zionistische-en-israelische-terreurDe vorige keer besprak ik de opdracht van de God van Israël, Jahweh, aan ”de uitverkorenen” tot verovering van Palestina (Kanaän) en de vernietiging van het Palestijnse volk. Zoals we zagen beroepen zij zich op de eerste vijf boeken van het Oude Testament, de boeken van Mozes (Pentateuch=wet=Thora). Deze keer ga ik het hebben over de expansie van de Israëlitische kolonisten en hun (zogenaamde) nakomelingen, de Zionisten, over het M.-Oosten.

Het is van essentieel belang vast te stellen, dat er vele Joodse sekten bestaan, allen met verschillende religieuze opvattingen. Die verschillen vloeien niet alleen voort uit de (non-)acceptatie van oude teksten, maar ook uit verschillende interpretaties daarvan. Een zeer belangrijke sekte wordt gevormd door de Thora-Joden. Zij houden strikt vast aan de Thora , maar stellen nadrukkelijk, dat Joden niet het recht hebben Palestina te veroveren ten koste van de inheemse bewoners, zolang de Messias niet is teruggekomen. Zij zijn radicaal tegen het Zionisme, dat alle Joden ter wereld op gezette tijden tracht te bewegen zich in Israël te vestigen. Ze distantiëren zich volledig van het Zionisme dat o.a. ernstig misbruik maakt van de heilige boeken van Mozes en betichten de Zionisten van oorlogsmisdaden.

Voor het onderscheid tussen de verschillende afstammelingen van Jacob (Israel) verwijs ik naar de bevoegde literatuur. Zie gemakshalve Wikipedia: “Israëlieten” en “Stammen van Israël” (onder het nodige voorbehoud).

Beroepen orthodoxe Joden zich vooral op de Thora, de Zionisten beroepen zich ook op de boeken door de profeten Jozua, Zacharia e.a.. Zij treden, zoals Jozua, na diens dood in de voetsporen van Mozes.

“Na de dood van Mozes, de dienaar van de HEER, zei de HEER tegen Jozua, de zoon van Nun en de rechterhand van Mozes: ‘Nu mijn dienaar Mozes is gestorven, moet jij je gereedmaken om met heel dit volk de Jordaan over te trekken. Ga naar het land dat ik het volk van Israël zal geven. Elk stuk grond dat jullie zullen betreden geef ik jullie, zoals ik Mozes heb beloofd. Jullie gebied zal zich uitstrekken van de woestijn tot aan de Libanon, en van de grote rivier, de Eufraat, met het land van de Hethieten, tot aan de Grote Zee in het westen. Zolang je leeft zal niemand tegen je kunnen standhouden. Zoals ik Mozes heb bijgestaan, zo zal ik ook jou bijstaan. Ik zal niet van je zijde wijken en je niet verlaten. Wees vastberaden en standvastig, want jij moet dit volk leiden wanneer ze het land veroveren dat ik hun zal geven, zoals ik hun voorouders gezworen heb.” (Jozua 1:1-6)

Ook Zacharia blaast zijn partijtje mee:

“Open je poorten, Libanon! Vuur zal je ceders verteren. (…) Hoor de herders jammeren, want verwoest is hun lustoord. Hoor de leeuwen brullen, want verwoest is de trots van de Jordaan.

Dit heeft de HEER, mijn God, gezegd: ‘Weid de schapen die voor de slacht bestemd zijn. Hun kopers kunnen ze zonder wroeging slachten, de verkopers danken de HEER dat ze er rijk van worden, en de herders sparen het vee niet. Ik zal immers de bevolking van dit land niet langer sparen – spreekt de HEER. Ik lever de mensen aan elkaar en aan hun koningen uit; ze zullen het land vernielen zonder dat ik ingrijp.’” (Zacharia 11:1-6)

Zo “moeten” de Israëlieten, c.q. hun opvolgers, volgens de profeten Jozua en Zacharia, Libanon verpletteren en de gebieden tot aan de Eufraat veroveren, want Yahweh heeft hen ook die gebieden beloofd.

“De HEER, onze God, heeft bij de Horeb tegen ons gezegd: ‘Jullie zijn nu lang genoeg bij deze berg gebleven. Breek het kamp op en trek naar het bergland van de Amorieten en naar het gebied van de naburige volken: de Jordaanvallei, het bergland, het heuvelland, de Negev en de kuststrook – de gebieden van de Kanaänieten – en de Libanon tot aan de grote rivier de Eufraat. Heel dat gebied schenk ik jullie. Trek het binnen en neem het in bezit, want dat is het land dat de HEER jullie voorouders Abraham, Isaak en Jakob en hun nageslacht onder ede heeft beloofd.’” ( Deuteronomium 1:6-8)

Libanons havensteden Tyrus en Sidon moeten van hun welvaart worden beroofd en in zee gestort.

“Het woord van de HEER heeft Chadrach bereikt, en het rust op Damascus. Naar de HEER immers zal de hele mensheid zich richten, net als de stammen van Israël. Ook op het aangrenzende Hamat rust het woord van de HEER, en op Tyrus en Sidon, ondanks al hun vernuft. Tyrus bouwde voor zichzelf een bolwerk, het hoopte zilver op als stof en goud als slijk in de straten, maar de Heer zal de stad in bezit nemen, haar rijkdom in zee storten, en de stad zelf gaat in vlammen op.” (Zacharia 9:1-4)

En hun bewoners moeten in zee worden gedreven: “Er is bovendien het land van de Giblieten en, ten oosten daarvan, de hele Libanon vanaf Baäl-Gad aan de voet van de Hermon tot aan Lebo-Hamat; kortom, het hele berggebied van de Libanon tot aan Misrefot-Maïm, dus met inbegrip van de streek waar de Sidoniërs wonen. Ik zal al die volken zelf voor Israël verdrijven. Jij hoeft het land alleen maar door loting onder de Israëlieten te verdelen, zoals ik je heb opgedragen. Verdeel het daarom in gebieden voor de negen overgebleven stammen en de tweede helft van de stam Manasse.’ (Jozua 13:5-7)

Maar het gaat steeds verder. Want zoals we zojuist zagen in Deuteronomium (1:6-8) beloofde Jahweh de Israëlieten het hele gebied tot de Eufraat. M.a.w. als het aan de Zionisten ligt zullen ook het moderne Syrië, Jordanië en Irak aan de beurt komen.

Volgende keer hoop ik het over Christen-Zionisten te hebben.

———————

Referenties:

Jews against Zionism

De Nieuwe Bijbelvertaling

The zionist Manifesto

Stammen van Israel, Wikipedia

Jews Against Zionism distantieren zich van Zionistische oorlogsmisdaden

Verdere aanbevolen lectuur:

The brutal Zionist role in the Holocaust, True Torah Jews Against Zionism


77 REACTIES

 1. Ach…
  Als de bijbelse profetie-en zeggen ‘er zal..’, dan zit het er dik in dat het eens zo gaat gebeuren.
  Kan Spynose praten en klagen als Brugman, sommige zaken zijn domweg onvermijdelijk.

  Misschien mag Spynose nog een tijdje spartelen, maar het is niet slim je tegen onvermijdelijkheden te keren.

  Overigens is het plaatje bij dit artikel zwaar insinuerend.
  Israel is de kampcommandant, dat suggereert het.
  En die palestijnen zijn slechts de gevangenen van Israel.
  Spynose kan Van Agt en de weduwe Duisenberg een hand gaan geven.

 2. De ironie van dit alles is, dat diezelfde bijbel, die volgens Spynose ‘de’ instructies bevat, zegt, dat lieden als Spynose de wegbereiders zijn van de anti-christelijke wereldregering die het boek Openbaringen van Johannes voorspelt.
  Spynose is dus, zonder dat hij het beseft, een wegbereider voor dat ‘beest’ dat een anti-christelijke wereldregering gaat vormen.

  Het is als bij de duivel: die denkt dat hij bovenmenselijk sluw bezig is, maar beseft intussen niet hoe God hem gebruikt voor ZIJN Eigen Plannen.
  God is dus gewoon veel slimmer dan die tegenstrever van Hem!
  Kan zelfs de grootste oppositie gebruiken voor Zijn Eigen Plannen!

  Waarvan actie, voor al diegenen die niet verloren wensen te gaan.

  flap [3] reageerde op deze reactie.

 3. En ondertussen wordt de libertarische zaak weer veel schade berokkend door die anti-semitische troep die nu weer gepost wordt … ;-(

  Met het kopieren van zooi van strormfront achtige sites overtuig je geen enkel persoon dat het libertarisme een zinnig alternatief is. Integendeel …

  Zo wordt het dus nooit wat met die libertariers. Flink schelden op alles, maar stemmen toch niet, en aanvullend lekker kletsen over samenzweringstheorieen. Bij voorkeur schijnbaar dan nog eentje waar ze lekker met extreem collectivistich rechts kunnen keuvelen over die verderflijke Joden …

  beek [5] reageerde op deze reactie.
  Spy-Nose [8] reageerde op deze reactie.
  surfer [12] reageerde op deze reactie.
  Mavado [13] reageerde op deze reactie.
  Spy-Nose [16] reageerde op deze reactie.

 4. @flap [3]:
  Eigenaardig hier ergens te vernemen, dat “Spy-Nose” door de bestudering en interpretatie van enkele teksten uit het Oude Testament plotsklaps door het boek Openbaring benoemd wordt tot “wegbereider van de anti-Christelijke wereldregering”. Vind je ook niet? 😉

  Ongelooflijk eigenlijk. Ben ik nergens tegengekomen. In de hele Bijbel niet, eerlijk waar niet. Wat zou dat eigenlijk schuiven?

  De Bijbel kent namelijk helemaal geen wereldregering. Alleen een wereldrijk, nl. dat van de Romeinse Keizer Augustus (Lucas 2,1). En dat heeft niks met de Openbaring van Johannes te maken.

  Tricky business hoor, dat Christendom.

  Hoe dan ook, dat gel.l interesseert me allemaal geen fluit. De Vrijspreker is tenslotte liefdewerk. Meer niet.
  beek [7] reageerde op deze reactie.

 5. @beek [8]:

  Overigens stuiten we op een volgende kleingeestigheid.
  Spynose reageert niet meer op Beek.
  Heeft hij zelf gezegd.
  Intussen reageert hij voortdurend WEL op Beek, alleen dan via een ander, zodat het ongemerkt zou blijven.
  Kinderachtiger kan het nauwelijks.

 6. @Spy-Nose [9]:

  Die arme Spynose.
  Moet wel gelijk hebben, wegens dat gebrek aan tegenwind.
  Beseft duidelijk niet dat velen intussen hebben ingezien dat tegenargumenten volkomen verloren moeite zijn, als het om Spynose gaat.
  Tegenargumenten, die worden gewoon volstrekt genegeerd.
  En dan toch maar gaan klagen dat tegenstanders in gebreke blijven.
  Seniliteit stoort zich duidelijk niet aan vooropleidingen.

  (die laatste zin… als Spynose gaat modereren, gaat hij die dan wissen?
  Je weet het maar nooit met die libertariers.
  Het wissen van bijdragen geschiedt zeer willekeurig.
  Je moet domweg maar afwachten wat Hartman, Spynose of Martens kunnen verdragen)

  Intussen verdraagt Beek een heleboel, en vraagt hij niet om moderatie.

 7. Voor de welwillende lezer (wellicht een opmerking ten overvloede): het Lucas Evangelie behoort tot het Nieuwe Testament.

 8. @Mavado [13]:

  “Dit soort “waren de goden astronauten?” alu-hoedjes gebrabbel ….”

  Pfff. Alweer de afgezaagde domme onzinnige standaardreactie. Heb je het artikel wel gelezen en werkelijk begrepen, Mavado?

  Dan zou je immers hebben gevonden, dat het niet anti-Joods is, maar anti-Zionistisch. Het is geheel gebaseerd op terug te lezen officiële teksten.

  De standaardmanier van Zionisten om kritiek te beantwoorden is, dat ze hun tegenstanders onmiddellijk voor “anti-semiet” uitschelden.

  http://www.workingtv.com/finkelstein.html

  Laat ik hier nog eens nadrukkelijk herhalen, dat ik -tenzij je een anti-Zionist een “anti-semiet” wilt noemen, maar onderbouw dat dan!- geen “anti-semiet”, ben, dat de Vrijspreker niet “anti-semitisch” is en dat het libertarisme pluriform is.

  Wie deze feiten niet wil inzien en accepteren, maakt, als hij in de aanval gaat, zichzelf verdacht.

  Dus waarom kom je niet met inhoudelijke argumenten, in plaats van mij en de Vrijspreker uit te schelden, Mavado?

  Spy-Nose [16] reageerde op deze reactie.
  Mavado [19] reageerde op deze reactie.

 9. @flap [15]:
  Dank je wel, flap. Een heel nuttige aanvulling.
  Omdat ik toch even moest zoeken heb ik de code van de clip gekopieerd (voor wie het boeiende fragment wil zien):

  Code helaas niet te pasten. Daarom de link van de bewuste pagina:
  http://pauwenwitteman.vara.nl/Archief-detail.113.0.html?&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=12118&tx_ttnews%5BbackPid%5D=111&cHash=2f98b12a26

  Het filmfragment over de opzettelijke vernietiging van de olijfoogst van de straatarme Palestijnse gezinnen in hun eigen gebied is hartverscheurend.

  Van Agt werd gevraagd, waarom hij op zijn leeftijd niet in Drente ging wonen, waarop hij antwoordde, dat hij vond, dat hij iets had goed te maken.

  Hij is m.i. een van de weinige integere politici die er op deze aardbol rondlopen.

  Hij is onbaatzuchtig en kan op zijn leeftijd niet meer van verkeerd eigenbelang beschuldigd worden.

  Van Agt geeft mooi aan, hoe hij rond 1982, toen de Palestijnse vluchtelingenkampen Chabra en Shatila werden uitgemoord, van mening veranderde.

  Hij vertelt, hoe hij het inzicht kreeg, dat hij aan de verkeerde kant van de streep stond. Daarbij haalt hij o.a. ook het bekende saillante gezegde aan, dat alleen domme mensen nooit hun mening veranderen.

  Ook geeft hij aan, dat hij het betreurt voor anti-semiet te worden uitgemaakt en daardoor ten onrechte in een zeer verdachte hoek gezet wordt.

  Ik vind van Agt een zeer dapper en integer mens, een van de zeer weinige dappere en oprechte politici, zo niet de enige, die we in NL hebben. Een groot man.

  Ik ga het boek “Een schreeuw om recht” van Dries van Agt, dat vandaag uitkomt, kopen.

  Tegelijk begrijp ik, dat het moeilijk is voor mensen als Armin en Mavado, de werkelijke betekenis van de onderhavige teksten en feiten tot zich te laten doordringen en daaruit de noodzakelijke conclusies en consequenties te trekken.

 10. Zionisten. Kapitalisten, Pragmatisten, Kolonisten, Marxisten, Nationalisten, Socialisten, Sofisten, etc, etc,..

  Niemand hoeft zich te vervelen met al die smaken en kan een ander groepje kiezen om de hersens in te meppen. En als er geen ideologie-en zijn slaan we elkaar de hersens in uit verveling.

  Ik ben elke dag verbaasd dat het, in algemeen, zo goed gaat met den mensch en de wereldbevolking blijft groeien.
  surfer [24] reageerde op deze reactie.

 11. @surfer [12]:
  Ook Armin lijdt helaas aan het fenomeen, dat hij niet begrijpt, althans niet wil accepteren, dat de werkelijkheid iets anders is dan hij denkt.

  Het ontkennen van de werkelijkheid en het eventueel verzinnen van een pseudo-werkelijkheid of mystificatie zijn algemeen menselijke mechanismen, die, zoals blijkt -in almaar toenemende mate en steeds opnieuw- met name door het Zionisme uiterst geraffineerd en effectief worden uitgebuit.

 12. @Spy-Nose [14]:

  Allereerst moet ik kwijt, dat SN wat betreft libertarisme mijn respect verdiend heeft, maar….
  Ken je de uitdrukking, Wie het eerste wat ruikt, heeft zijn poepertje gebruikt?
  Ík heb het woord antisemiet niet gebezigd!
  Dus ik blijf bij mijn woorden: Donder op zielepoot. (Althans wat dit onderwerp betreft)
  En ik scheld absoluut niet op VS, ik heb nl. grote bewondering voor Hub.
  Dit alles heeft niets, maar dan ook niets met libertarisme te maken.
  Dit zijn de laatste woorden die ik (n.b. op m’n vrije dag) hieraan vuil, smerig maak.
  Ik ga nu mijn handen wassen.

  IIS [30] reageerde op deze reactie.

 13. De toon alleen van de reactie van Mavado spreekt al boekdelen. Van zijn respect wat betreft het libertarisme voor SN lijkt dan ook geen woord gemeend.

  Trouwens, knappe jongen, als hij kan aangeven, waar ik zou hebben gezegd, dat hij het woord “antisemiet” heeft gebezigd, zoals hij suggereert.
  Dat heb ik namelijk niet gedaan.

  Zijn antwoord is dan ook onjuist.

  Echter blijft hij helaas wel bezig van alles en nog wat tegen mij te suggereren, zonder op de inhoud in te gaan.

  Ongeacht mijn standpunt, blijkt het onderhavige onderwerp zelf voor hem simpelweg onbespreekbaar. Daarom kan hij er beter over zwijgen, zou ik zeggen.

  Maar dat is niet mijn probleem.

  Dat neemt overigens niet weg, dat het Zionistische, i.c. Israëlisch-Palestijnse probleem nog wel even reeel blijft en geen stap dichter bij een oplossing komt.

  slijmerigesluipslak [22] reageerde op deze reactie.

 14. @Spy-Nose [8]:

  Beste Spynose,

  Je wilt graag een tegengeluid en dat heb ik je gegeven.

  Ik vind het vervelend om te zeggen maar je redenering klopt gewoonweg niet. Het is een drogredenering. Je toont het oorzakelijk verband niet aan. Tot nu toe blijft het bij insinuaties.

  Je wilt een goed tegenargument hebben, nu, dit is er dus 1. Ruim voldoende.

  Verder.
  Dat er Joden zijn die op deze wijze denken, dat kan best. Hoeveel? Waar? Wie? En welke macht oefenen ze daadwerkelijk uit?

  Spy-Nose [23] reageerde op deze reactie.

 15. @Jaap [21]:

  Beste Jaap,
  Dank voor je reactie. Je zegt, dat je een tegengeluid hebt gegeven. Naar ik begrijp zou dat in in reactie #4 moeten zijn. Ben jij dan Armin?

  Qua inhoud staat daar niets in, tenzij Armin de verwijzing “zooi van stormfront achtige sites” inhoudelijk noemt. Maar omdat ik in het onderhavige artikel uitsluitend uit de bijbel citeerde, zou ik moeten concluderen, dat Armin de bijbel als een stormfrontachtig site beoordeelt. En dat zal Armin wel niet bedoelen, neem ik aan.

  Maar hieruit zou men inderdaad mogen concluderen, dat Armin ofwel de herkomst van de teksten niet heeft vastgesteld, ofwel, dat hij mij ongewild een sterk argument in handen speelt.

  Kortom de argumentatie van Armin bewijst precies het tegendeel van wat hij bedoelt.

  Dan zeg jij, Jaap, hier, dat mijn redenering een drogredenering is. Het oorzakelijk verband zou niet aangetoond worden.

  Nu is het aantonen van een causaal verband in het algemeen problematisch. Daarvoor moet -naast associativiteit- in elk geval aan een aantal minimumcriteria worden voldaan -z.g. Hill-criteria (google)-, waaronder een criterium van temporaliteit. Ook is er sprake van een criterium van herhaling.

  Omdat jouw vraag naar het causale verband bovendien algemeen gesteld is, ga ik er maar vanuit, dat je genoegen neemt met de geboden citaten uit dit en het vorige artikel (deel 6) en het beroep, dat Israëlische leiders doen op “de rechten” van “de Joden” op de annexatie van Palestina en de onderwerping dan wel verdrijving van de autochtone bevolking.

  Ik refereer hier dus uitdrukkelijk aan de citaten uit het vorige artikel, die ik hier niet ga herhalen. In samenhang daarmee moeten wel ook de uitspraken van Zionistische leiders (geestelijke en politieke leiders) beschouwd worden.

  Welnu, zoals reeds uit de onderhavige citaten in het artikel blijkt, wemelt het in de bijbel van aanwijzingen en bevelen van Jahweh, hoe het uitverkoren volk moet handelen. Maar er is veel meer. Die citaten zijn slechts voorbeelden. Wat de uitspraken van Zionistische leiders betreft moge de volgende reeks voldoende onderbouwing zijn. Maar ook hiervan zijn nog veel meer voorbeelden te geven.

  “We must expel Arabs and take their places.”
  — David Ben Gurion, 1937, Ben Gurion and the Palestine Arabs, Oxford University Press, 1985.

  “We must use terror, assassination, intimidation, land confiscation, and the cutting of all social services to rid the Galilee of its Arab population.”
  — David Ben-Gurion, May 1948, to the General Staff.   From Ben-Gurion, A Biography, by Michael Ben-Zohar, Delacorte, New York 1978.

  “There has been Anti-Semitism, the Nazis, Hitler, Auschwitz, but was that their fault? They see but one thing: we have come and we have stolen their country. Why would they accept that?”
  — Quoted by Nahum Goldmann in Le Paraddoxe Juif (The Jewish Paradox), pp. 121-122.

  “There is no such thing as a Palestinian people… It is not as if we came and threw them out and took their country. They didn’t exist.”
  — Golda Meir, statement to The Sunday Times, 15 June, 1969.

  “How can we return the occupied territories? There is nobody to return them to.”
  — Golda Meir, March 8, 1969.

  “This country exists as the fulfillment of a promise made by God Himself. It would be ridiculous to ask it to account for its legitimacy.”
  — Golda Meir, Le Monde, 15 October 1971

  “We walked outside, Ben-Gurion accompanying us. Allon repeated his question, What is to be done with the Palestinian population?’ Ben-Gurion waved his hand in a gesture which said ‘Drive them out!”
  — Yitzhak Rabin, leaked censored version of Rabin memoirs, published in the New York Times, 23 October 1979.

  “[Israel will] create in the course of the next 10 or 20 years conditions which would attract natural and voluntary migration of the refugees from the Gaza Strip and the west Bank to Jordan. To achieve this we have to come to agreement with King Hussein and not with Yasser Arafat.”
  — Yitzhak Rabin (a “Prince of Peace” by Clinton’s standards), explaining his method of ethnically cleansing the occupied land without stirring a world outcry. (Quoted in David Shipler in the New York Times, 04/04/1983 citing Meir Cohen’s remarks to the Knesset’s foreign affairs and defense committee on March 16.)

  “[The Palestinians] are beasts walking on two legs.”
  — Israeli Prime Minister Menachem Begin, speech to the Knesset, quoted in Amnon Kapeliouk, “Begin and the ‘Beasts,”‘ New Statesman, June 25, 1982.

  “The Partition of Palestine is illegal. It will never be recognized …. Jerusalem was and will for ever be our capital. Eretz Israel will be restored to the people of Israel. All of it. And for Ever.”
  — Menachem Begin, the day after the U.N. vote to partition Palestine.

  “The past leaders of our movement left us a clear message to keep Eretz Israel from the Sea to the River Jordan for future generations, for the mass aliya (=Jewish immigration), and for the Jewish people, all of whom will be gathered into this country.”
  — Former Prime Minister Yitzhak Shamir declares at a Tel Aviv memorial service for former Likud leaders, November 1990. Jerusalem Domestic Radio Service.

  “The settlement of the Land of Israel is the essence of Zionism. Without settlement, we will not fulfill Zionism. It’s that simple.”
  — Yitzhak Shamir, Maariv, 02/21/1997.

  “(The Palestinians) would be crushed like grasshoppers … heads smashed against the boulders and walls.”
  — Isreali Prime Minister (at the time) Yitzhak Shamir in a speech to Jewish settlers New York Times April 1, 1988

  “The Palestinians are like crocodiles, the more you give them meat, they want more”….
  — Ehud Barak, Prime Minister of Israel at the time – August 28, 2000. Reported in the Jerusalem Post August 30, 2000.

  “It is the duty of Israeli leaders to explain to public opinion, clearly and courageously, a certain number of facts that are forgotten with time. The first of these is that there is no Zionism, colonialization, or Jewish State without the eviction of the Arabs and the expropriation of their lands.”
  — Ariel Sharon, Israeli Foreign Minister, addressing a meeting of militants from the extreme right-wing Tsomet Party, Agence France Presse, November 15, 1998.

  “Everybody has to move, run and grab as many (Palestinian) hilltops as they can to enlarge the (Jewish) settlements because everything we take now will stay ours…Everything we don’t grab will go to them.”
  — Ariel Sharon, Israeli Foreign Minister, addressing a meeting of the Tsomet Party, Agence France Presse, Nov. 15, 1998.

  “Israel may have the right to put others on trial, but certainly no one has the right to put the Jewish people and the State of Israel on trial.”
  — Israeli Prime Minister Ariel Sharon, 25 March, 2001 quoted in BBC News Online

  Ik neem aan, dat dit voorlopig voldoende is om je conclusies te trekken. Zo niet, dan verneem ik graag wat er aan schort.

  Gelet op de strekking van mijn artikel vraag ik me af, wat in dat verband de relevantie is van de vragen in je laatste alinea.

  Spy-Nose
  Jaap [41] reageerde op deze reactie.

 16. Voor mezelf is het erg saai om stukken uit godsdienstige teksten of boeken te lezen want persoonlijk kan het me echt niet boeien wat daarin staat.

  Helaas kan ik er niet naast kijken dat de wereldvrede voor het grootste deel wel afhangt van de situatie in Israël en hun relatie met de VS. Ik heb ook nog zelden anders geweten dan dat ze doorgaan met huisjes bouwen. Het lijkt me daarom zeker aangewezen om dit thema kritisch te onderzoeken.

  @slijmerigesluipsak [17]: “Ik ben elke dag verbaasd dat het, in algemeen, zo goed gaat met den mensch en de wereldbevolking blijft groeien.”

  Even off topic maar ja, me too. Al de ismes nog aan de kant gelaten.. Neem nou Ijsland, waar de bevolking jarenlang zal moeten opdraaien voor het financiële wanbeleid van de banken & overheid. Niemand lijkt echt boos te zijn en iedereen aanvaardt het alsof er geen opties zijn.
  Door het onderwijs, media en dagelijkse invulling (enkel werken en geen tijd om te denken), stellen burgers zich geen vragen meer en blijft massale kritiek achterwege.

  Spy-Nose [26] reageerde op deze reactie.

 17. @slijmerigesluipslak [22]:

  Het I-P conflict is een kwalijk symptoom van de wereldwijde kanker die Zionisme heet en dat in allerlei takken van menselijke economische activiteit reeds wereldwijd is uitgezaaid.

  Voorbeeld is de macht die de Israëllobby in Amerika uitoefent. Ik verwijs hier naar het boek “The Israël Lobby” van de befaamde Amerikaanse hoogleraren Mearsheimer & Walt, dat begrijpelijkerwijs een storm van protest in Zionistische en aanverwante kringen deed losbarsten. Maar eindelijk is het probleem in Amerika bespreekbaar geworden, hoewel de dreigementen niet van de lucht zijn.

  http://www.lrb.co.uk/v28/n06/mear01_.html

  En langzamerhand worden ook bepaalde praktijken van andere organisaties, zoals de American Defamation League (ADL), op de korrel genomen.

  Een en ander zal op termijn effect hebben voor de militaire hand- en spandiensten en dodelijke bombardementen, die Nederland t.b.v. de Amerikaanse regering (lees: Zionisten) -N.B. op kosten van de NL belastingbetaler- in Afghanistan en eventueel elders in de wereld verricht.

  De Amerikaanse regering is namelijk de facto failliet en staat onder curatele van het door Zionisten gecontroleerde bankkartel.
  Sen Huwa [36] reageerde op deze reactie.

 18. @surfer [24]:
  Naarmate je je meer in het onderwerp verdiept en je de atlas van het M.-Oosten een beetje leert kennen, komen er steeds meer aanknopingspunten met de huidige en historische politieke ontwikkelingen.

  Langzamerhand rijst er een consistent beeld op uit de puzzel van teksten en feiten, waaruit je belangrijke conclusies voor jezelf en scenario’s voor de toekomst kunt afleiden.

  (Helaas doet je linkje “doorgaan” het niet.)
  surfer [27] reageerde op deze reactie.

 19. Laten we niet vergeten dat deze Spynose ook gelooft in een Zionistisch complot op 9/11
  Dat tekent zijn enorme vooringenomenheid.
  Als het maar even kan, zal hij speuren naar alles wat hij aan slechts kan vinden bij die zionisten.
  Zelfs (als bij 9/11) als hij geen poot heeft om op te staan, dan alleen verdachtmakingen en insinuaties.
  Zulke vooringenomenheden noemt men geheel terecht anti-semitisch.

 20. Als ik dan ook nog in herinnering breng dat deze spynose het nodig vond de feiten zoals die tot heden bekend zijn over de holocaust uitgevoerd door de nazi’s, te gaan betwijfelen, begint het plaatje redelijk duidelijk te worden:

  * gemodereerd: ad hominem
  schelden is gebrek aan argumenten en overtreding huisregels.
  Beek, je hebt een officiële waarschuwing, je had langzaamaan beter moeten weten.

  IIS [31] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.