uitgekeken (duurt u-ren) maar ga dat zeker doen. Echt een aanrader.
  Spy-Nose [3] reageerde op deze reactie.
  Andre [8] reageerde op deze reactie.

 2. Ik plaats het maar even hier en betrek het niet op zijn Joodse achtergrond, maar heeft iemand wel eens gekeken naar wat voor een dubieus spel de econoom Heertje speelt?

  Ik heb van hem dingen gehoord die mijn wenkbrouwen doen fronsen. Deze man is ooit in een aandelen- “schandaal” beland en heeft de bank dat voor hem laten betalen.

  Hij is een van de grote drijfkrachten geweest aan de achter de finaciele injecties kan ik me nog herinneren van zijn optredens op radio en tv in het najaar van 2008.

  Ik heb hem duidelijk zien zitten en horen vertellen idne wereld draait door met das kaptial voor zijn neus dat het allemaal nu toch wel zo uitkomt wat de heer Marx bedoelt en dat hij daar blij mee is.

  En nu vind hij het opeens zo fantastisch dat de burger aan het sparen geslagen is en niet meer in het kredietgedoe geloofd (zie de websiten van RTLz)

  mmmmmm opmerkelijk.

  Misschien ben ik abuis.

 3. De serie documentaires onder de naam “The Ring of Power” (29 subtitels), te vinden onder de link:

  http://topdocumentaryfilms.com/ring-of-power/

  is zeer verhelderend en geeft veel feiten.

  Het probleem met documentaires is, dat men in het algemeen (zo ook in deze serie) moeilijk kan terugslaan en er niet gerefereerd wordt aan betrouwbare documentatie.

  Het eerste probleem is enigszins ondervangen door de onderverdeling in diverse subtitels.

  Dank voor de tip, @surfer [1].

  @henk, heb je geen linkjes naar die uitzendingen?
  henk [6] reageerde op deze reactie.

 4. @Spy-Nose [3]:

  Nogmaals, ik ben absoluut geen antisemiet. Sterker nog mijn eigen partner is joods. Het staat nu opeens bij dit stuk en dat roept mi spijtig waarschijnlijk een verkeerde associatie op, maar ik vind alleen de persoon Heertje zeer dubieus…onafhankelijk van afkomst etc.

  Onderandere heb ik hem gehoord op radio 1 en daar was hij nogal stellig dat er ingegrepen moest worden in het bankwezen en datda took ging gebeuren. ik weet niet meer precies wie de andere persoon was, m aar die waarschuwde ervoor dat het de verkeerde weg was.

  Wellicht vergis ik mij, maar ach ja…

  http://www.volkskrant.nl/archief_gratis/article776303.ece/Meest_besproken_econoom_is_wel_goed_voor_zijn_geld

  http://www.rtl.nl/(/financien/rtlz/home/)/components/financien/rtlz/redactie/column/107_column_heertje_als_kippen_zonder_kop.xml

  http://dewerelddraaitdoor.vara.nl/Video-detail.628.0.html?&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=6572&tx_ttnews%5BbackPid%5D=626&tx_ttnews%5Bcat%5D=148&tx_ttnews%5Bpointer%5D=49

  Spy-Nose [10] reageerde op deze reactie.

 5. @surfer [1]:

  “Beginnen als communist en eindigen bij het IMF”

  Wat is daar zo raar aan ?

  “Beginnen als communist en eindigen bij het IMF

  Het IMF en de Wereldbank komen uit de koker van Keynes.

  The Internationalist Rip-Off

  The IMF and the World Bank are creatures of John Maynard Keynes. Established at the post-World War II Bretton Woods conference, they were to “stabilize” the global monetary and economic system through government power – an ambiguous, unachievable, and undesirable goal. It was for Keynes, however, a milestone on the road to world government, another of his delusions.

  The institutions were also to promote “socialized investment” (Keynes’s term) that would make the world safe for state-favored bankers and corporations. This means, wrote Henry Hazlitt at the time, that private investors “would not have to exercise any care or discrimination on their own account.” In case of trouble, the U.S. taxpayer would pick up the check.

  http://www.lewrockwell.com/archives/fm/04-90.html

  Spy-Nose [9] reageerde op deze reactie.
  surfer [21] reageerde op deze reactie.

 6. @Andre [8]:
  Zeer to the point!
  Nathaniel Rothschild was niet voor niets betrokken bij de financiering van de Bolsjewistische Revolutie.

  De Rothschilds zagen de Comintern (Trotsky) als de kortste weg naar de wereldhegemonie en hebben het altijd gesteund. Het Communisme zou het Christendom verslaan.
  Zij steunden de Zionist Trotsky, maar de nationalist Stalin greep de macht.

  Om de Revolutie uit te breiden moest hij naar Duitsland worden geëxporteerd.
  Daarom investeerden ze in de Nazi-partij, de NSDAP, omdat ze hoopten dat op die manier de Revolutie naar de rest van Europa zou overslaan.
  De voorwaarde was, dat de USSR niet werd aangevallen.

  Maar toen Hitler zijn eigen gang ging en zijn eigen geld in de circulatie bracht, was het uit met de liefde.

  “Red Symphony” http://www.actis1711.com/red_symphony.htm

  Satan=>Communisme=>armoede=>revolutie=oorlog
  Andre [11] reageerde op deze reactie.

 7. @Spy-Nose [9]:

  Precies !

  Ik had nog vergeten te zeggen dat Keynes zijn ideeën o.a. had van een zekere Silvio Gesell die een week lang de financiële opperkameraad was in de Beierse Soviet Republiek die zegge en schrijve één week bestond in 1919.

  Die had wat rare ideeën, zoals dat de rentevoet niet in staat zou zijn om vraag en aanbod van kapitaal te alloceren (deze conceptuele dwaling heeft Keynes overgenomen).

  Verder kwam deze malloot met het idee van “stempelgeld”: als je het geldpapiertje met houdbaarheidsdatum niet snel genoeg uitgeeft, dan zou het verlopen; om dat dan weer geldig te maken zou je de houdbaarheidsdatum tegen een vergoeding moeten laten verlengen. Goh, waar doet je dat nou aan denken ?

  Het mooie (als het ware) is dat als je wat verder graaft er zaken als een legpuzzel in elkaar vallen.

  Het cynische is, dat de aluhoedjes-jankers deze historische feiten niet onder ogen durven zien en daardoor gewillig slachtoffer worden voor onderwerping aan anderen, die daar dus ook handig gebruik van zullen maken. Homo homini lupus. Triest.
  Spy-Nose [14] reageerde op deze reactie.

 8. @Spy-Nose [5]:

  Zielig typjes…

  Ok, nu Robbert met modder gaat gooien (tokkie actie) breekt hier de hel los!

  Inderdaad, down met die alu roepers.
  C’est ca.

  Strooi een tsunami van argumenten en laat hem vluchten naar zijn veilige donkere hol waar hij het licht nooit zal zien, omdat een onverschillige kritiekloze onwetende altijd een gevaar van de samenleving blijkt te zijn!

  Justice will be done…en dat zeker niet door mij maar hij zal eindelijk zelf moeten vechten tegen zijn geweten om zijn mening bij te schaven en om uit dat donkere hol te komen.

  Zweeds onderzoek toonde het al aan, een mening wordt gevormd op wat ‘betekenisvolle mensen’ het meest zeggen (de frequentie) en niet op inhoud en waarheidsvinding.

  Spy-Nose [15] reageerde op deze reactie.

 9. @Andre [11]:

  “Het mooie (als het ware) is dat als je wat verder graaft er zaken als een legpuzzel in elkaar vallen.”

  Precies! Maar voor dat inzicht is wel kennis nodig en die kennis is niet in het belang van het systeem en de elite.

  Kortom, daar moet het individu zelf dus iets voor doen. En dat is nogal lastig in Medeland, waar de gemiddelde bewoner vaak niet meer uit zijn luie stoel te branden is.

  Een kwestie van een bepaald mensbeeld, dat ten koste gaat van de individuele autonomie.

  Ik vrees, dat dit systeem zijn eigen menstype creëert en daarmee zijn proletariaat. Daarin is geen ruimte meer voor particulier initiatief, behalve door de superrijken.

  Wat Keynes betreft las ik het volgende op Mises.org:

  “The third and final volume of Robert Skidelsky’s celebrated Keynes biography, John Maynard Keynes: Fighting for Britain, 1937-1946 (New York: Viking Press, 2001) has just been published, to rave reviews. Like its predecessors, this volume makes no mention of Keynes’s uncritical praise of Stalinist Russia in 1936, although I brought it to Professor Skidelsky’s attention in a letter to which he graciously replied.

  It is now clear that he refuses to confront these shameful comments of his hero. So, for all practical purposes, Keynes’s fawning words on Stalinism have been thrown down an Orwellian memory hole, rarely if ever to reappear in the literature.”

  (…)

  “It is the widespread view in academia that John Maynard Keynes was a model classical liberal in the tradition of Locke, Jefferson, and Tocqueville.

  Like these men, it is commonly held, Keynes was a sincere, indeed, exemplary, believer in the free society. If he differed from the classical liberals in some obvious and important ways, it was simply because he tried to update the essential liberal idea to suit the economic conditions of a new age.

  But if Keynes was such a model champion of the free society, how can we account for his peculiar comments, in 1933, endorsing, though with reservations, the social “experiments” that were going on at the time in Italy, Germany, and Russia? And what about his strange introduction to the 1936 German translation of General Theory, where he writes that his approach to economic policy is much better suited to a totalitarian state such as that run by the Nazis than, for instance, to Britain? (…)”

  http://mises.org/article.aspx?Id=891

  Dit is nu typisch de Marxistische standaardmethode om mensen en de samenleving te misleiden, namelijk “klassiek-liberaal” te noemen wat communistisch is, of -in het algemeen- “wit” te noemen wat zwart is, de methode die we ook in politiek Medeland stelselmatig toegepast zien worden.

  M.a.w. Keynes was een crypto-communist en het keynesianisme is een marxistisch produkt.

  Maar was Keynes ook een nationalist, net als Stalin?
  Andre [22] reageerde op deze reactie.

 10. @henk [16]:
  Wat Heertje zegt is: “Als het regent worden de daken nat.”
  Hij gaat helemaal niet in op het probleem, dat door Auke Leen aan de orde gesteld wordt, n.l. dat het probleem door de banken, die de crisis veroorzaakt hebben, zelf zou moeten worden opgelost en zoniet, dat de overheid de macht zal grijpen en deze niet meer afstaat.

  Maar Heertje is een ordinaire staatskapitalist, een vazal van de Financiele Internationale, net als de graaiende bankiers.
  henk [18] reageerde op deze reactie.

 11. @Spy-Nose [17]:

  precies,

  dus ik vind hem een zeeeer dicutable persoon. Midden ind e machtstructuur en wellicht ook door zijn contacten zelf op hoger niveau bepalend wat er gebeurt. Ondertussen brainwashed hij de kinderen op scholen en vult ie zijn zakken op precies dezelfde manier als de elite die hij zogenaamd verafschuwd. Lijkt me een onderzoekje waard.

 12. Ik heb de docu bekeken the ring of porwer. en er zitten zeer interassante gegevens in.

  Maar ook bekruipt mij een raar gevoel ind e onderbuik. Totaal ongelovig zonder bijbel zelfs opgevoed, dus daar zit ik niet aan vastgenageld.

  Wellicht gaan er steeds meer dingen bewezen worden if naar de opppervlakte komen, maar sommige conclusies lijken me nu wel erg van het niveau van: ik pas in mijn jas en mijn jas past in mijn tas, dus ik pas in mijn tas.

  Overigens wil ik er nog even op wijzen dat zowel het oude als het nieuwe testament eeuwen zijn gemanipuleerd door de kerk.

  Dat werd helemaal duidelijk toen ongeveer 50 jaar geleden het thomas evangelie werd opgegraven ( en wel in egypte).

  Ik weet niet of je dat wel eens gelezen hebt. Erg de moeite waard zeg ik als niet gelovige. De inhoud van wat ik daar gelezen heb kan ik niet rijmen met het zionistische gedrag van Jezus Christus zoals voorgesteld inde docu.

  WEllicht dat er nog andere krachten gespeeld hebben.

  Spy-Nose [20] reageerde op deze reactie.
  surfer [21] reageerde op deze reactie.

 13. @henk [19]:

  “(…)maar sommige conclusies lijken me nu wel erg van het niveau van: ik pas in mijn jas en mijn jas past in mijn tas, dus ik pas in mijn tas.”

  Ik denk, dat ik begrijp, wat je bedoelt. De interpretatie van bepaalde moderne teksten zou wel eens irrelevant kunnen zijn, omdat de teksten zelf al zijn gemanipuleerd.

  Dat probleem blijft zich voordoen, zolang je de betrouwbaarheid van de vertalingen niet kunt vaststellen.

  Daarom wil ik mijn hand niet zonder meer overal voor in het vuur steken, hoewel Tony Malone een gedegen studie heeft gemaakt. maar vergissen is menselijk.

  Daarom zou ik uiteindelijk meer waarde toekennen aan de interpretaties van de Joodse rabbi´s (Talmud). Er blijken grote tegenstellingen te bestaan tussen de verschillende Joodse sekten, vooral tussen de orthodoxe Joden en de Zionisten.

  Daar hoop ik het volgende keer over te hebben.

  “WEllicht dat er nog andere krachten gespeeld hebben.”

  Dat is allerminst uit te sluiten.

 14. @Andre [8]: Bedankt voor de toelichting.

  @henk [19]: Ik heb ‘m ook uit.
  Het laatste deel (29) kon ik op youtube trouwens niet zien wegens copyright ‘not available in your country’. Waarom ze dan de eerste 28 delen dan wel laten zien begrijp ik niet goed 🙂
  Het (laatste) stond gelukkig ook op ’n paar andere sites.

  Ik vrees alleen ’n beetje dat (toch wel moeilijke en angstaanjagende voor velen) docu’s als dit weinig ‘impact’ hebben. Dat is spijtig.
  Waarom wordt in de docu zelf eigenlijk al uitgelegd in het deel over ‘media’.

  Ik heb dat van Thomas niet gelezen. Het stoort me aan mezelf dat ik zoveel dingen niet weet. Wijsheid komt met de tijd zullen we maar hopen…

 15. @surfer [21]:

  Graag gedaan !

  @Spy-Nose [14]:

  Correct.

  “Maar was Keynes ook een nationalist, net als Stalin?”

  Interessante vraag waarop ik je op dit moment het antwoord schuldig moet blijven. Voorlopig houd ik het er op dat hij een misleide geest was die verkeerde oplossingen voor problemen in elkaar flanste, cq. de oplossingen van overheden voor problemen vergoeilijkte, waardoor zijn ster rees en de spilzieke overheden konden verwijzen naar academisch getint broddelwerk vol met tegenstrijdigheden.

  De man interesseert mij omdat hij in mijn perceptie een soort historisch prisma is wiens niet originele, van anderen afkomstige ideeën tot op de dag van vandaag door de meerderheid gebruikt zijn en verder in de toekomst gebruikt zullen worden om hele volksstammen om de tuin te leiden en te piepelen. Verwijzingen naar min of meer relevante literatuur zijn altijd welkom.

  In de 19e eeuw wist Henrik Ibsen het volgende te melden:

  “Der gefährlichste Feind der Wahrheit und Freiheit bei uns – das ist die kompakte Majorität..”

  http://de.wikiquote.org/wiki/Henrik_Ibsen
  http://de.wikipedia.org/wiki/Henrik_Ibsen

  Zou dat ooit nog gaan veranderen ?
  Spy-Nose [28] reageerde op deze reactie.

 16. Spynose blijkt dus volkomen blind voor alle tegenwerpingen die reeds zijn gedaan, tegen zijn verhaaltjes over het Joods complot tegen de wereld.

  Hoewel hij blijft acteren als de onnozele, die maar geen goede tegenreacties krijgt.

  Het is niet aangenaam zich in zijn bagger te verdiepen.
  Er is veel op aan te merken.

  Het zou een uitgebreide reactie vergen.
  Misschien, als ik zin heb.

  Voorlopig volsta ik met 2 opmerkingen:

  1. Opvallend merkwaardig dat iemand die zich libertarier noemt, zich zo graag bedient van grove generalisaties.
  2. Stel, een Jood wil een huis kopen. Hij vraagt een hypotheek aan bij Rabobank, of ING b.v.
  Gaan deze banken nu (onderdeel van het complotterende Joodse bankwezen, aldus Spynose) zeggen: Jij hoeft geen rente te betalen, want jij bent Joods?
  Nee dus.
  Slaat zijn verhaal over die rente als een tang op een varken.

 17. ‘Er zit een plan in die bijbel’, aldus Spynose.
  Ook christenen erkennen dat, aldus Spynose.

  Ziehier zijn dubbele tong.
  Als Spynose het heeft over een plan, bedoelt hij seculieren met een kwade opzet.
  Als christenen spreken over het plan van de bijbel, bedoelen zij een Goddelijk plan voor de mensheid.
  Spynose spreekt als ongelovige, en vult aldus het geloof van anderen in.
  Dat is bewust scheef.

  En nogmaals: de Joodse groep die de bijbelse instellingen heel serieus neemt, dat zijn de Orthodoxen..
  Maar juist de Joodse orthodoxie is wereldmijdend, aangezien zij die wereld als zondig beschouwt.

 18. Het komt ten diepste hier op neer:

  1. U bent een orthodox gelovige, Joods of christelijk. U mijdt derhalve veel wereldse aangelegenheden.
  Komt Spynose u vervolgens allelrei wereldse machtsspelletjes verwijten.

  2. U bent een nogal seculiere Jood of christen, en doet volop mee aan alle wereldse aangelegenheden.
  Komt Spynose u met bijbelteksten om de oren slaan.

  Ziedaar, zijn krom geredeneer in de basis blootgelegd.

  beek [26] reageerde op deze reactie.

 19. @beek [26]:

  Oplossing, is in het Duits: Endlosung.

  Zulke oplossingen werden al ver voor Spynose bedacht!
  Spynose is slechts een volgende schakel, nu onder de vrijheidsvlag.

 20. @Andre [22]:

  Heerlijke dramatiek, Andre!

  “Zou dat ooit nog gaan veranderen ?”

  Ibsen schijnt daar weinig fiducie in te hebben. Neem bijv. de volgende citaten:

  # “Man sollte nie seine besten Hosen anziehen, wenn man hingeht und für Freiheit und Wahrheit ficht.” – Ein Volksfeind, 5. Akt. Aus: Sämmtliche Werke. Hrsg. von Julius Elias, Paul Schlenther. 4. Band. Berlin: Fischer, 1907. S. 277. books.google.com-USA.

  # “Nehmen Sie einem Durchschnittsmenschen die Lebenslüge, und Sie nehmen ihm zu gleicher Zeit das Glück.” – Die Wildente, 5. Akt. Aus: Sämmtliche Werke. Hrsg. von Julius Elias, Paul Schlenther. 4. Band. Berlin: Fischer, 1907. S. 404.

  Levenswijsheden die niet iedereen evenzeer zal waarderen, vrees ik.
  Geen nood, ik kleed mij ook niet op mijn paasbest, als ik zo bezig ben. 🙂

  Dank voor de links!

 21. maar wie zegt mij dat de joden in het bankwezen zitten omdat hen dat zo wordt ‘voorgeschreven’ in de Bijbel.

  Misschien zijn Joden zo veel vertegenwoordigd in die sector omdat zij dat al eeuwen doen… omdat zij eeuwen geen ander bestaansrecht hadden? Omdat het toeval is etc… misschien heeft het wel niks te maken met die passages is de Bijbel..

  Kortom ik zie nog steeds niet de link tussen de Bijbel teksten en de uitvoerige uiteenzettingen over, in dit geval, het monetaire systeem..

  Spy-Nose [30] reageerde op deze reactie.

 22. @Jaap [29]:

  “maar wie zegt mij dat de joden in het bankwezen zitten omdat hen dat zo wordt ‘voorgeschreven’ in de Bijbel.”

  Goede vraag. In de eerste plaats: ik heb het niet over “de joden” in het algemeen. Ik heb het over “de Zionisten” een bepaalde sekte. Daaronder gaan niet alleen een aantal joden schuil, maar ook Christen-Zionisten.

  Ze beroepen zich op Bijbelse teksten en een bepaalde interpretatie daarvan om het bestaan van de staat Israël te rechtvaardigen, zoals ik in deel 1 al heb uitgelegd.

  Veel orthodoxe Joden bestrijden het Zionisme, zoals blijkt uit de volgende link:
  http://www.youtube.com/watch?v=ffUTRjQSihk&NR=1

  En afgezien daarvan, mocht wat je zegt allemaal “toeval” zijn, dan blijft wel de wedervraag te beantwoorden: “Hoe komt het dan, dat Zionisten zich altijd bij herhaling op “Gods Woord” in de Bijbel en de Talmoed beroepen om hun dominante positie onder de volkeren en hun wangedrag in het M.-Oosten te rechtvaardigen?”

  De Bijbel en de Joodse geschriften worden door de Zionisten gespeld, als het erop aankomt om hun oorlogsmisdaden en ander wangedrag te rechtvaardigen en hun plannen door te drukken.

  Dus ook als de coïncidentie op toeval zou berusten, dat maakt geen wezenlijk verschil. In dat geval zoekt men een rechtvaardiging achteraf voor zijn nationale en internationale financiële manipulaties, zoals die welke de wereld al ruim twee eeuwen ondergaat. (Denk aan de Opiumoorlog, de Revoluties, de Wereldoorlogen en bestudeer de financiële achtergronden.)

  Het gaat steeds om de vestiging van de wereldhegemonie volgens een Bijbels stramien.

  Volg de links in deze draad. Misschien, dat dat je op het spoor zet.
  Jaap [32] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.