DriesocialistischepoliticilogosDe drie voornaamste, meest invloedrijke, hoofdstromingen van het socialisme zijn communisme, nationaal-socialisme en sociaal-democratie. Deze drie takken van socialisme zijn allen ontstaan in de 20ste eeuw. Het communisme en de huidige sociaal-democratie ontstonden tussen 1900 en 1920, als gevolg van een breuk binnen de internationalistische socialistische beweging. Een van de redenen dat het kwam tot deze breuk was de afname van het vertrouwen dat de kapitalistische orde langs democratische weg omver kon worden geworpen.

Het schisma in het internationale socialisme vond in Rusland plaats in 1903, toen de Bolsjewieken uit de Russische Sociaal-democratische arbeiderspartij stapten en in Nederland tussen 1909, toen de revolutionair geörienteerde marxisten uit de SDAP werden gezet, en 1918; toen de Communistische Partij Holland werd opgericht. Het nationaal-socialisme ontstond vlak na de Eerste Wereldoorlog.

Juist vanwege de combinatie van overeenkomsten en verschillen op essentiële punten is het onderlinge wantrouwen, en de haat, tussen de aanhangers van de drie socialismes altijd groot geweest.

De communisten streven naar de nationalisering van alle productiemiddelen. De sociaal-democraten en de nationaal-socialisten hebben er weinig moeite mee om, ook al is het om pragmatische redenen, privébezit deels in tact te laten als de overheid in sterke mate controle kan uitoefenen.

Het gebrek aan economische vrijheid is onder een communistisch regime het grootst en bij een sociaal-democratisch bestuur het minst groot. Nationaal-socialistisch bestuur zit ten opzichte van sociaal-democratie en communisme in het midden. Minder collectivistisch dan communisten, maar collectivistischer dan sociaal-democraten. Men zou de verschillen en overeenkomsten tussen de drie socialistische hoofdstromingen schematisch weer kunnen geven.

schemsoc

Doordat veel sociaal-democraten in navolging van de communisten de nationaal-socialisten ‘fascistisch’ en rechts zijn gaan noemen staan veel mensen, die door sociaal-democratische ideologen beïnvloed zijn, er niet bij stil dat het nationaal-socialisme een ideologie is die een sterkere mate van socialisme voor staat dan de sociaal-democratie en om die reden, vooral in sociaal-economisch opzicht, linkser te noemen is dan sociaal-democratie.

Zowel het partijprogramma van de NSDAP als de praktijken van de partij van Hitler maken duidelijk dat nationaal-socialisten radicalere socialisten zijn dan sociaal-democraten.

Zo eisten de nationaal-socialisten o.a. dat:

1) al het inkomen dat niet afkomstig is van arbeid moest worden afgeschaft

2) alle bedrijven die georganiseerd zijn in kartels genationaliseerd moesten worden

3) de nutsbedrijven genationaliseerd moesten worden

4) dat grote bedrijven hun winst moesten delen met hun arbeiders

5) er een staatspensioen moest komen

6) er een verbod op speculatie, te beginnen bij de speculatie met onroerend goed, moest komen

7) het Romeinse recht, met een vorm van individuele eigendomsrechten als basis, zou worden vervangen door een op collectivistische leest geschoeid Duits recht

8 ) staatsonderwijs moest worden ingevoerd.

Ludwig von Mises schreef in het jaar van de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog het volgende: De Nazi’s dwongen geen prijsbeheersing af binnen een markteconomie, zoals hun buitenlandse bewonderaars beweren. Voor hen was prijsbeheersing slechts een methodiek binnen het kader van een systeem dat in alle opzichten er een was van centrale planning. In de Nazi economie was er geen sprake van privé initiatief en vrij ondernemerschap. Alle productie activiteiten werden geleid door het Reichswirtschaftsministerium. Geen onderneming was vrij in zijn handelen af te wijken van de voorschriften van de overheid.

Commercial and Financial Chronicle, 20 december 1945(vert. Ondergetekende).

De afkeer van elkaars ideologie is goed te verklaren omdat communisten, nationaal-socialisten en sociaal-democraten allemaal de arbeiders aan zich willen binden, terwijl zij streven naar de staatsmacht. Hoewel de politici van de diverse socialistische stromingen elkaar publiekelijk verguisden en vooral de verschillen benadrukken staan de diverse socialistische ideologieën niet zo ver van elkaar af als men doet voorkomen.

Het sociaal-economische beleid van de sociaal-democraten lijkt, hoewel minder links dan het nazistische, veel op het sociaal-economische beleid van de nationaal-socialisten. Hitler, en veel andere nationaal-socialisten, voelde zich ideologisch verwant met de communisten maar haatte het internationalistische karakter van die ideologie. De communisten, op hun beurt, vonden het nationalistische element van het nationaal-socialisme een gevaar voor de internationale wereldrevolutie. Sociaal-democraten hebben een afkeer van hun linksere opponenten vanwege het ondemocratische karakter van communisme en nationaal-socialisme.

Behalve verschillen zijn er opvallende overeenkomsten tussen communisme, nationaal-socialisme en sociaal-democratie. Alle drie ideologieën zijn socialistisch, zijn voorstander van gedwongen herverdeling en een sociaal vangnet ten koste van (een deel van) de bevolking, komen op voor groepen mensen die zij aanmerken als zwakkeren in de samenleving, staan alle drie een beperking van individuele vrijheid en beperking van vrijheid van meningsuiting voor, zijn voorstander van verregaande regulering door de overheid op allerlei vlakken en een tegenstander van een vrije markt.

Nog los van de massamoordpartijen en genociden zijn de communistische en nationaal-socialistische varianten van het socialisme het meest destructief. Sociaal-democratie heeft een iets langere adem dan het communisme en nationaal-socialisme, en heeft ook minder doden veroorzaakt, maar komt als een sluipmoordenaar. De huidige economische crisis markeert het totale failliet van de sociaal-democratie. Socialisme, ook de milde variant, leidt tot de ontwrichting van samenlevingen, sociaal-culturele degeneratie en economische crisis.

Het moge waar zijn dat sociaal-democraten, in tegenstelling tot aanhangers van het communisme en nationaal-socialisme, staatsburgers niet direct van hun leven beroven maar zij ontnemen de mensen wel een groot deel van hun geld, vrijheid, cultuur, sociale cohesie en menselijke waardigheid. Daarom dienen ook de meest lichte varianten van het socialisme met alle niet-agressieve middelen die ons ter beschikking staan, in de eerste plaats met het woord, krachtig bestreden te worden zodat de 21ste eeuw, na een eeuw van dictatoriaal-socialistisch bloedvergieten en democratisch-socialistische decivilisatie, een eeuw kan worden van vrijheid, beschaving, ontwikkeling, welzijn en welvaart.

Oscar

november 2009

 

Op het plaatje zijn in het bovenste gedeelte drie socialistische politieke leiders te zien. Van links naar rechts: Josef Stalin (1879-1953), Adolf Hitler (1889-1945) en Wouter Bos (1963). Onder, van links naar rechts (niet toevallig in deze volgorde) : hamer en sikkel, symbool van het communisme; het hakenkruis, symbool van het nationaal-socialisme; de rode roos (met een vuist) , symbool van de sociaal-democratie.

77 REACTIES

 1. Ik denk dat je, je moet afvragen waarom deze vormen zijn ontstaan. Ik heb het er niet over dat het wel of geen goeie systemen zijn.

  Voordat ze zijn ontstaan was er ook geen vrije open markt.
  Er was ook geen open kapitalisme.

  De mensen die arm geboren waren kregen nooit geen kansen op scholing of op goede zorg.
  De bestaande elite zorgde er wel voor dat ze geen kans kregen.
  Dit waren schijnliberalen. Ze zijn niet uitgestorven.

  Uit noodzaak gingen deze mensen samen werken in de vorm van vakbonden en socialistiche partijen. Dit was hun kans om wel kansen te krijgen. Deze waren er anders nooit gekomen.

  Ook toen al werden burgers belemmerd in het ondernemen door:

  1 Geen geld om te beginnen.
  2 Connectie van banken en de bestaande elite om hun positie te behouden en ze dus geen geld te lenen.
  3 Connectie tussen elite en bestuurders.
  4 Geen scholing, er moest geld komen om te eten en dus was de elite hun altijd de baas.

  De enigste sterke punt die ze hadden was eendracht, samenwerken. De bestaande elite bezat immers alles al.
  Via liberalisme mag je prive bezit niet afpakken door socialisme.

  Maar wat als deze alles had verkregen door corruptie en zichzelf alles hadden toegeeigend.
  Baronnen, Koningshuizen, Landheren, etc.

 2. Ik denk dat bepaalde systemen in bepaalde jaren wel op hun plek waren. De balans was totaal een kant op geslagen met een enorm overgewicht. Jaren was dit in balans.
  De balans is/gaat nu de andere kant opslaan met overgewicht.

 3. Geen enkel systeem is perfect.
  Perfect kan uiteindelijk maar één vorm aannemen.
  Dan zou alles gelijk zijn.
  Dat zou wel erg saai zijn.
  Voor of nadelen zijn er niet meer, alles is immers gelijk.
  Iedereen was even slim.
  Ieder wil hetzelfde.
  Dit wordt oorlog.
  Gelukkig is niet alles perfect.

  Een perfecte wereld is wereld zonder oorlog.

  wie weet raad?

  Nu is het nog anders.
  Wat voor de een nadeel is, is voor de ander een voordeel.

  Oscar [6] reageerde op deze reactie.

 4. @Romee [5]:

  Kapitalisme is geen systeem. Kapitalisme is het ontbreken van mensen en organisaties die het aanmatigen van het uitoefenen van agressie beschouwen als legaal en legitiem. Georganiseerd sociaal gedrag en sociale vangnetten kunnen ook bestaan als niemand claimt geweld te mogen gebruiken om zijn doelen te bereiken.

  Romee [7] reageerde op deze reactie.

 5. @Oscar [6]: Dit geeft aan dat er voor het bestaan van bovenstaande systemen, dat er ook geen kapitalisme bestond.
  Sociaal gedrag en sociale vangnetten kwamen niet spontaan.
  (alleen om zieltjes te winnen door de kerk)

  Men wou of probeerde dit oplossen met bovenstaande systemen.
  Oscar [8] reageerde op deze reactie.

 6. @Romee [7]:

  Klopt. Maar er bestond wel meer kapitalisme. Dat is ook een van de belangrijke redenen waarom er zich een industrie heeft kunnen ontwikkelen. Dat is een van de belangrijke redenen waarom er in de 19de eeuw een bevolkingsexplosie kon komen. Mensen namen van oudsher veel kinderen omdat de kindersterfte zeer hoog was. Door de verbeterde omstandigheden bleven er ineens meer kinderen in leven. Natuurlijk was de 19de eeuw niet kapitalistisch. Er bestonden wetten die bepaalde mensen privileges gaven. Er bestond ook veel corporatisme. Het is echter niet moeilijk in te zien dat de kindersterfte in de 19de eeuw erg hoog zou zijn geweest als men in 1800 tot het socialisme zou zijn overgegaan. Dat anno 2009 de mensen in het Westen niet van honger sterven in de straten is te danken aan de golf van uitvindingen die mogelijk zijn gemaakt door de relatieve vrijheid van vóór de Eerste Wereldoorlog.

  Ik heb oneindig maal liever een samenleving met vangnetten van christenen met de Bijbel in de hand, op een vrije markt, die zieltjes willen winnen dan de vangnetten van socialisten met een machinegeweer in de hand, in een etatistische maatschappij, die de zielen van mensen ontnemen.

  Romee [10] reageerde op deze reactie.

 7. Ik heb oneindig maal liever een samenleving met vangnetten van christenen met de Bijbel in de hand, op een vrije markt, die zieltjes willen winnen dan de vangnetten van socialisten met een machinegeweer in de hand, in een etatistische maatschappij, die de zielen van mensen ontnemen.

  Dan heb je dikke mazzel, want de wereld is op dit moment vergeven van hetgeen je oneindig maal liever wilt hebben.
  Oscar, oh jij mazzelkont!
  Oscar [11] reageerde op deze reactie.

 8. foei toch Bos op een rij met twee massamoordenaars, je had Mao ipv Bos moeten plaatsen, , rijken en armen zijn tegen de business , de rijken omdat er rijken bij komen, de armen omdat ze jaloers zijn op succes en dan maakt ze elkaars bondgenoot, wat niet wil zeggen dat je er wakker van moet liggen verder.

  Oscar [13] reageerde op deze reactie.

 9. @Oscar [13]:

  Mao was net zo als Stalin en Hitler massamoordenaar, Bos is dat niet, hoort niet in het rijtje thuis.
  Ik heb te weinig verstand van wat en wie van alles en nog wat zijn, mensen zeggen dat ze ‘iets zijn’ of dat ze er zijn voor het heil van iets /hun land whatever en even later vermoorden ze miljoenen mensen ergens om zoals de ‘grote drie’ van de massamoord.
  (en Pol Pot die mongool uit N.korea en de Iran hoge priesters van de dood)
  Albert S. [15] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman (NI) [24] reageerde op deze reactie.

 10. @Albert S. [15]:

  Inderdaad. Lenin, die een hogere moordratio per jaar haalde dan Stalin, is bijvoorbeeld ook begonnen als sociaal-democraat.

  Dit rijtje is overigens geen lijstje van massamoordenaars, maar een rijtje socialistische leiders. Ik beweer nergens in het artikel dat Bos een massamoordenaar zou zijn en ook nergens dat sociaal-democraten verantwoordelijk te houden zijn voor massamoorden.

  Sociaal-democraten zijn echter wel verantwoordelijk te houden voor de ontwrichting van de economie, de cultuur, het aantasten van de sociale cohesie en meer van zulke zaken.

  @Anno Zijlstra [16]:

  Ja, Anno, ook in Zweden hebben de sociaal-democraten hun slopende werk gedaan. Dat land is in sociaal, cultureel, moreel en economisch opzicht ernstig verminkt.

  Het ging mij er niet om massmoordenaars te portretteren. Ik wou enkel drie hoofdstromingen van het socialisme bespreken. Communisme, nationaal-socialisme en sociaal-democratie.

  Anno Zijlstra [18] reageerde op deze reactie.
  Anno Zijlstra [19] reageerde op deze reactie.

 11. @Oscar [17]:

  is de VS een heilstaat ?(zou niet socialistisch zijn)
  zolang je slim en bijdehand bent en *poen verdient is het lachen, maar wie niet bijdehand is ligt in de goot, nu is dat ook een systeem ,want je kunt ook zeggen:” dieren die in de natuur niet meekomen worden opgevreten”, zo is het leven.

  * of van grootvader erft zoals Paris Hilton

 12. @Oscar [20]:

  ze hebben en Zweden allemaal een tweede huis IN dat land, dit is om de winter koude te ontvluchten, Phuket b.v. is geheel in Scandinavische handen bijna .
  Het lijkt wel of alle Zweden min of meer rijk zijn.

 13. Is Thailand een kapitalistisch land, ik denk het een heel end, er is niets geregeld aan sociale steun, dus moet je er met handel op uit trekken om wat binnen te halen dat doen ze dan ook allemaal, met wisselend succes.
  Omdat het Boeddhistisch is helpen families elkaar , dat zegt *Boeddha, voedt de hongerigen, dat doen ze dan ook.
  Wie niemand heeft gaat naar de monnikken of wordt monnik , die geven ook eten.
  (voor de armen is het ziekenhuis gratis , ook weer Boeddha die daar een zeggen over heeft)

  *en dan is Boeddha een mens (was) geen God

 14. Ik ben met een Thaise getrouwd dus onderhoud ik mee de ouders , want dat zien de kinderen als taak.
  Sommige ‘witte mannen ‘ worden daar boos over:” kan de staat dat niet doen zoals bij ons “, anwoord:’ nee”
  Ik ken een paar rijke Thai, als er iemand in die familie iets te kort komt gaan ze naar die rijke neef, het is hem een voordeel te mogen helpen, bij ons zoude ze boos worden:” wat denk die luiwammes wel niet, rot op !”

 15. @R. Hartman (NI) [24]:
  bank
  DSB was een ….. bank waarvan ik het woord niet uitspreek omdat de rechter dat straks maar moet doen,geen andere bank of groep van banken wilde er in springen zelf een risico investeerder uit de VS niet.
  Alleen met staats steum en dan meteen maar 5 miljard, kortom de volkomen gekte.
  Bos kon dat niet doen, dat respecteer ik want hij betaald daar politiek voor (zijn partij) Scheringa gebruikte de DSB bank als melkkoe voor rare hobby’s ipv het geld te gebruiken voor de bank om sterker te worden.
  (de helft van het personeel stond al op ontslag, later deed hij huilerig over het sluiten, dat had hij zelf meteen gedaan als hij zijn vermogen had kunnen redden, ik snap niet dat men de kranten niet beter leest)

  Romee [26] reageerde op deze reactie.

 16. @Anno Zijlstra [25]: Andere banken zijn niet anders. Zelfs Zalm gaf dit aan.
  Als je dit openbaar maakt i.v.m met claims, dan…….

  Ik vind het raar dat je de uitgaven van Scheringa hobby’s noemt.

  Nogmaals andere banken doen het ook en dan valt het plotseling onder marketing.

  Rabo-Wielrennen
  Abn-Zeilen-Voetbal-Tennis
  Ing-Formule 1

  Bovendien heb je nu minder concurrentie en ben je nog meer
  afhankelijk van de systeembanken van dit land.

  Anno Zijlstra [27] reageerde op deze reactie.

 17. @Romee [26]:

  ja, en dat van die andere banken ook, blijf bij je werk en stel je niet aan.
  Ik vind dat ook de volgende drie foto’s naast elkaar mogen:
  Bush jr,Donald Trump en Donald Wilders;
  wie de overeenkomst niet weet, moet maar snel naar een net algemeen forum gaan, die hoort hier niet thuis.
  Wie het me vraagt zonder eerst aan zelfstudie te hebben gedaan , lach ik uit.

  Oscar [28] reageerde op deze reactie.

 18. @Anno Zijlstra [27]:

  “Ik vind dat ook de volgende drie foto’s naast elkaar mogen:
  Bush jr,Donald Trump en Donald Wilders;
  wie de overeenkomst niet weet, moet maar snel naar een net algemeen forum gaan, die hoort hier niet thuis.”

  Wellicht hoor ik hier dan niet thuis. Een raadspelletje!? Alle drie een man? Alle drie Amerikaans staatsburger? Alle drie de ambitie om president te worden? Alle drie een junior? Alle drie Donald?

  Lach me maar uit, maar wat is de overeenkomst volgens u?

  Anno Zijlstra [29] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.