vaccinatieOp 22 oktober 2009 om 14.00 uur dient in de rechtbank in Zwolle het kort geding tegen het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Dit kort geding is aangespannen door Stichting Stralingsarm Nederland (SAN) met steun van een grote groep verontruste burgers.


Inzet is onmiddellijke vrijgave van de volgende informatie: Welke gezondheidsschade kunnen de niet-geteste
H1N1-vaccins veroorzaken op korte en lange termijn? Hoe is de aansprakelijkheid geregeld? Zijn de vaccinproducenten, net zoals in Amerika, gevrijwaard? Is de burger zelf verantwoordelijk omdat de vaccinaties vrijwillig zijn?

Verder wordt gevraagd naar specifieke informatie over de besluiten van versnelde goedkeuringsprocedures en clinical trials van de vaccins, de vaccinadjuvantia en -ingrediënten, en hoe VWS en CBG controle en onderzoek verrichten om de gezondheid van de burgers adequaat te beschermen.

Tevens wordt informatie gevraagd in hoeverre de WHO Internationale Gezondheidsregeling (IRG) de burger in de toekomst kan confronteren met verplichte/gedwongen vaccinatie, isolatie, medisch onderzoek en andere dwangmaatregelen — in Nederland, of als reiziger in het buitenland. En hoe de Nederlandse burgerrechten in dergelijke situaties kunnen/zullen worden gewaarborgd.

Sinds juli 2009, toen SAN naar deze gegevens en documenten vroeg in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB), hebben VWS en CBG niet alleen geweigerd om zelfs maar één enkel gevraagd document hierover openbaar te maken, maar hebben zij bovendien de beide wettelijke termijnen voor het geven van een beschikking overschreden.

TOELICHTING:
Eenzijdige sturing

De vaccinatie-campagne is tot dusver zeer eenzijdig en uitsluitend gericht op de Mexicaanse griep en het belang van inenting. Voortdurend wordt aangedrongen op vaccinatie en wordt de burger onder druk gezet om zich zo spoedig mogelijk te laten vaccineren. De overheid treedt dus sturend op en tracht het gedrag van de burger te beïnvloeden.

Daardoor neemt haar zorgplicht, met name ten aanzien van tijdige, juiste, transparante en betrouwbare informatievoorziening (verder) toe. Het actief optreden en het beleid van de overheid vóór vaccinatie staat echter in schril contrast tot het geheel niet actief optreden ten aanzien van informatieverstrekking over mogelijke risico’s en veiligheid en effectiviteit van vaccinatie op korte en  lange termijn.

De overheid dient tevens informatie te verstrekken over de mogelijke nadelige gevolgen c.q. gezondheidsrisico’s van de vaccinaties (o.a. op basis van art. 2 en 8 EVRM).

Vaccins onvoldoende getest;

Met name voor zwangeren risico’s onduidelijk. De bezorgdheid berust met name op het advies van de Gezondheidsraad (GR) aan de minister VWS van september. Uit dat advies blijkt dat het vaccin tegen de Mexicaanse griep niet een gewone seizoensgriepvaccinatie is, zoals wel wordt gesuggereerd, maar dat aan de vaccins tegen de H1N1 ”adjuvantia (immuunstimulerende middelen) worden toegevoegd, waarmee nog maar beperkte ervaring is opgedaan”. Het gaat hier dus om een volledig nieuw systemisch farmaceutisch product met aanvullende, potentieel schadelijke en onvoldoende geteste ingrediënten.

In datzelfde GR-advies wordt VWS aangeraden om over te gaan tot vaccinatie bij zwangeren terwijl wordt onderstreept dat “er vrijwel geen wetenschappelijke gegevens zijn over het gebruik tijdens de zwangerschap van de in de vaccins gebruikte adjuvantia (immuun-stimulerende middelen)”.

Het is verontrustend dat de overheid op basis van deze gegevens zwangeren aanraadt om zich te laten injecteren met deze niet-gesteste influenza H1N1 vaccins, die nota bene het adjuvans squaleen bevatten, waarvan bekend is dat dit auto-immuunziekten kan veroorzaken. Zeker ten aanzien van de foetus en van jonge kinderen van wie het immuunsysteem nog kwetsbaar en in ontwikkeling is, lijkt dit een riscovol beleid, in strijd met het geldende ‘precautionary principle’ (voorzorgsprincipe). De mogelijke risico’s staan ook niet in verhouding tot de milde griepverschijnselen die de Mexicaanse griep vooralsnog blijkt te veroorzaken.

Kortom, de burger is onvoldoende en bovendien eenzijdig ingelicht ten aanzien van de risico’s van deze vaccins, waardoor h/zij geen werkelijk weloverwogen beslissing kan nemen (informed consent).

Squaleen adjuvans

Met name heerst onrust en onduidelijkheid over het adjuvans squaleen dat is toegevoegd aan de door de overheid aangekochte vaccins, en dat noodzakelijk blijkt om meer vaccinaties te kunnen realiseren met minder beschikbaar viraal materiaal. In de wetenschap en de praktijk bestaat de serieuze verdenking dat vaccins met dit squaleen adjuvans auto-immuunziekten kunnen veroorzaken. Verschillende wetenschappelijke onderzoeken concluderen dat squaleen tot schadelijke gevolgen kan leiden, vooral op de lange termijn. De stof is tevens in verbinding gebracht met het antraxvaccin dat heeft geleid tot het Golfoorlogsyndroom. De vaccins die in Nederland zijn aangekocht, betreffen die van Novartis (Focetria) en GSK (Pandemrix). Deze vaccins bevatten per toediening respectievelijk 9,75 en 10,69 mg squaleen.
Ook wat betreft andere adjuvantia (w.o. polysorbaat 80) bestaan gezondheidsrisico’s waarvan de burger
niet op de hoogte wordt gesteld.

WHO pandemie-status en verplichte vaccinatie

Op basis van de WHO Internationale Gezondheidsregeling, bindend voor 194 landen en geïmplementeerd in Nederlandse Wet Publieke Gezondheid, kan de WHO in geval van een ‘pandemie fase 6’ eenzijdig bepaalde gezondheidsmaatregelen nemen die wereldwijd zullen worden opgevolgd, met name ten aanzien van internationaal reisverkeer. Dergelijke maatregelen voorzien onder andere in verplichte en/of gedwongen vaccinatie, quarantaine, isolatie en medisch onderzoek voor reizigers die als ‘verdacht’ worden aangemerkt bij aankomst in een ‘point of entry’ in een van de 194 ondertekenende landen. Dat kan plaatsgrijpen wanneer men niet in het bezit is van een zgn. ‘internationaal WHO certificaat’, ofwel een bewijs van vaccinatie met een door WHO goedgekeurd vaccin. Alternatieve influenza bescherming is dus niet geldig. Zonder dit vaccinatiecertificaat kan een reiziger als ‘verdacht’ worden aangemerkt, ongeacht of er griepverschijnselen zijn, en kan hij/zij dan alsnog het advies krijgen om zich te laten
vaccineren, of kan h/zij daartoe worden verplicht of gedwongen.

Deze IGR-maatregelen treden pas in werking in geval van ‘a public health emergency of international concern’. De beslissingsmacht daarover ligt uitsluitend en alleen bij de WHO. Ook de beslissing tot het nemen van maatregelen – alsook de aard daarvan – ligt uiteindelijk alleen bij de WHO.

Beroepsmogelijkheden voor de burger zijn niet mogelijk.

Volgens de Europese Commissie zet een pandemie-status ook de deur open naar “fast-track scientific assessment and subsequent authorisation for marketing of human influenza vaccine” en tevens “to authorise the distribution of unauthorised vaccines in an Influenza pandemic”.

Hoewel vermoedelijk met goede intenties ontworpen, biedt de WHO/IGR in feite het juridisch raamwerk voor de mogelijkheid tot een ‘hijack’ van wereldomvang, ten gunste van het behalen van economisch en financieel voordeel door politiek-economische machtsblokken en/of industriële consortia. Door dit internationaal stelsel van regelgeving zou in feite het gehele systeem van mensenrechten en andere verworvenheden kunnen worden ontmanteld. Het reeds geïmplementeerde WHO-IGR-systeem biedt vandaag de dag namelijk geen enkele bescherming tegen een dergelijk grootschalig misbruik.

Dit is dus de reden waarom de pandemie fase 6 werd uitgeroepen …

Echter, er is geen pandemie. In de Zuidelijke hemisfeer is de tweede golf is in het griepseizoen uitgebleven (men heeft daar het rustigste griepseizoen ooit gehad). De WHO had fase 6 daarom allang kunnen terugbrengen tot fase 3 of 4, en dus kunnen we de vaccins gewoon deugdelijk testen.

Onduidelijkheid over trials van het vaccin

In het bijzonder baart het grote zorgen dat er nauwelijks of geen controle is op de feitelijke inhoud van de vaccins. Het is niet bekend of het door het EMEA/FDA voorgeschreven deugdelijk wetenschappelijk onderzoek spoedig kan of zal plaatsvinden, en tevens of, indien de vaccins “in vivo” vooraf worden getest, dit met of zonder de potentieel schadelijke adjuvantia wordt gedaan. Wanneer namelijk zonder adjuvantia wordt getest, geeft dit geen bruikbare informatie over de potentiële gezondheidsschade omdat het merendeel van deze schade juist door de adjuvantia wordt veroorzaakt.

Uit EMEA-documenten blijkt dat de vereiste clinical trials pas achteraf zullen plaatsvinden, niet door een onafhankelijke instantie maar door de “manufacturers” zelf(!), en wel met de eerste doelgroepen die zich “vrijwillig” zullen hebben laten vaccineren. Het is tevens onduidelijk onder welke voorwaarden dergelijk onderzoek en risicoanalyse plaatsvindt. In Duitsland is het bekend geworden dat leden van de regering en het leger zullen worden gevaccineerd met een adjuvantia-vrij vaccin.

Mede in het belang van de volksgezondheid en openbare orde, heeft de Stichting de Rechtbank verzocht om een voorlopige voorzieningen te treffen; te bepalen dat VWS de burger zo spoedig mogelijk, uiterlijk voordat de (eerste) vaccinatie plaatsvindt, alsnog deugdelijk dient te informeren c.q. te waarschuwen over de (mogelijke) gezondheidsrisico’s van vaccinatie, zoals hierboven uiteengezet.

De Rechtbank in Zwolle heeft zich bevoegd verklaard.

De zitting is op 22 oktober 2009 om 14.00, Hanzelaan 351 in Zwolle.

De rechtszaak wordt gesteund door:
www.verontrustemoeders.nl
www.meerwetenoverfreek.nl
www.prikmijmaarlek.nl
www.despuitblijfteruit.nl
www.hetc.nl
www.meld.gezondheidenmilieu.nl
www.wijwordenwakker.org
www.wanttoknow.nl
www.wehaveachoice.weebly.com
www.kiesbewust.wazzup.nl
www.argusoog.org
www.groundcrew.nl
www.citizensinactionbelgium.ning.com
www.tobyornottoby.com
Voor meer informatie: zie …
www.labvirus.com

9 REACTIES

 1. Vanzelfsprekend wordt nadruk gelegd op de aanwezigheid van adjuvans bijvoorbeeld squaleen. Squaleen is op zich niet gevaarlijk, maar wél als het ingespoten wordt én in samenhang met andere ingredienten (lees het uitvoerige manuscript van Teuni Kuiper hierover, link hieronder).

  Squaleen is echter bij lange na niet het enige zeer verontrustende ingredient van de vaccins. Denk aan:
  kwik,
  aluminium,
  antivries,
  formaldehyde,
  kippenei-eiwit,
  verschillende antibiotica’s,
  kankercellen van groene aapjes
  om er maar een paar te noemen.

  Kan iemand uitleggen waarom dit geschikte stoffen zijn om ons menselijk lichaam in te spuiten?
  En hoe ze dan ook nog zouden kunnen beschermen tegen welke griepsoort dan ook?
  Zijn dit niet in zichzelf al zwaar ziekmakende en immuunsysteem ondermijnende/vernietigende stoffen?

  In een stuk van Jon Rappoport las ik dat men in Amerika wil dat men gelooft dat het bij het Swine Flu vaccin om hetzelfde (of misschien een heel klein beetje ander) vaccin gaat dan het ‘normale’ seizoensgriep vaccins.
  Niets is minder waar.
  Er wordt een heel nieuw virus in gebruikt dus is het vaccin compleet nieuw (en experimenteel).

  Alle reden dus om juist een heel uitgebreide, langdurige testfase te houden (wat niet wegneemt dat alle testfases naar mijn mening wegens ondeugdelijkheid achterwege kunnen blijven).

  Voor diegenen die het nog niet hebben, hier de link naar het uitvoerige manuscript van Teuni Kuiper over de gevaren van vaccins.

  http://www.leefbewust.com/vaccinaties.pdf

  In Nederland wordt via het kort geding gevraagd niet te beginnen met vaccineren alvorens de gevraagde informatie boven tafel is.
  Uitgaande van wat wij nu weten over de inhoud en mogelijke/waarschijnlijke gevolgen van het vaccin hoeft daarna vaccinatie helemaal niet meer ter sprake te komen.

  In Frankrijk echter is gisteren begonnen met prikken.
  Vrijwillig ja, maar met een prachtige persconferentie van mevrouw Bachelor waarin ze de vaccins de hemel in prees en de anti-vaccinatie groeperingen “les spécialistes auto-proclamés” = “zichzelf uitgeroepen tot specialisten”, noemde.

  Hoevelen zijn toch weer ‘om’ na deze persconferentie?

  Hoe plant onze mijnheer Klink zijn persconferentie?
  Laten we hopen dat de rechter in Zwolle niet alleen gezond verstand heeft maar ook de moed achter de bevolking te gaan staan.

  Spy-Nose [4] reageerde op deze reactie.

 2. Ben benieuwd naar de uitslag. De NL rechters staan niet bekend om hun onafhankelijkheid en onpartijdigheid.

  “Onafhankelijk deskundige” Osterhaus krijgt opeens een prijs ter waarde van 1 miljoen euro van de Nederlandse staat. Dit stinkt behoorlijk. Voor wat precies wordt hij nu beloond?

  Dat de Duitse ambtenarij een ander vaccin krijgt dan de burgerij zou alle alarmbellen moeten doen rinkelen. De Nazi’s regeren blijkbaar nog steeds in Duitsland.

 3. Ik ben ook zeer benieuwd naar de uitspraak. Kiezen de rechters voor de staat of voor de waarheid.

 4. @marianne [1]:

  “Squaleen is echter bij lange na niet het enige zeer verontrustende ingredient van de vaccins. Denk aan:
  kwik, aluminium, antivries, formaldehyde, kippenei-eiwit, verschillende antibiotica’s, kankercellen van groene aapjes om er maar een paar te noemen.

  Kan iemand uitleggen waarom dit geschikte stoffen zijn om ons menselijk lichaam in te spuiten?”

  Antwoord: dat kan ik niet, behalve voor antivries. Dat is bedoeld voor de wormen, zodat ze je lijk in de winter makkelijker kunnen verorberen. Die vaccinfabrikanten denken eerder aan hen dan aan jou.

  Dank voor je link!

  Spy-Nose.

 5. Het stukje over “adjuvantia (immuun-stimulerende middelen)” trok mijn aandacht. Ik woon in de VS en hier zegt de overheid dat de vaccins voor de VS geen adjuvantia zullen bevatten (zie: “Will the 2009 H1N1 vaccines that are currently recommended contain adjuvants?” http://www.cdc.gov/h1n1flu/vaccination/vaccine_safety_qa.htm)

  Het is voor mij nog wel even de vraag of ook daadwerkelijk adjuvantia zijn toegevoegd aan de huidige Nederlandse vaccins. Daarom ben ik het helemaal eens met Stichting Stralingsarm Nederland dat deze informatie openbaar moet zijn. Tot nu toe kan ik geen informatie vinden over de samenstelling van het vaccin op http://www.grieppandemie.nl

 6. In bovenstaand artikel wordt gesproken over “het advies van de Gezondheidsraad (GR) aan de minister VWS van september”. Kan iemand mij vertellen welk advies dat is en waar ik dat zou kunnen vinden?

  Ik vind het niet hier:

  Publicatiedatum: 17 sep­tem­ber 2009
  “Briefadvies Vaccinatie tegen pandemische influenza A/H1N1 2009: doelgroepen en prioritering (2)”
  http://www.gezondheidsraad.nl/nl/nieuws/briefadvies-vaccinatie-tegen-pandemische-influenza-ah1n1-2009-doelgroepen-en-prioritering-2

  Publicatiedatum: 16 au­gus­tus 2009
  “Vaccinatie tegen pandemische influenza A/H1N1 2009: doelgroepen en prioritering”
  http://www.gezondheidsraad.nl/nl/adviezen/vaccinatie-tegen-pandemische-influenza-ah1n1-2009-doelgroepen-en-prioritering

 7. Meer dan eeuwen terug, rijst nu de vraag “WAAROM?”

  Om maar wat te noemen;

  Waarom heerst er ineens een “Mexicaanse griep” ( lees; varkensgriep)?

  Waarom wel in Westelijke landen/continenten en niet in Oostelijke ( iig, is er een zeer groot verschil)?

  Waarom zoveel gepusht door overheden betreffende het gebruik van een niet getest vaccin?

  Waarom ouderen eerst en dan de rest?

  Waarom 2 verschillende versies ( een burgerlijke en een elite versie)

  Waarom een zo geheimzinnigheid vanuit de Overheden, dit terwijl we over zo veel meer bronnen tot informatie beschikken, kortom waarom nemen de Overheden zoveel risico om te besluiten zo sluimerend en geheimzinnig over samenstellingen en bijwerkingen en de daarom juist nog dubieuzer keuze van prioriteitsgroepen (ouderen vooral )?

  Waarom koopt Klink zoveel vaccins in en verkoopt hij zoveel weer door?

  Het is nu maandag 26 oktober 2009, wie mailt mij de uitspraak van de rechter? Please laat het me weten.

  Sterkte en geluk allemaal

  Sjoebie

 8. Ohh, even vergeten

  Wij willen niets inenten totdat we zeker weten wat er wordt ingeënt en tegen welke prijs ( bijwerkingen )

  Sjoebie

Comments are closed.