SpiritueelLibertarisme spreekt mij erg aan. Ik maak principieel en moreel bezwaar tegen een overheid die onnodige macht uitoefent op individuele burgers. Het Libertarisme helpt mij te herinneren wat soevereiniteit betekent alsook het vermogen van de mens om vanuit vrijheid oplossingen te vinden voor sociale en maatschappelijke vraagstukken.

Spiritualiteit spreekt mij ook erg aan. Spiritualiteit gaat over het begrip van de wetten van de Kosmos. Enkele van deze wetten zijn algemeen bekend zoals de wet van Oorzaak en gevolg (What goes around comes around), en bijvoorbeeld de wet van Behoud van energie die de middelbare scholier bij het vak natuurkunde leert. Bekende Kosmische wetten vinden we vaak terug in de fysica. Minder bekende wetten vinden we vaak terug in de psychologie, de filosofie en de META-fysica. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de wetenschap van de ziel, de onderlinge verbondenheid van alles en vragen als: wat betekent zijn? Spiritualiteit gaat ook over zingeving. Waarom hebben wij bepaalde ervaringen? Wat is het doel van het leven?

Een spiritueel georiënteerd mens kan veel herkenning vinden in het Libertarisme. In dit artikel geef ik mijn spirituele visie op het Libertarisme.

Het recht om te ervaren, te ontdekken en te groeien
Waar in het Libertarisme wordt gesproken over soevereiniteit, denk ik aan de Kosmische wet van de Vrije wil. Deze wet gaat over de ruimte die elke persoon krijgt om eigen levenservaringen te kiezen en het recht om goede en slechte beslissingen te nemen. Goede of slechte beslissingen zijn beslissingen die respectievelijk in overeenstemming of in strijd zijn met de Kosmische wetten. Dat is heel paradoxaal: een van de wetten bekrachtigt dus het recht om de wetten niet na te leven. Er zijn echter andere wetten die er voor zorgdragen dat de persoon die hiervoor kiest, hiervan vroeg of laat de consequenties zal ervaren. Spiritueel gezien, bestaan er geen straffen maar wetmatige effecten. De vrije wil stelt de ziel in staat om uit eigen ervaring te leren hoe de Kosmos functioneert. Deze vrijheid is essentieel om tot groei te komen.

Wanneer de Schepper van de Kosmische wetten de mens zou verhinderen deze wetten te testen, te overtreden en zich er uit vrije wil mee te verzoenen, zou de mens weinig leren. Dan zijn het onbewuste schapen die binnen het hek moeten blijven maar niet weten waarom. Dit in tegenstelling tot schapen die ervaren hebben hoe gevaarlijk en zwaar het leven buiten het hek is en er daarom voor kiezen, binnen het hek te blijven. Uit bewuste vrije wil.

De wet van de vrije wil is een principe waar de volgelingen van de staat en de kerk veel moeite mee hebben. Daarom roept de bange burger om meer overheidsmaatregelen en vraagt een gelovige zich af waarom God niet ingrijpt bij alle ellende in de wereld, terwijl de spiritueel georiënteerde mens zich afvraagt waar die negativiteit door is veroorzaakt en hoe deze kan worden getransformeerd. Daarom legt de staat zoveel verboden en geboden op, terwijl een libertariër de vrijheid opeist om zelf te leren en oplossingen te ontwikkelen.

Echte wijsheid en inzicht zijn niet overdraagbaar en kunnen alleen worden verkregen door persoonlijke ervaring. Je kunt iemand de weg van inzicht wijzen, maar hij zal zelf de weg moeten gaan. De libertariër die soevereiniteit opeist, komt op voor zijn Kosmische recht om eigen levenservaringen te creëren die hem helpen tot inzicht te komen. Overheidsbetutteling is een schending van de Kosmische vrije wil van de mens en zijn mogelijkheden om te ervaren en te groeien.

Bewustzijnsniveau’s en hun beperkingen
De Maya’s bouwden piramiden met negen lagen. Deze staan voor de negen lagen van bewustzijn die evolutionair doorlopen worden. Bewustzijn kun je duiden als de motivator van iemands handelen. Bewustzijn kwantificeert het motivatie-niveau, het waarom, van iemands handelen. De Maya’s leren ons dat de verschillende bewustzijnslagen op elkaar worden gestapeld. Je kunt pas werken aan een hogere bewustzijnslaag wanneer je de lagen daaronder hebt begrepen en als fundament integreert in de hogere lagen.

De negen lagen zijn:
1.
Cellulair (actie = reactie), motivatie: (bio)chemische en natuurkundige wetmatigheden.
2. Zoogdier (stimulus – respons), motivatie: instinct.
3. Familie (stimulus – individuele respons), motivatie: persoonlijk instinct.
4. Stam (overeenkomsten en verschillen), motivatie: ervaringen.
5. Cultuur (rede), motivatie: het denken.
6. Nationaal (wetten), motivatie: het staat in de wet.
7. Planetair (normen en waarden): motivatie: collectieve ongeschreven wetten.
8. Galactisch (ethiek): motivatie: de wil van binnen uit.
9. Universeel (co-creatie), motivatie: ik creëer wat ik wil.

Kenmerkend is dat eerst de basis gelegd wordt voor inzicht in wat tegenwoordig (bio)chemie en natuurkunde wordt genoemd. Vervolgens ontstaat inzicht in de eigen individualiteit, het denken, sociale structuren en afspraken en tot slot de vrijheid om met al deze inzichten te doen wat je wilt mits je alle lagere wetten impliciet respecteert.

Het lijkt een beetje op het leren autorijden. Je krijgt eerst wat inzicht in de werking van de auto, dan leer je de verkeersregels en dan mag je rijden waar je naartoe wilt.

Kenmerkend is tevens dat een hoger bewustzijn een lager bewustzijn wel begrijpt maar andersom niet. Je kunt aan politici heel goed zien op welk bewustzijnsniveau zij denken. Veel politici denken op het nationale niveau: het niveau van de wetten en regelgeving. Hoe lossen wij iets op? Door een nieuwe wet te maken! Balkenende smokkelt een beetje door te spreken over en normen en waarden en suggereert daarmee stiekem dat zijn bewustzijn hoger ontwikkeld is dan de politiek in het algemeen. Per saldo regelt deze man alles toch op een lager bewustzijnsniveau: met wetten.

Wat nu als een burger qua bewustzijn op het niveau van de ethiek is beland? Iemand die zijn leven wil inrichten hoe hij dat persoonlijk het liefste wil. Niet primair vanuit regels en normen maar vanuit innerlijke motivatie. Zo iemand wordt door de politiek niet begrepen want lager kan hoger niet begrijpen. Zo’n persoon heeft geen expliciete regels en wetten nodig om zich daar aan te houden want hij heeft deze reeds in zijn bewustzijn geïntegreerd. Veel jongeren (nieuwe tijds-kinderen ) hebben een ethisch bewustzijn en voelen zich niet gemotiveerd door de regels en normen van de overheid. De overheid zegt: je moet werken. De jongere zegt wellicht: ik wil eerst weten wat ik zelf wil. Hans de Boer van de taskforce Jeugd-werkloosheid kan hier niet bij en stelde voor de jongeren op te sluiten in kampen. Zie hier hoe heilloos lager bewustzijn reageert op hoger bewustzijn.

Het Libertarisme heeft (zonder dat zij dat beseft) veel kenmerken van een spiritueel bewustzijn op planetair en vooral galactisch (ethisch) niveau. Een libertariër wil zijn handelen baseren op innerlijke motivatie. De politiek en veel critici kunnen zich hier vanuit nationaal (wetten) niveau niets bij voorstellen en vragen zich af hoe een maatschappij van dit soort vrijdenkers kan worden bestuurd zonder wetten en regels. Het zou een chaos worden en een grote anarchistische wanorde. Pas wanneer de politiek zelf het bewustzijn op ethisch niveau brengt, begrijpt zij dat er helemaal geen wanorde zal zijn aangezien ethiek is gefundeerd op een integraal besef van sociale structuren en maatschappelijke orde.

Spiritueel libertarisme
Voor veel libertariërs lijkt spiritualiteit een andere tak van sport waarmee men zich niet wil identificeren. Dat is jammer want zij passen meer spirituele wetten toe dan zij beseffen. Zij hebben in de kern een hoger bewustzijn te pakken maar kunnen dit soms moeilijk plaatsen in de arena van op cultureel en nationaal bewustzijnsniveau handelende overheden. Zij proberen ethische principes op het niveau van denken en wetten uit te leggen en stuiten onvermijdelijk op onbegrip omdat begripsoverdracht naar een lager bewustzijnsniveau slechts beperkt mogelijk is. Dit heeft niets met arrogantie te maken. Spiritueel gezien dient er te allen tijde respect te zijn voor ieder individu en diens bewustzijn.

Mijns inziens dienen politieke leiders altijd een gelijk of hoger bewustzijnsniveau te hebben dan de meest bewuste burgers. Een overheid die op ethisch niveau handelt, dwingt geen wetten af op mensen die dat niet nodig hebben. Ik zie geen bezwaar in de aanwezigheid van een overheid mits deze qua bewustzijn capabel is om de bevolking in diens bewustzijn te leiden. Op dit moment zitten we echter opgezadeld met een overheid die een lager bewustzijn vertegenwoordigt en niets anders kan en doet dan vanuit de eigen beperking te sturen wat zij niet begrijpt. Libertarisme stelt dit gebrek – onbewust – aan de kaak.

Ingezonden door Sen Huwa
Spiritueel libertariër

10 REACTIES

 1. Hoewel ik logica zie in de theorie van Dr. Johan Calleman en Ian Xel Lungold, zijn in dit artikel de tijdframes waarin de vooruitgang van bewustzijn vordert weggelaten. Dat is ook weer logisch, want de voorspellingen zijn tot nu toe niet uitgekomen (veroorzaakt door de aanwezigheid v/d illuminati). De dollar zou in 2005 al kapot zijn gegaan en nu zouden we volgens de mayakalender al in de volgende renaissance zitten, terwijl we in werkelijkheid nog midden in de crash zitten, op naar de grootste economische depressie aller tijden.

  Die presentatie van Ian Xel Lungold, hoe geweldig die ook is, blijft in mijn ogen enigzins een gateway naar het luceferiaanse New Age geloof. Voornamelijk vanwege Lungold’s claim dat in 2007 de space aliens langs zouden komen. Maar ook vanwege de claim dat wij onder Quarantaine zouden staan, terwijl aliens die op macht uit zijn weer wel toegang tot onze aardbol hebben, ja ja…

  Alles zou in overvloed zijn, waar is dan de overvloed in Goud, Zilver, Platina en Palladium? Sommige elementen in ons periodiek systeem der elementen zijn nou eenmaal schaars! Hoe geweldig, ontwikkeld en liefdevol de periode na 2012 ook mag zijn, van mijn “God’s money” blijft men af.

  Ten slotte, mensen als Balkenende en Obama hebben bij mijn weten echt wel een ontwikkeld bewustzijn, maar eerder een ontwikkeld bewustzijn richting het duistere, zij weten mensen heel goed te bespelen en het merendeel blijft er in trappen. Balkie doet net alsof hij een kneusje is dat blij is ergens bij te mogen horen, maar in werkelijkheid weet die man precies waar hij mee bezig is, en is het beeld dat voornamelijk door de media geschapen wordt, een perfecte paraplu om zijn ware aard te verbergen.

  Sen Huwa [2] reageerde op deze reactie.

 2. @TaLoN.NL [1]:

  Ik doe liever geen voorspellingen en heb weinig met diegenen die dat wel doen.

  Waar veel mensen de theorie van Lungold vooral interessant vinden vanwege de profetische aspecten, ben ik voornamelijk geïnteresseerd in de filosofische aspecten. Wat mensen individueel en collectief beweegt, hoe mensen samenleven.

 3. Ik heb zijn presentatie denk ik drie keer gezien en inderdaad, het filosofische aspect ervan was ook erg interessant, met name het verloop van onze ontwikkelingen qua bewustzijn. Die presentatie heeft mij ook geholpen mezelf te ontwikkelen en blijft ondanks zijn profetische aspecten zeker de moeite waard.

  Toevallig heb ik die presentatie een paar dagen geleden nog eens gekeken, was al weer meer dan twee jaar geleden. En wat bleek achteraf, mijn korte New Age periode was ontstaan door het zien van die presentatie. Daar schrok ik toch wel even van. Vandaar dat ik mensen wilde waarschuwen.

 4. Een interessante benadering.
  Zal voor veel libertariers vreemd over komen omdat spiritualiteit vaak ver van ons bed is.
  Belangrijk is, dat libertarisme vooral een rationele benadering heeft, maar dat spriritualiteit daarmee niet strijdig hoeft te zijn.
  Als het op het niveau van samenleven met andere mensen zich ook houdt aan het “non-aggression principe”.
  Zie daarvoor de Missie van de Vrijspreker.

  Het zou zelfs van irrationaliteit getuigen als het bestuderen van metafysische problemen of onbekendheden gezien wordt als in strijd met het libertarisme.

  Goed dat Sen Huwa deze discipline eens ter discussie stelt.

 5. @Sen Huwa [6]:

  Zeer zeker een interessante bijdrage, Sen.

  pcrs kwam in een discussie met mij over Ron Paul in een andere draad met deze video van Molyneux voor de dag, die wellicht in dit kader ook de moeite waard is om te bekijken (28 minuten): http://www.youtube.com/watch?v=CJ50uv-RL4s&feature=channel

  Waar ik wél een probleem mee heb, is deze uitspraak: “Ik zie geen bezwaar in de aanwezigheid van een overheid mits deze qua bewustzijn capabel is om de bevolking in diens bewustzijn te leiden.”

  Hoe kun je anderen “leiden” in hun bewustzijn als de “vrije wil stelt de ziel in staat om uit eigen ervaring te leren hoe de Kosmos functioneert. Deze vrijheid is essentieel om tot groei te komen.”

  Een eventuele vraag naar hulp op het gebied van bewustzijnsverruiming is altijd individueel en zal nooit hetzelfde zijn voor iedereen, waardoor een overheid nooit in staat zal zijn om dat te realiseren, tenzij zij te allen tijde ‘meer’ is dan de som van het bestaande bewustzijn van ieder individu bij elkaar opgeteld, plus ‘nog wat meer’ om de verruiming tot stand te brengen. Je verlangt hier naar een stel übermenschen terwijl iedere jan doedel weet dat “overheden” slechts minkukels van het zuiverste water aantrekt.

  Sen Huwa [8] reageerde op deze reactie.

 6. @Andre [7]:

  Ik heb eerst de video bekeken en deze is indrukwekkend. Je begrijpt wellicht direct dat ik hier een zeer spirituele boodschap in vind: ga naar binnen, bevrijd jezelf, walk your talk, be the change you want to see in the world, change your perception and you change your reality. All true.

  De overheid die ik voor mij zie, lijkt geenszins op het zich volvretende instituut van machtwellustelingen en demagogische acteurs. Wellicht lijkt mijn overheid meer op een principe dan een organisatie met medewerkers. Wat ik begrijp van de Maya’s is dat synchroon aan de ontwikkeling van bewustzijn, de vrijheid zodanig toeneemt dat er uiteindelijk helemaal geen overheid meer nodig is. Een goede overheid is afgestemd op het bewustzijn van de bevolking. Zodra het bewustzijn toeneemt, trekt de overheid zich terug. Uiteindelijk is deze geheel overbodig omdat alle mensen elke vorm van structuur hebben geïntegreerd in hun wezen.

  Indien de overheid dit principe niet in zich draagt, zal het streven naar eigen behoud. Spiritueel gezien dient de overheid in dat geval de groei van het bewustzijn tegen te houden. En dat gebeurt dus ook massaal. Kijk naar de media.

  De groei van het bewustzijn neemt echter toe ondanks de pogingen van de overheid. De overheid zal op een gegeven moment zichzelf in dit letterlijke licht totaal belachelijk en overbodig maken. In tegenstelling tot de boodschap van Molyneux in deze video, geloof ik echter dat een ieder kan bijdragen aan de groei van zowel het individuele als het collectieve bewustzijn door wel in het kamp te praten. Dat doet Molyneux ook met zijn talloze inspirerende video’s.

  Ik denk sterk dat we in een tijd leven waarin het bewustzijn de tegenwerkende overheid overgroeit. Het gaat echter niet geheel vanzelf en daarom bewonder ik iedereen die mensen (ook in het kamp) aanzet tot denken en eigen onderzoek.

  Andre [9] reageerde op deze reactie.

 7. @Sen Huwa [8]:

  Het grappige van Molyneux vind ik dat hij krampachtig probeert om een coherente boodschap te formuleren, waar hij wat mij betreft uitstekend in slaagt. Tegelijkertijd spreekt hij zichzelf in feite impliciet tegen door (overigens noodzakelijkerwijs, want nodig om zijn doel te bereiken) van immorele middelen gebruik te moeten maken.

  Ik denk dat eenieder kan bijdragen aan de groei van het collectieve bewustzijn door individuele bewustzijnsverhoging en de promotie daarvan in een steeds wijder wordende cirkel vanuit jezelf.

  Wellicht bestaat jouw “overheid” wel uit lichtende, inspirerende voorbeelden cq. bronnen van inspiratie waaruit ieder individu vrij kan tappen. In dat licht bezien wordt ieder individu of groep daarvan die dat proces in de weg staat, in feite steeds patetischer zoals Molyneux aanduidt.

  Zodra er voldoende (whatever that may be) mensen zijn die dat inzien, wordt de tegenwerkende overheid zoals we die nu kennen inderdaad overwoekerd. Een loffelijk streven lijkt me !

 8. Wat een mooi geschreven artikel.

  Ik ben een van de jeugdige mensen die o.a. inziet en leert te begrijpen over de wet van karma (oorzaak – gevolg) Je wordt bewuster van de handelingen die je doet. Slechte keuzes hebben en slechte gevolgen, wat tevens weer leerzaam is. De begrip voor ander mans “foute” keuzes zit zijn eigen leerzame gevolgen aanvast en dat hoeft niet allemaal volgens de rationele wet bestraft worden.

Comments are closed.