MONETAIR_moneydebtNiet het kapitalisch Systeem is Oorzaak van de Crisis maar ons Monetair Stelsel

“Sachs noemt het griezelig dat het lot van de wereld afhangt van wat (democratisch verkozen nationale) senatoren over klimaatopwarming denken. Nog griezeliger is onze levenswijze en welvaart toe te vertrouwen aan enkele aan democratische controle ontsnappende VN despoten. Zelfs Marx zag in het bourgeois idealisme van zulke utopisch socialisten nog de allergrootste bedreiging voor de mensheid.”

De gevaarlijke Terugkeer van het Utopisch Socialisme
Niet het kapitalisch Systeem is Oorzaak van de Crisis maar ons Monetair Stelsel

 Jeffrey Sachs is topeconoom bij de VN en auteur van o.m. de bestseller ‘Common Wealth “en het controversiële essay “The Case for Bigger Government” in Time Magazine.   In  een interview met  “De Tijd” (17-10-09)  wijt hij het ontstaan van de financiële crisis aan het ongebreideld Amerikaans marktkapitalisme. Hij pleit hij voor het Zweeds sociaal model als alternatief. Zijn pleidooi is ideologisch en ontluisterend voor de overheersende utopisch socialistische strekking aan de top van de VN.

Feit is dat het Zweeds sociaal model dat Sachs zo enthousiast promoot niet alleen  het grootste overheidsbeslag heeft van de Westerse Wereld,  maar ook de zwakste economische prestaties levert van de OESO. In 1970 was Zweden nog de vierde welvarendste natie ter wereld. Dertig jaar later was Zweden teruggevallen tot rang 17 met alle sociale gevolgen van dien. En dat terwijl de VS zich steevast wist te handhaven tussen rang twee en drie. Veel sociaal-economische wijsheid valt er in het Zweeds sociaal Model dus niet rapen. 

Vreijmans_Ut.Soc.1

http://workforall.net/English/Irish_succes_story.gif

Sachs schrijft ook de financiële crisis toe aan het “ongebreideld kapitalisme”. De realiteit is dat   we Westerse economieën met een overheidsbeslag tussen 40% en 55% bezwaarlijk nog kapitalistisch kunnen noemen. Maar er is niet alleen de buitensporige belastingsdruk. Ook in het westen wordt de vrije marktwerking steeds vaker verstoord door overheidsingrepen; licenties en staatsmonopolies, exploitatievergunningen, bouw- en lokalisatievoorschriften, corporatistische vergunningsstelsels, quota, prijs en kwaliteitsvoorschriften enz…. Ondernemers krijgen jaarlijks tienduizenden pagina’s nieuwe regels en wetten over zich heen, veelal gesteld in een advocatenbargoens dat de rechtszekerheid van de vrije markt compleet ondergraaft. Buitensporig dirigisme heeft ondernemen herschapen in een gokspel over de volgende politieke gril en over rechterlijke interpretaties van het juridisch jargon. De buitensporige belastingsdruk werkt zo demotiverend en het dirigisme veroorzaken dusdanige scheeftrekkingen dat een crisis niet kon uitblijven.
 
Monetaire Politiek.
Sachs zwijgt ook over de rol van het monetair beleid in de huidige crisis. Nochtans is het de buitensporige geldschepping die de koopkracht van ons geld heeft ondermijnd. De monetaire politiek heeft onze waardemeter en ons ruil- en spaarmiddel grondig vervalst met fatale marktverstoring gevolg. Jaren van artificieel lage rente zijn directe oorzaak van onze veel te lage spaarquote en de buitensporige schuldgraad van Amerikaanse consumenten en Europese Overheden. Niet het kapitalistisch systeem maar goedkoop krediet is schuld aan de aan de overconsumptie, de beurs- en immobubbles en de onevenwichtige Amerikaanse handelsbalans. Lage rente was de fundamentele oorzaak en de concrete aanleiding tot de crisis.

Dat rentemanipulatie massale scheeftrekkingen veroorzaakt komt omdat rente de cruciale factor is in alle bestedings- en investeringsbeslissingen. Niet alleen in de keuze tussen sparen en consumeren, maar ook in de keuze tussen kapitaalintensieve en arbeidsintensieve productieprocessen. Te lage rente leidt al jaren tot buitensporige investeringen in futuristische automatisering en onzinnige uitstoot van laag gekwalificeerde arbeid uit de productieprocessen. Die massale werkeloosheid bij laaggeschoolden keldert de globale productiviteit en is oorzaak van de aanslepende stagflatie en onze zeer suboptimale welvaart.

Veel te lage rente heeft ook geleid tot extreme hefboomratio’s en onderkapitalisatie van banken, maar vooral ook tot het zware competitief nadeel van arbeidsintensieve KMO’s ten voordele van de grootindustrie. Systeembedreigende concentratie en monopolievorming zijn het gevolg. Grootindustriële overproductie en massale tekorten aan zorg- en dienstverleners zijn de concrete symptomen.

Nieuw Monetair stelsel
Technologische en commerciële vooruitgang zorgen jaarlijks voor gemiddelde productiviteitswinsten van 2 à 3%. Prijzen zouden daarom jaarlijks met 2 à 3% moeten dalen en niet omgekeerd zoals we dit sinds mensenheugenis meemaken.  De positieve inflatiedoelstelling die centrale banken werldwijd hanteren  roomt systematisch de profijten van de vooruitgang af ten gunste van bankiers, en ontfutselt Jan Modaal jaarlijks 4 à 6% van zijn toegevoegde waarde. Die inflatie leidt tot zware scheeftrekkingen. Het is puur bedrog omdat de collectieve verworvenheid van vooruitgang aan de gehele samenleving hoort, en in de eerste plaats wie er hardst aan meewerkt. De inflatie vreet bovendien ook nog eens de spaarreserve aan die Jan Modaal tijdens zijn  loopbaan aanlegt tot de reële koopkracht ervan nog amper één derde bedraagt als hij zijn pensioenleeftijd bereikt.

We hebben helemaal géén Zweeds Sociaal model nodig zoals Sachs beweert, maar een eerlijk monetair stelsel. Dit zal pas billijk zijn en bijdragen tot optimale toewijzing van productiefactoren als de geldgroei nul is of hoogstens wordt beperkt tot de groei van de reële economie. Terugkeer naar de goudstandaard is daartoe een valabele optie.

Kyoto en Emissierechten
Sachs behoort ook tot het kamp van “klimaatmanagers” die de zware controverse over trendmatige opwarming van de aarde al hebben omgedoopt tot “wereldwijde consensus” en die blijven volhouden dat menselijke ingrijpen die trend heeft veroorzaakt en zelfs kan omkeren. Volgens Sachs zal Zuid Europa straks uitdrogen en zal een massale vluchtelingenstroom op gang komen naar het noorden. Zulk klimaatalarmisme in de aanloop naar de klimaatconferentie van Kopenhagen volgende maand is bombastisch en bedoeld om  de conferentie te laten meestappen in de wereldomvattende bureaucratie van emissierechten.

Met dit stelsel van Emissierechten werd een nieuwe en totaal fictieve grondstof gecreëerd die onmisbaar is in productieprocessen en waarvan de politiek straks de mate van schaarste en de regionale toewijzing zal bepalen. Emissierechten verzwaren niet alleen de productiekosten, maar ze vervalsen ook de concurrentie. Productiekosten worden voortaan deels politiek bepaald en losgekoppeld van de marktrealiteit, met al de scheeftrekkingen van dien. Het systeem is bovendien bijzonder fraudegevoelig.

Omdat schaarste en toewijzing van CO2 rechten  het resultaat zijn van arbitraire politieke beslissing, dreigt  voorkennis bovendien  de globale emissiehandel de doen ontaarden in één grote zwendel met al de catastrofale gevolgen van dien. Het Sovjet debacle heeft geleerd tot welke systeemvernietigende verspilling de verstoring van marktwerking leidt. Subsidies bijvoorbeeld voor laagproductieve windmolens en zonnepanelen in het Westen leiden tot zwaar suboptimale aanwending van schaarse middelen wereldwijd.

Marktconform Alternatief
Laat ons, vooraleer we hypothetische kwesties aanpakken, eerst de reële problemen oplossen die de mensheid bedreigen. Eén enkele waterpomp met dezelfde kostprijs als een paar laagproductieve zonnepanelen kan honderden Sahel vrouwen dagelijks de kilometerlange tocht naar de bron besparen en vele infecties voorkomen en levens redden.

Emissiecertificaten zijn ten gronde niets anders dan een Wereldtaks op existentieel menselijke behoeften, en daarom onverenigbaar met het mensenrecht op ontwikkeling. Het systeem zal de Belgische belastingbetaler in de eerste fase jaarlijks al 3 à 5 miljard € kosten; zowat de verspilling van een “Lange Wapper” elk jaar.

Voor zover ooit zou vaststaan dat menselijke CO2 emissies effectief het klimaat beïnvloeden, kunnen nationale overheden ook zonder de verkwisting van die wereldbureaucratie bestaande taksen op fossiele brandstoffen optrekken. Omdat consumenten maar substantieel energie besparen als die duur wordt, is het de enige marktconforme manier om efficiënt emissies terug te dringen. De administratieve kost van zo’n belastingsverhoging is nul, terwijl een verschuiving van de belastingsdruk van inkomen op vervuilende consumptie bovendien ook nog eens de stimulansen herstelt en de economie stimuleert. 

Het stelsel van emissierechten en de nieuwe Wereld Klimaat Organisatie waar Sachs op aanstuurt zijn een gevaarlijke stap naar een “Nieuwe Wereldorde” met een stelsel van Wereldbelastingen die het schrikbeeld van een Wereldregering onder VN dictaat dichterbij brengt.

Sachs noemt het griezelig dat het lot van de wereld afhangt van wat (democratisch verkozen nationale) senatoren over klimaatopwarming denken. Nog griezeliger is onze levenswijze en welvaart toe te vertrouwen aan enkele aan democratische controle ontsnappende VN despoten. Zelfs Marx zag in het bourgeois idealisme van zulke utopisch socialisten nog de allergrootste bedreiging voor de mensheid.

Ingezonden door Martin De Vlieghere, filosoof, en
Paul Vreymans, ondernemer

http://workforall.net

15 REACTIES

 1. Goed artikel dat ik al had gelezen op edelmetaalinfo.
  De grafiek geeft wel een enigzins vertekend beeld omdat ie maar loopt tot 2004.
  Ik ben benieuwd waar Ierland en de VS nou staan in die ranking.
  Maar dit vergelijk is eigenlijk lood om oud ijzer omdat het socialistische staten vergelijkt met corporatistische staten.

  Een écht vrij land met een écht vrij monetair systeem is er nergens.

  De komende inflatiegolf heeft trouwens niets met de keynesiaanse geldsmijtpolitiek te maken maar alles met klimaatverandering;

  http://www.ad.nl/ad/nl/1100/Consument/article/detail/440737/2009/10/29/Klimaatopwarming-zal-biertje-naar-18-euro-brengen.dhtml

  Dat een “degelijke” krant zich laten lenen voor een dergelijke onzin is te triest voor woorden.
  Klimaat is m.i. het nieuwe geloof om de massa’s bang te maken en te manipuleren.

  Armin [15] reageerde op deze reactie.

 2. Inderdaad het geldsysteem zoals we dat tegenwoordig kennen is de oorzaak van de destructieve krachten die er op het moment werkzaam zijn. Rente is daarbij de kanker die de levenskracht uit de samenleving trekt. Naast het hamsteren van geld, dat super rijken doen, veroorzaakt dit de destructieve effecten op de wereld.
  Rente is onsociaal er veroorzaakt een welvaarts verdeling van arm naar rijk. Van derde wereld naar eerste wereld.
  De effecten van rente en de werking van het huidige geldsysteem zijn als een bankgeheim zorgvuldig versluierd. Maar als de mensen hier op een heldere manier over voorgelicht kunnen worden zal iedereen dit beseffen.

  Ter verdere informatie wil ik noemen het boek van Magrit Kennedy
  “Interest & Inflation Free Money” te vinden op http://www.margritkennedy.de/index.php?id=80&ord=49
  ook in het duits “Geld ohne Zinsen und Inflation” te vinden op http://www.margritkennedy.de/index.php?id=71&ord=49

  Tevens vind ik de spreekbeurten van Bernd Senf zeer verhelderend. Zie daarvoor http://www.infokrieg.tv/vortragsreihe_mit_prof_bernd_senf_2008_12_21.html

  Oscar [4] reageerde op deze reactie.

 3. “”Terugkeer naar de goudstandaard is daartoe een valabele optie.””

  Een monetair geldsysteem dat gekoppeld is aan goud is geen enkele garantie voor een gezond functionerende economie. Geld moet stromen en mag niet aan de circulatie worden onttrokken. Als dit wel gebeurt leidt dit tot een afnemende circulatie. Gevolg is afnemende vraag naar goederen, afnemende investeringen en oplopende werkeloosheid. Goud is in de recente geschiedenis niet de garantie geweest voor een stabiel functionerende economie. Dit ten opzichte van andere geldsystemen zoals het braktaetenstelsel (middel eeuwen 1250-1450) en het Het Vrijgeldexperiment van Wörgl (1930).
  Deze laatste geldsystemen maakten het onaantrekkelijk om geld uit de circulatie te onttrekken om daarmee te speculeren op hogere rente opbrengsten. Het braktaetenstelsel en het experiment van Wörgl resulteerden in welvarende en stabiele samenleving.

  Voor verdere informatie zie ook eens de boeken van Bernd Senf op http://www.berndsenf.de/NebelGeld.htm

  Oscar [5] reageerde op deze reactie.

 4. @Frank [179852]:

  Rente is niet onsociaal. In een natuurlijke orde, dus zonder gewelddadige interventie, is rente heel normaal en zelfs wenselijk aangezien nu direct over geld beschikken altijd van meer waarde is dan straks over geld beschikken. Inflatie scheppen is onsociaal, en crimineel. Door voortdurende inflatie verliezen de spaarders en winnen degenen die schulden maken.

  In een natuurlijke orde is er ten tijde van economische groei voortdurende deflatie, wat er toe leidt dat er meer mensen gaan sparen en meer mensen met eigen, niet geleend, vermogen beleggen en bedrijfjes opzetten.

  Niet rente an sich, maar inflatie is de boosdoener. Een ander euvel is het fractaal reserve bankieren. In een vrije markt zou fractaal reserve bankieren niet veel schade kunnen veroorzaken. Banken die meer beloven dan zij kunnen waarmaken vallen dan eenvoudigweg om. Nu worden deze banken door de overheden beschermd en zelfs aangezet tot frauduleus gedrag.

  Het pleiten voor decentralisatie van geld, door Magrit Kennedy, komt mij sympathiek voor, maar ik krijg sterk de indruk dat het mens de klok heeft horen luiden en niet weet waar de klepel hangt. Het inzicht dat de overheden de oorzaak zijn van het ontstaan van een op fraude gebaseerd financieel systeem is nauwelijks tot haar doorgedrongen.

  http://www.debalie.nl/mmbase/attachments/311334/margrit_kennedy.pdf

  Ik vind haar niet bepaald een groot licht.

  “Just like the Euro has strengthened the European identity(nee, maar! – Oscar), so will aregional currency help strengthen the regional identity.”

  Dit soort ridicule zinnen maakt ze continue. Geen zinnig woord over goud. Ze zou de werken van Ludwig von Mises, Murray Rothbard, Hans-Hermann Hoppe en Jörg Guido Hülsmann eens moeten lezen. Dat zou veel van haar blinde vlekken kunnen wegnemen.

  Frank [6] reageerde op deze reactie.

 5. @wereld zonder inflatie [179853]:

  Accumulatie van geld is een deugd. Dat geld steeds maar zou moeten stromen is onzin. Sterker nog: een complexe beschaving zonder dat er accumulatie van geld plaats vindt is zo goed als onmogelijk.

  “Gevolg is afnemende vraag naar goederen, afnemende investeringen en oplopende werkeloosheid.”

  Nee, integendeel. Dit zijn foutieve keynesiaanse argumenten die afdoende zijn weerlegd door de economen van de Oostenrijkse School. Het gaat uit van een systeem van roofbouw waarbij de consumptie en niet de productie voorop staat. Eigenlijk heeft Frederic Bastiat deze argumenten al weerlegd voordat Keynes ze propageerde. Hij gebruikte als voorbeeld een ruit. En toonde aan dat het altijd slecht voor de economie is als iemand een steen door die ruit zou gooien. Keynes was voorstander van het gooien van stenen door ruiten, zogenaamd om de productie aan de gang te houden. Het is roofbouw!

  “Goud is in de recente geschiedenis niet de garantie geweest voor een stabiel functionerende economie.”

  De recente geschiedenis? We hebben al deccennialang ongedekte monopoly briefjes als geld. Als goud en zilver de voornaamste betaalmiddelen zijn dan zal er tijdens economische groei deflatie zijn, waardoor er meer investeringen met eigen vermogen zullen worden gedaan, er minder zal worden geleend en minder schulden zullen onstaan.

  Ik zou u willen adviseren om het boek ‘What has government done to our money?” van Murray Rothbard te lezen. Sinds kort is dit boek ook in het Nederlands te lezen en hier te downloaden: http://rothbard.be/boeken

  wereld zonder inflatie [7] reageerde op deze reactie.

 6. @Oscar [179854]:

  Rente en geldhoeveelheid zijn gerelateerd. Als je rente manipuleert, manipuleer je ook de geldhoeveelheid en vise versa. Inflatie is het gevolg van het manipuleren op rente en geldhoeveelheid.
  Rente maakt een meerderheid van de wereld tot verschaffer van de overbodige rijkdom van een kapitale minderheid. En leidt daar tot het hamsteren van geld en speculeren op alles wat los en vast zit. Rentelasten zijn versluierd in alle goederenprijzen en beslaan al 30-40% van een westers inkomen ook als er geen directe leningen zijn aangegaan.
  Rente verbruikt in de loop der tijd een steeds groter deel van een sociaal product en transporteert de welvaart van een samenleving van onvermogende ten gunste van de aller vermogensten.

  Overheden zijn voor de kar van private bank kartels gespannen om de massa dienstbaar te maken aan het kapitaal.

  De analyse van Magrit Kennedy in deel 1 van haar boek zou toch lezenswaardig voor je zijn. Deel 2 de oplossing in zoals jij het noemt decentraal geld is een uitvoerbaar alternatief zolang de dollar monetair de wereld regeert.
  Geld is niet los te zien van zijn regio en de aldaar heersende religie. Waarin je gelooft deel je met hen die je vertrouwt. Geld is gedeeld vertrouwen. Knappe wereldleider die vertrouwen globaal kan organiseren.

  Oscar [8] reageerde op deze reactie.

 7. @Oscar [179855]:

  Accumulatie van geld is een deugd.
  Het ontzien van de natuurlijke hulpbronnen van deze aarde is een deugd. Geaccumuleerd geld is geen deugd. Geaccumuleerd geld zou doormiddel van schekkingen en leningen of feesten weer in omloop dienen te komen. Zoniet dan wordt het vanzelf in crisis en chaos verminderd. Geaccumuleerd geld wordt nu al doormiddel van rente verleidt terug te keren in zijn natuurlijke omloop. Maar rente heeft als bijwerking dat het een beperkt deel van samenleving de beschikking verleent over het grootste deel van de middelen. Deze onevenredige verdeling leidt tot het vergroten van spanningen en onevenwichtigheden.

  Accumulatie van geld is bij een patient die net door verwondingen bloed heeft verloren ook nogmaals bloed afnemen om hem te laten herstellen. De arts die deze behandelwijze toepast zal geachte worden deze behandel wijze niet meer uit te oefenen.

  Beter dan een beloning (in de vorm van rente) op het accumuleren van geld zou het zijn om te ontmoedigen dat geld geaccumuleerd wordt.
  Het is toch merkwaardig dat een aantal demonstranten die een drukke verkeersweg blokkeren door daarop te gaan zitten van de politie een beloning zouden krijgen als ze de weg weer vrij geven. Normaler wordt het gevonden als deze demonstranten opmerkzaam worden gemaakt dat ze het verkeer hinderen, dan een waarschuwing krijgen en vervolgens verwijderd en bestraft worden.

  Betreffende dekking van betaalmiddelen.
  Betaalmiddelen zijn alleen gedekt met het vertrouwen dat de gebruikers hebben dat het inruilbaar is voor zaken die als tegenprestatie daarvoor gewaardeerd worden.
  Betaalmiddelen gedekt op basis van goud zijn doormiddel van speculatie op goud net zo manipuleerbaar als andere betaalmiddelen. En uiteindelijk kun je van goud niet leven.
  Fractional reserve banking (en zeker op giraal niveau) maakt van het geheel een destructief mengsel.

  ‘What has government done to our money?” kan ik zeker aanbevelen. Maar bekijkt wel maar een heel klein stukje van de wereld geschiedenis. Eens kijken naar de graanstandaard van de egyptenaren, de braktaeten in de hoge middeleeuwen of het experiment van Wörgl zou de blik nog verder kunnen verruimen.

  Oscar [9] reageerde op deze reactie.
  Oscar [10] reageerde op deze reactie.

 8. @Frank [179856]:

  “Als je rente manipuleert, manipuleer je ook de geldhoeveelheid en vise versa. Inflatie is het gevolg van het manipuleren op rente en geldhoeveelheid.”

  Precies. En hoe denkt u dat het mogelijk is dat deze manipulatie kan blijven bestaan?

  Ik ben op zich wel voor decentralisatie, maar wat nu zou moeten gebeuren is dat de overheid zich GEHEEL uit de geldmarkt, het geldverkeer en de economie terug trekt en de gemaakte aflost, terwijl men geen nieuw geld aan mag houden (tenzij men dat geld op een niet gewelddadige manier verkrijgt).

 9. @wereld zonder inflatie [179857]:

  “Geaccumuleerd geld zou doormiddel van schekkingen en leningen of feesten weer in omloop dienen te komen. Zoniet dan wordt het vanzelf in crisis en chaos verminderd.”

  Geaccumuleerd geld maakt specialisme en beschaving mogelijk. Door geld te sparen ontwikkeld men lange termijn visies. Door geld te sparen kunnen in de toekomst investeringen worden gedaan. Investeringen die niet mogelijk zijn als er geen geld geaccumuleerd is.

  “Accumulatie van geld is bij een patient die net door verwondingen bloed heeft verloren ook nogmaals bloed afnemen om hem te laten herstellen. De arts die deze behandelwijze toepast zal geachte worden deze behandel wijze niet meer uit te oefenen.”

  Die vergelijking gaat totaal mank. Zonder accumulatie van geld is beschaving niet mogelijk. En dat is precies wat er mis is gegaan de afgelopen honderd jaar. Het sparen is ontmoedigd, het schulden maken is gestimuleerd. Als u een voorstander is van een wereld zonder inflatie, dan dient u te begrijpen dat sparen in een wereld zonder inflatie uiterst aantrekkelijk en rendabel is. Maar u verfoeit sparen, en vergelijkt het met een aderlating. Geheel ten onrechte. Door accumulatie van kapitaal zullen mensen in staat zijn om met eigen vermogen investeringen te doen, dus zonder dat men zich in de schulden hoeft te steken. Dit heeft tot gevolg dat de eigen verantwoordelijk toe neemt en ook het lange termijn denken. Bij geld dat voortdurend inflateerd is geld lenen hoe dan ook aantrekkelijk. En in een wereld zonder inflatie is accumulatie van geld aantrekkelijk. En dat is goed, want het is een deugd.

  ” Beter dan een beloning (in de vorm van rente) op het accumuleren van geld zou het zijn om te ontmoedigen dat geld geaccumuleerd wordt.”

  Pardon? Accumuleren wordt thans meer ontmoedigd dan ooit tevoren. Namelijk door inflatie. Accumulatie van geld ontmoedigen, en ook nog eens door middel van een gewelddadig instituut is regelrecht verraad en een daad van vijandschap tegenover de beschaving.

  “Betaalmiddelen gedekt op basis van goud zijn doormiddel van speculatie op goud net zo manipuleerbaar als andere betaalmiddelen. ”

  Alles is manipuleerbaar. En elk alternatief voor goud is meer manipuleerbaar. Goud heeft als voordeel dat het niet na te maken is. En ook niet te kweken. Goud is dus NIET net zo manipuleerbaar als andere betaalmiddelen.

  “”What has government done to our money?” kan ik zeker aanbevelen.”

  Als u dat boek heeft gelezen, dan heeft u het – dunkt me – niet begrepen.

 10. @wereld zonder inflatie [179857]:

  “Eens kijken naar de graanstandaard van de egyptenaren, de braktaeten in de hoge middeleeuwen of het experiment van Wörgl zou de blik nog verder kunnen verruimen.”

  Mijn blik in deze is al flink verruimd en de meeste monetaire systemen zijn door mij te licht bevonden en verworpen. Het enige waar ik een voorstander van ben is 100% laissez faire in geldproductie, geldkeuze, betaalwijze, ruilhandel etc. En ik denk dat het uiteindelijk de edelmetalen, vooral goud en zilver (en een bescheidener rol voor andere metalen, zoals platina, paladium en koper), zullen zijn die de beste ‘papieren’ hebben om de grootste rol als geld te vervullen op het wereldtoneel. Geld gebaseerd op andere zaken dan accumuleerbare zaken als edelmetalen, van bedervelijk waar, directe ruilhandel tot fiat geld, hebben een deciviliserende werking. Waar dat onderhevig is aan bederf is uitermate ongeschikt en als exchange standaard zeer gevoelig voor manipulatie. Gisteren heb ik aan een bezoeker van de Vrijspreker nog uitgelegd dat geld dat o.a. gedekt wordt door voedsel uiteindelijk, paradoxaal genoeg, eerder hongersnood tot gevolg zal hebben dan edelmetalen als geld. Dat heeft met de verleiding van door overheden gereguleerde voedselproducenten te maken om zoveel mogelijk tweederangs voedsel te produceren. Geld dient hoe dan ook uit handen van overheden te blijven.

  Het brakteaten systeem was, hoewel de dunne muntjes vaak van zilver waren, slechter dan gewone edelmetalen, omdat bepaalde merktekens die op de muntjes afgebeeld waren in de zoveel tijd vervielen, wat een vorm van kapitaalvernietiging tot gevolg had. Ommunten kostte geld en buitendien tijd, wat ten koste ging van meer specialisatie.

  Dat edelmetalen als geld, in tegenstelling tot voedselstandaarden en directe ruilhandel, bijdragen aan beschaving komt omdat edelmetalen als geld specialisatie mogelijk maken. Bij directe ruil gaat er bijvoorbeeld heel veel tijd verloren. Dat is ook de reden waarom geld is ontstaan. Het spaart tijd uit.

  wereld zonder inflatie [11] reageerde op deze reactie.
  pv [13] reageerde op deze reactie.

 11. @Oscar [179860]:

  “Het geld spaart tijd uit.”
  Mee eens. Maar dit effect wordt als het geaccumuleerd wordt tegen gewerkt doordat het de handel lam legt. En een neerwaardse spiraal veroorzaakt.

  “Geld dient hoe dan ook uit handen van overheden te blijven.”
  Mee eens (als manipulatieve overheden daarmee bedoeld zijn). Maar welke randvoorwaarden gelden er dan wel voor dit geld?

  “Geld gebaseerd op andere zaken dan accumuleerbare zaken als edelmetalen, van bedervelijk waar, directe ruilhandel tot fiat geld, hebben een deciviliserende werking.”
  Hier blijven we van mening verschillen. Geld is stervelijk en zal in de loop der tijd aan waarde verliezen omdat dit ook gebeurt met de reëele goederenproductie waar het zijn bestaansrecht aan ontleend.

  Blijft nog steeds een interessante discussie over hoe en wat van geld.

  Oscar [12] reageerde op deze reactie.

 12. @wereld zonder inflatie [179861]:

  “Mee eens. Maar dit effect wordt als het geaccumuleerd wordt tegen gewerkt doordat het de handel lam legt. En een neerwaardse spiraal veroorzaakt.”

  En dat is dus onzin. En juist door het geloof aan die onzin zitten we in de huidige economische crisis. Geld moet rollen is een mythe. Keynes had ongelijk. Bastiat had gelijk.

  “Maar welke randvoorwaarden gelden er dan wel voor dit geld?”

  Alle overheden zijn manipulatief. En er dienen geen randvoorwaarden te gelden voor geld die gesteld zijn door de overheid. Het fenomeen wettig betaalmiddel dient te verdwijnen.

  “Hier blijven we van mening verschillen. Geld is stervelijk en zal in de loop der tijd aan waarde verliezen omdat dit ook gebeurt met de reëele goederenproductie waar het zijn bestaansrecht aan ontleend.”

  Hmm..er is een verschil van inzicht. Het beste geld was 100 jaar geleden van waarde en nu nog. 1.000 jaar geleden van waarde en nu nog. Goed geld roest niet.

 13. @Oscar [179860]:
  “ dat geld dat o.a. gedekt wordt door voedsel uiteindelijk, paradoxaal genoeg, eerder hongersnood tot gevolg zal hebben dan edelmetalen als geld.”

  Het gebruik van voedsel als ruil- en spaarmiddel zou per definitie leiden tot een supplementaire vraag naar voedsel voor die nieuwe monetaire functie, terwijl de voedselproductie beperkt is. Het gevolg zou inderdaad hongersnood zijn.

 14. In het debat blijkt nog eens hoe vaak geld wordt verward met koopkracht. Velen denken nog altijd dat hoe meer geld beschikbaar is hoe meer koopkracht. Dit is de cruciale verwarring tussen nominale en reële koopkracht van het geld.

  We wagen ons aan een korte synthese van de wet van Say en de Kwantiteitstheorie van Fisher: M x V = P x T (M = maatschappelijke geldhoeveelheid, V = omloopsnelheid van het geld, P = prijspeil en T = transacties van goederen).

  Volgens de wet van Say kan er maar zoveel koopkracht en consumptie zijn, als er goederen en diensten voorradig zijn. Het opdrijven van de geldhoeveelheid leidt volgens Fischer alleen tot een hoger prijsniveau van de beschikbare goederen en diensten. Het bestraffen (of afremmen) van sparen verlaagt de spaarquote en verhoogt de omloopsnelheid van het geld. Dit heeft een multiplicatief effect op de hoeveelheid geld dat op een gegeven ogenblik voor consumptie beschikbaar is met een daling van de REELE koopkracht voor gevolg.

  Sparen is daarom juist zeer sociaal. Het tijdelijk onttrekken van geld uit circulatie verhoogt immers de koopkracht van anderen, zij het met een geringe fractie. Niet consumeren is sociaal, maar bijdragen tot de productie.

  Say legt het ook nog anders uit: door aan het productieproces deel te nemen verdienen de werknemers, die ingeschakeld zijn in het productieproces, hun loon. Dit loon is de koopkracht, die toelaat geld uit te geven voor consumptie. Zonder voorafgaande productie is er geen geld en zijn er geen producten beschikbaar voor consumptie.

  Volgens Say is het dan ook zinloos, de economie te willen stimuleren via de consumptie, dit kan gewoon niet werken. Er moet eerst geproduceerd worden.

 15. @GB [179851]: Ik ben benieuwd waar Ierland en de VS nou staan in die ranking

  Ik denk dat er vrijwel geen verschil in zal zijn.

  De OECD heeft – bij mijn weten – haar cijfers nog niet klaar, maar bij de andere 3 (IMF, WeteldBank, CIA factbook) is de VS niet gewijzigd. Ook logisch, want de crisis trof iedereen. dat die in de VS begon, zegt niet zo veel meer.

  Verder is deze crisis opvallend, daar de meeste mensen in de (westerse) wereld er geen enkele last van hebben. Sterker nog, veel mensen hebben er zelfs profijt van is het wrange. Immers allerlei producten worden goedkoper. Wie zijn baan behoud (hetgeen verreweg de meerderheid van de bevolking is) heeft daar voordeel van.

  Wie zijn baan kwijt raakte, heeft uiteraard het minder prettig, maar deze crisis is monetair van aard en niet economisch. (Al moge duidelijk zijn dat de monetaire crash de economische productie raakt.)

  Doen we de rekensom zien we dat de meeste westerse economieen inclusief die van de VS met een paar procent zijn gedaald. Er waren op een paar uitzonderingen na, geen grote verschillen tussen landen qua procenten van GDP. De inflatie – zoals gemeten – was laag en in bepaalde segmenten (auto’s, energie, voedsel) was er zelfs deflatie. Ergo, het GDP per hoofd na correctie voor koopkracht zal in alle landen ook met slechts een paar % gewijzigd zijn (in negatieve zin). Ofwel, de rankings zijn ook ongeveer gelijk gebleven. Enkel alle getallen zijn ietje gedaald.

  Dat is ook logisch, want de wereld is zo globaal, dat elke crisis bijna altijd een wereldcrisis is, die iedereen treft.

Comments are closed.