vp_toeter

Oorspronkelijk door Jim Beame voor Anarchiel.com

In het dorp waar ik opgroeide lieten wij ons als Gereformeerden nimmer in met de Hervormden. Zoals algemeen bekend zijn Hervormden niet zuiver in de leer en ook niet op de graad. Wij als Gereformeerden troostten ons met de gedachte dat zij om die reden ook zeker niet behouden waren en een enkele reis ter helle bij het verlaten van ‘t aardsche tranendal onherroepelijk hun deel zal zijn. De meeste Hervormden stonken ook trouwens. Echt waar! Was u dat nooit opgevallen? Ze hadden een heel specifieke meur die uit hun neusgaten walmde. Dat kwam omdat ze bij het avondmaal goedkope Zuid-Afrikaanse slobberwijn gebruikten.

Over de “openbaren” hoeven we het al helemaal niet te hebben. Openbare kinderen van het dorp groeiden immers op voor galg en rad en bezochten de openbare school waar normen en waarden niet bestaan. Ik heb ze nooit gemogen en ben altijd in een ruime boog om hen heengelopen. De openbare moeders waren ook in praktische zin openbaar. Als kinderen waren wij daarover goed geïnformeerd: het waren zonder uitzondering allemaal vieze hoeren, zwelgend in de lage lusten des vleesches. Ik had ook geen medelijden toen een openbare moeder op een dag dood in het bleekveld gevonden werd, haar kleren gescheurd en gezicht bebloed. Broeder Minnema, de kerkouderling, kon het niet helpen. Hij was enkel voor Satans verleidingen gezwicht. Net goed. Haar rok was altijd al boven de enkels. Wat verwacht je dan! Van zulk overspelig volk moet je je als behouden en wedergeboren christen verre houden, lispelde tante Roelie altijd met haar borsten op mijn schouder.

Op 26 september organiseerde een aantal achterlijke idioten de Vrijheidsparade. Ze presenteerden zich als “verontruste burgers die zich ernstig zorgen maken om de inperking van privacy en burgerrechten in Nederland en een vrijheidsparade willen organiseren voor IEDEREEN die dat ook zo voelt.” Ik heb me tevoren en erna natuurlijk goed laten informeren. Het zijn uiteraard niet zomaar bezorgde burgers. Dat kan niet. Ze moeten ergens in te delen zijn, net zoals vroeger in het dorp. Zijn het vroomgelovige schapen als ik, die de enig juiste religie aanhangen of behoren ze tot de afvallige bokken: That’s the question!

Kerken en sektes lopen te hoop tegen extreem-linksrechtse Vrijheidsparade als symptoom van decadentie
Gelukkig waren daar de diverse commentaren op de Vrijheidsparade die me de ogen openenden. Zoals die van de ware vrijdenkers van Vrijspreker.nl, met hun vrije open geesten. De deelnemers aan de Vrijheidsparade blijken namelijk “pure socialisten”, zegt zo’n vrije geest. Dat kun je ook duidelijk zien aan hun uiterlijk want het is enkel “een stel neo-hippies, petjesdragers, sjofelmensen en koortsige moekes.” En met dat “tuig” wens je je als verkondiger van het libertarisch evangelie uiteraard “niet te associëren.” Een andere vrijspreker waarschuwt me voor “de socialistische boodschappen op de helft van de spandoeken” en voor het feit dat deze mensen toch overduidelijk “losers” zijn die “geen enkel idee van het concept van vrijheid” hebben. Tegen deze “neo-hippies” met hun “spandoeken met socialistische schijt” is een “grote afkeur” gerechtvaardigd, begrijp ik, omdat “het hippiedom een symptoom is van de decadentie van de Westerse samenleving”, zegt dominee Balkene…, sorry, zegt de schrijver, ongetwijfeld gepokt en gemazeld in de juiste normen en waarden. Geen enkel lid van dit socialistische “tuig” blijkt te deugen want kijk maar: het zijn “kaalkoppige speknekken met een tattoeage van een bebloede dolk op de schedel, lieve oude vrouwtjes, keverachtige padjepejers of macro-biotisch etende veganistische punk-hippies met stinktruien, lapjeshonden, dreadlocks en vlasbaardjes.”

Inderdaad, de schrijver heeft groot gelijk. Ook de commentators van de door de mainstream-media als spreekbuis van “extreem links” bestempelde Indymedia-gemeente hebben me geweldig op weg geholpen. Lastig puntje is wel dat deze – volgens de “rechtsen” – adepten van de kerk van het socialisme, precies het omgekeerde beweren van de vrome aanhangers van het libertarisme: de deelnemers aan de Vrijheidsparade en hun ondersteuners zijn juist allemaal extreem rechts. Omdat partij huppeldepup mee zou doen kun je aannemen dat deelnemers aan de Vrijheidsparade extreem rechts zijn en er “dus vanuit gaan dat mensen die dit soort propaganda op hun site plaatsen, zelf ook niet helemaal zuivere koffie zijn,” schrijft een commentator.

Bij de gelovigen van het Suriname-forum zijn de conclusies al getrokken: de deelnemers aan de Vrijheidsparade zijn aanhangers van de Openbaring van Wilders. De Vrijheidsparade is namelijk extreem rechts met als argumenten: “Komt op mij over als een oproep van een aantal bekrompen mensen en staat bekrompen niet voor beperkt? De vrijheid van Wilders is gebaseerd op de knechting van anderen!”

Op NUjij is men er nog niet geheel over uit of het nu een “zielig initiatief [is] van of zeer rechtse of zeer linkse mensen.”  In elk geval doet meneer Kat mee en dan deugt het natuurlijk niet. Meneer Kat heeft namelijk een radioprogramma bij Argusoog Radio. En Argusoog Radio is volgens de hardcore leden van de NUjij-censuursekte, extreem-rechts en anti-Semitisch want zij hebben kritiek op het doden door Israël van meer dan 1400 Semitische vaders, moeders en terroristenkinderen in de Gaza-strook dit jaar, terwijl het land – zoals wij weten, want ons kabinet zegt dat ook –  hiermee enkel de vrede en democratie voor ogen heeft gehad. En wat is er tegen op vrede? Bovendien: Zionisten zijn méér Semitisch dan Palestijnen, of zoiets, geloof ik…

Helpt u ook mee aan de opdeling van burgers voor uw veiligheid?
In de gehele internet kerkgemeenschap fulmineren verlichtte geesten terecht tegen het extreem-rechtslinkse gedachtegoed dat de Vrijheidsparade duidelijk vertegenwoordigt. Druk bediscussiëren zij tot op heden welke isme-religie de deelnemers aanhangen. Het systeem is heel eenvoudig. Zodra u de hierna volgende woorden hoort kunt u de uitspreker ervan moeiteloos wegzetten. Doet u even mee? Gaan we: “Solidariteit” is socialisme, “Rothchild” is anti-semitisme, “zelfbeschikking” is libertarisme, “samen delen” is communisme, “tegen EU” is rechts-extremisme, “totale chaos” is anarchisme. Een kind kan de was doen, niet? En voor de duidelijkheid; wij zijn geen mensen, neen; wij zijn islamisten, anarchisten, atheïsten, communisten.

U snapt het, het gaat hier niet om iets totaal onbenulligs als waarheidsvinding of rechtvaardigheid, onafhankelijk van stromingen of levensopvattingen. Het gaat om een juiste indeling van de mensheid in rechts of links: spot the terrorist!

Lieve mensen, voor uw eigen veiligheid: zet al deze extreme Vrijheidsparade-deelnemers duidelijk geëtiketteerd in een kooitje weg. Het zal toch niet zo zijn dat dit inderdaad gewoon een groep bezorgde burgers is die een gemeenschappelijke zorg delen? Dat hoort niet! Dan zouden Nederlanders wel eens als eenheid op kunnen treden. Dan zou de groep wel eens heel erg groot kunnen worden, net als het groepje van 300 dat onder Obama unaniem opkwam voor hun rechten en uitgroeide tot een groep van meer dan één tot twee miljoen; de grootste demonstratie in de Amerikaanse geschiedenis (Niet door de NOS uitgezonden uiteraard. Het zou u eens op ideeën kunnen brengen! Alles voor onze veiligheid natuurlijk). Dan zou wel eens kunnen blijken dat wij in aantal veel machtiger zijn dan het minieme clubje dat volgens de koortsige moekes en sjofelmenschen van de Vrijheidsparade onze vrijheden afneemt. En dat willen we natuurlijk niet…

Houd vast aan uw geloof, blijf in uw eigen kerk en laat u niet verleiden tot deelname aan oecumenische activiteiten van ongelovig tuig!
Een Vrijheidsparade waarin bezorgde Nederlanders eensluidend ageren tegen privacyschendingen als de herinvoer van het persoonsbewijs op 21 september jongstleden? Ik wens me niet met deze keverachtige patjepeeërs en macro-biotisch etende, veganistische punk-hippies met stinktruien te associëren. Ik vind mijn enig ware geloof belangrijker dan het feit dat Eurogendfor of het leger door de herinvoer van het persoonsbewijs gekoppeld aan een centrale database de toekomstige vaccinatie-weigeraars moeiteloos kan vinden en afvoeren of Wilders de moslims, mocht hij aan de macht komen. Bovendien: de anarchisten van de anarchiel-sekte mogen wat mij betreft gedeporteerd worden. Het is bewezen dat het allemaal vrijmetselaars zijn die gezamenlijk in stinktruien al weed-paffend in een chaotisch kraakpand het geheime Bilderbergplan ten uitvoer brengen. Ze hebben een heel specifieke meur die uit hun neusgaten walmt. Dat komt omdat deze werkschuwe platzakken bij de avondmaaltijd goedkope Zuid-Afrikaanse slobberwijn gebruiken.

DIVIDE ET IMPERA!

64 REACTIES

 1. @richard [11]: “De vrijheidsparade is bedoeld om samen op te treden tegen de vrijheidsberoving door de overheid ondanks het feit dat de groep kan bestaan uit gereformeerden, libertariers, koortsige moekes en hippies.”

  En daar raak je precies de kern. Wat jij, en gezien de inhoud van het artikel Anarchiel eveneens, niet begrepen hebt is dat je niet “samen op kunt treden tegen de vrijheidsberoving door de overheid” met mensen die vrijheidsberoving door de overheid jegens anderen propageren om de door hen als ‘rechten’ geziene faciliteiten die door die overheid afgedwongen moeten worden veilig te stellen.

  Dat is de essentie van de kritiek: je kunt niet voor vrijheid strijden als je het grondbeginsel van vrijheid niet begrijpt of onderschrijft.

  Sowieso is de inbreng van religie een zwaktebod, dat het hele artikel onderuit trekt. Religie is per definitie niet rationeel, dus waar religie begint houdt de rede op. En dat betekent einde discussie.

  Zie ook de nieuwe Pat Condell.

  Ik denk dat als je wat minder impulsief reageert, zodat je reacties meer door je ratio dan je emoties bepaald worden, er een meer vruchtbare discussie te voeren is. Zo meen je dat Tony je bij skinheads indeelt, maar als je rustig leest zie je dat die associatie niet gemaakt wordt. De vraag is slechts of, als je het normaal vindt dat libertariërs zich met socialisten zouden moeten associëren, je het ook normaal vindt dat libertariërs (of socialisten) zich met skinheads zouden moeten associëren.

  Jouw reactie doet vermoeden dat je absoluut niet met skinheads geassocieerd wenst te worden. Maar wat zou vanuit de libertarische visie het verschil moeten zijn tussen associatie met socialisten en associatie met skinheads? Beide groepen hangen immers verderfelijke ideeën aan.

  Dus probeer voor jezelf eens helder te krijgen waarom je het zelf niet erg vindt om met socialisten te worden geassociëerd, maar wel als het om skinheads gaat. Kan heel verhelderend zijn.

 2. @richard [31]:

  “Nogmaals: het gaat niet om de enig juiste religie achter de Vrijheidsparade. Al beantwoord bij 17 & 25! Christenen bedoelen bv. met vrijheid: de verlossing door den HEERE. Als we een eensluidende ideologie (isme-religie) voor de Vrijheidsparade moeten ontwerpen komen we helemaal nergens.”

  Ik stel u gewoon een persoonlijke vraag. Wat verstaat ú onder vrijheid?

  Woorden kunnen zeer ambigu zijn. En er zijn woorden waar mensen compleet verschillende betekenissen aan toe kennen. Zie ook mijn reactie over een voorstel van een demonstratie voor RECHTVAARDIGHEID.

  Ik wil graag weten wat ú onder vrijheid verstaat. U ontwijkt die vraag bij herhaling en dat is niet bevordelijk voor het vertrouwen.

  Pandora [40] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman [41] reageerde op deze reactie.

 3. @richard [25]: “Het antwoord lijkt me zonneklaar: de vrijheid zoals libertariers dat zien, uiteraard. Anders komen jullie niet, toch?”

  Misvatting! Er is geen “vrijheid zoals libertariers die zien”; er is slechts één vrijheid, en dat is inderdaad de vrijheid zoals in het libertarisme gedefiniëerd.

  Het is namelijk de enige definitie die daadwerkelijke, objectieve vrijheid definiëert, gekenmerkt door het ontbreken van elke vorm van dwang, anders dan vrijwillig aangegane verplichtingen. Een andere ‘vorm van’ vrijheid is er niet.

  Vrijheid is geen arbitraire commodity, waarvan de inhoud aan te passen is aan wat jou op een zeker moment toevallig uitkomt.

 4. @richard [29]:

  “Richard […] verwacht [dus] dat we samen met skinheads lopen voor “vrijheid”. Wat ook veelzeggend is” (21)

  Het enige wat ik je bij 22 als antwoord gaf is: deel me in! (Want dat is wat je steeds doet). Zelf noemde je het feit dat ik een skinhead op persoonlijke titel en met onderschrijving van de doelstelling van de Vrijheidsparade, welkom heet al: “VEELZEGGEND” (nr.21). Het hokje lijkt dus duidelijk.

  Nee dat is het niet!

  Wat ik “veelzeggend” vind is, en dat staat nota bene nog in het citaat erboven, dat er blijkbaar van LIBERTARIERS als bijvoorbeeld mij en Oscar wordt verwacht (daarom gebruik ik het woordje “we”) dat we samen met skinheads lopen voor vrijheid.

  Daar bedoel ik mee te zeggen, dat als je dus geen enkel probleem hebt met het feit dat niet alleen socialisten maar ook skinheads meelopen in zo’n parade, dit des te meer aantoont hoe absoluut ridicuul zo’n parade voor de VRIJHEID is. Geen ideologie te gek of te kwaadaardig, zolang zij die deze kwaadaardige ideologieën onderschrijven de doeleinden van de parade maar onderschrijven (na er hun eigen definitie aan gegeven te hebben).

  Kort gezegd dus, er waren twee mogelijkheden.
  Ofwel je wil niemand “indelen” in hokjes, BEHALVE neo-nazistische skinheads, waarmee je je hypocrisie zou aantonen.
  Ofwel je vindt alle soorten figuren wel best, waarmee je aantoont hoe weinig principieel en serieus de demonstratie uberhaupt is. Want zeg nou zelf, een parade voor vrijheid waar zelfs skinheads welkom zijn en meelopen, kan echt niemand met een beetje gezond verstand serieus nemen.

  Datzelfde hebben mensen als ik en Oscar ook met socialisten. Maar ik vroeg me alleen af of jij dat zelf ook hebt maar dan met fascisten, neo-nazi’s etc.

  Nogmaals, dat je dit zo stellig verwerpt en denkt dat ik je na deze vragen “associeer” met skinheads toont een defensiviteit aan die doet vermoeden dat je zelf maar wat graag mensen in hokjes in wilt delen als het gaat om types die je verwerpelijk vindt.

  Je maakte je nogal druk om die “associatie” die je per abuis dacht dat ik je met skinheads gaf, maar ondertussen is het blijkbaar wel “normaal” dat ik me via deze vrijheidsparade zou associëren met socialisten.

  Zie je de ironie? Of nog niet?

  Oscar [36] reageerde op deze reactie.

 5. @richard [31]:

  “Uitingen die de vrijheid (swastika’s) van anderen afnemen horen daar logischerwijs niet bij.”

  Dus als die skinheads blanke huidkleurige make up op hun nekken poeieren dan zijn ze welkom bij de demonstratie voor vrijheid?

  Andere socialisten, zoals sociaal-democraten, dienen zich dus ook te onthouden van uitingen als hamers en sikkels, rode rozen in vuisten, vuisten in rode rozen, rode sjaaltjes, rode vlaggen, etatistische leuzen etc…mag ik aannemen?

 6. @Tony [36]:

  “Je maakte je nogal druk om die “associatie” die je per abuis dacht dat ik je met skinheads gaf, maar ondertussen is het blijkbaar wel “normaal” dat ik me via deze vrijheidsparade zou associëren met socialisten.”

  Ja, dat was mij ook opgevallen Tony.

  Ik heb overigens die lezing over abortus van Walter Block gevonden: http://mises.org/multimedia/mp3/block/block8.mp3

  @ Richard,

  We dienen niet de socialist, maar de mens achter de socialist die zich zorgen maakt om verlies van vrijheid te zien. Maar als er dan gevraagd wordt naar de mening over een eventuele participatie van een socialist die ook nationalist, ja nationaal-socialist, is dan lijkt u ineens niet het begrip te kunnen opbrengen dat u wel verwacht van ons ten aanzien van niet nazistische socialisten.

  Tony [48] reageerde op deze reactie.

 7. Beste R. Hartman,

  “Wat jij, en gezien de inhoud van het artikel Anarchiel eveneens, niet begrepen hebt is dat je niet “samen op kunt treden tegen de vrijheidsberoving door de overheid”

  Dank voor de vermaning. Nee, dat begrijp ik nog steeds niet. Het gaat hier om het samen ageren tegen privacy- en burgerrechtenbeperkende maatregelen. Dat zijn simpel aantoonbare feiten en is geen ideologie. Ik begrijp er inderdaad geen snars van waarom je niet samen op feiten kunt reageren.

  “Dat is de essentie van de kritiek: je kunt niet voor vrijheid strijden als je het grondbeginsel van vrijheid niet begrijpt of onderschrijft.”

  We moeten dus per se hetzelfde denken om op waarneembare feiten te reageren. Welk grondbeginsel moeten we onderschrijven? Waarschijnlijk het grondbeginsel van de libertarische vrijheidsideologie? (hier gaat het wat mij betreft inderdaad richting sekte).

  “Sowieso is de inbreng van religie een zwaktebod.”

  Ik zie niet in waarom. De enige reden dat religie wordt ingebracht is om te illustreren hoe mensen zich laten verdelen door elkaar in kooien te plaatsen. Kijk ook hoe men andersdenkenden hier op Vrijspreker negatief typeert (koortsige moekes, sjofelmensen en neo-hippies in stinktruien etc.) Hoe het groepsdenken conformering met zich meebrengt en andersdenkenden uitsluit. En dat terwijl het gaat om waarheidsvinding, hetgeen ideologie-overstijgend is.

  “Ik denk dat als je wat minder impulsief reageert, zodat je reacties meer door je ratio dan je emoties bepaald worden…”

  Opnieuw hartelijk dank voor deze vermaning.

  “De vraag is slechts of, als je het normaal vindt dat libertariërs zich met socialisten zouden moeten associëren.”

  We hebben het hier over mensen van vlees en bloed die allemaal aan waarheidsvinding doen op hun manier. Waarom elkaar toch steeds in kooitjes plaatsen en verketteren (wil me er niet mee associëren)? Zijn ze vies, stinken ze, zoals de hervormden in het artikel?

  “Jouw reactie doet vermoeden dat je absoluut niet met skinheads geassocieerd wenst te worden. […] Dus probeer voor jezelf eens helder te krijgen waarom je het zelf niet erg vindt om met socialisten te worden geassociëerd, maar wel als het om skinheads gaat.”

  Weer een psycholiserende aanname. Ik wil wel degelijk met deze mensen geassocieerd worden. Ik ben het alleen absoluut niet met hun groepsideologie eens. Dat wil niet zeggen dat ze als individuen geen ware dingen kunnen zeggen. En elk mens is als individu op de Vrijheidsoparade juist welkom op persoonlijke titel. Waarom toch in vredesnaam die hokjesgeest?

  Maar goed ik reageer impulsief en laat me niet door mijn ratio maar door de emoties bepalen, heb ik vandaag geleerd.

  Dan zal ik het vast ook niet helder kunnen krijgen.

  Oscar [40] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman [41] reageerde op deze reactie.

 8. “ideologie”, “psychologiserende” etc: correctiemode werkt niet.

 9. @richard [39]: @richard [41]:

  Waar het mij om gaat, Richard, is of er bij een parade voor vrijheid hetzelfde wordt verstaan onder vrijheid wat ik onder vrijheid versta. Ik heb hier op de Vrijspreker meerdere malen partijen onder de loep genomen die zich liberaal noemen, danwel het woord vrijheid gebruiken: http://www.vrijspreker.nl/wp/2009/04/waarom-de-pvv-niet-voor-de-vrijheid-is/
  http://www.vrijspreker.nl/wp/2009/05/captivitas/
  En ik constateer steeds weer dat de vrijheid waar ik voor ben, de vrijheid van de anarchistische tak van de Oostenrijkse School, wérkelijke vrijheid dus niet te herkennen is in degenen die zich voor liberaal of voor vrijheid uitgeven. Sterker nog: de meesten die zeggen liberaal te zijn, zijn socialistisch. Als mijn wantrouwen al groot is ten aanzien van degenen die zich liberalen noemen, hoe groot denkt u dat men wantrouwen ten aanzien van socialisten is die nóg linkser zijn dan ‘liberalen’.

  richard [42] reageerde op deze reactie.

 10. @richard [37]: Hoezo vermaning? Selectief en out-of-context quoten is een zeer bedenkelijke vorm van discussiëren; je laat namelijk de essentie van mijn statement, die de gehele 2e alinea beslaat, weg.

  Zoals Oscar [32] al zei: dat is niet bevorderlijk voor het vertrouwen. Mocht het onbewust zijn, dan is het geen wonder dus dat je het niet begrijpt. Lees het nog eens rustig na.

  “Het gaat hier om het samen ageren tegen privacy- en burgerrechtenbeperkende maatregelen”
  Definiëer ‘burgerrechten’ en je valt waarschijnlijk door de mand. Je kunt niet over vrijheid discussiëren als de discussiepartners een verschillende definitie hanteren; dan praat je langs elkaar heen, zoals hier dus ook te zien is.

  “Opnieuw hartelijk dank voor deze vermaning.”
  Dit tekent hoe je in deze discussie staat. Dit was geen vermaning, maar een welgemeend advies. Omdat je te emotioneel reageert blokkeer je je vermogen tot begrijpend lezen; je neemt er gewoon de tijd niet voor.

  “Ik wil wel degelijk met deze mensen geassocieerd worden”
  Dan begrijp je niet wat dat betekent. En dan begrijp ik niet waarom die door jou zo ervaren associatie door Tony (wat het dus niet was) voor jou aanleiding leek de discussie te beëindigen. De massa doet aan “guilty by association”, dus als je met skinheads geassocieerd wenst te worden zal de massa jou daarbij indelen en daarmee niet langer als serieuze gesprekspartner beschouwen.

  “Dan zal ik het vast ook niet helder kunnen krijgen”
  Ik vrees dat het daar wel op begint te lijken…

  richard [44] reageerde op deze reactie.

 11. @Oscar [40]:

  Beste Oscar,

  “Waar het mij om gaat, Richard, is of er bij een parade voor vrijheid hetzelfde wordt verstaan onder vrijheid wat ik onder vrijheid versta.”

  Dat was me al vanaf het begin duidelijk. Het is niet mogelijk om te ageren tegen feitelijk aantoonbare privacy- en burgerrechtenafbrekende maatregelen zonder dat we allemaal dezelfde gedachte hebben als jij.

  Oscar [43] reageerde op deze reactie.

 12. @R. Hartman [41]:

  “Selectief en out-of-context quoten is een zeer bedenkelijke vorm van discussiëren.”

  ??? Blijkbaar. Opnieuw dank voor de vermaning.

  “Zoals Oscar [32] al zei: dat is niet bevorderlijk voor het vertrouwen.” (Oscar zei: “Ik wil graag weten wat ú onder vrijheid verstaat. U ontwijkt die vraag bij herhaling en dat is niet bevordelijk voor het vertrouwen.”)

  Ook dat nog. Een vertouwensbreuk omdat ik meedeel dat de Vrijheidsparade niet uitgaat van een “ware” ideologie. Opnieuw dank voor de terechtwijzing. Ik zie niet in wat mijn persoonlijke invulling over vrijheid hier toe doet. We hebben het hier over de Vrijheidsparade.

  “Definiëer ‘burgerrechten’ en je valt waarschijnlijk door de mand.”

  Bij jullie vast en zeker want alleen de Liberarische ideologie heeft de juiste definitie. Dat door de mand vallen geldt vast ook voor mijn definitie van vrijheid.

  “Je kunt niet over vrijheid discussiëren als de discussiepartners een verschillende definitie hanteren; dan praat je langs elkaar heen, zoals hier dus ook te zien is.”

  Nogmaals, de VP gaat niet uit van een strikt omlijnde gemeenschappelijke ideologie. Het gaat om het ageren tegen feitelijk waarneembare vrijheidsbeperkingen als de herinvoer van het persoonsbewijs per 26-09 etc. etc. Inderdaad is er sprake van twee monologen. Dat heb je altijd als men het patent heeft op de absolute waarheid.

  “Omdat je te emotioneel reageert blokkeer je je vermogen tot begrijpend lezen.”

  Ik zal hier maar niet op reageren want het zijn volgens jou absoluut geen belerende en pychologiserende vermaningen, begrijp ik (of: ik zal het wel niet begrijpend kunnen lezen vanwege al mijn vermeende emoties).

  “dus als je met skinheads geassocieerd wenst te worden zal de massa jou daarbij indelen en daarmee niet langer als serieuze gesprekspartner beschouwen.”

  Weer dat hokjesdenken. Ik praat met iedereen als ik dat wil. En als men mij in een hokje wenst te drukken en niet meer met me wil praten moet men dat vooral doen! Ik hoef niet per se bij de groep/massa te horen. Als oucast heb ik ervaring. Dat deert me niet.

  ” “Dan zal ik het vast ook niet helder kunnen krijgen”
  Ik vrees dat het daar wel op begint te lijken…”

  Beste heer R. Hartman, opnieuw mijn hartelijke dank voor deze terechtwijzing!

  Oscar [45] reageerde op deze reactie.
  Ratio [50] reageerde op deze reactie.

 13. @richard [46]:

  “Ook dat nog. Een vertouwensbreuk omdat ik meedeel dat de Vrijheidsparade niet uitgaat van een “ware” ideologie. Opnieuw dank voor de terechtwijzing. Ik zie niet in wat mijn persoonlijke invulling over vrijheid hier toe doet. We hebben het hier over de Vrijheidsparade.”

  Ik vraag gewoon, nogmaals, uit interesse, wat volgens ú vrijheid is. Het beantwoorden van die vraag heeft u steeds ontweken. En nu weer. Wat is volgens u vrijheid?

 14. @Oscar [43]:

  Zie 41 & 33:
  “Definiëer ‘burgerrechten’ en je valt waarschijnlijk door de mand (41).”
  “Er is slechts één vrijheid, en dat is inderdaad de vrijheid zoals in het libertarisme gedefiniëerd (33).”

  Eerder zei je: “Mijn overtuiging is dat anarcho-kapitalisme niet alleen de meest ethische, maar ook de enige ethische ideologie is” (2).

  Na alle vermaningen, vertrouwensbreuken en terechtwijzingen durf ik niet meer, beste Oscar. Geplet door het kolossale gewicht van al jullie wijsheid heb ik toch niets meer te melden? Ik val ongetwijfeld door de mand als jullie mijn simpele gestamel afzetten tegen de hoogmorele definieringen van het anarcho-kapitalistisch libertarisme. Misschien had ik stiekem wel dezelfde definitie als jullie maar heroverweeg ik deze omdat dit type “vrijheid” me wel erg dogmatisch en exclusief overkomt. Net als de dogmatiek in de Gereformeerde kerk.

  Andre [47] reageerde op deze reactie.
  Tony [51] reageerde op deze reactie.
  Oscar [58] reageerde op deze reactie.

 15. @richard [46]:

  Wat denk je hier van:

  Vrijheid / individuele vrijheid
  Vrijheid in libertarische (Z) zin heeft altijd betrekking op het individu. Een individu is vrij als hij soeverein is:
  als hij/zij het recht heeft zijn leven te leiden zoals hij zelf wil, zolang hij datzelfde recht van ieder ander respecteert.
  Hij moet het recht hebben om “neen” te zeggen tegen elke eis van wie dan ook.
  Kortom: Vrijheid in libertarische zin is eenvoudig :
  “HET ONTBREKEN VAN DWANG DOOR ANDERE MENSEN”.

  richard [49] reageerde op deze reactie.
  Ratio [57] reageerde op deze reactie.

 16. @richard [44]:
  Probeer het nog eens, maar deze keer met inhoudelijke argumenten, in plaats van oppervlakkige verwijten met als doel je discussiepartner in diskrediet proberen te brengen en daarmee op een valse manier vast te zetten.

  Wat ik heb gezien van die parade is niet mensen die opkwamen voor vrijheid, maar mensen die ook eens graag met hun tengels op de knoppen willen zitten.
  Maar ik geef toe, in die positie heb je natuurlijk een relatief hoge mate aan vrijheid.
  richard [52] reageerde op deze reactie.

 17. @richard [46]:

  Misschien had ik stiekem wel dezelfde definitie als jullie maar heroverweeg ik deze omdat dit type “vrijheid” me wel erg dogmatisch en exclusief overkomt.

  Wat je bedoelt te stellen is dat we naar jouw mening te weinig zin hebben om zaken als vrijheid te willen relativeren door het open voor velerlei interpretatie te houden.

  Dat klopt.
  Als dat dogmatisch is, dan zijn we super-dogmatisch.

 18. @Ratio [50]:

  “Oppervlakkige verwijten, bedoeling om anderen in diskrediet te brengen, op valse wijze vastzetten” & “mensen die ook eens graag met hun tengels op de knoppen willen zitten”.

  Ik wist niet dat ik als niet-libertarier zo zondig ben. Tja, wat kan ik tegen zoveel mensenkennis inbrengen. Dank!

  (51): Oh nee, geen relativering alstublieft! Je waarheid is absoluut!

  Hartverwarmend al deze liefdevolle libertarische vrijheid! Ik sluit me zeker bij jullie aan!

  Tony [54] reageerde op deze reactie.

 19. @richard [49]:
  Ah mooi, vrijheid gedefinieerd.
  Nu nog afkomen van het politiek-correcte dogma dat deze definitie openstaat voor interpretatie.

  edit:@richard [52]:
  Ah, we hebben een trol. Je bent net op tijd. Van een zeker klein stroompje water heb ik al lang niets meer gezien.

 20. @richard [52]:

  Voor vrijblijvend en nietszeggend geneuzel over “vrijheid” dat voor iedere interpretatie openstaat kun je je beter niet bij het libertarisme “aansluiten”, nee.

  Had je gedacht dat vrijheid zo’n loos en niets betekenend begrip zou zijn bij libertariers, dan?

  Dan was dat inderdaad een misvatting.

  En kom nu maar weer met een sarcastische dooddoener, want als je iets wel goed kan, is dat het.

 21. 54:

  “Voor vrijblijvend en nietszeggend geneuzel over “vrijheid” dat voor iedere interpretatie openstaat kun je je beter niet bij het libertarisme “aansluiten”, nee.”

  Ik begrijp dat alle niet-libertariers neuzelen? Of ben ik nu weer sarcastisch?

  “Had je gedacht dat vrijheid zo’n loos en niets betekenend begrip zou zijn bij libertariers, dan?”

  Integendeel, waar beweer ik dat, beste Tony? (‘k Zou niet eens durven).

  “En kom nu maar weer met een sarcastische dooddoener, want als je iets wel goed kan, is dat het.”

  Dit is in zichzelf een dooddoener om prikkelende tegenwerpingen af te doen en er niet op te hoeven reageren. Maar dank voor het compliment (of is dit weer sarcastisch).

  Ratio [57] reageerde op deze reactie.

 22. @Anarchiel
  Lekker goedkoop om je verhaal neer te plempen en dan iedereen maar over elkaar heen laten vallen.
  Dit verhaal heeft niets te maken met de reacties van het voorgaande artikel. Het heeft alles te maken met de projectie van de schrijver.
  Kom eens met wat curiositeit waarom de mensen, waaronder ik, hebben gereageerd op de schijnbare tegengestelde belangen.

  In deze maatschappij doen we veel moeite om woorden die gevaar voor de heersers opleveren een ruimere of valse negatieve betekenis te geven.

  Vrijheid is niet een woord wat voor interpretatie vatbaar is.

  Een parade, door politie gecontroleerd en door divers pluimage belopen waaronder geweldsaangangers, als “vrijheidsparade” te bestempelen is een gotspe.

  Daar mag best tegen geageerd worden, me dunkt!

 23. @richard [55]:
  Even opnieuw beginnen.

  Jij bent het eens met de definitie van vrijheid die hier wordt gegeven, niet? En ben je het ermee eens dat deze definitie consistent en objectief toegepast dient te worden?

  Met dingen als “arbeidsrechten” wordt tegen die definitie, als deze cosistent en objectief toegepast wordt, ingegaan. Om arbeidsrechten vast te stellen moet eerst geweld geïnitieerd worden(oftewel vrijheid afgenomen) tegenover bijvoorbeeld de werkgever. Er zaten een aantal mensen tussen de vrijheidsparade, welke arbeidsrechten voorstonden, oftewel de initiatie van dwang/het afnemen van vrijheid tegenover de werkgever, bedoeld of onbedoeld. Dit is een van vele voorbeelden van dingen welke het grootste deel van de mensen in de vrijheidsparade aanhing. Vandaar dat gevonden wordt dat mensen niet voor de vrijheid paradeerden, maar vooral voor socialistische voorzieningen e.g. beperking van de vrijheid van mensen die wat hoger staan in de inkomstenladder.

  Ik houdt men niet tegen socialistische idealen te hebben, maar verwar het niet met vrijheid. Het is enkel eenzijdige “vrijheid”.

 24. @richard [48]:

  Over dogmatiek gesproken. Met een dogma wordt oorspronkelijk een leerstelling bedoelt die zo helder, duidelijk en onomstotelijk is dan men er niet meer over na hoeft te denken. Het is begrijpelijk dat dogma is gaan betekenen vastgeroestte leerstelling die toe is aan revisie, aangezien er heel veel het heroverwegen waard is, maar volgens de aanhangers van het dogma geen revisie behoeft. Ik zou de belangrijkste leerstellingen van het libertarisme niet zien als dogma in de tweede betekenis des woords. Een ultra-gereformeerde leerstelling dat ‘alles gedetermineerd is, er sprake is van pre-destinatie, geen vrije wil en dat het in het beginne al vast stond of je uitverkoren bent of dat je naar de hel gaat en dat je als mens daar niets aan kunt veranderen’ werd gepresenteerd als dogma in de oorspronkelijke betekenis, maar omdat nogal wat op aan te merken is bleek de leerstelling vastgeroest te zijn. De remonstranten, meer gematigde calvinisten, vroegen zich namelijk af hoe er zonden konden bestaan als alles gedetermineerd was en er geen sprake was van vrije wil. Uiteindelijk verloren de remonstranten, na eerst op argumenten gewonnen te hebben, de mini-burgeroorlog die uitbrak naar aanleiding van deze twist om leerstellingen, de pro-remonstrant Johan van Oldebarnevelt werd onthoofd en het remonstrante geloof verboden. Kijk, dát is dogmatiek.

  Het uitgaanspunt dat de definitie van vrijheid de afwezigheid van dwang is, is voor uitleg vatbaar en het is wenselijk het uit te leggen aan mensen die nog niet overtuigd zijn. Maar het is geen dogma in de moderne betekenis des woords.

  ” Zoals in de Gereformeerde kerk: hete hoofden en koude harten.”

  Ik ben een buitengemeen warmhartig mens. Ik ontwikkel mij door gevoel en rede. En ben bereid om veel van mijn vrije tijd op te offeren om mij in te kunnen zetten voor de vrijheid en dat doe ik vooral om mijn geliefde medemensen te wekken. Misschien dat sommigen, geheel terecht, zullen opmerken dat dit in mijn eigen belang is, maar ach…zuiver altruisme ben ik nog nooit tegen gekomen bij mensen.

  Wat ik u vandaag of morgen hoop duidelijk te maken is dat als je eenmaal overtuigd bent van wat vrijheid werkelijk is, die hele sectarische lappendeken van pseudo-vrijheden je niet meer voor zult komen als bont en leuk, maar als uitingen van armzalige ignorantie. Libertariers zijn niet van het ‘anything goes’. Als je tot wezenlijke waarden bent gekomen, ik spreek nu geheel voor mezelf, dan is het gedaan met waardenrelativisme, ‘anything goes’ en ‘ik mijn mening, jij jouw mening’. Anarcho-libertarisme, anarcho-kapitalisme, non-agressie…hoe je het ook wilt noemen is als ethisch principe NIET GELIJKWAARDIG aan andere definities en principes met betrekking tot vrijheid.

  ricardo [59] reageerde op deze reactie.

 25. @Oscar [58]:

  De Vrijheidsparade doet niet aan “waardenrelativisme”, “anything goes”, “ik-mijn-mening,- jij-jouw-mening” zoals hier steeds gesuggereerd, omdat de Vrijheidsparade eenvoudig geen absolute ideologische of geloofsuitspraken doet. De VP wil gezamenlijk als burgers ageren tegen de feitelijk aantoonbare afbraak van privacy- en burgerrechten door de overheid.

  De VP wil de sektarische lappendeken – dit verdeelsysteem van hokjesdenken – openscheuren door ieder mens op individuele basis, op persoonlijke titel uit te nodigen en niet als representant van een –isme.

  Dat betekent dat –ismen ook niet hun stempel mogen drukken op de VP. Dat betekent dat fascisme, socialisme, communisme, protestantisme, zionisme, islamisme etc. als aloude verdeel- en heersmechanismen niet welkom zijn maar wel die individuele mens met zijn individuele opvattingen. Door te blijven vasthouden aan je eigen –isme doe je mee aan het verdeel- en heersspel waardoor machthebbers al sinds de Romeinse tijd hun posities veilig stellen. Dit is precies wat ze willen. Van de Rockefellers is bekend dat ze zowel het ene -isme als het tegenovergestelde -isme financierden. Zij waren zowel financiers van de zwarte Civil Rights Movement als van de Klu Klux Klan. Amerikaanse bankiers financierden in de eerste helft van de 20ste eeuw zowel de installering van Hitlers fascisme als het communisme.

  Het gaat uiteindelijk om waarheidsvinding en wellicht blijkt jullie visie de enig juiste en de socialistische volstrekt onjuist (ik begrijp overigens jullie bezwaren tegen het socialisme, maar dat terzijde). Maar plak op die individuele mensen met hun individuele visies toch in godsnaam niet steeds die etiketten!!! Daarmee handhaaf je het verdeel- en heersmechanisme en houd je het verrotte systeem in stand. Je zet mensen in een kooi. Je zondert ze af. In feite ben je dan zelf onderdeel van het systeem en eigenlijk medeplichtig aan de status quo!

  De VP wil gezamenlijk als burgers ageren tegen de feitelijk aantoonbare afbraak van privacy- en burgerrechten door de overheid. Dit is gewoon een lijstje dat geproduceerd kan worden. Het gaat hier – voor de zoveelste keer – niet om een ideologie of geloof. Waarom zouden mensen niet gezamenlijk tegen deze feiten kunnen ageren zonder dat ze allemaal verplicht islamiet, libertarier of protestant moeten zijn? In de Amerikaanse Civil Rights Movement ageerden katholieke, libertarische, socialistische en protestantse zwarte Amerikanen unaniem tegen feitelijk aantoonbare vrijheid- en burgerrechten beperkende maatregelen.

  Een effect kan zijn dat burgers bewuster worden vooral als de groep flink groot wordt (en dat wordt hij niet als we allemaal de libertarische visie moeten onderschrijven). Na de bewustwording kan men verder gaan nadenken en uiteindelijk misschien tot een eensluidende visie over vrijheid komen, misschien zelfs overeenkomstig de libertarische (dat moet voor jullie toch wel de hemel op aarde zijn). Door een ideologie als enig juiste te presenteren zetten mensen daarentegen de hakken in het zand, ook al is hij als enige waar. Door deze andersdenkenden bovendien neer te zetten als “kaalkoppige speknekken met een tattoeage van een bebloede dolk op de schedel, lieve oude vrouwtjes, keverachtige padjepejers of macro-biotisch etende veganistische punk-hippies met stinktruien, lapjeshonden, dreadlocks en vlasbaardjes” doen ze dat ook, ook al typeer je jezelf als nog zo’n warm mens. En nogmaals: ik zeg niet dat jullie ongelijk hebben maar het gaat niet om het gelijk bij de Vrijheidsparade.

  Oscar [63] reageerde op deze reactie.

 26. Ik ben halverwege deze discussie afgehaakt, omdat er te weinig inhoud te bespeuren valt aan alle kanten. Neemt u het me alsublieft niet kwalijk. 🙂

  Wat ik nog wel graag zou willen toevoegen:
  We zijn dit project met een paar mensen begonnen en hebben duidelijk aan het begin gesteld dat het een open project is, waarbij iedereen die zich kan vinden in de begrippen: vrijheid van het individu en geweldloos handelen zich kan aansluiten. Ik heb vanuit deze hoek van filosoferende vrijheidsliefhebbers vrijwel niets vernomen dat als constructieve bijdrage kan worden beschouwd, op een paar mensen na. En deze mensen weten wie ze zijn.

  Nu gaan lopen zeiken en stellen dat het allemaal mislukt is en een groot drama is, komt op mij erg zielig over. Als je werkelijk maatschappelijk betrokken bent, en je vind dat we momenteel afglijden naar een politiestaat waarin de vrijheid van het individu ondergeschikt gemaakt wordt aan een collectieve dwingelandij van hier tot aan Jupiter, dan zou je mogelijk je afzeikerige toon beter richting de heren dictators kunnen richten, ipv aan de mensen die hun goede bedoelingen proberen om te zetten in concreet handelen.

  Dat dit niet jouw manier van handelen is, soit. Ieder zijn ding, maar het niveau waarop ENKELE INDIVIDUEN hier reageren is werkelijk buiten proportie en laat precies datgene zien waar deze maatschappij aan ten onder gaat:
  -Verdeel en heers,
  -haat,
  -afgunst
  -en dwingelandij van een groepje elitaire klootzakken.

  Wat mij betreft zijn de laatste hier niet van toepassing, maar de eerste wel. En deze werkt de anderen in de hand.

  Ik wil graag afsluiten met iets waar ik mij voor de volle 100% in kan vinden, en waar de Vrijheidsparade mede op gefundeerd is:

  http://www.youtube.com/watch?v=nuYSVCW9ILs

  P.s. nog steeds dezelfde Michel hier 😉

  P.p.s mogelijk is een vrijwillig registratiesysteem een goed idee. Werkt op Anarchiel.com ook erg goed. Dan weet je dat de vaste reaguurders de juiste zijn, en laat je daarnaast ook de casual passant de kans om te reageren.

  P.p.p.s In deze lijn wil ik ook de Vrijspreker verzoeken om de google shite van deze site te halen. Als we het over privacy en vrijheid hebben is dit niet een goed voorbeeld. Uiteraard geheel jullie keuze, maar ik wilde het nog even kwijt, omdat het me enorm stoort dat ik bij 80% van de sites mijn IP adres moet afstaan aan deze megacorporatie en de Amerikaanse overheid.

  Andre [61] reageerde op deze reactie.
  Oscar [62] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.