Rabbi_YosefRechtvaardiging van het Zionisme en zijn praktijken

Dit is het zesde artikel in de serie *), die gaat over de actuele toepassing van de Bijbel voor imperialistische doeleinden. Monotheïsme houdt in, dat er maar één god is, van wie alle gedachten, plannen en gebeurtenissen positief of negatief, afkomstig zijn. Dat betekent, dat als de Israëlieten de wereld trachten te controleren en falen, dan komt dat, omdat god het nog niet wil. Als ze moorden, stelen en alles onderweg verwoesten en succes hebben, dan komt dat, omdat hun god elke actie van hen heeft goedgekeurd.

Yahweh kan ook rustig achterover leunen, terwijl de planeet wordt gewraakt. Wat maakt het allemaal uit? Hij zal het allemaal opruimen met Armageddon.

De taak van de rabbi is via het Oude Testament, via de Talmud (rabbijnse lessen), de wensen van de god van de Israelieten te verklaren.

Zo lang Yahweh de Zionistische acties goedkeurt of zolang als een of andere rabbi dat kan doen voorkomen, kunnen Zionisten gerust zijn, dat zij het juiste doen. In het midden van de 20e eeuw ontwikkelden het rabbi-team vader en zoon Abraham en Tzvi Kook de meest radicale leer ooit om het Zionistische nederzettingenpolitiek te onderbouwen en geestelijke steun te verlenen aan het politieke concept van de Joodse Staat, dat Palestina kreeg opgelegd. Deze doctrine wordt onderwezen aan de hoge school van Mercaz HaRav in Jeruzalem. Rabbi Samson, die zelf onder de Kooks studeerde, is daar docent.

Ontmoet Rabbi Samson

“I can say as a rabbi that God will not be happy with any Israeli government that tries to give away this land.”

“God won’t allow a Palestinian state to come into creation. And, if it does, He’ll destroy it. God has placed the Arabs in the way of the Jews to test our resolve.”

“Israël’s  problem today,” zegt Rabbi Samson, “is that its Army refuses to fight in the manner of the ancient Jewish generals. The Torah doesn’t see a difference between civilians and the military. Until the Jewish people realize that we are fighting a nation that has vowed to destroy us, our mission won’t be completed. If we were willing to kill their civilians, this war would be over in a week.”

“I don’t think mercy is playing its correct role here,” gaat hij verder “military operated without consideration for civilian deaths, think about how many lives would have been saved! In any case, their children are born with Molotov cocktails in their hands. These are a people as unfeeling as jackals.”

Rabbi Samson is in harmonie met de Bijbel. De Israëlieten werd bevolen alle inheemsen te doden en Canaan(Palestina/Israel) in te nemen.

“Maar daarbinnen, in de steden van het land dat de HEER, uw God, u als grondgebied zal geven, mag u geen mens in leven laten. Alle Hethieten, Amorieten, Kanaänieten, Perizzieten, Chiwwieten en Jebusieten moet u doden, zoals de HEER, uw God, u heeft opgedragen,….” (Deuteronomium 20:16-17)

“Ik maak mensen schaarser dan goud, stervelingen zeldzamer dan zuiver goud uit Ofir. Ik zal de hemel doen wankelen, de aarde raakt bevend van haar plaats op de dag van de HEER van de hemelse machten, de grimmige dag van zijn brandende toorn.  Dan zal iedereen wegvluchten naar zijn land van herkomst, terugkeren naar zijn eigen volk, als opgejaagde gazellen, als schapen die niemand bijeenhoudt. Wie gegrepen wordt, zal doorstoken worden, wie weggevoerd wordt, zal omkomen door het zwaard. Hun kinderen worden voor hun ogen doodgeslagen, hun huizen geplunderd, hun vrouwen verkracht. Ik zet tegen hen de Meden op, die niet om zilver geven, noch zich door goud laten verleiden. Hun pijlen treffen jongemannen; met kinderen hebben ze geen medelijden, zelfs zuigelingen ontzien ze niet.” (Jesaja 13:12-18)

Palestijnen zullen het zwaar te verduren krijgen. Rabbi Samsons bevelen staan gladweg in de Bijbel. Hij en de Kooks zijn de leraren en spirituele leiders. Zij leren Joodse volwassenen en kinderen Palestijnen te haten.

In zijn artikel noemt Goldberg Kook & Zn. De geestelijke vaders van de nederzettingenbeweging”. De Kooks rechtvaardigen Israels gedrag jegens Palestijnen door hun interpretatie van de Torah. Hun interpretaties zijn de geestelijke steun van de Zionistische acties, een aggressieve tak van het Jodendom, dat de Bijbelse instructies de vijand meedogenloos te vernietigen en het Midden-Oosten in bezit te nemen letterlijk neemt.

“Ik zal de muren van Gaza in vlammen doen opgaan; vuur zal zijn burchten verteren. De koning van Asdod zal ik ombrengen, en ook de heerser van Askelon breng ik om. Ik zal mij tegen Ekron keren, tot de laatste man zullen de Filistijnen te gronde gaan – zegt God, de HEER.”(Amos 1:7,8)

Ontmoet Rabbi Yosef

De geestelijk leider van Israels ultra-orthodox Shas partij, Rabbi Ovadia Yosef heeft opschudding uitgelokt met een sermoen, waarbij hij opriep tot de annihilatie van Arabieren.

“Het is verboden barmhartig te zijn jegens hen. Je moet raketten op hen afschieten en hen annihileren. Ze zijn boosaardig en te verdoemen”, zou hij tijdens de viering van het Joodse Paasfeest gezegd hebben.

Hij is niet alleen een invloedrijk geestelijk leider, maar ook een machtig politicus. Als stichter van de Shas-partij geniet hij bij honderdduizenden Joden van Middenoosterse en Noordafrikaanse origine een haast heilig ontzag.

“De Heer zal de daden van de Arabieren vergelden op hun eigen hoofden, hun zaad verspillen en hen uitroeien, hen vernietigen en hen van de aardbodem wegvagen,” zei hij.

En zo nemen we Palestina in

“Gaza zal verlaten zijn, Askelon een woestenij, Asdod wordt midden op de dag ontvolkt, Ekron ontworteld. Wee jullie, bewoners van de kustvlakte, Kretenzers! De HEER richt zich tegen jou, Kanaän, land van de Filistijnen! Ik zal je te gronde richten, met al je bewoners. De kustvlakte wordt grasland, met weidegrond voor herders en kooien voor schapen en geiten. Het gebied zal toevallen aan wie er van Juda overblijven. Zij zullen daar weiden en ’s avonds rusten in de huizen van Askelon, want de HEER, hun God, zal naar hen omzien en hun lot ten goede keren.” (Sefania 2:4-7)

“In de vlakte van Moab, aan de Jordaan ter hoogte van Jericho, zei de HEER tegen Mozes: ‘Zeg tegen de Israëlieten: “Wanneer jullie de Jordaan oversteken naar Kanaän, moeten jullie de bewoners van dat land verdrijven. Vernietig al hun stenen met afbeeldingen en al hun gegoten beelden, en verwoest de offerplaatsen. Neem het land in bezit en ga er wonen, ik geef jullie dit land in eigendom. Jullie moeten het land door middel van loting onder de verschillende geslachten verdelen. Geef een groot geslacht een groot stuk grond in bezit, een klein geslacht een klein stuk. Het lot bepaalt wat elk geslacht krijgt. Zo moeten jullie het land onder de verschillende stammen verdelen. Maar als jullie de bewoners ervan niet verdrijven, zullen degenen die je van hen overlaat zich vijandig tegenover je opstellen wanneer jullie eenmaal in het land wonen; ze zullen tot stekels in je zij en tot dorens in je ogen worden. En dan zal ik met jullie doen wat ik van plan was met hen te doen.”” (Numeri, 33:50-56)

Sindsdien heeft Zion Israëls grenzen met elke oorlog steeds verder vooruitgeschoven tot die welke in de Bijbel beloofd waren.

“Ik zal de andere volken voor jullie verdrijven en je een uitgestrekt gebied geven; niemand zal dan je akkers in bezit durven nemen wanneer je driemaal per jaar op reis gaat om voor de HEER, je God, te verschijnen.” (Exodus 34:24)

In het “sanctuarium” Jeruzalem, zal de aanwezigheid van niet-Israelische vreemdelingen niet worden getolereerd. (Joel 3:17; Ezechiel 44:9)

Inheemse bewoners van het M.-Oosten hebben 3 opties:

 1. Slaaf worden.

  “Voordat u een stad aanvalt, moet u eerst een vredesregeling aanbieden. Als men op het voorstel ingaat en de poorten voor u opent, moeten alle inwoners van de stad tot herendienst worden gedwongen.” (Deuteronomium 20:10-11)

 2. Verdreven worden. “De schrik voor mij stuur ik voor jullie uit, ik zal paniek zaaien onder elk volk waarmee jullie in aanraking komen, zodat al je vijanden op de vlucht slaan. Ook stuur ik een zwerm horzels voor jullie uit, die de Chiwwieten, de Kanaänieten en Hethieten zullen verjagen. Maar ik verdrijf hen niet allemaal in één jaar, anders zou het land verwilderen en zouden er te veel wilde dieren komen; ik zal het geleidelijk doen, totdat jullie met zo velen zijn dat je hun land in bezit kunt nemen. Ik zal jullie een gebied geven dat zich uitstrekt van de Rode Zee tot aan de zee waaraan de Filistijnen wonen, en van de woestijn tot aan de Eufraat. De bewoners van dat hele gebied geef ik in jullie macht, en jullie zullen hen verdrijven.” (Exodus 23:27-32)

 3. Uiteindelijk vernietigd worden. “Als ze echter geen vrede willen sluiten en liever de strijd met u aangaan, en de HEER, uw God, u de belegerde stad in handen geeft, moet u alle mannelijke inwoners ter dood brengen. Maar de vrouwen en kinderen en het vee en alles wat er aan goederen in de stad is mag u buitmaken. U mag van de buit eten wat u wilt, want u krijgt het van de HEER, uw God. Zo moet u te werk gaan bij de steden die op grote afstand van u liggen, buiten het gebied dat u nu gaat veroveren.” (Deuteronomium 20:12-15)

De hoofdstad van de wereld, in dit geval de “Joodse Staat”, moet zuiver zijn, alleen familieleden. De moderne Israëlische populatie telt ongeveer 20% Palestijnen, maar ze hebben maar één congreslid die hen representeert.

Ze zijn paria’s in eigen land geworden, hongerlijdend, beschoten, en regelmatig vermoord.

Ze worden niet toegelaten op de wegen, die de kolonisten gebruiken; ze spenderen grote delen van hun leven bij de checkpoints om uit te leggen, waarom zij behoren te worden doorgelaten (tussen de gebieden, die Zion controleert, maar niet bezit). Het plan is duidelijk om hen zo miserabel te maken, dat ze vertrekken. Als de wereld het zou toestaan, zou Zion hen allemaal ombrengen.

“Wanneer de HEER, uw God, u de overwinning op hen schenkt, moet u hen doden. U mag geen vredesverdrag met hen sluiten en hen niet sparen.” (Deuteronomium 7:2)

Is het dagelijks leven van de Palestijnen een voorafspiegeling van wat vele andere volkeren na het Armageddon ook te wachten staat?

– – – – – – – – –

Volgende keer: Zionisme is imperialistisch.

*) In deze serie artikelen verschenen eerder:

1) Separatisme: https://www.vrijspreker.nl/wp/2009/07/de-weg-naar-een-nieuwe-wereld-orde-van-bijbel-tot-holocaust-1/#more-62526

2) Haatzaaien: https://www.vrijspreker.nl/wp/2009/07/de-weg-naar-een-nieuwe-wereld-orde-%E2%80%93-van-bijbel-tot-holocaust-2/#topofarticle

3) Joseph in Egypte: https://www.vrijspreker.nl/wp/2009/08/de-weg-naar-een-nieuwe-wereldorde-van-bijbel-tot-holocaust-3/

4) Schuld en crisis (1): https://www.vrijspreker.nl/wp/2009/08/de-weg-naar-een-nieuwe-wereldorde-4/

5) Schuld en crisis (2): https://www.vrijspreker.nl/wp/2009/08/de-weg-naar-een-nieuwe-wereldorde-5/#comment-222775

Referenties:

Jeffrey Goldberg, “Among the settlers”, http://www.jeffreygoldberg.net/articles/tny/a_reporter_at_large_among_the.php

BBC News, “Rabbi calls for annihilation of Arabs”, 10 april 2001, http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/1270038.stm

Dr. Elias Akleh, “Starving Palestinians into Submission” http://www.informationclearinghouse.info/article13004.htm

Amira Hass, “25-year old Palestinian shot for protesting IDF’s treatment of women”, Haaretz.com, 20-11-2006, http://www.haaretz.com/hasen/spages/789513.html

Remi Kanazi, Covering Israel/Palestine, Z-Net 2005, http://www.zmag.org/znet/viewArticle/4175

21 REACTIES

 1. De Shaspartij zou representatief zijn voor het zionisme en seculier Israel? Misleidend natuurlijk.

  En als de geschriften in de toekomende tijd spreken, met ‘zal’, dan is dat als een profetie te beschouwen.

 2. Wat willen jullie met deze serie artikelen precies aantonen? Het zionisme is slecht? Ja dat klopt. De politiek van Israel is slecht? Ja dat klopt. Israel is een racistisch land? Ja dat is zo. Israel is een gevaar voor de wereldvrede? Ja dat klopt. Israel stookt al 30 tot 40 jaar, systematisch, en de laatste tijd samen met Wilders, het vuurtje tegen moslims op? Ja dat is bewezen. (Wilders zit al jaren twee maal per maand op de Iraelische ambassade.) Met de hoop en in de veronderstelling dat ‘wij’ als het er op aan komt, allemaal de kant van Israel zullen kiezen.

  Mooi niet.

  Zionisme schrijf je trouwens wel met een kleine letter z.
  Bron: zionisme is racisme

  R. Hartman (NI) [3] reageerde op deze reactie.
  Tony [4] reageerde op deze reactie.

 3. @Torretje [2]: Ah, “Palestina Komitee”. Wat je noemt een objectieve en onafhankelijke bron. Je had ook Dries van Agt of Gretta Duisenberg kunnen citeren. Of waarom niet meteen de Internationale Socialisten…

  Als je een bron citeert verwacht ik daar wel enige relevante, feitelijk onderbouwde argumentatie. Die ontbreekt hier (uiteraard) ten enen male. Dit soort ‘ bronnen’ gaat namelijk altijd over de vorm, en zelden of nooit over de inhoud.

  Neem eens kennis van de Al Dura hoax, of de ‘Palestijnse Ambulance’ hoax, m.m.v het Internationale Rode Kruis, en zie hoeveel moeite men moet doen om Israel in diskrediet te brengen. Zoiets als de Indo-afkomst van Wilders om zijn verwerpelijkheid te onderstrepen.

  Zo uitte een (linkse) Israelische journaliste haar afschuw van het feit dat Israelische sodaten Palestijnse overwonnen vrouwen niet verkrachtten, omdat die niet-verkrachte vrouwen daar minimaal evenzeer onder leden als de wel-verkrachte vrouwen elders. Het zou namelijk betekenen dat die soldaten Palestijnse vrouwen zodanig minderwaardig achtten dat ze een verkrachting niet waard waren.

  Tja, je moet er maar op komen. Een verstandelijke handicap genaamd socialisme schijnt wel erg te helpen…
  beek [5] reageerde op deze reactie.

 4. @Torretje [2]:

  Ach gossie,

  Weer iemand die denkt dat het vermoeiende gezeik met de islamisatie en de multiculturele samenleving niet bestond voordat Wilders ten tonele verscheen.

  Ondertussen blijft het amusant om te zien hoe antisemieten hun houding rechtvaardigen door te midden van een Arabische, Aziatische en Afrikaanse woestenij vol grove mensenrechtschendingen, slachtpartijen en overig soort op de middeleeuwen gebaseerde onderdrukking, vooral geobsedeerd te zijn met dat ene piepkleine landje waar toevallig joden zitten.
  Overal om Israel heen worden mensen over de kling gejaagd, worden demonstranten uiteen geslagen gearresteerd en gemarteld, worden 10-jaar oude meisjes gegeven aan 80-jaar oude viezerikken, worden vrouwen gestenigd, worden homo’s opgehangen, worden talloze mensen etnisch gezuiverd, krijgen mensen zuur in hun gezicht, worden burgers die willen stemmen ontdaan van hun neus en oren, en ga zo maar door met al het fraais.
  Maar het zijn die verrekte Joden. Die Israeliers in dat ene kleine landje die het verdommen zich op te laten blazen of beschieten met raketten.
  Dat zijn pas barbaren.

  Het is zoooo transparant, en ze zien het zelf niet eens.

  beek [5] reageerde op deze reactie.

 5. @Motje [6]:

  Je artikeltje omschrijft een economische boycot van Duitsland door Joden in het buitenland, uit protest tegen Hitler, als een “declaration of war”.

  Volgens dit artikeltje mogen Joodse burgers geen Duitse goederen boycotten uit protest tegen Hitler, maar mag Hitler wel voor het hele land bepalen dat Joodse bedrijven in Duitsland als reactie dienen te worden geboycot.

  Genoeg gezegd.

  Eerst maar eens de definitie van “oorlog” en het principe van economische vrijheid leren voor je met antisemitische propaganda op de proppen komt over wie WWII is begonnen.

  Dat het artikel geschreven zou zijn door Joden zegt helemaal niets.

  Motje [8] reageerde op deze reactie.

 6. @Tony [7]:

  “Theodor Herzl (1860-1904), the founder of modern Zionism, recognized that anti-Semitism would further his cause, the creation of a separate state for Jews. To solve the Jewish Question, he maintained “we must, above all, make it an international political issue.”Theodor Herzl (1860-1904), the founder of modern Zionism, recognized that anti-Semitism would further his cause, the creation of a separate state for Jews. To solve the Jewish Question, he maintained “we must, above all, make it an international political issue.”

  Herzl wrote that Zionism offered the world a welcome “final solution of the Jewish question.” In his “Diaries”, page 19, Herzl stated “Anti-Semites will become our surest friends, anti-Semitic countries our allies.””

  http://www.jewsagainstzionism.com/antisemitism/zionismpromotes.cfm

  “Jews are enjoined by their religious laws to be loyal to the country of which they are citizens. Ever since the destruction of the holy Temple in Jerusalem and the exile of the Jewish People some two thousand years ago, we have been enjoined to be scrupulously loyal to the countries we reside in. One of the great biblical prophets, Jeremiah, in chapter 29 of his book proclaimed G-d’s message to all the exiled; verse seven reads, “Seek out the welfare of the city to which I have exiled you and pray for it to the Almighty, for through its welfare will you have welfare.” This has been a cornerstone of Jewish morality throughout our history to this very day.

  Torah-true Jews wish to live in peace and harmony with their neighbors in every country among the community of nations, including in historic Palestine. They deplore acts and policies of violence carried out by those who, misusing the name of Israel our forefather, have substituted the ideal of chauvinist nationalism for the eternal values of the Torah, the eternal divinely bestowed inheritance of the Jewish people.

  It has been the age-old intention of Zionism to intentionally stir up anti-Semitism anywhere possible, and even more commonly, to take advantage of any Jewish suffering anywhere in order to enhance its cause Indeed, hatred of Jews and Jewish suffering is the oxygen of the Zionist movement, and from the very beginning has been to deliberately incite hatred of the Jew and then, in feigned horror, use it to justify the existence of the Zionist state – this is, of course, Machiavellianism raised to the highest degree. Thus, the Zionists thrive on hatred and suffering of Jews, and seek to benefit thereby through keeping Jews in perpetual fear, causing them to ignore the true nature of Zionism, and instead to consider the Zionist state is their salvation.”

  “Although Zionists and others dispute it, the undeniable fact is that revolutionary secular and apostate elements in the Jewish community in Europe contributed greatly to hostility towards Jews after World War I. This aroused hatred of Jews in general among many non-Jews. While a prisoner in 1924 in the fortress of Lansberg on the River Lech, Hitler wrote his Mein Kampf.  When he became Chancellor of Germany in 1933, he was assisted by Goebbels, Roseberg and Streicher.  From them came the declarations, “The Jews of Germany caused the defeat of Germany in the 1914-1918 war; the Jews of Germany were responsible for the terrible conditions in Germany that followed the war; the Jews of Germany are foreigners and they wish to remain foreigners; they have no loyalty to the country of their birth; they are not human; they are filthy dogs; they have no right to intrude into Germany’s affairs; there are too many Jews in Germany.

  As far as Zionism is concerned, the founder of Zionism and apostate, Theodor Herzl,  sought to intensify hatred of the Jew in order to enhance the cause of political Zionism. Here are some of his “pearls”:
  “It is essential that the sufferings of Jews. . . become worse. . . this will assist in realization of our plans. . .I have an excellent idea. . . I shall induce anti-semites to liquidate Jewish wealth. . . The anti-semites will assist us thereby in that they will strengthen the persecution and oppression of Jews.  The anti-semites shall be our best friends”. (From his Diary, Part I, pp. 16)
  Additional words from the vivid imagination of this dreamer, from p. 68 of Part I of his Diary.
  So anti-Semitism, which is a deeply imbedded force in the subconscious mind of the masses, will not harm the Jews. I actually find it to be advantageous to building the Jewish character, education by the masses that will lead to assimilation. This education can only happen through suffering, and the Jews will adapt.
  Hateful views of Jews as being subhuman did not have to be invented by Nazi theorists such as Hitler, Goebbels, Rosenberg and Streicher. This ideology was simply adapted from statements of political Zionists such as those found in the writings of the Zionist Yehezkel Kaufman in 1933.”

  http://www.jewsagainstzionism.com/zionism/zanda.cfm

 7. Tot de laatste discussiant wil ik zeggen: mensen die Engels nodig hebben om Nederlanders te overtuigen overtuigen niet.

  De achtereenvolgende Israëlische regeringen hebben geen gelijk en zullen dat ook nooit krijgen. Hun drijfveren zijn gebaseerd op iets van 2000 jaar terug. Hun arrogantie is niet te geloven; en hoogmoed komt voor de val. Rechten van 2000 jaar terug gelden nu eenmaal niet. Zeker niet als het het Heilige Land betreft. Het Heilige Land is van en voor iedereen. Ook van en voor de moslims, christenen en andere niet-joden. Alle niet-joden worden in Israel (het Heilige land) door het zionisme gediscrimineerd. Het joods kolonialisme is een achterlijke ideologie. Het land was niet leeg en onvruchtbaar; het had inwoners. Het stichten van een joodse staat was doodgewoon kolonisatie; iets achterlijks achttiende eeuws. Het lost geen enkele probleem voor joden op. Integendeel. De onveiligheid is voor miljoenen en miljoenen alleen maar toegenomen. Israël heeft geen recht om zo te keer te gaan tegen de arabieren en anderen. Vooral omdat ze geen recht heeft op een staat alleen voor joden. Daarom is voor mij de joodse staat dan ook geen democratische staat. Er gelden in het zionisme geen gelijke rechten voor iedereen. De arabieren zijn dat zat. De geboren Palestijnen (christenen, moslims en gevluchte anti-zionistische joden) willen terug kunnen naar het Heilige land; het mandaatgebied Palestina. Niemand kan hen dat recht ontzeggen. Zelfs in de USA hebben indianen gelijke rechten en worden ze niet het land uitgezet. Idem de aboriginals in Australie. Het wordt tijd dat Israël cultureel, economisch en politiek geboycot wordt, net als Zuid Afrika toentertijd. Totdat er voor iedereen gelijke rechten gelden; niet alleen recht voor joden, maar ook rechten voor niet-joden.

  R. Hartman (NI) [10] reageerde op deze reactie.

 8. @Torretje [9]: De Arabieren zijn niet door Israël het land uitgetrapt; die Arabieren hebben Israël verlaten omdat hun ‘broeders’ het land de zee in zouden vegen, waarna de Arabieren terug zouden kunnen keren.

  Het plan is nooit gelukt, en de Arabieren zijn door hun ‘broeders’ mooi in de kou gezet, uit politieke motieven, om een permanente groep ‘vertrapten’ te creëren waar types al Von Agt en Gretta hun genegenheid aan konden slijten, om van Carter nog maar te zwijgen.

  Arabieren in Israël klagen niet. Zij weten dat ze het vele malen beter hebben dan de Arabieren erbuiten.

  Het feit dat je pleit voor een boycot à la Zuid Afrika toen geeft ernstig te denken over je motieven, of over je kennis van de achtergronden destijds, en de behaalde resultaten…

  Spy-Nose [13] reageerde op deze reactie.

 9. “Arabieren in Israël klagen niet.”

  Dat is logisch. Toen Nederland bezet was in ’40-’45, hoorde je ook niemand klagen. Toch werden er terroristische aanslagen gepleegd. Op bevolkingsregisters bijvoorbeeld.

  En dan was er ook nog een aanslag op Rauter (waarvoor de bezetter overigens dubbel en dwars wraak nam).

 10. @R. Hartman (NI) [10]:
  “De Arabieren zijn niet door Israël het land uitgetrapt; die Arabieren hebben Israël verlaten omdat hun ‘broeders’ het land de zee in zouden vegen, waarna de Arabieren terug zouden kunnen keren.”

  Dat is feitelijk historisch onnauwkeurig en daarom onjuist. Feit is, dat een deel van de Palestijnen -de Arabieren-, uit hun land vluchtten, toen de -door het Zionisme geinspireerde- immigratiegolf op gang kwam. De vlucht van de Palestijnen staat bekend onder de naam “al-Nakba”, d.w.z. “de catastrofe”

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Palestijnse_vluchtelingenprobleem

  Het leven van de nakomelingen van de Palestijnse vluchtelingen van de jaren ’40, die in 2002 zo’n 4 miljoen in aantal waren, is niet benijdenswaardig. Zo leidt hun situatie in de Arabische landen tot politieke onrust, terwijl zij in Israel als tweede rangs burgers -of erger nog- ongewenste vreemdelingen worden behandeld.

  Ook Uit de Bijbelteksten valt bepaald niet op te maken, dat de Palestijnen met een gerust hart in Palestina kunnen blijven wonen. Integendeel, men moet eruit opmaken, dat de Bijbel de Israelieten aanspoort de oorspronkelijke bewoners van het “Beloofde Land” te verdrijven en hun steden te vernietigen.

  Vrede sluiten met hen is uit den boze.

  “In de vlakte van Moab, aan de Jordaan ter hoogte van Jericho, zei de HEER tegen Mozes: ‘Zeg tegen de Israëlieten: “Wanneer jullie de Jordaan oversteken naar Kanaän, moeten jullie de bewoners van dat land verdrijven. Vernietig al hun stenen met afbeeldingen en al hun gegoten beelden, en verwoest de offerplaatsen. Neem het land in bezit en ga er wonen, ik geef jullie dit land in eigendom.(…)”
  (Numeri, 33:50-52)

  “Wanneer de HEER, uw God, u de overwinning op hen schenkt, moet u hen doden. U mag geen vredesverdrag met hen sluiten en hen niet sparen.” (Deuteronomium 7:2)

  Kortom er is blijkbaar geen goede reden de Palestijnse noodkreten en die van het Palestinacomité of mensen als van Agt en Gretta Duisenberg zonder meer te denigreren.

 11. Dat vraag ik me ook af. Volgens mij gewoon macht en ze doen dat omdat ze denken dat ze door god uitgekozen zijn. En dan mag je alles. Kijk maar naar het oude testament zeggen.

  Net zoals onze koningin. Heilig ervan overtuigd dat ze door god op die plek zijn gezet.

  Kijk maar eens naar Bush hoe hij het altijd erover heeft dat hij het na gebed etc ingevallen is in Irak.

  Volgens sommigen staat de family aan het hoofd van alle elite clubjes.

  Spy-Nose [16] reageerde op deze reactie.

 12. @henk [15]:
  “Volgens mij gewoon macht en ze doen dat omdat ze denken dat ze door god uitgekozen zijn. En dan mag je alles. Kijk maar naar het oude testament …”

  Precies en ze praten elkaar van alles aan om dat gevoel maar te versterken. Dat heet “religie” of “occultisme”. Het familie-/stamverband leent zich uitstekend voor dit soort praktijken.

  Zie:
  http://www.vrijspreker.nl/wp/2009/08/dit-klimaatfilmpje-moet-je-zien/#comment-224227

  Daarin wordt een discussie gevoerd over de klimaathoax.
  Ik heb in die draad gesuggereerd om de stakeholders maar eens te gaan mappen.

  Vervolgens kun je verbanden leggen tussen de verschillende religies, hun doelstellingen en de maatschappelijke issues.

  Daaruit zal een patroon naar voren komen van de manier, waarop de feitelijke macht wordt uitgeoefend.

  Maar dit karwei zou m.i. wel eerst geklaard moeten worden om vervolgens de broodnodige keiharde conclusies te kunnen trekken. Anders krijg je onmiddellijk van die onzinnig domme verwijten van “alu-hoedjes” enz., enz.

 13. ja precies

  het zit allemaal inelkaar gedraait.

  Overigens is mijn gevoel wel dat deze mensen eenbehorlijk steekje loshebben.

  Ze gebruiken alles om macht t rechtvaardigen. End an krijg je dus sadistisch gedrag. Dus ik geloof niet in het drinken van bloed van kindjes om niet te veranderen in hagedissen, maar puur machtwellustelingen die alles eraan doen om dat te botvieren. daar hoort ook misbruik van kindjes etc bij. Niks ontziend zieke mensen.

 14. Het zijn tegenwoordig vooral Israëlische machthebbers, die dood en terreur zaaien in het M.-Oosten en het Westen een schuldcomplex aanpraten.
  Lees Norman Finkelstein, die de Holocaust-industrie aan de kaak stelt.

  Maar het zijn net zo goed de Amerikaanse Zionisten, de Israellobby en de Neocons, die bijna overal ter wereld tekeer gaan.
  Lees Project for a New American Century (PNAC).

  Ze bedienen zich meestal van false-flag operaties, zoals destijds de beruchte aanslag op het King David Hotel in Jeruzalem, waar in Arabische kleding gestoken Israëlische terroristen 91 dodelijke slachtoffers maakten.

  Het is een grote “Family” om met de “Christen” Doug Coe te spreken.

  http://en.wikipedia.org/wiki/The_Family_%28Christian_political_organization%29

 15. nou volgens mij hebben arabische koningshuizen ook wel wat op hun geweten. Volgens mij is de russische president geen zionist, maar wel een beetje eng.

  Het gaat om macht en daar wordt geen middel voor geschuwd. al is het de bijbel te msbruiken.

Comments are closed.